'wandelde' langs jvers en Pijs: 4-0 EEN TREFFER GENOEG VOOR BOSMA REDT PUNT VOOR SPARTA: 1-1 Total-loss NEC hield SVV onder druk: 3-0 Jacobs scoorde twee keer Hanegemzeer sterk tegen zwak PSV Hermes DVSl stelt weer teleur0-3 Laat Guttmann in Genève mvtml Burtinshaw leidt Sparta-Servette DE, Sparta geeft Servette in overweging: maandag 14 november 1966 - 9 ROB JACOBS had tegen PSV alle reden tot juichen. Hij scoorde twee van de vier doelpunten, beide met het hoofd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zondag. „Doordat er zeven spelers in militaire Kenst zijn, kunnen we niet regelmatig trainen. We zijn al blij als we se 's zondags allemaal op Woudenstean krijgen". Met deze woorden verontschuldigde Henk Zon na de wedstrijd tegen ZFC zich voor het weinig imponerende spel, dat zijn jongens de 2500 oeschouwers hadden voorgeschoteld. Toch was de Rotterdamse formatie, ank *ij een hoger tempo, ln staat ge feest om het trage ZFC te bedwingen d de mannen alt Zaandam een alles- kne verdiende l0 nederlaag toe te rmgen. De zenuwen van de Rotterdamse jpporters werden gedurende het eer ie kwartier van de wedstrijd danig p de proef gesteld. De Rotterdamse efeiuie, gewoonlijk het sterkste deel an de Kralingse fomiatie, liet nog l eens een steekje vallen. Het was •kenend voor de onmacht van de aandamse aanvalslrnije, dat men aarvan niet wist to profiteren- Het duurde precies een kwartier, oordat de Rotterdamse voorhoede )t haar eerste wapenfeit kwam. We er liet van zeker 25 meter afstand en machtig schot los, dat door Piek er tenauwernood tot hoekschop kon forden verwerkt. VUf minuten later stelde een serie okers ln de Zaanse defensie Stui- wberg in ataat om scherp voor te «ten. Doorzetter Beek kwam net en- sle centimeters tekort om jie ope- óngstreffer op zijn naam te brengen, haat Van der Wekke een kopbal, Se Marijt van hoogstens vier meter htald op hem afzond, onschadelijk ud gemaakt, nam de thuisclub ln de ito minuut de leiding. Uit een voorzet van de naar links Stwenkte Beek deponeerde Munne de 4i Ungs de wanhopig duikende Plek- w in de touwen (10). Na de rust zagen de 2500 bezoekers ■anvankelljk de thuisclub de toon «ngeven. Linksbuiten Bassant was ajn bewikera nog al eens te vlug af, naar Bwk had weinig geluk met zijn choten. Een omutting in de Zaarvdamse ge- weren,, waarbij linkerstopper J. Brouwer mar de voorhoede verhuls- Je. bracht wat meer vaart in het pel van gasten. Maar inmiddels !f Bctterdamse verdedlgingsll- Ufi^rkh van het zwakke begin her- ln de 30e minuut greep Van der *e«e mis op een doof De Vries ge- "Wien hoekschop. De te slappe ln- mmm-. JOOP MUNNE ...enige treffer... zet van J. Brouwer werd door Muh- lenbruch op de doellijn gekeerd. Twee minuten voor het einde be sloot Bassant een knappe actie met een scherpe voorzet. Door onbeheerst schieten bracht Beek de ka na om de Rotterdamse overwinning wat meer allure te geven om zeep. BOTTERDAM, zondag. De tweede wedstrijd tussen Sparta en Servet te in het Europees toernooi voor be kerwinnaars die woensdagavond ln het Stadion Fe ij en oord wordt ge- apceld, wordt geleid door de En gelsman Burtinshaw- Grensrechters sljn de haren New en Seeley, even eens alt Engeland. 'lft»WvvvvvwuwviivwuA/v^vwvu\A<vwe/ven^A»wyvvvvvvvvv^/vvyvvi DE kruitdamp is ten langen leste weer opgetrokken en 't Intoeit in Aemstels eens benautode veste is thans voltooid verleden tijd. Dit Ajax schreef zijn heldendaden zo crimineel en zo apert, dat 't voor de Club der Kameraden een gure, grauwe zondag werd, JA, Ajax schreef opnieuw historie, dat toonde rich een soort big boes. omuiaemJ van goudtn glah* tn glorie,v tn Fdtfenoord, dit promemorïe, U)ae «ondag eerlektotaUlos»! PHlDAWOWFJr (Nadruk verboden) (door Dick van den Polder) ROTTERDAM, zondag. De angst die Xerxes in het be gin van de competitie beeft gekoesterd, dat het zich in de eredivisie misschien niet zou kunnen handhaven, blijkt volkomen ongegrond te zijn geweest. Na de verrassende zege op Sit- tardia bewezen de technisch or- treffelijk spelende Rotter- ro mers vanmiddag tegen PSV op nieuw dat zij geduchte aan winst voor onze hoogste voetbal afdeling zyn. De uit binnen- en buitenlandse internationals be staande Fhilips-ploeg werd kans loos naar een nederlaag van 4—0 gespeeld. De overwinning van Xerxes was geenszins geflatteerd- De zeer be kwaam combinerende Xerxes-aanval heeft zich kansen weten te scheppen, dat de seore nor aanzienlijk horer had bunnen lUn ali Kleinjan en MeÜertnan wat slagvaardiger waren geweest. De grote man ln de Xerxes-ploeg was opnieuw Wlm Hanegcm. De Utrechter mag dan een wat bonkige indruk maken, zijn balvaardigheid is naar Nederlandse begrippen fantas tisch en zijn passes waren vanmiddag op een enkele uitsondering na alle hasntuiver, Het wai' een Onbegrijpelijke fout van de Eindhovenaren om Hanegem op het middenveld zo rustig zijn gang te laten gaan. Het gebrek aan een coach was bU PSV ook in andere op zichten merkbaar. Achterhoede ea middenlinie speelden vooral na de rust ongeorganiseerd en systeemloos en de voorhoede volhardde in kort combi natiespel, waarmee de Xerxes-defen- sle weinig moeite had. Ook Van aanvoerder Daan Schrijvers ging geen enkele inspiratie uit. Schrij ver» had ioVeel'nioeite niet zichzelf dat hij aan het opporren van zijn me despelers niet toekwam. Xerxes bleek na het eerste fluitsig naal van scheidsrechter Boosten niet het minste respect voor zijn tegenstan der te hebben. Binnen vijf minuten werden vier hoekschoppen afgedwon gen en Hanegem creëerde de eerste kans die door een te slap schot van Van Toledo verloren ging. PSV reaoeerde met -een gevaarlijke feolo van Van Sttpperrt die pas vlak voor Eddy Treytel vah'tllèp en kreeg r»a dertien trimden door een fout van Dovjee een kans op een presenteer blaadje die Willy van der Kuyleo nooit had mogen missen. DOELPUNT Uui b<«-ere spel van Xerxes ieVtr- xx de ln de twintigste minuut bot eerste doelpunt op, Jacobs lanceerde meerman, sprintte onmiaueUiik in ae ruuute cu nopte uu ae zuivere voorset van zijn rechtsbuiten vla de paai in U—v>. ivog geen zestig ammaen later hup Heyernmn in net een «.rum langs» auuyvera aisof oeze er mei stom., maar apeelae ae bal aaarna let* tv ver voor zich ut», waaruoor ae overi gens zeer zwa&xe aoelman Boe ram a reading «.on brengen z,es nunu.en later ^oalde linksbuiten Kleinjan na een voorbeekng opge bouwde aanval tegen de lax en pas daarna kon PSV dankzij Sorcnsen en v. d. Stlppent het spel naar de Rot terdamse helft verplaatsen- Cebinac, v. d. Du ogen, v- d. Kuylen en Veraoms misten echter de wilskracht en de overtuiging om de Xerxes-deiensle, waarin Spinhoven en Joncic sterk speetaen en Treytel een betrouwbaar aluustuji wu, te verontrusten. SLECHT da rust heen PSV tuiermate slecht gespeeld, schandalig slecht selfa ais men bedenkt, hoeveel geld ln deze ploeg b geïnvesteerd. Schrijven en Pijl werden herhatl- delijk overspeeld. I.i de tweede minuut schoot Heijerman na een pass van Jacob* naast, in de zevende minuut slalomde Hanegem heel gemakkelijk door het hart van de Eindhoven» e de fensie, maar ook zijn ichot waa slecht gericht. In de dertiende minuut hield >vic pracl hoekschi het evenwel toch 20 door een kopbal van d« volkomen vrijstaande Roo Jacobs. Twee minuten later was het «1 3—0. Kleinjan en Radovlc brachten de bal uit de verdediging bij de naar links uitgeweken Jacobs, die onmiddellijk een peis over de breedte van het veld gal aan de oprukkende rechtsachter Dorjee. Diens gehot list Boertma op Boersma een schot van Radovlc prach tig uit ztja doel. Uit «en hoekschop werd f-*--*■ een stuntelige manier pasieren, In de 23e minuut maakte Nol Heijerman de PSV-verdediging volko men belachelijk door de buttenipelvs) van Schrijvers en Pijs heel simpel te ontlopen, doelman Boersma te passe ren en vervolgens nog even te Wach ten voordat bU de &al te „het,Jett doel schoot, fj.; j - D* .re*! van de wedstrijd wu. een formaliteit. Jacobs rotste een leans op en v. d. Stlppent en Pijl probeerden een tegenpoht te •«Oren, maar Eddy Treytel stond de .ontluisterde Elndbovenarsn rdotetoe. BOERSMA. de bijna twee meter larrge doelman van PSV, en Nol Heijar- mart van Xerxes missen beide een hoge vooirzet. (Van onze sportredactie) BREDA, zondag. Ben Bosmo heeft Sparta in de allerlaatste minuut t van het duel met NAC voor een nederlaag behoed. H(J profileerde dankbaar van een blunder in de Bredase verdediging door de bal hard langs een kansloze doelman Peter van der Merwe te jagen. Daarmee werd de in de 20e minuut van de tweede helft door Martin Snoeck opgelopen achterstand ongedaan gemaakt (11), De Rotterdammers kregen door dit verheugende slot van deze over het geheel genomen matige en door scheidsrechter Schalks straf geleide ontmoeting meer dan ze verdienden. NAC was doorgaans de betere ploeg, maar in de voorhoede werd Frans Bouwmeester, die zich in de 24e minuut na een felle charge van Theo Laseroms door De Grauw moest laten vervangen, sterk gemist. De Spartanen moesten zich vooral in de eerste fase van de ontmoeting met veel spelers in de defensie te rugtrekken. De Rotterdammers hadden de handen vol aan de be weeglijke Bredase aanvallers en de heer Schalks mpest nogal eens flui ten voor Spartaanse overtredingen. Toch zag NAC maar sporadisch kans g vaarlijk te worden, ondank)-: het handige werk van Arie Don en het felle doorzetten van Martin Snoeek en Jacques Visschers. Aan de andere zijde heeft ook doel man Peter van der Merwe het niet moeilijk gehad. De uit Bouman, Onsman, Bosveld en Vermolen be staande aanval*linie kreeg van de sterke NAC-defensje vrijwel geen kans gevaarlijk tc worden en na af loop zal Sparta's trainer Wiel Covr- ver zich zorgelijk afgevraagd heb ben, met welke wapenen hij woens dagavond Servette zal moeten be strijden. Na het afsluiten van de eerste 45 mi nuten mocht Sparta tevreden zijn met de nog met gewdzijüi beg»..«tand. De spelers van NAC, die in ver band met het overlijden van hun penningmeester P. J. A. Kroe*e een rouwband droegen (voer de aan vang werd een minuut atllte in acht genomen) waren van meet af aan sterker geweest. Met het uitvallen van Bouwmeeiter na 24 minuten verdween echter dc voornaamste troef uit de ploeg van Bob Janse. De offensieve daden van Sparta ble ven beperkt tót een uitstekend schot van Ton Kamper, dat even fraai door Peter van der Merwe tot hoekschop werd verwerkt, en een knal van Jan Bouman, die langs de uitgegleden Peter van. der Merwe naast het doel verdween. De 8ÖG0 toeschouwers zagen NAC ook na de rust het beste van het spel hebben. Wel moest Van der Merwe al mei een hard schot van Vermo* len met een flitsende reactie uit zijn doel tikken, maar daarna waren de besta kanten voor de Bredanaars. Visschers schoot nesst, toen hfy na terugspelen van XJJkenbroek nat r ieU eerder bij de bal was dan Doesburg en Martin Bnoeck volgde het voorbeeld van rijn ploeggenoot, toen hij na een* geraffineerde pass dHUjk een pas» jaf naar de vrij staande Snoeck. liet schot van de ex-Xerxaan verdween onder de uit positie gespeelde Pim Doesburg door ln het doel: 1—0. Sparta stuurde daarop Theo Lase roms naar voren. Hoewel de ver dediging hiermee zichtbaar aan kraent inboette, werd Sparta ster ker. In do 32e minuut kreeg Char ley Bosveld een unieke kans, maar in ^oi -o i'. vrije positie schoot hij r..vis'. Kort daarna behoedde de goed spelende Hans Bentzon zijn ploeg voor een grote achterstand, toen hü een koptal van De Grauw op schitterende wijze uit het doel kopte. De verwoede pogingen van Spart: werden in de laatste minuut be loond. Bouman nam op links, dicht bij de eomervlag, een inworp. Hij kreeg de bal onmiddellijk terug van Laaeroms en gaf vervolgens een scherpe voorzet, die door de gehele Bredase verdediging gemist werd. Met een welgemikt schot kon Bosm* de Rotterdammers toch nog de halve winst bezorgen: 1—1. CHARLEY BOSVELD, ver doorge drongen ln de NAC-dafensie, schiet de bal langs Peter van der Merwe, maar ook langs het Bre dase doel. (Van onze correspondent) NIJMEGEN, zondag. SW heeft in De Goffert tegen NEC zyn best gedaan de nederlaag zo klein mogelijk te houden. Daarin zjjn de Schiedammers redeltfk ge slaagd. De uitslag was 30. In de eerste helft, scheen SW aanvankelijk door "enthousiaste tegenstand gelijkwaardig aan de autoritair combinerende Nijmege- naren, die in de verdediging door nonchalant spel wel eens kansen weggaven. Zo had doelman De Bree veel moeite om de op hem afkomende Rijkuiter te beletten te schieten. In de zeventiende minuut NEC beg«n geleidelijk aan superieur te worden gaf een foul In de Sehle- damse verdediging NEC de gelegen heid aan een voorsprong te helpen. Weber kon na een misverstand tus sen Haxebroek en doelman Van der Velden Van Reeken laten Inkoppen (1—0). - NEC hield de allerminst feilloos spelende Schiedamse defensie gesta dig onder druk. Van, Dongen zag kans menige veelbelovende Nijmeegse aan val te onderbreken, maar steeds kon den de NEC'ers terugkomen daar de Schiedamse voorhoede niet meer in staat was tegenacties van betekenis te ondernemen. B-'mu 'erjï een wegens buitenspel af. gekeurd doelpunt van Van Reeken ble ven echter tot dc rust successen voor de thuisclub uit, SVV begon de tweede helft weer roet enthousiaste aanvallen, maar weldra kreeg NEC weer vat op het middenveld. In de dertiende minuut worstelde de ijverige Werts zich door de verdediging van SW en passeerde doelman Van der Velden (2—0). De verdediging van SVV wankelde en na een kwartier werd het 30 door Van Reeken na een listige combinatie tus sen Belatovic en Werts. Er waa maar een ploeg, die voetbalde, SW scheen er genoegen mee te nemen zich zo sterk mogeliik te verschansen. Nog menigmaal kwam het Schiedamse doel in ernstig gevaar, maar de Nij meegse pogingen waren niet zó ener giek meer. {Van onze sportredactie) SCHIEDAM, zondag De 30 ne derlaag tegen Veendam betekende voor Hermes DVS en zijn suppor ters de soveelsto teleurstelling van dit selaoen. De Schiedamse aan val bracht er ook ditmaal weer niets van terecht. De proef met Piet v, d. Burg in de voorhoede mislukte, zo dat de problemen voor manager GIJs Doolaard weer groter zijn ge worden. Toch speelde HDVS het eerste half uur niet onverdienstelijk. Al na een minuut schoot Flaes hard in de bo venhoek, maar doelman De Vries stopte het schot voortreffelijk. Vijf minuten later loste Jansen een goed schot, dat De Vries met moeite tot hoekschop kon verwerken. Hierna kreeg Hermes nog een viertal hoek schoppen te nemen, echter zonder resultaat Na 14 minuten viel onverwachts en tegen de verhouding in aan de an dere kant een doelpunt. Van de Heide veranderde 'een schot van Kuiper van richting waarna de bal voor de voeten van de vrijstaande Lacroix rolde, die Bravenboer kansloos pas seerde (0—1). Veendam ging steeds sneller spelen en de traag opererende Hermes- achterhoede had alle moeite om ver der onheil te voorkomen. Na een half uur belandde een achot van Lacroix op de deklat. Terwijl Rijke even voor de rust aan de kantverzorgd werd kreeg v, d. Burg na een foutieve terugspeel bal van Zoo te-bier een prachtige kans, maar h(j schoot toch nog naast, Na de rust maakte Veendam herhaal delijk gebruik van de dieptepass. Hiervan profiteerde na tien. minuten de snelle en gevaarlijke Lacroix. Hij was Iets eerder bij de bal dan de te laat uitgelopen Bravenboer en dat betekende (0—2). Vijf minuten later stompte Braven boer een good schot van Pascal tot hoekschop en schoot Kuiper via een Hermes-been net naast. Hennes begon hierna sterk op te dringen en zelfa aanvoerder Frana v. d. Helde begon zich met de aan val te bemoeien. Ook hij kon de Veendam-verdediging niet uit ba lans brengen. laatgte 20 minuten waren weer geheel voor Veendam, doordat Hermes het tempo ntet meer kon volgen. Na een half uur liet Marree zich op simpele wijze de bal afnemen door Pascal. Deze snelde op de uit gelopen Bravenboer af, en tikte de bal op het laatste ogenblik naar de in buttenapelpoattle staande Kuiper die rustig scoorde (03). Vier mi nuten later verscheen Lacroix. na een blunder van v. d. Burg, alleen voor Bravenboer, maar zijn schot ging vlak langs de paal. Veendam geloofde het toen wel. Toen scheids rechter Barmen tl o. voor het einde floot wiren de 'meeste van de 1000 toeschouwers al op weg naar huls. (Van unxe sportredactie) ROTTERDAM, zondag. Sparta'* voorzitter. drz. Cor von R(Jn, heeft presideht Righi van Servette een brief geschreven, waarin hy hem vraagt er aan mee te werken dat de tweede wed strijd tussen Sparta en Servette woens dag in een sportieve sfeer wordt ge speeld. Sparta heeft Servette in overweging gegeven coach Bula Guttmann In Ge nève te laten. Men heeft niet de illusie dat de Zwitsers op deze suggestie zul len ingaan, maar men heeft Servette duidelijk willen maken, dat men deze t In coach In belangrijke mate schuldig acht aan de onverkwikkelijke gebeur tenissen ln Genève. (Onze sportredactie tekent hierbij aan: De popinfl van Sparta om de par tijen tot elkaar te brengen juichen we toe. De suggestie om Guttmann thuis te laten had echter beter achterwege gelaten kunnen worden, zij zal de uer- ontwaardlging van de Serüette-b*- etuurder» alleen maar doen toenemen. Volpen» de Zwitsers tmmeTS hebben de Spartanen en hun coach Wiel Coer- ver zich ernstiger misdragen dan Bila Guttmann en zijn speleTS). '■T*>T i."i 1 het voorïx van Don alloen voor Spart*'» doel man verschten. BLUNDER Na twintig nriaaten léUUU een blonder van Ran* Etjkanbroak tot dn «pe- ntngsteeff«r. - Spart*1* aanvoerder vaüpeeUa da bal bi fcatatraftofcop- CbMfC aan VMt** 4U enmid- rtiwr rtftiq KM S'IJIC v4^'^ifi¥iri1 -ni ij*»'.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 4