CHRYSLERftdOm SHOW 1967 IMPERIAL CHRYSLER - PLYMOUTH Politiekorps kampt met| een tekort van 350 man ROTTERDAMS DAGBOEK I WMTl'TWWWi GOEDE ZEGE VAN AAD JANSEN Correspondentie met een wonderkind '95 Sparta - Servette Zes jubilarissen bij de Ravero Gouden paar i MlÉÉil ROTTERDAM RIJNMOND i 18 19 HOOFDCOMMISSARIS A. WOLTERS: 'DADERS VEELAL TE LAAT GEPAKT Distillateurs knecht steelt vierhonderd liter sterke drank Geen krant ontvangen? Zwemcompetitie ZRO Echtpaar Visser 50 jaar getrouwd Films in De Doelen voor grafici Co-opwinkels gaan fungeren als theater bespreekbureau Vijftien jaar kunstuurtjes Raadslid van der Ploeg bepleit voorlichting jonge kiezers op stadhuis m Yooraitfaur; in volkstuinwezen JcV& jÉÈÉÉH pag. 4- dinsdag 1? november 1966 v- ADVERTENTIE j WOENSDAG DONDERDAG Al deze modellen zijn te bezichtigen op 16 i 17 NOVEMBER 1 NOVEMBER VRIJDAG ZATERDAG NOVEMBER NOVEMBER VAN 10 UUR 'S MORGENS TOT 22 UUR 'S AVONDS in onze showroom Groothandelsgebouw WEENA 687 (naast Restaurant Engels) AUTOBEDRIJF Fromomt gaat neer na een linkse van Aad Jansen. (door Dick van den Polder) ROTTERDAM, dinsdag. Aad Jansen heeft ook «ijn negende partij ah professional gewonnen. In de bijna geheel gevulde Rivièra-hal versloeg de Rotterdamse weltergewicht gisteravond de 28-jarige René Fromont uit Rouaan op punten. Aan het einde van de achtste ronde bestond er geen twijfel over de uitslag, Aad Jansen had vier ronden op zijn naam gebracht en in de andere vier de score in evenwicht gehouden. Alle drie juryleden wezen Jansen als overwinnaar aan, Het wu een tamelijk coed, maar seen opwindend gevecht. Zowel Jen sen sis Fromont gif er de voorkeur aan op afstand te boksen, sodat scheidsrechter Br» pas In de vierde ronde sljn eerste „break" moest la ten horen. De voornamelijk „achteruit" bok sende Jansen bouwde In de eerste helft van hel gevecht met zuivere link se directer» or> linkse hoeken een klei ne puntenvooreprong op, Door het tempo te verhogen en wat sterker aan te* dringen leek Fromont in do vijfde ronde het ritme van de Rotterdammer te kunnen verstoren, maar Jansen nam het IntUa Hef snol over en kon 2ljn tegenstander in de zevende ronde even in moeilijkheden brengen, toen deze zich verstapte, uit balans raakte en een linkse op de kaak te Incasseren kreeg. Een knock out- overwinning /at er voor Jansen ech ter niet in. OOK OVERWINNINGEN Ook dc vier andere Nederlandse prof-boksers die In do ring kwamen behaalden overwinningenDe Utrechtse zwaarweltergewlcht Joop Verbon won overtuigend op punten van de Belg Joèl Depauw, dis enkele weken geleden in Amsterdam Joop Kruis een onplezierig debuut als prof bokser had bezorgd Verbon Joeg zijn tegenstander in een hoog tempo door de ring, onder mijnde diens weerstand met harde hoeken op het lichaam en bezat In de zesde en laatato ronde nog zoveel kracht dat hit Depauw aan do rand van een Knock out kon brengen. Twee keer ging de moedige en keiharde Belg naar het canvas, maar met een uiterste krachtsinspanning haalde hij de laatate gongslag. De Utrechtse zwaarwdter Toon Negtegaal maakte na een afwezigheid van twee Jaar een succesvolle rentree In do ring. In dc tweede ronde ging de Belg Juli en van Da mme voor dc volle tie»r» tollen neer, toer» hij achtereenvol gens ccn linkse op de kaak en en rechtse hoek op het lichaam moest In casseren. MEER MOEITE H&tfzwi&rgcwicht Jan Lubbers uit Amsterdam had met de in België wo nende Spanjaard Torible Penalva heel wat meer moeite. De technisch betere, maar weinig beweeglijke Amsterdam mer Uet *lch nogal een* verrassen dooi de linkse swing va® de Spanjaard, zo dat zijn pun ten voorsprong maar lang zaam gestalte kreeg. In ae zesde ronde kreeg de Span jaard het nog even heel zwaar te ver duren. H Ij kreeg verscheidene linkse dixecten on hoeken op hot gezicht te Incasseren, maar hU bleef overeind en mocht na de gongslag dolen in de hul' I ,f da van het publjek. 1 De Nederlandse bantamgewichl- HOOFDCOMMISSARIS A. Wol- ters: 'Preventieve recherche schiet tekort1. kampio«n Gerard Berkhout ontmoette de Fransman Oerard Macrez uit Duin kerken voor de vierde maal. Twee kuer had de Fransman gewonnen en een maal de Amsterdammer. Berkhout hracht de balans nu in evenwicht. In rie eerste vier ronden bouwde hij een pun!cnvoorsprong op, die in de tweede helft van het gevecht wel let* slonk, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Het Rotterdamse politiekorps kampt met een tekort van circa 3S0 man personeel. Het directe tekort be draagt 147 ën wegens (hoogst noodzakelijke) uitbreiding van het korps zijn nog eens ongeveer 200 personen gewenst Dit deelde de Botterdam*© hoofd, commtaaarfj va» politic, de heer A. Wol ter# rteteravood mee tijden* de commissoriale behandeling van de be leidsnota van de burgemeester Inzake het Algemeen Beheer. StatlatUche cijfers tonen aan, dat de misdadigheid enigermate toeneemt. Vooral ae preventieve recherche schiet volgens de heer Walters tekort. Naar zijn mening worden de daders veelal tc laat, soms pas na tiende of vijftiende mlsdrÜL gepakt. Dit lg niet alleen van invloed op de statistiek, doch ook op du delinquent zelf, aan wiena verbete ring pas in een veel later stadium wat gedaan kan worden POUTIE-PUBLIEK Sprekend over het gebrek aan be langstelling voor het politievak, ver klaarde de hoofdcommissaris voorstan der te zijn van een door de overheid In te stellen wetenschappelijk onderzoek naar de relatie polttle-publlek. De sa lariëring kan zuna inziens geen reden meer zün om niet bij de politie te gaan werken. Overigens onderkent de overheid het tekort aan politiepersoneel terdege. Er zal met het oog op de werving van personeel, In het bijzonder voor de drie grote gemeenten, een commissie wor den ingesteld, die zich met deze zaak zal bezighouden. Er ia onder meer eon wervlngsfilm in de maak. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Auto verhuurbedrijf en taxicentrale Ra vero bestond gisteren 35 Jaar. Hoe wel dit lustrum niet officieel werd gevierd was er gisteren toch feest op het kantoor aan de Schiedamse Vest, Er worden zes jubilarissen gehul digd, waarvan er zelfs drie vanaf de oprichting bij de Ravero werk zaam zijn. D.lt zijn de heren C, van Leeuwen, C. J. Oosthoek en J. W. Steffen. Samen met het 30-jarig ju bileum van de heren H. van Oort, J, D. Plas en W. Spronk betekende dit dat de zes chauffeurs samen ruim 200 dienstjaren hebben volgemaakt. Gistermiddag werden ze door colle ga's en ex-collega's gelukgewenst. maar niet geheel verlorem ging. De drie juryleden leenden de overwlnn unaniem aan Berkhout toe. (Van een onser verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De tS.Jart- cc distillateurs knecht A. B. (werk- saam bij de Fa. DuJ]») heeft bekend ia de afgelopen maanden totaal on geveer vierhonderd Hier gedistilleerd gestolen te hebben. Dc 31-jarige havenarbeider H. B. cn (later) de 35-jarige chauffeur A W, en de 32-jarige kantoorbediende N. B. traden op aU helers van de flessen met allerlei soorten ge dut lllcerd. De vier mannen zijn in middels voor de officier van justitie in Rotterdam geteld ROTTERDAM, dinsdag. In het Museum voor Land- en Volkenkunde begint ts» im-dag de foto ten toons telling „Ontmoeting met hel Oosten", een kennismaking met het Mlddcn-Ooeton. zou Is het werd gezien door tien leden van de Hilversum** padvlndersgroep ..De Aëronauten" tijdens een tocht in hot voetspoor van Alexander de Grote, 17.S0—lO.oo uur T«l«foM» 11*410 Abonnee* buiten R'dtm-Sehledim kunnen «leb «renden tal onze plaat- ■elljke «genten. ROTTERDAM, dinsdag. De vijfde seriewedstrfjden van de Z.R.O. iwem- compclitie In bet Sportfondsenbad Zuid hebben, evenals vorige keer, ma tige tijden opgeleverd. Ata vanouds kwam V.Z.C. met de beate resultaten te voorscbUo. Uitslagen: 50 m vlinderslag meisjes t« en 11 laar*. A. P. de Radder VZC 38.8, 1. C. Schouten VZC 39,7; Idem Jongens: 1. M. SneWers, Viking 39,2; 2. W. van Ewel. RZPC 40J5. 100 m, schoolslag met«je« 12 en 13 jaar: 1. M, Horman RDZ 1.30.8; 2. A. Bul VZC 1.33.8: Idem Jongens: 1. R. Beele SZC 2, H. Stuut, Spartaan 1.31.1, 4 x SO m wisselslag persoonlek mei 14 en 15 Jaar: I. C. v. d. Veer VZC 21. t. V, Ze bel VZC 3.M2; Idem Jongens: 1. H. de Kruljf RWV 2,41*; 2. P. V. d. Linden, Merwede 3.47 2, ~~hool»l«i n VZ Jong» 3. Brinkman, Viking 48.3. SO m schoolslag meisjes 10 en 11 jaar; 1. C. Schouten VZC 44.4; 2. A, de Ligt VZC idem Jongens: 1. J. de Jodde RZC; 2. 200 m vrUo slag dames 16 jaar en ouder.' 1. C. Mulder, Merwede 2.3Ï.2; 2. C. Sehotte RDZ 2.44.5; Idem heren: 1. R, Zhlrtra SZC 2.23 J; 2. N. Bast laan, Merwede 2.23.5. OUDERKERK A, D, IJSSEL, dins dag. Op donderdag 24 november tal het 50 jaar geleden zijn dat de heer A. en roevrouw L. N- Visser-Mudde voor de ambtenaar van de burgerlijke stand het Ja-woord gaven voor hun leven. Te midden van hun kinderen en kleinkin deren zullen ze deze dag gedenken op 24 november ln Jiet gebouw van de schietvereniging „Joubert" aan de Kerkweg. ER bestaat veel belangstel ling voor de tweede wed strijd tussen Sparta en Ser vette. Het stadion Feijenoord zal morgenavond zeker niet uitverkocht raken, maar bij Sparta verwacht men toch wel een 30.000 toeschouwers. Die belangstelling is natuurlijk voor een niet gering deel opge wekt door de sensationele gebeor- tentaften in Genève. Goed voetbal trekt, maar sensatie trekt nog meer. Overigens wordt er van alle kanten bard aan gewerkt om een herhaling van de Incidenten van vorige week te voorkomen, Sparta heeft een brief aan Ser vette geschreven en stadiondirec- teur fVita de Klmpe heeft voor alle zekerheid om politleverster- king gevraagd, „De traditie wil, dat er niets bijzondere gebeurt als men ergens op voorbereid zei de heer De Klmpe „en daar hoop ik dan maar op". Intussen worstelt Sparta's trai ner Wiel Coerver met de vraag hoe hij zijn elftal moet samenstel len. Ata Ad Vermolen niet ge schorst wordt, dan zijn er weinig veranderingen ln de Sparta-pfoeg te verwachten. Alleen over de be zetting van de linksbuitenplaats bestaat dan enige twijfel. Coerver zal moeten kiezen tussen Onsman, Van Beveren en Vldal, op wie een aantal Spartanen nog altijd zijn hoop heeft gevestigd. Wordt Vermelen wel geschorst, dan wordt het moeilijk voor Coer ver. Na het duel ln Genève heeft hij even met de gedachte gespeeld om Theo Laseroma ln da spits van de aanval te zetten, daarbij uitgaande van de gedachte dat Servette het aceent'op de verde diging zal leggen en Sparta dus een stormram zal nodig hebben om het Zwitserse bolwerk omver te stoten Deze gedachte heeft hij na de competitiewedstrijd tegen NAC van zich afgezet. Toen Sparta zon dag met l—o achter kwam te staan Is Laseroms ook naar vo ren gegaan en dat ls geen succes geweest. Bovendien durft Coerver niet het risico te nemen om zijn ver dediging te verzwakken, Sparta moet morgenavond niet alleen doelpunten maken, maar ln de eerste plaat* Servette-treffers zien te voorkomen. In de Europa Cup 2 tellen de in uitwedstrijden gescoorde doelpunten immers dub- bel, sta de doelcijfers gelijk zijn. Ata Servette dus morgenavond een doelpunt maakt, moet Sparta er minstens vier scoren om de volgende ronde te halen. Wint Sparta met 31 dan gaat Ser vette toch naar de kwartfinales. Bij een uitslag van 2^-0 koipt er geen beslissingswedstrijd, maar wordt er twee maal een kwartier verlengd. Dit half uur wordt in leder geval uitgespeeld. Het is dus niet zo dat de wedstrijd wordt afgesloten al* een van de twee partijen een doelpunt maakt. Wordt er ln de verlenging niet gescoord, dan wordt er op het terrein geloot. Ik heb me afgevraagd, wat er gebeurt als beide partijen ln de verlenging één doelpunt scoren. Telt de treffer van Servette dan ook dubbel? De heer Aarse, de voorzitter van de commissie be taald voetbal van Sparta, durfde er geen antwoord op te geven. Het reglement is op dit punt niet erg duidelijk. De heer Huibrechts var» de KNVB dacht van wel, maar hij zou het voor alle zeker heid nog even verifiëren bij de UEFA ln Bern. Wanneer Sparta de beschik king zóu hebben over Ole Madsen zou ik de Spangenaren een mime overwinnlg hebben durven voor spellen. Servette ls mij vorige week bitter tegengevallen. Maar met z(jn verzwakte voorhoede zal Sparta het heel moeilijk krijgen om de achterstand weg te werken. Voor belangstellenden van bul ten Rotterdam laten de Spoorwe gen extra treinen rijden. De ver trektijden zijn: Den Haag 19.02, Hoek van Holland 18.33, Roosen daal 18.55, Dordrecht 19.19, Rot. ter (lam c,s, 19.05, 19.25 en 19.29 uur. KRISKR ASSER (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Voor di rectieleden en naaste medewerkers var» de grafische industrie in Rotter dam en omgeving zal op vrijdag 25 no vember in de kleine zaal van De Doe len een aantal films worden vertoond, die alle een grafisch onderwerp heb ben. Zo zullen de grafici vla het filmdoek onder meer geïnformeerd worden over zeefdruk, kleurentheorie en fullcolour advertenties in kranten. Deze voorstelling maakt deel uit van een reeks avonden die op verschillende plaataen ln de Benelux worden gehou den. (Van een onjer verslaggevers) ROTTERDAM .dinsdag. Alle Co-opwinketa In Rotterdam, Dordrecht en omgeving zullen, naast hun norpia- le activiteiten, gaan fungeren als theater-bespreekbureau. In deze win kels zal men vanaf heden kaarten kun nen bestellen voor voorstellingen in Luxor en voor Holiday on Ice. De kaarten voor Toon Hermans zijn aan de Co-opzljde reeds uitverkocht. „Nieuwe Wegen", het orgaan van de Algemepe Bond van Onderwijzend personeel afdeling Rotterdam, bevat een aardig brokje „schoolstrijd"» dat u niet onthouden mag worden. Onder het kopje Correspondentie meldt Nieuwe Wegen: „Bevriende relaties hebben ons in staat gesteld de correspondentie Ie publiceren van het nog maar nauwe lijks vierjarige wonderkind Jeroentje leen adept van Gtann Doman?) en een kleuterschool. Toen JeroentJe na melijk Jarig was ontving hij onder staande kaart' „Pr. Afarcrtetachool Prof. poeta- laar» 76. Besje Jeroen. Wat /U», dal je naar dc kleutericbool map.' Ata je poed je best doet, sul Je het er wast en zeker wel prettig vtndenf Juffrouw van Stuyuenberp verwacht je op IS oktober om 8.30 uur. Wil je de groe ten doen aan je ouders? Tot ziens. VV.fl. K. A, Brouteer Tot onze spilt, io iaat Nieuwe We ien verder, zijn we niet in staat de doorslag le reproduceren van Jeroen- tjes antwoord, daarvan had hij zo- ju Ut een scheepje gemaakt, maar hij stond ons gaarne te woord en was ln staat, hoe aan het anders bij zo*n wonderkind, ons nog de letterlijke tekst tc geven van het door hem ver zonden antwoordbrielj». Hier is het dan: „Lieve Juf, Ik was erg biy met uw mooie aanzichtakaart, maar ook een beetje nieuwsgierig, hoe u wist dat ik jarig was. Ik ben ook erg blij, dat Ik naar de kleuterschool mag, maar juffrouw Stuyvenberg zal op mij wel vergeefs zitten wachten, want mam mie heeft mij al op 11 mei laten In schreven bij een openbare kleuter school en daar ben ik al geweest ook en ik vind het er erg prettig. Mammie was ook wel ean beetje boos hoor, want ze zei, dat Je aan de kaart niet kon zien, dat uw school een christelijke school wb» en dat nu weer mensen fa dè war werden ge bracht en dat het toch geen schande was om voor Je christelijke overtui ging uit te komen, zoals wij voor de onze, cn dat het ook niet eerlijk wss om zo Iets vla kinderen te spelen, maar dat een bezoek aan da ouders zelf opener zou zijn geweest, maar dat begrijp ik allemaal niet zo erg. Maar daarvoor ben Ik ook nog maar pas 4 jaar. Ik heb pappie en mammie wel dc groeten goda^n van u. maar tot ziens is er dus niet bij, juf. Ik ga nu slapen Juf want zoveel ge lees en geschrijf op eén dag valt niet mee voor een vierjarige peuter. Dog Juf, de groetjes!! Jeroentje?' P.8, Van Haubje, mti vriendje, heer Ik net dat hij ook oo'n kaartje van a heeft ontvangen, moor niet io"n mooie hoor, en h(J iet, dat a die adres- oen van de londtgwehool had fekre- Sn. Waar die al niet goed voor is» Juf? Aforpen is het uijjtten jaar cetaden dat Willem van der Loos en zijn vtouto Riek Sprony beponnen met het V*r~ sargen van .ktmatuurfjet' op Rfltter- damse ichola» in opdracht van de SticMinp Kunst voor dt Jeugd, Xer herdenking van dit derde lustrum zal morgen om hal/ twee (n de aula va» de Afathenelser hbs san de '»-Graven- dykical een /rapmcntqrtache voor dracht van Peer Gvnt toordt» gegeven. Vgndaag he«ionk«n da heer G. SONNEVELDT en mevrouw M. SONNEVELDT-VAN KLEEF van de Tertwegse Rechter Rottekede de dag, dat zli vijftig jaar geleden in het huwelijk treden. Afgalopen nterdag recipieerde hef gepden paar In de vaal van de speeltuin vereniging Hlllegersberg ean de Molenlaan, waar zeer vele vrien den en bekenden werden ontvan. gen. Dat was niet zo verwonder lijk, want de heer SonnevekJt is veie jaren melkboer geweest en uit dien hoofde Is hij een be kende figuur In de wijk. W. Thomaiten: 'Weggegooid gelrT Drs. J. G. van der Pioeg voorlichting jonge kiezers.. (Vaa een onser verslaggevers) v ROTTERDAM, dinsdag. Dr,. j. G. van der Ploeg, lid van de PvdA- fractie in de gemeenteraad, heeft gis teravond tijdens de openbare verga dering van de commissie algemeen be. heer gepleit voor de Instelling van voorlichtingsbijeenkomsten voor Jonge kiezer* op het stadhuis. Hij haalde hierbij het voorbeeld aan van de ge meente Haarlem, die regelmatig der, gelijke bijeenkomsten houdt gepaaif gaande met gemeenschappelijke maal tijden. Dit idee dat werd ondersteund door de heer J. Reehorst (PvdA-fractie voorzitter), werd krachtig bestreden door burgemeester W, Thomas sen. Deze noemde zichzelf op het gebied van de voorlichting van kiezers op het gebied van het functioneren van de democratie en de decentralisatie een pionier, maar hij stelde nadrukke lijk dat het voor de burgemeester en de wethouders van een grote Htad als Rotterdam „fysiek ondoenlijk" ta bij dergelijke bijeenkomsten aanwezig te te zijn. Bovendien verwachtte de heer Thomassen er weinig succes vaii: „we moeten hier niet aan beginnen, het is weggegooid geld, we hebben er de adem niet voor." Wel kondigde de heer Thomassen aan bereid te zjjn een proef te nemen met het leggen van contacten tussen het gemeentebestuur en nieuwe Rot terdammers. Hij dacht hierbij aan bijeenkomsten in de grote zaal van de Doelen, alhoewel dit geen eenvoudige zaak zal zijn: in 1965 vestigden zich in Rotterdam 22.400 mensen. De heer Reehorst was over het ant woord van de burgemeester over de voorlichting van de jonge kiezers niet tevreden. Hij kondigde aan bij de be handeling van de begroting hierover een uitspraak van de raad te vragen. Voors behield de heer Reehorst zich het recht voor bij de begrotingsbe handeling terug te komen op de ver houding gemeente Rotterdam Openbaar Lichaam Rijnmond en de bepalingen in de Algemene Politie Verordening Inzake de demonstratie vrijheid, Mr, L, A, Struik (kvp) deed hetzelfde ten aanzien van de mogelij ke instelling van een ombudsman. ADVERTENTIE Ze staan niet alleen bijzonder chique en elegant... maar ze zijn ook zo heerlijk warm... deze modieuze bontshawls, In een prachtige Imitatie- nerts of bfsam uitgevoerd. Morgen kle« U Uw bont- cravatta uit» om er gezellig modieus uk te zien... en om 't heerlijk warm te hebben... voor nog gdén zes gulden» Morgenvroeg.cm uur bfglnt de verkoop van deze luxe en verfijnde bont-crivattes In de kleuren zwart, donkerbruin «n zilvergrijs. GHfl tef. of tthrift (Van een enzer verslaggevers!JJ- ROTTERDAM, maandag. i&'\ ge na de voorzitter van de tuinverwu- - |mg Zestienhuven, de heer C. IK Gomes, zit er vuuruitiang ln ML volkstulnwezen. Hü trók cSa" duale uit de prestaties die zfj» leden het afgelopen seizoen hebben bereikt. De heer Oomea djt dit zei op dO.cw* tactavond van Zeatjenhoven in nmta son De Klerk. r*Ucte de wlwelbeker voor de schoonst* wijk uit ton heer W. van Strlen van wijk S-Eent* prijzen gingen voorts naar W. vtn Bultena (mitatuinen), (««neigde tuinen) en (ilcrtuineq-i). «Sar w v,n

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1