Collecte voor een nieuw astma-kinderpaviljoen Sn7 Met vergunning mag er heel wat op straat Rondom Sparta- Servette Stormachtig herfstweer met tal van gure buien Sparta oefende in Zeist De Sint in Charlois Bazaar in f Noorse kerk ROTTERDAM RIJNMOND 150 ROTTERDAMMERTJES MET 3 TON ONDER DAK Tort van Dongen: 'Als ik nog wel 'ns terugdenk aan mijn schooltijd dan had ik nooit durven hopen dat ik zó zou opknappen Synres, Philips en Staatsmijnen samen in nieuwe onderneming Ex-Vasco-dirccteur beschuldigd van betaling met ongedekte cheques Brand na inslaan bliksem in Bergen d* Feijenoord geivijzigd Jan Boskamp en Geels tegen GVAV VLIEGRAMP BIJ WEST-BERLIJN Met parkeerkaart in '67 gratis vervoer stadsbus in Haarlem Toespraak Soepel Bakker Harreman .gehuldigd. I - woensdag 16 november 1966 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Er is driehonderdduizend pilden nodig. Drie ton voor de bouw van een astma kinder- paviljoen „Rotterdam", dat plaats zal bieden aan ISO Rot terdamse astmapatiëntjes. De bestaande gebouwen van de astmacentra Heideheuvel in Hilversum zijn te klein om het grote aantal astmatische kinderen tussen 6 en 18 jaar te kun nen opnemen. Zaterdag wordt de landelijke collecte ook in Rotterdam gehouden. Tot nu toe hebben zich 400 collectanten ln Rotterdam opgegeven by hat bureau volksgezondheid (V/esterslngel 52, tel, 122098), maar dat zijn er nog minstens 500 te weinig. In LomhartHjen zijn er zelfs nog maar twee mensen die zaterdag geld in willen zamelen. ..♦tot twaalfde jear nooit mot de Jongens bultengeapeeld Adem iohoudea en 45 seconden wichten, voor u weer uitademt. De Kleren ln uw hoofd zuilen zwellen en uw oren gaan suizen. BÜna verstik kend te oe ademnood. En den, .ia 45 seconden, herademt u. Met volle teugen zuigt u de frisse, verse lucht naar binnen, Even hijgt u na, dan te allee wear gewoon. Gewoon? Ja, voor u. Maar niet voor de aat- mapatlëoL Want u hebt nu nog maar een flauw idee gekregen van de ademnood, die de aitmapatiënt elk moment van elke dag bedreigt Zo etaat het ln de door het Ne- derteoda Astma roods verspreide fol der. Een Jeugdige Rotterdammer, «en van de B0Q.000 lijders aan astmati sche ziekten, vertelt zijn ervaring ln z*n eigen woordao. „Tot mijn hoont/da jaar heb ik nooit met dc ongans bulten kunnen spelen. Als baby fucb ik tweemaal och Mr «en kou gevat. Toen kreeg ifc er nog longontsteking bij. Daarna bleek dot ik aan astma leed. Ik heb altijd vreselijk moeite gehad met ademhalen, wc iconen hier ln de Da- «idstmot op een bovenhuis en de trap kon Ik bijna niet at of op. Pc nu 17-joripe Ton üan Dongen doet onopgesmukt zijn verboot Hit werkt op d« bock houda deling pan „Chefaro" aan de Krikharen. In niets onderscheidt hij rich nu wan zijn collega's. „Op school heb Ik veel lessen moe tan missen. Ik ben in verschillende kolonies geweest. Some t»<u Ik drie, vier maanden per jaar riek. Op den duur ging mijn borstkas sterk uk- setten. De doktor ze 1 dat ik onmid dellijk naar Heideheuvsl moest. Als spoedgeval." Een grote verandering? „Het begin teas moeilijk. Vooral omdat tk te horen kreeg dat het voor een Jaar zou zijn, Daarna bleek zelfs, dat tk pas na anderhalf Jaar terug- mocht. Ton txtn Dongen aarzelt even voor hij verder vertelt. „Het li me enorm meegevallen. Ik heb het «ro naar mijn sin gehad Ka de eerste kennis making werd ik goed onderzocht. Longen, bloed en urine. Daarna kre gen u?e veel ademhalingsoefeningen. Daar hod ik veel baat bü*. ©n toen? „Voor mijn astma kreeg ik ook bepaalde medicijnen, die bij mij sui kerziekte veroorzaakten. Daarom moet ik nu nog steeds iedere dag mezelf een inspuiting toedienen. Maar dat te niets vergeleken bij de benautvdheden die Ik vroeger had. Dat was verschrikkelijk". Op rijn veertiende jaar kwam Ton van Dongen twer temp naar Rotter dam vanuit Heideheuvel. Op de Hil- vertunue Jan Campertichool had hij inmiddels de Uwere se hooi alge lo- ben ik al tvesr bijna anderhalf jtiar bij de 'Chefara' „AU* goat prima, Jk kan weer hockeyen en dansen, net als mijn a vriena^ondaatkM mijnaetmo. vroeger: dat ik h Weerom dese collecte? Astma te een chronische ziekte van de luchtwezen, waarbij benauwdheids- aanvallen ae belangrijkste en ernstig ste verschijnselen a|jn, Een op Iedere honderd Nederlanders UJdt aan ast ma. Samen met aanverwante ziekie- vormen, zoals astmatische bronchitis, een longemfyseem Is het totaal aan tal lijders selfs 8 h 10 procent van de gehele bevolking. Deze schrikbarend grote aantallen hebben ertoe gelold dat de Rotter damse Reclame-Raad (eon «Iet-com merciële organisatie die ideële doel einden wil steunen door Inschakeling van reclame) dit Jaar een adverten tie-actie voert om door betere voor lichting het krantenlezend publiek er van te doordringen dat astma niet on geneeslijk is. Mits men maar jong genoeg met de juiste behandeling begint, hoeft astma niet dodelijk te zijn iets dat nog steeds voorkomt, ln de laatste Jsren zijn drie maal zoveel mensen aan astma overleden als aan tb.e. Om de collecte van aanstaande za terdag een extra InpuU te geven han gen ln alle trams en bussen van da RET affiches: samen met de op brengst van do op de Femlna ge houden „aandelen-actie" (die twee- cnoenhalf duizend gulden opbracht) hoopt men de bouw van het paviljoen „Rotterdam te kunnen realiseren. HOEK VAK HOLLAND, woenadag (ANP). Onlangs ls opgericht 8 ja. res-Almoco N.V., een gesantenlttite dochteronderneming van de N.V, Cne- mlsche Industrie Byn res In Hoek van Holland Philips ln Eindhoven en de Staatemljnen/DSM in Heerlen, die respectievelijk voor 60, 80 en 10 pro cent in hel kapitaal ervan participe ren. De nieuwe onderneming zal zich gaan toeleggen op de fabricage en ver koop van persmassa's op nails van hoogwaardige kunststof materialen Met de produktie zal, naar wordt ver wacht, begin 1067 een aanvang wor den gemaakt, zo deelt Bynres mede. Synros-Almoco N..V zal gevestigd worden ln Hoek van Holland, weste lijk van de bestaande fabrieken van Synres. hetgeen de toelevering van produkten door Synres aan do nieuwe onderneming, die werk zal bieden aan ongeveer 40 employés, zeer vereen- enk new vel *m temp aan Ik Hso.nooit kunnen denken zotter zou opknappen. Zo gaat het nieuwe paviljoen van Heideheuvel in Hilversum er utt zien. de NV. Synres. (Van onze correspondent) MAASTRICHT, woensdag BU de rechtbank ln Maasstrlcht la door enkele crediteuren van de Hetdttue Vaaco-Bouwonderneming een klacht Ingediend tegen de vroegere directeur van de Vasco, de heer E. M. Joceten. De crediteuren beschuldigen de heer Joceten «r van. hen met ongedekte cheques te hebben betaald. De officier van Justitie ln Maastricht mr. J. Houben, heeft de klacht In be handeling genomen. (Van ome correspondent) BERGEN (NU), woensdag Tij dens een onweersbui omstreeks één uur vannacht is de bliksem Ingesla gen in het rieten dak van de métajes ULO-school san de Roadelaen te Ber gen. Clrcs een half uur later waarschuw den omwonenden die de vlammen uit het dek sagen slaan, de brandweer van Bergen. Deze was spoedig ter geassisteerd plaatse wtet later geassU door de brandweer uit Alkmaar de vUt gelijkvloers gelegen schoollokalen te behouden. De bovenverdieping waar vier lokalen zijn ondergebracht, en bet dak gingen verloren. Hat er- naastgelegen gebouw van da lagere school kreeg geringe waterschade, (Van on*e weerkundige medewerker) eerste stormde pre Mie vsn enige allure heeft itch inmid dels aangekondigd en lift met het centrum ten noorden van de Wadden. Dit centrum verplaatst slch naar Noord-Wcst-Dults- land, gevolgd door een koude noordwestelijke luchtstroom, waarin tal van gure buien voor komen. Naast hagel werd er vanmorgen vooral ln Noord-Holland ook onweer waargenomen. Langs de Hollandse en Zeeuwse kust .Blaat windkracht acht. De depressie wordt gevolgd door koude lucht en op het westelij ke deel van de oceaan komt een tweede tot ontwikkeling, die eveneens snel naar het oosten trekt Door dese ontwikkeling heeft het herfstweer een sterk onbestendig karakter gekregen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. De ne gentienjarige Jan Boskamp van Fe(jenoord, die enkele weken gele den tegen Eintracht Braunschweig een halve wedstrijd meespeelde, maakt sondag tegen G.V.A.V, z(|n competitiedebuut HU vervangt in de midden linie riet Fransen, die te gen Ajax niet heeft voldaan. Ook in de voorhoede heeft het duo Brox-Kmetit een wijziging aange bracht. Guus Hdak heeft de rechts- buitenplaats weer moeten afstaan aan Ruud Geels. WEST-BERLIJN, dinsdag (Keuter) Eep Amerikaans straal verkeers vliegtuig van het type Boelne-727 Is gisterochtend vroeg boven Oost-Duite- land neergestort. Hef vliegtuig was Jutet begonnen aan de Isndlngsma- noeuvre voor het WettberUjnse vlieg, veld Tegel, toen het van de radar, schermen verdween. Gistermiddag bevestigden Sowjetrus. sischo autoriteiten dat het drSemoto. rlge toestel op Oostriufts grondgebied was neergestort. De driekoppige be manning is om het leven gekomen. Het toestel was met post onderweg van Frankfurt naar Wwt-Berlljn. Het is eigendom van de PanAmerlcan- 1 uch tvaa rtmaatschappy (Van onze sportredactie) De Engelse scheidsrechter Bur- tenshaw te met Sparta van me ning, dst dc door Hervette In een eventuele verlenging ge scoorde doelpunten niet dubbel zullen telien. Maar voor alle zekerheid wil hö het betreffen de reglementsartikel dat niet helemaal duidelijk is, vanavond voor de wedstrijd nog even voorleggen aan de heer Hyld- strup, de waarnemer van de Europese Voetbal Unie, Mocht deze dezelfde mening toege daan z(jn dan sal er als de verlenging geRjk eindigt op bet veld worden te loot Servette speelt waarschijnlijk in de volgende opstelling. Doel Barlte, achter: Mafflolo, Piquet Pazmanday, Moceliin; midden Martignago en Sundermann; voor: Nemeth, Desbiolles, Mac- kay en Schindelholz. Vermoe delijk spelen de Zwitsers het 4—3—3 systeem met Mackay in teruggetrokken positie. Er zullen vanavond twee maal zoveel politiemannen binnen dc afrastering zijn als normaal. Gewoonlijk zitten er in iedere hoek van het terrein drie poli tiemannen. Vanavond zullen ook langs de zijden van het terrein manschappen worden gepos teerd. - Sparta's buitenspeler Vermo len en Servette's linksachter Mocellin die vorige week in Gcnève een officiële waarschu wing kregen zijn door de Uefa niet geschorst. De uit het veld gestuurde Heuri ls voor een wedstrijd geschorst In hu radioprogramma „Oor zaken" van de NCRV geeft Wim Hoogendoom een kort ver slag van de wedstrijd. De re portage van het laatste kwar tier van het duel begint om streeks kwart voor tien op Hil versum 1. (Van onze correspondent) HAARLEM, woensdag Vermoe delijk ln de loop van volgend jaar kunnen automobilisten die hun auto op een door de NZH geëxploiteerd terrein in Haarlem parkeren met het par keerkaartje gratl3 van de atadebuBsen gebruik maken. Het eerst zal het garageterrein van de NZH aan de Leidsevaart worden veranderd. Ër komen een servicesta tion en parkeermogeljjkheden voor on geveer honderd auto's. Het garage- terrein aan het Socndaplein ln Haar- lem-Noord is de volgende fase. DE SPELERS van Sparta trainden in het KNVB-sportcentmm In Zeist voor hot laatst voor de wedstrijd tegen Servette, Op de foto een kopduel tussen (v.l.n.r.) Laseroms, Bantzon en Kemper. 1 (Van onze sportredactie) ZEIST, woensdag. Het plannetje van Sparta om gisteravond in Utrecht naar de wedstrijd DOS—Dynamo Minsk te gaan kijken is niet door kunnen gaan. De wedstrijd werd wegens het slechte weer uitgesteld tot vanavond. Het sportcentrum van de KNVB in Zeist, waar de Rotterdammers zich gistermiddag hebben teruggetrokken om zich voor te bereiden op de tweede wedstrijd tegen Servette, bood echter voldoende moge lijkheden om zich te amuseren. Trainer Wiel Coerver heeft dertien spelers naar Zeist meegenomen. Dat waren de elf, die zondag tegen NAC speelden, plus de reeervee Vrösch en Van Beveren. De verwachtingen in het Sparta- kamp zijn niet al te hoog gespannen. Men is er zich van bewust dat Sparta voor een moeilUke opga ve staat om de volgende ronde ln net toernooi om dc Europese beker voor bekerwinnaars te bereiken. Wiel Coerver zal hetzelfde elftal ln het veld brengen, dat zondag met 11 gelijkspeelde tegen NAC. „Ik ga er van uit dat alles wat goed ls ge handhaafd moet worden", vertelde ¥'De burgemeester van Rot terdam, gezien het verzoek van de heer K. Meiier, wo nende Btcfcerstraat fa, afhier, om uergunningr tot het houden van een toes-praak met behulp van een geluidsinriaiJafie op zaterdag 5 november a.s. van 13 tot 14 uur op het dak van de Schouwburgpar- keergarage aan het Schouwburg plein, alhier; Atemede het daar omtrent itigetoontten advies van de hoofdcommissaris van politie d.d. 27 oktober 1966, A nr. 81075; Gelet op de Algemene Politiever ordening voor de gemeente Rot terdamBESLUIT; IAon adres sant vergunning te verlenen enz., enz., enz. Spreken in het openbaar, al dan niet met geluidsinstallatie, mag niet zo maar ln Rotterdam. Er mag trouwens over het algemeen niet veel op de openbare weg. De politieverordening staat vol met artikelen die van alles en nog wat verbieden. Wie iels bijzonders wil doen op straat hcoft vergunning nodig. Ver gunning van de burgemeester of vet- gunnlng van b. en w. Zoals meneer Meiier, die zelfs twee papleren nodig had: één voor het mogen spreken en één voor hel gebruik van zo'n elektro nische scheepstoeter. Dit alles is geregeld ln besluiten, verordeningen, enz. Er ls ook een soort Juris prudentie: de uitspraken van het college van b, en w. Bureaucratie en formalisme? Hei valt wel mee. In het Rotterdamse raadhui* alt een uiterat vriendelijke en soepele (emeealedlet»! (Algemene Zaken). De man van de veriunnlngeu. de heer P, T. Safer (40) sertr „Ab het even kan helpen we de mensen, ook als ae te laat iUn met het aanvragen. We bekaken de aaak soepel." fin utat er allemaal bekeken moet worden te heel wat. want de verlan gens van Rotterdammers om straten en toepen te gebruiken anders dan om t« lopen of te rijden rijn talrijk. ER VALT altijd we! ergens tegen te protesteren. woordt een collega van hen ..u kunt beter vragen waar geen vergunning voor nodig is." Dat is niet zoveel. Eigenlijk mag je op straat alleen maar lopen en rijden. Zelfs langdurig stilstaan kan riskant worden. hoort de agent: „doorlopen, niet blijven staan hier!" Maar dat heeft dan weer te maken met hot hoofdstuk „volksoplopen" en dat behoort niet tot de competentie van de heer Sager. Maar de politie is anderzijds uiterst welwillend als studenten, bandebom- mers en aanverwanten willen demon streren op de heilige openbare weg. De heer Sager kan zich niet herinne ren dat ooit toestemming voor een de monstratie werd geweigerd. HIJ kan ilch ook niet herinneren, dat ooit een tekst werd afgekeurd. Ja toch een maal heeft de burgemeester als hoofd van politie „nee" gezegd tegen een leuze. Dat was: „Studenten verrekken om Oranje le spekken", een opschrift dat meegevoerd sou moeten worden tijdens een optocht tegen bet studie- toelagenbeleid van minister Diepen horst. vragen maar die wordt toch afgewe zen. Dit ls weer een ander geval." De heer Sager heeft ervaren dat er protesterende groepen zijn die er zeer snel genoeg van krijgen, zoals het Co mité voor Zelfbeschikking in' Vietnam. In de zomer vroeg deze groepering vergunning aan om iedere zaterdag te mogen demonstreren. Iedere zaterdag vonden de autoriteiten wat veel. Iede re derde zaterdag van de maand vond men wel genoeg. Het Comité heeft praktisch geen gebruik gemaakt van de vergunning, die nog loopt tot het eind van het jaar. „Het gaat allemaal vanzelf over' filosofeert de heer Sager die zijn taak omschrijft als „de formele behande ling van alles wat op straat gebeurt buiton de normale gang van zaken". Hij vervult deze taak naar zijn zeggen met veel plezier. HU beschouwt het min of meer als een dienstverlenende. „We zitten hier niet om alles tegen te houden, we willen de mensen helpen" Een jaarlijks terugkerende „klus' voor hem ls de Intocht van St. Nico- laas. Allemaal routine. Zelfs de ven- gunningen van de Rijksluchtvaart dienst voor het landen met een heli kopter levert hem geen moeilijkheden op. Ook weet hij, dat de wijkcomltés voor de Sinterklaasintochten wel wéér zullen vragen of hun sint ook In een helikopter mag worden aangevoerd en ook weet hij, aat het college van b. en w. weer „neen" zal zeggen. Men««r Mtiter u?Ud« alleen tnaar een toespraak houden. Hij was daar mee min oj meer «en incidenteel ge val. Hij te na jaren en jaren toeer de eerste die in het openbaar wilde «pre ken. Hei komi haast nooit voor, zegt ■Saper. Maar er zijn des te meer collectes (waarvoor de vergunningen overigens niet worden afgegeven door Algemene Zaken, maar door Sociale Zaken), op tochten, feestverlichtingen, demon straties, circussen, lunaparken, ritten door de stad met geluidswagens, wed strijden op de openbare weg, het op laten van ballonnen en zelfs (het staat ln de boeken) het houden van kamp vuren. Voor dit alles ls nodig een of meer vergunningen. Vergunning heeft ook nodig de groenteman die zijn kitten op het trottoir wil opstapelen. Ala ik de heer Sager vraag waar nog meer vergunning voor nodig te, ent- Verder kan er veel in Rotterdam en moeilijkheden zijn er zelden of nooit. Het enige waar de heer Sager wel eens moeilijk mee zit la het weren van re- clameauto's. Het rijden met zulke auto's (waarmee bedoeld wordt auto's die helemaal ten dienste staan van het voeren van reclame) is verboden. ..Precedenten", zegt Sager ambte lijk. Ate Je het de Bijenkorf toestaat wil VAD ook. Maar ook hier weer: soms zijn er bijzondere omstandig- heden, De winkeliers van de Pretoria- laan die feestvierden hadden bijvoor beeld wel reclamewagens met geluid. Een marktkoopman dacht: dan ik ook Sager: „Ik heb tegen deze man gezegd u kunt wel vergunning aan- „Eén intocht met een helikopter is voldoende. Dat is de laatste jaren de -f-v -I gedragslijn geworden. Daar zal niet Xv6Cl3.1ïl6 van afgeweken worden", weet de heer Sager. hij. „Dé achterhoede en middenlinie vormen-dus geen probleem. Alleen de voorhoede blijft ons zwakke punt. Ik heb e. nog aan gedacht Theo Lase- roma in de spits te zetten, maar zon dag is aan het licht gekomen; dat ook dat niet de oplossing te. Boven dien wordt de verdediging daardoor verzwakt, „We hebben geen wonderpla» maar toch is de mogelijkheid aaim- zig, dat we Servette met tenmiMte. twee doelpunten verschil kloppen, Ab we maar het geluk hebben in het be gin een doelpunt te maken". Sparta's oefenmeester heeft over wogen om, indien Ad Vermolen, ge schorst zou worden, Vidal als links buiten op te stellen. „Ik verwacht vaa „Pepe" geen wonderdaden", lichtte de heer Coerver toe. „Hij is niet sterk in persoonlijke duels en het de gelijke voetbal van Sparta ligt hem niet erg. Maar zijn spel vertoont de laatste weken een duidelijk stij gende lijn en daardoor had tk toch Heeft D nu nooit een* een heel moeilijk geval gehad, waar V hele maal geen raad mee wtet, vraag ik. Sager denkt diep na: „Nee, nooit, we komen er altijd uit. En vergeet U ook niet. de politie is io soepel hier". En toch wordt Fejjenoord kampioen. Ook dit jaar heeft het Slnt-Nicoteas- Comité ln Charlote voor het a*. Sin terklaasfeest 175 kinderen geadop teerd. Al deze kinderen zijn gehuisvest ln de kinderkllnlek „Beatrix-Irene". Aarnoudatraat 30, of worden verpleegd ln de kliniek „Margriet", Charl. Xage- dljk 940. Door het geven van een per soonlijk cadeautje aan alle patiëntjes, door het verschaffen van geschenken voor algemeen gebruik, en door het mogelijk maken van een week vakan tie voor een aantal van de minst ge handicapte kinderen uit de kliniek ,3eatrix-Irene", wordt geprobeerd de gezinssfeer enigszins te benaderen. Om dit allee te kunnen bereiken te veelgeld nodig. Het comité waagt het een dringend beroep op uw onmisbare steun te doen en hoopt, dat uw gift het «aldo van girorekening no. 4697M spoedig zal vergroten. wol vertrouwen ln hem gehad." Wiel Coerver gelooft niet dat het vanavond een herhaling van vorige/ week zal worden. Hij zegt: „Als die wedstrijd in Rotterdam was gespeeld zouden er een paar Zwitsers gelynchd ztjn. Onze spelers hebben daar air gespeeld. Alleen Vermolen en Bulten-' dijk toonden nog niet voldoende er**0 ring te hebben. Zij hadden hun kop er bij moeten houden. De andéf?:.;. jongens deden dat wel en daarvoor hadden ze gezien de omstandigheden,: best een extra premie verdiend." (*%OK de speler* self sUn van me- D ning da* Sparta voor een zware opgave staat. Aanvoerder Bans Etfkenbroek zei: ,Jk hoop dat we winnen, maar het ia! helemaal ntet meevallen drie goal», te maken We moeten in het begin rien een doelpunt te maken. Als Servette tot de ri«t stand houdt, ia onze kan* verkeken Jan Bouman zei: „Het wordt 3— En gekscherend voegde hij er aan»6 „Dat is toch genoeg voor ons? M»ar serieus vervolgde hij: „Het zal zwaar worden. We zullen alles of niets moe ten spelen". De nog bepleisterde Ger ls vol goede moed. „Tegen NAC he& ik mc onwillekeurig ingehouden vooral met koppen. Maar nu heb t» nergens last meer van en us ran er van overtuigd, dat Sparta het zal halen". Sparta zal vanavond het volgent» elftal in het veld brengen: Doesburg. Ter Korst, Laseroms, EijkenbmeK, Bentzcn; Bosma en Kemper: BO"- man. Onsman. Bosveld en Vermo len. Morgen wordt ia de Noorae kertt aM^ de Westzeedijk weer de iwrlUkw^J;.- zaar van Noorse huteyi^tprfaukw;.^ gehouden. eiwuuw. Er wordt ook een verlottbg den, men kan er de hele dag terwL; van 10 uur tot 22 uur. De opbrefflgp van de bazaar te bestemd voor^JW^;/ Noorse kerk in Rotterdam- Bakker Harreman Wt da gtuumi*te straat te dezer dagen \op gtf hwjgj&a wijze gehuldigd door een comW j^v klonten uit Delfshaven. Bakker man beeft veertig jaar achteretó dwe wUk brood, banket en wat meer bezorgd. Gedurende deze, ii een hechte band met *Un klanten ontstaan. Welnu, dat heeft hijkunneh'-®*1^'..'^ ken; een muriekkon», bloemen en een televisietoeat«L ker Harreman gaat nu met petteWen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1