Hockey vereniging Victoria bestaat vandaag 85 jaar tsjoaaooo ROTTERDAMS DAGBOEK Rotterdam heeft weer een discoelub Zegels en rariteiten R. LANGERAK UIT FELLE KRITIEK OP RIJKSOVERHEID DOKTER ZJIVAGO Arie Biemans in topvorm Zware strijd vöor Spangen ROTTERDAM RIJNMOND OUDSTE CLUB VAN ONS LAND IS SPRINGLEVEND ;jr Weg met de „weg-moeheld": Rijdt veilig met melk Jan Piet Fokker moet Westdijk bedwingen 'DUTCHMAN' IN DE LANTAREN Eerste klas kader 38-2 CVV-Papendrcclit uitgesteld RECTIFICATIE Geen krant ontvangen? Rijk van Ravens in galerie „punt 4" V er koopavond Zakenman helpt bemanning van 'Virgin Mary' Speler voor 15 jaar geschorst Wintertoehten CWÖ donderdag 17 november 1966 (Van onze hoekeymedewerker) ROTTERDAM, donderdag. Vandaag bestaat de Rotterdam se sportvereniging Victoria vijfentachtig jaar. Na de oprichting op 17 november 1S81 werd er aanvankelijk, zoais in die jaren gebruikelijk was, cricket beoefend. Al snel werden echter ook hockey en tennis in het programma opgenomen en nu, op 85- jarige leeftijd, zijn dat de voornaamste sporten, hoewe! men op de Victoriaanse zomerweiden nog steeds de „stumps" neerzet voor een partij cricket. Victoria ia een forse, springlevende bejaarde. De qua grootte derde hockeyclub van Nederland (vfjfhonderdxeventig speelsters en spelers) beeft befat twintig jeugdeiRaben. Op bet mooie complex aan de Kra- lingseweg komt men ruimte te kort. „Maar", ver teilen voorzitter 't Hoen en oud-voorzitter Schrijvers, „mis schien kunnen we In de toekomst uit breiden." „Nooit." voegen de heren daar on middellijk aan toe, „zal dat gaan ten koe te van de gezelligheid. Onze ver eniging, dc oudste van Nederland, la ook, nee vooral, de gezelligste. Daar la van het begin ai aan naar ge- utree id. Zie de etatuten: Zij (de ver eniging) tracht dit doel (het beoefe nen van balaporten) te bereiken door het .houden van vergaderingen, als mede door.en dan volgt pas een omschrijving van de balspelen." Door al dat versaderen kwamen er hoe kan hel ander» ook een aan tal fusie*. Victoria groeide snel en on dervond dat het „pak" niet altijd mee groeide. Men speelde op de benoemde „heuvel" en op Woudeateijo. Dat was de tijd van de lange hockeyaokken en de a ticks met de griezelig lange ha ken, die aan twee kanten plat waren. Je sloeg naar de „sinaasappel", een nogal slappe, zeer speelse hockeybal. VOLWASSEN ïyTAAR aan de Honlngerdljk ver- iTA scheen de harde, witte hockey kogel, kregen de sticks hun huidige vorm cn werd de kleding werkelf •portkledfug, Van de Uoninrerdl*. verhulsde een teer volwassen Vlcto rt» naar de huidige woonplaats, de Krrnltngseweg. Daar leeft thans de geestdriftige grijsaard een „vol" hockcyleven. Op doordeweekse dagen brengen twaalf deskundige hockeymoeders de jeugd er de hockey beginselen bij, Daar wer ken 'e avonds en op zaterdag de cracks aan hun vorm. (ADVERTENTIE) 8rinbt^!g «ca gbu nellc. Het 1 gezondste „pep-middel" voor j scherpe ©jen co een snel reak- 1 Üereraogen. Dat Is uilig, g verstandig, TerrnkkuUnk! Mta tent? VraargratUtmblêmmi het N&&, Fofibw 43MK XVtwVk (Z-H). ISfsTJ'lA'J ROTTERDAM, donder- lll'iTÜillI dag. Kampong ont vangt In Utrecht aUn bedreiger, het al uiige woken sterk opkomende La ren. Maar de koploper van West heeft een geladen crack in de ge lederen: Westdfjk, die ondanks aUh grootste spel in desa herfst niet voor de hockeytoer naar Pakistan ls uit genodigd. De spil van het nationale team, Jan Plot Fokker, sal hem moe ten bedwingen. Ren enorm lastig karwei. Verder Is er een „rustig" program ma: Amsterdam kan thuis K-D.M, wel bias. H.H.Y.C. moet Hilversum kunnen verslaan en S.CJH.C. gaat H.G.C. de punten ontnemen. BIJ BJM.H.C.—Togo is Togo de bekende kat in het nauw. Toch tien we B-M.H.C. de kat nog verder in de moeilijkheden spelen. Rotterdams overgongsklasser R.B.C. giet de komst van het Amsterdamse Pinoké tegemoet. Het zal spannend worden op Laag ZesUenhoven. De duels in de promotieklasse Aeolus— Groen Geel en Aavion—Leiden 2 zien we tn het eerste geval door de gut, in .-het tweede door de gastheer win nen. De dames van RB.C. wacht een lastig duel tegen hst Hllversumae Be fair. "TEN uitermate slecht bezette Lan- *-i taron heeft gisteravond kennisge maakt met „Dutchman", een eenakter Het eerste damesteam van Victoria: Staande v.l.n.r.: J. de Loos, M- Bak- ker-Bendik, E, Hoette, A. Sprengers, L. SmJt&kamp, R. Arendsen de Wolf, E. Timmer. Gehurkt v.l.n.r,: M. Bendik, C, van Alphen, D. van Eerde, E. de Weger. «i >«r tge lijk lijk Het eerste hereoteam van Victoria-. Staande v.l.n.r,: W. van Alphen, H. Prey, J. J, Peterson, J. Kwist, H, P. de Vries, G. Boeles. Gehurkt v.l.n.r.: N. de Kanter, W, Dommermg, B. Tabiog Surmondt, J. D. Hitlen, E, J. Pool. BILJARTEN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, don derdag. Nu het einde van het toernooi orn het dis trictekampioenschap eerste klas klein biljart kader 38-2 ia zicht komt, schijnt dat sommige deelnemers te prikkelen om nog eens extra voor de dag te komen. In tegenstelling met' voorafgaande avonden, werd er woensdag, toen men in de biljartzaal La grand de strijd voortzette, heel an ders gespeeld, dan eerder gebeurde. Vooral Arie Biemans onderscheidde zich. Want nadat hij nog geen enkele party had gewonnen en een algemeen gemiddelde had gemaakt, dat ver be neden de degradatiegrens lag, ver sloeg hij eerst yan. Gils in slechts ne gen beurten en daarna Bik. Bovendien scoorde hij in zijn eerste ontmoeting een serie van 178 caramboles en draal de later ook Bik een serie van 100 voor de neus, waardoor deze van de kook raakte en een goede voorsprong ver loren zag gaan. Een Biemans in top vorm gaf glans aan deze wedstrijd- avond. Het gevolg van dat sterke spel van Biemans was, dat hij rijn ge middelde van 14,94 opvoerde tot 18.03 en zich voor degradatie vrijwaarde. Horsten, die nog ongeslagen was ge bleven, handhaafde zich aan de kop, doch raakte een matchpunt kwijt. Toen Barzilay remise maakte, nadat hij vlak voor het einde een mooie kans om te winnen liet glippen. Bovendien raakte hij zijn kana op het kampioenschap kwijt. Dat was ook het geval met Bik. Deze had een goede voorsprong op Biemans ver overd, doch toen deze een eerie van 86 maakte en even later alle toeschou wers verraste met een fijn gespeelde serie van 178, was het voor Bik ver keken. Deze moet nog één partij spe len, namelijk tegen Barzilay. Wint hij die. In niet meer dan twaalf beurten, dan ontgaat de K, cn V.-man degra datie naar de tweede klaa, waarheen ook van Eymeren en van Glts verhul zen. Het duel tussen Horsten en De Kleijn, dat aanstaands zaterdagavond aan de beurt komt, zal voor eerstge noemde een moeilijke opdracht bete kenen, want Horsten moet minstens remise maken, wil hij de titel verove ren. Barzylay heeft nog de mogelijk heid om tweede te worden wanneer hij Bik de baas blijft en De Kleyn ver liest. De resultaten: De bekende conditio op van de ie schroeft de Logero teams, van de militant* negerauteur (de toe voeging „neger" te ln dit geval »e*r ter zake) Lerol Jones, zoals dat werd gen pee ld door de Stichting Inciden teel Theater Experiment en de toneel groep Theater onder regie van John van de Rest. Onze recensent Hans v. d. Berg heeft deze eenakter indertijd gekarak teriseerd als een pamflet, een pam flet dat dient om zijn werk te doen in het xwart-wlt conflict zoals dat ln de VS bestaat. Het werd met veel Inzet gapeeld door Mla Ooossen en Frank Laf our. Na da pauze trad ter complete ring van deze korte voorstelling het Workshop Trio op oJ.v. Theo Loevcndie, sopraan- en altsax, mot John Engels, drums, en Maarten van Regteren Altcna, ba». Coach Stoppelaar van BUJdanateiJ n heeft zich tot taak gesteld om van het jubileumjaar een promotiejaar te ma ken. En dat moet kunnen. Victoria heeft op het ogenblik een herenteam, dat te sterk te voor'de promotieklas se. Het staat fraai bovenaan en Inge wijden menen, dat het kampioen schap alleen een kwestie van tijd Is, Victoria in de overgangsklasse, ^neer en betere velden, daar droomt de jonge vijfontachtigjarige van. Vic toria staal niet stil by hist verleden, waarin veel ia gepresteerd, op de vel den ©n beatuurlljk. Het werk van de beroemde L. J. Hofman, bestuurder en erelid van de KNHB, von de beer Kodde en van dra. H. J. van Zuylcn, de grot* man van „het district", werkt duidelijk inspirerend. UITDAGING UN de grote spelen uit het verleden, Wim Kodde, Blom, Sptelc, Vsn Aohthoven, Schrijver* (de oud-voor- sitter), mevrouw Breukelman en nog sovele andoren vormen een uitdeling voor de jonge generatie. Springlevend te de gezellige oudste, eon waardige aartsvader in de KNHB. Tegen Victoria te hockeyen te voor iedere ploeg oC het nu een adsplran- twiteam uit Dordrecht, een topplocg uit het Gooi of een veieranenteam uit Wassenaar is, ©on genoegen. Er wordt fel gestreefd naar goed, naar beter hockey. Maar nooit alléén daarnaar. Altijd was (en U nog) Vic toria een sportieve tegenstander, een goede gastheer. De krasse grijsaard mag op zijn verjaardag dan ook best een beetje trots zijn, (Vnn onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. De voor zondag vastgestelde wedstrijd C.V.V.Papen d recht in de orrsio klasse van de amateurs is uitgesteld, omdat een van de C.V.V.-spelers. de Quant, met het Nederlands amateur- elftal mee te naar Engeland. (ADVERTENTIE) Onder de gisteren geplaatste filmadvertentie voor gtond abusievelijk vermeld: gewijzigde aanvangstijden: 2 en 8 uur. Dit moet z^n: 1,45 en 7.49 uur. rnjmwama Omdat Samoa en Hetj laafliaBll Zuiden elkaar a] In ok-1 tober hebben ontmoet, boeven deze twaalftallen zondag niet te spelen. Er komen rnaiir tien ploegen binnen de lijnen. Leider On* Eibernest uit D?n Haag ontmoet stadgenoot HKV. Hat! moet de Eibers niet moeilijk vallen, een fikse overwinning te behalen en daarmee hun positie to versterken. Nummer twee, het Amsterdamse Rohdft, wr het heel wat moeilijker krijgen bij Dectos ln Dordrecht. De ploeg van Van Lu nieren draait niet zo goed als vorige jaren en daarom verwachten we, dat Rohda ui heel blij zal zijn met een kleine zege. In de overgungaklas b. heeft PSV de minste verllespunten maar het ataat twee wedstrijden achter op Swift, Spangen en Swlft. Het treffen met Spangen a.s, zondag In de" Spaanse Polder is daarom van het grootste be lang. Sperwers heeft zijn positie onder aan de ranglijst wel wat verbeterd door dc overwinning op Danaïden, maar ze blijft toch gevaarlijk. Een zege op Swlft la Amsterdam zou bij zonder welkom zijn. In de eerste klaa begint men al aan de return wedstrijden. Ons huis ont moet OSCR. Het eerste treffen won OSCR met 4-3, maHr nu zou het we) eens anders om kunnen rijn. SM SM IS IS 54 103 19.44 19.44 SM 1W S s 178 61 38.38 17.23 3M 31 31 10» 4a 1S.M 1147 »«t Rott«rdanuch Parool-ibonnMa kunnen om dit telefonisch melden v«n maandag t.m. zaterdag vsn 17,10—50.00 uur Tatefwm 1»»«0 Abonnees buiten R'dem-atfitedam kunnen rich wanden tot ome plaat selijke agenten. (ADVERTENTIE TIJDELIJKE TYPISTE? STENOTYPJ WETHOUDER R. Langerak heeft gistermiddag bij de behande ling van zijn beleidsnota over de sport en de recreatie felle kritiek geuit op de rijksoverheid. Hoc hard kritiek ook kan zJJn, meestal wordt deze door de gemeentelijke gezags dragers keurig verpakt en in diplo matieke termen gesteld. Maar ken nelijk te dc heer Langerak, wanneer het In het bijzonder om de sport en de recreatie gaat, een bijzonder ge tergd man. Grimmige bewoordin gen gebruikte hij gistermiddag tij dens. de openbare, commissieverga dering toen er werd gesproken over het goedkeuringsbeleid van de over heid ten aanzien van de bouw van zwembaden. Het trage tempo, waarin wordt gewerkt, noemde hy ronduit een schandaal cn ergerniswekkend; Hetzelfde geldt voor het verlenen van toestemming voor de bouw van „onnozele" instruetlebaden en de al even „onnozeln" verbouwing van het bad in Hillegersberg. Zo drukte hij zich uit en Irij noemde de pogin gen om plannen verwezenlijkt te krijgen dan ook niets anders dan „energieverspilling". Feitelijk was deze begrijpelijke uitschieter van de anders zo be dachtzame heer Langerak typerend voor de vergadering van de com missie. Sport en recreatie is nu een maal reeds sinds jaren het kind van de rekening. Als gevolg van de moei lijke financiële positie van de ge meente moet men maar zien- wat er van komt en dan blijken nr dikwijls projecten in andere gemeentelijke sectoren zo mogelijk nog urgenter, dan die in de sportieve en recreatie ve sfeer. In dit verband zijn beto gen, als zou bijvoorbeeld alles voor voorzieningen In de haven moeten wijken, begrijpelijk, maar loch niet helemaal reëel. Tenslotte moet er gelegenheid tot werken zijn en moet Rotterdam met beide banden de kans grijpende naam „Europoort" waar te maken. Om de impasse voor wat betreft de sport en dé recreatie te doorbre ken, stelde mr. C. J. N. van Dongen (pvda) voor een vast percentage van de investeringen voor de sport en recreatie te reserveren. Dat per centage wilde hij vaststellen door in de begrotingen van de laatste vijf zes jaar na te gaan hoeveel er op het totaal van de investeringen aan sport en recreatie is uitgetrokken. Bij komende begrotingen zou hij dat percentage willen vastleggen, zodat de wethouder niet steeds weer een gevecht zou hoeven te leveren om aan het nodige geld te komen; en hij wilde dit, om continuïteit in diens werkzaamheden te verzekeren. Met name het tienjarenplan van de wet houder (in het kader waarvan, aldu» de wethouder, wel werken worden uitgevoerd, maar nog veel te wel- nig) zou daardoor beter kunnen wor den uitgevoerd. Dit op het eerste gezicht aantrek kelijke idee stuitte op bezwaren. Wethouder G. Zde Vos. die de ver gadering voorzat, zei dat men op die manier de begroting ln een vast schema wringt, en dat ook andere diensten aanspraak zouden kunnen maken op 'een vast percentage van de investeringen. Aldus zou men eveneens een tegenstelling creëren tussen prioriteiten en percentage en daarom leken hem de nadelen waar schijnlijk groter dan de Voordelen, In leder geval behield de heer Van Dongen zich het recht voor om bij de behandeling van de begroting in de raad nogmaals op dit onderwerp terug te komen. Niet ten onrechte. De spelende mens is „in" tegenwoordig en die wil ook wel eens wat. .SCHIEDAM, tooensdap. De Ga lerie „punt 4" gaat vrijdagavond a.s. wan slart met een nieuwe expositie. Met „hard-edge paintings" van Se Schiedamse schilder Rijk uan Rauens. De heet Cijs J. Votkuijl zal de expo sitie om. J9.30 uur openen. Deze opening vindt een week later plaats dan oorspronkelijk het plan was. Maar door strubbelingen in Ame rika (waar Rijk van Ravens) zijn te exposeren schilderijen vervaardigde) ging zijn werk niet met een vliegtuig mee, maar moest per boot naar Neder land komen. Het verblijf van de schilder in Amerika schijnt op rijn werk van grote invloed te rijn geweest, mét een nieuwe techniek en een andere Inhoud als direct gevolg. yTTENK VAN DER LEEST •■•(25) is het niet eens niet eeti muziekrecensent die in een Rotterdams dagblad schreef, dut het spel vnn Dave Brubeck in Dc Doelen een rommelige indruk maakte. „Hel zat hem in de akoes tiek", meende Van der Leest. „Het podium is te groot voor zo'n kleine groep musici, je kr(jgt al lerlei vreemde effecten. Die re censent heeft dat niet juist be oordeeld", Henk van der Leest te een man met een scherp ontwikkeld muzikaal ge hoor. De kwaliteit van de weergave is voor hem alles. Op het gebied van grammofoonplaten is hij dan ook bij zonder kieskeurig. Dit maakt hem uitermate geschikt als voorzitter van dc Discoclub Rotterdam, die sedert kort huisvesting heeft gekregen in De Doelen. Die discoelub bestaat nog niet zo lang. In maart ging Vnn der Leest met enkele tientallen enthousiasten van start ln gebouw De Heuvel, Een ge weldig succes Was hel niet. De beton nen ruimte in Dc Heuvel is er niet voor geschikt. Een keer was de weer gave zo slecht, dat de meeste luiste raars na de pauze niet meer terug kwamen. Dc nieuwe discoelub dreigde als een pudding ln elkaar te zakken. Tot het onderdak kroeg Iti De Doelen. Er kwa men meer leden, er kwamen wat Van der Leest noemt sponsors, er kwamen eerste klas stereo-Installaties, do club begon als het ware opnieuw. Zo'n discoavond verloopt al* volgt: eerit een ouverture. Dan volgt een vergelijkende discografie; meerdere opnamen van hetielfde stuk worden vergeleken door er fragmenten uit te draaien, het publiek doet bij meerder heid van stemmen een keuze. Het ge kozen stuk wordt tenslotte In zijn ge heel uitgevoerd. Als toegift wordt een onbekend weide gespeeld. Al mei sl 2% uur muziek. Dankzij voortreffelijke stereo-installaties is de geluidsweergave van hoge kwaliteit. Dat moet ook wel, want onder de le den bevinden zich vele hl-fi-faimtici, clie het beste van het beste willen heb ben. Henk var» der Leest overweegt later inleidingen te laten houden door des kundigen, Verder zou hij wal meer aan voorlichting over de aanschaf van grammofoonplaten willen doen. Zelf trekt htj soms een halve dag Uit om twee platen te kopen, waarbij rijn voorkeur uitgaat naar de Barokmu ziek. Hij noemt voor de leek volslagen onbekende merken: „Er zijn opnamen van Russen; wat zij aan opnametech niek leveren te ongelooflijk. HU wijst erop, dat er nu voortreffelijke uitvoe ringen bestaan van de Brandeftburgse concerten voor J 9,90. Amsterdam en Laren rijn voor ao- ver Henk van der Leest weet de enige plaateen in Nederland met een bloei ende discoclub. Die In Rotterdam noemt hij „levensvatbaar" Op het ogenblik zijn er ongeveer veertig le den. Het moeten er mini nis al zeétlg rijn om de zaak rendabel *e kunnen houden, maar ln het zaaltje van de Do«l«n te plaats voor ongeveer hon derd mensen, (Inlichtingen bij Henk van der Leest, Grindweg 12, tel 180708. Sinds enkele maanden kan de Rot terdamse poeteegelvertamelaar behal ve in de winkels, op de weekmarkt en op de rejtelttutlg weerkerende beunen ia de Blauwe Zoal van het Beunge bouw, voor «Ijn hobby ook tereeht on een postje gel veiling. Nadat circa 1954 de laatste velling In Rotterdam gehou den was, moesten de filatelisten voor aan- of verkoop van bjjsondere zegels of complete verzamelingen ge laatste Jaren terecht op de veilingen ln andere grote steden, waarvan Den Haag en Dordrecht het meest naby waren. In augustus echter is daarin veran dering gekomen. Toen hield postzegel- vetling De Hoogt uit Dordrecht in het Groothandelsgebou>v een veiling ln de eerste plaats bedoeld om de be langstelling van de Rotterdamse poat- zegelverzamelaars te pellen, waaruit bleek dat de Maasstedeljjke markt bij zonder „Willig" was; er werd op de twee veilingdagen een omzet van circa /10O.000 bereikt. Aangemoedigd door dit anccea houdt Do Hoogt, die aleh voorheen oh het zuidelijk deel van ons land richtte, op vnJdag 18 en saterdag 19 november opnieuw een valling. In de foyer dak- evUJoen van hot Grootbapdsbge- uw komen dan clroa 1100 kavels on der de hamer, die een werksltike waarde van eirea twee ton hebben. tH catalogus waarde ls echter vele malen hoger. Vrijdagavond worden de par tijen Nederland en (al dan niet voor malige) ovenoeee gebiedsdelen go* Vanavond houdt de vrouwenkring van de Protestanten Bond in gebouw Jager slaan 9 In Rotterdsm-Zuid een verkoopavond, waarvan de baren be stemd zijn voor het sociale werk (rust en vakantiehuizen) van deze bond. Er te van alles en nog wat te koop. Er ls ook een tombola en voor de inwendi ge mens zal ruimschoots worden ge zorgd. velld en op zaterdagmiddag komen de buitenlandse zegels aan bod. Vooral bij de partijen Nederland en overzee bevinden zien vele Interessan te zegels en rariteiten. Er zijn kost bare zegels, die eenzijdig ongetand rijn; ongestempelde zegels van hel In ternationale Hof'van Justitie, verschil lende kleurproeven en kostbare blok ken. Ondér de bijzonder kostbare ze gels bevindt rich een Nederlands/ Indische luchtpostzegel met vliegtuig- Stempel dat kopstaand is. Deze zegel heelt eon catalogus.waarde van 2500. Er wordt ook een blok geveild dat bestaat uit vier gestempelde zegel® van 10 die uitgegeven zijn ln 1898 en gebruikt in 1922. Voor een dergeltik et het ui mogelijk zijn ge ttmpl lands Inolë te verzendenWaar groot portobedrag (ƒ40) moet J922 bijna mogelijk zijn geweest om een complete Inboedel naar Neder- tïWjnltjker te echter dat de zegels ge bruikt zijn om aan PTT een betaling te doen voor abonnementstrankerlng of lets soortgelijk*. De duurste kavel is een collectie Ne derland en overzee, die een catalogus- waarde van 12.600 heeft en Ingezet wordt op J 4730. Bij de buitenlandae zegels is een grote partij eerste emissie van België (Uit 1849) ln alle mogelijk? variëteiten. Er 1* op de postzegelvetllngen ln Ne derland aprake van een structuurwij ziging. Was vorig jaar. de speculant nog ae voornaamste koper, thans komt d* verzamelai? weer aan bod. Ondanks de verminderde belang stelling van de speculant blijft echter de poetzegelhandel zeer levendig ln ons land. Een juiste raming van een töronuet 1* niet mogelijk. Men moet er pp houden dat ln Nederland jaarlijks postzegels van eigenaar ver wisselen tot een totale waarde van 80 tet 100 miljoen gulden. ROTTERDAM, doudérdag (ANF), - De Rotterdamse zakenman W. B, Knoops zorgt voor voeding, warmte, kleding en ssbgeld voor de bemanrinr van de „Virgin Mary", een onder Cy priotische vlag varend schip, dat Sa Umulden san de ketting lg gelegd. DC rederij heeft niet betaald voor répara- - tics en de bemanning heeft een vor dering voor niet betaald gage. De ka pitein Emmanuel .Nomikos liet daarop maandag het schip aan de ketting leg gen door tussenkomst van de Rotter damse advocaat mr. D. B. W. Postma. De „Virgin Mary" (3349 bri.) ligt voor de kade van de papierfabriek Van Gelder en Zonen, die Tot dusver de bemanning van het hoognodige heeft voorzien. Do Rotterdammer W. B. Knoops, directeur van een inkooporganisatie voor particulieren, heeft een initiatief genpnteh om de opvarenden Grief keh en Joegoslaven te, helpen. „Dert hulpverlening verricht ik zelfstandig en direct, maar omdat niet bekend»' hoe lang er hulp verleend moet wor den, hoop ik dkt andere® mij «uilen steunen als,het .te lang möcht duren", aldus de heer Knoops. Deze zakenman verleende ln janUari 1965 ook.bijstand aan de bemanning van de Filippijnse boot „Mindaihad Logger", die toen ln Rotterdam aan de ketting lag. „Ook toen bleek er in'Rotterdam noch Amsterdam een Instantie te be staan, die hulp kon bieden in. zulke unieke omstandigheden zelfs niet in de hoogste nood. Alleen particuliere en directe hulp kon toen redding bren gen", zo zegt de heer Knoop. HU heeft reeds contact met mr. D. B. W. Postma, die op verzoek van de kapitein het schip aan de ketting liet leggen. (Van onse sportredactie) DORDRECHT, donderdag mldenvoor van Geluk vogels, de8T Ja rige J. Smit, u,door >I]u vereniging voor vijfden Jaar reschorti. Smit had in de eerste, helft van de zondag gespeelde ontmoeting tussen RDM en Gelukvogete (4ë klas. diste West 2) scheidsrechter Van Noord be wusteloos geslagen, nadat deze be» van het veld had gestuurd. Na de rust moest de heer Van Noord zich door de op de tribune aanwezige scheidsrech ter Van Tour laten vervangen.- (Van ome sportredactie) ROTTERDAM, donderdag nOP veler versoek organiseert du. Christe lijke Wandel Ortanlaatie voor da der de maal In suooeésle serie•wtntertoeh- ten. O» 18 devember. 14, Januari efl II februari kunnen belangstellende» iieh. Individueel of ln groeP•v®rbll,d, opgeven voor afstanden van acht en twaalf kilometer. Een teder, dietenminste twee toch ten volbrengt, ontvangt, een medaille. Inschrijving te ntegewk bü mevrouw G. dt Leeuw-vso Weenen, MUlinx- stmst 34b, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1