"Zeehavennota vertoont vele tekortkomingen' aan U, die een sigaret r zonder filter wilt ROTTERDAMS DA Geen Portugezen in de metro BURGEMEESTER W. THOMASSEN: y Thomassen maant tot meer spoed Arie Oomen nog steeds gevaarlijk Dr. Schaaf neemt als directeur Franciscus- gasthuis afscheid Waarom is service zo duur? MAAR MENEER ROTTERDAM RIJNMOND ROTTERDAM WIL GESPREK MET BETROKKEN MINISTERS MORGEN GEEN RVB VOETBAL Jan de Poorter niet afwijzend tegenover fusie Mededeling Milaan Vlekken eJK*r. am8*m7SmSt .•ar. Prof. Pen I Prof. Pen II F ptf. 4 - zrt«rtaf 18 november 1968 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag, Schepen van 175.000 tot 225.000 ton zullen in de naaste toekomst het grote olietrans port gaan beheersen. Tegen 1070 zal er elke twee dagen zulk een schip in Rotterdam binnenlopen. Zalschreven wij. Dat kan alleen werkelijk heid worden, indien niet wordt geaarzeld met het gereed maken van het westelijk ha vengebied en de toegangsweg in de Noordze*»". „Schieten wij op du gt-tued t< kort, dan vliegt de vogel over hel touw en lijdt onze economie een achada, die niet In de miljoenen, maar in de miljarden zou gaan lopen. Concurrerende havens, aangespoord door hel succe» van Rotterdam ak overslag- en in dustriehaven, beramen grote plannen". DM stts psMtcss ett ét kalatéaiate na da u*ke*rdor na to ktnaieto- tea lU». bargamaaatoc W. Tin—«am. veer to MirMlu na IM7. Ia to be- liMasila werét gesprek*» «ver a. to ItnaitIM nar 4c —aki k. dl and» caederese—lafe. hel skiéa (Tttir wwdmdi aantel la- sa aHliiadi wktwi i 4* rtwda irtUr wadiadi dlepgasg na de adMpa»; és acarraaiU—aahk rma és havea; t kavawuIdirsMlagsai g. haesaaaate*: k to fcsvMMriwIhkalteg to Zaiéwmi- Kaéailaaé; t éa ZnknaMti; 1 «sa O—touw vase brtsraattsaalt Raaésl; k. to vaUkfcaié te to kava» sa L II- •aaettle bswlwswtafsa. Aan hst «lot van hrt honfrlatuk „Coacurrentiepoéttl* vin d* ha van" ordt esstsld: „Vergelijkt man d« In het buitenland gevolgde havenpolitie!* mat da gang van saktn in ona land. dan valt dit wvl zeer uit ln het nadeel van onts ha van* Niet alleen moeten Botterdam to Amsterdam geheel self voor da aanlag, uitbreiding an uitme ting van de haven* «organ, maar daar naaat rtlenen torn gemeenten nog voor eenderde bil te dragen In de werk zaamheden, die voor rekening van het rijk komen. BIJ herhaling hebben wij er op gswisse, dat dsee eenderde-re geling uit de tijd la. In de Zeehaven- nota houdt het rijk achter tot oom te leurstelling aan rijn «landpunt vaat" VERGELIJKINGEN ln ds beleidanota worden de grote havens van Woat-Europ» mat elkaar vergeleken. De goedercnomalag van Rotterdam waa in IM5 111.7 miljoen ton, een vooruitgang to.v. lt64 van acht procent Au# grote Tra rue ha- van# te aamen (seven) verwerkten in 1963 161 miljoen ton goederen, sen vooruitgang vat» 9.1 procent. Vier grote WeatduiUe havens, aornede Ant werpen en Amsterdam, brr«.ktro in 1966 aan goadt renoiualag van 116.1 miljoen ton, ofwel een vooruitgang van vijf procent. In alle havens (veer tien) werden in IftM MIJ) miljoen ton goederen verwerkt; iU noteerden een stijging ven 7,6 procent, De goederen- omslag ia drte ha vena ging achteruit. Rouaan (-671). Amaterdam en Emtxten (-131De grootste voorult- ?ang weid genoteerd in Marseille -t 19* Dumkrrkon t- 17%), Wil- helmahafen Antwerpen en Bietnen (elk (-11%). Eagmawds op éeas dUWi werdt te ée ■sta mui Jat hel veerkorte aan rijm hWaaa nualaalaa te earteodo». Twh dteat rikioiag te ward sa gahsa- ésa met ds ■asrelfyktMld. dal ée hs- Uaartfk* rteaüeWto ateaa, dk éi aa- éere regeringvia ée ttO-laadea ha» pM har—a veel—aa. tevteed bsgtet aU te atfs—a". GROTE PLANNEN De Belgische regering heeft ét afge lopen tien laar miljarden franc» ge- mvesteerd In de Antwerp»» havens In Frankrijk draagt de itaat voor tach tig procent bU t« het graven van ha vena, het aasutuvn en uitbreiden van toegangswegen. Tiet uitdiepen van de waterbekkens, en*. Andere kosten worden voor zestig procent door de ■taat gedragen. Voorts i» ia Frankrijk sen tntarda- parte mentale commteate In hel leven geroepen, dte de opdracht heeft .,df mogeUJkheden tv bestuderen tot bet doen van aanbevelingen voor het ge* schikt maken van ds FTanae asehs- vens voor hel ontvangen van ds ■"»}- •te tanken, heteti door ssct vawnakte aanpassing ven de bestaande hetzij door ds aanlag van sen nieuwe oh aha ven." Één van ds punten wsarmae da aocnmteite rekening mest houden U „de ontwikkeling van de tankarvloot ter bevoorrading Europa niet: Frankrijk! Voorts werdt gis—ri, dat la l Und en ln Engetohd eveneens belang rijke auhildtec voor ds havenultbrri- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag De Zeehavenncda vertoont ernstige tekortkomingen. Rotterdam heeft een gesprek aangevraagd met de drie betrokken ministers (Ver keer en Waterstaat, Volkshuisves ting en Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken), waar over tenminste negen onderwerpen moet worden gesproken In de brief is gepleit voor de vorming van een werkgroep Dit «egt bsrgem—ter W. Tbotnaa- wn tn «tin beleidsnota voor de havrn voer ét begroting vaa 1M1. „WIJ aha tel* vrir* leid, dat dr atti aich meer pertaai heil* houdt met de ruimtelijke problemen en vrijwel voorbijgaat aan de «eer belangrijke ai per ten van heli are havrn be dié, met aaaoe: a. het be leid t a v. de verders oatwikkeling van i Rot ter dam-Del ia-wereldhaven; b. het brlrid In de internationale eooeorren- Unlrljd twen de seehavena; r. het beteid m.b.t, ée te/raetmeianr, afge stemd op de huidige ver»toerde onl- wtkketlng', In dr ncyen punten van dliruwrir «taat t« leien- 1 Iriplaata van met gerechtvaardigde voldoening te wijzen op wat hier tot •Und la gebracht, wordt de haven van Rotterdam ut pxrd ais niet ge noemd Zij g»*t schuil In HijnutonH en haar toeknniatmrtgelijkheden worden sla pro memorie te b<*rit ge steld DU laatalr hwft in het buiten land negatiev* Indrukken tav de toekomst van de haven doen ont staan en dit werkt nadelig voor on nationale economischs werfkracht. 1, De Zeshavennola bevat veel ln terra - aante cijfers, maar esn aantel be langrijke gegevens, dis voor het ver krijgen van 'n reCel boold van de hui digs positie van da Nederlandse ha vens ook ln Internationaal verband onontbeerlijk *U". ontbreken Er staan bv. geen rUfer* ovtr de groei van bet goedsrenvsrkecr ln de be langrijkst? haven in de EEG 3. In de Zeehavennota worden de ha vens van Rotterdam en Amiterdam steeds ln fén adem genoemd, terwijl bekerd ia, dat dit onvergelijkbare grootheden atljn, net *oals Schiphol en Zea'lenhoven, rite ook ntmmer op één lijn worden gesteld 4. Voor de industrial* ontwikkeling van Nederland la het noodxakeltjk, dst Rotterdam en omgeving een be langrijke rol blijven vervullen. Ove rig Nederland sal van daas unieke gelefwnhtld ilechta kunnen blijven profiteren al* Rotterdam voldoende groeimogelijkheden behoudt. 5. BIJ het samenstellen van de Zeeha vennote la gum gebruik gemaakt van de diepgaande k*nnle en grote ervaring, die men In da grote steden, zowel bij particulieren als by de overheid, op het gebied van haven beheer aantreft 6. Voor de toekomstigs ontwikkeling van ona land i« het noodukelyk esn vtsle te ontwikkelen over de wUt*. waarop de potentiële mogelijkheden, die het Nederlandse kustgebied en met name het Deltagebied bieden, tot een optimale ontwikkeling kun nen worden gebracht. 7. BU de berekening van de behoefte san zeehavenareaal ln Nederland tot I960 is ten onrechte van de situ atie ln I960 uitgegaan 8. De ipreiding van de zeehavenlndua- trirt'n la vrcl moeilijker dan ln df nota wordt vrrondc ratel cl 9 Voor de economische groei van c-na land moet het vraagituk van de voortschrijding van de transport techniek en van de ovenla itrthnu-k ptmltief worden benaderd Ten on rechte wordt in df Zwhavennoti van aihcpcn met een maximale run* gelijkhcd van lf>0 000 ton geeproken Er Huwt gerekeml worden met ache- pen van 225 OUD tori maxlmaat. Over de havencmtwikkeling ln zuid west Nederland wordt in brt'ddano- 1« van burgen center Thomassen ge zegd, dat tot het jaar 2000 een be hoefte aun tot re nen /..tl bestaan van ongeveer 10 W"i ha (Vaa tea aaaer verataggevera) ROritRUAM. uUriu. Uwé werél er In to weéstrijé em kat kam ptoanaehap vu blltrisa klei» bil jart derde Uai kader U-l gewKktaa. waardeer éc kwaliteit vaa hat a pel avtnwel alri lUdt. Dat valt *p te m- kaa «li da geada mayasuu*. dte «teer verwheidens deelaemer» wenlaa nuakt. Ha«* er werf heeft tkk «at aa tea op de aevata pUaU kunnen haad- havaa, «torh van Hraik sou ham die wal eesw afhandig kaaaea naaken. Al rektm-ti we hem, nu de atrud halvniAi-ge achter dc rug I». Arte Oomen ditmaal ntel tot de kanaheb- bara. tuch tdljfl .leze *t«eler uur ujn coneurrvntcn gevaarhtk. Rot» Honger» la niet op duif. want hij vertour al dr.e \in de paitijen, die hu achter de rug hoeft. Vi**r da organisatoren van daze finals, «ta mannen van „IV l'up" kan de gang 1 vredtgf-mi rur zaki-n inrri dan be- (Vaa ease sporteed**U*> KOTTIIUAH, uteréai- - Da af- éeUag Matterdam vaa éu KNVB hoeft iljmi weéstrtjé— afnaigl 1 és iliMh isnwil v Da weéstrtjé* a tm KOTTEKDAM. saterdag. (ANP) - De N.V. IntoraaUmuüc JUadets- a* RcbeepvaarUnaatachappti Jaa da Peer ten te Ketterdazn dte la 1HS be langrijke verlieten heeft galeéea niet afw-iixend tezenover fuxle of over neming. DU «ei «te president-rommia- saria mr. W. C. L van der Orteten gtalereo tljdena da jaarvergadering Mr. Vaa der Orinten sprak aver een serr desastreuze ontwikkeling. HH verlies U h» 1965 opgelopen tot bijna ƒ19 miljom t-n overtrof met 400 ÏH)ö gulden h«t Urtrag van ka- [iiIsal 11j«t ri4"fVM F,»ti lichtpunt op deze ver gade mg was d«- inflcHk-Ung van -Ie 'munissaria. dat te N.V., nu. na de minenng. winatge'.'cud t«. (Van wn onzer veralaggever* ROTTERDAM, zaterdag ln ver band met het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd zal dr. Schaaf zijn functie als geneoaheerdlrecteur van het St. Franciacui Gasthuis te Rot terdam neerleggen. Het bestuur van het ziekenhuis heeft tie*loten dr. Schaaf per 31 december a s op de meet eervolle wijze van zun functie te ontheften Met ingang van 1 januari 1967 is air. zyn opvolger dr F H J Kortenhorst benoemd. Dr Kjortenhcrst Ls op 29 mei 1923 in Assen geboren, behaalde in 1950 zijn arts-diploma te Groningen en us sinds 1951 als huisarts te Eindhoven gevestigd. tn 1964 promoveerde hij op het on derwerp nlkket-alergie in een huis artsenpraktijk Sinds 1 Januari 196« l* dr, Korten- horst lid van het lluofdbcxluur van de Kon Ned Mij tot Bevordering der Ge neeskunst fn de ttrijd om de PmrooUbeker li Rhm# Irraël door rtfn goede «pel in de wedstrijd tegen Ajax twee puntert uitgelopen op Pim /.Joe*burg. Voor het overige hebben zich in de kopgroep geen schok- h ende tb ijrigingen voorgedaan. Hanegem klom dank zij ten negen I-oor zgn spel tegen PSV naa*t zijn clubgenoot Heyerman naar 'i'e vijfde plaat*. De Xerxanen hebben, evenals Braven boer en Verveel, nog maar geringe achterstand op Doesburg Het klassement ziet er nu ale volgt uit; Israël (Fetyenoord) 7,75 #93 uit 12); 2. Doesburg (Sparta) 7£0 (90 uit 12); 3. Bravenboer #Herme* DVS) 7Al (112 uit 15); 4Verweel (Fortune) 7,44 (119 uit 76); 5 en 6. Hanegem Xerxes en Heijerman (Xerxes) 7J3 (88uit 12); 7. Kraay (Feijenoord) 7J22 (65 uit 9); 8. Va;; Toledo (Xerxes) 7J7 tf86 uit 12); 9 en 10. Eikelenboom (Fortune) en BriHeman (Fortuna) VX2 (121 uit 17); U. Pietert Graafland (Feijenoord) 7J08 (85 uit 12); 112,13 en 14. Jansen (Feijenoord) 7,f84 uit 12), Laseroms (Sparta) (84uit 12) en G. den Butter (Excelsior) 7,-— (119 uit 17); 15 en 16. Kruit (Fortuna) 6$4 (118 uit 27) en Heikamp (Hermes DVS ••6fi4 (111 utt 26); 17 en 18. Eijkenbroek Spartaen Spinhoven (Xerxes) 6J93 (83 uit 12); 19. Joncic (Xerxes) 6J91 (76 uit 12); 20. Radovic f Xerxes) 6£9 (62 uit 9). ROTTERDAM. vri)d*g. In de r.k. kerk van de H. Eliaabeth aan de Ma- thenesserlaan zal op maandag 12 de cember, 'a avonds om kwart over acht, een gemeenschappelijke dienst worden f-ehouden voor de geestelijkheid en ge- ovigen van afie parochies van de Rooma-Katholieke en Oud-Katho- Ueke Kerk ln Nederland. Tijdens de dienst zal gesproken wor den over de betekenis van een bijeen komst ln Utrecht van maandag 7 no vember. waarbij de wens werd uit gesproken dat de ontmoeting tussen belde kerken **1 leiden tot toenadering en Christelijke «amenwerking. ROTTERDAM, zaterdag. Tot on ze spyt heeft het Rotterdamach Parool gisteren een aantal berichten gepubli ceerd met betrekking tot het openbaar lichaam Rijnmond, welke nog niet voor pubhkatie waren vrijgegeven ten niet bijzonder duidelijk aangegeven embargo, dat onzerzijds over het hoofd is gezien, leidde tot deze gang van ra. ken, waarvoor wij Rijnmond onze ver ontschuldigingen aanbieden. Redactie H.R.P. (ADVSHTENTt Et 1936 - Rothman* of Pall Mall brangt da esrita King Six* ilgarat lar wareld utt Nu, dartlg |aar latar, haaft da King Slza da 'oudarwataa klolna' «fgarat b(J da kwaHtatts- rokart van zijn plaat* gadrongan. Pall Mall Export «tijgt, an «tijgt nog ctaada, an hat analat, ovaraL Want Pali Mall Export ia King Slza an boordevol mat da allarbaata, rtjkate, zongerijpta amarfkmanta tabakkan rook mat plazlar, rook Pall Mall Export) 10Ni Md Baatf «aa Paff Maf/ Export Wereldbekend aroma na naéaai «mn mé* eerder afaetest. Als u dit leest beul u wel licht zojuïsi teruggekeerd van een bpyuek aan het me trostation Stadhui.*, dal nc>g«t> meter onder de CooUingei nog sleed* ligt te wachten lot er ein delek een» een trein lang» kotnt. Zoal* u weet is dit bljzondrr mooie station (pronkstuk van de EET) v and sag voor het publiek opengesteld. Dc RET wil name lQk graag weten hoe wty op de volautomatische kaartjesappara- ten tullen reageren rn of er nog wat mli kan gaan. Hat zsl sllemssl prima verin pon. denk ik Een studiegroep van deakun- d tg en 1» jaren bvilg g»v* rv*t om een feilloos r«nth>le«y*ti-em te ontwikke len Daarmee twgon men al ln het voorjaar van 1961 Het probleem dst overwonnen ntoetl worden wo* xrrachrtkkeUJk In- Svwikkeld De HET wllite namelijk, al *1 die verschillende plaatabewij- sen -- «i dat waren er iimmt dan twintig automsUK'h (sconlralenil ■ouden worden. Na twee Jasr studeren kwam «te ap paratuur bjj de Britse Tlcktl Equip ment l.td gereed, maar het apparaat wo» te tugfuikkeld en te groot Men ging nogeen» praten IK* KET vereen voudigde haar tarieven en als fesolg daarvan kanden ook de automaten kleiner en handzamer wanten ge- maakt Misachten heeft U net ais ik cilt'n rtohervn by dte kaertXiewlomaat rn otj hei ontwaardtngMpparaal; „hoe *o» th nou sunder haartje erin knnxfn het wel leuk om erover te denken We doen het niet omdat het de mnritt niet loont. Wat zsl nu ren metrorit vaan kosten Drie kwartjes misschien Daarvoor gaan wc toch niet de RET oplichten, met alle risico's van ont dekking. proces vertaal. rechtzPUng. in Pisten in de krant en de schande voor de buurt. Voor de sport, zeggen we dan. Net L» met «mokkelen lk moid U teleurstellen, het aal U niet lukken zonder geldig toegsngihe- wij» het nietruperrun te betreden Er la werkelijk aan alle» gedacht De RET heeft In du opsu-ht veel kunnen leren van Milaan, waar twee jaar geleden ven ondergrondse gereed kwam In MUaaa la het helemaal mis ga ga* n. De iris »*nUagaapparatea van dear Italiaanse metre reageerde» Ba stei Uk eek e» ttakjee kaalte» toe graeite vsa vteltokaartje Me» tel de een e»tatelle»d aa»lal niet-betalen de relateer», die Ut Halte merkwaardig ■•noeg Psrtngne» weide» genoemd- BU roatrele bleken daartoe ook te be horen ambtenaren, gemee ate raadsle de» e» pa riemen talede», die lustig te ken ik maakten va» vlatte-kaartjes. Btsaee kaartje» wltermafd. Bi) de nET hit*ft men toen gezegd: „Dat nooit" Eu er is dan te k allf*« gr- naau om Portugezen, Mtlane/cn of hoe de verstekelingen verder heten weren tn «te Rotterdamse metro R S, Stokt*ti en Zonen N.V. heeft evn boekje uiipeorven orer de reali teit oen de xert-ice „W'y al» «i<»dem hnndetihuta* zept Stokt'te, „kennifn uit een Jarenlange enumnp ie probt*m«n va» <to «ermee. Wt wet*n hoe tn de verhoudtnp tussen de meeJrertdlrlen- /abrtkant rn de proof handel en tter- rolprns (u*ien de handelaar en ije pe- brulker, dit dienstbetoon, dat ter «door- oaan» al* „aerrsce" hanteren tot ningm kan leiden" Br rek me de bek mei open, hoor Ik u ztQgen. Hst nare t*an d« boekje is. rf#t h"t de klant-fezer in dezel/de onxek».-heid achterlaat ai« tcearmee dese hepon. ondank» hef vertrouwen r«»« de auteurs, dat het verhelderend zal wer ken. Toch urti tic u een hoo/dstukje voor lezen, alleen maar om u dé scholt der herkennlnp te beaorpen: jDe kotten; de eeuuhpr tegenvaller. Een apparaat raakt steevast defect op het meeat onpeiepe* ogenblik. Géluk kig. ée service aprinpt «nél I»; olies loopt weer «li vanouds. Daarnade rekening, de schok onverwacht, de veroniiraardtoing terécht? Is het wer kelijk onredelijk vij/tien pulden of meer in rrtceninp te brengen voor een diéiutbetoon? Nee omdat de porten uit dat toe bezoek vorden betaald; item-, derpetyk f volgende Want hoe vernuftiger dé ap paratuur, hoe proier hét ver langen om dé aaoh te ttUen Het grote geheim tlt hem tn de „vlekken". Op leder kaartje «11 name lijk tan «wart vlekte van een strikt ge- hel me substantia. Bij dt ontwaarding wordt dat vlekje eraf geknipt door de machine. Misachten dat een ochttkundlge in genieur erin slaagt «ié samenstelling «a hog vlakje vaat te ateUeft. Maar ar nog aan aantal a«ti* waar. tm, die de metrokaartje» gaa^ ma ken, weet er meer van. Boven dit-ra het ontwaarding appa raat kan lezen mi wel optisch 1< p»n en magnetisch toten en ook optiaci^mag- netuch lezen. De RET koos voor het magnl tlache syatoem. Hét zwarte vlekje dgt be staat utt e«a poeder van gchctgie aa- meniteUlng met als hoofdbett: l iddert U*cr, ta magnetisch gemaakt Voor de technisch gelntcreoa a -rden „BIJ het mairken van het kaarde met de gemetaUseerde vlek wordt ,in het ontwaartilnjuapparaat een «namirilsch veld getrokken met oen bftgoalde kromme Deze kromme moet- abso luut juut *yn. waarna een erdenold het mes bexKenl dal de geuteta g «eerde vlek van het kaartje scheldt t» tege- lykertyd de dmkwtelen bedient dié Op het kaartte da gegevens dnikt: datum, het uur, de minuten, het station on hri 'anneer dit te gebeurd ontvangt het Arbaléalaa» I» éa HMjd va» ée itté baataal I» kat rijda» hst na urss maar hét sadérq), k Auiekeaten, goat. M kn pér adrea 4. VarMttfktsto* (w». ootei- 1. Kaate» teédlag éne oKaf-awateur ft. Kaate» vaar vatgoefa» kanaka» (h.v. ahf Igbaié). Kaate» aiaataUaftratte. inmgia* deatte, warkaaaashedaa b(j otter aa varna rrkea klaekt. Mate» smftatm* apparaatnummer. Wann« toumtou passagier kon doorlopen. Verdgr ia ar tourniquet een Impuls, waak na Wa i alet, maar wt i horna. i»ivan illn al d« Boto ét paytemnri oak gtotetm, M» mlnthlan Alton dnüüuri) Bmtonta 1» Schto- waoa hun tUel au •en opUack wasrachuwingai|jrgte*ni. waardoor de retsiger kan ateT of hli kaartje heeft. Ala dat totet het m ton rood lichtje* op het branden. Ook gaat» er een rood lampje branden bij de ccoitioltur in da cabine," Voor sommige verwoed* totobal- een goed kacrtj geval la ng i toumh iutl in Dit ü]n ntU koiUm dt* «eer dt rtlttnirn ho 4» elURt M-uid sim wwd» «MdiMtakt. TMk taart dr «rrvimrjn, u dtmrlvtrtnUitc twi riWnt. zdlnUJlEd ^mrftütao «k JiUf. na wtdkat altt rs ««rl" Jt .'-ol» tl «Hm «Wdtat :ir dt Me. 1 i Wtvdl ptlr 4lmunrkrd&« «at -Mtn. «HSMgr» Ik «itt« «w gU- dM a» r«a*tKni MM* éuiit fTRIJGEN wa van proL Pan ook te horen wat het lubtiele ver schil U tussen hot beletd van d* v*- achlllende minister» van financiën, nu hU ln een artikel ln de krant van 9 nov. heeft uitgelegd waar het ver schil niet ligt? W. VtSSlK- Later mistehien eens. J. P. bat HBP van 8 november R. komt oen lntereasant arttkal v«y van pret Pen over het „Imago*" w d* nuntetérs van flnaneün. Aan <to hand van een art» Jg prof. Steven gepubliceerd in dal» van 16 oktober JL trekt de ochrtjvef enige conclusies met betrekking a» de toganaamd* gevaatigdé '"éiitoé*1 over de diverse ministers van nag" ciën. Hieruit blijkt dat: bü HoW» het percentage van de rijksuitipv* - gftdónaai I 30 bedroeg, onder Zülatra M onder Wltieveen ca- 31 en onder Ven* deling ongeveer 80. Vondeling la dus ntet dt grot* Tto- splllér als waarvoor hij bij «f****" makende gemeente bekondrtaat. ongeveer conMudoert prol P«»j Verder op aan hat dot van M tl kal steil prol Pan: „HA 1-1 te maken met da overheldfftnaitdén, ge kabinattan baalt «dn hot van hun voorgangert uit t* vc-.- Mi;» vrt ingmtPn» «Mj d« daling vaa dat paroantagé onder Vondéung dan rütt voor aan «wg daal et misachte» wel Memad D - Prof. Pwm taffXlSgT ZSm im imw* mmoorww_ «e MHritUM aiiiaiij i» tggM»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1