2 h Twee arrestanten en een gewonde bij Vetnam betogingen dagent |97S Groompol m Ongeorganiseerde in proces over 2% aftrek van zijn vakantiegeld zuiver wollen damesrokken Schip van studenten geopend SINTERKLAAS HIELD ZIJN INTOCHT IN AMSTERDAM Pseudo-I is i. tenant praatte goederen los In onbetaald luchtmachtuniform Nederlandse liedjes in Klankklaar Nederlands AVRO-cameraman Splinterpartijen komen niet tot één program Italiaan overleden na val van steiger OUD-HOOFD COMMISSARIS KAASJAGER OVERLEDEN Eenderde inwoners Kerkrade «jaat op zondag naar kerk Inbrekers maken in Almelo 25.000 bnit SLECHTS ontslagen Geen tv-rejnirluge» wereldkampioeiifcliai» iji-lmekt') in I%7 Plaats een Tel«foon 18 54 80 Amsterdam electrotechnicus ptg. 4 - maandag 21 november 1966 (Van een onaer venlaggevrn) AMSTERDAM, DEN HAAG, round**. In het algelopen week einde hebben vele honderden me men deelgenomen aan tegen de Amerikaanse politiek inzake Vietnam gerichte, merendeel» rustig verlopen, demonstratieve tochten door onder meer Amsterdam, Rot, terdam, Den Haag, Enschede en Nijmegen, In Den Haag werd giste ren een demomtrant gearresteerd, verdacht van het werpen van een rookbom Mi de Amerikaanse ambassade. In Amsterdam arresteerde de politie een demonatrante, die Johnson moordenaar" geroepen sou hebben. (Van een wur verslaggever») AMSTERDAM, naaoteg. In te rade, vunaw te rector migntffena van de Uotvontett van Amsterdam, Wfc vat. J. vu ter Boron, Mf rUgaüddag M ■iutenunwBoni» Calsdiwla «ffklnt Bjonte. I hot bMtaar via te BWrttol tenkalsvaattan u». del» ntot iflwn met te kMuntsM bnli bonten, vaar ook aan te etetentenbubvoetme In M tlfHWB aandacht U wtjd«n. Prof. Van i» Hoeven opperde daarbU te mogelijkheid, dat do itu- dantanbulavaatüif tot te taken van te unlvoTf'telt nm kunnen behoren. De Caledonia le afkomotlg uit Glas gow In Schotland- Twee bakende Schots* ellenschappen rijn zuinig heid en het houden ven whisky. Dit Ametardamse Schotland sal. aldus rprakar, baldn eigenschappen itlmu- laran: In da mannengemeenschap. die te Caledonia bevolkt behoeven te stu denten niemand vry te houden, en mannen onder elkaar plegen moer t* drinken dan in een gemengd gazel- ScÜwtee lulnlfhcld, *«1 prof. Ven der Hoeven, wil bij het beheer ven dft schip seer te stede komen, De voorsttter van de etlchtlng, prof. A. Heertje, Is els econoom de aangewosen man om hierop toe te Man. Spreker bracht dank aan het be gluur vu te stichting voor het vele «n belangrijke werk. In te pioniers tijd verricht. Prof. Heertje overhan- I te heer A van Lint, chef toch- nlacbe dienst vin de Ciledonla, een rttflcatle voor hot tear vele, dat hij te afgelopen maanden beeft ge- (Van aas# eamapoadent) BBEOEN OP ZOOM. maandag, HMwtenoak dat tepotUle te Borgen SINTERKLAAS bij rijn intocht in Amsterdam Du,/enden k nd eren ju.cn ten de Spaanse Vmdefvtiend, hier op het Damrak, zaterdag op zijn route dcor de hoofdstad toe (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag. Vrijdagmiddag 9 december zal de Amsterdamse kantonrechter mr. H Ruis uitspraak doen tn de zaak over de 2 procent inhouding (voor administratie kosten) op de vakantiezegels van de bouwvakarbeiders. Deze inhouding was in juni van dit jaar aanleiding tot de grote onge regeldheden in Amsterdam. Gisteren zijn voor de kanton rechter de pleidooien gehouden In de Mtk, die een ongeorganiseerde bouwvakarbeider heeft uitge spannen tegen het Vakmtlefondi voor de Bouwnijverheid. Mr. L. Mok trui namen» de bouw. vakarbeider op en elite aan hut «lot A r„ bs*(t hs kal Ifcbt ssbndu. fel kb cp miccm na «ao ««nrtaaUe b> asm plulMlbk bisa t-MUroa bi) w ailwMtt* *ftak«U*n fe.fi tws.sn.t- la t. idwwnil* «as «srtèhUas na «ut firms »»t|«bsndlsa mar aw Wfe '1 wik IwhlUI WMHl I ■êaten ilJn. In Numpeet wtrd da man gearres teerd wagana het onrechtmatig dra tan vos hat uniform van Mn luchtmacht- hUlanant De militaire kleermaker In Urate dia dit uniform voor hem maak te heeft tijn geld nog niet ontvangen, A. F. Is in Axel ln Eaauw-VUaada- ran gaboren, gehuwd an aondr* vasta woonplaat* De laatste tijd varbleet hij Ia Beigl# waar hij wensen* gsrochton ygrapreldd» over de oprichting van tan «gak. HU trachtta paraoooel aan te trekken door hoge oalariaaan in hat vooruitzicht tc Italian. van lijn betoog, dal „de verklaring tot recht dat er 2 procent admini*traUe- koaten in rekening zou mogen worden gebracht nietig verklaard zou worden, subsidiair dat bti aanbieding van de zegel» aan zijn ellént de op de zegel* aangegeven waarde dient te worden uitbetaald Namen* de Stichting Vakantlcfond» Bouwnijverheid trad mr J A Haak man op Mi I. Mok In-mm met te betwisten, dat er aprake zo» zijn van een ver plichting van de erkende vakbonden op grond van tlt statuten, om bij de uitbetaling un de akantlezegelj ge bouwen en personeel beschikbaar tt stellen Dit gebeurt geheel vrijwillig en niet belangeloos. 10 ftelde nU. In dit verband vcrwvee hij naar een arti kel ln het Parool, waarin becijferd werd hoeveel de erkende bonden voor dit werk betaald krijgen uil het Va kantiefond» ONMOGELIJK Mr Mok betoogde op juridische gronden, dat de inhouding ook niet mogelijk zou zijn, omdat te Stichting \»u de Arbeid, die de c»x> voor de bouw I0fl5-'6fl heeft goedgekeurd, duidelijk heeft lalen blijken, dat dit geen hmliMtmg inhield voor het ver bindend verklaren van artikel 27, waarin het Vakantiefonda ter aprake komt HIJ stelde voort* dat <le Hoge Ka ad eerder tn een dergelijk® principiële /auk heeft uitgemaakt, dat vr geen sprake via% v.ui een ongelijke t>ehan- deling ongeorgantwrden en georgaiiHei rtU n Hij vond hel een ju- rUltmhc eimt'rutUe hyt thans zo te «tellen zoal» tut Vakantiefonda doet. (Van een onzer verslaggever») UTRECHT, maandag. Op uitno diging van de OnafhankelUke PartU hebben tn hotel Termini» In Utrecht ia ter dag dertien reebtee splinterpar tijtje» grprobeerd tot overeemtemndüg te komen om bU te komende verkle- zingen met één gezamenlijke lijnt nii te hemen. Deze poging h niet ge slaagd. Als naam had men gedacht aan de „Oranjegezinde PartU' In het pro gramma stonden centraal de afkeer van wat werd genoemd' „Het perma nent beledigen van het Koningshui» door bepaalde groepen" en de afkeer van „de mentaliteit van velen in de term- grijp die agent". Tot de uitgeno digde partijen benoorden het Gerefor meerd Politiek Verbond, de Liberale Unie van de Gorkumae burgemeester ridder Van Kappa rd en Progressief Rechts van Ir W stam (Van onze correspondent) ROERMOND, maandag. De 22- Jarlge Italiaanse gastarbeider R Vlg- noje la zaterdagmiddag bij de In aan bouw zijnde Daf-fabriek in Born van wn tien meter hoge steiger gevallen Levensgevaarlijk gewond werd 'j in het ziekenhuis van Sltlard opgenomen, waar hij zaterdag overleed Hij ongehuwd Tijdens ongeregeldheden na af loop van een der twee in Amiter- dam gehouden optochten, waarbij de politie van de wapenstok ge bruik maakte, is een zeventien jarig meisje, C. Sminia, aan een oog gewond geraakt. Haar bril zou door een slag met een lange wapenstok rijn gebroken. Het meisje is aan het oog geopereerd in het Wilhelminagasthuis en daar opgenomen. Volgens de laatste berichten was de moge lijkheid niet uitgesloten, dat zij aan één oog blind zou worden. LEUZEN Zaterdagmorgen vertrokken uit Amsterdam een kleine honderd de monstranten vla Haarlem naar Lis- se, waar de nseht werd doorgebracht- Gisteren ging men verder naar Den Haag. Dit Rotterdam was gistermor gen een ophnht begonnen, die vla Delft eveneens n»ar Den Haag voer de. fn Delft werden door de politie enkele borden mot lemen In beo lag genomen. Bij de Amerikaanse ambassade aan het ï-ange Voorhout en ln de Lange Houtstraat werd gistermiddag een rookbom gegooid De Haagse politie hield een 15-jarige Haagse Jongen aan omdat die „Johnion big killer" had geroepen Bij het verhoor bleek de knaap al een week geleden van hul* te zijn weggelopen Hij was gekleed In etn geverfde pyama broek en een zelf gemaakte jas vtn Hukken bont Hij droeg daarbij een koperen bel om zijn nek Rond driehonderd demonstran ten bereikten Den Haag. De demonstratie werd besloten ln gebouw Elandt» In Den Haog met een warme maaltijd en het vertonen van films over Vietnam. fn Amsterdam werden gistermid dag twee legen het Amerikaanse op treden In Vietnam gerichte demon straties gehouden De ene georgani seerd door de communistische A N V Jliep vanaf de RAI naar het Reukenplein ln Amsterdam Oost en verliep zonder Incidenten De andere, georganiseerd door de Aktlegroep Vietnam, waarin verscheidene jonge i enorganlsatie» zitting hebben, begon Mr" - - onge' honderd demonstranten vla Ajnstel- op het Jonas Daniël MeUerpIeln, Begeleid door de mobiele ee van ae politie liepen de ongeveer vijf- Amerikaanse «maallaat-generaal on het Museumplein. Op enige afstand daarvan werden tegengehouden door e«n kordon politie-agenten. Toen daarvan tegengelu agenten. ebonden (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Gisteren is, 75 jaar oud, in een ziekenhuis te Amersfoort overle den de heer H. A. J. G. Kaasjager, oud-hoofdcommissaris van politie te Amsterdam. Na de bevrijding duurte het nog tot U Januari 1946 vóór bet Amsterdam se politiekorps een nieuwe chef kreeg en toen de benoeming van te beer Kaasjager bekend werd. wekte dit wel straat, Singel, Spul, Nieuwe ZJjda Voorburgwal, Prins Hendrikkade en Damrak naar de Nea, waar tn gebouw Frascati een protestbljeenkomst werd gehouden. Onderweg was de 21-jarige mejuffrouw IJ W. gearresteerd. Zij wordt ervan verdacht „Johnson moor denaar" te hebben geroepen WAPENSTOK N» afloop van de bQwnkonst ln Fraaeati trokken enige tientallen de monstranten in de richting van het een gedeelte van dese groep door het kordon wilde breken werd de hele groep verspreid door man»«happen van de mobiele eenheid. Hierbij werd gebruik gemaakt van de wapenstok ken. Bjj deze charges werd de zeventien jarige mejuffrouw C. Sminia door glassplinters van haar bril ernstig aan het oog gewond. Volgens om stander» brak de bril van het meisje door een slag met een wapenstok. Bij de politie was vanmorgen nog geen of ficieel rapport van het gebeurde, maar men nam aan, dat de bril in derdaad door wapengebrulk gebroken was. In Enschede, Nijmegen, Emmen en Hoorn zijn gisteren eveneens anti- Amerikaanse demonstratie* gehou den. Deze verliepen alle zonder incl denten. (Van onze correspondent) ROERMOND, maandag. Van de arbeidende bevolking v»n Kerkrade en omgeving gaat slechts eenderde op ■ondag naar de kerk. DH Is de con clusie van een pastoraal sociologisch onderzoek dat door het Katholiek So ciaal KerkeiUk Instituut te Den Haag Is ingesteld. Het rapport is derzer dagen onder de titel „Een kerk gaat ter aarde" ver schenen. De rapporteur suggereert door gespreksgroepen en gebedsgroe pen verbeteringen te brengen in een nieuw kerkelijk leven dat moet zijn aangepast aan de moderne tyd. Verder wordt nauwe samenwerking van de geestelijkheid nodig geacht ln het rapport staat dat een uitholling van de kerkelijke religieuze traditie duidelijk aan het licht ia gekomen. Gemiddeld minder dan dertig pro cent aanvaardt de kerk ln haar tra ditionele vorm, een nagenoeg gelijk aantal mensen stelt zich kritisch Op terwijl van ongeveer veertig procent' van de Inwoners van Kerkrade moet worden gesproken van praktische on- kerkshcid ofschoon zij zich nog katho liek noemen. AI.MEI,O maandag ANP! - Gis- termiddag Is ontdekt, dat ln de nacht van zaterdag op zondag is Ingebroken In het gebouw van de COOP-oost, aan de Oosi-Marsumsestrsat te Almelo De Inbrekers hebben de brandkast ge kraakt. Een bedrag van circa ƒ25.000 wordt vermist H. A l G. KAASJAGER enige verwondering, omdat de nieuwe hoofdcommissaris geen politieambte naar wa», doch officier bij de Konink lijke Marechaussee. Hendrik A. J. G. Kaasjager was ln 1891 te Zaltbommel geboren en giu{ na zijn HBS-jaren naat de Konink lijke Militaire Academie ln Breda. Van 1&12 tot 1919 diende hy als luitenant bij de artillerie, waarna hij tn dienst trad van de marechaussee. Zijn stand plaatsen waren achtereenvolgens Den Bosch. Vlieringen. Apeldoorn en Zwol le. Op 28 oktober 1941 werd hU door de Duitsers gearresteerd omdat hU als commandant van de zevende divisie der koninklijke marechaussee had ge weigerd joden te arresteren. Na een korte gevangenschap werd hij vrijge laten, doch op staande voet ontslagen. Gedurende enkele maanden was hij nog schadecomtnlssaria voor defensie- schade te Heerenveen, maar op 15 mei 1842 werd hij als krijgsgevangene naar Duitsland gevoerd In mei 1945 werd hij door de Amerikanen bevryd. De heer Kaasjager werd spoedlf daarna benoemd tot gewestelijk com mandant van de marechaussee in Amsterdam; kort voor zijn benoeming tot hoofdcommissaris bekend werd was hl) bevorderd lot luitenant kolonel. RUST De periode waarin de heer Kaas jager ehef was van het Amsterdam* politiecorps heeft tteh gekianHrt door een opmerkehjke raat; na de *eto werkstakingen kort na de bevdMbto keerden normale verhoudingen udg, towel binnen sla bulten hel polltte- korpe Rondom zijn figuur ontstond alleen In 1934 enig rumoer, toen bleek, dat de heer Kaasjager een warm voor stander was van het dempen var grachten tn de Amsterdamse binnen stad omdat ander» naar zijn mening het verkeer binnen afzienbare tUd ln grote moeilijkheden zou komen. Het „plan Kaasjager" stuitte echter op zo veel protest, dat het nooit verder is gekomen dan een papieren plan. geer. \art ven v*p>chlHn brhanriellng. Er Is «cl degelijk sprake van dis criminatie en die is ln strijd met de wet. want voor de wet la Iedere bur ger gi lijk zo «telde hij DISCRIMINATIE Mr J A Haakman, pletter voor het Vakantie fond*, zei dal discriminatie in onze maatschappij het maken win ondenu held op tal van gebie- ili-n \iMirkomt Hij betoogde datdein ;lt'n KJ -.—X fljtbeglnsel zoals prof De Lange dit - - - - dte 1 baat 15653b rodto- ui tvreteatta) (Tut AMSTERDAM, maandag. De AVRO heeft haar earner»man William K" Ier dit wseketea ontslagen. V eg ter san h»l begin van desa maand tij dens eUn vakante MBdar toeatommlBg m«l filmapparatuur vin d «AVRO veer te TROS gefilmd. Voiler hid rich met een ploeg vtn dt TROS Ingescheept a«n boord van de Rotterdam om daar «en reportage te maken over het relaeo naar da Ver fde staten. BU süo terugkeer werd neer Vogler door de AVRO ge nt. aftilde i te neei Mont. C0NNY VAN DEN BOS ringt v»n. avond een aantal Nederlandse lladjea in het programma Klank klaar Nederlands (Nederland l, 214022.05 uur). WENEN. «AR). DeOoe trnrUkse televUl* heaft wn farmf verklaring van da internat kinalt IJ»- hoc key bond bevetllgd. dat Europa tn 1947 ims telrvtalerstrartaiea van dt werelteamptoanaehappaa (jekoekey in Wenen aal kunnen volgen. Bondavoorsltter Bunny Aharn» hvrft op 12 november verklaart!, dat de bv (J beswaar maakte tegen beiwald? re- lamaa, die tUdena de kampioenschap ao rondom te baan geplaatst soil ing ge Her «testing, lebascerd op het pro- heeft onderscheiden. De groepen dto profijt trekken moeten voor dte Sensationele Genon-aanbledirlg: modieuze rok- ken van zuiver wollen twaad voor ongelooflijk lage prijs. "Herringbone,,-d»s»ln. zatr moderne kleurstellingen. Recht model, gekleed-iportlef» met Dlorplool- Geheel gevoerd, maten 38*46, Normaal 29.75, slechts 2 dagen extra voordgllg; sprekingen rijn mlalukl, omdat da European Broadcasting Union (EBU) b«i cla Sen worde». brialen Hij art verder, dat bedrtjfaorfaiilaa- tlr* o»k discrimineren door ledea van reu orianlMtie toe te «taan bun con tributie af te trekken vu taan Mjdra- M aan de bcdrUfaorgubatle. Niet- leden mogen dit wet. maar kunnen het na eenmaal niet en to 11*1 het ook met de ongeorganhevrde bouwvakarbei der. GEZWICHT In tweede termijn meende mr, Mok dat hei Vakautlefonds geswicht la voor de druk van de erkende bonden en ten uureihlr Aim r lm Meert Zijn tegen- pleiter rei teuriott*. dat de cijfers van het VakiniicfoiHli niet doorslagge vend zijn Ook al rou het fond» net geld niet nodig hebben, dan nog <ou de inhouding rijn te rechtvaardigen en hij verwee» in dit wrbftiid naar andere bedrijfstakken waar 4 an ft procent ad ministratiekosten van da ongeorgani seerden worden ingehouden. kq>ti hooostmat kottmoam vraagt voor haar afdeling SehaopalnatatlatlM Nieuwbouw, aan De eJactrotechnieli neemt in d» moderne scheepeOouw Mn stMdi belangrijk* plaats In. Elactrotechnische Installaties ean boord ven nieuw» achapen vormen Mn voornaam onderdeel van de activiteiten van Qroanpol. Wat Is Qroanpol? Qroanpol, eon van da grootst» Nederlandss installatiebedrijven, heeft filialen in verschillende grote steden In de industriecentra doof heel Nederiend verspreid. Naset bovengenoemde waduiamhedan worden eiectroiechmtche Installsua» gemaakt ln grota gebouwen, tabriekan. pompgemalen en bruggen alsmede electrieehe eentrales. In eigen fabriek worden schakelborden sa mengsel rid. motoren geravtsaard en fljnmechtmsche- en eiectromsche apparatuur vervaardigd an gerepa reerd. Grcenpoi heett vertegenwoordigingen van belangrijke buiten landse fabrieken voor de verkoop van teer uiteenlopende apparatuur op het gebied ven eiectrotechniek, riectronica en moet- en regel techniek. Da f unetlo ln do afdaling Schoapatnstallatlas Nieuwbouw* Oe afdaling Nieuwbouw houdt rich voornamelijk bazig mot hot ont werpen en voorbereiden van eiectrischo installaties san boord van schepen, waarbij „automatisering" eon ataads belangrijker rot gaat spelen. Hierbij vinden de meest interessante nieuwe ontwtkkeflngen hun toepseeing. Het zat de tuk van de nieuw» man rijn voortdurend contact ta onderhouden met onze opdrachtgevers in do tcheepe- bouwwereld snarzljdi en onze tekenkamers wear da prindpiMa ont werpen worden uitgewerkt anderzijds. Tevens behoort tot rijn taak hat „advtaeren" aan rederijen en weivan, alsmede hat onderhouden van het contact mot do uitvoerende afdelingen. Een boeiende dynamisch# iunctJ# voor iemand dia nlot alleen aan bekwaam tachnfcua ia. doch bovendien aan zekere commercüie Do men die wij aeeken t Isn H.TA-or fkectroeaohntek met enige ervaring. Ml voorkeur, doe* jk.ln Wij Goeds ontwMUraBnasmoQsiqiihedsn. lan grttWctte» te wMtteltngi ragekng. Opname 6i hot Pamloanstonte. gtouaih**-■ t/iiaiv ibnii.nhiSin8 iifeiuu f<oa ■aoaiiiawiia rrvw— maanmswee rraaw r ren I*»;»ft.iskt OW» wittuwwlljli» ««fcMrttllin.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1