- PIET FRANSEN EN DE BOOM TEGEN DUKLA 'Metro'svalt tegen Qrunott ROTTERDAMS. DAGBOEK Wie is er bang voor een schuttingwoord Rob Bongers verraste Hoogewerf OPTIMISTISCH IN MINEUR PRATEN S.T.I.K. blijft aan de kop 'Gewoon doorgaan, dat is de enige manier' J ê-HkhifMÜt ng ROTTERDAM RIJNMOND 'ROTTERDAM MOET EIGEN TV-FACILITEITEN HEBBEN' Samenwerking Zeehavennota Feijenoord gewijzigd Derde klas kader 38-2 Wedstrijden van kanarievrienden TARIEVEN VAN- MUSEA OMHOOG Rondgang RKB Eisen Smaak ,4 - woensdag 23 november 1968 Bax: Gouden delta komt' W J, BAX vijf Jaar bij (gemeentelijke) voorlichting en voorlichting en publiciteit. (door Han van der Meijdc) E moeten in Nederland verataaidiaar maken wat Rot- terdam betekent. En al ben ik erg peesimiatiaeh over de resultaten do Nederlanders willen geen pieken we gaan gewoon door; dat lijkt me de enige manier. Pieken als Rotterdam zijn strijdig met het klimaat in Ne derland. Er mogen geen pieken wezen. In het buitenland zien ze het wél wat hier gebeurt. In Noord-Amerika zien ze de ontwikkeling. Maar het gaat hier te langzaam. Daardoor missen wc kansen en kun nen wc klanten gaan verliezen. De zaken moeten op zijn Amerikaans worden aangepakt. Rotterdam weet en doet dat wel, maar heeft het voldoende ruggesteun? De „Gouden Delta" komt on herroepelijk; die ia niet togen te houden. Maar hier in do rest van Nederland wil men niet erken nen wat hier aan do gang is. On langs sprak ik met David Walker uit Philadelphia. Na een paar uur zwerven door de haven zei hij: „Hier is nu be gonnen wat in de jaren twintig in Noord-Amerika aan de gang was." 70 te het, Ik «le <Ue „Goudfin D«I- U" vnn over een Jaar of twintig. vijfentwintig voor me. Rotter - dam, Zeeland en Brabant. De con ferentie vmii Middelburg k een symptoom van des» ontwikkeling en vbo de samenwerking tussen dear stad «n de provincie», Wa moéten ook hard doorcsan. We zitten in e«i felle concurrentiepositie. Do klant ls koning. Daarom moet het sneller. Ze- Jttr as Je riet mmI andere landen en andere havensteden doen. MIJ Is gezegd dat ik zulke dingen zeg omdat Ik Rotterdammer ben. In do eerste plaats bén Ik geen Rotter dammer maar bovendien ben ik niet chauvinistisch, Je kunt het toch zien. dat de grond hier als het ware be weegt. Al zou je proberen het tegen te houden de dingen groeien bier onder Je handen vandaan. Ik ben erg ongeduldig van aard. Maar ata ik nu na vijf Jsar „voorlichting" terugkijk, vind tk toch dat er enonu veel i« bereikt. Neem nou alleen maar het contnlnerccnlrum. Een jaar geleden wa» er nog niet*. En nu? Vier com plete lijndiensten. Hem. het groot ste deel van de koek ligt hier. Maar eer men dat gelooft is er nog heel wat water door de Maas gegaan. Of ik na de knipselkrant, hot „Open Boek" en de dezer dagen voor het eerst verschenen» voor het bui tenland bestemde „nieuwsbrief" nog wensen heb? NatuurlUk. Mijn eerste lijstje is inderdaad afgewerkt. Nu, na vijf iaar werken bij oe gemeente Rotterdam, zie ik dat we pus a«n hel begin staan. Wat Merby is gepubliceerdia gezegd door de ft eer J. Bax mnds 196J hoofd van het bureau voorlichting en publiciteit van de gemeente Rotterdam. Wij hebben hem aan het woord gela ten in één adem omdat hij vijf jaar aan voorlichting in Rot terdam doet. Waarom heeft Rotterdan geen vaate verbinding met Bussuin? Wal y.e daar zeggen? Den Haag ligt voor een t.v.- uitzending dicht genoeg hij Rotter dam. Onzin, Hier ligt het nieuws. Jo zou hier dadelijks een uur televisie kunnen geven uitsluitend over en voor Rotterdam. Dat kómt ook wel, maar het duurt zo lang. Lokale pro gramma's die hebben we nodig. En laat dan een aantal Journalisten een wethouder maor eens onder han den nemen. Dat is goed. Dacht je dat daar niet naar gekeken werd? Ik verzeker jo dat heel Rotterdam kijkt Lokale programmi's Stimule ren geweldig de belangstelling voor wat er In eigen huls gebeurt Ik weet dat uit eigen ervaring lp Canada. Het is een schande dat Rotter dam nog steeds geen Iele visiefacili teiten heeft. En Amsterdam en Don Haag wel. Overigens, ondanks alle on begrip, pakt Rotterdam de za ken reeds op zijn Amerikaans aan. Het is modern. Het indu striële tijdperk is reeds aange broken, Rozenburg is een ty perend voorbeeld. Rozenburg is nut als een tijger in een polder. Men vindt Het een mooi dier. fantastisch gekleurd, maar men is er toch wel beducht voor. Zoveel en zo goed mogelijk in gepakt moet hij worden. En als dan zijn klauw nog uitsteekt, dan het liefst in zee... het maakt niet uit de „Gouden Delta" komt. Het buitenland weet het, ziet het, voelt het" (V«r een onier verslaggever») ROTTERDAM, woensdag. In de utrUd om het dlstrlotskaraplotnschap dorde lüog klein biljart Kader SB2 te dinsdagavond tekening gekomen, doordat Hoogewerf van De Maistad, die neg één party moet spelen, met twee 'match pun ten voonprom op de K. en Ver Arte Oomen. »Uu rivaal In dit toernooi, voorstaat. Zcifa had de kopman er vier meer kunnen hebben als Rob Bossen hem niet verraai had Hoogewerf wu in het begin wat achter geraakt doch toon Bongen, wat terugviel, bood dat dien» tegenstander de geloganheid alle achterstand weg te werken en hij bracht seks de itand op 183 tegen 134 in aljn voordeel. Met een laatste Inspanning wist Bongers toen met een siotserle W/TE geneigd is met enig chauvinisme uit te tien naar de ingebruik neming van de Rotterdamse metro, mag best eens over de grenzen kijken naar do metro's die daar, vaak al tientallen jaren bestaan. HJJ «al wellicht met interesse grijpen naar een nieuw boekje in de Alke-nreekJ. waarin Kees Haxelzet alle wetenswaardigheden bijeen heeft gebracht die hij maar te pakken kon krijgen over de ondergrondse treinen van Londen, Parijs. New York Tokio. Berlijn, Toronto, Stockholm en nog een ticnlai steden. Helaas valt „metro's" bij loting togen. Er slaan wel veel feiten in, maar xe zijn nogal willekeurig door elkaar gesmeten, met soms onbeg doublures en hier en daar opvallende tegenstrijdigheden. De kaar gesmeten, met soms onbegrijpelijke J "-"-(heden. De gegevens i gemakkelijk valt te Rotterdamse metro- blijken niet allemaal cv'en betrouwbaar te zijn, zoals controleren aan de hand van de eveneens opgenomen feiten. Eon overzicht met vergelijkbare opsommingen van Ujnen, lengte van het not, capaciteit en jaar van ingebruikneming zou nuttig zijn geweest. Zoals ook een aantal plnttegrondje* de begrijpelijkheid van de tekst erg U-n goede /.(ju zijn gekomen. Maar misschien zou het boekje, dat slechts 1.80 kost en dut voor die prijs ook nog vele foto's biedt, dan veel duurder ïljn geworden. F. A. N. (Van ome sportredactie) nsnrvn Rotterdam. iSHIalli woenadar Omdat Wlm Jansen met de militaire ploeg naar Corsica is en Jan Boskamp vanavond met he* l'EFA-Jeogdelf- laj tegen De Graafschap «peelt, heeft Feijenoord mort «na vond te gen Dok Ia Praag de gelegenheid om een nieuwe midden Unie te proberen: Plet Fransen - Rob de Boom. Het elftal is verder ongewijzigd. Guus Haak is op de rechtsachlerplaata gehandhaafd, maar het ligt In de bedoeling om Piot Romcljn, die de laatste weken door herhalingsoefe ningen niet voldoende heeft kunnen trainen, na de rust mee te laten pelen. Dukla komt naar West-Europa om zich voor te bereiden op de tweede wedstrijd tegen Anderlccht, die op 7 december In Brussel wordt ge houden. De Tsjechen hebben de eerste zoals bekend met 4I gewonnen. Josef Masopust, die meer dan zeven tig wedstrijden voor het Tsjechische elftal speelde en in 1882 werd uitge roepen tot de bes Ie voetballer van Europa, is ondanks zijn 35 jaren -~ op 9 februari wordt hij 36 nog al tijd een van de beste spelers van de ploeg. In zijn beste jaren was Ma.iopust een aanvallende kanthalf rnet wereldfaam. De laatste tijd speelt hij meestal als teruggetrok ken middenvoor. Masopust heeft verscheidene aanbie dingen uil hel buitenland gekregen, het laatst nog van de Amerikaanse beroeps voetbalbond, maar de ma joor van het Tsjechische leger wil zijn carrière in Praag besluiten en daarna trainer worden. Novak en Pluskal, twee andere top- spelers van Dukla, hebben hun loopbaan inmiddels beëindigd, maai er zijn nieuwe sterren voor in de plaats gekomen, zoals de 24-jarige linkshalf Geleta (reeds veertien maal international), linksbinnen Vaccnovsky en rechtsbuiten Strunc, een uiterat gevaarlijke voorhoede- speler. Het doel wordt verdedigd door Viktor, die tegen Engeland, Nederland en Andenecht zijn voortreffelijke kwa liteiten heeft bewezen. De wedstrijd Feijenoord—Dukla be gint om kwart over acht. De van de jMrUJkte onder linie I wedttrljd, gehouden door de vereniging van hanartevrlenden „Het Weeten" l« JOSEF MASOPUST fOlgt: Kla« Clane IJe prtji C. H van Cappellen 329 punten; 2e prijs C. H, van Cap pellen aas pnt,; 3« prlji X. Buttejnan 104 pril. Kluae 2: le pr. C. H. van Cappeöon lit pnt.; Ie pr. C. K. van Cappellen "1 pnt.: 3e pr. K. flulteman 65 pnt. Klasae 3: te grlja D. KJooa 81 pnt.; (Van eer. onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De ta rieven van de Rotterdamse musea zul len verhoogd worden. Het basistarief willen b. en w. verhogen van ƒ0,10 tot ƒ0,25. Voor kinderen onder de 14 jaar blijft de toegangsprijs ƒ0,10. Met betrekking tot tijdelijke tentoonstel lingen zal de maximumprijs stijgen van f lttot 2,50. Voor scholieren onder leiding kan reductie en gra lis toegang worden verleend. (ADVERTENTIE) A/RITWEL alle wethouder» (kjclurief de burgemeester) hébben hun jaar- V lijkse beleidsnota's geproduceerd. Dat betekent: vrijwel alle portefeuille- beheerders hebben al daii niet uitvoerig op papier gezet wat.:» (niet) heb ben gedaan in het afgelopen jaar en wat ze (niet) van plan zijn te gaan doen. In de ene beleidsnota ontdekt men gemakkelijk, de hand van de wet houder zelf, in de andere beleidsnota is een uiterst bekwa'arfi hoofdambte naar aan bet woord. Wat de beleidsnota voor de haver, bet treft: daarin hóórt men de burge meester praten. Zou hij pro «en voor beeld te noemen niet geschreven kunnen hebben: „Het zou een ver keerd beeld scheppen, wanneer wij in mineur zouden eindigen". Hij lijkt zelf» optimistisch; „Ondanks de hui dige finaneteringsmoei lij kh eden nxaaktde haven immers een bloei periode door als nooit tevoren. De thans nog in aanleg zijnde haven- en industrieterreinen zullen in niet on belangrijke mate bijdragen tot de verdere economische groei van stad en land. Wanneer de in uitvoering zijmk werken in Europoort, op de Maasvlakte en in het Eemhavenge bied gereed zijn en onze haven be reikbaar is gemaakt voor schepen van 200.000 tot 225.000 ton. openen zich uitzichten op toeneming van het goederenverkeer en derhalve op een zodanige stijging van de inkomsten, dat na een aantal jaren aangeno men dat met de denkbeelden welke in deze nota werden verdedigd reke ning zal worden gehouden weder om een sluitende bedrijfsrekenmg tegemoet mag worden gezien". Wat doet de burgemeester hier? Zèif een verkeerd beeld scheppen. Hij geeft de indruk optimistisch te zijn. Hij kan dat onmogelijk echt wezen. Want de rest van zyr» be leidsnota (ik citeerde er hierboven slechts een fractie van) is één ge weldige „Hèlp"! Of zeggen de volgende zinnetjes uit de beleidsnota niet iets: „Het hoeft geen betoog, dat wij niet in stemmen met de gedachten die (de minister en staatssecretaris) ontwik kelen ten aanzien van Rotterdam in de zeehavennota". „Een minder op gewekt geluid moeten wij laten horen, wanneer we het oog richten op de financieringsmoeilijkheden, die voortduren en ons dwingen nood zakelijke havenwerken naar ode toe komst te verschuiven." „Vergelijkt men de kj bet buiten land gevolgde haven politiek met de gang van zaken in ons land, dan valt dit wel zeer in het nadeel van onze havens uit. De zeehavennota is een eenzijdig stuk geworden, gevangen in het raam van theoretisch en pla nologisch denken". Dèt is een eerlijk beeld. Zó liggen de papieren. Deze minder leuke ge luiden beginnen uiteraard ook tot het buitenland door te dringen. Met bel gevolg, dat men daar, dat blijkt üit de halsstarrige houding van „Den Haag", eerder aan het denken Is ge-: zet dan op ons rijksniveau.. Eo. als ,,Den Haag", blijft volharden irf da tactiek van niet-willen-ihzien, kon het wel eens gebeuren dat men in het buitenland gaat dóórdenken. Ver moedelijk is dan niet alleen Leiden, Den Haag, Rotterdam. MaBr heel Nederland in last Waarom dat goedmakertjft van de burgemeester Thomassen dan aan het eind van zijn beleidsnota? Ik weet het niet. En in het buitenland, waar men toch zal wikken en wegen voordat men besluit- hier een bedrijf te vestigen, zal door lieve, woorden niet de indruk weggenomen kunnen worden, dat het In Rotterdam," bij nader inzien, zo'n vaart niet zal lopen. Het loopt natuurlijk wèl een vaart. HetToopt Af, als we. niet oppassen. het kon h«m voldoening schenken dal hij een algemeen gemiddelde had be reikt, namelijk 10.08, dat hem naar oen hogere klas zou brei 3Ü ïün «te partij in niet meer dan 25 beurten zul nu moeten zorgen, 'ngen. Hoogewerf dat hU xUn laat- fan 58 de strijd te beëindigen, terwijl Hoogewerf in de nas toot maar zes caramboles scoorde en verloor. Toen hij later Oomen tegen over zich kreeg, wa» hij op zijn qui vive en bleef Oomen op overtuigende wijze de baas. Was de leider in deze wedstrijd wellicht wat teleurgesteld, dit hij nJet ongeslagen was gebleven, uitmaakt om boven de promoting ren» (10) le blijven, De titel kan hem niet meor ontgaan, want al itou hij verlie zen en Oomen zijn slotpartij winnen, dan ls het algemeen moyenne van Hoogewerf toch aanmerkelijk laster. De uiUUgcn: Oom*n 450 SI 49 8.M Mee u wet* 141 31 II 444 Hongert 150 r 9J8 Hoogewerf 440 «7 30 IM Kerkum >00 >4 45 16.41 V*n Hulk 188 14 34 133 Oomen 154) tt 35 9.» Oleryek 154 n 5X1 UHUW4M 450 >7 31 9-tS JortgenottAr 445 27 34 Jongen oiUr 350 li 45 13.13 Oleryek IM 19 43 «A3 Hoogewerf OM m 41 tot Oomtn 11» 45 34 «Ja U prijs J. H. Steenbakker» pnt.; 3e prijs O. Dolman. Klam* 4: prtja C. H. van Cappellen b7 pnt.; 3e prijs K Buiteman 84 punten KI au* S: 1« prijs D. Kloos 84 pnt.. Je prlje D. Klooi 72 pnt.: 3e prHe J. H. Steenbakkers 72 pnf. Bente meeilerzanfcr: C. H. ven Cappel len M punten. Clubkampioen: C. H. ven CAppeUen 7 vogels. De tcntoonatellln*, *a! worden fehouden op 23, 28 en 27 november as. In de *a«] van caIé Wisman, Joaephslraat 33 Rotter dam. Een zeer fraaie kollektfo BRILLANTEN RINGEN met volledige zekerheid omirent echtheid, loupe-zulverheid en sliipeal, In prijzen van 7S.- tot 3000.- (Van een onier verslaggever») SCHOONHOVEN, woensdag. Doordat van twee du be niet alle leden nog hebben deelgenomen aan de twee de ronde van de Rondganr van de Rot terdamse Kegelbond die op de hanen van Belvédère, worden gehouden, kan nor geen Juiste stand worden vastge steld. Zowel van het Rotterdamse DOK, a la van het Goudse DRB moet nog één kegelaar nagooien. Van de A- groep wierp STIK uiet best, want het noteerde In Schoonhoven slechts 1053 bont tegen 1125 hout ln de eerste ron de, Met een totaal van 2115 hout aal het evenwel t4>ch wel a«*n de kop blij ven, want Ach* om de )->nf ui' Gouda', dat 1092 hout wierp en (n r> twee ron den samen 2'.46 h:-.u* «ot-er 'e., streef de Ue stadgenoten niet voorbij. Van DRW is het zeker, dat het de vierde plaats in groep A zal blijven bezetten, doch of het DOK zal geluk ken om het leidende team terug te dringen en de eerste plaats te bezetten, dient afgewacht té worden. De laatste man van DOK zal dan een achterstand van twintig hout laten verdwijnen. D*.t lijkt een te zware opdracht voor de man, die voor DOK op de banen komt. Belvédère, dat in eigen huls aan de beurt kwam, had plannen om in de fl- groep de eerste plaats t« bezetten, (toch zover kwam het niet, omdat er ruim 40 hout minder gegooid wérd dia In de eerste ronde. Voorlopig verken» De Woudslopera notf geen gevaaé. Wat de persoonlijke resultaten be treft liep Jgap Spierenburg (DOK) een stukje in op De Jong. Deze wierp in de eerste ronde 234 hout.en deed dat ook in Schoonhoven weer, zodat- Wi 468 hout heeft, Spierenburg heeft nu 465 hout,, terwijl de Gouwenaar A. Heerkens met 458 hout een woordje gaat meespreken. In de volgorde op. de ranglijst van de A-klasse heren kwam nogal wat wijziging en er. kwamen verscheiden kegelaars efikele plaatsen hoger. Mevrouw Krins, die de lijst bij de dames A-klasse -aanvoerde, wierp minder dan in de vorige ronde, doch ze heeft nog een stevige eerste plaats be houden. Y bestaat tn Rotterdam en ook elders in het land een merk waardig tekort. Er xtyn namelijk niet genoeg „leaers", waarmee ik niet bedoel krantenlezers e.d., maar voorleiers, mensen die eet» deel van hun vrije ttyd beschik baar willen stellen voor het voor lezen van boeken voor bUndeu, De ontwikkeling van de bandre cordertechniek en de toeneming van het aantal blinden heeft een enorme behoefle doen ontstaan aan gesproken boeken'*. Bij het Blindeninstituut aan de Kip- straat (om precies te zijn bU de Tanna Wilhelmlna Bruynzeel Stichting voor BUndenlectuur) kampt men tl vele jsren met een steeds nijpender wor dend tekort aan goed* lezers, temeer omdat er als gevolg van de gestegen vraag naar lulstervoer een tweede atudio ls bijgebouwd, die gisteren of ficieel in gebruik is genomen, De vraag gaat ln het bijzonder uil naar jonge mannelijke stemmen. Een heleboel boeken, zeggen de deskundi gen, moeten door mannen voorgelezen en die xïjn nu moeilijk te krijgen. mui mxt Ideaal zou zijn ai» het blindeninsti tuut zou beschikken over een gewel dige voorraid stemmen, waaruit men kan kiezen: voor dat boek moeten we die stem hebben. Aan de voorlezer» worden hoge etsen gesteld, Van de tien mensen die cieh aanmelden worden er acht afgekeurd door een drie man sterke commissie van blinde luisteraars. Wie men nodig heeft zijn mensen die goed, vlot en duidelijk kunnen leien. Iemand die zich in één zin twintig keer var*preekt (en dat komt voor) is ongeschikt. Van veel belang is ook de manier wiarop wordt ge lexen. Lezen is niet voordragen. Er moet geen hoorspel van worden ge maakt. Geen mannetjes maken, geen stemverdraaiingen. Dat wordt voor het publiek hoogst irritant. Maar het moet ook weer geen nieuws leze rstoon xi)n. Het moet er net tuisen ln zitten. Dan to er nog een apart pro bleempje. Dit; het to heel erg moei lijk hnen te vinden die htm atem wil len lenen voor de moderns gekrulde werken. De moderne litterateur gnat voor één of meer schuttingwoorden niet uit de weg, moor vindt een* de mensen die «e op de bud willen In spreken. En weet u waarom niet? De man lijke voorlezers umden het permr voor de dam ea-opno me technici. „Nou. tiaar hoeft men zich peen zor gen over t« maken", verzekerde «en t>an de domee mij; „Wij zijn helemaal door de wol geverfd en de blinde luis teraars maken zich er ook peen zor gen over". Het leserskorp3 telt thans vijftig leden, yaarvan er 28 regelmatig naar de studio komen. De andoren lezen slechts één of twee boeken per Jaar. De bandrecorder heeft ln het leven van duizenden blinden een grote ver- onderin* teweeg febroehi. Vooral voor die blinden, die om. allerlei „rede nen het brailleschrift niet meer kun nen Ieren. De bond bracht: het ge sproken boek (ook studieboek), hrl gesproken tijdschrift. Een van de centra waar de/; 'W terprodukten worden ver Vaar lig;t H het Blindeninstituut aan de Kipstraa». In 195B ging men hier van start. Thans zijn meer dan 700 verschillende boe ken op de band vastgelegd en de pro- duktie neemt nog letter Jaar toe,, want de vraag wordt groter en het aantal blinden (rtiemana weet hoeveel blin den Nederland telt) neemt eveneens toe. Ons land telt op het ogenblik vier blindenbibliotheken. Dat zijn helaas, verzuilde instituten die op allerlei ni veaus coördineren en overkoepelen op het gebied van de selectie, uitwisse ling van bandon, studieboeken enz. Rotterdam heeft geen bibliotheek. In de studio's aan de Kipstraat war den alleen opnamen gemaakt: Zoge naamde moederbanden en kopieën. In de afgelopen zeven jaar heeft zich een opmerkelijke smaakve randen"» onder het blinde lezerspubliek voltrok ken, Eerst waren het in hoofdzaak dok ter romans, streekromans *n verhalon die gretig aftrek vonden. De „moeUUker" boeken werden west niet aangekeken, maar dat is (nu an ders.' Wat er zo op de band «taat? Van alle»; Oorlog en vrede van Tolstoi (24 benden); de Odyóaee v»n Hómeruz. de gedichten van NepltJe Maria Sto het Ik-epóa van Gremer, het tijdschrift Wending, iedere maand Het Clochemerla van Chevollier, kortom alles] Wie xkth geroepen pochten voelen lijn atem ln die ast te stellen van dui zenden blinde lulateraal* weedl ver- lochl contact op te nemen met Tanna Wilhelmlna Braynaeel Stich ting voor BUndenlectuur, Klpatrant H te Rotterdam. Tel. TMMS.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1