Bokssport heeft veel aan Clay te danken9 Gebouw Gemeente li ke sociale dienst geopend Wethouder tegen vervoersplannen van Rijnmond LUXE HEREN PYAMA 14.95 HET ZUIDEN OP BEZOEK BUHKV Jüï*" .ns Koningin stelt reddingboot 'Javazee' in dienst HHYC wellicht naast Kampong ROTTERDAM RIJNMOND DISTRKÜliroORZITTER JAAP VILLERIUS: IET.,. - door Dick van den Polder S» Sn' w Moeilijk UUnJSl MR. J. C. JANSSEN VAN RAAY EERLIJKHEID IN HAVEN BEVORDEREN 'TRANSFORM. MEL COSFECriF I' IK' Op korte termijn kan lH--li!.!.iii>j \e>ti«in« ert-over-laplirilrijf worilen verwaelit Maidentrip van 'Aranya' voert ook lane> Rotlerdam J. H. F. Kri-er 40 jaar bij Kon. K'damae Lloyd nrsrarna ROTTERDAM, deoder- lllTAIfl— in LaMer ba- poog wacht dit weekaad om ee^arUJk mltotepto aaar 6CHC ta Bitton*, ta dit koeherder» weke* apetora ato Ba Mulnek Katoor, da Zwaartooa Vao VroMüMvea stok gereed om Kanp* een hopje ktotner lp raak— 4 - doahnUg JJE boksêport «ip hel ogenblik irn liau^r. I)f *«•«!- strijde» 1b Den Hasp en AnMenlam trek ken volle ukn en op de boksscholen Hemelt het van de jongens, die poprten vrij verlangen om ook een« tie hand schoenen te mogen aantrekken en in de ring te ter-rhijnni, „Deze opbloei danken we In de eerste plaats aan Caaeiu» Clay" aegt Jaap ViUeriua, de vcmrxitter van de boksvereniging tiuizenaar en sinds kort ook de voorzitter van het djstmt Zuid-Holland van de NaderUnctae boksbond. JS*n bo«*r« propapondwt iwr ér boluapon ii nokuxUjkj émkb-aar Ma«wan dto noort Mi van bokom lub* ban uHJto» vaten, omdat m Mt ten fwuuw tn gtxmtsrfijfce «port tK»nd#n. paan nu om Theo HuUtnaan k*n het «amtddeUtyk merken eto m vaer een wedeMg cm Clay op de alnmli ie peanaat. Zo n t v -nJUendmp a m- eaarttjk ptachrip, maar het bUj/t eneropaa» De menaen aten op hun •«herm ittoct ander* dan de rtna, de twee boksen en de «rhetderernter Maar se wilton nok dat yedoe rond de ring rtan. Ze villen de «/eer proe pen en toto Mn de romantiek bete- Pen, waarover ee hebben petexen horen pr—n. Ca daarom lopen de «aten de toe toto Hid bi/M pende- toae voi.- Hottand *an 4* NBB Verder k Jaap VUlerluo al geralmc OM vaonliier van een Mj kei AmMcurwnninia aaaCMloien ra tog tw a le Vakband paraanarl bi) d* fnUhnM- tn hog» Wnseprtjeew Da pnürtf Jk laan rijn da prljaan, hoa bader de De mman baachou- «De tf aaiB'ilhiwm w«n de hop» prijaen kamefijk al* aan Bamttfo voor goade eporl Wla nuMai In de fthrfira-hal da inter- laadvmdetrtjd Nederland—Poton wil Ben, mooi voor om jrmgeipadaal" lwM| gukkm botodon. In de voor- Mitow rijn da Vaertm desondanks mot vfjftam en twintig tagtoijk van de hand sneeen." J£ le jammer OO hek (dMbUk leptómnr ato arob Qaattnh. Abe Lew» of reae Wffiraa mkt ten Mar om Bdi pan be aptagaton. Jon- PM van vfJIkan, eeedin jeer heb ben dal nodig, Za I ■nam: dot m mil arnei kan ïtudla Lubber» so*n warden. AM M) op d* 0 Functto* rtto veol tljd n\ aandacht in baalag nemoti D» laat*'» waken la r druk tiexig erwa^el n»*t V» emvltng vi»»r d« trip «tie «to buk» «irnigme Ituiaeneee dear wwk near N'^irH-Welm rneekt Vrijdag- vond karnen Ueti fcjttordarns* }<m- gana In Wrexham uil togen een a«- locttopiuog van ém WrUh Amateur Boxing AsoudoUcin I> butterilandae xijn hrt «V»t «1r bofcaend* lanen meeat gtrwaerdeerde onrler daal van d# amtvltoiton -/an da ver eniging Huizeneer Da ander® boks verenigingen in Nederland - »r isjn er maar aan paar - kranen hier hiel aan toe 7a hunnen dan nok nirt bogan op 04 werkende laden an 115 donateur», jam+ de verenlfUkg Hui- saneer „Wr leven bij da gratia van mm donateur* zegt Jaap ViUeriua Van da runtrltJUUr van otue laden - twintig gulden houden we vrij wel nlata ever, unt<i»t ar II 9d naar de Uirv\ gaal en wij t»M 't keuimg»- gald Wl voor ^aiea mkwuoi naman In* donatiegaklan tollen <m* in Maat om tweemaal |«#r jaar een lx>kaavond ta organtaeren ti\ nu en dan een bultenlanda trlnia te maken en de bokaara aan atteotie tg bezor gen bij ean jubileum, het behalen ran aeo kampioenachap of in geval van siakta Door da atUfhis van da koeten wordt het organ har an van In torna- Uonate boksavonden voor de vereni ging wal ataada moet lij kar. „Toen we aan gjdja ^u^aan Franaa floeg uit w# aan graUng In Mextoo n>i mm aan ma- SaÜM wh* an dan prof wordt, dsn at* htor In NadaHand mat da Jaap VHMrtm »S Jaar Mm qp da fMtltns r*>HH aan da «kodtaogt in pan' tpotr van da ADO-voatballar Jmn VBMBim spaak* mto om aanata. gaaktt Jk bab Mt aan hok uit maepritra- San. M*n BadiM aan «nkato maal luMjri Uualf pamaakt vaa ruim 0000 gulden. Wa alMtsho mat aan tekort van bijoa S00 guLMn. Kan wadatrijd tapen om Zwttoaraa ploeg hadden wa Dag root op 7000 gulden. Ala hat aan beetje nu aalt. houden wa ar 150 gulden aan over Da Zwttaan aUton alleen al 1700 tranc» voor w ark var lat Hat la wal aana goad om dit bekend ta inakan De menean krijgen dan wat maar begrip voor da hopt kwgangs- prüaan. DU al éaaa toihaua*rti|to kaadt Map Vlllarla» aa aak da Ie ld lag om da aarg gakragaa aea* kat dUa- totot Zhld-llMkssd vaa da NBB- Jhm oAdar leiding van Uk vwf Dam, maar daar b bat prdktlach b\j ga- Jüa aettorf MpórtbeoeMnaar heb tk kMH mal sum naat Ala voomamatiJk uk naar da riacBa kant Dat M van Jenga af aan pp gawnat Op achool ■at Ot kt allaris cocrunl—ia» en toen Sc vtjflton waa, ward St al benoemd da van da feaatrommU- prwtduf «anurganlaatla awattUh dtotrtat". aact kU. JKr alto daar da Jaraa kaaa altijd velaklaiaa ■kaamjkkaden gawaaai. M*a **nh taak to da atakaii ia kat dtototot ta kavataUaa. B kaap daerkU ga laeda- warklag ta krtMea vaa alle aekataa hnÉ wok graag wat uit *gn dlftnct Jaap Villana* *ou uak maar foadc bokaam galadjM volgde kUTaaa Meijer apato vaargtotof vaa da fcakawalglMg Ma ton ui' aaepl ad taker kaaft Jan iiüt kaai da veeraHteredaaaer naar vorm iton komen ..lader jaar wondt na da «faderlandm kampioen- •chappan da Zit varan Ring ui taak aard aan hrl dbtru-t dat de ba»t* prea- tatlaa heeft gehnerdsegt hij „Hat noordelijk dlrtrtrt - waarkoa ook Am*Mrdam behoort heeft da prlji, VnoraittAT seluof Ik. al elf kaar «awonnan Hoa dat komt1* Een Amatardamaa Jongen heeft een andara mentaliteit dar aan Rotterdam-* Hil i» veel aardaT ba- raid «tn op zijn klrira ta bijten Ken Bottardammar dmkt vaal te sake- lyk Ala hij mat aan vt ander kar weitje hen fukten kan verdienan laat hij er *t)n titlninpanail vtnir •oh Ie ten" fag kaaft. wevdt da atoBd aaa kat 1 da ptaato tot da kaaga* kkaa- i da Seattle vaa da Sab wrH mmoèooo, «aar sa _m op Waaiirkwarttor la waa» wat ttakf gakaaaaa. OStot» Ogenblik ijjn ZKC. HJCV, m mmi wP iyl« W\-, i «M* T MH UttoSB go Die Hagha da b*lang- ijwiiM dafradaUekaodldaton. Van da- aa ipStouCoBian IÖCV an Hal Zukten ta Dtra Haas topan elkaar tick afgelopen waak voerder On* Rib*maat aan da rand vu oom aadarlaag. Au d* Knk wa* Hat Zuiden nMrt tegen da Hag«naa>-* oaggwawan (46) an wa iDn be- alauwd of hat Krijgamu c.« ditmaal bator gal vergaan In da ovargangaklauM B havft R6V, dat twaa varuaapunton minder haaft du pummar twaa, aan vrij gnrtt sck- tarttsnd la hgfcanpetlUapragrajiuM. op VImw Orlantla mwn Dt schrijver van hei mat drt# punten achtantand de drr- de an vlard* plaat* tn Zondag komen aa tegen elkaar uit In ri* Spaanse- polder romen dt Rotterdammer» met lü A. men mag tjeh daar mtt blind op «laren Sperwer» krtgt «ir geteganhald «tih ta revanehrrati \-nor de 5 -4 neder laag, dt* h*t tn WeaUaan tagrn Ru- da lead Het moet mogelijk gtm om] aan de Cantt*se«ing«t ren klatne ©ver-j winning te behalen Bwift uit Middelburg «lult de rij tn da aerate klea m*t drie punten Daar boven bevinden aleh mat sa* punten Onr Hui* rn OSCR Ztuidag kan Ons Huu lijn poel tl» enigaxln* vrmtesl- gan. wanneer het bn het niet to üer- k* Zuiderkwartier op b«so*k gaat Hrt weinig constant apehnd» Trek.1 vogels krijgt tegen Eureka de kan» ■ün kampioenskansen weer wat te verbaleren In 1H sal leider Rosen- burg slcb wal nlat Mt»n vuraurn door PAMI. dat tot de «wakata team» vu da afdaling gmekand moet w«u- «i- Da M-jartfa nwvruuw G II Hatodrtka>vd Jagt uit de Emsmui- •traat bleet duwdaginktdag in de Vterantttochtotnat at at haar «i-hoett achter eau lafal hakati, ZB vtol rn imoaat mal au hamnediuddtog en aan aatoawrwud aan haar mui naar Hat^PiJhatitolahanhut» JAAP VILLERIUS de maniên wilton «to itoof prooven MDVZRTENT/KJ T IJ DL LIJ KL TYPISTE STENOTYP! (Van een onzer verslaggever*) ROTTERDAM, donderdag. Een neutraal en tot geheimhou ding verplicht apparaat, dat over tredingen kan tegengun mot pri- iaatrechtelBke sanctie»: dexe oploMtng stelde mr. J. L Janssen tan Raay voor aan de leden van de Haven vereniging „Rotterdam* om de eerlijkheid In de Rotter damse haven Ie bevorderen. Lh* firt* \an Flaa\ kaam «»p (tr/r na «en nogal the<- irtUdi H*t hij gtsl«ravond In hrt Rotterdam»* beuragebouw voor deze havenvereniging hieW Onder dr titel Mijn en dijn in de haven" ana- lyaverde hy de havendelicten. die hij si riadelijk In twee groepen verdeelde dt eigenlijke en de oneigenlijke mia- d^L'.en De tweede groep al» voor- beelfi haalde hij de »c hoot fraude aan a< htle h;| hit boeiendst door het \ermnmde karakter ervan Na enige t%T« ringen tan dexe oneigenlijke de- llf'an Ir LehU-n gegeven (een voor ledereen veire*#enc ingrijpen van dc ju»tl Up «Ie jfetr van begrip n uantmuw *n n de v**k gigantische l»wlr»gi>n wa«rt»x een becijfering van de nad'l-n Ir.dtj kwam hij tot de con- ilusle flat liet I'll dit soort misdrij ven in /rj<* 1 tflle gevallen gaat om een overtreding v^n pnvaatrevhtclii k«« f p<ibl ekrethtelijke regels als /f»danig niet »tr»fbttar Ik We| itiafhaar dan nieeataJ de gevolgen van vu overtreding die on der meer Kunnen leiden tot vaJaheid in gesthr f- toe „echter niet ge pleegd wordt door de directie, maar 1 - t«n of an iere ougeltjkkige boek- fier" aldus mr Janssen van iu* I>« personen tlir het ec«moml»ch de lict begaan rijn veelal niet dezelfde di« het zogenoemde „reflexdelict' pit gen Deze laatsten vervullen meestal o'.ler»p»c+iJcte positie» m het betreffende bedrijf Waaraan de heer Janssen van Raay toevoegde dal fl«. bpiegelflguui rich ook voordeed K«-»n rnkele direcleur heeft een vol- Ixtig mir/uht van hi-tgecn rich In zijn Indrijf af»p«'elt Ondergeschikten handflen vaak op eigen ntltlalief en de vraag of de betrokken directeur voor eventuele delicten strafrechte- lijk verantwoordelijk kan worden ge stold, hangt af van toevalligheden Hij pleitte voor dit laatate, miar meende echter dat de kiauieke afdvmginsmiddelen om m het rechte spoor te blijven hetzij te hard, hetzij te zacht waren. Als middenweg bepleitte de heer Janssen van Raey daarom een veiligheidssysteem, zoals in de aanhef werd genoemd <4*tt ren «maar vpralaggpvrrt) ROTTERDAM. dmdertUf. Uur- inambf W. Tbawwan h«#f| glator- middag hal atodwa kaatoarg*bauar voer d» OrawatoUJk» koelst*- Dtoual. au d» OoakarodUk 1*4. g po pp ad. la ilja opoataga«o«spraok ksrskto- rtooorde do boor Ttwauuwa („Dat Ik voor daao opotüag alt d* raadivorgi- d»riag boa woggolapoa I» cia«*UJh wpf vraoaad gakoor") brl aioaw* co- bouw atol „if«l traaafortnabol* toa- fpfltopah dat voor ill* imbtnurro bUaoMd»r gfoehlbt to." Van hrl «pvrn verdippingen tollrndp liarul zijn vro»i ,1c G*mwnlfHjKc Stwt- ali' Mitn.i «U> dridp tul pii nu*t dp vprdlrping rn «Ir kantin* grk'-vhl IV rrr»U tm IwranU' vrrdwpllig «hmrtb prn gnxil gedrrltp van d* kcldiriumi- tr son gt^hiHiivl IK» iivtrts*' iu »t 'i zijn ingri-nht uur hrl ittilnjf van tnpmiichr Waisrnj van Van Alphrn lit rijn inleiding jpt drmmtrur van <1p dirnst, dc heer J van Mill mulei- rnppr Ik tx-n iiitprn atc dankbaar voor ki»vt« lijkc tiehulnng ma««r l«nh brhrrm-n tuij g«mrngdc givc- Irru De afdrlti g Maatuhaptadiiiv Witk van «1p D-xinlthjki Mtas-iN\«i| hopfl de grfx>Utp brhorft* aan iu|int« j !n dit pond br»«.hikktn ai, nul «<\«r «-en begane gmnd, /mlal dt uutvatiasi! van N-jaarden en minder-validen «'usl niet mogelijk l» De mtgelljkhetien ,*i| hel gi I.K«m vinh zagen niet in «ten I hot ft*- ,\l. enig* iiplowiig dieiiib m i», aan hel miiih'rn van hel oude hmd I- kantoor vihu Int MaaUihappehjk *irk van d«' n«M>tiielijkr Maa^*«K*vei Hot nieowe gebouw (30 motor hoog) van de Gemeentelijk® Si>- c«ale D enst aan de Oostzoedijk het pand is ten do to h«t bo- dnjt van Chemische Wasseni Van Alphen N V gevestigd. We h*t>b« i maat «Je vi «vi «o n v r* m ««ik we* er hu ii< h nu dit nitiiar getv u thouaing k««*t .lij nnilc tn Jmizalem l«*-n mei «au te b»grut*en ant* t«t d geiiM-ontrfmam ion geen avhijn kan» i* op dr got dkeurlng van »i* ri dergelijke investering t)tl wei) I v«w i j mil een had uw over de«e dag i\ ge wild en met vera ai ht kom» het m lti*| te aihtorof «op n«*r dat ik hel maat-. MhappoUJk w*»4« met «un *«.m- vM^bdde luiintoltjfce tosten in dp »t*ok lwi> gelatei Vandaar ii utl „«•-] metViOt* gevoeUnw Op h |Hinl «»\-i «te gihukkigi ti nanet-Ie s tuatle van de genie*iile R«»i- lerdaiu na«Ir h<« r I'll n «9nn invtuirmd ui W« hellen nu»t in d raait be» 1« «tru «lat we Ne«1*rlanda* gn»l«n t l»el stadhui» visirtaao alle*» mg e« - kupjo koffie «uilen aanbieden W> allien i ren verschrikkelijk* fi nanciële nood en natuurlijk is du maor pen klein «trt'aar maai wr iuü«. «elf» <*p «Ir kleuiïl* ilingrn inoetrn bepor. kt n Over de relalu lusaen da «xiaal- ambienur *n »1)n publiek „Da clt*nt u mot moer al* rvogtr, «ndrrdanta tn alleen hondia-ophoudpr, maar hi] ia gwprokapartnor gaamrdan." i Via pom ooaer ventaggever») ROniRU kM. donderdag - Hrt gaaaaontoUJk kaveabedrijf heeft nog groa bpvoatlgtag kunnea gevpn vaa berkblrn at* son nog dtl toer r*n pa* •Utov* be* 1 kaai eg wordea grnamra over dr veaUglng vu oom oruavrr- lag bedrijf la Com poort h It F Mfv«r het IUvrn>>edt|jf gvn d« »k< laan-I korte Ivrniun een Ik h«Kip «1st onderduwt»ur van t klaaul» «annior- •int welwu-aiu op iK-tlittiig mogelu* in dit jaar nog ral vallen v»i rijn hf« I ver mVt iU undri. handeling» n Indien dc vestiging duur ral gaan. an «al bulrijf komen op rotn te. mxjrdrn van da BI* dan «al d twtlrijT komen op «ren tcr- OUDKRKRRK A/D IJSSEL. dun- derdag - D» afdeling Ouderkerk a/d IJ*»*) van de platte ton «la jonge ren houdt w woensdag 3d lusvttnbcr «Ie» avonds 7 43 uur in „De Harmonic" cam din t-NlroUauvpftdL i Va ti een onzer verslaggever* 1 ROTTERDAM, woensdag Hot I..CUUP Deense motorschit Aranyo' ral op haar maidentrip naar het verre «Ho'en van JU tot 30 november Rotter dam aandfK'n De .Aranya', (13 000 ton duit» eigen 1om van de .E*»t Asiatic Companv Ltd', in Kopenhagen, welke door Corncldet» «cherpvaartmaat- sihappu In Rotterdam wordt vertegen woordigd Eind vorige maand ia het schip door dc Na.kov Kh'pjaid afgeleverd, het ia wor«ien ingetet op dp expresaedlerut »nelh«id van 31 knopen De .Aranya' ta uitgevoerd met eon •terk icjutomauseerrie machineka mer dese U nacht* onbemand IV 30ste van elke maand wordt pon Kaart van Rotterdam naar Singapo* re. Hongkong pii Japan geboden. Hot schip aal bjj Comofdpr la do Mdaa- haven ligPlaata kiaaon. ROTTERDAM. «andtrdM Maf gen ia d* heor J. R F. Ketfor (38) veertig Jaar tn disnat vu dt KonlnR- tijke Rotterdam** Lloyd. waar do laatst» Ru-en ala wal. «n ttHwc^ elektricien Aautaud» aatprdag «I «l« mualekkapol vu do Lloyd da haar Keitor tuaawn half tweo an half dria eoo serpoade bronnn voer «Dn wo ning aan dt Schonoborcwog 'a Avond* rpctptport ap haar Kataai •n aija gacla la BoUavua op d« Hou vel (DOOR H. A. F. KERBERT) O UNMOND-voortitter mr V G M Mi rijnen heeft bij de laat&te vergadering van de Rijnmondraod (26 september jl> aangekondigd dat het nu afgelopen t* met alle voor bereidingen, die noodzakelijk zijn om het Openbaar Lichaam te laten functioneren Er zal nu et ht gewerkt worden Hij zet het let» ge nuanceerder. maar daar kwam het toch op neer De voorstellen, die het dagelijks bestuur van Rijnmond re centelijk hoeft gedaan, wijzen inder daad op een grotere daadkracht. In ieder g»val kan de doorsnee fttjn- monder de tndruh krygen dat dat overkoepelende lichaam nu eindelijk iet* concreets gaat doen Dat er bij het dagelijks beatuur van Runmond IdeeTn leven, dl* am- bitieu* zijn. bleek tijdens een pers conferentie, die deie week werd ge houden ter too lichting op enige voor atellen en op de geleldebrief bij de begroting van Rijnmond Ren van de punten, die bij deze gelegenheid werden besproken, be trof de mogelijkheid van openbaai ervoer In Rijnmond taal verband L>e gedachten, die hierover bij het d»geÜJk» bestuur, tn het bijzonder bij gecommitteerde C L M. Rooze- mond, leven beperken zich niet tot een soort wazige coördinatie, maar gaan wel degelijk zover dat men denkt aan de exploitatie van een vervoersbedrijf in eigen beheer Daar bij zouden betrokken moeten or den de in Rijnmond reed» werkza me openbare en particuliere ver voersbedrijven Het enige princi piële bezwaar waarop men bij de verwezenlijking van zo'n plan stuit. ts een reek* bepalingen in de Wel Autovervoer Personen. Als dat zou zijn wpggenomen ataat er niets een Rijmuond-vervoerbedrijf In de weg. En zo te horen vond men dat «tn aantrekkelijke gedachte. In dit verband 1* het interessant u at wethouder H. W. Jetttnghof gis termiddag tijden* de behandeling ven zijn beleidsnota over de openba re nutsbedrijven over dit onderwerp te berde bracht. Hij zei dat men Rijnmond bij de regeling van het openbaar vervoer niet nodig heeft. Op dit punt la Rijn mond geen partner voor Rotterdam, op zijn hoogst zag «4e wethouder een coördinerende taak voor RJjdmond, zeKer geen beherende De heer Jettinghoff „Ik weet bet. Rijnmond heeft een groots voorne men Na verloop van tijd, wanneer de agglomeratie zal ztjn vol gegroeid zal r aan een vervoerbedrijf niet te ontkomen zijn, misachten Het probleem zal wellicht aller aandacht vragen, maar het la zeer de vraag of we zo gemakkelijk een boterham zullen afstaan, of we de RET op een presenteerblaadje zullen uitleve ren" Hij dacht van niet. Nu, dat weet Rijnmond dan Dat kan een interessant nummer touw trekken worden. Overigens *is het zeer aannemelijk, dat op de lange duur Rijnmond deze taak op zich zal gaan nemen De heer Jettinghoff zou er geen traan om te hoeven laten Het gaal niet om een botarham, en zeker geen dik belegde. De RKT ia, door allerlei omstandigheden waar hij ook niets aan kan doen, toch een bodemloze put. (ADVERTeNTtt> (Vaa een s r verslaggever») ROTTERDAM, aveesedag. Keiüa. gin Jaltona sal op 37 februari io *J»- vaaee", een motofredd lag boot voor de Koninklijke ZnMkoltoadeebe Maat- •cbappij tot R«ddtag van Rchiphren- kelimgea, la dtoaat atollen, op die dag aal bet 35 Jaar geladen sljn. dat do alag In de Javaaoe plaat* vond. De reddingboot aal oan monument afjn ter nagedachtenis aaa alto martne- nunnea dia In en na de Tweede We reldoorlog bij gevochten sljn geanen- veld. Het initiatief is uitgegaan van dc hoofdbesturen van de vereniging van marine-officieren en de verenig ging van beroepaschepelingen der zeemacht en kon verwezenlijkt wor den door het actieve, reserve- en voor. malige marinepersoneel. In totaal is nu bijna 200.000 gulden bijeenge bracht Aon de Nederlandse kuil wordt met twee verschillende typen reddingboot 5ewerkt de kleine motorstrandred- ïngbwt. die met een tractor vanaf het atrand wordt gelanceerd, en de veel grotere stalen molorred ding boot, die vanuit de havens wordt Ingezet voor het zware werk Aan het eerstgenoemde type bleek door de beide reddingmaatje ba ppi) en. dc Koninklijke Noord-en Zuidhouand- sche Red din (maatschap pij en de Ko ninklijke ZuldhoUandsche Maatschap pij tot Redding van Drenkelingen, weinig behoefte te bestaan, zodat de voorkeur uitging naar het laatstge noemde type. waarvan de bouwkosten belangrijk hoger liggen Aanvankelijk was he' voor de or ganisatie niet zo aantrekkelijk om al leen een bijdrage te leveren, maar roet de Koninklijke Zuidholtondzchc Maat- kchappli tot Redding ven Drenkelingen werd echter een overeenkomst bereikt, waarbij werd bepaald, dat In ruil voor de grote financiële bijdrage aan de door de maatschappij te bouwen gro te reddingboot de naam .Javazee" zou worden gegeven Teneinde tot uitdrukking te brengen, dat de actie 1* gericht op het reddings wezen aan de gehele Nederlandse kust l» aan de andere reddtngmaatschappij een gift va.i 5000 gulden toegezegd. De bijdrage uit da actie bedraagt on- £evecr een derde van de toUl» houw asten, die op 670.000 gulden worden geraamd. Waarschijnlijk zullen tn de toekomst een aantal redding stations ver d wij- neo en blijven svelllcht alleen hort vi,i Holland en Breakana als zodanig be.taan Over het lot van het station Steliingdom bestaat nog geen zekerheid, p» .Javazee" zal daardoor een zeer belangrijks plaats innamen, waarbij men zich voor ogen heeft gesteld om de dltnsten, dl» door de and uiting In hel kader van de deltawerken tullon worden uitgevord Ut gedrang komen niet te laten verminderen. BtJ de bouw van de nieuwe reddingboot heeft men vooral gebruik gemaakt van de erva ringen, opgedaan met de reddingboot Koningin Tultoes. in bat bij Bonder bU 1,1 «wtöwW wo 18.» mui pm uur kuonm m«. «r ■tja !w— G.M-.motoctn om kt tot*,! Mn MPMtutt vu «M Bk. VtrOtr <Un «r rar*n n twn «traw. Kt «We tats Mtt WMttwIlMM kiOM Mn boort btfefeu «tteartto «nr *0 «ju? oohtorMn to towott o* »oU» krocht. 0» MddkuStM*. bMft <mt «cuiMt voor II UuMku TnioMlo ia r «w •prtncnw v*n bt| M oho» harenpyama In matatongenda aatin-feutro van aan bijionder mooie kwaliteit bn meesterlijke pasvorm. Deza behaag"!* warm», lux» mal gediatingaord atreapdaialn, heatt poarlemoaren knooen In klaur van pyama. de pantalon hewft eon niet-knol lende, brede elastieken band. Modieuze tinten: nachtblauw, bordeaux, cognac, bronagroan Maten 46 Lm 56. normaal 19.75 U profiteert van aan apadala SL Nlcolaaa-aanbiadlng mat g-u-l-d-e-n-s voordeel. •Zlan la kopan Een praktisch geschenk. In alle lilialan van CVaa e heeke yasadewerker HHYC zou daarvan kunnen teren De Hagenaan zullen BMHC wei de baas kunnen. Maar wie ar van L»- ren en Amsterdam hoge ogen gaat 5ooien is niet te peilen. Ze spelen aoü- ag in Lazen togen elkaar om dat Ml een* uit to maken. Togo moet naar roggawonlng. Wint HOC to «algen hu* dan ia d« degradatie van Togo alach» •en kwestie van tijd. RBC. de Rottordamee overganp- klazaer wacht een aoortaelUlto opgaat Wint RBC thuis van Kieviten, dea moeten dto vogels wal erg laag 0M* Hoog vliegt promotleklaaaar Vkb* aïjn gevaarlijk, t wena. Victoria haeft Mtrflkvaar reaervaa. Agvion oödafvood dat tt-- Nu, tn d« retumontmoettog.. ml d» Schtodamaa tavoriat wal t Aaohia gaat p wit In pi r sluiten. Er U niet veal van to i Er la niet veal van ta aaffan, ovm min ais er vaal ta zeggen ka van da da- tmotoBrm»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1