Qranott KOORIES Wederom nederlaag van tegen Zwijndrecht DHS 'Goedkoop' drinkwater Filmclub 'Driehoek' reikt de prijzen uit Cpre^|fc>i SUPERMARKT Voetbal in Schiedam De bekroonde jonge duiven van 'Union sintmaartensdijk SCHIEDAM Overtuigende zege van Juliana-heren HBSS haalt overwinning DHS-Zwijndr. 1-2 DRL-SVDPW 3-2 Zaterdagvoetbal HARGALAAN VOOR VERKEER AFGESLOTEN Auto tegen boom na foutieve behandeling Esperanto-agendo Wedstrijd van amateurs St. Nicolaas bij De Dilettantjes Service I zeker van plaats in overgangsklas Oliekachel oorzaak van binnenbrand KIJK/KOOP KUNST BIJ GALERIE PUNT VIER BEJAARDE MAN LAG TWEE UUR OP STRAAT MET KNIEFRACTUUR Zwaar karweitje voor padvinders VOCELEXPOSJTIE ONS GENOEGEN AANTREKKELIJK Jeugdgemeenteraad boos op ESP nu... beduidend goehkoper Sint-Nicoiaas gustoweg 51 rotterdam tel. (OIO) 268558 zijn dinsdag - woensdag 2 - i ROTTEN APPELMOES VAN GOUDREINETTEN 250 GRAM VARKENS- LEVER 500 ORAM GESN. RODE KOOL 2 FLESSEN maandag 28 ntnrember 1966 - pag. 5 iffaspia In zijn beleidsnota heelt de Rotter damse wethouder voor de openbare nutsbedrijven met spijt gemeld dat het leveren van drinkwater aan Schiedam de gemeente Rotterdam op 800,000 komt te staan, „Helaas" was hij niet in staat het uit 1922 daterende leveringscontract te wij- zigcn, terwijl de wethouder het „alleszins redelijk" vond dat Schie dam nu maar ook eens wat meer meebetaalde aan het kostbaar wor dende drinkwater. Doch de wethouder beeft er maar niet bij vetteld hoe dat water-contract in 1922 tot stand is gekomen en dat is erg jammer, want daardoor komen de kaarten wel enigszins anders te liggen. De oudere Schiedammers weten zich nog héél goed te herinne ren, hoe dat toen gegaan is en zij zijn niet erg gesticht over deze op merkingen van de Rotterdamse wet houder. Voor dat jaar had Schiedam een eigen waterleiding en de In oktober 1866 nieuw gebouwde watertoren stond bulten de Hoge Zeedijk (nu Rotter - damsedijk) en voor de waterkering van de Niewe Maas. De plaats waar nu de Merwehaven ligt. Rotterdam had echter al eerder het oog laten vallen op deze buitendijkse polder tussen Delfshaven en Schiedam, voor het graven van de nieuwe haven. De Schiedamse wethouder Houtman kwam met de gemeente Rotterdam tot een ruiltransactic, die ook een grenswijziging inhield. Rotterdam kreeg het grootste deel van de polder voor de aanleg van de Merwehaven, maar nam als tegenprestatie op zich drinkwater aan Schiedam te leveren tegen de onveranderlijke prijs van 4,2 cent per m3. Om voldoende druk op het water te krijgen is er op de grens aan de Rot- terdamsedijk toen het pompstation gebouwd, waar vijf elektrisch aan gedreven, geheel automatisch wer kende cent rif ugaalpompen zorgen dat in het Schiedamse leidingnet het peil gehandhaafd blijft. De water toren is afgebroken. Door deze transactie ging voor Schie dam kostelijke industriegrond aan de Maas verloren en het zuidelijke stadsdeel kan zich niet in oostelijke richting uitbreiden. Iets, wat de „Gorzenaren" het gemeentebestuur van toen nog altijd een beetje kwa lijk nemen; er wordt nu nog in Schiedam wat smalend gesproken over die transactie. De Merwehaven voor Rotterdam en voor Schiedam het beruchte drinkwater van Rotter dam (hoewel het gemeentebestuur daar ook niet veei aan kan doen). Maar als Rotterdam nu gaat klagen over tekorten, omdat Schiedam weinig betaalt, dan mag ook wel even gedacht worden aan wat Schie dam heeft gedaan voor de Rotter damse Merwehaven, de grootste overslaghaven ter wereld, waarvan de revenuen echt wel iets hoger zijn dan 800.000. De medaille heeft twéé kanten, doch de onprettige wil Rotterdam daar liever niet zien. De prijs van het water is in het con tract vastgesteld en kan niet een zijdig gewijzigd worden door Rot terdam. In de Schiedamse informa tieve nota is echter opgemerkt dat het College de meningen van de fracties In deze kwestie wil weten of er al dan niet met Rotterdam te praten valt over de prijs. Zou Schie dam wéér door de knieën gaan voor Rotterdam? SCHIEDAM. Het AasIIImILU eerste heren-team *j® JnUana heeft gerenommeerde HVS overtuigend met 3I geslagen. Ploeg was bijlonder op dreef, ook Hans Socters, die de geblesseerde Aad Bestiyen verving. Na een onzekere start, won Juliana ae eerste set wel met 1511, maar moest de tweede aan de Haarlemmers laten. Daarna Is de overwinning geen moment meer in evaar geweest: 15-4, ia—S. De Schi* ammers sloegen kei hard over en dwars door het Haar- jemse blok. Vooral Hans Schreutel- "amp deed uitstekend werk. Heren 2 heeft in de eerste klas ge- ujk gespeeld tegen ZVC. Gebrek aan zelfvertrouwen deed de twee sets ver- im" gEan- daarna kwam het herstel. JuUana 2 blijft de leiders goed volgen. Enigszins teleurstellend was het ge- '^spei van het dames-team tegen SV Hoogvliet, Die Schledamsen had- oen kansen genoeg op volle winst, ze hadden gebrek aan routine. De enige nederlaag leed Heren 4 31 tegen Libanon '50 5. Jongens A won met 3—1 van AMVJ A en AMVJ5 A Won overtuigend van (Van een onser s portverslagge v ers SCHIEDAM, maandag. Wederom heeft DHS een nederlaag geleden nu tegen het technisch betere Zwijn drecht. De Schiedammers hebben na de hervatting, toen de gasten na tien minuten de winst grepen, wel kansen gehad op de gelijkmaker, maar die stond Zwijndrecht niet toe. SVDPW heeft een goede wedstrijd gespeeld In Rotterdam tegen DRL, maar moe»! toch met de oneven goal de duimen leggen (32). Het is een pittig duel geworden op hel zware veld van DHS. De gasten waren vooral in de eerste helft tech nisch de meerderen van de Schiedam mers, maar konden dit overwicht toch maar In één treffer uitdrukken, die werd na een half uur door Bax ge scoord. Even voor de rust kwam Piet Roo- zen gevaarlijk voor de Zwijndrechtse doelman, maar werd op het juiste mo ment onderuit gehaald. Zijn neef Hans benutte de toegekende strafschop feil loos (11). Ook in de eerste fase van de tweede helft waren de gasten sterker en weer namen zij een voorsprong, door een doelpunt van De Wit (12). DHS is daarna dichterbij de gelijkmaker ge weest, maar de Zwijndrecht ers gaven de kieine winst niet meer uit handen. SVDPW beeft de winst in Rotterdam prijs moeten geven. Toch kwamen de Schiedammers in de dertigste minuut door Boonefaas aan «en voorsprong, die even voor rust door Jansen echter werd genivelleerd (11). SVDPW sloeg in de tweede helft weer toe door v. d. Hoek, maar moest steeds meer terrein prijsgeven. De Rot terdammers kregen de Schiedammers na een half uur op de knieën, toen Van Twist tweemaal achtereen kon scoren. Een gelijkspel hadden de Schiedam mers zeker verdiend! Alleen HBSS is aan voetballen toe gekomen en de oranjehemdeii, die naar Zuidland moesten, kwamen met de winst terug (01). Dick AaldUk, die een keelontsteking had, moest zich door de „old timer" Wim de Koning laten vervangen. De enige treffer in dit faire duel kwam in de 20e minuut tot stand, toen Cor Vermeulen uit een pass van John Schop met een kopstoot scoorde. In de tweede helft ging Zuidland er wel fel tegenaan, maar de Schiedammers, die geheel werden teruggedrongen, gaven de winst niet meer uit handen. Leen van Driel kreeg zelfs nog een mooie kans, toen hij alleen voor de doelman van Zuidland verscheen, maar faalde op het juiste moment. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Een unieks kollektle W1TGOUDEN DAMESHORLOGES MET0RILLANT WINKELCENTRUM HNHENWEfl 46 TELERKIN 11J9.1S - ROTTERDAM SCHIEDAM, maandag. Op de Hargstogel reed de 35-jarlge mejuf frouw M. C. de B. uit Zwijndrecht met haar auto tegen een boom, door dat by het nemen van de bocht uit de De Bi es tra at haar voet van de rem op het gaspedaal schoot. De bestuur ster kon ter plaatse door de G.G, en G.D. worden behandeld. "Haar auto werd aan de voorkant zwaar bescha digd. SCHIEDAM. Merkredon, la 30an de novembro klubvespero. NL konver- sacios ce kino v. Gink Ploegstraat 19. gis revldo. (Van een otner verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Eeu van de hoogtepunten voor de leden van de Amateur Smalctub „De Driehoek" is nog ateeds de grote filmavond waar dan gelijktijdig de uitslag wordt be kend gemaakt van de jaarlijkse film- wedstrijd. De club telt momenteel *e- venüg leden, afkomstig uit het gehele Rijnmond-gebied. Ze beoogt een ln vrlenscbappelljke samenwerking be oefenen van het «malfilmamateurisme en de kosten hiervan so laag mogelijk te houden. In een geheel bezette zaal „Irene" werden zaterdagavond de inzendingen van de wedstrijd 1966 vertoond en later aan de winnaars de prijzen uit gereikt. Door met vijf projectors te werken werd het een non-stop-programma dat alle filmsoorten bevatte, ook speel films, waarvoor de makers zelf tiet scenario schreven en gelijktijdig als regisseur en cameraman fungeer den. waren -veelal korte filmpjes in kleuren of zwart-wit met of zonder geluid, waarvan die met de natuur als achtergrond filmisch het meest tot hun recht kwamen. De wedstrijd was In drie klassen ln. gedeeld met als jury de heren Peute, Stok, Mens, De Gans en Gerritsen, al len meer gevorderden in de amateur filmkunst. In klasse l (geroutineerden) ging de le prijs naar de voor*!tter van „De Driehoek", de heer A. W- Vrotoge met zijn filmpje „Finale"; een karak terschets waarin op knappe w#«s de filmtrucage werd toegepast. De tweede prijs was voor de heer H. v. d. Voort met zijn filmpje „De Eerste keer" terwijl de heer C. Schru- yer beslag op de derde Plaats legde met zijn produktie „Hooge Nood", een familietafereeltje met een humoristi sche Inslag. In klasse 2 (gevorderden) werd al leen een le prijs viegekend, aavt de heer Joh. M. N. ^Jriaanse voor zijn film „Wheels" waarin het gelijknamige melodietje in een boeiend en vlot beeldritme illustreerde met het wiel. In de beginnersklasse was de rang schikking als volgt. 1. B. N. P. de Gier met „Onder 't Groen van het Leusder- bos"; een filmreportage van een CJV- Jongenskamp; 2. J. van Duren met „Dream Operatie"; een sinistere angst droom van een ziekenhuispatiënt; 3. A. Bezemer met „Vullen Wullem", een visie op het thema „Glaasje op, laat je rijden". Eervolle vermeldingen kregen de produkties van de groep Van uelder- Uyl met „Tony" en J. C. Goedhart voor zijn knappe natuurfilm „Frank rijk". De winnaars van klasse 2 en 3 pro moveerden os ar een. hogere klas. Voorzitter A. W, Vrolagc reikte tot slot de wisselbekers en de overige prijzen uit. Als winnaar van klasse 1 ontving hij zUm wisselbeker uit han den van secretaris J. M. N. Adrlsanse. SCHIEDAM, maandag. De Schle damae Jeatd toneelvereniging jje Dt- letUntje*" heeft het Jaarfeest, met Bint Nicolaas gevierd. Nadat de heer J. Beining het feest had geopend en de Sint met zijn drie vrolijke Zwarte Pieten was binnenge haald, hebben de acterende Dilettant- les zich weer eens van hun beate zijde laten zien, zulks onder leiding van me vrouw N. Deitmeyer. Uiteraard was er ook een tractatte voor de kinderen. De Hargalaan in Kettiel is voor he<t verkeer afgesloten, omdat daar gewerkt moet worden aan de opritten van en naar de Rijks weg 20. Op de voorgrond fiet men al de fundering voor een viaduct over de weg. Deze af sluiting betekent echter een be lasting van de VlaardingerdijK voor het verkeer van en naar Vlaardingen. SCHIEDAM, zondag. Door in de uitwedstrijd tegen Belcrum 2 ln Breda met 37 te zegevieren, heeft Service 1 zich verzekerd van een plaats in de groep van overgangsklasse», die in de tweede helft van de tafeltenniscompe- tltie gaat strijden om het kampioen schap. De laatste overwinning bracht Service op 11 ponten uit 6 wedstrijden. Het Service-trio had reeds een 0—5 voorsprong opgebouwd voordat dc Bclcrum-speïers er in slaagden een 'egenpunt te scoren. Nico van Slobbe bleef weer ongeslagen hoewel hij te gen Mertcns in dc derde game met 1917 achterstond. Aanvoerder Dick Boer speelde weer een zeer nuttige wedstrijd en. moest na twee overwin ningen, alleen in Joosse zijn meerdere erkennen. Deze laatste speler klopte ook Hans Kreischer. Ook Mertens won van Kreischer (2118 ln de derde game), zodat deze Service-speler zich met één zege tevreden meest stellen De laatste twee wedstrijden in de eerste competitiehelft zijn voor Ser vice niot meer belangrijk, a.s, zater dag komt in de Beurs Vriendenschaar uit Gouda. SCHIEDAM, maandag. Een olie kachel, met waarschijnlijk teveel brandstoftoevoer, was de oorzaak van een zolder brand in het pand Galileï- straat 25 b, bewoond door de familie Brecdveld. Eerst vatte een bij de ka chel staande kist vlam en daarna een tafel, waarop een mod el-spoorbaan was opgebouwd. -De bewoners blusten de brand zelf met emmers water, zodat de gealarmeerde brandweer alleen de zorg voor de nablussing op zich be hoefde te nemen. De schade wordt ge raamd op 2500 gulden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. De Gale rie Punt 4 (van Cees van der Geer) aan de Rotterdarasedljk 319a (benc- dendijks!) organiseert voor de tweede maal een „Kljk-koop kunst"-exposi tie. Vorig jaar is deze KKK-cxpositie, opgezet als antwoord op de „Kunst voor U"-actle van Termoulen, eer groot succes geweest. De opzet blijft dezelfde: het brengen van kunst die betaalbaar Is en kunst in een grote verscheidenheid van stijlen. De wethouder voor onderwijs culturele zaken, mevr. G, D. dc Graaft zal deze expositie openen op woens dagavond 30 november 19.30 uur. Nieuw dit jaar de buitenlandse deelnemers. Zo uit Amerika Carmen Civcre, Francis Celentano, Frank Roth, e.a.; uit Engeland Brian Love en Celestino Volenti met knappe pop-art litho's; uit Duitsland Hans Breder met op-art; uit België José Goemacre met monotypes en uit Polen Mletek Dety- nieeki met etsen, lino's en houtsneden, die naar Nederland gesmokkeld zijn. Bovendien keramiek van Picter Cc- raerdts uit Den Haag cn de Rotter damse Marga Cariier. Zoals bekend geldt voor de Galerie Punt 4 ook de rijkssubsidieregeling voor kunstaankopen. Een mooie gele genheid voor hen, die wèl naar goede muziek luisteren en bij zijn met de literatuur, doch nog niet aan originele „wandkunst" toe zijn, zich ook eens op dit terrein te begeven. SCHIEDAM, maandag, Twee uur lang lag de 74-jarige P. S. met een kniefractuur op het Herenpad, alvo rens door een voorbijganger opge merkt te worden. De man werd by bakkerij naar binnen gebracht, waar hij enigszins op verhaal kwam en is later door de G..G en C.D. naar het gemeenteziekenhuis vervoerd. (Van een onzer eer slag gerers) SCHIEDAM, maandag. Dc verkenners van de Burgemeester Van Haarengroep hebben zater dag ce» zteaar karwei rcrricht- itfct assistentie nan enkele bouic- trijujilllpers transporteerden zij een ItiöO kg uwgenrte z.g. „septik- fartJc" vanaf de Nieuwe Damlaan naar het terrein tcaar het nieuwe proepsgebouiö zijn voltooiing na dert. De tank is nodig als een on derdeel con het sanitair, nu het bouwwerk nog niet is aangesloten op hef gemeentelijk riolerings stelsel. Het heejt heet uw zweet druppels gekost at torens het ge vaarte te bestemder plaatse teas ivaor het gelijktijdig voor een ge deelte eoerd ingegraven. Werkers en trouwens de gehele groep lenen nu naar juni 1967 toe de maand waarop het nieuwe, zei gebouunfe complex, o//icieei in gebruik genomen zal worden. ALBLASSERDAM, maandag. Za terdag was voor het laatst de vogel- tentoonstelling va-n „Ons Genoegen" te zien. Het was een aantrekkelijke expositie waarop ongeveer 350 vogels dc mooiste van de bijna 100 leden tc zien waren. De tentoonstelling b donderdag door burgemeester L, Looij geopend. VLAARDINGEN, maandag. De jeugdgemeenteraad van Vlaardingen heeft een verklaring uitgegeven waarin repliek wordt gegeven op vra gen van de PSP-raadsfractte over het al dan niet bevredigend functione ren van de jeugdgemeenteraad. Het bestuur van de jeugdgemeenteraad merkt op dat de PSP ondanks her haaldelijk aandringen van het bestuur niet meer in de jeugdgemeenteraad is vertegenwoordigd. Als de PSP meent dat de structuur niet deugt zou zij dat via een fractie in de jeugdge meenteraad kenbaar moeten maken cn niet door deze soort van „bevoog ding" aWus het jeugdbestuur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. In eigen club- en inkorflokaal hield tijdens dit weekeinde de Postduivenvereniging „Union", aangesloten by de N.A.B.V.P., de eerste van de twee Jaarlijkse ten toonstellingen. Ditmaal waren het de kwcekresultaten van het broedjaar 1966 die hier te pronk zaten. 155 in totaal, op kwaliteit beoordeeld door bondskeurmeester H. Kamoen uit Rot terdam- Op 16 en 17 december zuilen de oude duiven voor dit doel de ten toonstelt ingskoolen bevolken. Tot de schoonste cluivin van het ge heel werd gekozen een vogel van de heer B. Rokers, die 92 punten ver wierf. Bij de doffers ging dit predikaat naar de luchtrenstai van de heer J, M. Sneyders, met een zelfde aantal pun ten. De hoogst geklasseerde duiven in de verschillende vliegklassen waren: (ADVERTENTIE) LYCRA... het toverwoord voor moderne en modieuze founda tions, het wonder materiaal, dat alleen maar voordelen biedt. En U weet toch dat lycra zo sterk Is, soepel en z'n fut niet verliest, ook niet na vele malen wassen. Morgen hebben wij een speciale aanbieding Lycra corselets uit de serie van 19.90 met royale voorgtvormde cups voor nog géén dertien gulden. VLAARDINGEN, maandag, Dc Vrouwenbond van het NW houdt don derdag in het Voiksgebouw een Sint NicolaasblJ eenkomst. Aanvang acht uur. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze moderne Lycra corselets, met stretch schouder banden, voor Japonmaten 42t/m 48 In Ben C-cups, In wit, 's Avonds tot 9 uur geopend. Gtén taf. of schrift, tot. ALBLASSERDAM, maandag. Sinit-Lloyd N.V. te Rotterdam heeft aan Van. der Giessen-De Noord N.V. opdracht verstrekt voor de bouw van een zevende bevoorradingsschip, dat de naam „Smit Lloyd 11" zal dragen. Het schip zal worden gebouwd op de werf te Alblasserdam en zal ln de eerste helft van april 1967 opgeleverd worden. Kom a.s. woensdag en zaterdag met uw kinderen tanken, er wacht hun een aardige verrassing. komt ook woensdag van 2 tot 5 uur zaterdag van 10 tot 1 uur en van 2 tot 5 uur Vader krijgt als altijd de beste service en de goedkoopste benzine 'S-Gravelandseweg 606-610 (Verlengde Broersvest) Schiedpm frl Telefoon 26 91 07 T 4 KILO JONA THANS SINAS LIMONADE voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2