Rudi Lubbers, Huppe en Netten wonnen mm De dirigeer- stoel te Rotterdam Het koffiebesluit van b. en w. Kaarten Gunstig jaar achter de rug iê&as m I januari «or yygt ROTTERDAM RIJNMOND POLEN VERSLOEG NEDERLAND MET 7-3 Aanleg puntzakhayen bij Usselmonde Treinverkeer gestagneerd OLYMPISCHE KAMPIO WAREN NIET OVERTUIGEND Sleepboot drijvend kont oor gebouw Krimpen a. d. Lek naar de Botlek Verkeersmaatregelen in verband met wedstrijd Nederland-Denemarken Eerst denken Mijnheer Jacques en Sinterklaas Beleidsnota van stadsontwikkeling en verkeer pag. 4 - dinsdag 29 november 1966 (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, maandag. Het gaat er op lijken dat er enige schot komt In de aanleg van de zogenaamde puntzakhaven bU Uuelmonde. De wethouder van stadsontwikke ling en verkeer, mr. H. C. G, L, Polak, zegt In zijn beleidsnota's, dat „op de zuidelijke over gelegen gebied, ten oosten van de bestaande rijksweg 16, richting Dordrecht, op vrij korte ter mijn een bestemming tot „nat be drijfsterrein" (havengebied) gereali seerd kan worden". Er wordt door de wethouder gewe zen op de mogelijkheid van vergro ting van de accommodatie* in de punt zakhaven voor het zich uitbreidende coaster verkeer en de mogelijkheid om ten behoeve van de Rijnvaart de laad- en losgclegenheid ten dele te verplaat sen en mede te vergroten. f ADVERTENTIE) RUW LUBBERS (redhte) in zijn gevecht met Stsan Dragan die hij op punten versloeg. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Gister avond hebben verschillende treinen hij Rottenlam meer dan een half uur vertraging opgdlopen, toen een perso nentrein tussen Rotterdam-Zuid en het Centraal Station defect raakte. Deze trein moest worden opgeduwd. De stagnering van de overige treinen nam toe, toen de brug over De Maas of> de vastgestelde tijd openging. (door Dick van tien Polder) ROTTERDAM, dinsdag. Rudi Lubber», Jan (Door Elly Sa lomé) TN bet zojuist verschenen novem bernummer van het Nederlandse muziek tijdschrift „Mens en Melodie" wijdt Wouter Paap een kort artikel aati de dïrtgeerstoel te Rotterdam. Hij spreekt daarin allereerst zijn verheugenis erover uit dat de direc tie van het R.Hi. O. de jonge dirigent Mo de Waart een benoeming heeft waardig gekeurd, maar verbindt daaraan de vrees, dat, mócht even tueel be* tot 1968 lopende contract met Franz-Paul Decker niet worden verlengd, het R.Ph.0. opnieuw een buitenlander in zijn plaats zal be noemen, omdat het bestuur zich door de deel-aanstellSng van Ekio de Waart voldoende van zjjn plicht tegenover de Nederlandse dirigenten gekweten zou kunnen achten. TJEZE vrees lijkt ons allerminst ge grond. Bij de suggesties, die van allerlei kanten zijn gedaan, is er nog niet één geweest, die rekening heeft gehouden mest de mogelijkheid van een „doorstroming". Op do keper be schouwd is het allergekst, dat er op dit moment überhaupt reeds sugges ties zjjn gedaan, althans In periodie ken of dagbladen, waarbij er dus van Is uitgegaan, dat „het publiek" reeds in het probleem kan worden ge mengd. Voor ons gevoel hadden cle haastige publicisten ten minste die nen te wachten tot met zekerheid be kend was, dat de verbintenis met tie heer Decker Indexdaad zou worden beëindigd. Nu echter door verschil lende bladen volslagen prematuur en in strijd met de beleefdheid ie gehan deld waarbij men zich dan nog kan afvragen, wie nu eigenlijk een dirigent heeft te benoemen; de rau- zlekredactie van een krant of de di rectie van een orkest had Wouter Paap het volste recht, eon ander ge luid te laten horen. Het is namelijk wèl zo, dat beslissingen als deze om praktische redenen niet te lang kun nen worden uitgesteld en het lijkt wel zeker, dat hel R.Ph.O, in de Doe len roes, waarin wij op het ogenblik leven, wel zo gebrand is op het aan trekken van een dirigent met een grote naam, dat men eenvoudig zou vergeter, ook nog eens een ogebllk rekening te houden met de mogelijk heden die Nederland zelf te bieden heeft, Dat heeft Wouter Paap dan nu voorkomen. Wij willen, evenmin als hij, een naam noemen. We hebben juist betoogd, dat de tijd daarvoor nog niet is gekomen. Dat echter bij het nadenken over de toekomst van het R.Ph.O. een redelijke overweging als eon opschuiving der Nederlandse dirigenten niot over het hoofd mag worden gezien» onderschrijven wij ton volle, Huppe en Tommy Netten hebben er gisteravond in cle uitver kochte Rivièra-lial voor gezorgd, dat de nederlaag van de Nederlandse boksploeg tegen het sterke Polen, dat drie Olym pische kampioenen in de ring bracht, tot 37 beperkt bleef. Rudi Lubbers beantwoordde aan de verwachtingen van de bijna 2000 toeschouwers door de Poolse halfzwaargewichtkampioen Stan Dragan met ruim verschil te verslaan, Tommy Netten toonde zich juist iets sterker dan de halfzwaargewicht Ptok en bantamgewicht Jan Huppe werd met een stemmenverhouding van 21 tot winnaar uitgeroepen over Scrypzach. Kudl Lubbers leverde toren Draran nogmaals het be wijt dat b(j tot de Euro- pete topklasse behoort. Terwijl HU «elf met linkse stopstoten naar het hoofd en rechtae directen naar het lichaam in de eerste twee ronden vele punten scoorde, slaagde de Pool er nauwelijks In hem ie raken. de ringart» werd het gevecht In het bezin van de tweede ronde wegens een oogwond van de Amsterdammer gestaakt. In de laatste ronde was er wat meer evenwicht In de strijd. Dragan brak het ritme van Lubbers met wat lijf- aan-Ujf-werk, maar (Je Amsterdammer weigerde het initiatief uit handen te geven en deelde bij de slagwlMelingen steeds de laatste stoot uit, De jury bestaande uit twee Polen en een Ne derlander was eensluidend in hnar oordeel. In het gevecht tussen Netten en Ptok was het krachtsverschil aanzienlijk minder, De Bosschenaar toonde wat meer stootkracht, maar de Pool profi teerde goed van de openingen in de verdediging van Netten, zodat de af loop van de partij tot de laatste gong- Blag onzeker bleef. Scrypzach, de tegomtander van Huppe, toonde zich nogal ontstemd toen de jury de Nederlander tot wlh naai' uitriep. Onbegrijpelijk was dit niet. want nadat de strijd In de eerste twee ronden In evenwicht was geble ven, had de Pool In de laatste drie mi nuten bewezen over meer kracht en uithoudingsvermogen te beschikken. In aanmerking genomen dat de ploeg drie Olympische kampioenen telde, was het optreden van de Polen niet zo overtuigend als men had ver wacht. De lichtgewicht Grudzlen, de lkhtwelter Kulej en de weltergewicht Kasprzyk moesten zich tegen reap, Pierre Doorenbosch, Tonny Dekkers en Jan Doorenboach met pimtenover winningen tevreden stellen. Do Nederlanders toonden zich In hel begin van hun gevechten duidelijk ge ïmponeerd door de reputatie van hun tegenstanders. Vooral Pierre Dooren bosch deed niet meer dan zich verdedi gen. Dekkers en Jan Doorenbosch durfden toen hun angst wat was ge zakt, wel wal terug te doen, maar de Polen kwamen nimmer In gevaar en hun overwinning stond van het begin af aan vast. OOGWOND GERRIE te PASKE kreeg tegen Otoch nauwelijks de kans te Uton zien wat hij waard la. Op advies van (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Morgen wordt een voor rekening van Deka- trunsport MaaUehappU N.V. gebouwd drijvend kantoorgebouw versleept van Krimpen a.d. Lek naar de Botlek. Het drijvende kantoorgebouw dat twee verdiepingen telt, Is ontworpen en gebouwd door Smit-Engineering. Het la 26 meter lang en 13 meter breed. Het betonnen drijfponton heeft in- gebouwde brandstoftanks, centrale v c r wa rml n ga j n t a lla t le, een boller twee hvdrofoons en opslagtanks, Hot kantoor zelf omvat een ertsbe- moiisturmgloknal, een was- en kleed ruimte. douches, toiletten, een weeg- en spoclruimte, het kantoor vnn ai Ijkmeester en een kleine werkplaats. De eerste verdieping bevat een kan tine, een keukon en een kantoor. Twee loopbruggen zullen dit drijvend kan toor in de Botlek met de wal verbin den. De totale bouwtijd bedroeg: slechts drieëneenhalve maand, Twee sleepboten, de „Buizerd" en de „Havik", van de N.V. Stoomslecp- dlenst „Maai" vertrekken morgenoch tend 7 uur uit Krimpen. Om 12 uur wordt het transport bij do ligplaats aan de ingang van de Chemlehaven In de Botlek verwacht Bob Bouhuizen kon het met al zijn routine en foefjes niet redden tegen de roodharige Kucmiers en zwaarwelter- gewlcht Jan van Ispelen moest ook al de eer aan zijn tegenstander Gu~ jewski laten hoewel het krachtsver schil uiterst gering was. In het laatste gevecht van de avond kon dc zwaargewicht Lolle van Hou ten tegen de hardslaande Trela met heel veel moeite een k.o. nederlaag ontlopen. Tussen de bedrijven door kwam ook Toon Hermans op verzoek van Theo Hui/cnaar nog even in de ring om zich ais een echte bokskampioen te laten toejuichen. Speciaal voor deze sinterklaas serie heeft onze afdeling Nouveautés een bijzondere aanbieding. Opvouwbare damespara- pluies, die goedkoop zijn voor 25.- morgen voor nog géén dertien gulden. Opvouwbare., parapluiei, In op gevouwen toestand 35 cm lang, en uitgeklapt een normale para pluie, met 100% Nylon bespan ning," blank stalen binnenwerk en feilloos werkend mechaniek.,, een stukje luxe, nu binnen ieders bereik. (ADVERTENTIE) Nederland—Denemarken zal morgenavond zeker niet voor een uitverkocht sta- dion worden gespeeld. De voorverkoop is slecht geweest en of er op het laatste ogen blik nog veel kaarten ver kocht zullen worden, zal in sterke mate afhangen van het weer. De geringe belangstelling is na tuurlijk in de eerste plaats ic wijten aan het feit, dat het door buitenlandse clubs „afgeroomde" Denemarken op voetbalgebied maar weinig tc betekenen heeft. De ploeg van amateurs, die mor genavond in het Stadion Feijen- oord binnen de lijnen komt, telt niet één speler die tot de verbeel- sing van dc massa spreekt. Alleen coach Poul Petersen heeft inter nationale vermaardheid. In 1947 speelde hij samen met Faas Wil kes in het Ftta-elftal, dat In Glas gow met 6—1 van Groot Brittan- r.lë verloer. Vo'gm* sin dion directeur Frits de Kimps is er nog een reden, waarom er tot nu l -e ?r> weinig kaarten zijn verkocht. Hij bedoelt de onnodige twijfel die bonds coach Gaorg Kessler over de sa menstelling van het Nederlands elftal heeft laten bestaan. Waar om ie de oranjeplOtg niet een paar dagen eerder bekend gemaakt, vraagt hjj zich terecht af. „De mensen willen net als bij een toneel voorstel ling weten wie er meespeelt". Het Is een oude klacht van d>* heer De Klmpe, Ook bij vorige bnnttscoaehes heeft hij er op aan gedrongen om hot Nederlands elf tal eerder te publiceren, maar hy heeft steeds nul op het rekwest gekregen. In een drietal gesprek ken met de heer De Kimpe heeft Georg Kessler aangevoerd, dat hij zo lang mogelijk met cle samen stelling van de oranjeploeg wacht, om de clube niet te duperen. Som mige clubbestuurders schijnen bang te zijn, dat hun interna tl o- nals sich in de competitiewedstry- den gaan sparen, als zij er zeker van zijn dat zij enkele dagen In- ter met het Nederlands moeten spelen. Het argument van de heer Kessler klinkt niet erg overtui gend. Voor iedere speler weegt het clubbelang tegenwoordig im mers zwaarder dan het .nationaal' belang. Ik geloof eerder dat dp heer Kessler het wel leuk vindt om de spanning er zo lang moge lijk in te houden en zich in een waas van geheimzinnigheid te hullen. Het opbouwen van een Image heet dat tegenwoordig. Kessler is er sterk in, maar voor de image van de KNVB is het allerminst gunstig dat er morgen avond voor slecht gevulde tribu nes wordt gespeeld. OOK voor het fanfarekorps „Ons Genoegen" uit Millin- gen aan de Rijn, die voor de mu zikale opluistering van de inter land zorgt, is dat niet zo leuk. Het uit 66 man bestaande korps heeft een prachtige staat van dienst. Het komt uit in de vaandelafde ling van de Koninklijke Neder landse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen. Het tamboerkorps behaalde in de af gelopen jaren vier maal het kam pioenschap van Nederland. "TJE wedstrijd Xerxes-Feyenoord ■*-' die op zaterdag 10 december op het Sparta-terrein wordt ge speeld (aanvang half drie) wordt een volkomen Rotterdamse aan gelegenheid. Ook de scheidsrech ter is namelijk een Rotterdammer Piet Roomer. KRISKRASSER Morgenvroeg cm 9 uur begint de verkoop van deze .opvouw bare panpiules, eenvoudig te bedienen, tn diverse mode kleuren, voor 'i Avondi tot 9 uur geopend. Géén tol. af tchrift. tun(. ftatiinfciiitii i ii Biljarters vergaderden (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dingdag. Op de algemene vergadering van het dls- trJcf Rotterdam van de Kon. Ned. Biljartbond, die maandagavond on der voorzitterschap van jhr. J. L. Hesselt van Dlnter vergaderde, werd èn door de secretaris èn door de pen ningmeester in hun verslagen meege deeld, dat er een gunstig jaar achter de rug was. liet aantal aangesloten verenigingen nam toe, het ledental steeg en uit financieel oogpunt was de positie van het district xeer ge zond. Het aantal wedstrijden was aanmerkelijk groter dan In vooraf gaande jaren en het aantal deelne mers daaraan steeg aanzienlijk. De voorz!tier. de heer Hasselt van Din'er. werd als zodanig bij acclama tie herkozen. Dat gebeurde ook met de aftredende bestuursleden F. Bik, A. de Bild een H. C. van Eysden. In de plaats van de heer E. Berkelouw (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag In ver-, band met de drukte die woensdag avond wordt verwacht bij de voetbal wedstrijd Nederland-Denemarken In het Fetjenoordstadion, zal de opening van de Xom.\ginnebrug van 18.40 tot 19.00 uur en 22.40 uur. tot 22.50 uur komen te vervallen. Inplaais daarvan zal de brug ge opend zijn van 21.45 tot 21.55 uur. De politie adviseert de bezoekers van de wedstrijd gebruik te maken van de openbare vervoermiddelen en niet van eigen vervoer. die zich niet herkiesbaar had gesteld, werd de heer M. Janse gekozen. Uit het zeer uitvoerige verslag van de wedstrijdleider bleek, dat In een lange reeks wedstrijden en in alle snelsoorten in het voorbije wedstrijd seizoen 682.224 caramboles werden gescoord in 270.904 beurten. y Rotterdam blijft pen vreemde stad. Nederlandse gasten die on hot Rotter damse stadhuis worden ontvangen zullen voortaan alleen nog koffie of thee kragen aangeboden. Sherry, port, jenever of whisky is er niet meer bij. Alleen voor in ternationaal sainetwe'telde gezel schappen zal de sterke-drankfles n«T worden ontkurkt. Aldus bepft het ven huc«o- m^-Pp- en wethouders van Rotterdam h«slftten. StRdbu'frfunct'onsr^sen ze<«ren: 'We moeten versoberen'. En zll lichten toe: 'Men moet het meer zien als een ge baar, als een uitroepteken achter de algemene teneur tot bezuiniging. We moeten het in ieder geval niet zien als een daadwerkelijke bezuini ging. want het zal Rotterdam maar heel weinig bpsparen. Zelfs is het mo gelijk, dat bet helemaal nleU oplevert. Het gaal om het gebaar. De over heid, zo luidt dc stelregel, behoort zuinig om te springen met gemeen schapsgelden, De overheid moet du» ook het voorbeeld geven. Juist nu de financiële hemel zo bewolkt is. Het klinkt mooi en braaf en als bij-* komend voordeel zou nog kunnen wor den genoemd, dat de binnenlandT stu dl misbezoek lts nu niet meer in de verleiding worden gebracht alcohol en snelverkeer te combineren. Maar de Rotterdamse gemeente- financlën zijn al vele iareti heel ecg krap en je zou dus kunnen conclude ren. dat b. en w. voorheen :n het raadhuis er maar op los hebben ge schonken en dat zij z'eh nu gaan ge dragen als tot 'nkecr gekomen alcoho lici die de stamkroeg hebben geruilri voor de Voikstmndkantine. Nee. zo moeten we het niet zien. Het gaul om het gebaar. Om het voorbeeld. Én nu maar hopen, dat het Rotter damse bedrijfsleven en het particuliere drnkwezen in het voetsporen van de overheid zullen treden. Maar niet als oom Piet uit Amerika komt. Dan mag Je fles open. Waarom overigens hst onderscheid In b'nnen- landse en buitenlandse recepties'.' Dat zit zo: (i& citeer nu een stadhuisdeskundige) „Als wij in het buitenland komen worden wij onthaald op een wijze... Welnu, als hier buitenlanders komen kunnen we ze toch niet een hopje Q21I1. (10011 koffie van slecht Rotterdams wa ter aanbieden". '-an- scoalitdjctë-j ttffioi L'bfjtourdsMe later ui }:NP^ fo.*' (MmI „Bovendien: het buitenland hoeft niet te weten, dat wij aan het bezuinigen zijn. Het buiten land behoort royaal ontvangen tP worden". Er ia geen speld tussen te krijgen. Maar Je krügt natuurlijk wel gekke dingen. Nederlandse professoren, die ln het stadhuis worden ontvangen drin ken koffie een Belglache huisvrou- wenverentglng krijgt vermouth en port, Maar als er een lid van het ko ninklijk huls wordt ontvangen? ,Dat weten we nog niet', zei mfj de zegsman van het stadhui*. Er heeft zich rond het 'koffiebesluit' nog geen jurisprudentie gevormd. De Nederlandse Vereniging Bescher ming Voetgangers waarschuwt: op menige verlanglijst staat: steppen en rolschaatsen. Voor ouders is dit aan leiding hun kind blij te maken zonder zich eerst af te vragen of het op een veilige speelplaats of in een park er mee kan spelen. Voor jonge kleuters is het trottoir geen veilige plaats om te spelen» nog minder om te steppen. Het Is ook geen veilige plaats voor oudere kinderen om te leren rolschaatsen. Menig kind wordt in het hedendaagse verkeer het slachtoffer van het cadeau waar het eerst zo blij mee was. Oudera, eerst denken dan doen!'. OP 1 JANUARI wordt het nieuwe reglement verkeersregels en /er- keerstekens van kracht. Er gaat, zoals u weet, een heleboel veran. deren, zo zal het verboden zijn iemand voorop een motor of scooter mBe t* nemen. Op SlnterkUaadag wordt in de Re monstrantse kerk aan de Westersingel weer e«n „sirene-lunch" gehouden. Het wordt de derde. Voor wfe het nof niet weet: zon «trenelunch verloop aU volgt. Onder het genot van een gratis te verstrekken kopje koffie nut tigen de aanwezigen hun meegebrach te boterhammen. Daarna luistert men naar een spreker. Het geheel vergt iet* meer dan ten uur. De lunch zal ln het teken ataan van 5 december. Verder U van het pro gramma niets bekand. Alleen de. titel „Mijnheer Jacquet en Sintorklaaa". Juist de kleine attenties en ca- deautjes maken de Sint tót een feest van verrassingen en mor gen koopt U zo iets kleins en fijns voor een spotprijs. Porseleinen Vapo's een grote restancpartij, compleet met krachtige verstuiver, die U in een heerlijk waas van parfum hult... morgen voor nog géén gulden. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze porseleinen va- po's met opgelegde bloem, een betaalbare luxe. Jk jtfa ook voor Uw È>A EM toilettafel, wÊg^m 's Avonds tot 9 uur geopend. Géin ttlof ithrift. b«J(. Va» een onzer verslaggever») ROTTERDAM, maandag Uit de dezer dagen aan de gemeenteraad aangeboden beleidsnota van de wet houder van stadsontwikkeling en ver keer. mr. H. C. G. Polak, blUkt (ook) het volgende: De verwezenlijkin gven. de Wil- lems- ert spoorwegtunnel dient voor rang te hebben boven welke nieuwe oeververbinding in het waterwegge-, bied ook, Binnenkort krijgt de raad een plan tot reconstructie van het Marconi- plein te behandelen. De ervaringen met het treffen van eenrichtingsverkeersmaatregelen in Kralingen en Crooswijk zijn gunstig geweest. De doorstroming van het verkeer is er door verhoogd. In de toekomst zal op de belang rijke verkeersaders moeten worden gestreefd naar het sterk beperken van secundaire kruisingen. In de komende vier jaar zullen in Hoek van Holland nog ongeveer 4QO woningen worden gebouwd. Ten zuiden van de Groene Kruis weg aan de Holwide in Hoogvliet be gint binnenkort de bouw van de nij verheidsschool voor meisjes. De bebouwing van d e Verlengde Lijnbaan ondervindt enige vertraging doordat een der gegadigden zich heeft teruggetrokken. (ADVERTENTIE) ZIJ, die weten wat wallen heren kleding kost... en die toch zo'n prachtige lamswollen pullover willen hebben, verwachten wij morgen. Want dan verkopen wij magni fieke zuiver lamswollen horenpulloveri met V-hals, normale prijs 17.95, voor nog géén twaalf gulden. Morgen om 9 uur begint de verkoop van de» zuiver lams wollen V-hals pullover» voor her«n, In Averse kleuren, ln •II* courante maten, Avonds tot 9 uur geopend. GMn tof, af schrift, bsit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1