ONDERGRONDS KRUISPUNT ROTTERDAMS DAGB« Rotterdams oudste bankemployés Morgen begint voorverkoop Xerxes- Feijenoord Ster Rohda op bezoek bij Het Zuiden Ga nooit de mist in Hoogewerf zal het moeilijk krijgen ROTTERDAM RIJNMOND |r,r-amm *f Tl Buitensluis in voorhaven van Schiedam onbetrouwbaar Duits motorschip overvaart boei bij windkracht 9 Voorzitter KVP- fractie wil b en w interpelleren over artikel 18 van de APV Kloosterbalsem Rijdt veilig met melk 15 gulden 60 gulden Jeugd Derde klas kader 38-2 Feijenoord zet Ove Kindvall op rechtervleugel 'Oranje-lijn' voert onderhandelingen over verkoop vier schepen van het 'Lake-type' 'Valkenier' naar Frankrijk verkocht pag. 4 - woensdag 30 november 1966 t *sTW¥f Dijkgraaf mr, U. G. Schildluis: (Van oen onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, I» de vergadering van het hoog heemraadschap van Schleland, heeft dijkgraaf mr. U. G. Schiit huis zUn bezorgdheid uitgespro ken over de toestand van de bui tensluis in de voorhaven van Schiedam. Deze sluis verkeert in zeer slechte staat, is bovendien ndet hoog genoeg en is aldus de dijkgraaf „In geval van hoge buiten watert opstand niet mèor betrouwbaar". Reeds Jaren ls men erover bezig plannen voor een nieuwe sluis te ont werpen. Dat een definitief ontwerp nog steeds niet gereed ls gekomen, achtte mr. Schijthuis zeer teleurstel lend, „Wij hebben begrip voor de moei lijkheden van de gemeente Schiedam, maar het ia nu wel noodzakelijk dat er spijkers mot koppen worden geslagen" aldus de dijkgraaf. „Wij vrezen dat deze sluis een te ho ge druk ingeval van stormvloed niet zal kunnen weerstaan." Een mogelijkheid om de sluis enige steun te geven, zou door een gedeelte lijke inundatie kunnen gebeuren. Een andere mogelijkheid zou het afdam men van de hele sluis kunnen zijn. Tijdens deze vergadering die begon met een korte herdenking van de over leden hoofdingelanden H. Bavlnck, P. Boersma en A, Dortland, kwamen eveneens de werkzaamheden aan de dijk tussen de bebouwde kom van Rot terdam en de stormvloedkering in Ca- pelle a.d. IJssel ter sprake. De voort gang van dit werk ls in sterke mate afhankelijk van het tempo waarin de bestaande bobouwlng langs de dijk wondt afgebroken. Dit geschiedt thans te traag, aldus de heer Schlithuls, Hij achtte het noodzakelijk dat op korte termijn overeenstemming moot wor den bereikt met de bewoners van de la state nog overeind staande hulzen. Hij hoopte op de medewerking van de gemeente Capelle. (Van een onser verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, Tij dens een atorm, windkracht 9. heeft vanmorgen om >es uur het Duitse mo torschip „SetubaL" een boel bi de monding van de Waterweg overvaren. Het schip kwam zonder loods aan boord binnen. Kwart voor vijf was do loodsdionst voor allo schepen in Hoek van Holland gestaakt wegens het slechte weer. De „Setubal" kwam uit Lelxoes on voer over de boel NRW-2. De licht- opstand werd vernield, terwijl de boei zelf ernstig werd beschadigd. De sleepboot „Vikingbank" van L, Smit en Co. voor ter assistentie uit en maakte vast. Na het schip naar open zee te hebben getrokken, bleek dat de „Setubal" schade aan schxxtef en roer had opgelopen. De sleepboot probeert om het schip naar binnen te brengen. Behalve de loodsdlenst In Hoek van Holland, is OOk de loodsdlenst in IJmuides*. Oost gat en Wielingen .schelde) geheel ge- stnakt. (Van onze sportredaulie) ROTTERDAM, woensdag. Morgen ochtend begint de voorverkoop voor de wedstrijd XerxfcaFeijenoord, die op zaterdagmiddag 10 december (aanvang half drie) op het Sparta- terrein wordt gespeeld. Aan het aantal voorverkoopadressen zijn er drie In Rotterdam-Zuid toe gevoegd: Pijl, BeUerlandselaan 16, Van Twist, Hillelaan 50 en HÖhie, Plelnweg 55, Van de ruim 30,000 plaatsbewijzen gaan er 5.000 naar Petjenoord. De wedstrijd moest naar de zaterdag middag verschoven worden, omdat Sparta er prijs op stelde zijn thuis wedstrijd tegen Telstar, die voor hetzelfde weekend is vastgesteld, op zondagmiddag te spelen. Xerxes heeft afgezien van de moge lijkheid om in het stadion Feijenoord te spelen, omdat men het sportief ge zien niet juist acht dat Feijenoord dan een extra-thuiswedstrijd krijgt. Bovendien was het twijfelachtig of het spelen in het stadion Feijenoord Xerxes financieel voordeel zou op leveren. Om een hogere recette te verwerven dan op een uitverkocht kasteel, moeten er In het stadion Feijenoord minstens 50.000 mensen komen kijken en daar durfde Xerxes niet op te rekenen. ROTTERDAM, woensdag. Mr. L, A. Struik, fractievoorzitter 'van de KVP In de Rotterdamse raad, wil het college van b. en vi. Interpelleren over de toepassing en Inhoud van artikel IB van de Algemene Politie verordening. De heer Struik hucl onlangs over dit artikel in de APV schriftelijk vragen gesteld en wel naar aanleiding van de uitspraak van de kantonrechter in zake een Vietnam-demonstratie, waarbij dit artikel onverbindend werk verklaarde ondermeer wegens strij digheid niet artikel 7 van de grond wet. Dc mening van b. en w., dat leder geval" de uitspraak In beroep zal worden afgewacht, bevestigt, al dus de heer Struik, zo zeer de voor keur van het college voor de be staande Inhoud van artikel 18 van de A.P.V., dal van een latere studie niet veel kan worden verwacht terzake van een wijziging van de inhoud van dit artikel. Derhalve zijn nadere in lichtingen nodig, zo zegt de heer Struik. B, en w. stellen de tuad voor over dezo aanvraag van do heer Struik in do vergadering van morgen een be slissing te nemen. EEN QVbiiZICHT van het Churchillpleindat straks een knooppunt in het stadsverkeer gaat worden. Als alle plan nen doorgaan zullen onder dit plein in de toekoiiist metro lijnen elkaar kruisenterwijl men tevens van plan is het verkeer van de Westblaak in een autotunnel onder dit plein door te leiden. Voorlopig zal dit plein daarom wel „open" blijven. (ADVERTENTIE) Heilzame, diepwerkendi verzacht en verlicht aandoeningen van huid en spieren (Van onze korfbalmede werker) WFWAJ'gH ROTTERDAM, woens- dag. Het ls de com (ADVtRTtmtS) IMdCT MB gtM mdk! i»t Mtosfete „„p-ffllia»!" ™>f - «1 VtrtUndlg, .x—oag. nn ia uc wiu- peUtleleider gelukt voor de start van de microcompetltle de helft van het veldprogramma af te werken. Door de overvloedige regenval van de laatste dagen *ftl er van de rest van het veld- programmm wei niet veel meer te rechtkomen, Alleen op de halfver-har de velden in Amsterdam en Utrecht kan wellicht nog gespeeld worden. Het veJd uatt Het Zuiden is eveneens van uitstekende kwaliteit, maar men is daar uiteraard zuinig op. Hef is dan ook onzeker of het treffen ko mende zondag tussen de Rotterdam mers en kampioenspretendent Rohda, dat evenveel uerfiespunten heeft als koploper Ons Eibemest/doorpanp zal kunnen vinden. Vorig jaar haalde Het Zuiden, dat toen ook ln degradatie-gevaar ver keerde, het huzarenstukje uit de Am sterdammers een 7i nederlaag toe te brengen, Op de eerste wedstrijddag van dit seizoen verloor Het Zuiden in de hoofdstad met 61, maar daarna heeft het tegen Amsterdamse topploe- gen (Luto en Westerkwartier) fraaie resultaten geboekt. De vraag rijst of de oranjekragen, deze successen tegen Rohda zullen kunnen voortzetten. Ons Eibernest gaat bij Blauw Wit op bezoek en het zal op grote tegenstand stuiten. Archipel ontvangt DeötOs en heeft daarbij de beste kansen. HKV zal vermoedelijk in Zutphen van ZKC verliezen, evenals Die Haghe van Wes terkwartier. Luto moet van Samos kunnen winnen. In de overgangsklasse b. leidt Swlft met 18 punten, maar PSV staat er re latief beter voor. Zondag komen beide ploegen tegen elkaar uit en wordt dus een strijd van groot belang. Het als derde'geklasseerde Spangen kan van het resultaat profijt trekken. De Rót- terdammers zijn ln staat op eigen veld met Danaïden, waarvan ln Lelden met 6—5 werd gewonnen, af te rekenen. Sperwers won eerder met 7—3 van hekkealuiter Eindhoven, maar het zal in de lichtstad meer voeten ln de aarde hebben cm tot een overwinning te ko men. OSCR staat ln de eerste klas met zes punten gelijk mèt Ons Huis. De Geel zwarten moeten zondag aan de Ben- tlneklaan aantreden tegen De Algeme ne, waarvan in Leiden met niet minder dan 102 werd verloren. De return biedt de Rotterdammers betere pers pectieven. TorrMkoUa*. Mee eeiu?Vraag gratis embleem aan het Postbus 4530, Rijswijk (Z-H). y'T'ESTIG jaar b(j een baas M-4 is toch wel iets bij zonders, cn het wordt nog opmer kelijker nis het twee werknemers betreft, dio het een mensenleef tijd lang niet nodig oordeelden van werkgever te veranderen. En als die twee werknemers in middels krasse oude heren ge worden ook nog in dienst staan van hetzelfde bedrijf en behalve zeer goede collega's ook nog vrienden zyn, dan wordt het tjjd de telefoon te pakken en te vra gen: „Meneer Smit, mag ik eens een praatje met li makon!" Er volgt dan eerst een koude douche, omdat de heer Smit Ietwat knorrig antwoordt: „Ach al die publi citeit. Ik zal het eerst eens met m'n vrouw bespreken." Maar alles komt ln orde, want me- Smit meent „Kwaad kan het niet" en de andere zeer trouwe werknemer, de heer G. Mekes ziel ln het geheel geen bezwaren lu een vraaggesprek. Na enig georganiseer en een snelle rit van Sehiobroek (waar de heer Mo kes woont 1 naar Overeehie waar het echtpaar Smit woont begint het ge sprek met Rotterdams oudste bank employés, Zestig jaar bij Slaven - burg* Bank. En... ze gaan door, want wat moet je thuis doen? Z'n vrouw vervelen zegt Mek es over Smit en allen lachen. Het begin: 10 december 1906 traden de heren Smit en Mekes in dienst van Arn, Theod. Soiling en Co. Dat was toen nog geen Slavenburgs Bank. De aan sluiting vond eerst in 1938 plaats. Het nog goed in zijn haren zittende duo (Smit is prachtig wit) had toen al een behoorlijke bankloopbaan achter de samen op en uitschelden doen we el kaar ook nog steeds." Mekes: „Bij Solling was hij kassier en ik moest er voor zorgen, dat het geld binnen kwam. Ruzie maken de den we wel eens, Dan zei ik: „Kom mee near bulten en dan gingen we een borreltje drinken." De oude heer Smit (hij ls nu 78) woont sinds 1939 aan de Oranjelaan ln Overechie, heeft een. dochter en vier kleinkinderen, heeft het altijd leuk ge vonden bij Slavenburg. Veel meer kan hij er eigenlijk niet over zeggen, „Hot wordt een hele krant vol, zoveel als u opschrijft." „We zijn een oud stelletje," zegt me vrouw Smit guitig. In maart wordt ze tachtig, „Dan ruil ik haar in voor twee van veertig," grapt Smit zonder een spier te vertrekken. Mevrouw Smit lacht hartelijk. Gerard Mekes was 14 jaar toen hij als jongste bediende met een salaris van vijftien gulden in de maand begon. Dat was dus ook ln 1900. Wat hij daarna allemaal heeft gedaan U te veel om op te noemen. Je kunt beter opschrijven wat hij niet heeft gedaan. Zijn laatste functie oefende hij uit op rug. Smit: „Ik was achttien toen ik als facturist begon en ik verdiende 60 in de maand. Vele jaren ben Ik kassier geweest en ten slotte hen ik als fiat- teur van wissels en opdrachten met pensioen gegaan. Op verzoek van de directie ben Ik na m(jn pensioen voor v(jf halve dagen In de week blijven werken op de controle van de krediet- afdeling." (dat was na 1953). En na 10 december als hy er zestig jaar heeft opzitten? „Dan gaan we gewoon weer verder. Net zo lang als ik het vol kan houden, Ik zou me thuis vervelen. Hobby's heb ik niet en van lezen houd Ik ook niet. Ja, de krant de koppen." Smit en Mekes zeggen van elkaar, dat de een nog iautoer ii dan de an der. Gevolgd door; „We trokken steeds de personeelsafdeling tot 1958, Toen ging hij met pensioen. En daarna? „Zeg maar, lichte administratieve werkzaamheden" met als titel „bui tengewoon medewerker van de bank" Dat wil zeggen direct onder de direc tie. Alleen aan de top is hij verantwoor ding schuldig. Net als de neer Smit, die het aldus omschrijft ik hoef van niemand complimenten aan te'nemen. Ook de heer Mekes werd gevraagd nog wat te blijven, Dat deed hij en hij blijft het doen „tot de laatste snik', zoals hij zelf zegt. Ook geen hobby's? Integendeel. Mekes valt om van de hobby's knutselen, elektriciteit, ra dio's. Maar waarom dan blijven wer ken? „Nou ja, er werd op aangedrongen en Ik hoef tne nu niet vrijwillig te ver zekeren tegen ziektekosten". De echtparen Smit en Meltea zijn zeer goed bevriend. Vele jaren achter een gingen ze gevieren op vakantie. Maar de laatale jaren kon daar niets van komen. Er wordt wat gesukkeld met het lopen en zo. Twee in het vak vergrijsde bank mannen, die er maar niet mee op wil len houden. Maar waarom toch? Alle maal pure liefde voor de zaak? Is dat niet een beetje overdreven? Van het hele bedrijf kunnen ze geen spijker hun eigendom noemen. Waarom? Waarom? Ze weten het niet of nauwelijks. Het blijft vaag. Je vergroeit met de zaak, je hebt hart voor de zaak, je houdt van de zaak, liefde voor het werk en zo. LINKS de heer Mekes, rechts de heer Smit En als het over „bedriJfsUefde" gaat komen we vanzelf op de jongere gene ratie, die het anders ziet. „Een andere geest", meent Mekes, Smit beaamt het: Een andere geest, maar ik zou niets ten nadele van de jongeren kunnen zeggen. AJs do doopceel gelicht is en ook al les gezegd is wat niet in de krant mag, gaat het gesprek over koetjes en kalf jes en we komen via mevrouw Maria Antonla MekesTelders („Ja, ja een liberale naam") bij de televisie, de sport, het Oranjehuis en de Provo's. Lieveüngspfogr&mma's? Beiden: Goede film» en toneelstuk- ken", Mekes: nee, Zo I» het ging me te ver en van het koningshuis moeten ze af blijven. Die mensen kunnen zich niet verdedigen. Beiden: voor politiek niet zoveel be langstelling. Smit: ais ik tiu zou stemman zou het misschien de PSP zijn. Dat is de enige partij, die echt tegen de oorlog is. Over-Provo's Mekes; „Nee, Ik houd niet van lange haren en provo's, Smit: „Je leest, dat ze helt goeie idec- ev hebben". Mevrouw Smit: „Het zijn niet de Provo's die de rellen maken lange haren vind ik' niet erg, ais ze maar schoon 2tjn". Over het Oranjehuis: Mekes: die mensen z(fn ervoor aangewezen, Je moet het zien alt een symbool, een symbool van d« verdeeldheid detnood». Laten toe het to maar houden". Wordt het jubileum nog gevierd van ondernemingsweg»? Johannes Smit weet er niefsvan. Gerardus Mekes ook niet, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Nog maar twee partijen moeten er aan staande donderdag ln het toernooi om het dlatriotekamploensohap derde klas kader 38-2 gespeeld worden. Daar aal Hoogewerf van De Maasstad, die op het ogenblik de beste kans op de titel heeft het heel moeUUk hebben. In tweeerlel opzicht, want hij moet de slotpartij winnen om kampioen te worden en moet dat dan doen. In maxi maal 26 beurten, wil hjj ook naar een hogere klas promoveren. Zijn alge meen gemiddelde is nu 10,06. Er zUn evenwel kapers op de kust. Mocht Hoogewerf ln het duel met van Hezik het er slecht afbrengen, dan zou Ker- kum ook een goede gooi naar de over winning doen. Arle Oom en is uitgespeeld en hij heeft thans ook tien matehpunten, evenals Hoogewerf, doch zijn moyenne ls te laag om mee een rol te spelen. In deze wedstrijd Is vooral Rob Bon- gers teruggevallen. Hij verloor dins dagavond beide partijen met lage ge middelden. Ook Meeuwese speelde niet sterk en hij zal de laatste plaats op de ranglijst bezetten met 7.52 als gemid delde; terwijl vlak voor hem eindigde, ook met vier matehpunten, doch een algemeen moyenne van 7,65 De uitslagen: aeo 34 48 242 34 44 280 20 61 144 20 49 250 21 81 228 21 47 250 34 32 (Van onze sportredactie) elkaar gehial dag tegen ADO speelt, ls Ove Kindvall als rechtsbuiten opgesteld, Ruud Geels speelt naast Blld ln de spits van de aanval. Het elftal is verdre ongewij zigd. m (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag ^De Rotterdamse „Oranje-UJn" voert op het ogenblik onderhandelingen met een Italiaanse scheepvaartmaatschap pij over de verkoop van het laatste van haar vier kleine schepen van het „Lake-type". Eerder dit jaar heeft de Oranje-lijn ®1 de „Prins. WiUem IV" en de „Prins Willem III" overgedragen aan de Ita liaanse rederij GUavni S.P.A. dl Navi- gazione in Genua. Dit schip vaart nu onder de nieuwe naam „Cita di Carra ra". Deze oudere en kleine schepen wer den als niet economisch te exploiteren afgestoten. Er voor in de plaats kwam de „Prins Philip Willem", dat van een Noorse partner werd overgenomen, en drie KPM-schepen. - De „Oranje-lijn" hoopt nog voor. het eind van dit jaar het laatste van de kleine „Lakers", de „Prins Frederik Willem", naar Italië te verkopen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De scheepvaart Maatschappij „Marlot" ln Rotterdam heeft de 500-brutoton metende kustvaarder „Valkenier" naar Frankrijk, verkocht. De „Valkenier" werd ln 1963 ln Loblth gebouwd en zou een prils van een miljoen gulden hebben -opge bracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1