cabal lero Overkoepelen omdat het zo leuk is iets voor haar fiets! anders dan andere itt ROTTERDAMMERS GREPEN KANS BIJ GO AHEAD %\'ie :is. hóste' voetballer ROTTERDAM RIJNMOND Herinneringen Pittig Speerpunten door Internaat Burgemeester Roelfsema houdt geen Nieuwjaarsrede i i i i constante kwaliteit jpMf# Fons Jansen weer in Rotterdam pag. 4 - zaterdag 3 december 1986 'We knokken tot 't einde' *JJ weet hoe ik tegenover interviews sta, Maar mot uw krant heb ik goede ervaringen, dus komt u maar", zei dr. Franti- fick Fadrhonc, trainer van de Deventer voetbal vereniging Co Ahead, toen ik hem opbelde voor een gesprek met de Rotterdam mers, die de sprong naar de provincie hebben gewaagd om hun geluk bij de jonge „oude" vereniging Go Ahead te beproeven. Iienk Warnas, Gerrie Kaltestaart, Pleun Strik, Gerrio Veerman en Joop Brand. Terwijl een donkere avondlucht het grauw van de wintersehemer langzaam uitveegt, een druilerige regen de spiegelbeelden in de plassen onherkenbaar vervormt, fabrieksfluiten het vrije weekend aankondigen en de eerste gehaaste arbeiders aan het spitsuur bou wen, ligt aan de Deventer Vet kampstraat het verlaten stadion van Go Ahead. VIJF VAN DE ZES jeugd-contractspeIers, die in het internaat van Go Ahead een tweede thuis vonden. Op de foto geheel links de Rotterdammer Gerrie Veerman In de lange gang onder de hoofd tribune Is oud-Xerxesser Joop Brand (nu de rechterhand van trainer Fadrhonc) de eerBte die ik tegen kom; „Hoe is hot met Feijenoord? Die 31 (hij bedoelt de wedstrijd tegen Dukla Praag) kwam wel op tijd. Na die nederlaag tegen Ajax moost or by jullie nodig Iels gebeu ren". "ïfERGEELDE foto's aan de wand herinneren aan een vroegere glorietijd van de Deventer vereni ging. Tussen al die verbleekte prent jes hangt een Ingelijste tekening van een van de Maasbruggen. Een groen uitgeslagen koperen plaatje verraadt; Feijenoord 1033. Dr. Fadrhonc. voormalig bonds coach van de Tsjechische voetbal bond, Is oen norse, wat onverschilli ge, maar hartelijke figuur. „Kijk", zegt hij onderweg van de kieedka- mers naar het restaurant, waar de vermoeide spelers uitblazen na een middag hard trainen, „ik luat mijn spelers vrij in wat ze tegen journa listen willen zeggen. Ik vind het al leen vervelend ais er dingen geschre ven worden, die voor een verkeerde uitleg vatbaar zijn. Dat stelt niet al leen de jongens erg teleur, maar het geeft bovendien een verkeerd beeld naar bulten". Drie jaar geleden keerden Henk Wamas en Pleun Strik Feijenoord de rug toe en gingen over naar Go AheHd, Henk Warnas (bijna 23), het hart van Go Aheads verdediging, verder aanvoerder van het nationale B- team, is een rustige figuur, wiens beheerste optreden ook bulten het voetbalveld een Aympathléke indruk achterlaat. Over de transfer; „Bij Feijenoord -— ik heb er vanaf mijn dertiende voor gespeeld heb ik het altijd naar mijn zin gehad, maar ik kwam nooit verder dan het tweede elftal. Voor het eerste was geen schijn van kans; er stohden allemaal van die grote namen voor je. Toen kwam Beltman van Go Ahead, Pleun en ik wisten al het een en ander van die vereniging, omdat we met Chris Lefering en Gerard Somer In het mi litaire elftal hadden gespeeld. Het aanbod van Go Ahead was aantrek kelijk genoeg om ja te zeggen. Niet alleen financieel ging ik er goed op vooruit, maar ik was er nu tenmin ste zeker van, dat ik in het eerste zou komen. Het afscheid van Rotterdam was overigens erg fijn. Van Feijen oord kreeg ik alle medewerking. Omdat Ik nog in militaire dienst was, mocht ik door do week in Rotterdam blijven trainen. Het weekend ging ik dan naar Deventer. Toch heb ik nooit spijt gehad, dat ik bij Feijenoord ben weggegaan. We hebben nu een fijn ploegje, dat in de' ere-divisie goed mee komt. Hoe? Gewoon door kei hard trainen. We zün echt geen ploeg met geweldige sterren, maar wc voe len elkaar aan. Samen knokken we van begin tot eind en Ik geloof dan ook dat ons enthousiasme onze groot ste kracht Is. Mentaal kunnen we te gen een stootje en dat is heel be langrijk". TEERDER: „De overgauf? viel erg mee. De mensen hier zUn harte lijk. BU de wedstrijd leven ze enorm met de club mee. Je hebt wat aan ze. Wat ook belangrijk l»: cr Is hier nooit narigheid". Over Jong Oranje: „Een wedstrijd met Jong Oranje vergt natuurlijk veel van je krachten, vooral de dag na zo'n wedstrijd voel je het wel. Ik heb er gelukkig nooit zo erg lang last van. Met een dag of twee ben ik wel weer fit, De wedstrijd tegen Roeme nië viel niet mee. Die lui waren erg sterk. Dan hebben we de laatste we ken die wedstrijden In de !nter-toto er nog bij gehad, Dat was wel pittig hè Pleun?" Pleun Strik f23), de vaardige tech nicus van de Deventer aanval, speel de op 14-jarige leeftijd in het eerste elftal van het Haagse VCS, Drie jaar later kwam hij terug naar zijn ge boortestad Rotterdam en ging naar Feijenoord. Ook hij. die samen met Henk Warnas in Jong Oranje uit komt. stapte over naar Go Ahead: „We zijn hier leuk ontvangen. In het begin ging het allemaal wat moei lijk, omdat ik niet kon opschieten met Beltman. Later, toen hij weg was, liep het ineens veel beter. Ik heb nog wat gesukkeld met blessures, maar gelukkig draai Ik nu volop mee. Je voetbalt hier prettig. Goede ver standhouding onderling, fijne sfeer in het stadion en een geweldig ent housiast publiek". DrJe jaar lang trokken Strik en Warnas met elkaar op: „Het eerste Jaar zijn Henk cn ik Jn het jeugd-in- ternaat van Go Ahead geweest, maar omdat we daar eigenlijk te oud voor werden het leeftijdsverschil met de andoren in huis werd te groot zijn we bij particulieren op kamers gegaan. Drie weken geleden is Henk getrouwd en nu wonen we weer apart. Overigens bestaat over dat in ternaat veel misverstand. De meeste mensen denken dat het een soort kostschool is, waar de jongens strak gehouden worden. Dat is helemaal niet waar. Het is gewoon een pen sion. waar de jeugd-con tra ctspelers omdat ze ver van Deventer wonen, een goed onderdak krijgen. Er wordt op toegezien, dat ze hun studie niet verwaarlozen en dat ze op tijd ont spanning krijgen; dat ze niet alléén maar voetballer zijn. Het is net een groot gezin." pERRIE Kattestaart (23), dit jaar ^Jr voor het eerst bij Go Ahead, Is een van de speerpunten in de Deven ter aanval cn heeft (met acht doel punten) een verdienstelijke entree gemaakt In de ere-divlsle. Voordat Kattestaart naar Go Ahead overging, speelde h« anderhalf Jaar voor het Dordtse DFC. Daarvoor bfj Feijen oord: ,Jk heb bUna nooit bi het eer ste van Feijenoord gespeeld. Een keer tegen Hertha In Berlijn. Ik kreeg geen kans. Daarom ben ik weggegaan". Over zijn nieuwe vereniging: „Go Ahead is een fijne, gezonde club. Het bevalt me hier best. De laatste waken heb ik het een beetje moeilijk gehad door een blessure, mkar nu gaat het'al veel beter. We trainen hier hard. Iedere middag. Dat kan ook niet anders, als je tenmin ste een beetje wilt meekomen. Ik vindt het erg fijn om voor eigen pu bliek te spelen. De sfeer in het sta dion is geweldig. De stemming onder de spelers U altijd goed. Ook na een nederlaag". Go Ahead heeft Kattestaart op de transferlijat geplaatst: „Ja, maar dat wil nog helemaal niet zeggen -dat ik wegga. Ze hebben me hier een eerlijke kans willen ge ven, maBr ten slotte hoef Je met de cember helemaal niet weg. Trouwens het bevalt me hier best. Natuurlijk is er nog wet een zekere binding met Rotterdam en we komen er nog re gelmatig. Maar we zijn al helemaal aan Deventer gewend". Dit seizoen contracteerde Go Ahead de Exeelsior-speler Gerrie Veerman. De 10-jarlge Rotterdam- mer komt uit In het betaalde jeugd- leam van Go Ahead (drie- tol vier duizend toeschouwers per wedstrijd) en maakt deel uit van de zes gecon tracteerde jeugdspelers. H(j woont in het Jeugd-internaat, vlak achter het stadion. Een riant herenhuis, waar de jeugd-contractspelers een tweede thuis hebben gevonden. TN de serre zit Gerrie Veerman, een A wat bleke, maar erg vriendelijke Jongen, weggezakt in de kleurige kussens van een comfortabele rotan- kuipstoc! cn vertelt enthousiast over zijn ervaringen hij Go Ahead: „Fan tastisch! Ik ben blij dat ik hier ben gekomen. Vorig Jaar speelde ik een wedstrijd lu Deventer en toen vroeg iemand of ik er Iets voor voelde om bij Go Ahead te komen voetballen. Het leek mij wel, maar raljn ouders voelden er niet zo bijster veel voor. Toen ze echter van het Internaat hoorden veranderden ze en was het meteen goed. Het is hier in huls erg leuk. We zUn net een groot gezin. Iedere avond trainen we samen en we gaan vaak met a'n allen uit. Overdag werk lk op kantoor. Hclo dagen. Wel zwaar, als Je 's avonds nog moet trainen, maar voetballen ls een soort ontspanning voor me ge worden. Ik speel nu geregeld in het jeugdteam. Onze ploeg doet het goed. We hebben een fijn elftal". Een half uur later sta lk weer in de kille buitenlucht Achter me ligt do statige villa, waar Go Ahead voor zijn toekomst zorgt. Onder het felle kunstlicht van krachtige schijnwerpers is Joop PLEUN STRIK .Je voetbalt hier prettig... HENK WARNAS Mentaal kunnen we l een stootje Brand (20) op een van de bij velden begonnen met de training van de jeugd. Hij vertelt over zichzelf en Go Ahead. „Eigenlijk ben ik hier in het oosten al een beetje vastgeroest. Voordat ik bij Go Ahead kwam nu drie jaar geleden ben ik drie sei zoenen speler/trainer geweest bij He racles. Het bevalt me goed in Deven ter, maar lk geef eer tijk toe. dat ik de mooiste tijd toch wel bij Xerxes heb doorgemaakt. Ik mag helemaal niet klagen, want samen met Fadrhonc is het werken hier prettig, We doen alles samen. Hg is eeht niet zo, dat hij al het ^belangrijke werk zelf wil doen.-Neem bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Bratislava in Tsje- choslowakije; lk ben toen alleen mee geweest. Fadrhonc bleef thuis". Over de jeugd: „We doen veel aan de jeugd teams. Dat ls belangrijk, want ten slotte moet je het daar van hebben. We be steden vooral veel zorg aan dat in ternaat. Af en toe ga ik eens kijken of de jongens hun huiswerk goed doen. Als ze op school een onvol doende krijgen, dan horen we dal meteen. Verder hebben wc contact met iemand uit het bedrijfsleven, die ons over de jongens op de hoogte houdt". Verder: „Xerxes doet het toch wel fijn, maar wat stelt Feijenoord me teleur! Een club met zo'n kapitaal en die mogelijkheden moet toch de beste ploeg van Nederland op de grasmat kunnen brengen. Maar ja, iedereen moet daar aan iedereen verantwoor ding af leggen, Mensen bemoeien zich met de training, waarvan ze geen klap verstand hebben en dan loopt het wei eens mis. Zo, ik moet weer naar de jongens, Oh ja. als klein jongetje heb Lk al een hekel ge had aan Sparta. Niet verkeerd opvat ten! Schrijf er maar bij, dat mijn vrouw en lk geen binding meer heb ben met het westen, We zitten hier goed". A LS ik aan de hoofduitgang kom, regent het nog steeds. Een joch van een jaar of zeven stapt parmantig door de plas sen. Zijn rossige kuif, uitgezakt door de stromende regen, plakt rond zijn olijke kop. Onder de arm een grote witte plastic-bal In het flauwe schijnsel van. de straatverlichting begint hij on verschillig een balletje te trap pen. /ADVERTENTIE) Voor moderne literatuur km J* in n**r ót A.»IC» O» R*»uHe»»t>r«%er«*U (Van een onzer verslage evers) SCHIEDAM, zaterdag. Burge meester H. Roelfsema heeft besloten van zijn voornemen, zijn Nieuwjaars rede te wijden aan Rljnmondvraag- stukken, af te zied. Enkele fracties in de gemeenteraad hadden, bij het vernemen van het plan van de burgemeester, de wens uitgesproken, over de inhoud van de Nieuwjaarsrede, direct na het uit sproken, een gedachten wisseling te houden. Burgemeester Roelfsema heeft hier op geantwoord, dat aan de voorgestel de tfedachtenwtsseling enkele duide lijke bezwaren zijn verbonden. Zo heeft b.v. noch het Openbaar Lichaam Rijnmond noch het Dagelijks Bestuur een viste op de toekomst gegeven en konden B. en W. daarover geen pre advies aan de gemeenteraad voor legden. Een degelijke grondslag voor discussie ontbreekt derhalve. Daar naar alle waarschijnlijkheid overigens weinig punten op de raads* agenda kunnen worden gebracht, heb ben B. en W. besloten, de voor 2 ja nuari aangekondigde vergadering van de gemeenteraad te doen vervallen, De Nieuwjaarsreceptie van de Burge meester in de Aula van het Stedelijk Museum, zal In verband daarmee kunnen aanvangen om 20.00 uur. ADVERTENTIE I 'n gosehenk voor moeder? TAOOR het uitstekende spel. tegen DOS hebben de spelers van Xerxes deze week de grootste winst in de strijd om de Parool- beker gemaakt. Bijna alle Xerxanen zijn een of meer plaatsen ge stegen. Nol Heijerman nestelde zich naast ex-leider Pim Doesburg op de derde plaats met een geringe achterstand op Fred Bravenboer. Koploper Rinus Israël liep opnieuw uit. Met het voortreffelijke gemiddelde van 7,771 heeft hij voorlopig niet veel concurrentie te duchten. Wat lager op de ranglijst kwamen Lazar Radovic en John Spin hoven op een gemiddelde van precies zeven. Zij delen daardoor met vijf anderen de twaalfde tot en met de achttiende plaats. De stand luidt: 1. Israël Feijenoord7,71 (108 uit 14); 2, Braven- boer (Hermes DVS) 7£3 (128 uit 17); 3. en 4. Doesburg (Sparta) en Heijerman (Xerxes) 7,43 (104 uit 14); 5. Verweel (Fortuna) 7J39 (133 uit 18); 6. Hanegem ('Xerxes) 7J36 f103 uit 14); 7, Eikelenboom (Fortuna) 7?1 (137 uit 18); 8. Kraay (Feijenoord) 7,18 (79 uit U);9. Brilleman (Fortuna) 7J6 (136 uit 19); 10, Van Toledo Xerxes7,14 (100 uit 14); 11. Jonde (Xerxes) 7,08 (92 uit 13) 12 t.m. IS. G, den Butter Excelsior7,(133 uit 10), J. Jansen (Feijenoord) 7,(98 uit 14), Kruit (Fortuna) 7,— (133 uit 19), Laseroms (Sparta) 7,— (98 uit 14), Pieters Graafland (Feijenoord) 7,(98 uit 14), Radovic (Xerxes) 7,(77 uit 11), Spinhoven (Xerxes) 7(98 uit 14); 19. en 20. Heikamv (Hermes DVS 6J94 (125 uit 18) en Van de Burg (Her mes DVS6,94 (118 uit 17). ADVERTENTIE WWi 2S STUKS f 1.50 - EEN LAURENS PRODUKT ^^4 Sedert kort bestaat in Rot- ter dam een nieuwe samen- slellingsvorm voor het lon ger en werk (voor boven de acht tien). Het is de werkgroep S. waarin acht jongerenorganisaties „elkaar hebben gevonden", zoals dat in het jargon heet. Het zijn de algemene Maatschappij Voor Jongeren (AMVJ), de Centrale Hervormde Jeugdraad (CHJ); Jeugd en Jongerencentrum „Ruimte"; jonge- renhotel En Passant: Katholieke Jon geren uit de Middengroepen: stichting Ruim Baan Werk: Rotterdamse Maat schappij voor Jongeren 't Vlot en de Nederlandse Vereniging voor Jonge ren Union-Rotterdam. De nieuwe sa menwerkingsvorm omvat nu ongeveer 5000 Jongeren. Wat wil de Werkgroep S? Ik riteer nu de doelstellingen: Elk der samenwerkende organisaties ver bindt zich 1. Te bezien welke van de door baar verrichte activiteiten tevens voor de aangeslotenen bij de andere organisaties opengesteld kunnen wor den, 2. Na te streven gezamenlijk met do andere organisaties activiteiten op te zetten, gericht op de aangeslotenen van alle organisaties die in werkgroep S. verenigd zijn. De aandachtige lezer zal zich inmid dels hebben afgevraagd wat er nieuw is aan deze samenwerkingsvorm. Het klinkt allemaal erg bekend. NIEUW Het merkwaardige is echter, dat de functionarissen van de samenwerken de organisaties het gevoel hebben, dat ze een geheel nieuw project hebben geöntameerd. Tijdens een deze week gehouden persconferentie werd zelfs gesproken van een experiment en drs. J. Kuyper, voorzitter van de werkgroep, had het zelfs over een geheel nieuwe benade ring van het jongerenwerk. Hij ziet dan ook wezenlijke verschillen met de bestaan al. zie het Rotterdamse al bestaande vormen van samenwer- jeugdfestival, zie de stichting Kunst king, voor de Jeugd. Vroeger geschiedde het jongeren werk vanuit levensbeschouwelijke on derbrenging in groepen. Daarmee was het jeugdwerk vrywel geheel geïso leerd. En als het tot samenwerking kwam bleef iedere organisatie zijn zelfstandigheid behouden. Thans echter, zo stelde drs. Kuyper, wordt in de werkgroep S. vanuit de samenleving gedacht. De levensbe schouwelijke benadering van weleer blijkt een heleboel Jongeren niet meer aan te spreken. Nu lijkt het mij op z'n zachtst» een beetje triest, dat eerst in 1906 ont dekt is, dat het levensbeschouwelijke benaderen van het jeugdwerk niet meer je ware is en dat er meer „vanuit de samenleving moet worden gedacht" wat dat dan ook precies mag bete kenen. Maar goed, er is een nieuwe samen werkingsvorm tot stand gekomen, (waarbd de deelnemende Organisaties natuurlbk wel hun zelfstandigheid blijven behouden). En daarmee de be reidheid van een aantal jeugdbewe- gers een stukje en brok zelfs van de hoge edgen beginselen prijs te geven ter wille van „de goede zaak" van de vraag „Wat wil de jeugd, waar heeft de jeugd behoefte aan". Dat mag dan verheugend worden genoemd. Enkele jaren geleden zou een dergelijke samenwerkingsvorm npg niet mogelijk zijn geweest Maar is er eigenlijk wel behoef te aan een Instituut als Werkgroep S. Wie de lfjst van activiteiten bekijkt en kennis neemt van de' verdere plannen moet tot de conclusie komen; dat de ze groep uitsluitend „projecten" ter hand neemt die er al *Un. Er wordt by voorbeeld gesproken over „contacten met kunstenaars", die Er wordt gesproken over politieke bijeenkomsten, die zijn er al, zie het Politiek Jongeren Contact. Er wordt gedacht over goedkope plaatsen in schouwburgen e.d. Heeft de Werkgroep S. nooit van het „Cultu reel Jeugdpaspoort" gehoord? En zo kan ik doorgaan. Het geheel van activiteiten wordt gepresenteerd als „een geheel nieuwe „benadering" van het jongerenwerk Dit lijkt mij op z'n minst aanvechtbaar. MISVERSTAND Het vervelende van Instellingen als AMVJ, CHJ, 't Vlot enz. Is dat ze wel In de voorste gelederen staan als er wat te overkoepelen valt, dat ze ook tot het Inzicht komen dat ze met le vensbeschouwelijke benaderingen hun leden wegjagen, maar dat ze hun eigen bestaan nog niet discutabel willen stel len en dat ze derhalve blijven weige ren stch zelf op te heffen. Het is een oeroud misverstand in jeugdbewegend Nederland te denken, dat overkoepelen iets oplost. Een instelling als Werkgroep S, mag dan mooi lijken en er zal op den duur ook wel iets uitkomen, maar in wezen wordt met een dergelijke overkoepe ling de verscheidenheid aan organisa ties alleen maar benadrukt Wat wer kelijk nodig is, is sanering van het jon gerenwerk. Maar welke organisatie krijg je zo gek? Tijdens de persconferentie werd het geheim van Werkgroep S. omschreven »>Het behoud van ieders zelfstan digheid". Met andere woorden er is niets nieuws onder de zon oftewel „over koepelen omdat het zo leuk is". Fons Jansen komt opnieuw naar Rotterdam. Hfj zal op maan dag 12 december.en dinsdag 13 december optreden in de Rotter damse Schouwburg. De grote belangstelling voor zijn programma „Hoe meer zielen" dat nu al meer dan 250 voorstellingen heeft gedraaid, heeft ertoe geleid, dat de speeltijd van het programma met ze ker een jaar moet worden verlengd vooral omdat er zoveel aanvragen uit België zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1