Man dood bij botsing met tegenligger Nieuwe lijn van gobelijn BP verliest in raden Tilburg en Breda leden DE SCHIEDAMMER iéétdickmnt! Vertraging in veer naar Kruiningen Mr. Delprat treedt af als voorzitter KvK PSP-jongeren tijdens demonstratie in Den Haag gearresteerd GROTE WATEROVERLAST IN DE GELDERSE VALLEI Schip gezonken in haven van Urk Varkens gevoerd met automaat TIJDELIJKE TYPISTE? STENOTYP! Overwegwachter sloot drie over wegen niet af Minister verbiedt VV V-actie Britse vrijwilligers oefenden op Veluwe Hongaarse ceramiek in Leeuwarden Sinterklaas woensdag naar Stockholm Mr. H. K. J. Beernink landelijk CHU- lijstaanvoerder Vrouw neergeslagen op weg naar kerk Indiening Memorie van Antwoord Omroepwet Executie in Spanje Afdeling Limburg NOB-wegtransport overweegt staking Wachtmeester dood in bed gevonden Daders taxi-overval Dordrecht gearresteerd Effectenkantoren in Amsterdam en Den Haag werken samen DE SCHIEDAMMER Woonplaats: pag. 4 - maandag 5 december 1966 (Van onze correspondenten) MONNIKENDAM, maandag. De 39-jarige «T. J. P. Har tong uil "Warder botste in de nacht van zaterdag op zondag onder Mon nikendam met zijn auto tegen een auto, waarvan de bestuur der volgens de politie dronken was. De beer Hartong was di rect dood. Zijn echtgenote werd uit de wagen geslingerd en zwaar gewond in het St. Lidui- nazlekenhuis in Purmerend op genomen. De dronken automobilist was even te voren ook ai In botsing gekomen met oen tegenligger. Zwaar slinge rend hud hij In Oosthulzen een auto geraakt, Dc wagen was in ecu sloot terecht gekomen, maar de bestuur der bleef ongedeerd. Dc dronken man, A. J. H. M. P. uit Gcldrop, ligt eveneens gewond In het St. Liilulna- zickenhuls. HAARLEM. De veertigjarige J. J. Schemmekes wit Haarlem slipte za terdagavond fn Haarlem met zijn bromfiets. Hij werd aangereden door een tegemoetkomende auto en ern stig gewond in de Mariastiehting in Haarlem opgenomen. Hij werd kort daarna vervoerd naar het Wilhclmi- nagasthuis in Amsterdam, waar hij gistermorgen is overleden, MUIDERBERG, De 71-jarigo we duwe Hogerhout-Nlcwöhner uit Muiderberg werd zaterdagavond in haar woonplaats door een auto aan gereden toen zü wilde oversteken en midden op de weg plotseling even bleef staan. De auto kon haar niet meer ontwijken. Zij overleed in een ziekenhuis in Bussum, BUSSUM. De 52-jarige J. M. Baars uit Laren kwam zaterdagavond m Bussum met zijn bakfiets met hulp motor tn botsing met een scooter, die hij volgens de politie voorrang hod moeten geven. Hij werd van zijn bakfiets geslingerd en overleed gis teren in het ziekenhuis, VALKENBURG. De 25-jarige J. van Waterschot uit Valkenburg reed zaterdagmorgen op de provinciale weg Valkenburg-Heerlen met zijn auto tegen een boom. Hij overleed kort daarna. Volgens de politie is hij waarschijnlijk door een stérke wind stoot van de weg geraakt. BUNNIK. De 34-jarige M. Heen- vliet uit Utrecht vloog zaterdag avond in Bunnlk met zijn auto uit dc bocht. HU botste tegen een boom en overleed ter plaatse. UTRECHT. De zeventienjarige Jo hanna I. M. Hogcrhorst uit Houten botste zaterdagmiddag in Utrecht met haar bromfiets tegen een auto, die langs de kant van de weg stond, maar plotseling optrok en wegreed. Het meisje werd op dc andere rij baan geslingerd en kwam terecht onder de wielen van een uit de an dere richting komende auto. Zc overleed enkele uren later in een ziekenhuis. Tegen dc bestuurder van de plotseling wegrijdende auto werd proces-verbaal opgemaakt wegens dood door schuld. De Utrechtse po litie vraagt getuigen zich bij haar te meiden, BAARN. Dc 25-jnrlgc J. Castclijns uit Amersfoort werd zaterdagavond in Amersfoort door een achterop komend bestelbusje aangereden, toen hij samen met zijn broer een onverlichte auto opduwde. Hij werd in het Stads- en Academisch zieken huis in Utrecht opgenomen, waar hij gisteren is overleden. BAARN. Do 65-jarige A. Bran risen uit Amersfoort werd zaterdag in zij» woonplaats door een auto aange reden toen hy met zijn fiets de weg overstak. Hij overleed ter plaatse. SCHA GEN. De 22-jarige S. Haars- mn uit Schagen botste vanmorgen op de wegkruising Westfviesedi.jk Slikkerdijk op nog geen honderd meter afstand van zijn ouderlijk huis met zijn. bromfiets tegen een auto. Hij overleed ter plaatse. Hij zwaaide inet naar zijn vader die op de bus stond te wachten en heeft daardoor de auto waarschijnlijk niet gezien. ROERMOND, maandag. De zeven tienjarige R. Stro us uit Neer werd vanmorgen door een personenauto auaiigereden. De jongen was vrijwel direct dood. (Van onze correspondent) VLISSINGEN. maandag. Een aanvaring van dc veerboot Koningin Juliana met de aanlegfuik in de veer haven van Kruiningen zaterdagmiddag zal de komende dagen een aanzienlijke vertraging opleveren. Twee eindpalen In de fuik braken af. waardoor er niet meer kan worden afgemeerd. Op de lijn Kruiningen-Perk polder z(jn nu schepen ingelegd mot zijiading, die geen zwaar vrachtverkeer kunnen meenemen. Vanaf vandaag wordt daarom op de dienst VUssingon-Bres- kens met twee prinsessen boten geva ren om het vrachtverkeer te kunnen verwerken. Normaal wordt op het veer Vlisslngen-Breskens met één prinses- senboot gevaren. Deze boten ïijn genoemd naar de prinsessen Beatrix, Irene en Margriet. Het ziet ernaar uit dat de schade in de fuik Kruiningen niet voor wi zal zijn. hersteld. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, vrijdag. Met in gang van 1 januari 1967 zal mr, D, A. Delprat zijn functie van voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Am sterdam neerleggen cn tevens zal hU bedanken als ild van de Kamer. Mr. Delprat, die in januari 77 jaar wordt, werd al in 1029 Ud van de Ka mer. Van *53 af was hij voorzitter, na een aantal jaren als vice-voorzitter te hebben gefungeerd. Eveneens met ingang van 1 januari zullen de heren J. B. de Rooy en J. H. Vermoij geen lid meer van de Kamer zijn. De heer De Rooy, die de Amster damse kledingindustrie vertegenwoor digde, heeft dit besluit genomen op medisch advies. Het vertrek van de heer VermeiJ houdt verhand met het aanvaarden van een werkkring buiten het Amsterdamse bedrijfsleven. DEN HAAG, maandag (ANP). Zes leden van de Pacifistisch Socia listische Jongeren Werkgroep (PSJW) zijn zaterdagmiddag in de Haagse binnenstad bij een demonstra tie door de politie opgepakt. De Jon geren hadden op borden leuzen ge' schreven om te protesteren tegen dc gevangenneming van v(jf Spaanse vakbondsleiders. Deze z(jn er van beschuldigd een plan to hebben gesmeed om de Ame rikaanse ambassadeur in Spanje te ontvoeren. Daarvoor kunnen de vak bondsleiders ter dood worden veroor deeld. Do demonstratie was opgezet om do regering en het volk van Ne derland op te roepen stappen te on dernemen opdat de Spaanse vak bondsleiders niet Ier dood zullen wor den gebracht. De PSJW had besloten voor de de monstratie geen vergunning aan tc vragen. De opzet was dat leden van de PSJW pamfletten in de Haagse binnenstad zouden verspreiden. Zes leden zouden met borden do Haagse binnenstad doorkruisen. De demon stratie was nauwelijks begonnen, toen de politie dc zes jongeren (twee meisjes en vier jongens) die in groep jes opereerden, arresteerde. De arres tanten, o.w. bestuursleden -van de PSJW in Don Haag, werden overge bracht naaT het hoofdbureau van poli tie. De politie heeft legen dc demon stranten proces-verbnal opgemaakt wegens het zonder vergunning lopen met borden in de binnenstad. Na ver hoor zijn zij naar huis gestuurd. URK, maandag (ANP), Het bin nenvaartschip „De Hst" (100) ton, dat met een lading cokes op weg was van Limburg naar Lemmer, is zaterdag morgen in dc haven van Urk gezon ken. Dc 20-jarlgc schipper G. Wagt en enkele leden van het bergingsbedrijf Hakvoort konden zich op hel nipper tje redden. Nadat de schipper, die de enige op varende was, aan de westzijde van Urk in moeilijkheden was geraakt en noodsignalen gaf, voeren een redding boot en een sleepboot uit. Terwijl „Dc list" naar de haven werd gesleept, sloeg het schip door een zware grond- zee tegen de voet van de havendam, waardoor het lek raakte. Het zonk onmiddellijk. De waterpolitie van Hoorn stelt een onderzoek to. (Van onze correspondent) HARDENBERG, zaterdag. In een daarvoor speciaal ingerichte var- kensschuur is op het terrein van de heer G. Muller te Rheezerveen een volautomatische voederitigsdinstallatie voor varkens gcplaatst.Deze installa tie is de eerste in Nederland en een van de weinige in de gehele wereld. Het nieuwe mechanisme houdt in dal de 370 mest varkens van de heer Muller door middel van zogenaamde „stelge wichten" dio per hok regel baar zijn, op de juiste tijden en in de gewenste hoeveelheden van eten en. drinken worden voorzien. Het voede ren duurt nu plus minus l'/z uur in piaats van 2 uur. DE GELDERSE VALLEI had door de enorme regenval vati de laatste dagen het afgelopen weekeinde veel last van water. Vele boerderijen staan te midden van hun ondergelopen velden. Op de foto een boerderij te Zwart- broek, omgeven door water. TILBURG/BREDA, zaterdag <ANP> De Boerenpartij heeft in Tilburg drie en In Breda één raadslid verloren. In Breda was de heer J. Woestenberg, die voor zijn lidmaatschap van de Boe renpartij bedankte, de laatste van een eens vier man tellende BP-fractle in de Bredase gemeenteraad. De Boe renpartij wordt mi In Breda niet meer in de raad vertegenwoordigd, In TU- burg nog slechts door één raadslid. In Tilburg bedankten de heren P. van Corven, A. Laureyssen en A. Bul lens. Evenals de heer Woestenberg in Breda zullen zij als onafhankelijken in dc raad blijven zitten. De kloof ontstond na een gesprek met de heer Koekoek, leider van de Boerenpartij, dat in een heftige ruzie eindigde. Ex- fractievoorzitter Van Corven wilde de heer Koekoek duidelijk maken dat hij en zijn medestanders niets voelen voor een „dictatoriaal optreden en een 'ka- daverdiscipline". De heer R. van Asten is nu in de Tilburgse raed de enige BP'er die zijn leider Koekoek nog trouw blijft. De h^.'r Woestenberg nam zijn besluit om uit de BP te treden na overleg met de drie „afvalligen" in Tilburg. {ADVERTENTIE) Canapé met gobelin bekleding uit 1770. Gobeltnpak, mantel en rok, van Rockin '64 (Voss). (Van onze moderedactrice) T.TET is al een ..tijdje modeineubelbekledingsstof- fen te gebruiken voor kleren. Mantels vooral, en pakjes. Parijs en Londen zijn er mee begonnen. Eerst was het geschoren fluweel, pluche zogezegd waarop vroeger opoe in de erker zat en in ham- spionnetje gluurde naar de buren. Later werd het „gobelin". Van die dikke stijve wandtapijtenstof, niet echt als gobelin gemaakt, maar geweven tot stoel- en canapébekleding of voor zware portières voor een deur. Een zeer ouderwetse stof, modern toegepast. Jonge meisjes zijn er dol op, maar die fijne handwerksteekjes (dat lijkt althans zo) in zo'n stevige stof vragen wél een uiterst klein en dun figuurtje met slanke benen. Want u begrijpt toch wel, dat u er anders als een zware sof(a) bij zoudt lopen, met zeer dikke pootjes? In de Rockin 64-boetiek van Vos zijn ze nu bin nen het bereik van vrijwel iedere jonge beurs (an ders maar even sparen): een ft of mini mantel, nauwsluitend over een rokje van hetzelfde. Een complet zou je het gerust kunnen noemen. Voor 119. De zware meubelstof is gekeerd, zodat de gemelcerde achterkant bovenkomt, vandaar het gobelineffect. UTRECHT, maandag (ANP). Ik voelde me opeens onwel, was het ver weer van een 45-jarige overwegwaeh- ter van de Nederlandse Spoorwegen, die zaterdagochtend in Delden ver gat drie overwegen te sluiten voor de naderende personentrein Zutphen- Hengelo. Er gebeurden geen ongelukken en er waren zelfs geen ontsnappingen-op- het-laatste-moment, want er was om streeks kwart over negen vrijwel geen verkeer. De overwegwachter heeft zijn wachtpost bij de overweg in de St. Anna Brink weg in Delden. Behal ve deze overweg had hij ook de zorg voor de op een afstand van ongeveer tweehonderd- meter van elkaar gele gen overwegen in de Benteloseweg en de Torendijk. De overwegwachter is vervangen en naar een dokter ge bracht om na te gaan waarom hij zich opeens onwel voelde. VALKENBURG, maandag (ANP). Na drie jaar heeft de minister van justitie dc Valkenburgse V W-campag ne „Verdien uw vakantie terug" ver boden, omdat deze In strijd Is roet de loterljwet. Deze actie, waarvoor veel belang stelling was, bestond uit een soort lo terij voor toeristen. Bij aankopen bij VVV-winkeliers kreeg de toerist voor elke bestede vijf gulden een lot. Uit al deze loten, werd aan het einde van het seizoen een winnaar getrokken, die het jaar daarop een week gratis in Val kenburg mocht doorbrengen. Er waren bovendien enkele kleinere prijzen. De trekking gebeurde onder toezicht van een notaris, in aanwezig heid van het WV-bestuur. Vorig jaar waren er bijna 70.000 kanshebbers, dit jaar 75.000. (Van onze correspondent) EDE, maandag. Honderd mili tairen van de Special Air Service van het Engelse leger hebben dit week einde een grote oefening op de Velu we gehouden, samen met het 102e verkenningsbataljon en Nederlandse commando's. De Special Air Service is een vrijwilligerskorps van het Engelse leger. De burger-soldaten krijgen In hun vrije tijd een comman do-opleiding en eens per maand wordt in een der Natolanden een oefening op grote schaal gehouden. LEEUWARDEN, maandag (ANP). De Hongaarse zaakgelastigde a.i.. dr. Gyula Jelenik, heeft in het Leeu warder gemeentelijk museum „Het Prlncessehof" een tentoonstelling van moderne Hongaarse ceramiek geopend. De expositie blijft drie weken te zien. (Van een omer verslaggever») AMSTERDAM, maandag. Slat Nlcolaas vertrekt woensdagmiddag van Schiphol naar Stockholm om daar de Santa Luciafeesten bij te wonen. Na een afscheidsfeest In het Hilton- hotel, ui de Sint zich om vier nor per Rolls Royce naar Schiphol bege- Voorstel hoofdbestuur UTRECHT, maandag (ANP). Het hoofdbestuur van de CHU heeft zaterdag in Utrecht met algemene stemmen besloten, de kiesverenigin gen te adviseren in alle achttien kies kringen met mr. H. K. J. Beernink ais lijstaanvoerder uit te komen. Verder zal worden geadviseerd om voor de plaatsen 2 tot en met 12 de zittend Tweede-Kamerleden, met uit zondering van mr. J. W. van Gelder, die zich niet opnieuw verkiesbaar stelt, op de kandidatenlijst te plaat sen. Voor de plaatsen 13 en 14 worden aangeraden de heren dr. I. N. T. Die penhorst, oud-staatssecretaris van buitenlandse zaken, en mr. F, H. Piket, advocaat te Den Haag. Het hoofdbestuur noemt voor de plaatsen 15 tot en met 22 in alfa betische volgorde de volgende kandi daten: jhr. drs. P. A. O. Beelaerts van Blokland, burgemeester van Wol- phaartsdijk, drs. A. M. de Boo, we tenschappelijk medewerker van de CH-Tweede-Kamerfractie, drs, G. Gerritse, wetenschappelijk medewer ker van het CNV, mej. mr. E, A. Haars, advocate te Breukelen. J, Huy- sen, voorzitter CH-jongerenor- ganisatie en onderwijzer te Delft, L. E. H. Reeser, vice-admiraal b.d. en oud-commandant zeemacht Neder land, drs. J. D. Visser, secretaris T we n ts-Gelderse fabrika nten vereni - ging en P. G. van de Weele, voorzit ter koninklijke Nederlandse midden standsbond. De volgende acht plaatsen kunnen per kieskring worden vastgesteld. USACH OVER WORMS, maandag (ANP). Een onbekende man heeft gisterochtend om ongeveer zeven uur de 82-jarige weduwe Gartner die haar huis verliet om naar de kerk te gaan,- van achteren aangevallen en neerge slagen. De vrouw viel op de grond terwijl de aanvaller haar bleef mis handelen. Door hulpgeroep wist zij de man te verdrijven. Nadat de hoofd wonden die zij bij de aanval opliep in het ziekenhuis waren behandeld, kon zij huiswaarts keren. DEN HAAG (ANP) Het is de he- doding van de regering, dat vóór 1 ja nuari de memorie van antwoord op het ontwerp-Omroepwet verschijnt, aldus heeft minister Klompé aan de Tweede Kamer meegedeeld. MADRID, maandag (AP). De Spanjaard Jesus Garcia Romero is zaterdag in Spanje terechtgesteld door een vuurpeloton. Hy is een van de drie broers die onlangs door een mili taire rechtbank ter dood werden ver oordeeld wegens het doden in april jl. van een sergeant van de Guardia Civil. De doodvonnissen van de twee andere broers werden door generaal Franco veranderd in dertig jaar gevangenis straf. (Van onze correspondent) ROERMOND, maandag. De afde ling Limburg van het NOB-wegtrans port overweegt ernstig het goederen vervoer te stagneren of lam te leggen als de regering bij haar voornemen blijft om de accijns öp dieselolie en benzine te verhogen. Dit is telegrafisch aan de ministerraad ter kennis ge bracht. In een vergadering te Heerlen werd zaterdagmiddag ook protest aangete kend tegen de verhoging van de op centen voor het wegenfonds. Er is een comité opgericht dat actie gaat voeren tegen de voorgenomen tariefsverho gingen. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag. Door nog onbekende oorzaak Is de 19-jarige wachtmeester B. G. Tennissen uit Wijnbergen (Gld.) zaterdagochtend in de legerplaats 't Harde dood op zijn bed aangetroffen. De auditeur-mili tair heeft zaterdag sectie laten uit voeren op het stoffelijk overschot, maar dat heeft geen opheldering ge bracht. De wachtmeester, een beroepsmili tair was ingedeeld bij 107 afdeling Veldartillerie. Hij ging vrijdagavond rond zeven uur naar zijn kamer, waar hij zijn uitgaans-uniform voor het weekend-verlof nog klaarmaakte. Hij sliep die nacht alleen op de ka mer omdat twee collega's, met wie hij de kamer deelde, afwezig waren. Een van hen had' dienst als wacht meester van de week. Toen hij zijn collega Teunissen zaterdagochtend kwam wekken, trof hij hem dood aan. Volgens de legervoorlichtingsdienst was wachtmeester Teunissen onge veer een half jaar in 't Harde na zijn opleiding te Weert. Hij stond bekend ais een gezonde normale jongen. Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen geweest, die met zijn dood in ver band gebracht zouden kunnen worden. (Van onze correspondent) RIDDERKERK, maandag, Zater dag zijn in Ridderkerk de twee daders van een taxi-overval in Dordrecht aangehouden. Het z(jn de 18-Jarige chauffeur J. K. en de 19-jarige con structiewerker C. de S. die de Rotter damse taxichauffeur J. Koemans in een stille Dordtse straat ernstig mis handelden met het doel hem te bero ven. De beide Ridderkerkers namen vo rig weekend in de Rotterdamse buurt Katendrecht een taxi naar Dordrecht. Daar sloegen zij de chauffeur op het hoofd en probeerden zij met de vin gers de mondhoeken van de man uit te scheuren. Tijdens de worsteling slaagde de chauffeur er echter in de claxon te gebruiken. De aanvallers na men daarop de vlucht. Door samenwerking tussen de re cherche van Dordrecht en Ridderkerk kwam de identiteit van de daders vast te staan. Bij confrontatie op het Rid- derkerkse politiebureau heeft de chauffeur zijn aanvallers herkend. AMSTERDAM, maandag. Stre vend naar meer efficiency door bun deling van krachten werd dezer da gen overeenstemming bereikt over een administratieve samenwerking te Amsterdam tussen de commissionairs in effecten C. Lind en Zoon, Jarman en Zoonen en de reeds samenwerken de huizen Westerouen van Meeteren en Co. N.V, en Dunlop en Philips, on der behoud van ieders zelfstandigheid. Deze vennootschappen worden of zijn gevestigd te Amsterdam. In Den Haag werd overeenstem ming bereikt inzake samenwerking tussen Jarman en Zoonen enerzijds en de reeds samenwerkende huizen Hey- ting, Roelofsz en Zoon N.V. en Hum- feld en Co. N.V. anderzijds, De Haag se belangen van Jarman en Zoonen worden ingebracht by Heyting, Roe lofsz en Zoon N.V. waarna onder dc naam Jarman, Heyting, Roelofsz en Zoon N.V. de zaken van deze twee huizen worden voortgezet. Mr, J. H. Wijsman, firmant van Jarman en Zoo nen te Amsterdam, zal tevens In de directie van de nieuwe vennootschap worden opgenomen. Deze vennoot schappen zijn gevestigd te Den Haag. De samenwerking gaat in op 1 januari 1967. Zend de bon naar BON (ongefrankeerd verzenden) Naam' Adres: Postbus 876 Rotterdam. wenst O een 'gratis proefabonnement O een weekabonnement (ƒ0,90) O een lnvar taal abonnement 11,70} Maak het gewenste rondje zwart

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1