ROTTERDAMS DAGBOE: Meer helderheid in overheidslectuur 'Toon Hermans in 'n geloof, een cultus' Meespelen van Hans Kraay is twijfelachtig Na 1 januari Volkskerstzang in De Doelen ROTTERDAM RIJNMOND door HANS BAAIJ TELEURSTELLING OVERBRUGGEN KWAAD Mr. J. J. Oyevaar verlaat Van Ommeren Dit jaar meer doden in liet verkeer dan in 1965 Dr. Valk: 'Wat is er aan de hand met het gezag' Subsidiebeleid voor cursuswerk soepeler Lastige duels voor teams van RBC Prof. dr. Van Braam hoogleraar NEH T Ernstig gewonde bij frontale botsing Uw kerstdiner dansant RIJNMOND lis l&HKiil RELLI BANDEN CENJRUM [if li (li R.S.B.-COMPETIT IE HVO lonkt ook naar de titel Zondag afscheid van de velden Êtiiiuifib tiÊtm liii ■MfttffetttfÊitfÉÉÉ 4 - donderdag 8 december 1966 Moeilijke dagen voor Cees v. d. Berg ENKELE methoden om hei Toon Hermana-fort Luxor te veroveren; „Gisteren helde me iemand op die begon met: meneer, ik ben oud-poliopatiënt, en een ander vertelde dat hij net uit het ziekenhuis kwam; weer een ander zei te lijden aan bloedvaten vernauwing. En als die mensen nu alleen voor zichzelf plaatsen wilden hebben, maar néé, ze willen er gelijk zes en dat vind ik niet sportief. Want dan vraag ik me af waarom die andere vijf niet in de rij kunnen gaan staan?" Moeilijke dagen voor bedrijfsleider Cees v. d. Berg (44) van meer dan uitverkocht Luxor; „Als do mensen erg bleven aanhouden heb ik er weieens een paar krukjes in de loges bij gezet. En dan zei ik erbij dat ze de hele voorstelling in elkaar moesten zitten. Nou ja, na afloop moest je ze ook uitdeuken, maar toch kwamen ze naar me toe om me te bedanken, Toon Hermans is geen voorstelling meer, dat ia een geloof, een. cultus." Het is een cultus die vier wekentot 15 december duurt. Eerst zou Toon alleen op maandag niet spelen, maar later is daar op medisch advies ook de dinsdag bij gekomen zodat hij twee rustdagen per week had. Daardoor kwamen wij omhoog te zitten omdat we op één rustdag hacjden gerekend Dat laatste houdt verband met re laties die Luxor heeft met busonder nemingen ln de provincie: „Die stu ren we al acht jaar lang ieder sei zoen een circulaire met aankondigin gen. Dan kunnen ze vast een aantal plaatsen bestellen." Deze bus-kijkers hadden (en héb ben) een duidelijke functie: „We wil den de gezelschappen overtuigen dat ze veel langer in Rotterdam konden spelen dan ze vroeger deden. Wlm Kan kwam vroeger nooit langer dan veertien dagen omdat hij niet ge- ook de kans om de zaak uit te bou wen. Om Toon Hermans niet vier weken maar een paar maanden hier te krijgen," Cees v. d. Berg leidt Luxor sinds mei 1945. Niet alleen als er klein kunst is, maar ook bij de filmvoor stellingen. „Maar die films zjjn alleen om de perloden tussen de klein kunst- voorstellingen te overbruggen. Het gaat om het theater. Wc hebben hier allerlei dingen gebracht waar geen winst in zat. Dat komt omdat we als gemeente theater er niet Ir» de eerste plaats zijn om geld te verdienen, maar om kleinkunst te brengen, goe de kleinkunst. En om de image van de stad; laten zien dat het nel zo goed ln Rotterdam als in Amsterdam of Den Haag gebeurt." Dit Is oen verhaal dat hij zij het verkort de laatste weken al ettelijke malen heeft Bfgestokon om woedende mensen-zonder-kaartje te bedaren. Hij toont een envelop met afgewezen aanvragen: totaal 8000 plaatsen. Impulsief als hij is, rea geert hij op iedere aantijging, maar veel lijkt het niet te helpen. Want elpej wie geen kaart heeft, blijft boos. „Ik krijg veel kwade brieven. Pas kwam er nog een van iemand die het schandalig vond dat wij de mensen die stonden to wachten, binnen tieten omdat het zo koud was buiten. En waarom? Omdat ze hun peukjes op het tapijt uittraptenl Ik heb opgebeld en gezegd dat wij dat ook niet leuk vonden, maar dat het ann de andere kant bemoedigend wns omdat het een teken Is dat w# publiek trekken." loofde dat er meer in zat. Maar eindelijk lukte het hem hier voor zes weken te krijgen. Het was uitver kocht. Maar het publiek kwam overal vandaan, pJU kun Jo zeggen; waarom stuur Jo die circulaires ook voor Toon Hermans? Toon komt alleen met Rotterdam wol uitverkocht. Maar jo kunt niet selecteren. Ik kan toch niet togen die busondernemingen zeggen: bU Toon Hermans hebben we Jullie niet nodig, maar als er iets anders is mogen Jullie wel komen, Dan zeggen die busondernemingen terecht: barst met de rest dan ook maar Ik kan me heel goed voorstellen dat er menson teleurgesteld zijn als ze geen kaartje kunnen krijgen. Heus, Ik zou het ook niet leuk vinden om om. vijf uur in de rij te gaan staan vorige week stond er al een om half vier! en dan om elf uur, als dc kassa opengaat, te merken dat er niet veel keus meer is. Maar wat wil Je? Ik doe dit nu al meer dan twintig jaar en geloof me, ik doe het altijd verkeerd. Als ik het publiek in de rij tevreden stel, dan klagen de bedrij ven die lang vooruit moeten plannen. Stel Ik de bedrijven tevreden, dun klaagt het publiek. Ik krijg brieven van mensen die zeggen dat ik geen groto groepen moet nemen. Maar garanderen ze mij dan dat er toch een volle zaal is? Iedereen klaagt altijd zo dat Rotter dam een dooie stad is. Er komt nooit eens wat. Maar als jij in een /.aal voor 1200 man zit met 400 mensen, dan is dat sfeerloos en het bepaalt óók de voorstelling. Jc loopt dan de kans dat Sleeswjjk de volgende keer zegt: ik kom geen zeven .weken meer, maar vier. Daarom heb lk die groe pen nodig." T\E telefoon interrumpeert. Iiy no- •*-' teert een bestelling va» 300 plaatsen voor dc Snip en Snap Re vue. „Door die groepen krijgen we TAE klachten komen niet alleen b(j hem. Sommige mensen zijn héél kwaad en zoeken het hogerop, bU Toon Herman». ..Maar Toon la heeJ fideel. Die geeft ze door aan mU on bemoeit er zich niet mee." Opvallendste kenmerk van de brieven is de verongelijkte toon: „Men is verongelijkt omdat andere mensen vooruit hebben kunnen reserveren. Dat vinden ze een grof schandaal. Maar aan het eind van de brief vragen ze of lk voor hen geen uitzondering kan maken en een paar kaartjes wil reserveren." Het klinkt soms haast klagelijk, maar zo Is het toch niet bedoeld. Want dit alles wijst erop dat Luxor lóópt. En voor theaterman Cees v. d. Berg blijft dnt een grote voldoening. „Ik wilde eerst helemaal deze rich ting niet uit. Ik heb een opleiding voor graficus. Mijn vader heeft der tig jaar ln het bioscoopbedrijf geze ten en ais ik mijn moeder dan 's avonds alleen zng zitten, dacht ik: mij niet gezien. Maar vlak na de oorlog werd er personeel gevraagd voor Luxor en toen ben ik gegaan. Als je er eenmaal inzit ga je er toch van houden, van die hele sfeer van het theater. Je hebt weieens dat er vijfendertig men sen in de zaal zitten en dan wil je wel het raam uitspringen, maar als je, zoals nu, iedere avond die 1169 mensen binnen ziet komen, dan zou ik ze alle maal wel één voor één een hand willen gaan geven." ROTTERDAM, donderdag. (ANP) Mr. J, J. Oyevaar, voorzitter van de raad van beheer van P.H.S. van -Ommeren N.V. zal op 31 december a.s. als zodanig aftreden. Op dinsdag Üo december zal in hot Van Omme- reogebouw een afscheidsreceptie 1 plaatshebben. CEES V. 0. BERG: ,,na afloop uitdeuken... (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. liet aantal doden dat het verkeer in Rot terdam heeft geëist bedroeg de eerste negen maanden van dit Jaar 57, Vorig Jaar was dit aantal 40. liet aantal zwaar gewonden is ongeveer gelijk gé* bleven. Veel meer mensen liepen In dezelfde periode van dit Jaar licht let sel op. Dit deelde hoofdcommissaris A. Woïters gistermiddag mee tijdens de openbare commissie-vergadering waar de beleidsnota van wethouder Polak werd behandeld. Ook het aantal aan rijdingen vertoont voor dit Jaar een 'stijging. In 1963 waren het er 20.000: In 1B64: 22.000; in 1965: ruim 22.000; en ih de eerste negen maanden van :,19ö6: ongeveer 23.000. De heer Woïters' deelde mee dat tot en mot oktober dit jaar 10.000 proces sen verbaal zijn gegeven, dat is 20.000 meer dan vorig jaar. „Ik neem aan, dat er ongeveer twee maal zo veel aanrij dingen zijn, maar gelukkig komen we ze niet allemaal te weten", zo voegde hij er aan toe. (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, donderdag. Dr. J. J. M. de Valk heeft gister avond voor de afdeling Botter dam van Politeia een voordracht gehouden over het onderwerp „Wat is er aan de hand met het gezag?" In een van de zaien van het Beurs gebouw legde hij uit, na een omschrij ving en een antwoord te hebben gege ven op de vraag wat een gezagscrisis nu eigenlijk is, dat er een crisis is ont staan, omdat de oude oplossingen uit een statistische maatschappij niet meer optimaal zijn in onze huidige'si tuatie. Er is nu een creatief gezag nodig, al dus de heer De Valk, maar dit zal fun damenteel veel zwakker rijn. De fou ten die gemaakt zullen worden, be hoort men dan ook toe te geven. De gezagsdrager, die slechts gekozen behoort te worden op grond van het feit, dat hij creatiever is dan de rest, moet verantwoording kunnen en wil len afleggen. Een andere oorzaak voor de gezags crisis noemde de heer De Valk, de on toereikende oude patroons, waarmee velen nog werken, terwijl nieuwe ge- zagsvormen nog niet riin gevonden. Zijn betoog ging er overigens van uit, dat gezag wel degelijk nodig Is. In de discussie na de inleiding kwam nog naar voren naar.aanlei ding van het aangetaste gezag van .de politieke partijen dat de eisen van de kiezers niet genoegzaam door deze partijen worden vertaald. Een oplossing zou wellicht zfjn dat de partijen na onderling overleg, hun politieke kernpunten zouden vastleg gen. De kiezers zouden bij hun keuze op deze kernpunten hun stem moeten uitbrengen. Met behulp van een com puter zou men kunnen uitwerken'wel ke partijen samen moeten werken. Zij zouden dan met een minimum programma in zee kunnen gaan. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Het subsidiebeleid voor instellingen die zich beslghouden met cursuswerk wordt soepeler. In de thans nog gel dende subsidieverordening Is de snbat ditiring sterk afhankelijk van wissel vallige factoren als contributies en cursusgelden. Deze regeling werkt on bevredigend en b. en w. van Rot terdam stellen daarom voor de veror dening te wijzigen. Als de gemeenteraad ermee akkoord gaat zal in de toekomst het subsidie voor cursuswerk worden bepaald op 40 procent van de exploitatiekosten en vergoedingen aan docenten, leiders enz. en 60 procent van de kosten ver bonden aan de bestuurlijke, organisa torische en administratieve werkzaam heden van de Instelling, de noodzake lijke personeelskosten Inbegrepen. Alleen nog staanplaatsen voor Xerxes—Feijenoord (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. Alle zitplaatsen voor de wedstrijd Xerxes - Feijenoord, die zaterdagmiddag op het terrein van Sparta wordt gespeeld, zijn uitverkocht. Er «Un btf de voorverkoopadressen nog wel enkele duizenden staanplaat sen voorradig. De kans bestaat dat Feijenoord het zonder Hans Kraay zal moeten doen. Deze heeft bij de training een ontste king aan zijn rechterachillespees op-, gelopen. Een injectie heeft hem tot nu toe weinig baat gebracht Kraay verwacht zelf dat hij zater dag niet zal kunnen spelen. Manager Guus Brox ziet de zaak wat minder somber in. Hij gelooft dat de bleseur®! van Kraay nog wel tijdig genezen zal: zijn. Mocht Kraay niet kunnen spelen dan wordt,hij vervangen döor Libregt of De Boom. (Van onze hockey mede werker) Hl ij pj jij ROTTERDAM, donder lilaailliiig LarenHHYC is zondag de wedstrijd van de waarheid. De winnaar gaat Kampong bedreigen, de verliezer valt voorlopig af. Kampong '-..ijgt het bijzonder zwaarI tegen HDM dat onder de bezielendeI leiding van Fiolet sterk aan het terug- komen Is na een zv/akke start. Amster dam gaat Togo wat vaster op de laat ste plaats drukken. Een gelijkspel tus sen HGC en Hilversum zou voor Togo dubbel vervelend zijn. SCHC kan in de kopgroep blijven meedraaien door van BMHC te winnen. Voor RBC ts er een lastige uitwed-| strijd tegen Amersfoort, maar de pro- Mdtleklassers Victoria en Asvion zul len van resp. Togo 3 en Delftse Studs 3 kunnen winnen. Verlies is te verwach ten voor Aeolus tegen HGC 2 en voor Victoria 2 tegen Togo 2. Problemen zijn er ook voor de da mes van RBC die bij Het Gooi op be zoek gaan. De dames van Victoria moeten van het bezoekende Togo kun nen winnen. ROTTERDAM, donderdag. Prof. dr. A. van Braam heeft vanmiddag het ambt aanvaard ivajt gewoon hoogle raar aan de NEH. HQ zal sociologie doceren ln de faculteit dér economi sche wetenschappen. Dr. Van Braam sprak bij zijn ambtsaanvaarding een rede uit, getiteld: .„Verhuld en .Ont huld", sociologische beschouwingen over privacy en deprivatisering". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de kruising van de Ringdijk en de Me- lanchtonweg is de bestuurder van een der auto's, de 48-jarige personeelschef J. J. Moerman van de Borchsatelaan ernstig gewond geraakt. Met zware hoofdwonden werd hij naar het Berg- wegziekenhuis vervoerd. yZo langzamerhand zijn alle beleidsnota's van dc Rot terdamse wethouders wel gepubliceerd. Voor dc mensen die niet weten wat een beleidsnota iswel int dal is een soort op stel, waarin een wethouder ver telt wat er hel afgelopen jaar ge daan is, wat er gedaan had moe ten worden, wat er niet gedaan is omdat er geen geld is. Een soort verantwoording van Itcleid is. Het is over het algemeen dus geen opgewekte lectuur. Ieder jaar vragen de journalisten die deze beleidsnota's voor hun kranten „bewerken" zich af of het beslist noodzakelijk is de dingen zo verschrik kelijk ingewikkeld en deftig te formu leren. Kan het allemaal niet veel kor ter, bondiger en duidelijker worden gezegd? tk geloot, dat er dit jaar aanmerke lijk tuinder reden is deze vraag te stel len, tiog afgezien van het feit, dat een aantal gemeentelijke problemen zo ln- ADVERTENTIE* in Hotel- Restaurant NIEUWLANDPLEIN 12, 8CHIEDAM Mux. prextatle: Ina and The Jugglers Speciaal optreden! De Pico's Bespreek tijdig uw tafel Telefoon 26 47 86 gewikkeld zUn, dat ze doodeenvoudig niet eenvoudiger geformuleerd kunnen worden. De beleidsnota's, zo meen lk te be speuren, worden „béter", d.w.z. min der stadhulzerig, duidelijker en met minder loze zinnen, die alleen voor vulling dienen. Volgens insiders is deze verbetering mede te danken aan bur gemeester Thomassen, die wat betreft duidelijkheid altijd het goede voor beeld geeft. Beleidsnota's worden opgesteld door hoofdambtenaren. De wethouder gaat het stuk vervolgens bijschaven door erin te schrappen, door aanvullingen te geven en soms ook door er een per soonlijk stempel op te drukken. Dit laatste is soms heel goed te mer ken. Een voorbeeld: de beleidsnota's over het havenbedrijf bevat een uit eenzetting over het toegankelijk ma ken van de haven voor zeer grote schepen. Het is gesteld in tamelijk ste riel ambtelijk Nederlands, maar dan opeens komt er een zinnetje: „Dot kort alleen werkelijkheid mor den, indie» niet wordt geaarzeld met het gereedmaken van het loestelijk'fta- vengebied en de toegangsweg in de Noordzee. Schieten wij op dit punt te kort, dan vliegt de vogel over het touio en leidt onze economie een schade, welke niet in de miljoenen, maar in de miljarden zou paan. lopen." Dat Is heldere taal en de beeld spraak van de vogel die over het touw vliegt fungeert als een soort tussen kopje in een lang artikel, dat Je nodig hebt om het hele stuk uit te lezen. Ik zou me heel sterk moeten vergis sen als deze sin er niet bijgeschreven werd door burgemeester Thomassen. Nu Is het niet so, dat de beleidsno ta's plotseling plezierig leesbare stuk ken z|jn geworden. Het blijft m jl^ft wemelen van do „als gevolg van de door de rU kso verbeid getroffen maatregelen ten annalen van de door de etu~ Ambtenaren komen moeilijk los van dit curieuze taalgebruik. Maar hulde aan de auteur van de beleidsnota van openbare werken, waarin een aeer heldere ulteenaettlng staat over de grondpoUtlek. Het nu ook reeds bestaande parkeer verbod (49) geldt nop voor belde kan ten van de weg. Maar. met ingang van l januari alleen voor die kant van de weg iraar het staat. Dus; staat het bord rechts, dan is het verboden rechts te parkeren. Staat het links dan is het verboden links te parkeren. Als er aan belde kanten niet geparkeerd mag toorden staat bord 49 zowel links als rechts, de oude borden die een parkeerverbod voor de lin kerzijde van de weg dan teel een par keerverbod voor de rechterzijde van de weg aangeven (modellen 56 en 5? van het oude Wepenverkeersreple- ment) zult u hier en daar echter ook nog tuel tegenkomen. Bi; een parkeer verbod voor de rechterzijde van de iveg mag u utv auto tvel links neerzet ten, maar dan zult u motten, keren. Nieuwe verschijningen langs onze wegen en straten zijn de borden 50a en 50b. Bord 50a is rond en heeft een rode rand en ls duB ëen verbodsbord. Voorts een rode diagonaal. De kern bestaat uit een witte helft met een ró- melnse 1 en een blauwe helft met een romeinse 2. BIJ dit bord gaat het niet om de blauwe en de witte, kleur maar om de cijfers, een oneven cijfer betekent op een oneven dag verboden links te parkeren; een even cijfer ver- Acht Jaar lang hield het comité Vollukerstsang op een avond voor kerstfeest een grote tanga vond in het Ahoy'-gebouw. Het afbreken van het Ahoy'-complex dat dit Jaar plaat* moest maken voor de gebouwen van de medische faculteit heeft het co mité voor problemen geplaatst. In het nood-Ahoy'-gebouw durfde men dit jaarlijks evenement niet aan en een andere gelegenheid waar men 5000 mensen kan plaatsen bleek in Rotterdam niet beschikbaar. Daarom wil men dit jaar een keer experimen teren ln de grote concertzaal van De Doelen, waar men op één avond twee bijeenkomsten na elkaar wil houden, nl. om 7 en 9 uur, op zaterdagavond, 24 december. Zoals ieder jaar zal het programma voornamelijk bestaan uit het samen zingen van kerstliederen. Het comité, oorspronkelijk voortge komen uit verschillende evangelisatie- bewegingen, ls samengesteld tilt men sen van verschillende kerken en'ge meenschappen en werkt onder auspi ciën van de Oecumenische Baad en het Rooms-Katholiek Dekenaat van Rotterdam. Toegnngsbewijzen zijn verkrijgbaar a 0.25 op de onderstaande adressen: vanaf 10 december, boekhandél W. Dankbaar, Meijenhage 306; boekhan del H. W. Blok, Boergoensestraat 116- 118; Welkom Centrum, Zwederstr. 52 (bij Putsebocht); boekhandel gebr, Van Dordrecht, Benthuizerstraat 84; Mazljks boekhandel, Vierambachlgtr. 9; Unger boekhandel, OudedQk 118. En vanaf 17 december aan de kassa van De Doelen, Schouwburgplein. (ADVERTENTIE) staat er op staat er achtër met een 35-jarige ervaring in bamlenservice UITLIJNEN BALANCEREN SPECIALE GARANTIE ROTTERDAM CENTRUM :SCHIET8AANSTR. 7, TE L251234 ZUIO: KORTE HILLESTR.2-4^,TEL.1739S9 WEST: BETTOWEG11 (SPAANSE POLDER) 7EL1&3393 EN1M4O0 boden op een even dag verboden te parkeren. Dus: de 12a wel links, maar niet rechts, de 13de wel rechts maar niet links. Ook het Dnutdkeerde kan voorkomen (bord 50b) Dus: de 15e niet rechts, maar wel links, de 16 wél rechts, maar niet links, enz. Het bil ledereen bekende „stopver- bodbord" blijft ook na 1 -januari a.a. nog voor beide kanten van de weg gel den. Met ingang van I januari ai. zal dit bord echter langzamerhand ver vangen worden dóór een nieuw „stop- verbodbord" (51). Dit bord beeft een rode rand en twee gekruiste diagona len, De Varn is blauw, Het geldt alleen voor dit kant van de wég waar hét staat, Treft u zo'n bord (of) aan de linkerkant van de weg aan, dan is b*t verboden links te stoppen. Staat het rechts, dan is het rechts verboden. Geldt voor beide kanten (links en rechts) een stopverbod, dan moet aan belde kanten van de weg het bord stopverbod (51) staap. (Van onze schaakmedewerker) ROTTERDAM, don derdag. De compe titie tussen „de beste acht" om het kampioenschap van de Rotterdamse schaakbond beeft dit jaar een grillig verloop. De onbetwiste favoriet Euro poort 1, met twee overwinningen op a's: conto, dreigt lets van zUn glans te verliezen. In de 3e ronde ls dit team tegen HVO (Vlaardingen) voorlopig niet verder gekomen dan 33. Overschie doet het ook al minder goed dan we van deze jeugdige (mis schien iets te enthousiaste)ploeg had den verwacht. De Overschïeenaren staan tegen Spangen 2 met 23- achter en aan de horizon zien we de neder laag reeds opdoemen. Schiedam—Rotterdam 3 werd afge broken bij 3»/*3Vi. De zege zal ver moedelijk naar Rotterdam 3 gaan (4Vt—51/»?). Hoewel de mogelijkheid van 5—5 niet geheel uitgesloten mag worden geacht De Zwarte Pion Middelhanüs heeft zich op Europoort 2, dat in deze competitie met l1/»—8V» van Euro poort 1 verloor: deerlijk verkeken. De Goereeërs leden op hun beurt een desatreuza nederlaag: 18 (voor lopig) en 't wordt 19! Na drie ronden kan geconstateerd worden dat niet alleen Europoort 1 kanshebber is. ook H.V.O, en Spangen 2 komen goed voor de dag en kunnen voor een verrassing zorgen. Dat kan nog een sensationele competitie wor den. (Van onze korfbalme dew erker) ROTTERDAM, don- iBSliliaJi derdag. De competi tieleider kan tevreden zijn. Hoewel het weer de laatste weken niet beeft meegewerkt, xit de helft van de competitie erop. Zondag spelen de ploegen voor de laatste keer buiteh. Daarna schakelt men een tijdje op micro-korfbal over. Het programma voor zondag vermeldt verscheidene belangrijke wedstrij den. Een ervan is die tussen Het Zuiden en Die Haghe. 'Belde ploe gen behaalden zeven punten uit elf wedstrijden en nemen daarmee een gevaarlijke plaats op de ranglijst' in. Eind september gelukte het Het Zui den pm op pie Haghe de eerste overwinning te behalen (9--y)* Vooral' het dames zes tal van de Ha genaars was zwak. De -Rotterdamse dames scoorden toen vijf punten. Op hen heeft Het Zuiden ook nu weex zijn hoop gevestigd. Spangen, dat ln de overgangsklasse nog e^n kleine rol speelt in de strijd om de titel moet ln Dordrecht van Regenboog kunnen winnen. Sper wers en Viciis Oriëntls omtmoeten elkaar voor het eerst in dit seizoen. Omdat de Energiehal niet beschikbaar 1* houdt de Rotterdams*, Korfbal Bond zóndag zijn tweede toernooi voor achttallen in ,de sporthal Man griet in Schiedam. De wedstrijden beginnen om kyv&rt ovor negen e» durep tot ongeveer kwart', voor ze» ROTTERDAM, donderdag, -r heer N. Graafland ls op zün verzoek met Ingang van 3 december eervol ontsjag verleend uit zijn betrekking van plaatsvervangend lid, bedoeld ln artikel 10, sub b van de beroepswet van de Raad van Beroep te Rotterazm. met als standplaats Rotterdam (btf Koninklijk Besluit 23-U-'B6).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1