MR. TOXOPEUS LIJSTTREKKER VOOR DE WD CONCORDIA LIET US STRUIKELEN MR. VAN DOORN TOCH KVP- KANDIDAAT Zuid-Holland gelijk tegen Noord-Holland m Mooiste kat van show was een zwarte pers Promotiekans van Xerxes verkeken Sperwers was tegen Vicus Orientis niet opgewassen BUIT VAN F 750 UIT GELDLA GEROOFD ROTTERDAM STERKER DAN VAS Brabander pleegde veertig inbraken RTB moest één eerste plaats afstaan Voetbal in Frankrijk SPORT Kleine zege van Real Winst voor Benfica KAASPRIJZEN STABIEL Lufthansa start lijn Dusseldorp-New York via Amsterdam Dick Gregory waarschijnlijk niet naar Hanoi GEEE3UÏ is a„ 9«g.4-maandag 12 daeember 1966 (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maand*g. Mr. E. H. Toxopcu» i» zaterdag in een buitengewone algemene vergadering van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie met algemene «temmen aangewezen als landelijk lijittrekker bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 februari aanstaande. De kandidaten voor de tweede tot en met de tiende plaats kunnen per Kamercentrale in verschil lende volgorde op de lijst wor den gezet. Het zftn de zittende Kamerleden rar. C. Berkhou wer, mr. W. J. Geertsema, dra. Th, H. Joeke», mr. F. Porthetoe, mevrouw G. V. van Someren- Downer, Ir. D. S. Tuijnman, prof. dr. H. J, Witteveen en d« heer R. Zege ring H adders, alsmede de M-jarige oud-staatssecretaris van verkeer en waterstaat M, J Keljzer. De verkiezinggrasd van de WD heeft de zittende kamerleden J, C. Corver, m. VUser en C. A. Ksromeraari, die wél beschikbaar waren, niet op nieuw gekandideerd. De algemene vergadering heeft daarmee zaterdag Ingestemd. AI eerder ilond vaat, dat mejuffrouw mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, mevrouw mr, J, M. Stoffels-vsn Haatten en de huidige defenake- apecialiat S, H. Coujy niet meer voor een Kamerzetel beschikbaar waren. De huidige WD-fractle telt zeotlen le de». In verband daarmee ia de volg orde van de kandidaten op da plaat- aan 11 toten met 38 voor het gehele land dezelfde. Nummer 11 itaat de 44-jsrige me vrouw mr, g. Verder-Bmlt te Leeuwarden* Ud van het degelijk* baatuur vin d# WD an oud-wethou Zatst. De gepensioneerde -nacht O. KoudDa te dar van Zat* •chout-bll-nacl Doom, M jaar oud, etaat op "de 12c plaat* en wordt daarmee de nieuwe militair* ipwrfaliat van de fractie. De haar Koudtya verliet de dienst acht jaar geleden. ZSSc laaute post was die van martneattaché In Washing ton. Den Toom De vroegere staatssecretaris voor de luchtmacht, W. den Toom, aan wie eerder een plaats in de WD-fractle wai toegedacht, heeft om persoon- lijke redenen van een Kamerlid- «n niet-verkiesba- msstschsp afgezien. Hij heeft laten weten, alleen op re plaats te wiilert staan. De verdere kandidaten zijn: 13. dr. K. van Dijk te Roden, zittend Tweede- Kamerlid, 14. H. J. L. Vonhoff (34), leraar geschiedend te Amsterdam en secretaris voor de voorlichting van de WD, 15. mr. E. H. Koning te Rotterdam (321, belastinginspecteur en lid van de Staten van Zuld-Hol- land, 10. H. J. de Koster (51) te Wiaenaar, voorzitter van het ver bond van Nederlandse werkgevers, 17. mi J G Rietkerk (38) te Rlji- wljk, secretsrl* vsn het Centraal So ciaal Werkgevers Verbond, 18. H Wiegel (25), oud-voorzitter van de JOVD, student in de politicologie te Amsterdam, 18. mr J, F G. SchJin- gt-rnann (51) le Goes, economisch «dvhseur ven het Koninklijk Neder lands Larwtbou w Comité, 20, mr. A. Geurtsen (40), advocaat en procu reur te Schiedam «n lid van de Rljn- mondrasd, 21. mevrouw mr. M, N. W, Dettmeijer-Labberton te Den Haag, lid van de Staten van Zuid- Holland, 22 mr. E. P. M. Ceradta, advocaat en procureur te Roermond en lid van de Limburgse Staten, 23. L. M- de Beer (31), bouwkundige t« Utrecht. 24. dra, G. M. V. van Aar den ne (38), adjunct-directeur van een machinefabriek te Dordrecht, en 25. drs C. van der SluUs te Doetln chem (34), hoofdredacteur van „De Boerderij". (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM, maandag, De 32-Jarige P. V, uit Bergen op Zoom la in de nacht v«n vrijdag op zaterdag na een inbraak in Woensdrecht gear resteerd. Tijden* het verhoor bekende hij de afgelopen twee Jaar ongeveer veertig keer ie hebben Ingebroken In Bergen op Zoom, Ha tateren, Roosen daal, Hu ([berg an en Goes. HU was nog niet eerder veroordeeld. De man had de meeste goederen In zijn woning op- g ei lagen. De politie vermoedt dat da waarde ongeveer 20.000 gulden is. Beste kat van de show; de zwarte pers Nova du Mont Joly. (Van een onzer verslaggever» AMSTERDAM, muodif, De in ternational champion Nova dn Mont Joly, de zwarte Pen* van mevrouw Bogard uit flens In Frankrijk, kreeg gisteren de bronzen medaille, uitge loofd door de Koningin en prins Bern hardt voor de beste kat van de inter- nationale tentoonstelling, die Felikat saterdag en sondac in het beursgebouw aan het Dsmrsk hield. Ongeveer 7500 peisonen bezuchten do tentoonstelling, waarvoor ruim 16Q exposanten, onder wlu een dertigtal buiten landers, bijna 350 exemplaren hadden ingezonden. De zwart* Per» van mevrouw Bogard was tevens beste in categorie langharlgen. Beste korthaarkat van de expositie was de International champion Nickv ria Tchao-Klng, een blue point Slamee# van mevrouw Martens uit Brussel. Mevrouw J. de Jongh-Schep uit Werkendam zag haar Figaro snow- drifi bekroond als be»!e kitten, teven» beste langhaar-kitten. Beste korthaar-kitten was volgen» de Jury Pistache de» Mont» Doré# van de heer M. Wielinga uit Amsterdam, Bentveld Dip»y Doodle van me juffrouw H. L. püsthuma uit Aerden- hout werd ultgeroep*r? tot beste lang haar castraat en pr. Cleopatra van de Hay mos tam van mevrouw M. Gjaltt- ma-Pool uit iJmuiden tot beste kort haar castraat. ROTTERDAM, zondag. In de hoofdklasse heren van de volleybalcompetUie hebben Concordia en JuUti- na goede preatatiea geleverd. De eerite zelfs een voortreffelijke prestatie door koploper US in Amsterdam met 3—2 te verslaan. De dames van ZVC maakten een vergeefse relt naar Zeist, daar de scheidsrechter voor het duel Cito—ZVC verstek liet gaan. Vijfkringenwedstrijd I (Vaa tan onser verslaggever* HMflilfVI ROTTERDAM. sen- llllifiHMl (taf. De eampellU* keurtmnjUa dear Ida ri|f turukrin- gee in Zuid-Holland ta gehouden, kreeg isterdsgavoud eest feeetolUk SIM*»! stoad het programma geheet la het taken vso de tumarti. Ata slult- gttak van kat uiUtakaad gealaagde toernooi waa er behalve de uitreiking vaa de prU»n en een ster goede de monstratie van deelneemsters aan de weditrfydia. eek een fUmvoorstelUng over ie wereldkampioenschappen tur nen, enige tijd gtledan te Dortmund («hoadan. Op het laatste ogenblik moest de Rotterdam** Turnbond **n van de twee overwinningen missen. In de ont moetingen. zowel bU de turnster» als to de afdeling metajet hadden de Rot- têrdammer* ae meeste punten ver overd en waren In belde afdelingen winnaar, Na afloop werd «venwel door de organlaatoren bepaald, dat niet de punten zouden gelden voor de uitslag, omdat niet elke wedatrljd door detelf- d# Jury was beoordeeld, aodat er ver schil kon sUn. Daarom souden voor elke gewonnen wedatrljd twee match-1 punten worden toegekend. De R.T.B., die tegen Gouda verloren had, kreeg daarom twee punten minder en kwam bi] de turnsters op de tweede plaats terecht. Voor elk van de vier onderdelen, brug, evenwichtabalk, vrije oefening: en paardtprong kwam de best geplaat ste turnster van de kring Rotterdam, Den Haag. Gouds, Lelden en Dor drecht uit. In Amsterdam hebben US en Con cordis een voortreffelijke wedatrljd gespeeld, waartn do beste ploeg na vijf sets zegevierde. Na een gelijke stand ns twee sets !614 en 10—15) volgde een bijzonder spannende derde set, diC pos na een half uur «pelen met 17—15 in het voordeel van Concordia werd beslist (18) US herstelde zich en kwam vla 1511 weer naast Concordia, mser in de laatste iet brak Concordia, waarin Rob van Miaren (geen keiharde maar el hi sp du ukje boven hun eveneens in goede (get wel haartulver geplaatste smashes) en Bep de Wild misschien een heel klein De uitstal ven het toernooi werd dus. Metajis: Rotterdams» Turnbond 8 punten, 8 Qoudse Turnkring 0 pnt, 3 jfiip* Turnkring 4 p., 4 Leiden t p. «n I Dt IDordU# Turnkring 0 d. dojzms; Gouda p., I R S Dordrecht 4 fi Lelden 3 p., 5 Dan Haag 0 p. vorm verkerend# collega's uitataken, het verzet van de Amsterdammer»; 1115, waardoor de eindstand op 2—3 kwam. Juliana heeft zich volledig aangepast In de hoofdklasse. Na de eerste vier wedstrijden te hebben verloren volg den zo» opeenvolgende overwinningen. Zeemeeuwen waren de laatste slacht offer» van de Schiedammers, bij wie Aid Brcmer als spelverdeler de grote man was, met Soeters, de Keizer en de Munnkk al» goede afrontlef» Na de eerste «et met 15—7 te heb ben gewonnen #n in de twrede ge woon weg langs hun gasten te zijn ge wandeld (144; 14—U; 15—13) liet Julians de taak «ven uit de hand lo pen waardoor via 12—15 en 1115 een vijfde s«t nodig werd. Htarln lieten de Schiedammers weinig twijfel aan hun superioriteit bestaan en in de kortst mogelijke UJd werd met 15—4 het pleit beslecht. Uitslagen* Eredivisie h#rsn: Clto—Oranje Nswsu a-t d*iyim' aoa-us r»ir s—o Hooidklssse heren: UJt—Concwrili 3, DTS—Ztndvliel 8—1: DTg-JtandvUtt 3 -i, 81GI—W| O—0; Kanseree—Octopu* a—S, 80S t—HV1 03, JulUne—Zeemeeuwen 3-3 Demee: 8t Paul—DM lUeekee tK'topu»—Vslbovol 1—3. ^MVJ—Motenwlek 0I, Ar»<M— Zandvliet O—3; Cito— ZVO, Overssngikiass# heren: SVCAV '40 3—0; Achliiee—Cwicordia t S—l. Funrh- AittXO S—0 AtacUng Rotlenlsm III 5VC* 2—Julian» S 0-3. PAIUJg. sondes Oe uitslagen v»n *je' londsf sespeeld* wedstrijden voor de Frenie cornpellU# lulden Beitnee—Lille INsniee-Itreibouii e—0: Monaco—Ma reel Ue O—l; Vetenclennw Rouoan 8—0: gtsde Psrli—Nice 1—0. So* chsux—ToutouM I—0; #1 Itienne—Anger» M: Nlmee-kelnw 3—1: Leno-Lyon gord Hua—'IICP Sedan 3—0. 81 Ktienne heen met seeentwUitig pun* uit ncgsnUeri wedstrijden oe leldlaj ir Nsntea en Lena met reepeetleveiQk m vitten Nimee beest ~"A 1 en taats Ie plaste TAfELTENNIS (Van onse UfeItenoismedewerker) ROTTERDAM a on dar. Door eon nederlaag van 04 tegen JCV ta het spel voor Xerxes uit. Promotl# ta er niet meer b(J. Boor dese uitilag komt Xerxes namelijk bU de awnkkere teams, die in de tweede helft van de competitie toon uitmaken, wie sal de graderen. Eendracht 3. dat een 7 —3 nederlaag tegen NedLloyd 2 moest Incasseren, heeft een magere eerste helft achter de rug Acht wedstrijden werden acht nederlagen Eendracht 2 daarentegen heeft het fantusttach gedaun O'k de laatste wedttiyd tegen PSV werd een overwinning E» nlot zo'n kleine ook 10—0) Het eerale van Eendracht sloot de eerste helft af met een 9— l overwinning op HOC. Zowel Een dracht 1 als Eendracht 2 zal in de sterkere groep worden geplaatst Twenty One Up en Service zijh mn gwiaagd zich direct te plaatsen in de sterkere groep. Twenty One Up ver sloeg zonder veel moeite Favoriet met 8 2, NOAD, dat met 0—4 van Een- diacht 4 won. kan zich vla een beslis singswedstrijd tegen Irene 2 nog in de sterkere groep ipelen. Elan, dat met 5—3 gelUK speelde tegen Scylla 3, en Germinal 2 dal met 7—3 verloor van K er> K. zullen in de tweed» hvUt l>b de zwakkere team» worden Ingedeeld Scylla, AMVJ. NedLloyd en ACGA en de winnaar van de beslisilng»wed strijd Wibata-Belcrum gasn In de tweede helft van de competitie spelen om de hoogste eer van de tsfeltennta- cam petit It Belcrum greep de Ustetc ksu* tegen Msashree met belde han den san. Na #«n ipannend duel ging Uelorum mei een 7—3 overwinning naar hut» Scylla kwam op de eerste plast» van de ercklaise 1 door een 7 - -3 overwinning op AMVJ. NedLloyd won met overtuigend# cijfers (10- 0) van SN li Smash AVO A had weinig nuH'te niet Wlbut# (7—3). Ita uiUlig*n KrrkUl I gcyll»— AMVJ T—3 M*a»bre*- Bvlcruin S-7 Ktawt i NedUoyd- «NI. grn#»h IÖ-0 Wltwts—AVOA 3- Hoofdhlm* JCVRNl.' Bin«h 3 'Wibata t 10- O IIUit»—WihaU 3 3- a si s»r\u«k Om Vurmaak 7-3 C Otympla—AMVJ I 0—10. Arg«» -Wtuat» 3 1 O. Iren»Wib«U 4 4-tf, «tau.lraUU 0-NfdUord 13-7 gi ATTXT—8wlfl 1-#, ï»ndr»chl 3-P»V JO-O. 91 HOC-*«mhaCht 1-4 Oe Treflare—OoMrtm* »- I Ov«T|U)i«kl*ii* Kli VrwtMlemcnasi^-- Iren# 3-3 kt: Never De#p*ir 3-VOZ ft-1. Eendracht 3—NOAD *—4, ri: QomI* nis l-Qulek 0—10; Twenty OM Up—H* vorlai t3 Hi K W K—<tamilna) I 7—1. Clan Sr vil* 3 3—4. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag. De verkiezingsraad van de KVP heeft zaterdag KRO-voorzitter mr. H. V.vanDoorn met 47 van de 60 stemmen alsnog een zekere zevende plaats gege ven op de Brabantse lijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 februari aanstaande. Van deze lijst werden in 1963 veertien kandidaten gekozen. De heer Van Doorn heeft daarop ijjn verzoek van vorige week om van de kandidatenlijst te worden geschrapt ingetrokken. Hft had laten weten op dat verzoek terug te rullen komen als dc verkiezings- raad hem met minstens driekwart van de stemmen op een verkies bare plaats zou zetten, De voorzitter van de KVP, mr. P. J. M. Aalberse, liet de heer Van Doorn zaterdag telegrafisch weten dat hij alsnog een verkies bare plaats had gekregen. In het zelfde telegram schreef de KVP- voorzitter dat de heer Van Doorn naar het oordeel van de verkie- zingsraad ten onrechte verband had gelegd tussen de moeilijk heden rond zi|n kandidatuur en de vrijheid van meningsuiting. Op de westelijke kandidatenlijst, die wordt aangevoerd door de ondervoor zitter van de Tweede-Kamerfractie, de heer C. J. van der Ploeg, ontbreekt de naam van het zittende Kamerlid mr. P. A. Blaiaae. Daar hij er ook niet In geslaagd 1» een plaats op een van de andere lijsten te verwer ven zal de thans 55-jarlge heer Bla'sse na een veertienjarig lidmaatschap niet in de Kamer terugkeren. Op verkiesbare plaatsen op de wes telijke lijst staan de volgende nieuwe lingen: mevrouw A, M. C, V, Groen- ■mit-Vsn der Kallen te Beverwijk <4), mr. O. A, A. M. Boot (7), vooriitter van ARK A en van de Raad van Ar beid ie Den Staag, de heer W. B. v. DusarduUn te Goet (10), de 31-jarige vice-voorzitter van de KVP-jonger en J, B. M. Meijer uit Schoort (13) en de beer A, J. Hennes, wethouder van on derwijs te Beverwijk (14). Op de noordoostelijke lijst, met me juffrouw dr. M. A, M, Klompé als lij staan voerster, ataan eveneens vijf nieuwelingen op verkiesbare plaatsen: mr. F. H. J. J. Andriewen te Blltho- ven, directeur van het katholiek insti tuut voor de volkshuisvesting (5), drs, P. J. Janssen, economisch adviseur (Van onse korfbalmodewerker) I1JS1.IJ.H ROTTERDAM, ion<Ut EBLHaai Op de laatste dag van de veldcompe title U er door de slechte toestond vsn de terreinen vs» het proiramma niet veel terecht ge komen. Een van de weinige wedstrij den. die doorgingen, was het duel tas ten 8perwen en Vicus Orient!» in de overgangsktatie B. De uitstag 63 in het voordeel vsn Vlcu». In de eerste helft kon Sperwer» het tempo tegen het betere Vicus Orient!» nog wel volhouden. De Leldae ploeg nam de leiding, maar Vijfwinkel maakte gelijk. Na de wisseling liepen de Leldenaren naar een 3l voor sprong uit. Kort voor de rust verklein de Aad de Ruiter uit een strafworp de achterstand (23). Na de hervatting drukten de 8«ten snel door naar een beslissende 6—2 V, oorsprong Sperwers kwam niet ver der dan nog een tegentreffer van Piet Rlisfu"de veldcompetitie tot 19 februari *ttl ligt gaan de korfballers zich con centreren op de inicrokorfbalcompeU- tie, De Rotterdamse Korfbalbond maf zich dit seizoen gelukkig prUzen. dat het de beschikking heeft over twee sporthallen. n.L de Eneralehal en de Sctvledamse Margriethal. In deze laot- ite hal werd e«n aanvang gemankt met de Zuidhollandse microcompetitie, waaraan xondag door regionale acht tallen werd deelgenomen, t>« utMIsmn wsrsn. Afrtellnj ïh' Vlrerdtniren *-r®£hta*tam 3 OSCR 3—HPV 3 0-3. IVION »-Un - cum 3 1-1: HPV Schiedam 3 0-8. Uni cum 0Vtasnllngsn 3 J—3. OSCR 3WlON jUtalln. 3 A Spsrweis 8—Vl»ardln«n 4 1—0. HooivUst 3—TreXvos#)* l-®- WION 3Tsn Donck t 3—0: Sptrwsw »- HoosvLlcl S 1—1; VUeMlnssn T»n DCnfk I Twkvoista S-WlON 30-1. Afdstlns J B gurolop—Untcuni 38—U HPV a—Alsx I— 8. Succes I—De Bermen 9 t~-2 turotop—HPV 1—4). Unicum 3--|>s Bermen 3 1—0. AJsx—Succe* 3 3—3. HPV 3Unicum 1 1—3. Succes 1—Xurotap 1-4: De Bermen Aj*x t—4 MADRID, «ndii De utu]»s«n x- rte *oml»i «eepeeWe wed»trtjden v«n <w eert te dwuie vsn de Spasnse rompeUtta CordoueReel Madrid O—I. AUetleo Ms- drill -SevUia 3—0. Se bedell—Hesl Zsrs«o- t% 3—3 Pon te ven reBspsnol 3—0: Be ree luns—tas Psinisi 3l, Greumta—Elche 1—0 Vstancis—Hercules 4—0. Stand ou kop lukH 1 Real Madrid n rust3/3 Valencia en Kspsnol 1» pnt4. Barcelona 11 pnl UBSAJMJN. tondes De uitstagen vsn da tondsc gespeelde wsdalrljden voor <U eerste dlvule van de Portugees competitie lu hide Benfica—CU F Itarrelro 3-0; Vltorls Hm. luber—AtleUco Banjoenen»» Ï»ns»s—FC Porto I- rins 0-0, Vltorta Colmbra o— l, Lals» ubott J—I Bendes heett met it pnt uit •irtxisn de leiding, «erelid "i met pnt. van de katholieke bouwvakarbeiders- bond (8), mr. Th. E. E. van Schaik, Juridisch adviseur van het NKV (9), de NKV-districtsbcstuurder A, J. W. Krolse uit Deventer (10) en mejuf frouw J. Th. W. M. Balfoort, studen tendecaan te Ntjmegen 12). Op de Brabantse lijst, aangevoerd door het Tweerie-Kamerhd P. J. Lar- dinols, staan twee nieuwelingen ver kiesbaar- de 32-jarlge jongerenkandi- daat jr. P. A. M. Cornelissen te Best en de Tilburgse onderwijzer J, M. van der Aa (14). Limburg De voorzitter van de Tweede-Ka merfractie. drs. W. K. S. Hcbmelxer, ta lijsttrekker in Limburg. Op de rijf de plaats van die Ujat staat staatsse cretaris van aoeisle saken dr, J. F. G. M. de MeGer en op de zevende de landbouwdeskundige A. J. Hntsche- maekers te Roermond. Belden staan verkiesbaar, want in 1963 werden op de Ltmbargie lijst negen kandidaten gekozen. Het partijbestuur heeft een vergeef se poging gedaan om de minister voor ontwikkelingshulp, mr. Th. H, Bot, op de Limburgse lijet te krijgen. Men verving hem in Limburg echter door staatMccretaris De Meijer, die zich de laatste tijd veel met Limburgse pro blemen heeft beziggehouden, onder meer met de debacle van de.Vasco- mjj. De heer Bot komt nu op geen der kandidatenlijsten voor. Verscheidene KVP'ers zullen we gens hun leeftijd niet in de Tweede Kamer terugkeren, zoals de heren H. C, W, Moorman, W, J, Andrjessen, J. M, A. C. van Dongen en lr. W. J, Droe- sen Mr, K, T. M. van Rijckevorsel keert om gezondheidsredenen niet terug. (Van een medewerker) AMSTERDAM, mtsmlir, De no terlngsMmmlssle van de Leeuwarden se beurs bracht opnieuw geen veran dering aan In de noteringen van Friese kaas. Het aanbod was» WJ te ruglopende produktie, niet zeer groot en werd sonder veel animo opgeno- Hoewel de produktie terugloopt, zoals steeds in deze tijd van het jaar, was in de week tot 26 nov. de kaaa- p rod uk tie toch nog 9 pet hoger dan vorig Jaar. De binnenlandse afzet en ook de export zijn, zoal» steeds in deze perio de van het jaar, matig tot flauw. De bevoorrading voor de eJndejaarse feestdagen is nu overal wel voltooid. Uit VIB-voorrsden wil met 9000 ton boter verkopen voor export De voorraden bedroegen per 20 no vember ca. 23.659 ton, dat is 4 pet minder dan vorig jaar. Produktiecijfers (CBS) Kaas In tons volvet 404- Boter 20—26 nov. 1906 2437 1168 1148 21—27 nov 1965 2302 1009 1177 (Van een onzer verslaggever») AMSTERDAM, donderdag. Met ingang van 1 Juni zal de Lufthansa de lijn Diuseldorp-Amstcrdam-New York openen. Deze verbinding, die met Boeings 707 zal worden onder houden, zal driemaal per week wor den gevlogen. Tot dusver onderhield de Lufthansa alleen de dagelijkse ver binding met New York vsn af Frank fort Het lag aanvankelijk m de bedoe ling, dat deze nieuwe lyn per S april, zou worden ingesteld, maar door vertraging »n de aflevering van i chines moest dit drie maanden wor den uitgesteld. De nieuwe verbinding via Schiphol kon tot stand komen op grond van de lucbtvaartovereenkomst tussen Neder land en de Westdultse Bondsrepu bliek. Van de zijde van de KLM, die van deze nieuwe Üjo concurrentie zal ondervinden werd vanmorgen gezegd' „Wy hebben ons altijd voorstanders getoond van vrijheid in de lucht. Bo vendien ia het zo, dat de KLM ook vele lijndiensten op Duitsland onder houdt GROESBEEK, zaterdag (ANP). Het echtpaar Cclman in Groesbeek Is, waarschijnlijk dinsdag, door ko- lendampventlkking om het leven ge komen. De man was 05 en de vrouw 01 jHar. Buren waarschuwden gisteravond de ppliiie. De televisie stond nog aan. De schuif van rle oude kachel in de huis kamer was dicht. JONGEMAN DREIGDE IN "WINKEL MET MES (Van eeu ouser ventacaevefs) AMTBKDAM, msandtgr. Een fors*, ongeveer 23-jarige jongeman heeft uterdogmJddag omstreeks kwart voor set een roofoverval gepleegd op het speelgoedmsgsiHn Vsn der Laan aan de fan Pleier HeQestnut to Am sterdam. De rover, die gewapend was met een dolkmeo, maakte 750 gulden hult en ontkwam. HQ Is nog niet ge vonden. De eigenaar van de speelgoedzaak- de 29-jarige heer W. van der Laan en zijn personeel blijken de dader al eni ge dagen voor de overval in de buurt van de winkel gezien te hebben. Hij was toen in gezelschap van twee ande re, vermoedelijk uit Zuid-Europa af komstige jongemannen en is twee keer de winkel binnen gegaan om een klei nigheid te kopen. Zaterdagmiddag ge beurde dat weer. Bij de zestienjarige winkeljuffrouw M, de Jong kocht de onbekende een poppetje van 69 cent. HU betaalde met een biljet van tien gulden. Toen me juffrouw De Jong de kassa qpende, be dreigde de jongeman haar met een dolkmes en deed een greep In de geld- lade ,Hij verdween voordat iemand had kunnen ingrijpen. De heer Van der Laan, die op het moment van de overval niet in de winkel maar in het kantoor waa, werd gewaargchuwd en liep naar buiten. Door twee jongemannen, vermoede lijk dezelfde als waarmee de rover eerder was gesignaleerd, werd hQ in de richting gestuurd, waarin de dader was verdwenen. Het bleek een dwaal spoor te zijn. Van de rover is slechts een vaag signalement bekend: ruim 1.80 meter lang, donkerblond, was ge kleed in een donkere overjas, een don kere broek en een roze overhemd met open boord. NEW YORK, maandag (AF). De Amerikaanse cabaretier Dtck Gregory heeft verklaard dat het onwaarschijn lijk is dat hij Hanoi zal kunnen be zoeken om op te treden -voor gevangen Amerikaanse vliegers. Rij zei dat naaste medewerker» van Bertrand Russell in Engeland hem hadden ge zegd, dat men ln Hanoi van mening ls dat de Amerikaanse bombardementen bij Hanoi in verband staan met het voorgenomen bezoek van Gregory. De bombardementen zijn begonnen kort na zijn aankondiging dat hij naar Hanoi wilde. (Van onze dam mede werker) isnses—FC Porta i—I; FC Beir*—iporttnx '"tori* Quimsress—Aosdsmk* Lstaos# Porto—AUsUco Os- DEN HAAG, zondag. De Jaarlijkse dam- ontmoeting tussen Zuid- en Noord- Holland eindigde ditmaal In Uk—10. Zuid-Holland mocht ilch bliumder gelukkig prijzen met deze puntenver deling. Want nadat Zuldhollands kam pioen Jan Weerheym had geblunderd, dreigde geruime tijd een nederlaag. Die liepen de junoren wel op; Noord- Holland, dat al to de beginfase kan bogen op een 60 voorsprong, zege vierde tenslotte met 128. Fred I verts werd verrast door een darruet vgn zijn tegenstander, die be slissend bleek,-Nadat Van Leeuwen De Ruiter in remise was geëindigd, herstelde v. d. Wetering, die ten koste van een schijf doorbraak forceerde, het evenwicht (3—3). Op dat moment ontwikkelden de zaken zich nog gun stig voor Zuid-Holland. Wel had Weer heym, aan het eerste bord, iljn tegen- •tander niet van dam kunnen houden, maar hij had per ok>t van rekening een schijf meer en poogde tot een wkietatelling te komen. In die fase van de partij overzag hij een eenvou dige weerlegging van v. d. Sluis, waar na het pleit direct beslist was. Zuid- Holland stond andermaal achter. Met positioneel overtuigende mid delen „vouwde" Bronstring de IJmui- denaar La ros op. Deze nog betrekke lijk jeugdige student, uit het Rotter damse Constant afkomstig, maar te genwoordig spelende voor het Leidse LDV, heeft beslist veel ln zijn mars. Voor de derde maal liep Zuid-Hol land daima een achterstand op. Wim Beeke combineerde veel geraffineer der dan Invaller Vlsaer voor de te laat gearriveerde Stuurman die dan ook «1 bij de lijd con tab le kon opgeven. Vsn Mourik herstelde he< evenwicht. Hij drong in het middenspel ver op en ging met overmacht het niet zo moeilijke eindspel ln. Dat waa 77, Maar nog iteeds dreigde verlies voor Zuid-Holland. Wim Roozcnburg zat tegen Vsn Hal namelijk zwaar in de verdediging. De Core tan ten aar ont snapte evenwel #n dst gaf opluchting. (De partij werd remise). Fokke de Jong hsd een Ucht overwicht tegen Holrivoogd, mssr de Zaandammer organiseerde zijn verdediging zo voor treffelijk. dat winst voor de Rotter dammer was uitgesloten. Toen. bij de stand I9, hing allee af van het treffen Varkevtaser—Wtm de Jong. In «en onregelmatige partij had d« oud-kampioen van Nederlüto enig overwicht. Hij vond niet de stark- sta voortzetting, waarna Vork#vlater eeh benauwde remiae kon bewerk stelligen, daarmee tegelijkertijd 2utd- Holland reddend van een nederlaag. Ds rwatutia: tenteren 2uki-K«U*mt—Noord-Hottend: Weerheymv d. Sluis 02. Varkevtswr— W de Jong 1—1: BronrtrtngLaros 3—0: Roozcnburg—Van Hal 1—1' Ud Veruwin Do Ruiter 1—1 Ivens jrPfttm-r 02.,F de Jon*—Helstvoofd I— 1 v. ft. Wetering - Bus 2—0. Van Mourik—Kiewltt 3-0 Vis ser—Beeke 0—8 Totaal 10—10. Junioren' HuCtWestcrvckl 1—1 S de Jong—Pater 0—2; Kromhout—Knies 2- -0 BoomZijmerm 0—2, Staallekker--Foei- mann 1—l, stoorvogel—v. d Vosten 1--I. Poot—Van Wort 1—1 Simon* -Muller 0—2, Theun»—Teer 0—2, Verkalk -Coudt 3—0. Totaal B—12. MDVERTENTJg» Al* men 'c over moderne dekens heeft... dan denkt men natuur lijk direct aan Draten dekens. Want ik er één loort deken 1», die alléén maar comfort en g#mak geeft... dsn Is 't wet de Dralondeken. Licht in gewicht, verrukkelijk warm, mooi cn volgeruwd, makkelijk te vossen en vtuj droog en bovendien ln deze aanbieding voor een bijzonder lag* prijs. (Van onze schsukmedewerker) ranrnrn Rotterdam, «on- BiaitallHU d»«. Er heerst grote onrust in de hoofdklaise. Dit omdat een team dat dit seizoen voor 't eerst in de hoofdklasse meedingt naar de landstitel en waarvan men verwachtte dat het zich „misschien wei sou handhaven", alle verwachtin gen overtreft; het Leldae Philidor. Het staat nu met 6 match punters (1SH bordpunt) san de top van de ranglijst. De Leldenaren wonnen in de 3e ronde met maar liefst 73 van het Amster damse ASC, dat 10 mui het kam pioenschap van Nederland behaalde (voor het laatst in 1964) en dat nu met het detradaUemonstcr geconfronteerd wordt. ROTTERDAM trok zich door een 5Vi4'/i zege op het Verenigd Am sterdam» e Schaaxgenootschap omhoog. Overwinningen van Jongsma, Maa- kenschljn, ars. Sanders, Van Baarle en Van de Herik; ir. KuijpersRee V»Mr. Mulder, mr. Sandifort, mr. Van Bockel en Vreeken verloren, Philidor (Leeuwarden)Utrecht eindigde in een geHjksgel (5—5)» Uni- Arnhem) Ook hier is dek*n* 4 50*100 Morgan om 9 uur begint d« verkoep van da» 1-p#noom tuperwtrma Dralen da k«M, de moderne d«ktn, m«t da vel# voerdelen. Ut. af schrift. Oatt. tas (Groningen) werd verdaagd bij een gelijk»pel te verwachten. Stand na de derde ronde (incl. de u verwachten resultaten van de afgebro ken partijen); rn.pt n borop 1. PHILIDOR (Latafcitl 8 iU 2. PftUWof (Lfkuwsrdvn) .1 I(M_ o.» or1 ltf's kir.cil 3 W», Abtf lArnhemi 3 14'* J. -AS (Amsterdam) X 14'a UnHs* (Groningen» l 10 u. AaL (Amsterdam) 0 U's In de eerste klasse kon Cbarlois i. dat tegen zijn grootste concurrent, net Haagse Moerwljk., op volle oorlogs sterkte in de arena verscheen weer twee match pun ten aan zijn verzame ling toevoegen: 5%—3V» (voorlopig). Het wordt waarschijnlijk 64. Kerkhof! nam de sterke Hagenaar Tuk Tuk (29 zetten); ook ir. Den Ouden, Kunnen, Roos en Roozenbeck zegevierden. Baris speelde remise, welke uitslag eveneens te verwachten k in de partij van Van Ommen. Cbarlois' tweede concurrent. Eind hoven, sosuvridt met Ö)i (wordt 3tb—öta) tegen de Haies* Chr. SV en Do; dreent verloor met dezelfde cijf«r« van h.t Dclftse DSC. Rotterdam 8 pang én werd een overwinning voor de Spangenaren. (36lii). Vooral aan de eerste 0 borden was het een eclatant auccea: 5 uit e. m.ptn fco.dptn I9'i 4 1 ia»j Booch), *i 4 - -R CIÏABLO.a O WH Y .pcy.i ^Indhov.ii Po- »>t! rtta ,1 i Cpnvr ctot In 2C werkt* Het Weet«>—Regbte *lch enigszin» uit de moeilijkheden door «en SVfc—-V» i*g# op De Pion (AmrierdamL In ID twee sensationele uitslagen. W tnijm Ste.alt* dstf het onderspit ts- gen het Nttmme 8MB (3l/»~öH). Chariots rank vergwskt aange- Jan. verloor tegen H8Y (Den 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1