'Mijn hart brak toen het in de golven verdween' Alle beslissingen tl zijn gevallen ROTTERDAMS DAGBOEK Zo leven we op een studentenschip Feestje KAPITEIN VAN ONFORTUINLIJKE ENGELSE COASTER: R. Gravendijk werd winnaar Apen-gevecht in Blijdorp ROTTERDAM RIJNMOND 'HET WAS EEN OUD SCHIP, PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP MAAR EEN GOED SCHIP MEILER BLIJFT DOORSTRIJDEN Goede prestatie van VZC'er Yan Opstal JAN SCHUT ERELID NBB Vragen over oorzaak achterstand Rijnmond-Europoort Om de Ophoffbeker Geen krant ontvangen? pag, 4 - dinsdag 13 december 1966 (Van onze sportredactie) DAMMEN De vier geredde Engelsen: v.l.n.r.; Carl Marsh (18) matroos, scheepsjongen Patrick Murp&iy (17), machinist Raymond MartinelH (18), en kapitein Cofin Merritt in geleend p3k. (Van een onzer verslaggever*») HOEK VAN HOLLAND, dins- dag. *Mijn hart brak toen ik mijn «chip in de golven zag ver dwijnen. De *Eldorita' wal wel oud, maar goed gebouwd. Binnen een kwartier wai er niets meer van te zien.* Gistermiddag rond half drie stapte de Britse kapitein-stuur man Colin Merrit over op do Hoekse reddingboot 'Koningin Juliana'. Een paar uur tevoren had hij, samen met djn drie be manningsleden, zijn schip do Britse kustvaarder 'Eldorita' op 35 mijl noordwestelijk van Hoek van Holland zien zinken. DEFECT Ai ',G. !ft Irjh - Xn een geleend du door de be- Loulsfln Jtülsna" geleend nk, tonder lelfs lotboek te kunnen redden werden se giatormlddm manning van de ,JKou nsar Hoek vso Hollend gebracht. BIJ de warme kachel, aan boord van de reddingboot, vertelt kapitein Mer ritt zijn verhaal: ,.We waren op weg van HuH naar Rotterdam. Vannacht om twee uur kregen we een defect aan de machine. We wilden de etorjng zelf verhelpen, maar slaagden er niet In. Zr stond een behoorlijke bries, windkracht zeven, en we dreven anel al Op den duur ging het schip slag zij malum, 35 graden of meer, We hebben natuurlijk gelijk noodseinen uitgezonden. Meer konden we niet doen." Samen met zijn stuurman Raymond MartinelH (18 Jaar), en da twee ma trozen Carl Marsh (18) en Patrick Murphy (17) werd besloten om de robbervbotten overboord te zetten en het end zink end schip te verlaten. Na eerst «en kleine dinghy In het wa ter te hebben geworpen, ging de grote vler-persoons er achter aan. Omdat de „Eidorlta," een scheepje van even 300 ton. iteedi meer overhelde, kon geen minuut langer gewacht worden. „We konden nieta redden, zelfs geen kleding. Hat logboek lag ln hot stuurhuis, maar daar kon ik rdet meer bij," aldus kapitein Merritt. Nadat men gistermorgen-vroeg het schip had verlaten, dreven do vlotien •nel af. ,.We werden gelukkig niet door de zuiging van onze zinkende kustvaarder gegrepen," aldus de ka pitein. „Maar ik kon wel zien, hoe zo mat de boeg omhoog ln de gol ven verdween. Het wm een oud schip, maar een goed schip. Toen bet zonk, brak mij a hart." GELUKT Drie kwartier later werden de vier BrlUen opgepikt door do bemanning van de Duitse kustvaarder .Fries land." die op weg was naar Gothen burg. „Hei was wel moeilijk om bij do .Friesland" te komen," aldus ka pitein Merritt, „De wind blies ons steeds van het schip weg. Maar ten slotte is hei toch gelokt." De jongste opvarende van de „El dorita, de 17-jarige Patrick Murphy uit het Eascxse dorpje Ttptrey maakte Da twee rubber dinghy's worden door de bemanning van de reddingboot „Koningin Juliana" van de „Friesland" overgenomen. Raymond MarWneHI wondt door de bemanning van de „Koningin Juliana" boord genomen. xJJn tweede zeereis. Nog wat bleekjes vertelt hij dat hij .,tocb wd even bang is geweest, toen hij overboord op hot vlot moest springen. Maar ik twijfel- de er niet aan dat we gered zouden worden." BIJ de machine van de „Flesland" werden de natte kleren gedroogd en kreeg kapitein Merritt van zijn Duitse collega Leefoge een pak te leen. Op volle zee, vijf mijl uit de kust, nam de reddingboot „Koningin Juliana" de vier schipbreukelingen over. Op een Inmiddels kalm geworden zee verliep de overstap-manocuvro zonder niocl- Qm half vier meerde de redding boot in de Benghavon van Hoek van Holland af. Op de kade stond al een deputatie van ontvangst klaar, Kapi tein Merritt had vanaf de „Fries land" al een telegram naar zijn vrouw an twee kinderen ln de Engelse haven Een onzer verslaggevers In gesprek met de geredde kapitein. i naar zUn vrouw de Engelse haven Whitstable gestuurd. Na een kort ver blijf ln hrt Groene Kruiagebouw in de Hoek werd door de vier schipbreuke lingen da terugreis aanvaard. per nachtboot van Hoek van Hol lend naar Harwich. (Van onze zwemmedewerker) ZWEMMEN ROTTERDAM, dinsdag In het sportfondsenbad-Noord werd nterdaz de laatste zwemcom petitie wedstrijd van de Z.R.O. In 1986 gehouden. Bij de heren kwamen op het num mer 100 m, vrije slag twee zwemmers onder de minuut. Vooral Gerard van Opstal (V.Z.C.) leverde een uitateken- de presitatie, In 58,3 sec, finishte hij voor Rien Zljlstra die 59,7 sec. om zich liet afdrukken. Bij de dames zegevierde Corrie Mulder van Merwede in 1.5.2. Ook de 4 x 100 m vrjje slag eet. gaf van het begin tot het einde een felle strijd tussen Merwede en B.Z.C. Met een verschil van 0,3 seconde tussen Merwede en R.Z.C._met een verschil van 0.3 seconde zegevierde Merwede, 4.21,3 en 4.21.6 Uitslagen: vzc 33,—: 2. T. Buys VZC 33.8. Idem Jongens: 1, J, d« Joode RZC 34.0 2. M, SmeUen Viking 38.8. 1.13.2. Idem Jongens: 1. G. v. Opstal VZC 58,3: 2. R. Z ijls tra SZC 50.7, 100 m. Sch. sl. m 14—46 Jr: 1, C. v, da Veer VZC 1-2S.4; 2. M. Vijfwinkel SZC 1.28.8. Idem Jongens: 1. K. Smft VZC 1.2C.S: R. Zegveld ZPC 1.22 4 x loo m. vrije sl. Est. da.: 1. VZC 4.34. Idem beren: 1. Merwede 4.21.3: 2. RZC 4.21,8. ROTTERDAM, ditudag. De lper K. Meiier. die ecu aclie viert voor ge reduceerde toegangiprUseu voor be jaarden bij voetbalwedstrijden, houdt zaterdagmiddag een bijeenkomst tn een aaal van het industriegebouw aan de Goudmlngel. De aetJe zal er besproken worden door een forum, waarin, zitting hebben de voorzitter van Fortuna Vl.. Dick Hadderoan, de voorzitter van do ver eniging van contractapelere, Gerard Kerkum, „Bruine Kees1' Koomoef en de hcec Meller zelf. De bijeenkomst begint oen hall twee, De toegang la gratis. ROTTERDAM, dinsdag. Mr. A. N lessen Is op eigen verzoek eervol ont slag verleend uit zijn betrekking van kan ton rechter-plaatsvervanger ln het kanton Rotterdam. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Tijdens de dit weekeinde ln de Amsterdamse Rai gehouden Jaarvergadering van de Nederlandse Boks Bond is de oud- voorzitter van het district Zuid-Hol land, de heer J(an) Schut uit Rotter dam, benoemd tot erelid van de bond. Een van de interessantste punten van deze vergadering was de bekend making dat ondanks een verhoging van bijna dertig procent van georga niseerde bokswedstrijden ln Neder land het percentage knock outs van vijf naar drie procent Is gedaald. Dank zij de medische begeleiding zakte ook het aantal kleinere verwon dingen aan wenkbrauwen en lippen met de helft. Als vice-voorzitter van de N.B.B, werd gekozen de heer J. N. Krikke (Eindhoven), de heren H. H. Nijdam en G. Th, F. Beerlage werden herko zen resp. als secretaris en penning meester. Verder besloot de vergadering een nationale technische commissie Ir» te stellen, waarvan deel uitmaken de heren J. C. H. van de Zee (Amster dam) en J. Cats (Den Haag) en een nog nader aan te wijzen afgevaardig de van het hoofdbestuur. DEN HAAG, dinsdag. De vaste commissie voor verkeer en waterstaat van de Tweode Kamer heeft minister dr. J. E, de Quay gevraagd wat de oor zaak ls van de achterstand in de finan ciering van het vaargeulproject Rijn- mond -Eu ropoort De commissie vraagt in het vandaag verschenen voorlopig verslag of het juist is dat de vermoedelijke uitgaven over 1988 voor de werken in het nieu we Rotterdamse havengebied onge veer elf miljoen gulden beneden de be. beschikbaar gestelde beg roti ng&gelden (ad 37 miljoen) zullen blijven. Kan er toch op worden gerekend, dat de definitieve mond in 1970 en de ha- vendammen in 1972 zuilen worden voltooid, vraagd de commissie. ROTTEBDAM/LEI- DEN. dinsdag. Al le beslissingen ln het toernooi om het provinciaal damkampioenschap zijn thans gevallen. De jonge Jan Weer- heym, de relevatie van het toernooi, werd met de onwaarschijnlijk hoge score van 23 punten, uit 13 partijen kampioen; reeds enkele ronden voor het einde was hij zeker van de titel. De twee LDV-ers J. H. van Leeuwen cn C. Varkevlsser deelden ten slotte de tweede/derde plaats met 18 ponten. Zij hebben de afgelopen week een her kamp gespeeld, die door Van Leeuwen (die de eerste partij won, waarna de beide andere duels tn remise eindg- den) met 42 werd gewonnen. Met Weerheym is daardoor Van Leeuwen de laatste opnieuw doorgedron gen tot de nationale tltelwedstrijd. Maar ook Varkevlsser, die daarin vo rig seizoen zo verrassend debuteerde, heeft nog een redelijke kans. Om een plaats moet hij duelleren met de oos telijke gegadigde O. Drenth uit Em- men; daarin is de arressieve Katwijk- se rTT-ambtenaar zeker niet kans loos. De wedstrijd, die bijna drie maan den in beslag nam, is, wat de eind stand betreft, lichtelijk beïnvloed door de ziekte van Henk Kinnegen. De Ha genaar Oud-Rotterdammer moest zich op dringend medisch ad vies terugtrekken. Maar dat gebeurde nadat hij meer dan de helft van zijn partijen had gespeeld, waardoor vol gens het reglement de nog door hem te spelen partijen winst opleverden voor zijn tegenstanders. Helemaal zui ver is daarom de eindstand niet, maar daar kan direct aan worden toege voegd, dat deze reglementaire hande lingen geen beslissende invloed heb ben gehad op de volgorde aan de top. Nadat in het begin van het toernooi, dat gelyk werd gespeeld met de na tionale competitie voor teams, onder meer Stuurman (van de Rotterdamse vereniging Het Oosten) een redelijke kans leek te maken om in de bovenste helft te eindigen, ging (ook door het itvallen van Kinnegen) het nadat het al duidelijk was geworden, dat Weer-, heym „ongrijpbaar" was, tussen de nog jonge spelers Van Leeuwen, Var-' kevtsser en Ivens jr. om de promotie-' biedende plaatsen. Dat was verheu-j gend, want de damwereld ook de Zuidhollandse kan wel een aantal jonge spelers gebruiken. Opvallend was, dat met name Van der Staay's rol helemaal uitgespeeld is, al is zijn falen in deze wedstrijd wel een vraagteken. Tot hen, die bitter te gengevallen zijn, behoort ook D. v. d. Kerkhoff. Deze, tegen de verwachting Ln, kampioen van Rotterdam gewor den dammer stond vrijwel tot het ein de onderaan, in het begin zelfs zonder een remise-punt, en heeft slechts dankzij een papieren twee in de laatste rondie de onderste plaats kunnen ver laten. Dan deed in elk geval Rotter dams tweede vertegenwoordiger A. Stuurman, het, vooral in de eerste helft van het toernooi, veel beter. In de loop van het toernooi zijn ook (naast de zieke Kinnegen) teruggeval len Van Vloten, die het Dordtse dam- district vertegenwoordigde, en Den Ouden, de kampioen van het Goudse district. Bijzonder goed handhaafde zich Ivens sr., een van de weinige be stuurders/organisatoren, die ook goed damt en daarom spelteehnisch een woordje mag meespreken. Ook J. v. d. Wetering (district Dordrecht) heeft een redelijke wedstrijd achter de rug. Voor Ivens jr. was het enigszins tra gisch, dat hij juist een matchpunt te kort kwam om met Van Leeuwen en Varkevisser uit te maken wie over en kele maanden een gooi mag maken naar de nationale titel. Bij de junioren excelleerden de Rot terdammers Adri Huët en Sally de Jong, ook al lieten D. J. F. Boom en D. Kromhout zich niet onbetuigd. Nadat Huët evenals De Jong lid van het Rotterdamse Constant een ronde voor het einde de titel voor zich had opgeëist (omdat juist daarvoor De Jong een onverwachte nederlaag had geleden) was de strijd om de tweede plaats interessant, die uiteindelijk re sulteerde in een zeer eervolle aan komst van Huëts clubgenoot. Het ts waarschijnlijk, dat naast Huët ook S. de Jong aan de strijd om de nationale titel voor junioren zal deelnemen. Volledigheidshalve thans nog de eindstanden van beide wedstrijden: Senioren; 1 en kampioen van Zuid- Holland: Weerheym (deelnemer na mens het district Den Haag); 2 na her kamp Van Leeuwen (Lelden) 18; 3 Varkevisser (Leiden) 18; 4 Ivens jr. (Den Haag) 17; 5 v. d. Wetering (Dor drecht) 15; 6-7 Ivens sr. (Den Haag) en Stuurman (Rotterdam) 13; 8 v, d. Staay (Den Haag) 12; 9-10 Kinnegen (Den Haag) en Van Vloten (Dor drecht) 11; 11 Den Besten (Leerdam) 9; 12 v. d, Kerkhoff (Rotterdam) 8; 13-14 Den Ouden (Gouda) en Schoon - derwoerd (Leiden) 7. Junioren: I en kampioen: Huët 16 punten: 2 De Jong 13; 3 Boom 12; 4 Kromhout 11; 5-6 Staallekker en Theims 9; 7 Poot 7; 8 Verkalk 6 9 Si mons 5; 10 Van Huut 2. (Van een onzer verslaggevers) ROTERDAM, dinsdag. BIJ de biljartvereniging De Maasstad Is de wedstrijd om de Ophoffbeker maan dagavond geëindigd. Een van de leden van deze club, R, Gravendijk, slaagde erin om beslag te leggen op de wissel- prijs, waarom al vele Jaren wordt ge speeld. Aangezien er dertien biljarters voor het toernooi hadden ingeschreven, moesten er voorwedstrijden worden (fchoud-n iV>. v m fJ nmle een plaats konden krijgen. Van de ten deelnemen leverde De Maasstad de helft. Omdat de spelers van verschillende sterkte waren, moest met een handi cap gespeeld worden. Gravendijk en F, Loendersloot, beiden van de organi serende vereniging, moesten 210 ca ramboles maken, evenveel» als hun clubgenoot J. Kodde. C. Meeuwese van Mathenesserplein 258, J. Breevaart van Heinenoord 219 en T. Miog van Kunst en Vermaak 291 caramboles. Van hen bleef Gravendijk ongeslagen, doch moest door een remisepartij één matchpunt aan Loendersloot afstaan. Ten gevolge van de handicap moest Van Breevaart en Kodde, die een ge lijk aantal punten behaalden, het per centage gemaakte caramboles, voor de rangi De i 1050 1050 130 66 7.30 1050 1007 134 69 7.5; 12ÖO 1103 104 46 6 43 1005 043 170 3B 5 54 1050 838 140 43 7.73 4455 MO 101 S6 6.3-3 3 Meeuwese 4 Breevaart 5 Kodde 6 Miog Het Rotterdamse*» Parool-abonnees Kunnen ons dit telefonisch melden van maandag t.m. zaterdag van 17.30—20.00 unr Telefoon 135430 Abonnees buiten R dam-Schiedam kunnen zich wenden tot onze plaat selijke agenten. yOp het studentenschip „Seven-Seas" (Parkkade 21) heersen orde, rust en regelmaat. Het huisvestingsregle- ment en de aanvulling daarop la ten hierover geen twijfel he staai). Beide geschriften leveren hoelende leesstof op, zoals alle litteratuur die handelt over wat wel cn wat niet mag. Zty geven de buitenstaander bovendien een aardige kijk achter de schennen van het studente u-scheepslevcn. Het dagelijks leven van onze toe komstige doktoren Is Ietwat militair georganiseerd. Iedere student fungeert zo'n beetje als openbaar gezagdrager, als een soort politieagent. Zo luidt ar tikel 7 lid 4 van het huisvestlngsregle- ment; „Bij gebreke pon scheep* bewaking ia iedere huurder verplicht personen, die zich kennelijk onbeuoepd toegang tot het schip hebben emehojt, onmid dellijk van boord te verwijderen". Aardig U de toelichting op dit arti kel: „Anderzijds dient naleving van de geciteerde bepaling niet in heksenjacht te ontaarden: niet iedere niet-bewoner is een onbevoegde: men denke aan al le medische studenten, die zkh naar eer» van de vier collegezalen begeven, aan de bezoekers van de itafclub, aan alle ingeschreven studenten te Rotter dam, die bevoegd zijn een maaitijd am boord van de Sever» Saai te genie ten en aan alle introducés". Het opper-commando van de Seven Seas houdt kennelijk rekening met het verschijnsel dat gezagsdragers er dik wijls een gewoonte van maken bij or deverstoringen de verkeerde te „pak ken". De passage over het brandalann heeft mij verbaasd. Er staat: „Degene, die de Sprinklerinstallatie (de kleine rode spuiters in de pla fonds) of een brandalarminstallatie van het schip zonder noodzaak in wer king stelt, wordt gestraft met een boe te ran ƒ25,-, terwijl de beheerscom missie b ou end ie n de bevoegdheid heeft de aangerichte schade op de be trokkene te uèrhalen". Doen studenten dan zulke dingen? De Seven Seas is op dbt punt dus niet „student-proof'. Van de medische stu denten wordt de nodige zelfwerk zaamheid verwacht. Zo lees ik: „In dien blijkt, dat u onvoldoende mee werkt om uw hut en de gemeen schappelijke ruimten ln goede staat te houden, kan dit een reden vormen om het huurcontract te zijner tijd niet te verlengen. Sommige verboden doen denken aan de bepalingen waaraan kamerver- huursters altijd zo streng de hand hou den: ,,!n verband met brand- en rat- tengevaar la het strikt verboden pro viand in de hutten in voorraad te heb ben (of te doen hebben, denk Ik daar dan altijd achteraan) en/of kooktoe- atelletjes van welke aard dan ook, t# gebruiken. De overtreder zal worden gestraft met vijf stokslagen. In Biydorp 's apenhuU Is een stevig robbertje geknokt door de bewoners Makoua en Peek (orang-oetans). Feek zag namely k kan* een tralie van haar kool te verwijderen en vervolgens bin nen te dringen ln het wereldje van het mannetje Makoua. Peek werd danig toegetakeld wonden aan vingers en tenen. De op passer, die Peek tot de orde riep, kreeg nog een extra karweitje: het opruimen van een heleboel glasscherven. De aap had namelijk een aantal T.L,-buixen boven de kooi van Makoua uil hun houders gerukt en stukgeslagen. ylk weet niet welke ge voelens u bekropen b(j het zien van de feestfoto in de krant van gisteren van het gezel schap toeterende Oranjehuisle den en hoogwaardigheidsbekle ders die in De Doelen bijeenkwa men om de ondertrouw van Margriet en Pieter reliëf te ge- Bij zo'n foto denk ik altijd wat zal hei buitenland hiervan zeggen? Waarschijnlijk denkt het buitenland, dat het ln Nederland gebruikelijk is familiegebeurtenissen van het Oranje huis te vieren onder het werpen van rookbommen en het blazen op toeters. Wij houden er curieuze gebruiken op na, maar wel originele. Hulde aan de voorzitter van het feestcomité. Die man heeft naturlijk tegen zijn mede- commissieleden gezegd „Jongens, nu moeten we iets leuks bedenken, Iets apir.s .Wie weet er wat",? Toen heeft iemand gezegd: Weet hij wat we moeten doen? We geveh leder- een een toeter. Da's leuk en bovendien echt Hollands. En zo kreeg iedereen die voor het fuifje was uitgenodigd een toeter in de handen gedrukt, waarop op verzoek van Luc Lutz massaal moest worden geblazen. Wel jammer dat enkele mensen niet meededen. Die voelden 2ich er natuurlijk te groot voor. Kinderachtig hoor! Er waren nog meer leuke dtngen ge lukkig. Zoals de boompjes met oran je-appeltjes en Luc Lutz maakte daar een geweldig grapje over. Hij zei: „Rotterdam 6 toch maar een enige stad met Oranjeboombier en dan nog met kroonkurken". Hoe komt zo'n man er op hè, V'-" En dan burgemeester Thomassen, die vertelde, dat een van Ptetera voor ouders Francois van Vollenhove ern patriot was, onder grote hilariteit, schreef de krent. Dat vind ik toch mooi hoor, dat dat zo maar kan, zo'n

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1