Schoolraad met meer bevoegdheden moet de Ouderraad vervangen Politieke jongeren SCHIE-NO-KO WACHT OP Z'N LOT NYLONS GRATIS rijnmond JEUGDGEMEENTERAAD KAN GEEN GROTERE VRIJHEID KRIJGEN tsB Li'gïiiJiY-fiM Bromfietser en duo-passagier aangereden Burgerlijke stand (Jw kerstdiner dansant ADVIESORGAAN OPENBAAR LAGER ONDERWIJS Galerie Punt 4 heeft navolging gevonden RC Schiedam winnaar m Ylaardingen STEUN VOOR BLINDEN UIT VERGETEN GROEPEN VRIJMOED K. de Bone onderscheiden NYLONS GRATIS KERSTAANBIEDING BALLERINA VAN DER LEEDEN Kerstuitvoering Schiedamse Muziekschool TWEE MAAL INGEBROKEN KERSTEXPOSITIE VAN TISSINGH IN GALERIE PUNT 4 Wijziging in PvdA-bestuur Man ernstig gewond bij aanrijding op zebrapad Twee jongemannen afgetuigd HAVENARBEIDER BEKNELD B. en w. wijzen verzoek af van het PJCS Bliksemactie van kweekschool brengt ruim ƒ10.000 op Ruzie in café met schoppen en slaan beslecht Apparatuur van fotograaf gestolen CIRCA 500,- ONTVREEMD Jongetje negeerde rood voetgangerslicht dinsdag 13 december 1966 - pag. 5 Het in 1956 wat moeizaam van de grond gekomen Politiek Jongeren Contact heeft de Jeugdgemeenteraad in Schiedam eigenlijk nooit goed tot bloei weten te brengen. Er is in Sduedam blijkbaar weinig belang stelling onder de jeugd voor de po litiek. Ook de jeugd-afdelingen van de diverse politieke partijen lijden een bloed-arm leven. Alleen nu en dan komt er een opflikkering en dan kan het even iel oplichten, wat dan weer gepaard gaat met de nodige publiciteit om even snel weer te do ven. Gezien het verzoekschrift aan b en w, schijnt er nu weer zo'n op flikkering te zijn. tfu hebben -de beperkingen die het ge meentebestuur het PJCS heeft opge legd, gebonden aan het beschikbaar stellen van de officiële Raadszaal, inderdaad ook weinig stimulerend gewerkt Er werden de jeugd te wei nig mogelijkheden aan gesprekstof overgelaten Dat het college er met op gebrand is om de actuele gemeente-politiek aan de jeugd ter discussie te geven, Is nog wel te begrijpen. Immers, bij voorbaat is aan te nemen dat de Jeugd naast ondeskundige ook heel pittige kritiek zal leveren. Maar waarom het College ook bezwaren naakt tegen discussie over lande- tifte en Europese politiek is niet erg Mdelijk. Aan de andere kant Is het ons evenmin duidelijk, waarom het PJCS er zo op gebrand is om de Jeugdgemeente raad juist in de deftige Raadszaal van het Stadhuis te houden. Denkt men de officiële sfeer daar nodig te hebben om enige autoriteit te geven aan de discussies? Een illusie lijkt ons dat, want de belangstelling van buiten de eigen kring is vrijwel m- htl En zo doelmatig is de bekrompen Raadszaal nu ook weer met. Boven dien biedt het College als alternatief dc Aula van Gemeentewerken -voor gebruik aan Nu heeft voomttei M. Overveld opge merkt dat het PJCS m, het slop is ge raakt, wat geweten woidt aan de beperkende voorwaarden van b. en w. Het verzoekschrift was ook niet m de meest parlementaire bewoordin gen gesteld. Evenmin de „motie" die ir> oktober met algemene stemmen door het CJCS is aangenomen en waarin min of meer geeist wordt dat de gemeente moet zorgen voor een ruimte voor „open jeugdwerk" wat dat dan ook mag zijn. Voorlopig hebben de nogal veel eisende politieke jongeren -de kous op de kop gekregen, want het College is niet bereid gebleken om dc verzoeken in te willigen. Waarmee het PJCS „in het slop" is gebleven, waar het vol gens de voorzitter al in zat. SCHIEDAM, dinsdag De negen tienjarige bromfietser W. T.t rij dende op de Horvathweg, sloeg (bij de oprit naar het station) plotseling links ai en werd aangereden, door een hem achterop, komende personenauto, be stuurd door de 43-jarige importeur A. De bromfietsbestuurder liep schaaf wonden en kneuzingen aan beide oenen op en zijn duo-passagier, de 23- T' 1 schotwonden aan het nmceibeert en een gekneusde linker- schouder, 2ü werden beide door de GG. en G.D. naar de Nolet-stichting vervoerd, vanwaar zij, na behandeling, naar huis konden terugkeren. V ,7.1 V w- J- de Ridder en A. G. J. M. en Heler» H. A. dv. 8. Polak kA Jans? r' MartlnU8 zv Verhaal M°ïïSi4!a: k v«n i Hof, 69 Ir: c. J. (ADVERTENTIE) in Hotel- Restaurant HeUWLANOPLEIN 12, SCHIEDAM Mui. preatatla: Ina and The Jugglers Speciaal optreden: De Pico's Bespreek tijdig uw tafel Telefoon 20 47 86 (Vatl een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. B. en vf, stellen de Gemeenteraad voor, om als adviesorgaan voor liet openbaar lager onderwijs, de be staande „Ouderraad" te doen vervangen door een „School raad". Dit is een nieuwe vorm van adviesorgaan, met veel ver der gaande bevoegdheden en ge creëerd bij de wijziging van 1964 van de Lager-onderwijswet van 1920. Voor bet gemeentebestuur bestond tot nu toe, zo schrijven b. en w. in de toelichting, de verplichting om aan elke school een oudercammissie in het leven te roepen, bestaande uit ouders of verzorgers van de leerlingen. ZUn er hi een gemeente meer ouder commissies, dan moet er ook een Ouderraad komen, bestaande uit le den van de ouder commissies. Aan die wettelijke verplichting is In Schiedam voldaan, zij het ook dat de officieel aanwezige Ouderraad reeds lange tfjd geen activiteiten meer tentoon heeft gespreid. Bij de wyziging van de Lager-on- derwijswet is nu ais nieuw element ingevoegd de Schoolraad als advies orgaan voor het openbaar lager on derwijs, die naast de Ouderraad kan komen, doch die ook kan vervangen Het Schiedamse College geeft nu de voorkeur aan het instellen van de nieuwe Schoolraad boven de mogelijk heid om de Ouderraad tot nieuw leven te wekken. Want de Schoolraad heeft meer bevoegdheden en daardoor ook meer levenskansen, DE „TAAK" De Ouderraad heeft tot taak „het bevorderen van de bloei van de ge zamenlijke scholen voor openbaar la ger onderwijs in de gemeente door be- langstelling hiervoor te kweken", (een wel heel antieke omschrijving! Redactie) en verder „het voorstaan van de belangen van deze gezamen lijke scholen by b. en w. en de Ge meenteraad" en tenslotte „het ver schaffen van alle gewenste inlichtin gen aan de Gemeenteraad, aan b. en w. èn aan de leden van het Rijks schooltoezicht". De nieuwe Schoolraad echter, kiygt naast dezelfde (onwezenlijk omschre ven) taak er nog iets en werkelijk be langrijks bij. Deze raad moet gehoord worden over de voordracht tot benoe ming van hoofden van scholen, over de per leerling beschikbaar tc stellen vergoedingsbedragen, over dc leer plannen der openbare scholen en over de organisatie en de uitbreiding van het openbaar lager onderwijs. DESKUNDIGEN Voor deze nieuwe taakvervulling zal de Schoolraad ook uitgebreid moe ten worden met deskundigen. Voorge steld wordt om de raad dan als volgt te doen samenstellen: negen verte genwoordigers van de oudercommis sies, drie hoofden of onderwijzers van openbare lagere scholen, twee belang stellenden t.w. vertegenwoordigers van de Ver. „Volksonderwijs" en van de Alg. Bond van Onderwijzend Per soneel en dan drie gemeentelijke be stuurders en wel de wethouder voor Onderwijs en Culturele Zaken, de ge meentelijk inspecteur voor het onder wijs en de chef van de afdeling On derwijs van de Gemeente-secretarie. Bij de instelling van deze School raad kan de bestaande Ouderraad vervallen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De Schiedamse Ga lerie „Punt 4" heeft met het motto: Kijk-Koop-Kunst" van de lopende ten toonstelling kennelijk navolgers ge vonden, Want de Leldse Galerie Wa lenkamp organiseert deze maand In het Waaggebouw een verkooptentoon stelling onder hetzelfde motto. Voor galerie-houder Cees van der Geer Is het aan de ene kant natuur lijk een compliment, dat zowel zijn leus als zijn opzet van dit soort ten toonstellingen hebben aangeslagen, „Maar het lijkt ook wat bedenkelijk veel op plagiaat en dat is geen beste beurt voor de Galerie Walenkamp." meent hij. O overigens is de .Kijk Koop Kunst" expositie (in Schiedam) nog steeds te bezichtigen. Op overzichtelijke wijze is in de toch betrekkelijk kleine Ga lerie werk van veertig kunstenaars bijeen gebracht, waaronder zoals we reeds bericht hebben, ook werk van Amerikanen, Belgen, Duitsers, Engel sen en één Pool. In kort bestek kan men veel stijlen en technieken bekij ken. Men kan er gratis terecht op zater dag van 10 tot 18 uur; zondag van 14 SCHIEDAM, dinsdar- De Schie damse adspiranten hebben een mooi resultaat behaald in het open-kam pioenschap van V laar din gen op de home-trainer. In de ploegenrangschik- klng bezetten zij de eerste plaats met 8,5 sec. voorsprong op de renners van VRC de Coureur. In de individuele rangschikking mag Nico Fillekes zich kampioen noe men met Pim v.d. Werf op de tweede en Bais op de derde plaats Klassement over 2 x 500 m 1 en kampioen Nico Fillekes in 50,1 sec 2 Pim vd. Werf in 51,4 sec 3 Bob Bals in 52 sec. 4. N. Moerman in 52,9 sec. 5. F. van Beest in 53,2 sec. 6. D. de Pachter in 53,7 sec. 7. H. Ensing in 53,8 sec. 8. A, Solleveld in 54,6 sec 9 L. Boer in 55,4 sec. 10 T. Buitendijk in 55,8 sec. In de ploegenwedstrijden bezet Schiedam de eerste plaats en is dus clubkampioen van Vlaardingen, 1. L. R. C.-Schiedam met Fillekes, v.d Werf en Bals in 153,5 sec. 2. VRC de Coureur met Moerman, De Pachter de Boer in 162 sec. 3. Apollo met Van Beest, Ensing en Buitendijk in 162,8 sec. Pedaalridders met Solleveld, Haf fen en v d. Leist in 171,7 sec. 5. Delta met Drenth, Wessmg en Boose m 180 sec. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Het vinden van adressen van mensen uit de zoge naamde „vergeten groepen", die het ondanks de overal heersende welvaart toch moeilijk hebben, doch niet om hulp vragen, is een groot probleem. Het bestuur van de „Jacob en Geer- trulda Hoekstichting", die steun geeft aan blinden en slechtzienden bi Rot terdam, Schiedam en Omstreken houdt zich dan ook aanbevolen voor tips in die richting. Zo wordt opgemerkt in het Jaar verslag 1966 van genoemde Stichting Op het afgelopen jaar kan het bestuur met voldoening terugzien. Wel is door het in werking kamen van de Bij standswet de grote post voor verschaf fing van bandrecorders komen te ver vallen, maar hierdoor kon op ander gebied meer worden gedaan. De noden liggen bij ieder op een ander vlak. Als voorbeelden worden gegeven- een gezin werd gesteund bij verhuizing, een groot gezin werd ge holpen aan huisvesting, jonge mensen kregen hulp bij verdere studie, terwyl enkele technische hulpmiddelen wer den aangeschaft. Met Kerstmis werd een pakket textiel naar keuze uitge reikt. Het bestuur is als volgt samenge steld: voorzitter W. A. Hoek; mevr E. M. den Boer—Bijl secretaresse, De heer W. Kok (Louise de Colignystraat 24, Schiedam) penningmeester; leden mevr. M. Jager-Van Essen en mevr T. van Netten Van der Sluis. (ADVERTENTIE) SCHIEDAM, dinsdag Aan de heer K. Bone, huisbewaarder bü de N.V. Mever, die Uteres veertig Jaar in dienst was b|| de Unilever,-Is wegens langdurige trouwe dienst de ere medaille in brons verbonden aan de Oirdo Van Onmje-Nasaau toegekend. speciaal daartoe belegde 'in bet kantoor van de *an de Nieuwe Haven 105, heeft gisteren de chef van het kabinet van de burgemeester, mr. H. Snoep de heer De Bone het ere-metaal uitge reikt. De heer Da Bone, die op 9 juli 1907 Een blik op het sombere hart van de Schte-<no-ko, de wijk gevangen tussen de Schie, de Noordvest en de Korte Haven, die een nieuwe tijd tegemoet gaat. De beloftes daarvoor worden vervat in het „be stemmingsplan" dat volgende maand m de Raad ter discussie zal komen, een onderdeel van het grote saneringsplan voor de hele oude stad. Met de totale uitvoering zullen nog vele jaren gemoeid zijn, maar heit begin ervan staat voor de deur. Op de voorgrond, achter de beroete daken van de grauwe bedrijfs panden aan de Noordvestsmgel het water van de Noordvest met de brug die de historische maar tifer misplaatste naam draagt van Spoelmgbrug. In het midden de Noord molenstraat met heit kruis punt met het Spirthuispad, waar ai terreinen liggen te wachten op bebouwing. Middenin de Noordmolen (in 1962 gerestaureerd) en rechts de molen De Vrijheid, die al onttakeld wacht op de restau ratie Tussen beide blfk. en windvangers klem de molen De drie Koombloernen, terwijl geheel links nog net de vierde Schiedamse molen De Walvis is te zien. 'ADVERTENTIE) Profiteer van onze speciale Bij aankoop van minstens f 10 ontvangt u een paar van 1.75 of 1.95 Deze aanbieding geldt alleen voor onze damesmode- en kinderkledingzaak. Broersvest 4 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, De kerstuitvoering van de Schiedamse Muziekschool vindt plaats op dinsdag 20 december, in ge bouw „Arcade", Lange Haven 71. Men heeft de avond geheel in de sfeer van het naderende kerstfeest op gebouwd. Zowel enkele soil, kleine ensembles als koor en orkest staan op het programma. De organisatoren van de avond ra den belangstellenden aan, niet te lang te wachten met het kopen van kaarten, opdat eventuele teleurstellingen in deze voorkomen kunnen worden. De plaatsbewijzen zijn verkrijgbaar aan de administratie van de school (werkdagen: 09.3012.30 uur en van 14.00—18 00 uur). Laatste dag van verkoop: 19 december. Aan de zaal worden geen kaarten verkocht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Uit het em ballagekantoor van de distilleerderij Wenneker aan de Schie, wordt 12,30 vermist, nadat het kantoor doorzocht werd door inbrekers. Verder waren alle bureauladen geledigd en de In houd over de grond gegooid. Middels een plat dak en door het In slaan van een ruit drong men binnen in het pand van de N.V. Bossera aan het Broersveld 124. In het kantoor werden kasten en laden grondig door zocht Uit een geldkistje verdween een tientje. De fabrieksruimte leverde de inbrekers een bandrecorder op. Verder vernielde men een elektrische kassa op de benedenverdieping en, tenslotte werd nog 35,uit een lade aan de buit toegevoegd. De politie stelt, naar belde inbraken, een onderzoek In, SCHIEDAM. Burgemeester H, Roclfsema zal op vrijdag 23 decem ber om 20 uur de Kerst-tentoonstel ling openen in Galerie „Punt 4". De ze is gewijd aan het werk van de Gro ninger kunstenaar Martin Tisslngh, die hier zijn gouaches en litho's zal exposeren. Reeds eerder was in Schiedam werk van Tissingh te zien en wel in het Sted Museum op de tentoonstelling van de Groninger kunstenaarsgroep „NU", Toen al trok het poëtische werk van Tissingh de aandacht, reden voor de heer Van der Geer deze kun stenaar de Kerst-expositie le gunnen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Op de Jaar vergadering van de Party van de Ar beid afd. Schiedam, zijn enkele wijzi gingen gekomen in het bestuur. Zo ia de secretaris, de heer A. Algra als zodanig afgetreden, maar blyft wel: als gewoon lid in het bestuur zitting houden. In z(Jn plaats is tot secretaris benoemd de heer D. v. d. Redden, Burg. van Haareniaan 1384 Tot opvol ger van de penningmeester, de heer W, N". Brandt werd gekozen de heer B. v. d. Linden. Als nieuw bestuurslid is toegetreden mevr. C. Huisman-Van Meurs. Aan het begin van de vergadering heeft de oud-etaatssecretaris van Ver keer en Waterstaat, ir. S A. Posthu mus, gesproken over de huidige poli tieke situatie. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag, Op de Straatweg bij de Tivoübrug werd vrij dagavond omstreeks kwart over zeven een bejaard echtpaar aangereden door een bestelauto. De mam de 77— jarige J, S. Velthoen werd met een schedelbaslsfractuur in hot Dijkzlgt ziekenhuis opgenomen. De politie ver zoekt getuigen van dit ongeval zich te melden. ROTTERDAM, maandag. De ze ventienjarige matroos binnenvaart M. R. is zondagavond in het park, samen met de vijftienjarige P. W., zonder enige noodzaak afgetuigd door drie andere matrozen en een bijrijder alle maal in de leeftijd van vijlden tot ze ventien jaar. R. werd na de mishande ling in het Dijkzlgtziekenhuis behan- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. liet Poli tiek Jongeren Contact Schiedam, dat rinds 1956 zittingen van de Jeugdge meenteraad organiseert en daarvoor gebruik mag maken van de Raadzaal In bet Stadhuis heeft wederom (want niet voor de eerste maal) het College van b. cn w. verzocht de beperkin gen te herroepen die Indertijd zijn In gesteld voor de le behandelen on derwerpen in de Raadzaal Namelijk de voorwaarde dat geen gemeentelij ke zaken in discussie zullen worden gesteld, die kort tevoren of spoedig daarna In de échte Gemeenteraad zijn of zullen worden behandeld. Doch b. en w. voelen er nleta voor, zo blijkt uit een schrijven san de Raadsleden, om deze beperking te laten vallen en het Ingenomen standpunt le verlaten. In het voorstel van b. en w. aan de Gemeenteraad om afwijzend le be schikken over de in een brief van de PCJS-verzoeken, geeft het college de volgende toelichting. Onderwerpen Het gevolg van genoemde beperking was, dat slechts meer algemene on derwerpen op het gemeentelijke cul turele of politieke vlak voor behande ling overbleven. Het P.J.C.S. meende echter, dat met deze onderwerpen de politieke belangstelling van de Schie damse Jeugd niet voor lange lijd le vendig gehouden kon worden. Daar om trachtte het PJ.C.S. de vergade ringen van de Jeugd-gemeenteraad te doen uitgroeien tot bijeenkomsten, waarin ook nationale en internationa le politieke vraagstukken aan de orde konden worden gesteld. Ter verwezenlijking daarvan be sloot men op 14 januari 1965 de Jeugd gemeenteraad te doen opgaan in het P.J.CB. Op die wijze zou men bij de keuze van onderwerpen niet meer ge bonden zijn aan de opgelegde beper kingen. Bij brief van 11 oktober 1965 vroeg het PJ.C.S. voor het toen komende seizoen de raadzaal weer te mogen gebruiken maar wenate zich daarbij niet mee rtot de gemeentelijke proble matiek te beperken. Hoewel b. en w, begrip konden op brengen voor de wens bulten de ge- me entc-politiok vallende onderwer pen Ln discussie te brengen met de be- poli (Van een onxer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag De bliksemactie van de teerlingen van de gemeentelijke kweekschool aan de Hofstedeslraat voor het Rotterdamse Gehandicapte Kind heeft ruim tien duizend gulden opgebracht. In het kantoor van notaris R. A. van der Poll overhandigde vanmorgen do cent A Lasechuijt, die de actie heeft geleid, tienduizend gulden aan de heer A. van der "Windt, directeur van de Stichtjng ter Bevordering van de Ge zondheid. Het geld werd bijeenge bracht door de verkoop van twintig duizend loten. „We hebben de actio gevoerd spe ciaal voor de gehandicapte Rotterdam se kinderen. U kunt overigens niet verwachten, dat we ieder jaar een dergelijke actie kunnen voeren. Het heeft nogal wat inspanning van de leerlingen gevergd", aldus de heer Lasschuijt. Namens de leerlingen bood de heer G J. ter Borg, penningmeester van de schoolvereniging, nog een bedrag van 750 gulden aan, de opbrengst van een mini-kermis, een dansfeest en een boerenkoolfuif. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. De 45* jarige koopman H. K. werd gisteren na een ruzie in het café Pleinzicht aan het Noordplein met bloedend© hoofd wonden naar het Bergwegziekenhuis gebracht. D« 35-jarige koopman T. S. had de man tijdens een woordenwisseling met schoppen en slagen ernstig gewond. ndingei ROTTERDAM, maandag. Aan 5, lai Americt chant. Is zaterdag de 49-jarige haven- boord van de lichter Geo, langszij van het Amerikaanse schip American Mer- arbeider EL C. Luljtgaarden uit Hals teren met rijn onderlichaam bekneld Cakt tussen twee pallet! Ameri- i*e legergoederen. Hij ia In het ha. venzleki doeüng daarmede de politieke belang stelling van de jeugd aan te kweken, bleef hot College van mening, dat de vergaderingen in de raadzaal zich niet verder dienden uit te strekken dan tot die van de Jeugdgemeente raad i Ten einde het P.J.C.S. echter in staat te stellen daarnaast de zo zeer door haar gewenste activiteiten in rui mer verband te kunnen realiseren, is het bestuur aangeboden voor die bij eenkomsten gebruik te maken van de Aula van de Dienst van Gemeente werken. De daaraan verbonden koe ten komen naast het subsidie, voor rekening van de gemeente. De opmerking van het P.J.C.S„ dat ook in andere gemeenten de zaal in het Stadhuis gebruikt mag worden met vrijheid van onderwerpen, ver dient in zoverre aanvulling dat ln die gemeenten niet de Raadzaal ter be schikking wordt gesteld, maar een andere ruimte in het stadhuis, het geen hier niet mogelijk Is. ROTTERDAM, maandag. De 48- Jarige fotograaf T. K. liet zaterdag morgen een kleinbeeldcamer. en een bliteapparaat liggen in het portaal van stadhuLs." Vijf minuten later was het da a iratuur verdwenen. Schade: de apparatuur verd\ twaalfhonderd gulden. Eveneens ernstige verwondingen liep vannacht in het café De Koot aan de Kootsekade de 19-jarige isoleerder M. v.d. L. op, Met ernstig hoofdletsel Is hij naar het Dijkzlgtziekenhuis ge bracht. De koopman J. B. <24) had hem een stomp in het gezicht gegeven, waarna hij op straat viel. SCHIEDAM, dinsdag, Een geld kistje met circa ƒ500,- verdween, bü een inbraak in de fabriek van de N.V, Gebeko, aan de Commiezen 23. Men kwam binnen door over een afraste ring te klimmen en een ruit stuk te slaan. Het lege geldkistje werd later op het fabrieksterrein terug gevonden. De politde stelt een onderzoek ln. SCHIEDAM, dinsdag. Op de kruising Burgemeester van Haaren iaan Parkweg werd de 7-jariga Mi chael van der Helde aangereden door een personenauto, bestuurd door de 49-jarige boekhouder W, W, uit Maas sluis. Het joagetjó négeerde hét rode voetgarvgëfsllcht en stak plotseling over, waardoor de automobilist een aanrijding, ondanks krachtig remmen, niet kon voorkomen. Met een lichte hersenschudding werd het voeganger- tje door de G.Cf. en GD. naar het ge- meenteziekenhuis gebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2