wateroverlast Grote uittocht Ajax-legioen van GRONDWATER BEDREIGT VELUWSE BOSSEN Kamerlid P. Voogd bedankt voor BP nee Kaas HET ROTTERDAMSCH PARGDl EXTRA Jacqueline Kennedy kondigt actie tegen boek aan Nijmegenaar voor moord in arrest r MAAS ISOLEERT DORP WELL IN NOORD-LIMBURG KNMI De Bilt verwacht t VANNACHT dichte vorst Kans op nieuwe staking van Belgische artsen Dode in auto die bij inhalen onder truck school EtSWtiQïPER HERSTELT OPERATIE MET 13 VLIEGTUIGEN NAAR LIVERPOOL Depressie boven Liverpool Iran koopt Phantom- straaljagers van VS Slippartij door hert Geldlening scholenbouw JAARGANG No. 292 76, Schiedam ''Tjyjfon: Redactie (010) 26 65 05 é^joistratie (010) 26 7279, na 17.80 uur (010) 135430 ;j^tgironwnmer 398644 Amsterdam-Rotterdam Bank te Botterdam DE SCHIEDAMMER ONAFHANKELIJK DAGBLAD UITGAVE N.V., HET PAROOL HOOFDREDACTEUR; Mr, H. W. SANDBERG DIRECTIE: Dra. W. VAN NORDEN, B. DE VRIES WOENSDAG 14 DECEMBER 1966 Losse nummers 20 ct. Abonnement 90 ct per week of 11,70 per kwartaal. DE DORPSSTRAAT van Well, aen der geïsoleerde kernen van de gemeente Bergen in Limburg. DEN HAAG, woensdag (ANP) De heer P, Voogd uit Bergam bacht (Z.H.) wil niet langer voor de Boerenpartij zitting hebben in de Tweede Kamer. De breuk tussen hem en de par tijleiding is zo volledig dat h(j het presidium van de Kamer heeft verzocht hem een andere plaats hi de vergaderzaal toe te wjjzen, Hij heeft bedankt als BP-lid. De heer Voogd, sinds 5 juni 1963 Ka mcrlid, kan zich niet meer vereni gen met de werkwijze van partij leider H, Koekoek en partijsecreta ris E. J. Uarmsea. Hij verwijt belde afgevaardigden vooral dat zij niet meer uitgaan van de „soevereiniteit Gods over al het geschapene", zoals dat in het beginselprogram van de Boerenpartij is neergelegd. De heer Voogd zal „ondanks verzoe- v i~et uitkomen met een eigen ujst bij de komende verkiezingen. Hij beschouwt zich als een „afzon derlijke fractie" in de Tweede Ka mer Volgens de heer Voogd is er in de Boe renpartij een strijd gaande om de macht, en laat de verstandhouding tussen de heren Koekoek en Harm- sen veel te wensen over. ^samenstelling van de kandidaten lijst voor de komende verkiezingen neeit ook niet de instemming van de neer Voogd, die daar als hoofd bestuurslid niet bij betrokken is. kandidaatstelling van de ex- REM-oproepster Hetty Bennink uriï j Principieel onjuist, «wij zitten niet in de Kamer ora er feestjes, lolletjes of lachertjes van K maken. We zitten er om ons land, zoveel als mogelijk is, te dienen," »ru heer Voogd, nl] heeft nog niet gekozen voor een andere politieke groepering. Hij is met van plan contact met de Nood- raad te zoeken. De heer Koekoek was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Sen splitsing in een Kamerfractie, zoals die zich thans bij de Boerenpartij voordoet, is zeldzaam in de parle- e geschiedenis. fa 1958 scheidde zich van de.CPN- fractie in de Tweede Kamer de zo- goiaamde Bruggroep af, onder lel- uiag van de beren Gortzak èn Wa genaar. Deze scheiding duurd» tot het voorjaar van 1959. PHILADELPHIA, woensdag (APP). 7™De Siamese meisjes-tweeling van „Ürltig dagen, die met borst en bulk waren vergroeid en gisteren In het Sint Christopher kinderaëkenhuig ln Piüla- ueiptua waren gescheiden, is dinsdag Volgens de chirurgen wa- rpi de harten van de meisjes nog niet d j|Bnoe® om de zware operatie te met vannacht tem- tataren om het vriespunt tot. Pf"te vorst «u plaatselijk mist-, ouuem Alurgcn overdag geleide- Sk-.®«w botvolking, raaif wwf- sohjjnujk. tot de avond droog lagere uilddagtêmprra- turen. Tot iwak afnemende wind. Morgen son op 8,41} onder 13.28 «aan op ItJjflj onder 19.36 (Van onze verslaggevers) UTRECHT, VENLO, ROERMOND, woensdag. Na de provincies Limburg en Gelderland hebben nu ook de bewoners van het stroomgebied van de Kromme Ryn, de Oude Rijn, de Vecht in Utrecht en de Overijsselse Vecht te kampen met het gisteren snel gestegen water. Tussen de Meern en Harmeien overstroomde de Oude Rijn giste ren een deel van de oude rijksweg van Utrecht naar het westen, de Kromme Rijn heeft in de omgeving van Bunnik uitgestrekte gebie den onder water gezet. In Austerlitz staat het water een halve nieter hoog in de Dorps straat, in de polder Maarsseu- broek heeft de hoge waterstand van de Vecht eveneens een over stroming veroorzaakt, daar het water niet geloosd kan worden, In Maarn tracht de brandweer bedreigde kelders droog te hou den. In het Veluwe-bekken is het peil van het grondwater snel gestegen. Men verwacht dat het afvloeien van het water nog maanden zal duren, omdat sedert de natte zomer het grondwater reeds zeer hoog stond. Men vreest dat veel houtopstanden, vooral in het. landgoed Planken Wam buis, zullen afsterven. In de omgeving van Otterlo is een dergelijke hoogwa terstand de laatste vijftig jaar niet voorgekomen. Overijssel De Overijsselse Vecht bU VUster borg is gistermiddag met een snelheid van twfee centimeter, per uur gaan stijgen en men verwacht dat deze stij ging tot vanavond zal aanhouden. Een dijk in aanleg ten noorden van de stroom is door personeel van het wa terschap versterkt, op verscheidene plaatsen zijn kaden opgeworpen om het water te keren. Er is een dijkbewa king ingesteld. In midden-Limburg werd gistermid dag een geringe val van het Maaswa ter geconstateerd, maar over het alge meen bleef het water stijgen. De stand van de Maas was gisteravond om elf uur 45,05 meter boven NAP. De schutsluis in de Maas bij Roer mond is alleen per roeiboot te berei ken, de stuwwachter bij Linne is ge ïsoleerd met zijn gezin. Voor de schepen In de haven van Maasbracht is een loodsdienst inge steld. Isolement In de Limburgse gemeente Bergen wordt de verbinding met drie van de zes buurtschappen en de buitenwereld onderhouden met een tractor met aan hangwagen. De kernen Oud-Bergen, Ayen en Well zUn onbereikbaar. Pastoor G. van Oostayen ze „desnoods wadend door dG watermas sa, te paard of per tractor" er op uitte gaan als er zich ernstige ziektegeval len voordoen. „Als de hoge water stand aanhoudt, zei de pastoor, zullen de missen op andere tijdstippen moe ten worden gehouden." Hei zei het erg te vinden „dat zoiets in de twintigste, eeuw nog mogelijk is en dat alles aan de scheepvaart wordt opgeofferd". De burgemeester van Bergen, de heer L. H. IL Huyben, meent, „dat er inderdaad sprake is van een noodtoe stand". De verbinding tussen de geïso leerde delen van de gemeente wordt onderhouden met mobilofoons en por tofoons. In door het water gescheiden delen zijn brandweerwagens gestationeerd. Met hulsartsen en veeartsen zijn af spraken gemaakt om de zorg voor be woners en vee zo goed mogelijk in stand te houden. Wanneer het raad- buis onbereikbaar is kunnen de bewo ners zich vervoegen bij de noodsecre- tarie die de raad gisteren heeft aan gewezen. HET ROTTERDAMSCH PARCDl vandaag 0 Frans Dohmen rebel leert tegen het NKV pagina 7 Wim Suurbier speelt van avond niet! pagina 11 6 Jansseri eri Sercu twee ronden achter op PostPfen- ninger pagina 11 Werkloosheid in het noor den neemt toe pagina 13 POLITIEK RTV EXTRA SPORT ECONOMIE SCHEPEN 13 15 BRUSSEL, woensdag (Reuter). Een van de twee federaties van artsen in België heeft gisteravond aangekon digd dat haar leden donderdag voor 48 uur het werk zullen neerleggen uit protest tegen de vervolging van artsen' die meer clan bet wettelijk toegestane honorarium berekenen, De voorzitter van de federatie, dr. Georges Henrard, zei dat 85 procent van de Belgische artsen aan de oproep gehoor zal geven. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, woensdag. De 22-ja rige timmerman C. A. M. van Kappel Uit Raamsdonksveer is vanochtend bij een verkeersongeluk op de rijksweg 'Utrecht—Amsterdam vlak bil Utrecht om het leven gekomen. De personenauto waarinrhy zat, schoot bij een. Inhaalmanoeuvre onder een vrachtauto. De bestuurder van de personenauto H. C, van den E. (24) uit Oosterhout liep een hersenschud ding en kneuzingen op. De zeventien jarige D. M. M. van Kappel, een broer van de timmerman, kreeg eveneens een hersenschudding, kneuzingen en schaafwonden. DE INHALENDE auto schoot met zo grote snelheid onder een vrachtwagen, dat de slachtoffers uit het wrak moesten worden ge- NEW YORK, woensdag (NY Times, Reuter, AP) Mevrouw Jacqueline (Kennedy heeft aan gekondigd, een proces te zullen beginnen tësen de Amerikaanse uitgeverij Harper and Row en het weekblad Look om te pogen de pubMkaÜe te verhinderen van het bodk 'De dood van een ^^aahsè ïih Manchester. Het boek gaat over dé moörd op president Kennedy in I960. Mevrouw Kennedy verzocht indertijd «elfManchester het hóek te schrij ven, omdat zU meende dat deze schrijver verdraaiingen en sensatie zou vermijden. ZIJ soa thans echter ontsteld zijn over het gebruik van een aantal yin haar persoonlijke herinneringen' door de schrijver. Volgens welingelichte kringen gaat het hierbij vooral over passages waaruit de antipathie blijkt die door sommige leden van de familie Ken nedy ten opzichte van president Johnson wordt gekoesterd. Zij me - nen dat het boek ernstige spannin gen zou kunnen opwekken tussen de politieke aanhangers van de Ken nedy's en die van Johnson. ONBEKEND Op welke gronden mevrouw Kennedy het proces wil gaan voeren is niet bekend. Volgens Cass Canfield, di recteur van Harper and Bow, is de uitgeverij alleen meegedeeld dat mevrouw Kennedy gerechtelijke stappen van plan is. Een zelfde me dedeling deed William Atwood, de hoofd-red acteur van Look. HIJ voeg de er aan toe: „We gaan gewoon door met onze plannen. De persen draalen al." Look wil het boek' van Manchester, dat in april bij Harper and Row zal verschijnen, in afleveringen gaan publiceren. Het eerste verhaal is ge pland voor het nummer van 10 Ja nuari a,s. Look, dat meer dan 650.000 dollar voor de rechten heeft betaald, heeft de aerie in Europa voor ongeveer 300.000 dollar door verkocht .aan o.a. Paris Match (Frankrijk), Der Stem (Duitsland). Epochs (Italië) en Sunday Time» (Engeland). William Manchester/ die gisteren van een Europese reis ln de VS terug keerde, heeft verklaard „niets te begrijpen van de deining." Een Vriend van Manchester heeft gezegd dat de auteur (die in 1962 een boek over het leven van president Kenne dy schreef) op verzoek van me vrouw Kennedy enkele wijzigingen ln het manuscript heeft aange bracht, maar dat niemand van de familie Kennedy de nieuwe versie heeft gezien „uit vrees dat er npg meet veranderingen zullen worden gevraagd". Volgens deze bron werd Johnson In de oorspronkelijke vetote beschreven als „boers". Naar zijn mening zou den de Kennedy's vrezen dat het boek zó anti-Johnson la dat het de carrière van Senator Robert Kenne dy zou kunnen schaden. woensdag (Beuter) GeneranV^gMngbt D. Elsenhower blijft, dSe®H®pi«Mn na zijn ge slaagde galbl&gtopefatle. zo beeft de directeur vattótWdlter Keed-h(»pitanl, brigade-genejw)t!Mallory _g^ègdf,.De kans bestaat fdatr dë vroege^ Ameri kaanse préaMtgai-'Voor de kerstdagen naar huis zal mogen, Yr-gfr TWEE Ajax-supporters voordat zij in het vliegtuig stappen naar Liverpool. (Van een onzer verslag revers) AMSTERDAM, woensdag. Nog niet helemaal hand in hand, maar wèi met bet vaste voornemen om vanavond op Liverpool» Anfleld Road de stembanden te forceren, zijn vaiimorgen van een aarzelend ont wakend Schiphol de eerste ehartermachlues met Ajaxkameraden ver trokken. Tussen kwart *or negen en twaalf uur zijn de dertien toestellen van Martins Air Charter, Schreiner Airways, Tra ma via, Invlota en Britannia Airways a's een moderne Armada van vliegende Hollanders ln de richting v'-n Liverpool gekoerst, Daarmder wts ook hel vlieg tuig dr t door Het Farool was ge charterd. Ook al klonken er In de drukke vertrekhal, waarin ongeveer om het kwartier passagiers voor een extra vlucht werden opgeroepen zo nu en dan een proef-exposle van vuurwerk of het snerpend gejank van een claxon, de uit tocht van het Ajaxieg«"sn - gisteren al voorafgegaan door het vertrek van honderd stoottroepen verliep opvallend prdelt|k. Het rood-wit werd op vele ma nieren duidelijk getoond. Het was er in de vorm van AJaxvlaggen en wimpels, men vond het terug op kwieke vechtpetjes, stro- en an dere hoeden, op een reusachtige teddybeer en zeÜB op de klompen, waarvan te hopen is dat de dra gers ervan vanavond, na afloop van de wedstrijd, niet zullen moe ten vaststellen dat deze tot hun verbazing gebroken zün. Natuurlijk waren er ook de spandoeken, vaak met duidelijk Intimiderende tekst zoals die van de twee vurige Ajaxfans J. B. Fassial en 8. van Bever, die hun „CruUfflc, Crutjffie" ook al eer der ln Turkije Heten schallen. Om het Liverpool supporters gemak kelijker te maken, ontrolden zij vanmorgen al een doek met de veelzeggende mededeling; „We don't bluff, 51 Is enough", maar gezien het onwankelbaar ver trouwen dat men ln de Britse ha venstad in de elgeu voetbalidolen stelt, stond het vanmorgen nog te bezien of men op Anfleld Road hiervan bleek ora de neus zal worden. Niet helemaal zeker van hun supporterstaak waren vanmorgen de vele tientallen, die nog zónder toegangskaart voor de wedstrijd 'san; ito oversteek over de Noord zee begonnen, Zo hoorden wij van vier ko» vin de Amsterdamse Porie Vin Cleve dat zij bij aan- komst; in Liverpool nog hun kaartje' zouden krijgen. Eenzelfde'getuid vernamen wU van 'Vier supporters nit Caatrioum, die «lob, in dé komende nren vast- «f Mn' deschriftelijke toe- van hun reisbureau dat (Van onze correspon dent) LONDEN, woensdag. Een depressie van de Atlantische Oceaan zal in de loop van de dag West-Engeland berei ken en vanavond zal het in Liverpool regenen, zo voorspelt het Britse - meteorologische insti tuut. Maar de spelers van Ajax en Liverpool-zul len wel zichtbaar zijn want er wordt geen mist verwacht. Een matige löthd zal waaien -uit zuidoostelijke richtino Het wordt bewolkt, met de voor deze ttfd uan het jaar normale tem peratuur pan zes a zeven graden Celsius. klampten er in Liverpool zeker een kaartje voor een staanplaats lag te wach ten, Voorzichtig de mogelijkheid van het niet aanwezig rijn van deze kaartjes opperend, zei een van hen: „tja, dan zullen we wel weer zien, dan sullen we ln een kroer moeten gaan kijken". Maar voor 1>69 een glas SneJ ver schaald blér in een Llverpoolae pub te moeten drinken lachte de ze supporters toch niet zo sterk toe. Vannacht omstreeks één uur zuilen wij het allemaal weten, als de luchtvloot uit Liverpool weer op Schiphol begint neer te strij ken, Of hei roodwitte legioen Ajax overeindhe eft weten te houden to zijn hevig Verlangen dé kwartfinale ent de Europa Cap te halen, Aan hün vastberadenheid zal het zeker niet gelegen hebben. NIJMEGEN, woensdag (ANP). - Op verzoek van dt Nijmeegse politie is in Den Haag de negentienjarige me taalbewerker W. S, CL Uit Nijmegen gearresteerd. HIJ wordt ervan ver dacht sondagavond de 65-Jarige groen tehandelaar D. Peters te hebben dood gestoken. O. woonde ln een logement ln de Haagse binnenstad. WASHINGTON, woensdag (NY Ti mes). De Verenigde Staten zullen tenminste één squadron F-4 Phantoms aan Perzië leveren, De Phantom is het meest geavanceerde Amerikaanse ge vechtsvliegtuig met straalaandrijving, dat op grote schaal wordt gebruikt in Vietnam. De Amerikanen waren oorspronke lijk niet van plan de Phantom aan Perzlë te leveren, maar tot hun con sternatie dreigde de Sjah zich tot de Sowjet-tJnie te zullen wenden voor het verkrijgen van raketten. (Van onze oorrespondent) DELFT, woensdag. Een hert dat gisteren van een terrein aan de Rotter- dam se weg te Delft was ontsnapt heeft maandagavond voor consternatie ge zorgd op rijksweg 13 Den Haag-Rot terdam. Het dier veroorzaakte daar een slip partij waarbij een automobilist uit Lts- so licht werd gewond. Hoewel politie, wegenwachters en de eigenaar jacht maakten, liet het dier zich niet van gen. Gistermorgen slenterde bet Of er niets was gebeurd zijn terrein weer op. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. B. en w. stellen de raad voor twee vaste geld leningen van elk 650.000 aan te gaan bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. Deze *Un bestemd voor de scholenbouw ln Groen oord (f l.OOO.OOO) en voor de bouw van de uhrlateUJke.ulo ln Nleuwland plus een gemeentelijk gymnastieklokaal (f300.000). De koers van dc lening Is 99 pet., de looptijd 25 jaar en de rente 7 1/16 procent. (ADVERTENTIES) v' (ADVERTENTIE) fi ■mui "i i>n ii i een stukje of in plakjes uil rfUWftRl) -'van ffriCO de grootste kaasmakers van Europa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1