&rSaop! 'Beste wensenvóór 18 december-bussen Meld ze! apart fris... altijd fris... ideaal fris sb!r*ï DRUK BEZETTE PHILIPPUS VAN OMMEREN (66)-: Woont in Lausanne'Maar je vergeet nooit dat je in Rotterdam geboren bent' «r tetffi-vSUi$x eus.1 natuurlijk Royal Clut Ionic m Royal ClubTonic Metrostation nog geopend Uit narcose- in de bloemen ROTTERDAM RIJNMOND ütüSSÏe RUST door Bert van Polen SATISFACTIE ENTHOUSIASME Rnclnf (fin Driostcn benoemd tot tweede coiKcrtmeester Geslaagden Vier maanden tegen jongeman geëiat voor ongelukkige manipulaties met pistool 3TV J r i tADVtvnwm) Weinig perspectief voor Schuttere en Snelwiek Huizenveiling Het Zuiden in E-hal tegen Westerkwartier mmnnrrvi ROTTERDAM, m liVlJailHilB éiaéeg. Tfi ankala te ra» vaa eaperMoetoreo la éa ar ta* avargageoa aa» iffkWa min** eaatpelhla vaer haofé* aa overga»!** klaaeora i» la rtaltea. Vaor é*no aaaow- title aQ» al enkels —rttjan gaspart*, ■sear 4* karfWflm gekaal *p da eaal att» eveegeoehakald kansen éaee weeetruée» fat art a—tram vaa he* Kersttoernooien voor scholieren 4 docxterdtf 36 Atcrmhsr IMS Aan rust ben ik nog niet toe gekomen PHS. VAN OMMEREN traks «ril ffc wnt gaart gotten. ■p HILIPPUS VAN OMMEREN I'Jrn. (66) i- w««r 'n. bark in town, Tuwen allerlei ukm door brlt hij up, gehaast, hij »gt meteen„Hoelang denkt n nodig te heb ben?" Nee, dat kan beat, eerst ren vi-rgailrriii|s bij Vati Ommeren, dan een lundi bij dr Ma»., vrrvolgrn» reu l>e- tgcaklng bij de Nationale en dan, voomit, era ball uurtje in Hilton, cerate verdieping, boven de hall, daar i. bel rustig praten. Hij waebt l. Staand* aan de altist rada, een baetje vuorover- :*6o 1, de blik op de trap ftricht. Die beioeker die nu omhoog jjkt, dat moet di* Joumatos tij n. hij loopt al toe Hf {«lekt, een rteadamk bUk- aemende lach du meteen uue toep U, TJt aoveelrte joumoUit in afn leven, Zai/s nu hf tn ZurU 'tar.i woont en tiet, tang- -iMftaaZ uit aUarU, baaturvn bapte temp t* trekken, paen mat. Ham- hf baprfpt kal, aapt hf. H(f hae/t Joumalüten itifd la woerd pairtaen els n dm vm pan. Br komt tdch san «lukja in da krant. Den ia het bster te wal ta ontoenpsn. Ib» teel *w iM amMUOjk lrh vr+i Ia mebeat Tian daaan ia hit ■mil>li Ofiml li Imt na. «u OauwM P- M. gtetaravawd la éa Deatea la Ml teaaeUe if Mi Mtolvi «aar «Ml hart* lijk warfti viel hm Ml afmar- eltlarartrtp «u éa verealgtag M MlaMMnéMf vu Ml VhO. Ml wIMwaila» vu éi var- eatetag na erfcortteéoa va» Mt KnO. mi fiMMm u mi asatal baeka» lm éiil. Di httf J. Haibrtgtaea, éti htta TMfiHUc apvaigt. |fati tam lich vrij miltn, Tim dagen l» hjj dit, dle'dai Mar. drauns am aoiidi ||ffi minuut vrij. r f V» ijartdi u wij Mn vergadering. i«n etechehf, *en ro- Zo MUft MC not aan laéagMha imind Mn Mar NadarHad, «aMn ujdjr. Om ét aantal damn regain, Mot* li nog voonttter ven Art KavanrtsMahul*. il omgnBaarte van Mi fUJn- J q.V^ «wnMi «II da aUch- Una AMVJ-aeMuw. OeïTdat Mnt varied» tiJdWwwdae. la da loop van h«t velgend Jaar verbreekt hl) ook dl# btmdSngen m*t Rotterdam wil één gwg ovarhlijft La ten aanUl Wal éin m ova commissariaten PWU Jaar «dada» verhuisd* hu naar Zwitserland, naar Montblea- aoo, vlakbij i amaana, HU waa wt afgetreden Ma vernam ii' van da mad aai I» m» i M éihala la daa» Ui tianel tadara. |ivi aan Ml waaaalUka na Ml fan»>la la ea- Oefc 4a Mra» D. Maegaaéljh Ml iiiHI aadaa» PM. Va» Ommtm. CJL 1 Haft. aMal- deJiag liMail» vaa da ge- anaal» «a da Mat Keek aa» da erhertvareulgfec RfBO «Me» hoa waardartag. monlecfc Orfcart, gisteravond oaerge laid Vrijwil voortdurend duimendraai end aagt hij; „Vlak m die baroimda soodkml vin Riga* op Mn «aterdagmiddag- - u me WV hobhrn tri', afnt-vraaifti r»f t-r nog wel t"«ii laak u voor do vorenl- ging Mjmj- or zijn nog /o vet 1 aan vragen om »U*urj, wc nvjfti-a blij ven En hl) vrrtoU over de hulp bi) «Je huiwvcatlrig Vin orkeaUtdwti Daarbij laat hl) het woord b*va'i*r*n an b«- inoHvreri vallen Een b« langrljkv taak «la de gemeente niet op tijd kin helpen Iele andfru Mktt hl) Itottcirt.mi? Hl) aegt ,Je vergeet nonkt dal J<> in Rnltt*r- dain feboren Je blijft belang- atetltn» houden. J« bent irou op «1 die dingen dia hlar febeuren. Da wij- rigincan, dli kun Ja gewoon mei bi>* houden, t li hrtareiMnt aoala de etad «irh ontwikkelt. «1 moot Jt met ten beeija epijt cnn«tatiren det de *t«d nog iit«di niet klaar la De liaven1» Ik kan me tb' wnm-li i .tn Tho- miutn, dat hit tijk een teak hewft bi) <W flnenclerhtg van de nieuwe werken, heel coid vooratellen. De ontwikkeling vut» de haven la m?{ Heen in hel belang van HoUeidarn niaar In (tal van havi het land Ang- «tig ata Je dingen moei nalaten om- dal de atad er ho» geltl niet voor ht^eft." De tijd Is om, la gelfi vertlre- ken (reen afspraken meer in de agenda. Zindelijk, ah vawalHn-vaoé vu» Va» Ommeel •en daarop oprratla volpéa -Ah Ui M ven, wti éi «M éla nM kragen die Ur veer m*n gapondheid «a gable* Mbben Ce- twwtl En Iwé1 wet aan wtfeerlanéT welbMitW Toch. H|a IttUAMMw heh ik nog ulet h*t Mvitl: Ui heb vakantie. Ik heb nog «Ml wMUha wn—pMMWim. A«n 4 b«te Ik d nt»ï u*arkom«i AU Ut Ml wnSttna m»k*t. mo»i Ik Sa 0* ywwfMad* «kW pUnnrn Ik km (MR mms am ta awiw' «Jt u Ik nu «m Aam. J. MStl w «i, Em0>, J« IM H kmnl «u ur." Mui m itjn U» i«l«r i«».l nM w mal tiiwaang*. Wt émm kb- tor. t I* op .tWteoM«nl Ge «U kl| Ucb «UattUJk nul (vuil, mU«i' '„Hi?, 'to —kW. Ik p art k.lrt" avwi da ten* waar m n lUtoto kwlu hwrnw m—rawUu concert („ja, nu apfluwiliaaiii wal, maar weet u wel dal die men- Mn irake silet meer welen waar te een boterham vandaan moeten ha lm") la de vereniging er gekomen In *35. Ik waa pa* ta de dwrUg. nog «el jong. Kaar hel waa io n Hotter- dam» belang! dat het orfcret er bleef, ik heb het gedaan en ik hab et geen •pin van nhad. Ik kan mei aatiatec- lie op die Ujd teiUBkUhen.w Een van de eerate daden van de varrtUgtng waa de ainarhaf ven Mrt twtedrhatMki cekwte noot tweehun- dirdvljfUa gulden Ki) lacht braad. TwMhondird tuiden de laakt a aankoop. e»n harp, vergde twintig mlUa Behalve betera mu*lekinatru«nrn- tan moaatan er rokkoaluuma komen voor da muatel Eo'n «aatig atulu, de prtj« vu bi—an de twintig dertig guldao. Nog «llljd verleent de vere niging ftnencllle madewafking bij de aneehaf vin rokkoetuuiiia. pliLiippua van Ommeren vertelt verder, over i'n vnaal —gen ma fu- •ie met hel B—WrnUa-orheet. ever Fllp»e („lk had nooit dit niveau be reikt «b hl) niet «o enthouaiMt waa graeeat"). «kver tie Ova* de brug-av- Ut (voot extra aalanering van tup- muilrt om te voorkomen dat te aou- ilcn vkcglnprnl, over de plaata van het Ki'bO. t..nt lwlC«ncertgebuuw- urk—t nummer twee"), over de Doe- Ik-n t„een markant getouuw t hij D .hWHl'Uk rts4 Ik M Ik nOTTKROAM, dondtrdM. Of jonge RoHerdamae violist Roelof v»n I>rie»ten b benoemd tot tweede con certmeester van het Rotterdarrw Phil- harnmn.^h l)rkf-(t Roelof van Drien- leri ik 22 jaar Hij ontving *Un opleiding aan h«t ItottrMama cooaeryator)nm hi) de pe dagoog Jt'wsat v wulff. Na 2ijn elnd- cxanwn in 11)04 «tudeerde htf twee jaar tc Wenen m de klauc van Rlc«r- do Odnopoaoff. Tharw ontvangt hij nog regelmatig onderricht v»n LaaUw Si mon ROTTENDAM. rto«MfdM 'ANP» A*n da attchung klinWch hoa«r ondorwt)» i» fa- alaagd voor hat aami-art» a«tman H A Aard wen. Hottardam Tot art» wardan M« uoroirti J R Maarir, RotKrdain. r E iHphkftn. Rotiardaan an I C BlaUlnt- Rot* Icrdatn A«« <1* Trchitlkcit* MIti>öl Ir Delft rt)n feUaaifii \<Hir tla a*«nien» karidiitHat cIvi-Mnaanlrur da h«ran O B*rtal», Rot- tardam. C K M da Buo, Pynachar, F J Oaunom PUnachtr, J D Schenk. Waardin- K. N J SpltM Rottardam. W J VI*»- m, Hatlardam T Moatara Rottantam. M C5 P«rant Ichladam Aam da ri)kaunlvtr»it*u tn Utraeht *Ür» naUagd vaar da aatmana kandldaau blo* ioe>«- m«J M A lakwan, Rottardam. doe- toraal MMhotogW da haren M Soa (Rat* lardAmi. S C KHo, floturttam i Vm sa* mm T""«i«fiWnl •maoAM. i*t*ia ju Ualrt. *M a M aas «ütwdlm - w TB.rw.PMi, Mt MM a kttM van plan fad h«d vervolgea va» ev«r- trtCIngan hiirvaa ta atta gaeaOaa aa hechten ianlraf tc vragen.** Dit iel vanmorgen de officier van justitie, mr. A. WendeU, In d« laak hven fie 20-)artge bouwvakarbeider J. V. K*. dia oo II Juü i» «mlé op Kalandraobc met aan pkéocri had gevnanipalaard. waardoor een kegel In het bean van eon der caicbcaockara tarechtkwam. De officier eist» Mf) gevangeruwtraf van vjer maanden. Verdachte hwd irt april het pistool en oen aantal patronen voor 75 gutden gekocht. Vm> da working van hol p—tool wa« hl) niet op da hoogt*. Op da bewuste avond wlldo hl) kt het café aan boatja fhok - j püdool St *m tevoorschijn an doan, haalde bet an liet hat um ta bat utt sUn vardaehta op da Hade. Hst al»ohfott>r vial op de frowL Hat h néat -fear vol—n da varUa rlnat van aan «na of rijn baan ooit nog gahaal Ml berstaUan. Vol—a mr. Wandal* wm bat aan gthik dat hal atechtottar niat «atroflao waa door aan dumdumkoaa) dia Hch oodar da patronan bevond. Da wood aou dan vaal grotar gawaaat gjjn. Da rMdanan, mr, R, N. Strang, dtaarda het cabaurda ah aan ongeluk- irica Mn—looivan frtnetandiMiedin Hl) vond hst niat lulrtTdal Jw«t^& cUéot sla voorbaaki ward gastahSrZr bastood «aan onkels ruzie tuaaan var daehta an hat slachtoffar. Ultsprask donderdag 26 daeambar >OTmi>AM. ém- Mil. Da A laa aawdac 1» K— tag» C w. v w. *w pact biMao vaar hal vaaetraffaUfti* baratal van da awaCVcraaaaa ala» we ha» toch alt Drwti nat aadar- laag tensgkira». Oak vaar Bnciwtafc, dat Is Utracht tof» da aagaalagaa M- JA till. .uU. .Im witutksBaen, De uwr sportieve en btJ- tonéer gaed pelende Utrechtaaarcn hebben tot a» toe bo*r overwicht op hum tagaawtmBaia geksd dal «re at» Rial ka—an vaoratalla» dst (Hl lags» Snelwiek andere tsl ctJn. Dynamo, dat in de overgangsklasse de leiding heeft, nat ook al ver weg, namelijk naar vlug an lanif In Qalten. Da groen-willen hebban tot Ódkmattan cs een uk •dra bi huk nu, ook In de till wads tri) dm. conatsnt goed gespeeld en we verwachten dan ook minstens ran gelijkspel, maar waarschijnlijker is nog een kleine zege van Dynamo. Bij da dames in da distr. aarata klas se ontvangt Schuttere leidater HallM- Dc achterstand van Schutter* bedraagt nu rirtp punten. Een overwinning zou hen derhalve heel dicht bu de top brenAi'n. Of het Jonge, goed spelende Heli*» earn hat achter zover zal laten komen, balwijtelan wt. Dan heeft DWS logen Rohda haal wat maar ae- gekansen. In de tweeda klasse a moet het puntlos* Roda traan het avan wakke Eridos nu eindelijk voor d* «trtte winst kunnen 7orgen. Wilton kan hrt aan btsock aan HolUndla de volle winst overhouden In de par»llalkla*s« aal leidster Snelwiek hat ta|*n Athene S niet al te moailijk krUgwc, al zuUa» da oranjt- b la uwe damea toch behoorlijk op hun tallen moeten paaaen, U.V.O.-Spgrt»an belooft een i«f« voor Spartaan op te leveren. ROTTERDAM. Opanbsra verhaptna van onroerende «oahwaa daar Ac NV. Noterte- hu» ep 14 dacambar IMS In de Sla uwe Zaal van da Koopmansbeurs ie Rottardam Veorteptge afslag: Not. L. A. J- bobuure «n Th. J J M Haverman» Paiv) en erf Cs Ui gconmarastrut a—b Inzet TJOK— Voorlap Lie aftlmg Nol mr A W. A van fakelsn mm m»r. C. M. Saw 3. FeuA en erf i a-S; inset: I .«.«e,— Hal HMt avaral i» éa alM la teewt »Pwt op **-* 'a (mlérukle vWr"! Niettemin tul- le» wm een heleboel mans— hun kerst* en nieimjgertwtnioa I* laat bncaan. raaBaatiawHjk ta U«t autvencan to dan Is da ui- difhaéé ar vaar aan $—4 daal al. Hat feet mat ellaan om kant* rn nieuarjiarehaartan: ook egendo's, ka* landers an amkre relaUcgrochcnkm nwtvn ao ludtg nrmpaiUk -tor i v»(»rd*Hi twaorim'. aofle dot Met De UTT heeft hrt zo vlek voor de beruchte Jatotpiek' nM makkelijk Normaal moatan m'n tien miljuan poststukken m TtkOou poatpekkettan per alm—1 worden varwartit Waar wet dear mat de (aestdegrn opaans at) kond ttm droa pl«k op ta vangen zijn de geferuLkeltjke maetrapelen galroflan, san soort cunpecna mat hal motto J*mi op tud**. Dit Mtekant del we crue kurtah a.d voor II éacamhtr op de bus rot* tan doen. Dan komen éa basta wrmw up Ujd Hat mmtrmmutimm „Stadhete** M«ar de Cootetagel bfijft vawiaeég Ml It deaemhag voer hel pehUak gaapaad. Bottardunman die dtt pca»Mt»h va» éa Md»mc4N waf rM MM Ba- —éité kiuM— é»e ateaac rra» efda- la» aadar ét QaaBMgal (vaar Bal tfe- geheaw). Kaaéaei 44» kwartje. Da financial* daak\imUgan van Mt openbaar vervoerbedrijf habben ln- middiU hun conehiatea ga trokken uit het pdrti dwr baac akers. Dat waren ar tot op had— ongeveer duiMivd par dag. Enkele Indrukken: da draaiMk- ken function—an goad; aan geld wis selautomaten velt Ut de toekomst niet ta ontkomen. Pt man met da eek met kwartje* gaat due vardwijiMit. Vter rtulOMari *u UT wm *ms MWIM WW. oMWw M StM*- IM irt wrloAltn <ma «w JUWwrt- MiTHWSWi'. Brt m êS IW35S D. UwCur. A. Si KïtoSrtite, K. «w- W W lte. Wte Willi. D» v-twOWMi Mi Uxu» WK «u.» 1S06 i—tm. A"iirtt»li»H: hrt vtntodm van blaaminikken an fndtBMAda» an Gisteren vertoonde de NTS op het •ante nel d« fUm Jn dg «chedutf o«n da me*s" txtn Hen* oan Gelder. D* ftim ligt Hg», dat een «ehadaUjk «ar ale d» rat fa* xV* t II mUjoe» in Wt- darlendj ala lat war* door de «tem t* •tand toordl gakowten. in aanaluiting hierop hat voljpnda: art de awalteig ven Volks»* eandhatd" aan elaaman* actie ter ba- strtjdlng van da bruint rat in eaman- werking mat de gemeenVabaaturen. Kat najaar U hét iursatljda voor d* bMlrtjdlng van de bruin* rat, omdat h*t buiten koud an voedsel op hat land schsara U. De gemaenlciykr rattenbe»trtjdln»a- cUemten laveren hat pUnluos warkanda vergif, dat voor mrnwn en andere die ren weinig risico's oplevert. Da actio wordt gevoerd onder motto. „Meld aeC, d* ratten dus. In Rotterdam kunt u se malden bij de alom bekaode Rntah uiteraard nog maar op prtj* wordt Da ladan van da varatüglng ba toten aan kwartje par maand, maar dan kunaoa m aak aai ate dia ganaaan aMn aaggMi Htk kwam no« maar art aadar da aaraeaa vandaan aa Bad da bloemen al MJ mijn bad Hrt eteal la lm la bat badrtfter* gaan van da MT, Hat Initiatief var* dient stellig navolging in andere ba- drtjvao. Hoa vaak gebeurt Bat Blak dat aansta iqIIim'»» Mfan daag «laMa krwrt vaa fahriak of kantoor. kageMUar. Zondag wordma tljdans da Zuid- hoUanctoa microksmpioeaeeMppea in do Snarglahnl vter wedstrijden voor boold- ovargsngars grnpom De duur va» d« partl)*» la aa» vijf minuten nasi Da *ewU voor de overgangsklasse D jool uur tussen Spangen an Voor I Zuiden aM aam rtkoaFw^ro^r mhot de tactisch blaer. 1 •wnrafw Snr% m (W M* IMF' Dl twirt)« Mhbo» la da kaar mrt twaa p AmrtoRtammero zaal aten wa d* de aa aefc tn de (Vaa aaao iportroéoaHiJ raad e raat éo iihatineo aoa BaMat- tafifiioHlinkosk- aa dam- baakgthaUtoaraooi tToaombor tol i W mrt alter- éu» sa aa »o lui^^H Itetuw waaaM uUas damesera

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1