ACTIVITEIT EN TECHNIEK llppF - mr aan U, die een sigaret r zonder filter wilt NYLONS GRATIS I Huwelijk s-exposities in Stedelijk Museum IÜ I i 55 JAAR GETROUWD if FUNCTIE VAN 'ONTVANGER' VERVALT VERLOKEN EN GEVONDEN Martini t mag eindelijk gaan bouwen WONINGBOUW GROENOORD VAN HER LEE0EN i I SCHIEDAM Programma voor 10 januari krijgt vastere vormen Burgerlijke Stand 'Syntagma Musicum' in museum-aula De Spaarbank in november Weinig kans op amateur voetbal J 1 V OECUMENISCHE KERSTZANG IN GROTE KERK Bezemen met een machine ZondagsschUders in Sted. Museum Bromfietser werd plotseling onwel Os» Ma» export WereHttmkmKt mme NYLONS GRATIS KERSTAANBIEDHiG BALLERINA Toegang Beatrixpark, vanaf de Parkweg, tijdelijk afgesloten B. en w. wil krediet voor humanistisch vormingsonderwijs Betonwerker maakt ernstige val bij lossen i donderdag 15 december 1966 - 5 Schiedam, dat woagec de reputatie genoot vwwege de visvangst en .Icobotproduëtie, tteaft rich ontwikkeld tot een middelgrote Nederlandse stad, en bezit vandaag aan de dag een kviustrie die er wezen mag. Hiermede gaat dan ook een grote gedaanteverwtaseting gepaard. De vele romantische ptotje* van vroeger, zijn mor een groot deel verdwenen, of zullen binnenkort tot de trlsiorre behoren. Zn kan het gebeuren, dat de tekenaar, die al Jaren ais een soort Schiedam se chroniqueur werkzaam ts, naar «idere motieven gaat zoeken, Vele grote fabneken, scheepswerven en industrieën, zijn boeiende objecten om getekend te worden en als alwisse- nng m mijn iekenreete wei gerechtvaardigd. Op de tekening ziet men een gedeelte van de werf Gusto, gezien vanaf bet Hoofd. Het complex kranen, schoof stenen, fragmenten van schepen enz., overkoepeld door een sombere Hollarxjsc regenlucht, «rd een bundebng van activiteit, feebmek en kracht. deconinCK (Vu een omer venlag gevers) SCHIEDAM, donderde*. B. en w. vflka de orfiaiutk van de ftnaneUte ilwlahliillii ea bet kasbeheer van de limflr doelmatiger aak». De ln urfl van dit jaar Inwerk ine getreden wtjrigtag van de Gemeentewet biedt daartee aeeeUJkbeden. Werd tot voor kort geëist dat in elke gemeente «en ontvanger moest zijns bi) de «ifttetog is deze functie min of meer JKultattcf gesteld, doordat de Raad eigen regelen kan stellen, waar- bij of meer ambtenaren belast met de wettelijke taak van Door in I960 de functie van ontvan fer te combineren met die van chef vaa de afd. financiën van de gemeen- te-mcrotarte, zpp bi Schiedam de be- van het moeten verrichten van dubbel werk voor een goed deel opge- Wu de thans ln dienat zijnde ge- raeaote-oirtvancer, mr. Joh. Knape, et 1 Warnsri met pensioen gaat, wilkn b. m w. verder man met de reorganisa- tu, door fci zijn plaats geen ontvanger neer te benoemen. Zijn opvolger als cM van de afd, financiën zal aange wezen woeden ab comptabele van de pensen U.. Daartoe woeden aan de «ad ter goedkeuring twee ontwerp» instructies voorgelegd, één voor de omptabele en één voor de kassier. (Ven se* onzer vtnlaggrotn) SCSUDASS, woensdag. Het pHMm vastgestelde programma, «en de twMgtng Nationale Feest- en Ge- y*Mag««» aoor JO januari, de trouw dag Nu p»lmes Margriet en de heer p- wu» VoUenMnen, heeft tnndddtU •wter* vormen gtfcregtw. HM luidt nu als volgt: •"0 Het lulden der klakken. 10.00 CertUon bespeling, 10ÜO en DÜ Twm ***M«lÜngen voor de teerlagen van ftjfrte hoogste klassen van de<tehi*- emm lagere scholen in de Spdbtbal ■un-y, onder meer Peter Pikos en •MrtKhap» Na afloop van da twi_ ^vttelilng, hoopt bet bestuur van de VWO, mms In de Sporthal, ook <y teerlingen van het voortgeset on- Wwtjii eee programma te kmtnan blo* Het welslagen hiervan hangt fgMttk af van de scholieren reu, wr een en ander gaat gebeuren on- wiet motto Mdoor en voor de acho- nr, He bejaarden kunnen om I4J0 ia* gjt in zaal Jrene". waar bet RJL ™elg«a»techap JEtradtrode" bat Itufc -am ik nu getrouwd of niet?" aal op- SCHIEDAM Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam, dagelijks van 8.0017.00 uur, behalve op zaterdag en zondag: damespart- pluie; zwarte knipportemonnee met inb.; ring r..et 4 sleutels en hanger; benzinedop. Te bevragen by het Ajyl, St. Anna Zusterstraat: bastaard spaniel, licht bruin, reu; lapjeskat (poes), 5 maan den oud; cyperse kater. Te bevragen bij de vinders: l kg gist v. d. Velde, Fabristraat 6, na 17.30 uur; dame»-sigarettenkoker, Volletwegt, Marconistraat 35; zwarte dameshand schoen. Dupree, P. R. O. Laan 133; bruine portemonnee mat inh-. Van Ooljen, Puttershoeksestraat 4B, bruine portemonnee met inh,, Pluimert, Hol- landseatraat 19, Rotterdam; blauwe portemonnee met inh., Pluimert, Hol- landseatzwat 13, Rotterdam; blauwe portemonnee met Inh., v. Ma reien, Roo valkstraat 18 d, Rotterdam; akten- tas Inh., sdwolboeken, Van Geloven, Van Beverenstraa* 43; bruine porte monnee met Inh., v. d. Hoeven, Groe- neUan 33; muntbiljet. Kees Schaap, J. C. van Markeostrae* 3; gouden trouw ring, Vink, GroeneUan 135 b; vier- kleu ren potlood, v. d. Burg, Gijsenlaao 78: 1 sleutels aan ringen, Droog, Bel)- eriandaestraat 36; 3 11 paal eu te is ln etui, v. d. Kraan, Eendrachtastraat B; speel- goadautootje, Loch. Fultonatraat 36 c; groen-blauw geruite sjaal, Dorsman, Warande 34 b; voorhamer, Kuiper, Huijsmanestraat 88 a; bruin hondje m. witte vlekken. Terbraak, v. d. Leeuwe laan 6. SfcHlKliAM Ortws; Cathortna P. A IC. Ov A. da Groet en X. H. v. Mutm: Koe* 6e H. Heidom* ra K. Barta: Carlo* te C. Uvb- olaotnr 3. O, A. M. SIrmkm i Mol: Prandacva «n A. j. Aanfcai Voon ra 1*. f. Ovor Canny dv L. 3. van Ka eva G. rr O. A. IÉ, van k dv H. T. van Overti «te! C. KMarfcamp. vel O. Kran- ntrabnth^»M^Jr; A. de Graaf. echt*. van C. (Van een enser verslage evers) SCHIEDAM, denderdasD« ten toonstelling „Onsje en Schiedam" die ter gelegenheid van bet huwelijk van Prinses Margriet met mr. Fie- ter van Vollenhoven in het Stedelijk Museum wordt gehouden en ook door het aanstaande bruidspaar op dins dag 2d december aal worden besoehl, laat vele gebeurtenissen de revue passeren, die in de geschiedenis van het Huis van Orsaje sinds 1898 aijn voorgekomen. Zo wordt door de Rijks Voorlichtingsdienst gemeld. De tentoonstelling begint met schil derijen, foto's en curiosa betreffende de inhuldiging van Koningin Wilhel- mlna in IBM. Daarna wordt aandacht geschonken aan het huwelijk van Kon. Wilhclmina met Prins Hendrik, de geboorte van Primes Juliana, het hu welijk met Prins Bemhard; de in huldiging van Koningin Juliana in 1948 en aan de geboorte van de vier prinsessen. De tentoonstelling is samengesteld uit schilderijen, foto's en voorwerpen en kwam tot stand dankzij de grote bruiklenen van het Kon Huis-archief in Den Haag, bet Oranje-Nassau mu seum te Delft en de Rijksvoorlich tingsdienst. Doch er zbn ook voor. werpen die door dc burgeren van Schiedam b|i diverse gelegenheden zijn aangeboden. Mcj E. W, G, van Maanen, assis tente van het Stad. Museum, ls be last geweest met de «electie van het grootste deel van de voorwerpen. Ge durende de tentoonstelling zullen op bepaalde tijden filmvoorstellingen wor den gegeven van films over konink lijke bezoeken. Gelijktijdig ia er ook een tweede ex positie „Kinderfeest". Deze biedt een bonte verscheidenheid van „vrye ex pressie", gemaakt op de Schiedamse scholen voor lager- en voortgezet la ger onderwijs. Alle werkstukken heb ben als thema het huwelijksfeest van Pr Margriet met mr. P. van Vollen hoven Beide tentoonstellingen zyn van zon dag 18 december tot maandag 15 Januari te bezichtigen. De officiële openingen hebben resp. op zaterdag en vrijdagmiddag a.s. plaats SCHIEDAM, donderdag In de aula van het Stedelijk Museum geeft „Syntagma Musicum" o.l.v. Kees Of ten een kerstconcert op dinsdag 20 de cember; aanvang 3013 uur. Op het programma staat o.m. Mid deleeuwse kertsmuzlek en werken van de Italiaanse componisten Landini, Frescobaldi, Caccinl en Monteverdi. Het instrumentarium van Syntagma Muatca bestaat uit blokfluiten, gems hoorn, bombart dulclaan, kromhoorn, ruispijp, kortholt, zinken vedel, gamba, spinet of klavecimbel en slagwerk Kaarten voor dit concert zijn ver krijgbaar aan de kassa van het mu seum. SCHIEDAM. November was voor 4e Spaarbank ansa 1838 te Schiedam een seer goede maand. Er werk nX Ingelegd fUUJHII ea terugbetaald ftUMSUl. Reaal terende dus in een mlegoversehot van f7f.18f.47 tegen /lfï.7<3,48 ln november 1965. Het aantal spaarrekeningen bedroeg op 30 november 57X19. tscen 55.896 per ul timo november 1945. Het speren togevotee de Jeugd- spaar wet met 10% Rljktpremle, het z.g. Zilvervloot!peren, verheugt zich nog steeds ki een grote belangstelling. Het sparen conform de Algemene Pre- miespaarwet, voor 21—60-jarigen, ontmoet daarentegen slechts een mati ge belangstelling. Ultimo november 1966 waren de door tntaogers aan de spaarbank toe vertrouwde gekten «n de reserves glo baal voor 30 miljoen belegd in effec ten, voor f 9 miljoen ln hypotheken voor 18 miljoen ln onderhandse le ningen, terwijl de onbetegde en op zeer korts termijn belegde middelen ƒ7 miljoen bedroegen. (Van een onser verslaggever») SCHIEDAM, donderdag. De Schtedamae voetbalver. Martlnlt heeft na (wee besprekingen met de 8BLO en de Sportraad, eindelijk toestem ming rekregen voor de bouw van een bestuurskamer naast de bestaande kleedlokalen. Het plan b om deze be stuurskamer door oen bouwonderne ming te plaatsen. Wanneer Martin it eigen velden krijgt zullen er aan de ene kant kleedlokalen en aan de an dere kant een kantine bij konten. „Daarmee kunnen we weer een klein beetje het gevoel terugkrijgen, een eigen home te hebben, iets wat we de laatste jaren erg misten", schruft de voorzitter in het maandblad De Martini t ter". De roodhemden zijn na de oorlog drie maal moe'en verhuizen; van de gezellige Boshoek naar de Splerings- hoek, vandaar naar het Volkspark en tenslotte naar Harga waar hot com plex wordt gedeeld met Schiedamse Boys en Wilton Fijenoord Steeds had Martlnlt de beschikking over een kan tine, al dan niet met anderen gedeeld, doch nu niet meer. Dat wordt als een zwaar gemis ge voeld, vooral omdat de junioren geen eigen onderkomen hebben wanneer er niet gespeeld kan worden. Zo'n „be stuurskamer" is maar een heel be scheid» begin voor de club, die droomt van een eigen tehuis, zoals de meeste andere clubs wèl hebben. (Van een onser verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. In het plan van de N.V. Elementum uit Maaasluh om In Groen oord-Noord, ten westen van de Laan van Spaland 572 woningen (aanvankelijk plan 540 Ele mentum-woningen) te bouwen, heeft de minister van Volkshuis vesting en Ruimtelijke ordening de goedkeuring gehecht aan de eerste tranche van 2)6 woningen. Kosten voorlopig 8.700.000 Het plan van Elementum omvat dc bouw van vier blokke-n m negen woonlagen, eik bevattende 99 vier- en 9 twee-kamerwoningen, alsmede een blok in tien woonlagen met 140 vler- kamerwonlngen. De twee-kamerwo ningen zijn dan bestemd voor alleen staanden of bejaarden. In het nu goed gekeurde complex van 216 woningen zyn opgenomen 16 woningen voor be jaarden on twee voor alleenstaanden Verder beeft de minister de bouw goedgekeurd vaa twee blokken wo ningwet-woningen tn Grof noord- Midden, met 42 woningen ln hoog- bouw en 33 ln lagere bouw zonder lift. plus veertien garages. De bouw uordt uitgevoerd door Muys en De Winter. De bouwkosten tQp voorlopig1 2.768.006,—. De gemiddelde huurprijs van de/e woningen is berekend op 26,05 per week plua ƒ3,80 %'oor de centrale vn- warmmg In de hoogbouw komt cr dan nog 2.05 per weck per woning bij voor liften, enz. In deze gemidde! Ie huren wordt dan later nog differe i- ti&lie gebracht. (Van een «user sportverslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Ook af gelopen saterdag en zondag bleven de amateur voet bellers werkloos omdat de velden door de aanhoudende regen doorweekt waren. Het liet er voor het komende weekend niet veel beter uit en bet Is nog de vraag of de aUuteura dit Jaar nog wel aan voetballen toeko men' Toch willen wij het programma, dat voor dit weekeinde gepland is hieron der vermelden. DHS gaat naar Delft om DHL te bestrijden en misschien hoeft de rust de Schiedammers goed gedaan en komen zij met de punten naar Schiedam terug. Ook Excelsior '20 speelt een uitwedstrijd en wel tegen het sterke Naaldwijk, Martinit ontmoet Merwede en heeft kans om op winst te komen. SVDPW gaat bij He kelingen op bezoek en dat Is een las tige ontmoeting. De afdeling Rotterdam van de KNVB heeft voor de komende weken alteen wedstrijden geprojecteerd voor de eersteklassers en dat wordt voor Schiedam dus maar een klein pro gramma, Wanneer de weersomstan digheden het toelaten krijgt Ursua het Rotterdamse 't Noorden op bezoek, gaat Schiedam naar de Maasstad om bij The Rising Hope te trachten de punten te behalen en speelt SFC een thuiswedstrijd tegen FaV-Pretoria. In het zaterdagvoetbal vraagt het dual DunoKBSS de aandacht Een lastige wedstrijd voor de oranjehem den. PPSC krijgt Ameide op visite en i 5 1 k\> i l J rft if Worgen, 16 december, Djn da htix en mevrouw J. J. de Graaf 55 jaar ge trouwd Op de viering van dit feit zullen ós famnlielede-n en tekenden nog even moeten wachten; tot de 23e. Op de verjaardag van mevrouw De Graaf (zij worcft 75 haar man is een jaar jonger) zat het eentpaar het feestelijk middelpunt zijn in zaal „Ma-ijke". Met o.m. hun 7 kinderen, 13 klein kinderen en één acnte'kleirrktnd Net zo lang als ze getrouwd zijn. woont het echtpaar al in Schiedam. De laatste 18 jaar m de Lekstraat 90a, waar zs beiden m goede gezondheid uitkijken naar het komende feest. om in de running te blijven moet dat iami ling SDV en ontmoet GTB op eigen veld ing t duel door de Schiedammers i worden. In de afdeling gaat ROTEU>AM, woensdag. De 77- jartge J. 8. Vrttboen, die vrijdag bU een aanrijding op de straatweg ernstig werd gewend, te in bet DUkxigtsteksn- huis aan aJJn verwondingen everie- (Van een onser verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. De plaatselijke Oecumenische Raad van Kerken organiseert op maandag 19 december een „KersUanguur" ln de Grote Kerk, annvang 20.15 aar. Het programma vermeldt een aantal ad vents- en kerstliederen, afgewisseld door enkele profetische- en schrifle- slngen. Deze bijbellezingen zullen worden verzorgd door leden van de verschil lende Schiedamse kerken, dc Her vormde gemeente, de Gereformeerde kerk, de Rooms-katholleke kerk, de Evang. Lutherse kerk en dc Remon strantse gemeente Dc wnd-voorzittcr van de Oecum Raad, ds, D. J. Spa- ling Dzu /al de/e samenkomst le den De cantor-organist van de Grote kerk, de heer J, P. Bekkers zal sa men met de Chr. Muzlekver. Harpe Davids ol.v. de heer A. L. Glotzbach de begeleidingen van de samenzang verzorgen Vanaf 20 uur zullen mu ziekkorps en orgel improvisaties spe len iau bekende kerstliederen. Onder het licht van honderden kaar sen in de beroemde kronen van de Grote kerk zullen de aanwezigen de advents- en kerstliederen zingen, als goede start van de laatste week in de advent, als voorbereiding op de ko mende kerstviering Dc tekst van de te zingen liederen wordt aan een ieder beschikbaar gesteld. (Van een onser verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Voor hei schoonvegen van pas herslrate wegen wil de Dienst voor Gemeentewerken een motorbetem hebben. Dit werk wordt nu nog gedaan met de hand be- iem, wat uiteraard meer arbeidsloon vergt. De aanschaf van zoo mOtorbezcm vergt 3 700 en aan de Raad wordt een krediet gevraagd voor dat bedrag. Verder ook 5900 voor een nieuwe •tenen-schrapmachine, die een oude moet vervangen, SCHIEDAM, donderdag. - De voorzitter van de commissie van het Stedelijk Museum, mr. M. j. M. van Kinderen, zal op vrijdag 23 december te 20.15, de Kerotexpoaitle „Neder landse ZondagsschUders" (met de on dertiteling „De Droomwereld der Na leven") openen. De expositie zal tot en met 20 fe bruari voor het publiek te bezichtigen zijn iADVERTENTtBl "•Avonds ten slotte, te *r een Oran- te houdten in elk aten vmn IV» mb aam iwelewvm) iXTatei m IMS Rothmm of Pall Mud brengt 4a Mrat* Klus 8h* slgarat tor «wrald uit Nu, daiSs Jaar tatar,liaaft4a Klos Sbt 4a 'oudarwataa klabia* aigarat by da kwaRtalta- rokara van s9n plaat* ga4rongan. Pall Mag Export «tijgt, an «tijgt nog «taada, an hat analrt, ovaraL Want PaU Malt Export It King Sb* an boord «vol mat de «Herbette, r(jkat*, sangarQpt* amarlkaana* tabakkan rook mat platter, rook Pall Mall Export! «ONi MMfclMrtf ia» (ADVERTENTIE) Profttaer van onze SPECIALE Bij aankoop van mmttans 10.— ONTVANGT U EEN RAAfi van 1,75 of 1,95 Desa aanbladlng goldt alleen voor om* dameamoda- «n kinderkladingzaak BROERSVE8T 4 t Vgë li ONVOORZICHTIGE VOETGANGER DOOR BESTELAUTO AANGEREDEN SCHIEDAM, donderdag. Op de Buigemecster Knappertlaan, nabij Trianon, stak de 62-jarige W. R, van K, uit Rotterdam, naast de oversteek plaats de rijbaan over, terwijl het voet gangera licht op rood stond. De be- jtuuider van een bestelauto, de 20-ja- rlge A M. M uit Oosterhout, kon de onvoorzichtige voetganger niet ontwij ken met een aanrijding sis gevolg. Met een hoofdwond en een gebro ken linker enkel werd Van K. door de G.G. en G.D. naar de Noletstlchtlng overgebracht. De bestelauto werd aan de voorzijde beschadigd. Daar het on- geval zich tijdens het avondspitsuur voordeed, werd het verkeer geruime tijd gestagneerd. SCHIEDAM, doiKÏer&Mf. Vanaf maandag 19 tat en met vrijdag 33 de cember wordt de toegang naar het Beatrix parit, vanaf de Parkweg, afge sloten voor alle rijverkeer. Ook de zich daar bevindende spoorwegovergang zal dan gesloten zijn. Hef verkeer zal gedurende de afsluiting gebruik moe ten maken v» de Schiedamseweg (Blauwe Brug) of het Duiven pad. (Van «ea enser verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het college van 8. en w. beeft de gemeen teraad gevraagd een krediet van B69 guides beschikbaar te stelten voor bet teven van bumontetlseb venmtegsen- darwite ep gemeentelijke scholen vete VHMO deer een leerkracht vaa de ge- j '•p Botterdam van bet Hums* Verbond, Het Humanistisch Verbond heeft cm het krediet gevraagd omdat sedert enige jaren leerlingen van deselfde ge- meent* lij kt «boten, wier ouden dit wensen, een uur per week godsdienst- onderwijs krijgen. Dit onderwijs Is op- gedragen ton bet IK 08 Inter-Ker kelijk Overleg ln Schoolzaken) en wordt gegeven door predikanten von de dssrby aangesloten kerken. De kostenraming van 900 gulden geldt voor de periode 1 september 1968 tot eo met 31 december 1968. (Vu Mn (HUM YWtiuwtn) U«t Irtwnhui» v.rYMri JT CM «weg oohterovtr, hot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2