Anti-conceptie kostte in 1965 f 25 miljoen 1 KERSTBOMEN OORLOG IN HOOGVLIET Ook in België deining rondom haven- beleid SCHIEDAM NYLON 'TAPIJT' VOOR POLDERVAARTBOCHT 7<£upo E Apotheek speelt bij verkoop grotere rol D D D H Politie maakt proces-verbaal op J Automobilist uit wagen geslingerd Hongerstaking van gegijzelde man in huis van bewaring in Groningen KGEMEhSTERS een technisch ambtenaar Jongen vermist na ongeluk met vaders auto Hotelbeheerder verdacht van verduistering Vrouw verdacht van beroving man uit Enschede in arrest Boekhouder en kelner verdacht van elf inbraken Obligaties Transalpine naar Amsterdamse beurs donderdag 15 december 1965 - IT" Van onze economische redactie) r! Nederland werd vorig jaar voor ongeveer 25 miljoen beateed tan voorbehoedmiddelen, waarvan circa ƒ13 miljoen aan orale anticonceptie (de pil), circa 11 miljoen aan condooms en 1 miljoen aan andere middelen. Dit betekent dat bij de verkoop van voorbehoedmiddelen die ach ruim drie jaar geleden nog vrijwel geheel als vrije verkoop da o.a. de aogenaamde aanitagwinkels afspeelde, nu meer dan de helft van het totale bedrag besteed wordt voor het kopen van mdeanceptiepillen bij de apotheek op doktersrecept r werden in Nederland in 1965 ruim 18 miljoen con dooms verkocht (vijf laar geleden nog maar de helft). De NVSH (de Nederland» Vereni ging voor Seksuele Hervorming) verkoopt condooms tegen prijzen dl# vuüren van 0,35 tot ƒ0,50 per gtuk. In de sanitas- of „witte" win kels kost een condoom ƒ0,50 tot 0,75. Dit ls trouwens alleen het geval wanneer de winkelier rich houdt aan fe adviesprijs van' de fabrikant, die, uitgezonderd bij de condooms van London Rubber, nergens op de ver pakking vermeld staat. Bij een steek proef onlangs ln enkele i*xü tas win kels werden hier en daar condooms nngeboden tegen 1,50 per stuk. De condooms die ln de winkel ver kocht worden kosten de winkelier Bilt meer dan 0,15 tot 0,25 per itok, zodat de gebruikelijke handels marge meer dan het dubbele van de inkoopprijs bedraagt. De sanitas winkeliers die con doom aanboden tegen 1,50 per itnk, verdienden hier echter 1,25 p« condoom op, dat wil zeggen flT? op een pakje van drie con doom l ƒ4,50. Eén sanitas winke lier tri letterlijk: „De sanitas-win kelt lwm van de preservatiefs, d» rest is niet belangrijk". ER zijn vele merken condooms op de Nederlandse markt: Het grootste marktaandeel heeft d# London Rubber Company, een Engelse fabriek met een verpakkingsbedrijf ln Leerdam (merken: o.a. Durex en Fourex- SUnj). Met een jaaromzet van 5,9 miljoen stuks heeft deze fabriek ca. 36 procent van de Nederlandse markt in handen. De Hanseatlsche Gummi waren fa - brik In Bremen (merken: o.a. Transna Act en Ca va-Der) heeft in Nederland een jaaromzet van onge veer miljoen condooms en bezit daarmee ca. M procent van de Ne derlandse markt. Nummer drie in Nederland is Young* Onig Corporation (V.S.), rasl .ca, 22 procent van de Neder- Undfe markt. Vla de NVSH, die het lUsepverkooprecht voor enkele mer ken van dit bedrijf heeft, verkoopt Youngs in Nederland ca. 3 miljoen condooms per jaar (merken oa.: Thlnex 76, Trojans en Shadow) Bui ten de NVSH om verkoopt Youngs nog ongeveer 600 000 condooms per jaar van de merken Thine* 75 an Thins De Westduitse fabriek Richter, Kfiufer «fc Co. (merk' Blau9iegel) heeft met een verkoop van 3,3 mil joen condooms per jaxr ca, B pro cent van de markf. De vroegere Frommg-fabrieken, die nu In Oost- Duitsland liggen, zetten oa onder merknaam Gala Luxus per jaar ca 700,000 stuks in Nederland af, en de Amerikaanse KiUashunf abrieken (merken* oa. Silver Tex en prime) ongeveer 400 000 Aan overige mer ken worden in Nederland per jaar in het totaal niet meer dan ca. 300.000 stuks verkocht. de merken Fatentex (Patentex GmbH, Frankfort) en Delfen-crème (Ortho-Engeland). De totale winkel- omzet bedraagt ongeveer 40 000 tu bes per Jaar. De verkoopprijs is 4.30 6,50 per tube. De handels marge van de winkelier bedraagt ca 50 procent Een éénmaal aan te schaffen glazen canule voor het In brengen van de pasta kost ƒ1,— i 1.23. Het zogenaamde aerosol-schulm Is nog niet zo lang geleden uitgevonden In Duitsland raakte het zeer In de bekendheid onder de naam, ..anti- baby-spray". In Nederland zijn te koop de merken Delfen-foam (Or tho), Emko-foam (Emko Company, Verenigde Staten) en Koromex A (Youngs) De winkelprijs bedraagt ca 12,50 per bus voor ca. 2"> toepas singen, de NVSH vraagt voor dezelf de bus 9, Een éénmaal aan te achafien ap plicator kost ongeveer 3,— E verkoop van de verschillen de soorten pea «ar Ia (in het Engels: Dutch capa) ia de laatste jaren sterk gedaald ten gevolge van het toenemend ge bruik van de pil. Drie jaar geleden verkocht de NVSH, de grootste pro ducent van pessaria in Nederland, nog ruim 22 OOO Btuks per jaar; vo rig jaar waren het er nog slecht* 9500. Naast de door de NVSH geprodu ceerde pessaria, zijn «r rok pessaria in de handel van Ortho Pharmaceu tical Limited, de Engelse dochteron derneming van dr Amerikaanse Or tho Company. De jaaromzet van Or tho op de Nederlandse markt is ca. 2000 pessaria, waarvan ongeveer de helft verkocht wordt via de PSVG (de Protestantse Stichting voor Ver antwoorde Gezinsvorming). Ook Or tho spreekt van een teruglopende markt. London Rubber heeft vorig Jaar nog geen 1500 pessaria in Nederland omgezet. Alles bij elkaar zijn er in 1965 ruim 13.000 pesiaria in Neder land verkocht. De prijs, waarvoor de winkelier een pessarium verkoopt, ligt tussen de 7,50 en 10 per stuk. De win kelier, die vrij is in het bepalen van de verkoopprijs, koopt de pessaria in tegen een prijs van 3,80 tot 4,50. De verkoopprijs van pessaria be draagt by de verenigingen ƒ4,50 k f 6.—. E chemische voorbehoed middelen zijn te onderschei den ln tabletten, pasts'» en schuim. De eerste twee vor men verliezen op bet ogenblik ter rein ten opzichte van het nog niet zo lang op de markt zijnde schuim. De tabletten zijn in de winkel ver krijgbaar voor het merendeel in buisjes van 12 stuks tegen een prijs die varieert van 2,50 tot 3,35 per bulaje (bij de NVSH 2,-) De han delsmarge van de winkelier is ge middeld ruim 50 procent Er worden in Nederland per Jaar ongeveer 60 000 buisjes verkocht, waarvan ruim 50.000 afkomstig zijn van de Engelse fabriek W. J. Rendell, ca. 8000 van de Westduitse Temmler Werke (merk Speton) en ca. 600 (in buisjes van 20 tabletten) van de Lon don Rubber Company. De NVSH verkoopt een eigen merk pasta (tegen de prys van ƒ1,50 per tube van 40 gram) en verkocht hier in 1965 ruim 38.000 stuks van. In de winkels zijn pasta's verkrijgbaar van i E orale anticonceptie (de pil) staat bekend als de ze kerste methode. Naar schat ting gebruiken ruim 300 000 Nedeilandse vrouwen dit middel Aangezien er elke vier weken aan een nieuwe verpakking van 21 of 22 Slllen begonnen moet worden, bete ent dit dat er per jaar ca. 4 miljoen verjmkkingen verkocht worden De Organ on-fa brieken in Oss (merken Lyndiol 5 en 2,5) verzor gen met een jaaromzet van ca. 3,2 miljoen verpakkingen 80 procent van de Nederlandse markt De Westber- lijnse Schering-fabrieken (merken Anoviar en Gynovlar) nemen met ongeveer 400 000 verpakkingen 10 procent voor hun rekening. De overi ge producenten, de Deense Novofa- brieken (merken Planovin en Del- piegmn), het Amerikaanse Searle- concem (de grootate producent ter wereld, merken: Enavtd en Ovulen) en British Drug Houses (merk: Vol- plan) delen de overige 10 procent De pillen zijn in de apotheek op doktersrecept verkrijgbaar voor prijzen, die variëren van ƒ2,90 tot ƒ4,50 per vierwekeüjkae verpakking. De handelsmarge van de apotheker la door de farmaceutische industrie vastgesteld op 32 procent van de ver koopprijs. ET Intra Uterine Middel (IUM, of spiraaltje is nog pas kort ln gebruik. Het mag alleen worden aan- ;ebracht door een vrouwenarts en g< kan Jaren blijven zitten Ortho-Engeland brengt twee mer ken op de markt: Gynckoil en Lippes Loop. De fabriek berekent de arts hiervoor 8 per stuk en voor de één- maal door de arts aan te schaffen app] Rubber verkoopt de merken Saf T coil 33 en Saf T coil 36 voor 12.50 per stuk aan de arts, waarbij een na gebruik weg te werpen applicator inbegrepen la. Wat de arts aan de patiënt berekent, hangt af van het honorarium van de behandeling. Mé S&i •Rh» Qardm", l«uk voer d» komends feestdagen Modieuze jeugdige foundation-set van bedrukt nylon infieurige fantasie-dessin: C|*iJwk M5, jirretslgordeUls 3,50beha 4.95, sliw* 3J50, jopon 5J0 littslso zijn Mtdürlijk ook aftowfcrhjk verkrijgbaar en la aRe filialen van Meent 57, Zwtrijanttreat 17 h. FU&- «ckentraat, Noordsingel 39, Groene HlUedyk 247, Dordriclaan 112. Burg. Btuauoku 1M. SCHIEDAM: On»> jestraat 17. VLAAWHNOEN: Vcer- plMQ 1. Nieuws Bloos**»* 234. Schiedam»* we* 25, stadhouder™eg 1J3. Zwart- Janstraat 14, Kleiweg 100, Goudteru- wtg 8, Pepóslweg 7], De Sllnge 185- 187, Pleinws* 1, Brijerlandtdaan 39 (Van een onzer verslaggevers) ROTTJERD AM, woensdag, Voor de tweede maal is er m Hoogvliet ten kerstboom-oorlog ontbrand. Vorig jaar werd door de winkeliers vereniging Winkelcentrum Hoogvliet' een actie gevoerd met goed kope kerstbomen. Dit jaar kunnen klanten die voor minimaal vijftien gulden in de 'centrum'-winkela besteden voor 1,25 een waardebon kopen, die recht geeft op een kerstboom variërend van een halve tot ruim 2 meter lengte. Sinds zaterdag zijn er al 2.5Q0 van deze goedkope bomen verkocht. boodschappen ook ean boom voor 1,50 Saven Dat is precies hetzelfde als wij oen Bloemist Hoogland ziet de toekomst somber in* „Vorig laar zijn wl) ook omlaag gegaan met de prijzen voor bomen. Maar dat kunnen we niet blij ven doen, We hebben ar toen dik op toe gelegd. Rat bestaat niet dat j» op «en prUs van S 1.25 nog kunt verdie nen. De heer Kolijn van de winkeliers vereniging: ,Aw da verkoop In dit tempo doorgaat, zijn we over sen paar "Die aktla steot ons het brood n<t de mond." le hei eownaeaUar van de heer J. Hoef laad. een der Hocgvttetee bloemie ten. „Mijn soon slaat op da Meeuwenplaat en heeft er nog geen honderd omgeael. Hij verkoopt te voor 1.50 ca MO per stak. Maar tegen dese prijs la niet te eonewmen/* ZUn collega. H van Tuljl. aan de Oude Wal Is van plan een tegwakUo te ondernemen. „Maar ik wil nog niet vertellen hoe, dat moet een verrassing blijven.** De goedkope bomen worden door bloemist Van Aalst voor 1,15 ver kocht, als onderdeel van een aktie om het winkelcentrum in Hoogvliet in de belangstelling te zetten. Secretaris J. J. Kolijn van de win keliersvereniging „Hoogvliet" mikt op •en totale omzet van ruim 4.000 bo men. Sinds afgelopen zaterdag zijn er a| 3800 ongeset, nat loopt stoma. POUTIE Bij de Rotterdamse petitie Is inmid- data aea klacht Masten takoman va» de HeorvHctse bloemisten. Inspecteur A. Zee van de afdeling bijzondere wat ten vertelt dat hij vanmiddag „proces verbaal" gaal epatahea tegen de wta- kelienrver Hike ovt ere&Jftag, ertroaia* des a-stelsel van de „wet be per >L" ,Jk verwacht dat dese klacht snel sfgehandeld tal wor dm*1 aldus Inspects*? Zee. „WU sttt De hoor Kolijn ia van dei* drel dl* boven zijn goedkope bomen op de hoogte. J>t vtrkooi lopig nog gewoon door. Inderdaad ln overtreding zijn, dan or- >p gut voor- Mochten we gankeren we bat volgend jaar nog in den. Ik denk dan aan ccn verkooprijs BKUSSEI,, uoeuMlag \M') 'Het U duidelijk dal we moeten streven naar een jie* meeiwhappelijke ha\ en|>oli- tiek van de Benelux, dneh tut op heden zijn zelfs nog geen vorderingen gemaakt niet een nationaal havenbeleid'. Dit beeft de Belgische minister van verkeer, Bertrand, dinsdag verklaard in de kamer van volks vertegenwoordigers (Tweede Kamer) in Brussel De minister verklaarde dit, na dat de havenschepen van Antwer pen, L Delwaide, opnieuw de controverse tussen Rotterdam en Antwerpen naar aanleiding van het zeehavencongres van Middel burg (waarvoor geen Belgische havens waren uitgenodigd) ter sprake had gebracht. De burge meester van Rotterdam heeft met zijn klachten over gunstiger ves tigingsvoorwaarden voor buiten landse Industrieën in Belgio ove rigens ln feite niet Belgie gehe keld, aldus Delwaide, doch het vestigingsbeleid van zijn regering Minister Bertrand verklaarde voorla, dat de Belgische regering nog niet in het bezit is van het nfflcléle standpunt t.a.v. de ln Middelburg be sproken problemen. Voor België beeft bet congres ook een positief aspect gehad: de Belgische havens iljn erdoor overtuigd van de noodiaak van samenwerking, zo meen de hij. De minster van openbau» vwtken De Saeger, deelde nog med<«lat Ant werpen ln Januari het initiatief voor een conferentie van Belgische havens zal nemen. COMMENTAAR We wijzen er op, dat de Belytsche minister van uericeer er de voorkeur aan geeft eerjt het national (Belgi sche dus) hat'enbeleld op poten te zetten Hij loopt minder hard i an zta- pel dan de schepen voor de haoen van Attfu'erpen, de heer L Delwaide, die op 14 oktober in Middelburg fket z«f- haveneonarej) al betrokken had «Jii- l«n tooroen de toekomstige gang uan zeezaken in Nedertand Bertrand bese/t fcennthjk dat het Nederlandse en Belgitch* zeehaoenbe- !«id niet ln een vloek en «en zucht op één least geschoeid kunnen tvordtn Waarmee hij een gematigder stand punt inneemt dan sommige (politieke) figuren In Rotterdam die ook aüe# te gelijk lolllen1 èn national# haoenpoh- ttek, én NedeWands-BelgLchp haven politiek èn Europese haoenpolltiek Etn ondere sook is, doi ae heer D«l- uialde voor üe tweede keer rie rontro verse in het parlement ter sprake heeft gebracht. Onlangs, toen het „Middel- ourC conjltet" toerd geboren, verze kerde de Anttuerps» schepen ons, dat hij „de zaak met hogerop zou bren gen" De heer Delwaide mag dan zeggen f»n het mag ook nog zo rijn), dat Rot terdam het vestigingsbeleid fan zijn etgen regering heeft gehekeld, in feite U het zo. dat het de Belgtscbe overheid tl fpeioeest) die in a/trijkmg ran het Hcneiux-verdrao «en subsidiebeleid poert, dat nadelig (j wor Rotterdam, tn ca» Nederland. Burgemeester rhomaettn had verle den week, toen rijn hap m no ra werd •11e vierduü bomen kwijt. Het koperspubliek ln het winkelcen trum U enthousiast, Het proefproces zien wij mat belangstelling tegemoet W|j rien hst als een goed* reclame," besproken, gelijk, toen h(j suggereer de, dat Den Haag en Brussri inzake het gtzommlvjk beleid eerst maar eens Wj elkaar moeten zien te komen W|j zijn overigenj zeer benieutod of Rotterdam voor do conference van Belgische haoen* In januan wordt ttltgenodlgd. Red. H.RP, Nog even en dan zal de Polder vaart voor een (klein) doel, door een nieuwe bedding worden ge leid Voordat men echter het dijkgedeelte achter de Sporthal gaat doorsteken, worden eerst de toekomstige walkanten en een gedeelte van het viaduct dat deel uitmaakt van de toekom stige rijksweg 20 bekleed rnet nylon Een soort waterdicht ta pijt, dat de weerstand van de aangelegde dijkjes ten goede Z3l komen Binnen korte tijd hoopt men met het „bekleden" klaar te zijn, dan wordt het water niveau door pompen op gelijke hoogte gebracht, waarna het (dan) oude dijkgedeelte, zonder enig risico kan worden doorge stoken (Van ccn onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Met hoofdwonden en een gebroken onder been U gliteren de 55-jarise grossier W. F. Leemans naar het Bergwefxle- kenhais gebracht. Hl) werd tijdens een botsing met een andere j>cisonenwagen op de Bergluat- laan uit zijn wagen geslingerd Zijn nu to ram He een boom en werd aan de voorzijde ernstig beschadigd. Op de kruising WllgenleJ, Meidoorn- sin gel botsten gisteren eveneens twee auto's tegen elkaar. De bestuurster van een van de wa- gcn», de 28-jonge mevrouw A M G Schippers-Gudrie werd mei pijn ln het hoofd en In de linkerarm naar het Dijkzigtzlekenhulj gebracht. (Van ons# correspondent) GRONINGEN, woensdag. In het huls van bewaring te Groningen la de 34-Jarlge gross Ier-fabrikant L. M. uit Winschoten al enige weken in bon- gentaklngDe beer Bouwman is gegU se ld omdat hU i(jn alimentatieplicht niet sou nakomen. HIJ heeft ongeveer drie Jaar geleden zyn vrouw verlaten, von wie hij in middels ls gescheiden Bij do vrouw bicven da drie kinderen waarvoor de man diende te betalen. De vrouw is in middels gehuwd m«t een andere man en deze zou volgens de heer B van zyn allmmtatlegeld misbruik ma ken Daarop staakte de heer B. de betalingen, wtiras Wj ln gijzeling werd genomen. Personeel gevraagd Voor S^ÏSdam^rHoöïatnurt 1 T*l M7Z7»SMMO. Na uul 3U4Z. Foto - Film boufilms vraomem D* automaat sU*t voor u kLur AD# soorten ttlnu rota JC. v*o Vtttim. Hoogstraat m, R« PAkrOTO'S KLAAR TfRWUL U WACHT row van Vuuren, Koogstrut los. scwed*m, ui 186TIC L«l op lut juut* adm PUBUCATII De Burgamaoatar van Schiedam maakt bekend, dat op de Algemene Begraafplaats to Schiedam de algemene graven van vak D en Begravingen in vi april 1045 maart tot november 106L graven van vak D an vak zuilen worden ontruimd. ren In vak D hebben plaatsgevonden van 0t mnrt 1040 au ln vak B van maart 1949 tót november 105Li 1(llu Voor hat vcrkrOgen van InUchtlngen en voor het afhalen dar eigendommen kunnen belanghebbenden alcb wanden tot da oprichter der algemene begraaf —04, uiterlijk tot 1 maart 1967. plaats, telefoon 066704, De Burgemeester voornoemd, 'IBoautem*. GEMEENTE SCHIEDAM Bij de Technische Bedrijven der Gemeente Schie dam kan worden geplaatst bij de aid. Gas- en WaterdistribuUe Vereisten. Het bezit van eeu H.T,S.-dlptoma. Diploma Gaatachnlcus of studerend daarvoor. Leidinggevend» capaciteiten. Salaris: Afhankelijk van arvarlng «n*. Vakantietoeslag 6«/» A.O.W.-premia voor rekening van d* badrijven De gemeente Schiedam la aangaalotan by het I.Z.A.-Zuid-Hoiland, Da varplaaWnaskoitanver- ordenlng is van toapairing. Voor h«t verkrijgen van een pauende woning wordt «onodlg madawer- king verleend. Sollicitaties binnen twaa waken na het veracht)nan van dit blad aan da Dlraeteur van bovengenoemde bedrijven, Postbus 79, Schiedam. HAARLEM, woensdag (ANP). Binds zaterdagavond wordt de zestien jarige Johannes Albertna Baiberts alt Haarlem vermist. De Jongen had die avond de auto van zijn vader wegge nomen. waarmee hB ln een bocht bU de Buitenrustbnif In Haarlem tegen een hek gereden moet zyn. De auto werd daar beschadigd gevonden. De jongen is 1 80 meter long, ge kleed in een donker-blauwe spijker broek. groene trui met V-hals, cn heeft blond huai Namens de ouders ver zot kt <Il politie om opsporing Ver moedelijk is de jongen ovei span tien Een ongeluk wordt gevreesd (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De po litie heeft gisteren de 34-jarige hotel beheerder H J, D. In zün woning aan gehouden De man wordt ervan ver dacht van zijn werkgever vijfduizend fjulden ie hebben verduisterd. De man a in bewaring gesteld. (Van een onzer vetslaggevers) AMSTERDAM, woensdag. De po litie van het bureau Warrnoesatraat heeft vannacht een 2a-lari*e vrouw, C. F. S., op de Oude Zyds Voorburg wal gearresteerd, nadat een uit En schede afkomstige man aangifte ge daan had van diefstal van een biljet van honderd gulden, HU zou het biljet op straat ter wlisellng aan de vrouw hebben aangeboden, waarop zij weg ging en niet terugkwam. De Enschede- er liep naar de politie, met wiens hulp de vrouw werd opgespoord. ROTTERDAM, woensdag. Onder verdenking van het pleger van elf In braken. ondermeer bU ae N.V. Onder ling belang, rijn de 21-Jarige boekhou der BB. en de even oude kelner J A. B cn de 22-jarige boekhouder L. W. voor de oflicler van jugüti^ geleld. AMSTERDAM, «HBllt (ASP). Op donderdag 13 december begint op de Amsterdams# beurs de verhan deling van procent obligaties per 1985, stukken van duitend dollar, ten loste von Transalpine Ftnanoe Hol dings &Ah te Luxemburg. Zij worden in Juli 1065 tegen 98tfc procent door een Internationaal syndi caat lor uitgifte overgenomen. Het to tale bodrag wa« 30 mlUoen dollars. De lening zat worden afgelost in 1969/85 behoudens vervroegde aflossing, die 1» toegestaan van 1971 af. Ieder van de hierbU betrokken patroleummaat- sehappijen, waaronder» de Bataafscfce Petroleum My,, heeft zich verbonden voor haar percentage bepaalde beta lingen tf doen, als zekerheid op de verplichtingen die voortvloeien uit deze laning. Notering van de obliga tie* U rttda verkregen aan de beurzen van Londen, Luxemburg en Wenen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 4