Piet de Groot gaat ook in Amerika voetballen smmsms ROB DE BOOM VERVANGT GUUS HAAK ROTTERDAMS DAGBOEK Als u de kerstdagen niet thuis bent... 0 1 ufo I VIEUX meubelen mr Gonlag werd ongeslagen winnaar esrvsrïrss». i Contract bij Pittsburgh Phantoms rryjE Dienstbetoon van politie Opzoek naar behoeftigen ROTTERDAM RIJNMOND SPARTAAN VOLGT VOORBEELD VAN CO PRINS 'turn 7«jRCTIlKUi^mMJin Om de St rangtrofee w ter meulcn •m UI ENE m -Mm mZ&Z Nieuwe n.v. door Piet v. d. Meulen verlaat N.R.T. vcrlading van houtprod tikten Hans Kraay weer aanvoerder van Feijenoord Poter Blanker als gast in 'Allerlei' Kerstpotten VRIJMOED Rotterdam leent 25 miljoen ter meulcn [Mg. 4 vrij<teg IS «teeember 1966 lADvxmgtnm UOOaf iBtnimr (Vu «en Twilmevm) ROTTE*DAM, vrtf*«. De «trfld om de Strang trofee, de wlsMlgr&s vMrom ein4a 1941 word» gespoeld, werd dit ittr 4o«r de MU»Htbt«d1- tfsi Tedfro BMr wra geworden. In Jwrt doble*##!, dol roer 't lutil voer een offid»l« weMrtid beeettikboor en, kwamen do m flmlMen voor 4H toernooi Hit. DM waren I. OmIu ven „Rotter- dom". ML ven Dtfk ven WJj willen winnen, B. Jotwnnee ven Hc-hanswtjek, W, DoofendHk ren L.M.O W, Meer- fente ven Do PU» en A, van Zowt ran KOT to SnUmrvMHr. Van bon Meef Ombf onteHof n en kwam aent oen algemeen moyenne vea 1.70 voor oen Jaar In 1 beeft van de wtaaelprtja- Bovendien eeoorde htf mei 141 do Door de doobtomen nivt van de zelfde sterkte waren, moeit mot een bendioep werden fmpaeld. Dearom «u bet ook nodig, dat voor degenen, <llo met oen gelijk aantel matchpun- ten eindigden, het petten tag» gemaak <to cnrembalra do doorolog mooot ge ven bi] de nengschtkkjag. Van Dijk eindigde met P3.B7 procent *k tweede vóór Meerten*, die 03.11 proeent no teerde. Zo werd ook Van Zoeet met POJS procent voor Johannes geklea- secrd, die 44.13 procent behaalde. 10 11* 110 *a 141 TO tl» MO 141 40 #00 I 183 «7 OJM i. Van fkjk 5. Ukartons 4. floofcnddk *85 NO 113 139 NIH Woo Ma 147 as 44 ran m )m rtjs (ADVfRTKNTI*) de dag van Gort Timmerman Zaterdag is JieC do dig van Cart "Timmerman, omdat wij van hem alt onlga Hollaodze artlait tn dit Jaar 1166 meer dan 10.000 lang speelplaten verkochten. Gert Timmerman, d)e a«i> cnxo 10.000 piuenk tenten oen beetje vraugde gaf In hat lavon. Wat fleur gaf In het alladaagso betrat» tn hen voor *tn pootje uk deileur haalde. .Gert Timmerman, die aan al die vergeten groepen duidelijk maakte, datilj er toch nog even- goad bi] hoorden. Daarom tl hie zaterdag de dag van Gart. In ottto grote Dltco- hoek. wur U zaterdag de hele collectie ven alte bekende »uc- cenen groot uitgebracht geit vinden. 6n dat niet alleen...... Gert iet or zalf bij aljn. §|f Zaterdag maten 1 en uur l» Wt Gert Tienmarman iBOMiDiMe* heek. om peraoonljjk op dei# feestelijke dag aan alle kopen van een Gert Timmerman pleet ten foto mat handtekening te overhandigen. U komt tolk ooVf (floor Dick, van den BoMer) ROTTERDAM, vrijilap. Pirt tic Drool, tic 26-jaripe arhtrraprlpr van hparta, hrcft het voorbeeld van Go Prina gevolgd. Hij heeft een eon- tract afgesloten met de Pitts burgh Phantom», een van de clubs In de nieuwe wilde Amerikaanse hcrocpsvoetbal- bond, die in april 1967 met zijn competitie wil beginnen. „Do contracten i(Jn viuuUatg ge tekend", vertelde de slaperige Piet de Groot („Ik heb de Iaat»to vier dagen m'o bed bjjm niet ge zien") on* gisteravond laat In ge bouw Palace, waar de rapporters- vereniging van Sparta een feest avond hield. „Ik ben met over een nachi ijs gegnan. Ik heb het mij aangebo den contract door een advocaat laten controleren, ik heb m'n licht opgestoken bij Co Prins, ik heb drie uur gesproken met een Ame rikaan** consul en ik heb talrijke gesprekken gevoerd mot de ver tegenwoordigers van de Ameri kaanse vereniging en hun contaït- man in Duitsland, de voetbal manager Schwaab". „Ut bon tot do eeodaafo gekomen, dat Ik doae kan* niet voorbij mat leien paan. Ik ion een dief van ra*n gailn aUn als Ik kier In Holland bleef voet ballen. Als Ik een beetje geluk heb, kan U In Amerika In vier jaar boven Jan siJn". Plet de Groot wilde niet «eggen, hoe hoog het talaria t« dat d« Pittsburgh Phantom* hem hebben aangeboden. We) onthulde hij dat h(j naast lijn vas te solaria een premie van 40 dollar voor Iedere gewonnen wedstrijd en een van Uen dollar voor ieder gelijk spet ontvangt. „En voor een nederlaag krijg je een „smUe" (een glimlach)" hadden de Amerikanen er aan toegevoegd. Piet de Groot, die aan de DellUe Vaarweg In Vlaardlngen woont en ver tegenwoordiger is bi) dc dassenfabriek Micro, denkt eind Januari of begin fe bruari naur Pittsburgh te vertrekken. Zijn 3 2-Jarige vrouw Tos en hun veer tien maanden oude dochtertje Monica wil hij laten overkomen. zodra de hun tovgeaegde woning le ingericht. De blonde VUerdlnger, die voor hy naar Sparta kwam bij Hennes DVS en GVAV voetbalde, heeft een contrac' voor slechts acht maanden getekend ..Ik heb me niet net als Co Prins voor vier Jaar willen vastleggen", verdui delijkte hti, „Ik wil eerst eens sitn wat voor vlees Ik In de kuip heb. Als ik het naar m'n tin heb, kan kk m'n contract laten verlengen. Dot Is duidelijk «fge- iproken". Volgens Plet de Groot staat het vast dat naast Co Prins ook Cccs Smit van Zaanstreek en Rob de Vries van Tel star voor de Pittsburgh Phantoms zul len u&aji spelen. De rest van d« ploeg zal bestaan uit Duitsers, Trainer ls e«n Pooi. die vroeger bij Kalsarslautern heen gewerkt. Aan de competitie, die van 15 april tot 15 september duurt, sullen tien of twaalf clubs dralnemen. Da „Phan toms" spelen hun thuiswedstrijden ln het plaatselijke base hall-stadion, dat plttUlfehiedl aan 70 000 mensen I IK competitie wordt gefinancierd 1 door de drie grote Amerikaanse televisiemaatschappijen, ln die tin dat de Amerikaanse beroeps voetbalbond iUn wedstrijden aan de televisie ver koopt. De televisie verkoopt de send- t(jd op haar beurt san „sponsor*", die voor en tijdens de wedstrijd reclame maken voor hun produkten. Plat de üinnt zegt nu t alleen \oor de batare veidu'nsten nuar Amerika te Saan „Ik wil duat hoven dien bewyzen at Ik als voetballer nog meetel Rij Spaita heb Ik dc lantMo jnren geen eerlijke kans gehad Toen Rill Thomp son L'U Spertu kwam, vond hu mij van Euiopese klaw«e. Later, nudat tk een blcssiue h*U opgelopen In he't Neder- tinjfc li-elftal, hri»ft hu my laten vol len Waatom wed ik niet en het is me ook met luideiltk. waarom Ik na zijn vertrek gven ivnns nmei heb gehad" Volgeuv piet de Gioot hoeft hij by Sparta geen moell lik heden te vreten, Wgt betreft de betuling v«n een trsna- farsbm. „Ook «l» Ik niet naar Amerika was gegaan, zuu Ik mi transfervrij zun ggweest". Dc waarschuwing van de KNVB, dat d* speler» die in de Verenigde Staten gaan «pelen dooi de inteinationale voelbalicderaiic zullen worden go- i oyeerd. blijkt keinig indruk pp dc Spaitasn le hebben gemaakt. „Zo'n royement schrikt me niet af", wgt hl), en bovendien ben Ik tr ven overtuigd, dat da nieuwo Amerikaans» beroeps- voetbalbond binnen een laar door de PITA zal worden erkend''. om'm 1 tgMpz? LS FElJENOORD: Pietcra Gma/- lond; Rometjn. Israel, Kraoy (Of Ubrtfft*), Veldhoen; De Boom en Jansen; Geels, Kimtvali, Blld Moulfjn. SPARTA (vermoedelijk) Does burg; Ter Horst. EiJ ken broek, La- seroms, Bentzon, Kemper en Bos- ma. Vermolen, VKtai, Bosveld, Bouman. XERXES; Trey tel. Dor jee. Spinhoven. Jonde, Fafié, Van To ledo en Radovlc, Heijerman, Ha- negem. Jacobs, Klein jan. SVV: v. d. Velden, Hazebroek, Van Dongen, Van Leeuwan, Van Schie, Van Beek en Fels, Hubert. Van Meeleren, NN, Corpeleyn. EXCELSIOR: v, tl. Wekke, G. den Butter, Luck, Mühlenbnjch, Teeuw, Weber en A. den Butler, Brand, Munnc, Beek, Bassaant HERMES DVS: Bravenboer, Monster, v. d. Hetde, Rijke, Hei kamp, v d Burg en Marree, Kor poraal, F'laOs. Klein, Jansen Piet de Groot met zijn vrouw en dochter. (Van onae scheepvaartredsctie) ROTTERDAM, donderdag, D« iMtaie Jaren is het verbruik van „Fo rest Product#" In Europa merkbaar ge stegen, Verwacht wordt, dat dete stij ging sich ook in de toekomst sal plaatsvinden. Teneinde de vervoers kosten to laag mogelijk te honden, tul len „Forest Product#", «oala hout, cel lulose en paplerprodukt«n, voorname lijk In „Units" en met speciaal hier voor Ingerichte schepen worden ver voerd. Dew wljse van transport vereist ln de loshaven speciale faciliteiten, waardoor de lowing van het serachlp ia hoog tempo harmonisch kan ge schieden. Orfl aan dej<* eiaen te kunnen vol doen, hebben N.V. Stevedore Compa ny, Quick Dispatch, Thomson's Haven- bédr\|f N.V. en Pakhulsmeestcren N.V. besloten gezamenlijk nieuwe facilitei ten te creëren voor dc losing, opslag, bewerking en distributie van „Forest Products' Voor dit doel zal een nieuwe von- (Van onse kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Acteur Plet van der Meulen van Nieuw Rot terdams Toneel sal het volgende sei zoen geen deel meer uitmaken van dit grxeUchap. Hu ls tot dit besluit gekomen omdat hij vin It dat het NRT geen eigen artistiek Inzicht heoitt on de directie te veel rekening houdt met do smtak van het grote publiek. Plet van der Meulen heeft nog geen Idee bij welk gezelschap hij na N.R.T. zsl gsan spelen nootschap „Rotterdam Forest Products Centre NV afgekort „RO.F." worden Ingericht. Deze nieuwe n.v. ral voor haar werkzaamheden gebruik maken van een spec aal Ingeilcht terrein. Met het havenbedrijf van de gemeente Rotter dam worden hierover onderhandelin gen gevoerd. In afwachting van het gereedkomen van het complex zullen de werkzaam heden aan de bestaande terreinen der deelnemers worden uitgevoerd. (Van oase sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag, Coen Moulijn ral bij FeJJeooord niet langer ala aanvoerder optreden, Tijdens de laatste wedstrijden is gebleken dat b|J niet de juiste man ia voor dese functie. Na overleg met de spelers heeft ma nager Brox besloten Hans Kraay met hel aanvoerderschap te belasten. „Uiteraard heb Ik er eerst met Coen Moul(jn over gesproken", zei manager Brox, „Deze vertelde me dat het aan voerderschap aU een zware last op zijn schouders had gedrukt". Hans Kraay ls al eerder aanvoerder van Feijenoord geweest. Hy heeft zich toen na enige tijd teruggetrokken. iADVERTBNTlE) handschoenen rotterdam. karei doormamtraat 294 den haag: Yenestraat 3 (Van onxe sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag, De terugkeer van Guus EBafcall Haak in het eerste elftal van Feijenoord is van korte duur geweest. Op zijn voortreffelijke spel tegen Dukla heeft de Hage naar een minder goede prestatie tegen Xerxes laten volgen, wat voor het geleetieduo Kment-Brox aanleiding is geweest om hem voor de wedstrijd tegen Ebnkwtyk door Rob de Boom te vervangen. Het aantal wijzigingen in de Feijenoord-ploeg is tot een beperkt aan tal gebleven, met dien verstande dat Hans Kraay zijn plaats in de verdediging waarschijnlijk weer zal kunnen innemen. De blessure aan zijn rechterachillespees geneest goed. Zaterdag zal Kra^y op zijn fitheid getest worden. Mocht het resultaat toch negatief zijn, dan zal Thijs Libregts naast Israël spelen. Feijenoord heeft met Ellakwljk no* een appeltje te schillen. Vori* Jaar wonnen de Utrechters In het stadion heel ver raasend met 10 en verweef den daardoor het kampioenschap van AJax. De kana dat ElinkwtJk dit kunst stukje cal herhalen Ujfct one vrijwel uitgesloten. Een tegenvaller voor de Utrechters is dat zij hun Joegoslavische doelman Curcic nog niet kunnen opstellen, om dat zijn overschrijving^*pieren nog met m orde zijn. Hun tweede aan winst, Joop Qomens, voer wie ook Sporta belangstelling heeft gehad, speelt wel mee, Xerxes valt de twijfelachtige eer te beurt tegen AJax te mogen aantre den. dat tich nu weer een tijdje hele maal op de Nederlandse competitie kan concentreren. „Normaal geipro- ken hebben we natuurlijk wei nig kans", zegt trainer Kurt Llnder. „AJax ls een van de beate ploegen vim Europa en Cruyff beschouw Ik sla de beste middenvoor van het conti nent. Maar misschien ondervinden dc Amsterdammers de weerslag van de inspanningen van woensdagavond". Xerxes' doelman Eddy Treytel heeft nog wat last van de enkelbles sure die hij zaterdag tijdens de warm ing-up voor de wedstrijd tegen Feij enoord opliep maar Lmder verwacht, dat dit euvel voor zondag wel ver holpen zal zijn. AFTELLEN Sparta Is aan het aftellen. Nor een paar wedstrijden cn dan ui het weer de beschikking hebben over Ole Mad- ran. De Deen, die op de Canartsche eilanden aan het bijalcrkjn Is. heeft laten weten dat hij tussen Kerstmi* en Nieuwjaar naar Rotterdam terug keert De optlmlfilsofae trainer Wiel Coerver verwacht dat Msdscn dan half januari weer kas spelen. Met vier punten achterstand op Ajax neemt Sparta nog altijd een zeer eer volle plaats op de ranglijst in. Het zal de Spangenaren zondag echter moeite kosten om niet verder achter op te raken. Slttardia ls op eigen veld een kwade tegenstander. Coever deed erg geheimzinnig over zijn opstelling. Hoewel de blessures van EiJkenbroek en Vermolen genezen zijn wilde hij zijn ploeg niet bekendmaken. SVV ztï dit Jaar in het hoekje waar d« klappen vallen. Wout van Meeteren U nog steeds geblesseerd, reserve- doelman Ed v.d. Roer, die enkele we ken geleden zijn schouder uit de kom viel, heeft van de dokter te horen ge. kragen dat hij de eerste drie maas den niet mag spelen en Rjjkuiter krijgt zondag weer geen vrjj van militaire dienst. Wie zondag (tegen C&mbuür) naast Hubert, Van Dyk en Corpeleyn yMevruuw C. 'I Hardt (76) BovendUk 68 In Rotterdam hoeft or behoefte aan de Rotter* damsc politie een compliment te maken. En h wil dit graag in deie rubriek doen omdat ik weieens kritische stukjes over de politie *chf(jf aodat de lack een beetje In evenwicht blijft. Dat mag mevrouw 't Hare" Graag zelfs, werft Ik diaag de Rotterdamse politie em warm hart toe. De ervaring dc hartverwarmende ervaring, zoals zij zegt wei de vol gende oolangs moest mevrouw 't Hardt voor een periodieke controle nsar het DljkzigtziekenhuU Zij stapte op de Westeeedljk utt lijn 10 en wilde vandaar vte de trap sfduleu nsar het lager gelegen ziekenhuis. Tot haar verbazing was dc trap verdwenen. Wel zag ze modder cn rommel liggen. Aan drie. vier voorbijga»gers vroeg ze dc weg De een verwees haar naar het be- UsUngkanioor, do ander naar hal GSB GEllOUW, Dal waren dus kennelijk geen Rotterdammers. Went welke Rot terdammer weet nu het Dljkxtgtzie- kcnhuls nl«t Daar schoot te dus niets mee op Maar goed dat er politie was. Hoefgetrappel kondigde de komst van tw i*c bernduii agenten aan Te wen wa ren ze nog niet want het mistte Deze ejicfftcn tenslotte vtexen mevrouw 't flardt dc weg naar het ziekenhui* NtcU bijzonders zult u zeggen daar zijn ze voor. Zeker, maar ze deden nog meer. ?.o gidsten haar vje hel bekende laantje onderaan de Westaeedljk, langs het pad bU de EncrBiehal naar de goede weg door voor haar uit tc rijden. Eo bd hot zebrapad stonden te wachtan om haai de iaetate aanwU- rijden. Ea bij te wachtan om ilng te geven. ReicUc van mevrouw 't Hardt: „Ik vond heg geweldig", De schrijver van deae rubriek ook. Vandaar dit «tukje. yin de wereld van de Hef- dadlflheM doet zich meer en meer de bizarre situatie voor, d*t instellingen wel graag goed wil len doen (en dit ook doen) maar dat ze de behoeftigen niet kunnen vinden. Dat is bijvoorbeeld het gevttl met de Jacob en Geertrui- da Hoekstichtlng (doelt onder- steumng van in Rotterdam, Schie dam vn omstreken wonende hulp behoevende blinden). in hot Jaarverslag van deze stich ting -toet te lezen „De grote moeilijk heid ii het vloden van adressen van mensen uit de zogenaamde vergeten groepen, die het, niettegenstaande de overal heersende welsUrH, toch moel- Hik h'bVn cn niet vragen Het be stuur houdt zich aanbevolen voor tip* in lie rtrhthg" Dit verschijnsel staat ntet op zich zelf Het jaareer-lag van het Louis Brstllehuis ln KraMngen meldde on- b'xra dat er ln dl» tehuis no* nl»etsen viIJ zijn voor alleena'm.nde blinden D<? vrs*« niRtf woHen of het JuUt ls mensivi wft ^lo zogenaamde v«*r*ften «roepen" die niet om ateun vragen toch op het «naar te komen om ze ln dc een of andere vorm hulp te bleien Men mag er vanuit gaan. dat «en ssnra' '»»n h' bel-- nvt al geen p—ij* steit op steun Als men nu m cn Jaarverslag gaat vrsKcn fin si-Vre bewoor^lneen den) «de kent ct *n«v a'-»ic hlliden" dar krijgt de liefdadigheid iet» dwangma tig* Vanavond treedt in Theater Ail*r{«t aan dt Hremraadjsinpel Peter Blanker (so uit Hei Kombuis) op. Verder Har» Peekei (liedjes). Herti# («en Ntdee- iands itirüjtf dat aan de Brits* toneei- academir studeert) die gedichten voordraagt en John Clay (on uit Dor drecht mei blues Op M en JÖ deetm- ber ls Theater Allerlei gesloten ver band tne( de verbouwing. All gevolg hiervan iel Pltn de l« Parru geen füm* kunnen vertonen. VuuUfcc - 6* JWIjJ.ll ..rtlpol- Iwwtftail* tm hd L.|*r ts H.U* ««nncn, 6? lUn vw Am* -llHU tW. Ihu wo«««! t«,tl,Huilt*- >?- Dt Mtrautt - ItttktKi MM WhiM. Mk«b titalv tUa. «i b,ira»m tm huteMtalu ML MD kuillwl U )HM 'romCBTIKQ: s-minttt 1 wjJm nl«t WK hun feoo(tUtr««n its. Kfllrt u eate 6* venrtkur. m«t. in 4» (Mtetr, in 4* nuUriuut ol - «k u «bul»»" wsa» l» d. meer. pul ln uw tuint)». W»nn«f a ad eau •in» kJJlnn ot 41» *i»»n ata lakt. n( Mi M (HM tküt, «n komt u d«t winter nl« «M v«nMlln«a I» Mm. Ho» slot u ol d» booldlf rtnn §o»d «I, •hiltt Alt u d* ktMn dltbtdnutll tn hft altepkntnUt mm, motl uU bM titepkrttiri' r hnotdkmu tU, de vtprde aanvaller zal worden, wist trainer Gosens nog nieL In dc tweede divisie wordt het re- tumprogramma van de afgelopen zen dag gespeeld. By Fortuna— Excelsior zal het resultaat wederom dicht in de buurt van een peüijk spel liggen en bij HeerenveenHermes DVS zouden de Schiedammers nu wel eens met 10 kunnen winnen. Voor RkiUH SmRs, de trainer van Excelsior, Is de bezetting van de rechtsbuitenplaats een probleem. Ver scheidene spelers heeft hij er reeds geprobeerd. Hij heeft nu weer terug gegrepen op Rinus Brand Fortuna heeft waarschijnlijk Eddy Verweel en Jerry Kruit weer in de gelederen. Verweel was vorige week licht geblesseerd en Kruit om disci plinaire redenen uit hot elftal gelaten. Herrrves DVS heeft Bh er en Van Mullem vervangen door Korporaal en Jansen. tADVERTKNJIËi (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De ge meente Rotterdam gaat bh de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten ln Den Haag 23 miljoen gulden lenen tegen een rentepercentage van 7 U'S. Dit heeft het college van b. en w. aan de gemeenteraad voorgesteld. De koers ls bepaald op 9B%. (ADVERTENTIE i Een grote partij lams-wol en Acryl dam a i pul loven, in 2 mo dellen, kostelijke pullovers uit de serie van rond vijftien gulden. Zuiver wollen lemiwol pull over* en Acryl Jumpers, op en top modieua en behaaglijk, met rondt hals of de io gewilde turtle neck, morgen door elkaar voor nog gién tïentjo. lamswol Morgen om 9 uur begint de ver koop ven dew tenuwotfen «ft Atry' Mlbvers. (ft tHe courante meten eh divert* kleuren, voor i *11* courant*- •Me tal», ef «dtftyt» èett»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1