COUZY ROTTERDAMS DAGBOEK Bram Goedkoop, de man die nooit in de zaal zat V MAX TAILLEUR: IK SPREEK ALLEEN OVER HUMOR Lachende zaal is de beste medicijn Spartaan Jan van Beveren is groot keeperstalent ROTTERDAM RIJNMOND door HANS BAAIJ Medicijn Anekdote Antisemitisme R.V.B. KEURDE ALLES AF Dirk Nijs sprak voor Schiedamse scheidsrechters HBSS heeft nieuwe penningmeester DE NIEUWSTE WASAUTOMATEN Brief Traan Voetbal m* L C. van Dijk voorzitter K.N.MJJ.-Schiedam HOTEL ATLANTA Exquis Diner-Dansant ppg. 4 - zaterdag 17 december 1966 Schaken met het publiek J^JAX Tailleur (58}, veer- tig jaar toneelervaring, waarvan 131/2 in „De Doofpot" aan het Amster damse Rembrandtplcin, Hij is sinds 1 juli op tournee met een klein gezelschap. Tot donderdag 22 decem ber speelt hij zijn eerste Rot terdamse serie in Lnxor. Voortdurend terugkerende vraag van fan* van deze unieke moppentapper: „Hoe ie het met uw gezondheid?**. Vast ant woord: „Prima, ik spring weer over huiten heen**. In februari, na een hevige reuma-aanval, was dat anders. Vandaar ook de sluiting van de Doofpot. „Ja, die Doofpot heeft daar erg aan mee gewerkt. Kfjk, het beate voor reuma la rust, maar ln do Doofpot heb ik die dertien en een half jaar geen dog rust gehad. Je bent ook al tlid nerveus en dat ia niet goed. «Mmi mijn vak drijft op nervoal- l*ü Zelfs els het oen avond good Sk ilt Je te piekeren over boe bet volgende avond sa] gaan. Dat L Die nervositeit Is ook een atJ- Antena, want sonder nervositeit Ie een artiest g een artiest „Je hebt wet van die jongt -men sen die ttgaen; ik ga er teel even voor Btaan, Maar dat ii onzin. Zr be- MAX TAILLEUR: 'Zegt Moos legen Bram' gaan studeren voor het toneel „Dat hebben we gedaan en U>en zei Kee» Pruia' Mevrouw uw zoon zal Dp het toneel nooit Iets worden, nou Ju, hU heeft nog gelijk gekregen ook ofen- ir We- it aan peen succssstn van de ene dag pp de andere, Sr moet hord voor worden gevorkt, He*l hard. „Jfc beschouw meself niet al# ten kUMtenaar. ik brenp peen kunst of zo. Ik toU de mensen alleen maar een avondje laten lachen zodat se «open hè... lekker. Ik ben een petooue merkman. A LS Ut het toneel op fa met pUn en de saai reassert toed, dan beb Ik er ha twee minuten teen last meer van. Mijn beste medicijn Is een laoheede saaL Maar maak nou alsje blieft reen Interview over een lij dende Max Tailleur, want Ik voel me op bet OfenbiJk kiplekker." Ervaring: „Ik heb allee op het to neel gedaan wat gedaan kan worden. Ik hob komedie gespeeld, operette, musical. Ik ben zelfs dansboy ge weest. ln liet begin speelde Ik toneel ln België, Iedere week een nieuw stuk. Nou, tg begrijpt wel dat ie dan ület alle rollen vaat ln je hoofd kunt hebben en dan moet je improviseren. Dat is nog steeds de basis van wat Ik doe. „Je moet vlug denken, vlug rea geren. Het ls een soort schaakspel met het publiek; Ik donk altijd een paar zetten vooruit „Mijn grote vriend Toon Hermans, die hier zoveel succes heeft gehad, zei togen mo' Wat J\j doet dat kan Ik helemaal niet, zo maar gaan ttaan en Iets doen zonder dat Je precies van tevoren weet wAt. Dat zou Lk niet durven. „Ach, ik vind het helemaal niets bijzonders, want Ik kan het goed. Ik laat me er niet op voorstaan, weet Je; als Ik een meubelmaker zie, daar heb Ik bewondering voor, dat kan ik niet, dan kan ik heel geboeid zitten kijken hot: zo'n man dat doet." DE begin-an«kdote: „Ik w*a twaalf jaar toen lk met nnijn moeder een keer naar een va- riótéprogramma ging ktlken, dat was met Kaea Pruil. Ka af- Joop rei lk tegen haar: dat wtl ik worden. „Ik waa enig kind, dua een verdomd verwend ventje, en .mijn moeder kei: „Je kunt toch liedje* ilngen? We gaan naar meneer Prut. toe en dan zing je wat voor Ala meneer Pruis jvlndt dat het goed la mag Je De Doofpot- „Er bestond indertijd eon duo Tony Hart weger en Joseph Bahr en Bahr deed de conférence, ln het Duits, en op een gegsvei blik gmg hij met vakantie naar nen en reed zich dood. Tony Hart- weger heeft mij toen gevraagd of lk wilde Invallen want hl] had nog een contract in Noord wijk „Dat heb lk gedaan voor één avond, voor 75 Ik voelde me schat rijk. En na afloop kwam de direc teur naar me toe «n vroeg of Ik de volgende zomer alleen wtTde komen optreden ln Huis ter Duin „En ik had niet* bijzondere ge daan, alleen maar moppen staan ver tellen. Toen kreeg ik het idee om zolf een zaak te beginnen en dat heb lk ook gedaan, met geleend geld Ook een mooie anekdote* na enkele maan den bracht lk de duizend gulden terug aan de man van wie Ik ze had ge leend. Weet Je wat hij zei' Hij zei Dat kost me honderd gulden, want lk had gewed dat lk ze nooit zou teittg- zien r' OVER Joodse moppen en het in stand houden van voor oordelen; „Ik zal je wat vertel len. Ik had de Doofpot twee jaar. Komt er op een dag een Joodse man naar me toe die zegt: Max, je moet geen Joodse moppen vertellen Dat kweekt antisemi tisme. Vroeg lk hem: Ben Je hier welcemj geweest? Hij zei, nee, en lk vroeg nem om die avond eens te kornen. En weet Je wat HU zei: Ik kan met want ik moet vanavond naar Duitsland om handel te kopen. „Nee, dat ia geen mop, dat is echt gebeurd. Toen neb ik gezegd: lk ga gewoon door, ga JU maar naar Duits land ïk ben overal geweeat» maar nog nooit ln Duitsland. Mijn hele fa milie is daar uitgemoord en lk gu pi niet naar toe. ,,Zc zijn bi] me geweect, van de Westdultse Femeehen, of lk zin had om een haLf uurtje voor de tv op te treden. Ik heb gezegd; Ja, op één voorwaarde, dat Jullie eeret alle Jo den die vermoord sijn terug laten keren. „Luister, het publiek IMt zich niet belazeren. Heuir niet. ik heb succe», niet omdat lk Jood ben maar omdat lk artiest ben. „In do Doofpot heb ik van chris tenmensen een paar keer honderd gulden gehad, omdat ik hen van de oude Joodse humor had laten genie ten, humor die weg ls, nooit meer terugkomt, „Burgemeester Van Hall zet tegen me bl) de sluiting van de Doofpot: Max, nu jij weggaat verdwijnt de enige zaak waar nu ouderwetse Am- «Urdamse humor nog te horen waa en dat komt nooit meer terug, nooit meer." LTE/AfWEE* ^Ja, kyk u maar in de zaal» dan tul je hef ook voelen Ik brsnp ze hrag naar de tfod totn men nop kon lachen om een pe- zepdc dat niet alles verziekt was door die televisie met rim series sUn knokkenIk «preek alleen maar over de humor, hoor over nteti ander*. Kijk de mensen heb ben o**n tüd meer om te lachen" Deze t|jd: „Daar voel tk me ook In thuis, naftturtyk, maar ik heb tuel een heel andere tuslel- linp dan die provo's, want die vinden mij eiklclse. Jtfaar de «aal, dok jeuyd komt naar me toe, en die lacht ook, heu«.M, (Van oom sportredactie) ROTTERDAM, xatcrda*. De Rot terdamse Voetbalbond beeft alle voor dit weekeinde vastgestelde wedstrij den in verband inrt de slechte toe stand van de terreinen afgekeurd. ROTTERDAM, zaterdag De uit slagen vao de wedstrijden Jn de Sport- hnl Margriet lulden Schiedam Ahoy 4 1I, Vlaardingen—Actief 3—0, Trekvogels 5Ons Huis 7—2, Rozenburg 3—Succes 8—1, Ahoy 4 Vlaardingen 26. Actief—'Trekvogels 5 0—3 Ons Huls—Rozenburg 3 1—3, Succes -Schiedam 8 H (Van een onxer sportverslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. JR®4 waa voor mij een soort „magte" Ia de 21 Jaar dat lk de fluit hanteerde aldus Dirk Nijs, die gisteravond in de knusse kantine van de voetbalclub „Schie dam" de leden van de Schiedamse scheidsrechtert vereniging toespraak, met een voor alsof hij woensdagavond «elf het cupduel LiverpoolAJax bad geleid. Overigens had hij alle lof voor de Tsjechtoe arbiter Krnavoek die dit felle doel onberispelijk leidde. VoorelUer Schol van de SSV, had Dirk NUs voorgesteld aan de bezoekers (voorzover dit nodig was) en sprak er «Un voldoening over nlt, dat de heer NUs, ondanks gijn drukke bezigheden, gehoor had gegeven om op deze avond een spreekbeurt te vervullen. Op de manier, zoals alleen de heer N»,- dat kan, kweet hij zich ook nu van zijn taak, die hij geenszins als een corvee opvatte, maar het nog graag deed ook, zoals hij opmerkte. „Nooit heb lk mijn taak als scheidsrechter als „Lastig gezien, want ik was altijd de „baai" in het veld", vervolgde spreker, „en tk zou het toch zo graag willen, dat jullie het ook zo zouden zien. Trai ning was er in mijn tijd helemaal niet bij. mear dat was ook niet nodig, om dat het voetbal in die dagen heel an ders werd gespeeld Met het bestaande pell is conditie van de arbiter wel no dig en daarom hoort training er nu wel degelijk bij." De heer Niji sprak er zijn leedwe zen over uit. dat zovele arbiters het na enige tijd alweer ai laten weten en dat het momenteel zo is, dat 12 pet. van het scheldsrechterzkorps dit Jaar van de velden is verdwenen. Ontevre denheid la dij kwijl* de oorzaak. JZe vinden dat zit nl*t vlug genoeg hoger op komen. Alleen de goede arbiters vinden ln het betaalde voetbal een plaats," De heer Niji wees erop. dat ondanks de prachtige accommodaties voor de voetballerij, er toch een tekort in Zuid- Holland la van 180 voetbalvelden. Er U echter meer begrip bij de overheid dan zo'n vsertlg jaar geleden, maar ten enenmale ontbreken de gelden om dit tekort op te beffen. Hij brak ook een lani voor de Jeugd en noemde de KNVB één van de In stellingen, die het jeugdprobleem op haar manier oplost. Daarbij betrok hij ook de scheidsrechters, want dit zijn de begeleiden van de jeugdige voet ballertjes. Na de pauze beantwoordde de heer Nils nog verschillende vragen van de Schiedamse scheidsrechters. Het werd weer een avond waarop de SSV met genoegen kan terugzien. SCHIEDAM, zaterdag. De heer W. den Held ls benoemd tot HBS5' nieuwe penningmeester. Hij krijgt het beheer over de volledige boekhouding van de zaterdagclub. De tweede pen aT 1M Wi meer daar net bestuur van HBSS van nlngmeeat periode m iter zal hem ln de begin- wel bij moeten staan, te- de heer Den Held een voorstel tot ver betering van de contributie-regeling vei wacht hoop op 'n kans' DE JEUGDIGE resetvedoelman van Sparta is in vale ogen een g-oot talent Vooral trainer Wie! Coerver is zeer ingenomen met zijn jonge pupil. (Van een onzer verelaggevers) JJET schrikt Jan van Beve ren, de talentvolle reser ve-doelman van Sparta, niet af, dat hij ook in de komen de tijd nog niet op een vaste plaats in het eerste elftal van de Spangenaren hoeft te re kenen. Toch is deze mogelijkheid in de afgelopen week groter dan ooit geweest. Het bestuur van Sparta had namelijk plannen om Pim Doesburg tijdens de don derdagavond geeindigde trans ferperiode te verkopen, teneinde zich van de benodigde financiën te voorzien om een goede voor hoedespeler aan te trekken. Maar deze transactie ls niet doorgegaan. In de periode van 1 t.m. Ï5 december hebben zich geen gegadigden voor Pim Doesburg aan de poort van Het Kasteel gemeld. Jan van Beveren is hierdoor niet teleurgesteld, zoal* men misschien verwacht De pas achttienjarige Spartaan ziet er recnaüu tegenop om nor een tlJd(Je?) In de schaduw van Doeaborr te moeten leven. Hl! zegt daarover: „Het 1 t kan me op dit moment niet zo veel schelen. Ik vind het helemaal niet erg dat Pim biyft. Het wordt voor mij natuurlijk veel gemakkelij ker als hij weggaat, maar ik wil d'e plaals liever in een gezonde concur rentiestrijd veroveren. Ik hoop mijn kans toch wel te krijgen." Overigens geeft Jan van Beveren na enig aandringen toe, dat h(j niet al te lang meer op het reservebankje hoopt te zitten. H(j zegt: „Ik speel elke zaterdagmiddag voor de geselecteerde Jeugd van Sparta. Ik voel er natuurlijk niets voor om constant reserve te staan. Ik zal vechten voor een plaats in het eerste elftal. En als dat niet lukt, ga ik naar een andere vereniging uit zien." Toen hij vorig jaar de amateur eerste klasser Emmen verliet hebben al diverse verenigingen grote belang stelling voor hem getoond. Voordat htl voor Sparta tekende werd hd be naderd door o.a. AJax, Go Ahead, GVAV, Heracles, Zwartemeer, PEC. Joop Brand, de hulptrainer van Go Ahead ia zelfs nog een tweede keer bij Van Beveren komen aankloppen. (ADVERTEN1 lE) MiaE-HOOVER-ERRES-PHIllPS EA BU 18 MIDDELLAND8TO 72 AERT V. NE33TRAAT 38 ROTTERDAM Eon brief geadresseerd aan BRAM GOEDKOOP Hol land komt vr(j zeker op het juiste adres: Hamerstraat 71 B ln Rot terdam Noord, want Bram is zoals hty zelf zegt bekend over de hele wereld. Niet hj} do massa, maar in het wereldje van toneel mensen. Bram is een begrip bij acteurs, regisseurs, theaterdirec- ties. Tientallen jaren ia Bram Goedkoop de belichter geweest van de Rotter damse Schouwburg In 1838 vierde hij zijn Jubileum 40 jaar); in Junt van dit jaar ging hij met peneioen. m»ar «ent op dinsdag 20 december gaan schouw burgdirectie- en personeel afscheid nemen van chef-clektriclon en belich ter Bram Goedkoop Waarom zo laat? „Ik wllri* eigenlijk helemaal geen officieel afscheid lk heb het «en beet)® op tic lange baan geM. hoven Boven dien in de zomer maanden krijg Je een schouwburgdirettia niet by el kaar' Htk begin 1914 Bram Goedkoop komMels hulpje by tijn vader (requl- lilctin b|j het Rotlerdsmsch Toneel) ln. rilenai— 65 cent per avond. „Dat was weinig) maar Je leerde het vak". In 1PL8 vtolgde zijn aanstelling ln De Orootel Schouwburg, die in veertig werd vprwoest „lk zat erin". Bram Goedkoop werd „ontdekt" door Mi A, van der Lugt Melsert „Die wa* toén chef-toneelmeester. Jn 1921 word hl) directeur en ln datselfde Jaar werd iH plaatsvervangend chef van do verlichting". In de oorlogijaren werkte Bram Ooedkctop onder meer in Clnaec Beur# om er) de toneelverllchtlng eau ta brengen. In divert* andere theaters in one lenn en ook twee Jtar ln Den Haai bi) hov toenmalige Residentie Toneel (nu de HnagM'he Camed'e) als inspec- ctenl sen komen na de voorstelling altijd even tn de cabine In 1946 solliciteerde Goedkoop b|J de uit liet puin vma de binnenstad ge bouwd e Rotterdamse Schouwburg. 1IU laat een klinkende aanbevelingsbrief alen van Van der Lugt Melsert. Twin tig; Jaar achtereen sal hy aan dit thea ter verbonden blijven. „Het toneelleven 1* alles voor mi)". En mevrouw Goedkoop bevestigt dat, maar ook de minder prettige kanten, ..iedere avond werken, met de feestda gen nooit thuis. Zelf ben Ik niet zo'n to ncellief hebster". In zijn woning aan de Banierstraat somt Bi am Goedkoop zijn hobby's op: fotograferen, filmen» vissen, een volks tuin op Tsrbreggt, Daar gaat hij regel matig op de scooter naar toe. Geen auto? Goedkoop geeft niet* om auto's. Is altild tweewieler geweest, eerst motor (heeft nog een zeer ernstig ongeluk gehad) en later scooter. Zijn liefhebberijen staan voluit op de uitnodigingskaart voor zijn af scheidsreceptie „Voor de goede ver staander heeft J F. van As (direc teur van de Rotterdamae Schouwburg) daaraan toegevoegd Bram Goedkoop vindt dat niet leuk. „Het lükt op bedelarij. Ik begrijp hoe ze dat kunnen doen Ik wil dat hele maal niet Er zijn tegenwoordig men sen die voor hur afscheid een reis naar Amerika vragen of zoiets. Dat wordt te gek'4. Mevrouw Goedkoop: „Het schijnt modsm te zijn". Laten we over toneel praten. „Als u mij nu naar bepaalde stukken vraagt, die Indruk op mij hebben ge maakt, dan noem lk bijvoorbeeld Hamlet met Verkade en „Ik dien* van de grote Willem Roypards. Ik noem acteurs als Paul Steenbergen, Ko van Dlik, Richard en Coen Flink, Bric Schneider en Jan Teulinga, Die men- „ln de slotscène van Cyrano moest ik een traan wegdrukken Ik ben naar Hermes toegegaan Ik kon geen woord uitbrengen. Hermes zegt: „Dank Je wel Bram. En dan La Forza del Déstino. Dan krijg Ik het Spaans benauwd Zo'n voorstelling krijgt Je te pakken", „En acteurs? Ja... Annst Nieuwen- huyzen bljooorbeeld. Dat wordt een van ome alltr grootste actrices. En Eric Schneider. Dié hetft *r kijk op, Hoe tk dat kan zien? Jk werk met ze. /k rie atles, ik «wet hel ailijd precies. Als ik Arnold* op de televisie tie teg ik daar slaat ie weer. Als hij dan zo mei die hond in z'n broeksak rit weet ik al dat hij fn tekst kwijt is". Het toneelleven is alles voor mij. Nee, naar het theater ga lk nooit Twee keer heb Ik in de zaal gezeten". En dan keek u naar de belichting. „Ja, dan keek Ik naar de belichting en lk luisterde naar de muziek. Opera is mijn grote liefde Daar heb lk hele dierbare herinneringen aan. Het licht zit geschreven ln de muziek. De com ponist heeft In zhn muziek verschillen de stemmingen. Dat zijn Je lichteffec ten. En daar komt steeds meer bij. Js leert ook steeds bij. Ik heb een hele boel nieuwe dingen willen invoeren, maar Ja «r ls geen geld. Misschien als de nieuwe schouwburg er la, dan moet er ook een hele nieuwe installa tie komen. Ik ben begonnen met vier koolsplUampan en lamplea van 29 kaars. Moet je nou eens kijken", „Die nieuwe apparatuur moet je ln de vingers krijgen. Je hebt natuurlijk je lich(repetities, maar toch.Ik moest van Toon naar Schevenlngen komen. De man daar kon de zaak niet in i'n vingers krijgen. Het is ook e«n kwestie van feeling". BRAM GOEDKOOP noemt op dinsdag 20 decomber in de Rot terdamse Schouwburg officieel afscheid eis chef-elektricien en oeLchter. Het echtpaar Goedkoop wordt die dag om. 11 uur in de grote foyer ontvangen. Er zulten ongetwijfeld zeer velen hem de hand komen drukken, want Bram ls overal in den lande (en ook In het buitenland) „opgetreden". „Ik b«b ook veel voor de spert ge- iaan. De Sehoawbargvoetbalverenl- gtn* heb ft opgericht In '4» organ! teerde Ik ton toernooi met een wtosel- beker eau mij en met scheidsrechtert van da RNYB. In '97 mocht het niet meer, Er satan vee! artteaten to die elftallen. Dia mensen mogen Mat ge- wowt raken* En rioltoton *0*, ala die late aan htm handen krijgen. Hat moeht niet meer van aaker tomand, Toeh wel Jammer". Maar opnieuw vergeefs. Jan tekende bd Sparta, zoato broer WH dat een jaar eerder gedaan had. GOED GELUK van Emmen het vorige Jaar naar Rotterdam gekomen. HJJ had het vanaf zijn vijftiende Jaar weliswaar uitstekend naar zijn zin ln Emmen, maar moeilijkheden met de leiding leidden tot z(jn vertrek. Het bestuur van Emmen wJIde hem niet meer opstellen, nadat hij enkele wedstrijden had gemist wegens een pinkblcssure. Bij de aanvang van de nieuwe competitie werd hy in het tweede elftal opgesteld er daar nam Jan geen genoegen mee. Zijn besluit stond vast: weg uit Emmen. Aanvankelijk ontstonden er ook moeilijkheden over zijn contract bij Sparta. Jan ging niet met de voor waarden akkoord en weigerde het hem aangeboden contract te tekenen. Toch kwamen belde partijen spoedig tot elkaar Jan van Beveren kreeg een tweejarig (full-prof)contract „Ik ben er tevreden mee", Stelt hu vast. De Jonge Spartaan, die ln augustus met het Nederlandse UEFA-jeugd- elftal een trip naar de Antillen maakte en ook present was bij de Europa Cupwedatryden van zijn club op Malta en £n Genève, ls van me ning dat Sparta ln de vaderlandse competitie wat boven zyn stand leeft. „Ik heb Xerxes enkele keren zien spelen en mijn mening ls, dat Xerxes beter voetbal speelt dan Sparta. Ik vind dan ook dat het boven ons hoort te staan. Maar Xerxes heeft waar schijnlijk wat last van een minder waardigheidscomplex." Zo goed als Jan van Beveren het by Sparta naar zijn zin heeft, zo enthousiast ls trainer Wiel Coerver ovw zijn pupal GROOT TALENT TAN VAN BEVEREN te het ■>J grootste keepers tel ent dat ik ooit gezien heb", vertelde Sparta's oefenmeester. „Ik ben ervan over tuigd dat hU de opvolger van Fitters Graafland ln het Nederlands elftal wordt. Wat CruUff to op de midden- voorplaats, te van Beveren ln het doel." Wiel Coerver ziet zich nu voor het zelfde probleem geplaatst als oud trainer Denis Neville in de periode Doesburg-Van Leeuwen. De Limbur ger zegt hierover; „Het zou sneu en onrechtvaardig zijn om Pim Doesburg er nu naast te zetten. Tenslotte u hij met Pieters Graafland de minst gepasseerde doelman uit het betaalde voetbal. Maar Pim krijgt het wel moeilyk. Hij zal uzersterk moeten zijn om de con currentie van Van Beveren te weer- s-aan SCHIEDAM, taterdag, De beer K. Kramer Freher, die zeventien jaar lang voorzitter i> geweest van de aid Schiedam van de Kon, Ned, Midden standsbond, maar kortgeleden op eigen verzoek to afgetreden, te be-4 nuemd tot ere-voorzitter. In zijn plaats is 'ot voorzitter benoemd de heer L. G. van F yk, architect-aannemer van be roep en wonende aan het Dr. Wibaut- Het bestuur te nu als volgt samen gesteld: voorzitter L. G. van Dijk, 2e voorzitter G. P. Verhuistdonk, pen ningmeester A. BUIoo, secretaris C. P. van Meura, commissarissen D. Dijks hoorn. K. M. L, Nleuwenhula en H. Winkelman. (ADVERTENTIE) Kï£> c.£ m met FRANS VAN BERGEN DE STRFANTb ANNEKE G&ONLQH tn het COCKTAIL TRIO Alleen nog tafela voor TWEEDE KERSTDAG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1