Woonwagenkamp is tijdelijk, in afwachting regionaal kamp ■vcnvaijm SCHIEDAM Kinderen geven visie op 10-januari-feest WOONWAGENKAMP IS NIET ZO SLECHT jrubk&BI" *<shxssï: medewerkster bib bib EENZIJDIGE KRITIEK UIT RADEN VAN VLAARDINGEN EN MAASSLUIS adm. assistente SCHIEDAM Plan voor hard nodige verbetering WALDO N.V. Bestuurders eigen bond: Nog vóór Kerstmis EEN MOOI NYLON TAPIJT 1 Toen blij Citroen agent Sportieve festiviteiten Tijdelijk Mensomvaardig Verbeteringen Bewoners willen zelf niet weg KAM£RBR€ED va 83.50 p. mtr. COMPLETE WONINGINRICHTING Vrouw valt van vier meter bij het ramen zemen Burgerlijke Stand TM. 26 79 tl - SckMUun -- f: SS: Stfts. SnEU*£!£j!tt6»-1 K'ifrsJe tiZ- tfa»s a&tfrsvttfgFakfeto ESih Recht Medische dienst BURGEMEESTER OPENT EXPOSITIE OP .LISTIGE' WIJZE KERKDIENSTEN KOERIERSTERS Gemeentelijke officiële Bekendmaking zaterdag 17 december 19"Ö5 - pag. 5 (Van een onzer verslag gevers) SCHIEDAM, zaterdag. In vergaderingen van de Gemeenteraden van Vlaar- dingen en Maassluis is, weer eens, heftige kritiek geuit over de erbarmelijk slechte toestanden die er zouden heersen in het woonwagen- kamp te Schiedam, waar ook die nabuur-gemeenten ge bruik van maken. Schiedam zou de taak niet goed vervuld hebben. Die kritiek kwam overigens van de Raadsleden en niet van de kant van de wethouders. Want die weten wel beter. Toch is het teleurstellend dat de wethouders van Vlaardingen en Maassluis niet duidelijker hebben laten uitkomen dat er een ge meenschappelijke regeling tussen de drie gemeenten bestaat, waar bij de Colleges van Vlaardingen en Maassluis volledig het stand punt van het Schiedamse College hebben onderschreven dat de huidige plaats aan de Sehiekade ongeschikt is voor een kamp, door gebrek aan ruimte en door da na bijheid van de oprukkende in dustrieën. Ook dat het huidige kamp een tij delijk karakter draagt In afwachting van de komst van een regionaal kamp ea dat dit karakter niet aangetast *al worden door het aanbrengen van grote verbeteringen, die bovendien fi nancieel niet verantwoord afin. Toen. in 1958 Schiedam het bestaan de maar te kleine woonwagenkamp aan de Oudedijk moest opheffen, om dat cüt plaats moest maken voor de N euwlandse wonmebouw. waren Vlaardingen en Maassluis wèt blij dat 2ij hun eigen woonwagenproblemen op makkelijke wijze konden oplossen door zich aan te sluiten bij de Schie damse plannen. Zo kwam in 1961 een ^ADVERTENTIE} Bij een woonwagenkamp schij nen ook altijd auto-sloperijen te moeten behoren. Die maken het kamp er niet aantrekkelijker door. Tientallen wrakken van leegge- 9loopte auto's liggen in en rond het kamp verspreid, die maar biggen te roesten. De eigenaars zijn „onbekend". Zo nu en dan wordt er nog een stinkend vuur tje gestookt van oude banden en andere rommel. „We wrakken zullen worden weggesleept, zodra de gemeente de beschikking heeft gekregen over de wrakken- opslagplaats", belooft wethouder Eykenaar. Het slordige en propvolle woon wagenkamp in Schiedam, waar ook Vlaardingen en Maassluis hun woonwagens heen kunnen verwijzen. Bokehveg 8690, Schiedam Tel. 15 3655. SCHIEDAM, saterdag. Vanavond wordt er In de kantine van de voetbal vereniging „Schiedam" een Instuif ge organiseerd, voor de leden en dona teurs (met hun dames). Met moslek, en dus een dansje, en andere activi teiten. Verder kondigt men in de week brief aan, dat op Nieuwjaarsdag, do bij deze datum behorende receptie, zal worden gehouden van 11 0012 00. Daarop volgend een ontmoeting tussen de elftallen van Oud-„Schledam" en Jong-,.Schiedam". De leden van de „Schiedamse Boys" kunnen klaverjassen om de traditio nele kerstbout en wel op vrijdag 23 december in de kantine. Hetzelfde geldt voor de leden donateurs van G.T.Bdie op dinsdag 20 december In een klaver jas toernooi „bout op tafel" kunnen verdienen. Hef toernooi wordt gehouden in de kantine van G.T3. „gemeenschappelijke - stand waarbij ook Vlaardingen en regeling" tot Maassluis gebruik van het nieuwe kamp konden maken. Er bestaat namelijk een wettelijk voorschrift, dat wanneer een woonwa genbewoner zich in een gemeente meldt en om een standplaats voor z'n wagen vraagt, deze nooit geweigerd mag Horden. De gemeenten vinden dit niet Vuk, maar er valt niet aan te tomen. Tbardingen en Maassluis zijn echter tto alle problemen die aan het hand haven van een eigen kampterrein kle ven ontkomen en kunnen nu de woon wagenbewoners met een royaal ge- war naar Schiedam verwijzen. Dat wordt, vaak onder protest, dan meest al ook gedaan. Waardoor Schiedam met 42 woonwagens met een vol kamp a komen te zitten. Maar reeds in 1958 waren er plan tten voor een regionaal woonwagen kamp en daarom kreeg het kamp aan 4e Schift een tijdelijk karakter. De unleg mocht niet meer dan ƒ70.000 kosten, welk bedrag toch la overschre den. Er kwam een centraal toilet- en Wugebsnw bö. dat toen prachtig werd gevonden, maar na helemaal niet meer. Het regionale kamp is er echter nog steeds niet. Er zijn nu al vijf (hogere) instanties over aan het touwtrekken en ook de Ver. voor Ned. Gemeenten is er zich mee gaan bemoeien. Er is gedacht aan een plaats in het West- land en in juli is er nog een gesprek geweest tussen alle instanties plus alle betrokken gemeenten (behalve Schie dam» Vlaardingen en Maassluis, ook die in het Westland). Maar nog steeds is er geen plaats bepaald. Zo wordt er ook belangstel lend gekeken naar wat Botterdam gaat doen met het grote nieuwe kamp aan de Bolnesserdijk op de grens met Rid derkerk, dat eventueel ook „regionaal" kan worden. Doch hoe dan ook, dit regionale kamp zal beslist niet in Schiedam ko men. Er is geen plaats voor. Maar het tijdelijk kamp in Schiedam ia in de loop der jaren lelijk in verval geraakt en nu zit het onder al dat gehannes wat moedeloos geworden Schiedamse gemeentebestuur met de brokken. En met de verwijten vanuit andere ge meenten ."Wat toch onverdiend Ja. Maar de nieawe wethouder van so ciale sak en, de heer M. Eykenaar, ia bereid om voor het woonwagenkamp „te knokken", omdat hij vindt dat de toestanden lanfsamerhand „menson waardig" «ijn geworden. HU heeft, go als bij de begrotingsbehandeling is toegesegd, contact opgenomen met sijn eoUega-wethonden van sociale sak en van de twee andere gemeenten en daarbij ik een akkoord bereikt over de verbeteringen. Dit plan is nog niet rond. Eerst zullen de colleges van de drie gemeenten er nog het fiat aan moeten geven en dan zal de gemeenteraad nog de nodige gelden beschikbaar moeten stellen. Dat zal niet zo weinig zijn, als men weet dat het inrichten van een regionaal kamp minstens 1.5 mil joen zal vergen en het eenvoudige plan voor een kamp nog altijd 3 4 ton. Wethouder Weeda van Vlaardingen heeft dit verbeteringsplan maar vast openbaar gemaakt en daarbij iets meer toegezegd dan waa afgesproken. Het komt op het volgende neer. Naast het bestaande gebouw van t toiletten sal een ander komen van tien toiletten, die ook meer beschatting ge ven tegen weer en wind. Gezocht zal worden naar een mod os om de kamp bewoners zelf te laten zorgen en de verantwoordelijkheid te geven voor die toiletten. Want de bestaande wan toestand is gekomen omdat iedereen gebruik maakt van de toiletten, maar niemand er op let. Ook sullen in de wasplaats het aantal kranen worden vergroot, waarbij men voor de bin- nenkranen self moet waken tegen be vriezing. Er zal een verscherpt toezicht ko men op het aftakken van elektriciteit en onderzocht wordt op welke wijze (b.v. door containers) het huisvuil be ter afgevoerd kan worden. Er zal op getreden worden tegen het maar luk raak neerzetten van autowrakken, die het kamp zo'n erbarmelijk gezicht ge ven. Bovendien heeft wethouder Eyke naar bet initiatief genomen om te ko men tot de vorming van een kamp- raad van de bewoners zelf, die het toe zicht kan houden. (ADVERTENTIE) SCHIEDAM, zaterdag. Bij het rammzeraen, aan de achterzijde van haar woning aan de Ampères tra at 21b, verloor de 49-jarige mevrouw B. v. d. B.-V. het evenwicht en maakte een val vari circa vier meter. Met een diepe hoofdwond werd zij naar het gemeen teziekenhuis vervoerd. Het ongeval ontstond, doordat rij, op een ladder staande, tegen de linker helft van het, door haar te zemen raam leunde. Het raam schoot plotseling open, met voornoemde gevolgen. w. jr.j R. van Jr. «M.vk ZXsJan 33 Jr.. W, 3. Jönww, SB Jr. mi Y. J. Putten, SS Jr.; K L. Korpsw. hort, Jr. M C. Zrttenbw# M Jr.: C, dam. >3 Ir; Z. 3. W. BruJnama, Jr. en T. van dar Wart 30 Jr.: 3. Houtbrak«n, 38 jr. en a jr, m U J, C. van dar Cttmrg, 39 jr.; H. Schouten, X Jr. en 3. C. Bttyank. fi jr.; Jagar 34 Jr.t A. J. Zfflaman, M Jr. an T. It on H. B. tfanoobar»; JoiawJa jtMn an di Moa. /van Kasterm, oud 1 jaw. tere wagen," zegt de wethouder. Dat kan, volgens de Bijstandswet. Eigen schuld Öndtrtron* s UuUmt, at ft F. c. da .Boom Sir. IQ Jr.; 3. 3. Hamanteg. M B. L. van (Van eet» onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag, Nu de bewoners van het woonwagen kamp in Schiedam zoveel klach ten hebben over de slechte toe stand van dit kamp, (Maasshiise Raadsleden zeiden: het slechtste kamp van Nederland!), waarom bleven ze dan In het kamp zitten? Waarom gaan ze niet naar een an- der kamp, of, waarom zoeken ze niet normaal een huis op? Deze vragen hebben wQ voorgelegd aan de wethouder van Sociale Zaken, de heer M. Eykenaar. Het antwoord is wat verrassend: „De bewoners vinden 't kamp nog niet so slecht!" Wethouder Eukenasr heeft enkele dagen geleden een gesprek ge had met de beren Mulder en Ferdaena, bestuursleden van de Bond ter Behar tiging van de Belangen van de Woon wagenbewoners In Schiedam en ze toen op de man af hun mening gevraagd over het kamp. Zij vonden het kamp niet to slecht. Wel hadden ze een heel lijstje met wensen en die zijn toen ook opgeno men In het plan tot verbetering van het kamp. „Ik hecht niet veel waarde aan de kritiek van al die Raadsleden, want zij hebben eenvoudig geen inzicht in het gedragspatroon van de woonwagen-be woners," merkt de wethouder op. Deze mensen stellen bijzonder veel prijs op hun vrijheid en ongebondenheid en leven daarbij volgens geheel andere regelen dan de gewone burger. Zij zijn bereid veel ongerief voor lief te ne men, als zij maar in het kamp kunnen blijven. Blijven zitten Wanneer een gewone Hollandse huisvrouw in het Schiedamse kamp soa komen, soa haar de schrik om het hart slaan bij het slen van de bènde, die daar heerst. Want een bende fa het wèL Tocfa is dit niet de juiste benade ring van de problemen. Natuurlijk hebben de woonwagenbewoners lie ver een droog en net kamp met scho ne toiletten en wasgelegenheden, bo ven één met modder en grote plassen en vervuilde gelegenheden. Maar so- lang bet modelkamp er niet b, blijven se rustig ritten. En niemand kan hen wegkrUien. „Maar er zijn wèl grenzen," vindt weth. Eykenar en het Schiedamse kamp Is naar zijn mening onder het minimum-toelaatbare gekomen. „Van daar dat wij er nu echt iets aan gaan doen." Er bestaat wel degelijk een moge lijkheid om woonwagenbewoner» aan een gewoon lntia te helpen. Gemeen ten kannen er nlfe een extr» boaw- svbstdie voor krijgen. Maar de kamp bewoners weigeren te verhuis en naar een gewoon huis. Allemaal, niet één nitgoaonderd. Er Jg navraag naar ge weest. „En ik ga ze echt niet dwingen." verklaart weth. Eykenaar. „Zolang de wet deze mensen het recht geeft om te leven zoals rij willen en zolang de ge meenten de verplichting hebben om te zprgen voor standplaatsen voor de wa gens, ga ik geen veranderingen aan brengen." Een frappant voorbeeld. Een kamp bewoner U ernstig invalide geraakt. Zó erg dat hij «en bijzondere verzor ging nodig heeft, die in een woonwa. gen nlrtj maar in een bul* wW t ven kan worden. Doch da man weigert tr verlaten. dat tto gemeente moet zorgen voor een «ro- ÉHStfe#W ■izSÈfo Dat het kamp er zo mistroostig ult- slet is gedeeltelijk ook de schuld van de bewoners zelf, althans de schold van een deel van de bewoners. Er be staat niet veel reepeet voor se meen le lijke eigendommen en er wordt slordig omgesprongen met wat gezamenlijk gebruikt moet worden, als toiletten, waterleidingen en*. Dit geeft ook on derling geharrewrar. De Bond van Woonwagenbewoners heeft zelf gevraagd om een officiële kampbeheerder dfe toezicht kan hou den en de orde handhaven. Maar zo'n man Is niet of heel moeilijk te vinden, Vandaar dat weth. Eykenaar streeft naar de Instelling van een kamp raad van de bewoners zelf, die de taak min of meer kan vervullen. SCHIEDAM. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgen de artsen te raadplegen: J, Makken- storm, Graaf Flortsfltr, 75, tel. 204098: C. J. M. Vlootman, SLagel 15, tel. 2077BO en P. van Santbrink, Jan van Zutpherutraat 2, tel 262802. Geopend is apotheek Jansen, Swam- merdflmslngel 41, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. SCHIEDAM, zaterdag. De onge veer een jaar geleden opgericht toneel vereniging „Succes", heeft zich terug- getrokken uit de Toneelwedstrijd 1980 —1067 van de Schiedamse Gemeen schap. Het op 6 april gestelde optreden gaat derhalve niet door. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Tot en met 14 januari is het in het Stedelijk Museum Kinder-Feest Een expositie van, zoals het op de aankondiging staat, vrye expres sie door schoolkinderen naar aan leiding van het a.s. huwelijk van prinses Margriet met de heer P. van Vollenhoven. Vrije expressie, of, de fantasie over hef pebeuren op 10 januari de vrije loop tofen. Een prote zoal van hei mu seum hanpf en staat er ooi mee. De bruiloft en de daarmee samenhangen de feestelijkheden, uitgeheeld door leerlingen uan kleuter- en lagere scho len. Hot is moeilijk om deze expositie te karakteriseren. „Boeiend" of „verras send" zijn, mot betrekking tot dit werk, zulke grote woorden. De vol waasenen kunnen in ieder geval aan de kinderwerkstukken veel genoegen beleven. Tekeningen, een bruidstoet van papiermaché, linoleumsneden, wa terverf-producten, feestelijk versierde gebouwen van karton, kortom alle fa cetten van een bruiloft, die de kinde ren zich hebben kunnen voorstellen. Burgemeester H. Roelfsema'a ope ningswoord werd zelfs door de aan wezige kinderen in de museum aula aandachtig gevolgd. „Ik heb geen speech klaar gemaakt voor deze ope ning, want kinderen vinden altijd dat een dergelijke opening zo lang duurt, omdat grote mensen zoveel praten. Daarom deze keer maar een enkel woordje". Burgemeester Roelfsema sprak echter vete woorden en wist deze op een „listige" manier ook voor de kinderen boeiend te maken. „Eten klein beetje geschiedenis wil ik gaan vertellen, over het Huis van Oranje. Maar, ik maak expres een foutje. Wie van de Jongens en meisjes me op dat foutje kan betrappen, krijgt een plak chocola". Gevolg: aandach tige jeugd. De burgemeester schetste in korte trekken de geschiedenis van het Oram Burgemeester RoeKsema mei een vertegen, maar -toch ook wèl trotse vervaard!gster van een heel „vrij expressieve" voorstel ling van het prinselijke bruids paar op de expositie „Kinder feest" m het Sled. Museum. jöhms, vanaf WlHem de Zwijger tot aan. het heden, en in het bijzoritter de onttonoeting tussen Oranje en Schie dam, Prümses Margriet en Pleter van Volte nhoven. Dat de hear Roeifsema, Wdtem de Zwijger o m. memoreerde als stadhou der van Holland en Zeeland, in plaats van stadhouder van de genoemde ge westen èn Utrecht, ontging niet alteen de kinderen, maar ook alle volwaa senen. Een jongen en een meisje, die een poging waagden, mochten tenslot te de uitgeloofde chocolade aamen de len. Hans Bakker en John Kapitein, leer lingen van de prof Gunningschool en ontwerpertjea van de tentoonstellings affiche, ontvingen uit handen van de burgemeester het eindresultaat, in een feestelijke verpakking. ...SCHIEDAM Grot» kerk10 uur dg J. W. Zimmerman en 17 uur dg. G. Snllt (Utrecht). Bethelkerk- 10 uur dri R tC Wlgs.nk (H Doop) en 19 uur da A. Hef- mann. Opstandlngskerk' 10 uur dg D J. SpalniB (H Doop) en 19 uur <to J v. d, Veen {Vlaardingen) Vredeakerk- 10 uur cbr A. D. HHnaggcm en 19 uur da, G. Jan sen Harv. Gem. KetheL De Rank: 8.30 uur da W Wons Dorps kurk 10 uur dg. W. Voos en 19 uur Ke»tfee«l ronda gaat hooi Wad. Herv. Geref. Evens. Gebouw Irene: 10 uur da J. Verwellua CWaddlnxveen). Grote kerk: 17 uur da C. Spilt, Utrecht. Evanj. Lntheno Gem. 10 uur dg. A. Stelnhart Ned. Prot. Bond. Weotvest 91: 1030 uür da J F v Royon (Rotterdam). Oud-Kath, ketk Dam 38; 10 UMr H. MU. Bapdaten-fetneente. Lange Haven 19: lfl uur aamenkomit Leger dee Helle. Lange Haven 37' 10 uur HeUlgbignaraenkomst en 1930 uur V*r- Ipealngaeam en kornet Hoofdatrsat- 18 J0 uur Openlucht aamen komst. AH» agmenkomaten o tv majoor en mevr C C Geratel. Jehova» Getuigen Volkigebouw 18 uur openbare toegprnak ec 19 uur Wachttoren studie Haven k. Jeugdhui» Lange Haver r da j7 H Grianogt (Gou- Öud-Geref. kerk. Jeugt 97: 9 en 16 45 uur c" da) Gein. v. oortpr. Christendom, Lang* Ha ven 129 18 uur prediking. Foto - Film ROUTLMS VERGETEN» De automaat staat voor u klaar. Alle som-ten films Toto K, vw Vuumu Hoogstraat 108. HlS WACHT Foto Van Vuuren. Uw kleine advertentie In deze kolom wordt tejeaen met de zelfde aandicht, ali waarmede u deze laa Diversen Gleevwgekeudng» MIJ- Agent, schep Rotterdomsche K V Spe *- gen fcuj schep tv Speciale woonhuktariaven antntae Anthony 87. tel. 010-385078. KAPSALON HéLéNE De salon voor beter permanent. Stroomloos voor leder haar g«. achlkt, 7JJ0. Hélétw, Ideajs natuurlijke permanent 110.— Gratis halen en brengen per luxe auto. Voor permanent Kapaaton Hélèna. jfinhrsodt- lsan 32. Schiedam, tel. 301170 ƒ1,— reductie op vertoon van deze advertentie. Pt» Benoeming lid Gemeenteraad D« Voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad maakt bekend, dat ter secretatie (Afd. Algemene Zaken-Oude Kerkhof) voor een ieder ter inzage Is gelegd zijn besluit ter benoeming van de heer P. Poot tot lid van de Ge meenteraad in de opengevallen plaats van de heer K de Baat Schiedam, 15 december I960. De Voorzitter voornoemd, H. Roelfsema riJn wagen heVt „K«t aal er wel op öw* op onze afdeling boekhouding is plaat* voor een voor het bedienen van «mie boekhoudmachine. voor deze funktie zijn praktijd ervaring en het vermogen om zelfstandig te werken vereist schriftelijke sollicitaties aan: th. I« v*n den berg fesvtk* tombliMÜ* twv, westvest 83, schledam op ons centraal administratie kantoor is plaats voor een zij dient mulo-opleiding te hebben. het bezit van het prttktijk- dlploma boekhouden kan tot aanbeveling strekken. schriftelijke sollicitaties aan: th. I. van dsn berg beveks combinatie n.v. wwtveat 33, Schiedam Bezoek van H. K. H. Prinses Margriet en de heer, mr. P. van Vollenhoveru 1, De burgerij wordt verzocht ter gelegenheid van het bezoek van het bruidspaar op dinsdag, 20 december 1960, de vlag uit te eteken. 2.' Op de dag van het bezoek zijn de volgende ver keersmaatregelen getroffen: a. Stopverbad voor de gehele Hoogstraat en de Appelmarkt van 12.00 tot 17.00 uur. b. mjverkeer Geen rijv«lwer voor de gehele Hoogstraat tod de rijtiraton van 12.00 tot 17.00 uur. Het verkeer ta de richting Dam gaat vla de Lange Haven. c. Wsehtverbod Westvest Vanaf ars. 70-72 (fa. Dries) tot aan de Wajvlsmqlen van 8.00 tot 17.00 uur, Idem tu^^de^Walvlutraat en de N.V. Beveka, d. Stopvar bod 1 BrörsVutftur beide rijden tussen de Koe- oijjctj# Kêdatmat v#a 13.Q0 tot few—I', 10 december hs

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2