R.E.T. kan niet iedereen zijn eigen halte geven E Burgemeester Bull van Oslo ontstak Noorse kerstboom op Coolsingel Promoties in de finale NIKKELEN-KUIJPER ONBESLIST TEGEN TOMMY NETTEN WW61 Ruilbeurs voor verzamelaars Snip Snap in Luxor LIJ OÜT meubelen nv ROTTERDAM RIJNMOND Derde klas libre Meisje gewond door uurwerk ONCKIAKkKN HIJ HET OVERSTEKEN Nieuwe di reel ie Bollek N.V, lr(li*r[jortef(*uill.' l.H.C. Holland bevredigend Tweemaal zege voor ODZ DRis'l Vanavond mirrokorfhal in dr Fncr«"pkal ,Vijf schetsen' van Hans van Manen K Kumtt mwnrnu^mum* Stokpaardjes Begrip Schiebroek LYCRA 68MELET Reparatie 'Ariëtta S. Livanos' aan Wilton gegund Eerste standaardbus R.E.T. vanmorgen in dienst gesteld pag. 4 dinsdag 20 decrmtw 1966 i t an ttn onwr vmUncvcn) ROTTERDAM, dinsdag Hut dk- Irk-ukiaiploenKlup derde klM libre,. dal bij de bil tortorren t* taf Ncbte- broek werd vrnpetld ra waarvan tnaandatavond dr laatate partijen aan dr beurt waren, ka gewonnen door Van Pullen van Hel Noorden, Zijn nl*r- rneen grmUfdrlde kwan Md Ui bo ven de maxlmamirrm voor dtn klus* en dat betekende doa vorbutaon naar ren hoer re kla—o. Met ben pro moveerde ook J. Wendt van Pleinstebt. dk het tot een moyenne van Ut bracht, doch twee match pon ten min der boekte. In «Ie eindstrijd om het Kampioen- r -tap libre in flert.ie klsw kwam«i' n* la* dr v«totnjden achter de lm Aar en de vol*tndé iprlers uit J R'»thiilreii van .Rotterdam" J C k Btam viui Het Noorden A Stckelen-; toirg van Teriim M Rvw van D«: Twaalf Pmvmctca. W Pieter» van En- rfeln J Wendt van plemrirht J Rut- ten »n Wij Willen Winnen en C FvxonWun van Kontakt In dit tner- n'xw w vrij Klerk gespreid. getuige de 1 nu it t van tv.ee deelnemers Er werden tvhooriijke serww gemaakt en ■.tr 'I w«n er volop ||«rt ah jammer li' Mwriwihmg zi«h met ui dit ge /eJiM hap kon handhaven Hij had in de v >'e-wed»trtjd even boven de degra-; totiegien» geapeeld, rfiaar bleef er inj d" 1 na ie met 1 91 onder rlnrlitand Ir Hl-w RolhuU*ti waitdt Pletrr» Rooa in KC4 210 II M Ml II a sm na aa t«2 342 ta £b£ Noofid kerstboom op de Cootongel brandt w*er. Gto- tarwond ward du boom ©fflcmel onMokgn door <M bwgemeuuter van Oiio. óm hew BrynjuN Bult, die hierbij sprak over de beoden tutten Nederland en Otlo. De boom noemde hij een Wijk van dankbaarheid voor alles wat Rol- ter dam voor Noors# zeelieden doet. Burgemeester Thomassen waardeerde het bijzonder d*t zijn collega van Oilo zijn toespraakje m bet Neder lands had gehouden Dat was voor hem een bewijs van de verbondenheid tussen Rotter- dim en Ortc. Hij wees erop, dat er in Rotterdam twee Noorse ker ken an «en Noors gezondheids centrum zijn. Op het voor het ittdhuli verzamelde put*lek deed de heer Thomassen een b«. roep een« een vakantie In Oslo door te brengen. Enkele tiental Jen Rotterdammers hadden regen •n wmd getrotseerd om de ont. steking van de kerstboom bij te wonen. Muziekkorps en zangko ren van het Leger des Herts luis terden het kille gebeuren muzi kaai op. (Van («n modewet kc. j ROTTERDAM, dinattog Ik Ne derlandse tw»»wi vin »|>c» iaalvei nm*- laars Uniek viert .lit jiar hsar 20 jarig Jubileum rn daardoor kreeg xU- wat Verlate )**rU)Xv slntrrkUavull- beur* gistersMwd m D* Heuvel een fwntelijk tintje De xrrciiiglng telt mocnvtitoel enkele honderden letten mud m Nederland aki ver daarbuiten, ttie <tc meeat ull- eunlopend* voorwerpen en curiosa venraiiH'lt-n en de*r op «tr maand el ijh.<ie ruilbeurzen van eigenaar kunnen laten var» UaeK-n Itovs-ndten ont\ anjen alir veraamelaai> een kwartaalblad mW mededelingen over het »erk van „Uniek" De he«e Ph. van Wee lm. voorzit* ei en oprichter va» t,Uniek" en «elf ook een verwoed xersamelair. hield een korte toeapraaa, waarna de aan weel- Can zich naar hartelual met hun hobbx noden bezighouden an de lucifers merken, niet* tenen, munten, schelpen e d. over en weer geruild werden (Van een on «er verslaggever») insdag Notens Laan «tak de 7-jarige Ronald ma a-8 Bengaalaa lurtter af m (Van erne kunstredactie) ROTTERDAM, dlaadas René NleeewUke Itnlp A Snap Revue „Dit b theater (dee geen tv.) «al vanaf *rU-| dag U december «even weken lang' tedere avond In Lu Kor te «ten «U». Baui xan drtr revue U exenat» de voorgaande 18 revue# het dun Wllly Walden en Piet Muymlaar Naast hen «al men aantreffen Johnny Kraaykamp en Rijk de Oooyer, het duo Shalom en ChrUtine Spierenburg De zang- en dananumtnen worden In (egrn«U'lllnf tot vorige Jaren ver zorgd door Neilrrlander* mei uitzon- dering van <i»ii*rm Cu»1> Peter* die wederom •amen met Donald Jone» \<x>r e« n panximtlxih dauMiuinnifr «urgt Ex «neb vorige jaien behoren .«ik nu xxeit Aa»e Raimuanen Diana FI<khJ- fnte ui l-uut* IHune lut d» vn«.u kt rr» let t»rke*t «.taat onder leiding van Co van dt i Haxdr Wijma en dt dteor* x» et tien ontworpen door Wtm Humoer Choitogtaaf-rcglaaeur Cnoige Caiden Verzorgde „hrt gezuhl' van de/e re vue die nok diUnaak een «lmvc* bel >t<ft tr worden In de voorverkoop run ai tweemaal zoveel kaai ten verkmht al> vmig jaar ROTTERDAM dinsdag Per 1 Januari HW7 z-il Wm-ll Mtiller cm O N V aftndm als dtrrrUr xan het over slag- ui --P-dag»* Iti'f H.llf' V te R >renburg Met mgung van die datu u IV Ie heer M Hm v e'en lul jaien rtunieiis WM -II MulE m i NV met de dagelijkse leiding vin! h. t ln-lripf w.* belast lot d teur vc.ti de u'niUHi'xihap ben urn I Van de heer G Tornbitx-k. algvrrweii gexol- machtigd* van de vennootschap is.i ex enrerix per t Jan 19157. de pers"K>n- lijke titel xan onder-d» ei leur ver leend ROTTERDAM. nuRl f AND. to c«a herat- en njeuwjaarsboodaebap aan da werkaenaars vaa N.V, Indus- trtSIe Hands toean htnaUe Holland (I.H.C.) maakt da voort It ter van de raad van basta ar, mr. H. 8 molden, melding van een bevrodigende order- portefeuille w sa rover da lot de groop behorende werkmaatacbappljen be schikken. De Iwlangnjke opdrachten dte in de loop van lMfl konden worden geboekt botroffen sleephopperzuigers en voor al booreilanden Om daze toestand te handhaven zal het echter nodig zijn. aldus mr Smulders, dat de koateri xvorden verlaagd, althans dat do stij ging daarvan tot aan minimum wordt boperkt „Daar In de afgelopen Jaren het koe ten verschil met onze buiten landse concurrenten geheel is verdwe nen, zal het ons alleen gelukken op drachten te boeken wanneer wij een beter produkt kunnen leveren togen gelijke of lagere prija". Mr Smulders acht daarom «en zo hoog mogelijke opvoering van de pro- diiktivltelt noodzakelijk In het pro- ciuktie pa troon «uilen wijzigingen ko men Gestreefd zal worrirn de kost prijzen te verlagen door specialisatie In bepaalde werktuigen van het pro- duktirprogramma en onderdelen daarvan Daarnaast zijn reorganisatie; in de bedrijven, verhoging Vin de ef ficiency en opvoering van de verkoop- activiteit volgens mr Smulders nood zakelijk in 1M7. Alleen ««n ultarate krachtsinspanning op bat gabled van de raaeaith u! handhaving van de x.mtamstaande plaets van (itNV In de wereld mogelijk maken, zo ver meldt de boodschap (Van onze sportredactie) ■.uvjjjii ROTTERDAM, dinsdag Gisteravond heeft Theo l*i JixlikJ Huizenaar voor de laatste maal in dit seizoen m gebouw Odeon amateurbokswedstnjden georganiseerd. Op het programma stonden twee A-partijen, In de eerste bokste Berti Nikkelen-Kuyper een onbeslist tegen Tommy Netten en vervolgens won Lo Koolmees op punten van John van der Kuyk van de boksschool Hans Zimniak uit Dongen. Berti Nkkkdea-Ku|J per baltste legen «tja oude rivaal Tommy Natten een beheerste partU- Aaavankelflk ver overde de pupil van Theo Hateenaar «tn kleine punten voorsprong, maar In de derde en laatste ronde maakte de Bowwnaar «Un achterstand ongedaan- De talrRke toeochonwers konden dan ook vrede hebben met de beslissing van de Jury.* onbeslist. In het zwaar»eltergew icht kreeg John van Kujk in de derde ronde te gen I^i Koolmees van de whcldsrech- ter een ofllcièle waarschuwing wegen», hcrhaoldeiljk vasthouden De Donge- naar trachtte de dreigende nederlaag door een tempoverhoging nog wel le ontlopen, maar de technisch betere Koolmee- t hem geen kam Hij ze- gevu rrle vi rrllend op punten De beste partij van de avond had Theo Hul ze tiaar tot het laatst bewaard Zijn veelbelovende pupil Bram Klep pert bokste een technisch zeer knappe wedstrijd tegen Hana Schelleken* (Zimniak Dongen) Schelleken» ver weerde zich moedig, maar de Rotter dammer bleef de sterkste De jury *ees hem unaniem de zege toe Bram Kloppert verwierf met deze prestatie di «tijlprijs Een zelfde prils had hij onJangt tn een gevecht in Wales ook «1 tn de «acht gesleept Slechts een van de twaalf partijen wi rd voortijdig beëindigd In de zwaarwflterklaaae werd D Kruger van de BPV Den Boach in de derde ronde tot winnaar uitgeroepen, nadat zijn tegenstander L. Beena van Le Noble Sport Rotterdam voor de twee de maal voor acht tellen waa aange slagen fVan onze waterpotomedewerkeri WATERPOl (ADVIRTKXT1S) Hilariteit ontstond er tijdens het ge vecht tusien Cor Hoek <Le Noble Sport) en de Eindhovenaar Wllly Overmoijer In de zwaargewlchtklaaae Hot /ware U09 kilo) lichaam van Overmeljer wekte herhaaldelijk de lachlust van het publick op, vooral toen de Eindhovenaar in de tweede ronde laat kreeg met zijn ademhaling Cor Hoek won dit gevecht onbedreigd op punten D* ovarii* uitslagen waren Zwsarweitsr J van Delft (Le Noble* Soorti onbeillai tegsn J OvarmsUsr tBVI llrxjhovanMkldanftwWht H Bartel» j lini» rRBV H jViruari wgp van W Kok i (Le Noble SportLk-htweltar W V»rboe-; v*n (RBV Huiienoari «op van H van Heeswtjk I BV KhidhoyenZwsarwettar ter W van d* Poel IRBV HuUanaan «o p van D Varkootjen (Zimniak Dongen) Halfs wurgt wicht KrsdoUsr (BPV Dan Boach» wxp van R Spoor (BV Eindho ven i {Van onze korfbalmedex»rer!<or) ROTTERDAM, dinsdag. Voor de avond in da Ensrgleha] twee wecUtrlj- mlcrokorfbalcompetitie wordsn van den in d« hoofdklasa» fsapeeM. Om kwart over acht komen Dee toe en Luto te#en elkaar uit en Oen vijf voor half tien volgt de ontmoeting Hut Zuiden Se mos ROTTERDAM. AtMdag. ODZ beeft bet afgelupen weekend twee overwinningen behaald. Vuur de KN ZB-beker werd RDZ aoet f—1 ver slagen en tn de wiatareuaepeUtte werd een 4I «ege behaald up HZPC. De zoge op RDZ had nog groter kun nen /ijn Tal ven schoten werden door paal en lat gekeerd Voor ODZ scoor den Martha Wagenaax f3x), Gonnie Seyner f2x), Wtl de Jong en Elly Klem Nell Schel! maakte het doelpunt van RDZ Tegen HZPC had ODZ het heel wat moeilijker Een 21 achterstand werd na de mat door HZPC In een 32 voorsprong omgebogen, maar ODZ wiat toch nog de winst te grijpen Martha Wagenaar (2*), Wü de Joeg en Ca/la Burks zorgden by ODZ voor de doelpunten R 'tterdam 2 kwam tn de bekert xnr petitie ook een ronde verder door S2C met 134 te verslaan. Voor R scoor den Dick van Kralingen (7x), Arie Zuidam (3x>, Chris v„n d« Wiel (2x) en Ab Vrolijk Bij de jeugd behaalde VZC een 72 zege op RZC, dat in alle onderdelen dc mindere was Uitblinker In deze wedatrjjd was de VZCer Gerard van Opstal. (Van onze kunstredactie) LIET Nederlands Danstheater heeft gl*tera\'cnd in de Rotterdamse Schouwburg een voor»telling gegeven van drie reprises en één première1 „Vijf schetsen" van Hans van Manen op muz ek van HlnJemlth. Over deze „Vtjf schetsen" merkte onze recensent A. T. Ktmphoff op dat er ogenschijnlijk wemlg in dit ballet gebeurt, maar dat men desondanks na afloop het gevoel heeft dat er heel veel la gebeurd tn dit duet dut scherp de suggestie laat overkomen van een rij pingsproces, van jeugd naar volwas senheid, in een man-vrouw-verhou ding Alexandra Radius en Han Ebbe- Inar maakten Van Manens bedoelingen vi'iedlg vxaar Behalve dt* werk liet he Dansthes- ter o >k nog Harkarvj's .Vair gal x- i Van Manens „Metaforen" en .Dicams" van Anna SokoJov z en. Dit laatate werkstuk, sen voorbeeld van artistieke onmacht om de realiteit van het concentratiekamp over te brengen op de planken, werd door de jeugd in de saai met een xrrtfwel voortdurend gegiechel begeleid. Meestal Is dit Irri terend. maar deze avond leek het op een wat bizarre manier volkomm op zijn plaats. RCHICDAM. dinsdag Op de Met Kom I »CK>1 hul «tuk vuurwurk naar da -Jarige Corria. Da luclfur kwam In aun van haar kaplaar* jas to recht, met hut volg dat hst meisje run grote brand blaar aan het baan opliep kan 13-jartgs scholier en een 19-ja rige bijrijder stopten een stuk vuur- wurk In een automaat van aun vishan del (eveneens aan du Mcr, Nolans- taan). Du autcanaat werd beschadigd. (i en een anser rrniiittvrr» 8CIHEDAM. dteadag. Op de Rot trrdamardijk* «lab dt 4-Jartoe Fran* Nebraeptof plotaullng bet rijwielpad ever. De beatuurdur van een bromflrto de tl-jarto" ambtenaar D. J. K. deed a Ilea am era aanrijding te vour komen, hetgeen echter niet gelakte, liet Jon- g«Uu ttop «<en woud aan het achter hoofd op Ken «elfde ui«rt sngexal deed itch voor op du Mgr. Nolens laan. pe be stuurder van een personenauto, de 33- jarige K. v.d. 11.. kan bet 11-jarigs melaje P. C. Trtol. dat plotaellng over- •tak, ntot untwtjk«n. Het voetgant- ■tortje kwasn er met een bloedalUtoe- tlng aan kaar linkerknie goud af {ADVkKTt.VTlK) 160O m' lnteriaui I IdeeSn j i •eeuwtoep da boopavundan donder vnjua# Vl)e directeur tun de R.E.T, drt. C. G. van leeuwen heeft runs gezegd, dut „tedere Kolter- damntrr een tram- of bushalte voor afju deur wil hehbrnM. Hue waar dear uitspraak is heeft hij onlung\ kunnen merken tfyden* een bijeenkomst van de wijkraad voor GriHit-IJwelinondr, waar hij op beiiick kwam om het een en ander te vertellen over het toe komstige openbare «ervoer in de- ■e wilk. Het lx mi ei*<le gexxootit» gewordt n In Hottprdam dal welumjden m hi»t»(- iien xar» griuecntfiyku ilicnsten xan lijd ten tyd een wijkraad l>ezx>eken »mi daar hun licht oxer ccn i>epaal<to k«p»lu te laten Mlujtxtn in om vragen van »ukraadsl«aien te beuntx*oorden Of xiit xoor <tc «ykiaadaledcn xan U*aelnu n.ir \w| z<n heeft m,H't w - dx»n l«el»yfeitl tn ite hyeenkomst die aan het openbaar xet\,»er »a* gewijd gaxm iy blyk van «>n »rxgst»x»kk«ini« onwetendheid eneezyxis en een irrde- rundc ivtwelerlgheid anderzijds Men mag xan mensen die de inwo ner» van m bepaalde wyk vertegen- wom-digen enig niveau verxvachten Dat waa vei n zoeken Openbaar vervoer bete krat vaar ve te «ijkrudslrdsn soreul megs lijk bal ie* la soveet usugulljk stratoa. soRat de luwonsrs sa min muaelljk boe ruit te lopenDal Hjhi pracntlg, maar een buslij* dto sen sin del sus aantal kreu kelt anaakt to geen butllja meur, maar een buemcltreln. ik tu-4* Van i evuweii heeft dat heel bulur cktfl .nnlclyk en heel vriendelijk ui teen ge- tn erop gewezen, dat de wtjkraad»- lrdeti deze manier het paard achter Ie wagen «pannen en dat het onvet- mydeiyk is bewoner» sums 300 nwter naar een bus- of tramhalte te laten la- ra Men kan nu eenmaal niet Iedere sever Niettemin ging de wijkraad vrolijk tterdammar een halte verder of die en tile bus dat straatje tr nog even by kan pikken of daar rug een ommetje kan worden ge maakt En dan zyr» er namurltf* tal xan particuliere stokpaardjes die driftig worden beruden De eun wü «en recht- (trcekse verbinding met Kralingen, vit ander een bus naar Capelle. dan komt er een meneer vragen «w eun verbin ding naar het Kralingse Boa. weur een amiei blijkt xich zorgen te maken oxei En er woedt zelfs In het bjjzyn van de directeur der RET een voorstel ter tafirl gebracht om bet college van b en w andera te adviauren, alaof het hier een normale wijkraadavergadering be trof. in plaats van aun voorlichtings avond Een fraai staaltje van onhof felijkheid, dat wellicht het beet* kan worden toegeschreven aan de hierbo ven reeds gesignaleerde onwetend heid Als er dan een hele avond naar har telual gevraagd un gevraagd is. komt islotto «en meneer die er tunslotto «en mene. krachtig stelt: „Als de hut nu goud begrijp komt er dus geen dlrecto verbinding ti IJxaulmond* «n hut centrum, je moet dus altijd over»tappen". Dut* vraag steller hu*ft scherp opgelet, want wat hij xnroeg is onguvuer 33 kuur vertuid. de verbinding naar hut xirinkeltwnlrum «uerlandse Laan en omgeving En er u zowaar iemanu dto eun brok voorlichting over hut Openbaar ver voer moga blijken uit een artikel, dat hij (op vurzoukj heeft aeach reven in het orgaan van de Schtohroekse gt- mcensrixap. Het stuk handelt over de aituatie rond lijn 45. Interessant ln dB verband lijkt mij voorat de volgend* passage „De rtjferi rijn tornt van dien aard dot de buitenwacht ze ntot fleloo/t. Wij kennen dt plaa taco pud tuit dto door ont wordt ingtztt, urtf kunnen du aan tallen reizpen. WIR u ran my aan nemen dat de capaciteit op Rjn 43 t>ur- toden uHnter ook in de spitsuren pook belangrijk hoger was dan hut aantal reizigers, naar een nauwkeurige ana- lyie con du gang van zaken op tuitten winterdagen heeft aangetoond Hot komt hut dan dat hut u toch wet tens overkomen kan dat u 'i morgens -%in mut du eerstkomende bui kunt worden vervoerd V* De huur Van Utouwun vurvolft: „Het sit hum ntot in du frequentie», die voor de Schtubroekau ruUigura beter xün dan vroeger. Hrt zit hum ook niel in bet plaatouanbod, dat to hut «1 ge meen voldoend* ia. Du oorzaak dient te worden guncht in de verkcurscon- gestie» op de route van en naar Schie- En de» route is voor ons du enige' dl* de laatste iaren in onheilspellend tempo is gegroeid." Tenslotiz to hut uurbyatorend te moeren vaststellen, duu sommige wijk n nu iy It RET-«nrecht bespeurt in hei ver- m-hynscl. dat een IJaselmondenaar die naar hm centrum w d e*n ovuriupj* mout kopen, terwijl een Schiedammer mrt een arketo ruis kan volstaan tn die Schiedammer» kunnen dto korten ook nog van du belastm* aftrekken Ken duel van de ykruad wtl bus 41 twee maal het circuit bü du Van Brie- nen oord brug laten berijden om met •11# geweld hrt oude ljuulmonde In du route te betrekken. Vervolgens wordt met maur u«n «en argument aangetoond, kal dit op lal van beswa ren Hult, Er wordt bUvertuld. dat d« HET dtue saak van alle kanton heeft bekeken Mea^e wijkraad weel hei ,JCen bus dia up 4e ttogdijk of bi) - iIlC— --7, de beug over bei Na ar dar kassas! In raadsludeti kennuiylt peen krant toren vaak bonderden Birtw tooga fllea ga. an din oen aan 4a arde uleUen. dto al vangen raakt, varllaut taaratn uu dta ttentafto* keem In de pets uitvoerig voertlgger ta markt dat aan de beltas <rmkkff **um, Xe ronkt de dtoort «HrogoM e* ka* mlfa Ie fl- guur wbtoa dol lome el drie ba ■fcb e» hurta efttond va* eiaar vteduR. du aafotu evurvul, lu tw» uel. de dm de matig beuet*. De RIT doet haar uiterste best Bchtobrpok t# heW. Hei bmtoUf dost dat to du weiutMchap dat du vurkeun» •ttuatto au nog moaUjik (a. mg*» dat btontówrt du condmui suUeartjn n. •chapun waaronder hm mo#a0jt Is Bat «Udoduel ntot grote predate te bedit- 2»i nu maar hopeo, dat mea ln Schtebrouit ntot ao elgonwtji la al* in Uaaulmonda. de pe« uitvoerig «ju baheadetd, zodat du AfT-dtree- teur altoen maar oud nieuws kan ver kop*»» En laten we het meer helemaal niet hebben over dto en* vraagt aller, die niet eena «oud 4a kaart heeft beke ken «n een misverstand aart het licht brengt die er helemaal niel Is De heer Van Leeuwen blijft ar ulteret kalm en vrtemdelijk onder. Hou bertaet hui, Hoeseer hut huur Van Leeuwen erwt lg mrt hut bedrijven van «oude zonder baleinen. Het beeft voor gevormds 3-delige cupe en atrtteh »chouderbanden,en'o achterpand van sstun clasuek voor extra fr- guurconectie. Dezs luxe, son- Lycn fcuodauon tijdelijk UP hi alle filialen van en van BOrrZCDAM. r.iKdAf (ANr». - De repezattewarRsaamhedun aa« 4e Ube- riuiise tszrbinutazikar ^Artttta 8. U- VftAot", dia op 33 oktober voa dit jaar met het Dolt» nua. ^ABmHw** voor de Franse koot tn aanvmrtng kwam en daarbij grote schade epliap. sten ge tond man de dok- en werfmaatochnp- pij Wilton FUcnoord N.V. La Sohte- dim. Met het repanltokarwul, dst naar schatting drie maanden ln beslag aal nemen, is een bedrag van onge veer 5 miljoen galden gemeeld. Bij de aanvaring voor de Franse kust ontstond een gat ln de huid van de Ariëtta S. Livanoe waardoor het ketelruim en de machinekamer vollie pen. In deze ernstige toestand werd de tanker destijds door de Duitse sle per .Heros" en de Nederland» sleper „Utrecht" naar Brest gesleept, waar een voorlopige afdichting van het gat ln de romp werd gemaakt. Vervolgens sleepte men het schip op 13 november naar Rotterdam, waar het ln Euro- noo'-' weri ge'o*' W't ,1»^,,- kreeg aanvankelijk opdracht de hoofd- turbhes en tandxvielen uit het schip te verwijderen, teneinde van deze be langrijke precisleonderdelen de schade vast te stellen, te conserveren en ver dere schade tegen te gaan. miOOM, dlndu. D» RE T heeft vanmorgen de eerste slandaardbus Ia dtoast gesteld. De wa gen. dto okb met stya wQarude kleur nogal oadersebeldt van da end era wa- fontypon met het tebntikuiyka ALT- goeL Is lag«Mt op bosljti (Centraal 8 tattoo-Uaoelmundu Zal de veranderde kleur ln de eerst komende dagen van hot reizende pu bliek wat extra-oplettendheid vragen, t t« kij ken al» de bus komt aanrijden. De het is eveneens zaak even uit I deuren twaaien namelijk near bulten open. Uiteraard Is ook de chauffeur verzocht oo dit pun' «orgvuldlg te han delen. Iedereen zal dan spoedig aan tte e si'ua'ie gewend sijn Voor 6e rest onderscheidt de nltu- ve hu* waarvan Rotten«*m er op het ogenblik 36 In bestelling heeft zich al leen in technische details vsn de voor laatste wagenscries. Opvallend ziln zijn voortrtffelllke rij-uleenschapoen. Tezamen hebben Amsterdam. Den Haag. Rotterdam un Utrecht vier gemeenten die hebben ff espro ken ln het vervolg nog slechts een en hetzelfde wagexriype te gebruiken 106 «tandaardbimen huefeW met een totale waarde van ongeveur 17 mil- i<xe-» D*F levert ion rh»t«to. T e viand S i-nrroMerjeart »n* r,«. Voor het «inde van 1967 zal Rotterdam zijn 36ste *>n«v*ncen hebben. stsndierdhns li 11 50 m leng en 250 m hratd. Hij heef* een dubbele Inrtsrrteur en t«"ee ui^tangelegenhe- h*« (Af" i-> het midden *»n de wagen, d# t'vee'V vowblj de seh^eras. Er ztln 't ee rte*n»*l* n» mrt or die *i*h on4»r h» v|n*e hevlo^t ech- H* hui. levert JR8 nk. T># aur- «•x*n<>»*«b*k Is een volledig atrioms- •li-s» rx# utreen»** »nrt een "touw rf'vxr fwhtv*- -Ia# de' «en MlWrtdee ertn- fft Wilkt *e seven. Olrt>»»WUW|f »W TVU t»u#u* dl»x«d«i - W*|ithRee«xW#nw*»A» »W- xv**V •eb«)'*«|x '(w J* «ialin* OxxHrrtrtrk va»» i*1»* t*nd« Vr**u»»^n e»» w«4«l*~ ^i»»«Aa**»Mtnfi- «tozw A» veoni- fjns Rmxézx»»» {"Vvte W'xAto" Oh 'iDffri'iMi'M'i'' dw Am rth* "ei- iHWehrt 1 rVmtW» An «lud». ren) ort «z-vrtufdeeewwa At+I* de y^n»touee|azv»lveyui»lule« n* Vts^slert* In de (te»ef. Wnót nm. t uur op Twee de Ktraldeg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1