Gerecht stelt Van der Molen in het ongelijk HET ROTTEEDAHSCH PAROL WEMIER ZIJLSTRA OVER OLIE GASWINNING OP NOORDZEE: Staatslening is ongeveer 30.000 maal overtekend Onstwedde heeft 12h procent werklozen SSHS1 tsrnss^s^ Prinses Margriet en haar bruidegom in Schiedam feestelijk ontvangen Twee Britse kranten krijgen brief van gevluchte 'bijlman' Zware ondergrondse kernproef in VS KNMI De Bilt verwtchti NU BN CAN RKKN H. Sloots benoemd tot burgemeester Rozenburg Gemeenten ontwikkelen bestratingsïnachine Franse linkse partijen werken samen met CP In India 1200 Sikhs in arrest Stuwen in de Maas «9 WEER MEISJE OP SICILIË ONTVOERD Gewonden op Sicilië hij betogingen Poolse kreeg baby in waterpot Beroep tegen ontslag ongegrond verklaard SCHOLIEREN IN ENGELAND ONTDEKKEN RUSSISCHE RAKETBASIS Wijze mannen Rr5ES7-M Arnm 26e JAAKGANG No. 298 76, Schiedam ripfnn' Redact» (010) 266505 .^Wratje (010) 26 72 79, na 17.80 uur (010) 13 54 30 jüfttirnr—393644 I,*: Aaaterdam-Rotterdam Bank te Botterdam DE SCHIEDAMMER ONAFHANKELIJK DAGBLAD UITGAVE N.V. HET PAROOL HOOFDREDACTEUR: Mr. H. W. SANDBERG DIRECTIE: Dra. w. VAN NORDEN, B. DE VRIES WOENSDAG 21 DECEMBER 1966 Loesè nummers 20 ct. Abonnement 90 et per wedt of 11,70 per kwartaal. Boorseizoen is al verspeeld' (Van onze economische redactie) PEN HAAG, woensdag. De dsuwe staatslening is een enorm «tcces geworden. De toewijzing is zeer gering. Boe iroot het totaalbedrag van de luschrlj vingen is geweest ia niet be kendgemaakt. Aangenomen wordt dat de lening, groot 250 miljoen, onge veer 30.000 maal is overtekend. Het totaalbedrag van de Inschrijvingen beloopt dan 7.500 miljard. Het nationaal inkomen van Nederland be droeg verleden Jaar ongeveer ƒ60 miljard, mdot er voor circa 125 jaar au nationaal Inkomen ia ingeschreven. Op inschrijvingen die de 250.000 ribt overtreffen woedt vijftig procent lompwegen. Op mscjvrij-vingen boven deT«0.000 wordt ƒ125.000 toegewe- m plus 0,0027 procent van hét be de? waarmee de inschrijving de /M0A00 overtreft. lomand die derhalve voor 1250.000 heeft ingeschreven ontvangt 1 125.000. Iemand die voor 1 miljoen heeft In geschreven ontvangt dus f 125.000 phis ƒ125.000 en 0,0027 procent over ƒ750.000. Tender Op de effectenbeurs la de laatste dagen veel gesproken over het sy steem waarop de obligaties op het ogenblik worden uitgegeven. Velen verwachten dat dit systeem in de toe komst zal worden veranderd. De obli gaties zullen dan mogelijk door mid del van een „tender' op de markt worden gebracht. B(j dit stelsel geschiedt toewijzing tegen één koers, en die koers is dan de hoogste, waartegen de obligaties geplaatst kunnen worden. Zij die een hoger bod op de obligaties hebben uit gebracht, ontvangen dan toch afreke ning tegen de vastgestelde (lagere) koers. IONDEN, woensdag (Keuter, AP). De Britse misdadiger Frank Mlt- «htll (bijgenaamd 'De krankzinnige bijlman'die tien dagen geleden uit da gevangenis van Dartmoor la ont- Jteapt, heeft twee tondeuse kranten Jöj brief gestuurd, waarin bil aan bad! zich aan te melden indien een «tam voor tlin vrijlating wordt vast- fmteld. Mitchell (37) is veroordeeld »t Jsveiwlang wegens roof met ge' weH pleging. Mitchell stuurde de brieven naar de Daily Mirror en The Times. Beide yaren vooralen van een vingeraf druk; volgens deskundigen van Scot land Yard zijn het de vingerafdruk ken van de getochte misdadiger. Mitchell schijnt besloten te hebben te vluchten na een mededeling van de Britse minister Jenkins dat in •omndge gevallen levenslang ook tetterujk levenslang betekent. LAS VEGAS, woensdag (Reuter, AP) De Verenigde Staten hebben Ijs teren een zware kernbom tot ont- Ptofting gebracht in een 1830 meter diepe schacht in Nevada 170 kilometer ten noordwesten van Las Vegai. De kracht van de explosie lag hu- ten de 200.000 en l miljoen ten TNT. get was de krachtigste dia ooit in de Verenigde Staten heeft plaatsgehad, la de gohstad Lu vcsaa was d «Mr. Waenadag san op Mf, eader 1M1 Mui ep 1147, ander MA (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, woensdag. De minister-president prof. dr J. Zijlstra heeft vanochtend in de Eerste Kamer gezegd dat de winning van olie en gas op de Noordzee al vee] te lang op zich heeft laten wachten. Het boorseizoen 1967 is verspeeld. Het kabinet wil graag voorkomen dat ook hrt boorseizoen-1, onbenut voorbijgaat en overweegt daarom of het op zijn weg ligt hier stappen te ondernemen. Uitgangspunt zal zijn dat de baten voor onze volksgemeenschap maximaal moeten zijn, aldus de heer Zijlstra. Zij die daaraan twijfe len moeten bedenken dat t e zware voorwaarden voor de oliemaat schappijen tot gevolg kunnen hebben dat de totale opbrengst nadelig wordt beïnvloed. „Door een overtrokken afdracht per eenheid pro- dukt kunnen we gemakkelijk in het eigen vlees van de maximale baten snijden". Daarbij speelt een belangrijke rol, aldus de minister-president, dat de voorwaarden zodanig moeten zijn dat de hele Noordzee werkelijk intensief wordt afgezocht Het gasveld bij Sloch- teren zou wellicht nooit gevonden zijn, als men tevoren op de hoogte was ge weest van de exploits tie-voorwaarden. Intensief speuren is van groot belang voor de baten die het Continentale Plat uiteindelijk voor ons volk zal op leveren. De heer Zijlstra zei dat zijn kabinet heus niet minder hard over de voor waarden zou onderhandelen dan mi nister Den Uyl heeft gedaan. „Mochten de door de heer Den Uyl opgestelde voorwaarden de bestehlUken voor een maximale bate, dat sank'zé beu» niet uit koud-watervree* afwezen omdat deze van Den Uyl xtyji." Voor de ingang van het Schiedams museum hebben 45 schoolkinderen gistermiddag een rondedans voor prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven gemaakt. Het paar bracht een bezoek aan de geboortestad van de bruidegom, In de aula van hét museum bood burgemeester H. Roelfsema als ge schenken aan: een zeventiende eeuwse eikehouten linnenkast en een achttiende eeuwse prent van de markt en het stadhuis in Schiedam. Ook namens de burgerij werden cadeaus overhandigd. Voor het bezoek warjan twee exposities ingericht, Oranje en Schiedam, waarbij het accent valt op het leven van prinses Margriet en Kinderfeest, met tekeningen van schoolkidneren. zse ook pagina 5 DEN HAAG. woensdag (ANP)- Bij K.B. is met ingang van t januari 1967 benoemd tot burgemeester der gemeente Rozenburg de heer H. Sloots, met toekennis van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeen te Rossum, De heer Stoots, die 45 jaar is, ginds 1 september 1957 burgemeester ven Rossum. HU Is Nederlands Her vormd en lid van de CHU. AMSTERDAM, woensdag. De gemeentediensten van Amsterdam en Rotterdam werken aan de ontwikke ling van een bestrettogsmachlne, In beide steden bestaat by het bestraten een grote achterstand. De bedoeling is de machine voornamelijk in de bui tenwijken, waar dfc' meeste rechte straten worden aangelegd, te gebrui ken. De bochten tuÜw met de hand bestraat moeten-,. VteMte De ver wachting is dat de machine over an derhalf jaar beschikbaar zal komen. DOELMATIGHEID „Tegen staatsdeelneming in de win ning van olie en gas heb ik geen be zwaar als dat «en onontbeerlijk middel ia voor het bereiken van een maximale opbrengst", aldus de heer Zijlstra, „18 het dat niet, dan héb ik er geen be hoefte aan. Ik beschouw dit louter als een zaak van financieel-technische doeLmatigheld." „Mocht dit kabinet tot de indiening van voorwaarden besluiten omdat het dat in het algemeen belang geboden acht. dan bestaat de mogelijkheid dat die voorwaarden gedurende de korte levensduur van mijn kabinet nog geen kracht van wet krijgen", aldus de mi nister-president. „Toch zal dan een bedrage zijn geleverd aan bespoediging van het hele winningsproces". De gedachte, dat wat in het vat zit, niet verzuurt, schonk de heer ZijUtra onvoldoende troost. PARUS, dinsdag (ATP. Reuter). De leider van de Franse linkse demo craten en socialisten, Francois Mitter rand, beeft gisteren bekendgemaakt dat met da communisten overeen stemming te bereikt over de te volgen lijn bij dé algemene verkiezingen van volgend jaar. Bijzonderheden hierover .zullen morgen worden bekendgemaakt De linkse parttien willen een gesameniyk front vonnen tegen de Gaullisten. NEW DELHI, woKMdm (Am. Ia Ut; IbMW «ui 'ij— >Un BSM «*WiM j» «■Wftfj&.fi' volt v»r, bet dr»lgem*«Jt TMjslSh. w3«r nteti Singh lUtedl wwfc ffcsïtes te verbrmdea ,15 de «etui ven het gebied nut wndt ge- wijzfgd. Zee tndere Sikh-lelden wll- lea cüt voorbeeld volgen, EU tijn bet ogenblik allen !n hoagmetaking. Een leider«n de Hindoe»Hook In walrop <fe Sikhs hun ito probem door te drijven. (ADVERTENTIE) ZWAARST GETROFFEN GEMEENTE IN LAND (Van onxe correspondent) STADSKANAAL, woensdag. De gemeente Onstwedde to Groningen Is de gemeente in Nederland, die de twijfelachtige eer geniet het hoogste percentage aan werkloosheid te bezit ten: 12,5 procent. Het gemeentebestuur van Onstwed de maakt zich tn toenemende mate zorgen over deze situatie. Vooral de oudere werklozen, landarbeiders en grondwerkers, zijn moeilijk te plant- sen. Zeer ernstig wordt het door het gemeentebestuur geacht, dat ook de jeugd niet aan werk te helpen is. Het gemeentebestuur heeft een beroep ge daan op de regering om zo spoedig mogelijk aanvullende werken en ves tiging van nieuwe bedrijven in de streek van het Stadskanaal tot stand te brengen. TRAPANI, woensdag (AFP). De 22-jarige Steilteanse Mattes C la varo io B gisteren in SaJemi, 45 km van Trapan] op SiciUë, ontvoerd door baar ex-verloofde, de 28-jarige An dres Virtuoso. Zij werd door twee mannen in een auto gesleurd en weggevoerd. Zater dag werd in TrapanlTiUppo Melodia tot elf juar gevangenisstraf veroor deeld omdat hij een meisje had ont voerd dat niet met hem wilde trou wen. A GRIG ENT O, woensdag (Reuter). In Agrigento op Sicilië zijn gisteren bij betogingen vijftien personen, on der wie elf politiemannen, gewond ge raakt. Vijfduizend metuen hielden een betoging als protest tegen bei lang zame herstel na de aard verschutvtog van iuli, waarbij 8003 mensen dakloos werden. Betogers bestormden het bureau openbare werken an richtten grote vernielingen aan. Doestere werden op straat verbrand- WARSCHAU, woensdag (DPA). - Een Jonge Poolse vrouw heeft dezer dagen een kind ter wereld gebracht In een waterput, Naar het Wanchauae avondblad Toen xU vertwijfeld probeerde zich boven te houden retted de weien in. Buren dit op naar hulpgeroep toe snelden troftro een uitgeputte moeder aan. die het pasgeboren kind met een hand boven water hield en ilch met de andere hand aan een steng vastklampte. IX baby heelt longont steking opgelopen. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, woensdég. Het beroep dat de heer H. J. van der Molen had ingesteld tegen zijn ontslag als hoofdcom missaris van politie in Amsterdam, is door het ambtenaren gerecht in Amsterdam ongegrond verklaard. Do heer Van der Molen beraadt zich nog over de mogelijkheid in beroep te gaan hjj de centrale raad van beroep in Utrecht De voorzitter van het ambtenarengerecht, mr. C. J. C. M. Schneider, maakte vanmorgen het besluit bekend. Naar het oordeel van het gerecht kon de verstandhouding tussen de burgemeester en de hoofd commissaris adequaat worden omschreven met de woorden „spannin gen die een voede communicatie in de weg staan". (Van onxe correspondent) LONDEN, woensdag. Een Mg niet eerder bekende Rus sische rsketbesb fat de buurt VXD Arrhsngel nabil de pool cirkel te ontdekt door oen Brit se ustuurkundetersar, die met ■Un leerlingen de Koemoo-sa- teutoton pleegt te volgen, die de Sowjet-Cnle segt voor we- tensehappciQke doeleinden in de ruimte te brengen. Do leraar, Geoffrey Perry, van do Kettering Grammar School, een ■taataaeboal die opleidt voor hoger onderwijl, werkt met tn dumpwtokele gekochte en geleende appara- tuar, die te tarnen niet meer wtard te dan 888. Met stik ontdekking te fa# de dcakundl- iea vaa bet Amerikaanse bu reau voor Ineht- en ruimte vaart (NASA) een alag voor geweest. Aanleiding tol de ntonwe vondit wh de lancering van de Koaanoe-lU In aprU van dit jaar. Uit stia metingen leidde Perry af dat de haan van de** Mtejltei afweek vap 4e tot nog tae cevolfde* HQ ging met *{jn IMtVtai naar een reeearabbu- rean dat over een oomvuter beoehikte en daar Meek dat de Keemeo inderdaad ntet gelan ceerd ken atjn van de bekende t to Kaaachatan. De ministers die de heer Van der Molen hebben ontslagen, konden volgens het gerecht in redelijkheid oordelen dat klagers ontslag bijdroeg tot het vrijmaken van de weg naar een betere grondslag voor de vereiste vrucht bare samenwerking tussen de bur gemeester en de chef van het gemeentelijk politiekorps. De vraag of daartoe eventueel andere en wellicht betere wegen zouden openstaan staat niet ter beoorde ling van het ambtenarengerecht. Ala voorbeeld van de slechte ver houding neemt het ambtensrenger echt het gebeurde op 14 Juni. toen op een uiterst kritiek en een ernstige belelds- c.q. ullvoertngsbesUsslng vagend mo ment, waaromtrent kennelijk ook naar het oordeel van klager self be raad tussen de hoofdcommissaris en de borgemeester beheerde plaats te vin den. geen enkel beraad tot stand kwam, hoewei belden steh te samen bevonden en nagenoeg gelijktijdig omtrent de kritieke situatie geïnfor meerd werden- Het ambtenarengerecht verklaart dat de ontslaggrond niet schriftelijk hoefde te worden medegedeeld. Over het beroep van de heer Van der Mo lm. dat er voor xljn ontslag geen „wijze mannen" rijn geboord, zegt het gerecht, dat dit niet verplicht of .voor geschreven la en dat .dit bovendien nimmer andere of meer betekenis kan hébben dan het leveren, van een bijdrage tot de vorming van bet be leidsoordeel van de ministers en niet die van het inschakelen van een be roepsinstantie. Naar aanleiding van het ontkennen van de heer Van der Molen dat er spanningen tussen hem en de burge meester waren, verwijst het ambtena rengerecht nog naar het tijdschrift van de politie van augustus, waarin de heer van der Molen In sen Inter view o-m. heeft verklaard dat hl) wel eens had ervaren dat de verhouding tussen mr. Van Hanan ham niet In alle opzichten zo prettig was als hij gaarne had gewild. Op grofad daarvan bad hij gesollici teerd naar een burgemeesterschap tn hebban mét grote ba het «gen (ADVERTENTIE) kennis gsomeau O blik werdt^^M hcwnewnd bezit Ruimtal werd ta afgevuurd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1