c Nieuwe wegen mawaffw ROTTERDAMS DAGROEK De bloedige dagen voor Kerstmis ROTTERDAM RIJNMOND GEDEPUTEERDE MR. CHR. DE RUYTER-DE ZEEUW: Wanneer je het zakelijk doet vergeten ze je vrouw-zijn Kees Franse stort zich in 't verkeer Verolme en de werkloosheid Stunten met de PTT Politiek Schrikbeeld ZE door Bert van Polen Wild Recreatie Provo's NS: Jkerst'piek in reizigersvervoer TP en RET: ,net als anders' Thea Gérard Martha Huessen Jac. Kleyngeld Vakantieprogramma raad lichamelijke opvoeding Ronald maakte in Brielle 7000 vol Bestemming pag, t zaterdag 24 december 1966 Een vrouw die mannen voorzit HRiSTINA ANNA DE RUYTER-DE ZEEUW een conformistische dochter van een bekende vader die zo maar hoog op de politieke ladder belandde? Het antwoord wacht In de Schiebroekse Ei beslaan. Ze doet zelf jpen Even een in-het-geheugen-gravende blik, dan een ruime glimlach. Ze is rijzig en grijs, achter de (vlindermodel)bril zijn de ogen na de begroeting weer peinzend, ze houdt de handen in elkaar voor zich We zitten in de kleurrijke voorkamer. Haar man, werkzaam by de gemeente-bibliotheek, heeft zich met een krant teruggetrokken m de woonkamer. Stierc de Ruyter: gedeputeerde van Zuid-Holland. Op haar 39ste nu twintig jaar geleden, aan vaardde ze de provinciale be stuurdersstoel na grote aarze ling. Wat kon dat nou ztynt ,^o'n stoffig baantje in Den Haag", vrijwel uit bet oog van het pu bliek? Ze wilde hogerop, de Tweede Kamer in, bouwen aan de toekomst van Nederland. Maar ze was er al gauw achter als gedeputeerde had ?e haar be stemming gevonden. De Kamer lokte niet meer. Dat is geen be scheidenheid zegt ze maar boerentrots Een vrouw die mannen voorzit Als voorzitster van het bestuur van de academie voor sociale weten schappen en maatschappelijk werk. Als voorzitster van het recreatie schap de Bnoise Maas. Als voorzit ster van het recreatieschap de Oude Maas. Als voorzitster van vele com missies. Hoe is dat als vrouw? Haar ogen zeflgen: moet dat nou, dia vraag? Haar mond zegt: „Ze vergeten dat ze een vrouw is. Als je het zakelük doet. normaal zoals Iedere man het zou doen. vergeten Ze «het. Een paar oudere mannen Vonden het eerst wel vreemd, maar ak je het zelf gewoon vindt, vinden Zij dat ook. Ik heb wel eens het idee: als je kort aangebonden bent dat ze het dan relatief, zwaarder opnomen dan van een man". CTIEN DE RUYTER-DE ZEEUW: dochter van de vroegere Botter- damse wethouder De Zeeuw. Hy voedde haar niet in allerlei dogmas op. maar in een sfeer gericht op het publieke belang. Ze zegt: ,,MUn grootouders van vaderszijde waren boeren, m'n ouders allebei onderwijzers. M'n vader was een rooie schoolmeester van de school aan de Schoterbosstraat. Hij werd rood toen hij al die onbeschrijflijke kinder ellende zag. Een Rotterdamse socialist, want dat is een apart soort, niet typisch intellectueel hè". Ze Is dus politiek geboren en ge togen Ze zegt het nadrukkelllk en her haalt het later nog eens: „Maar Ik ben beslist geen confor mistische dochter die zo maar de taten in rolde. Als je een beetje be- mgstelling hebt. dan hoef Jo nog een twee keer te praten of je zit in -iet bestuur en dan duurt het niet ang meer of ze zetten 1e op de lijst en voor je hot weet zit je tn de Kamer of zo"- Ze glimlacht. Dat is scherts, niet waar. Zo gemakkelijk is het bij haar met gegaan. Vier jaar is ze utt do SDAP geweest. Dat waren de jaren van P. J. Schmidt's OSP, de Onaf hankelijke Socialistische Party Maar daarover moet ik maar niet veel schrijven. Ten slotte keerde men toch ui de moederschoot torug. Waarom? Machteloosheid do groep was te klein. Bovendien* er was omstreeks '35 een nieuwe poli tieke ontwikkeling. Ze zegt: „Het was een strijdbare club, veel radicaler dan de SDAP. Toen in 1920 de grote crisis, de werkloosheid en het fascisme kwamen, toen von den wil de SDAP niet radicaal ge noeg. Fascisten waren alleen maar een paar malloten die je niet serieus moest nemen. Oorlog? Oorlog kon er in deze tijd toch niet weer komen' Ja. zo dachten ze toen bi] de kon en dan riepen we „OOOOOooo!" en als er dan een grote oploop was, gooiden we er iels in het water met daarop „HITLER IS MOORD". Ze herinnert zich iets, ze begint te lachen, gaat anders zitten. Ze zegt: „BU de SDAP zagen ze het gevaar niet. Op een congres zei Albarda een keer* „ALs de mensen zouden moe ten geloven dat er nog een keer oor log komt, dan zouden ze geen kinde ren meer willen hebben. Vliegen zei daarop: „Er zijn momenten, dat de mensen zelfs niet meea* aan oorlog denkon Ja, zo naïef waren ze toen met al hun. ontwikkeldheld bU de SDAP". peinst: ,,'t Wbb niet alleen een gekke, maar ook een afschuwelijke tijd. Ik heb het Idee dat de crisis op de mensen van onze generatie een die pere indruk heeft achtergelaten dan de oorlog. De crisis, die kwam van binnenuit, da oorlog van butternut. Als je in Koterdam fietste, zag je niks dan werklozen. Een schrik- beeld Ze hadden de hele dag oleta te doen, naar huis gingon ze maar niet". Stilte. Ze zit nu een beetje voor overgebogen. „Wil waren wel strijdbaar. Maar we wisten veel concreter waar we tegen en voor waren dan vele onte vreden jongeren nu. Tien over rood, die is wol concreet, eindelijk, Je, eindelijk. Maar Ui vraag me af of ze op het laatste partljconbres niet te Lief zijn behandeld Wi) lamaal niet lief behandeld. Dat von- i werden he- we wel prettig dan kon je je af zetten. Maar Tien over rood, ia het wel goed dat ze zo lief. zo voorzich tig worden aangepakt? Voor de par tij vind ik het prima, maar voor hen zelf?" yAKELIJKE mevrouw mr. De Ruyter duikt weer in de geschie denis. De jaren dertig. In haar OSP-tijd verdedigde ze „allerlei ke rels die Hitler of Ruys de Beeren- brouck hadden beledigd of die ge vochten hadden met NSB'ers, Al die wilde jongens en meisjes die op ruiing pleegden". Ze was er specia liste in, ze reisde het hele land door. Een heerlijke tijd. Toen verdween de OSP en meldde ze zich in '36 weer bd de SDAP aan. Ze zegt: „Zo moesten even aankijken of die linkse juffrouw wel zuivere kof fie was. Nou ja. linkse... Wat die voorstelde hè. Na een paar jaar kwam ik op de UJst voor de provin ciale staten. Dat zei me toen heel weinig. Ik had er geen flauw idee van. Toen ik eenmaal weer actief was in de politiek, dacht Ik nog wel een keer in de Kamer te komen „Na de verkiezingen in '48 mocht de PvdA twee gedeputeerden leve ren. Ik weet nog heel goed dat mr. Donker vroeg of Ik wilde ik zei: hoe kom je er bij. dat stoffige baan tje. wat moet ik daarmee Ik werkte toen bil het bureau voor arbeids recht van het NW en daar had Ik het best naar mijn zin". SDAP". ETAAR stem wordt levendiger, haar gebaren losser, haar man komt met de krant bij ons zitten. Ze zegt: „Wti waren strijdbaar. En dat ging wel met wat rumoer gepaard. Tegenwoordig noemen ze het hap penings, toen waren het relletjes Bijvoorbeeld? „Nou, dan maakten we op zater dagavond het sluisje in de Schie onklaar zodat er politie er niet bU M Mevrouw mr, Stlen de Ruyter: „Enorm werk" van. heeft zich er heel grondig In gewerkt Nu komt er een nieuwe minister en moet hu maar afwach ten wat ervan terecht komt" Ze praat langzaam, vaak met lange pauzes, de ogen op het tapijt gericht „Ik kan me heel goed voorstellen dat een minister denkt ik ga me daar een ongeluk werken met vrij wel de zekerheid dat ik m'n werk niet kan afmaken". „Ook met de gemeenten lopen we vast. Ja. we zijn hoog nodig toe aan een nieuwe structuur. Op een ver gadering heb ik het laatst gezegd: waar blijft dc tw nt gste eeuwse Thorbecke. In 1848 was z'n werk geniaal. Maar ja, er zal wel nooit een minister van binnenlandse zaken genoeg tijd van leven heb ben Ia. het oude liedje" „Er wordt ook zo weinig aan staatsinrichting gedaan. Op de lage re school zou burgermanskundo moeten worden gegeven. Ze moeten ze vertellen over de wereld waann we leven. Maar zelfs op het gym nasium wordt er niet aan gedaan" T"|E recreatie heeft haar hart. Ze ■L* zegt: „De tijd dat voor recreatie alleen een paar zonderlingen nee, dat ia een te denigrerend woordspe cialisten het woord vroegen terwijl de anderen naar de koffiekamer gingen, is al heel lang voorbij" „Thomassen is laatst per vlieg- tuLg naar Twente geweest Vanuit de lucht zag hU al dat groen Dat komt Rotterdam toch maar tekort, zei hU later. Wel. straks zullen er vanuit de lucht rondom Rotterdam geen onafzienbare herfstbossen zijn te zien. maar toch wel veel groen" ,,'t Is niet wear als ze zeggen: die arme Rotterdammers hebben haast geen mogelijkheden, 't Is wel op het randje. Als er niet gauw iets ge beurt zowel in de stad als bui ten Ze vertelt verder, de Brielse Maas. de Oude Maas. de Rotteme- ren. de grondkosten die haar met zorg vervullen, de financiering van de gemeenten die vast loopt, de be nauwenis van de industne. de socia le noden („natuurlijk optrekking van de laagste inkomens, herverde ling van 't inkomen. We moesten eens ophouden met het zaniken over de koek die groter wordt, die zal wel groter worden. Maar het verschil is de laatste jaren enorm toegenomen"), de bejaarden („ik weet niet waar het heen moet. soms geneer je Ie voor Je eigen wel vaart"). ROTTERDAM, zaterdag Lange rijen wachtenden voor de loketten In de hal van het Centraal Station accen tueerden de kerstdrukte. In de treinen van Rotterdam naar Utrecht en van Limburg naar de Randstad was geen plaats onbezet. De spoorwegen hebben gistermiddag 16 extra reizigerstreinen ingelegd, en 25 extra-treinen voor het militair ver voer Vandaag werd de stroom reizigers opgevangen door het aankoppelen van extra-rij tuigen aan de treinen De fre quentie bleef vandaag dezelfde als op andere dagen De „Twee Provinciën" heeft alleen gisteren extra autobussen behoeven in te leggen Maar dat is iedere vrijdag zo. „Van extra kerstdiykte hebben we hier niets gemerkt", aldus een „Twee Provuacien"-zegsman De RET heeft eveneens niets van grote drukte gemerkt Er behoefden geen extra wagens ingezet te worden. (Advertentie) Voor moderne literatuur gt jtin AMiterdta uuii -A.ÏC»0- RtpiU«rUateMtri«l! DE „nieuwe wegen" van de Rotterdamse kunstschilder Kees Franse zijn geen nieuwe wegen in de schilderkunst Wij moeten deze aanduiding volkomen letterlijk opvatten. De aquarellen, die hij tot 15 januari in Galerie Maas aan de Oudedijk exposeert, behandelen zonder uitzondering de veranderingen in ons landschap, waaraan het voortdurend groeiend autoverkeer in het bijzonder schuld is. Die wegen zijn bezaaid met borden en verkeersaan- duidingen. Zo ontstond een verrassend tijds beeld. Kunstenaar en kunstgehieter mogen verkeersbor den en autowegen met witte katkstrepen misschien, als storend en het landschap orutsierend ervaren, voor Franee zijn het objecten die niet meer weg te denken zijn en dus als noodzakelijk aanvaard moeten worden. Het pure, Sdvlliache of romantische landschap houdt van lieverlede op te bestaan. In enkele uithoeken van om dichtbevolkte land Is het soms nog wel te vinden, maar wij kimmen het er gemakkelijk over eens zijn dat de eindfase is ingetreden*. Wij moeten leren leven met de nieuwe wegen en* dtra ook met het nieuwe land schap Voor Franse moeten de veranderingen, die zo snel om zloh heen grijpen, een uitdaging zijn geweest. In Brouwershaven was het niet anders dan aan de Barendreehtsebrug Hij begaf zich op de autowegen en reed over smalle dijken, passeerde het Helleg&ts- plein en naderde een wegversmalling, zag een door borden ingekapseld landschap met een molen, week uit voor tegenliggers en kwam wat op adem achter de Tolbrug. Franse zoeht dus zijn weg un een doolhof van borden, maar verloor daarbij zijn onfeilbaar gevoel voor het sohone niet. Het meeét frapperende is aan ook dat deze knappe, breed opgezette aquarellen, geen ogenblik de indruk geven dat het mooie Hollandse landschap bezig ia onder te gaan in de baaierd van verkeers reglementen Hij gebruikte ,de verschillende borden ndet eens als decoratief element maar beschouwde ze wel degelnk al® een integrerend deel van ons land schap anno 1B86 Daarom hebban deze prenten ook niets vreemds voor ons WU zijn er al een poosje mee vertrouwd en het zou alleen maar gek zijn als die borden er niet stonden Er. omdat hij een kunstenaar is verloor het landschap niets van zun bekoring Het behield alles wat het voor ons zo de moeite waard maaki Zijn „nieuwe wegen" vormen by eikaar een kostelijke collectie, waarop men ru«t gauw uitgekeken f)P het eerste gezicht denken wij, bij het zien van J de schilderijtjes van de Haagse Thea Gérard in 't Venster aan de Gouvennestraat, aan het werk van een zondagschilideres, maar by een rad ere beschou wing blijkt dan dat ze veel verder is dan het genre doet vermoeden. Om te beginnen kan Thea beter tekenen en is ook haar techniek geschoolden Naar vorm en opvat tang hebben de portretten, interieurs en exotische landschappen weliswaar een grote over eenkomst met de naleven; ze mossen* echter kramp achtigheid en onbeholpenheid. Voor haar is de wereld eerder lief dan dreigend, eerder intiem en romamtasch dan vreesachtig Men. gaat er met een glimlach aan voorbij en deelt mat haar het genoegen oaf het schil deren haar geeft Aan het decoratieve element heeft zij een belangrijke plaats ingeruimd en haar kleur is warm en opgeruimd. Het is een* kunst die ieder moet aanspreken TJOE heel anders is het werk dat Martha 'Huessen- J-1, Pik aar aan de Jul tan astraat m Barendrecht ten toonstelt. Ook 3 genlijk wel, een zondagschilderes, maar met, een volkomen andere en sterk emotionele Instelling. 'Zij exposeert ter gelegenheid van de ge restaureerde zaaltjes van „Sans Souol", een galerie in haar eigen huis. dat wij gerust het kunstcentrum van Barendrecht mogen noemen Martlha. oud-verzetsstrijdster, nam na een psychi sche inzinking enkele jaren na de oorlog op advies van haar arts schilderlessen Aanvankelijk nog schools tekenend, ontworstelde 2ij zich van. lieverlede aan de academische trant en begon zij zichzelf te worden. In de loop der jaren ontstonden tientallen schilderijen, tekeningen en zelfs mozaïeken Het gehalte s zeer verschillend, maar dat betekent ook dat er enkele opmerkelijke uitschieters bij zun. In de eerste plaats een groot Limburgs landschap la volle, rijpe kleuren*, verder enkele kleinere landschappen en expressies met een sterke sociale achtergrond Haar gevoelsleven brengt zü vaak op aangrijpende wijze op ons over H^ENSLOTTE een tachtigjarige Rotterdammer. Jac 1 H Klevngeld due schetsen litho's en aquarellen toont bij Luqas aan de Nieuwe Binnenweg. Hij tekent traditioneel naar de natuur en heeft voorkeur voor het landschap en oude rommelhoek je®. Een enkele maal darmqt Jhii wart disper door, zioals 'n d- achter kanten van oude huizen aan de Zwarte Paarde-straat, die een spookachtige i-druk maken. Zyn weik is fris, pretentieloos en hd tekent met vaste bard L W. SCHMIDT ROTTERDAM, zaterdag. De raad voor de lichamelijke opvoe ding heeft het volgende program ma opgesteld voor dinsdag 27 december. 10 uur poppenspel Crooswyks Volkshuis, Van Reim- straat. 10 uur filmvertoning ge bouw Rehoboth, Osingastraat, Pernis 14 uur poppenspel Imma- nuelkapel. Berlagestraat 14 uur filmvertoning recr. gebouw Oude Wal Hoogvliet ADVERTENTIE Showroom: Nieuwe Maasstraat 2 Tel. OIO-269ISO Schiedam VAAABT ADVIES ROTTERDAM, zaterdag. De spaarbank te Rotterdam besloten, met ingang van 1 januari a s de rente op de gewone spaarbankboekjes te ver hogen tot 3 Vè per jaar (Van onze correspondent) BRIELLE, zaterdag Brielle heeft deze week zijn 7 000ste inwoner fees telijk verwelkomd Ronald Paul End- hoven, die woensdag werd geboren, kreeg van de wethouder mevrouw L M v. d. Boogerd-Neecken en de heer H. Vegter een spaarbankboekje. Vader en moeder Endhoven ontvfhgen bloe men. ROTTERDAM, zaterdag. De heer E A. Leenderts zal per 1 januari 1967 zijn functie als directeur Electrostoom n v te Rotterdam neerleggen. HIJ gaat na 50 jaar met pensioen, maar is tevens benoemd tot gedelegeerd commissaris l\f AAR lk weet dat ik mijn be- stemming heb gevonden. Het bestuurlijke werk Is enorm. Je kunt Strijdbaar iats concreets doen. Als Kamerlid moet je maar afwachten of de mi- nieter het doet En je rit niet tel kens op Je schopstoel. Je werkt eigenlijk meer voor de toekomst dan in het landsbestuur. Helaas, want dia arme lieden hebben hun rust niet Het is verschrikkelijk dat geen kabinet meer vier jaar kan leven. »t Is een weinig vruchtbaar systeem *t is een weinig vruwiwwif systeem dat een regering niet een bepaalde feriode rustig kan werken. Neem ogaers nu met zijn norta voor ruim telijke ordening. Hit weet er alles aan vastknopen. Als symptoom heel belangrijk, maar wat ze te zeggen hebbenmaar ik heb nog noott ontdekt dat ze Iets te 2eggen hebben. Huisjes intrappen, dat is goed de zelfgenoegzaamheid moei Over zichzelf praat ze liever niet. Ze blijft zakelijk. Maar wat boeit haar bijvoorbeeld als mens? Ze zegt: „Wat er op godsdienstig ter rein gebeurt, is buitengewoon interessant". Oecumene? „Nou, dat ook. Maar wat er bij de katholieken gebeurt voor al. Heel interessant". In haar boekenkast staan on der meer de Bijbel en hot Evan gelie van Lucas. Met een blak naar haar man: „lk moet nodig de nieuwe cate chismus lozen". yHet is ieder jaar hetzelfde. De kranten, de tijdschrif ten, de familiebladen, de personeelscontacten en de wijk- organen hebben je helemaal in de stemming gebracht met hun fraaie schotels (in kleuren) soms over een hele pagina, met hun goede raadgevingen, met hun tipsje wordt door al de2e gedrukte heer lijkheden of je wil of niet als het ware rijp gemaakt voor het grote eetgebeuren en dan opeens komt de Nederlaudsche Vereniging tot Bescherming van Dieren er de makker op zetten met een lugu bere brochure. Aangezien u zo langzamerhand wel uitgekeken zult zyn op de eetpagina's der familiebladen lees ik u er een stukje uit voor. „Wenken voor pijnloos doden van kleine huisdieren Gevogelte: ivaar de topvorm het toelaat, beduielme met door krachtige slap met een houten ha mer op de door de tafel oesteunde kop en snijde daarna dit lichaamsdeel af. Voor pro tere vogels als ganzen ver dient het aanbeveling, deze van te vo ren zo in een zak te doen, dat alleen de kop eruit steekt. J« bedwelming on mogelijk, dan snijde men met een scherp mes snel de kop af. Men zerpe ervoor dat na de halssnede de kop nfet naar beneden hangt. Zolang bloed in de hersenen is, leeft en voelt het dier. Bij een opgerichte kop, waarbij de sntf- tvond van de hals naar beneden Hot sterft het dier spoediger. Heeft u nog trek' Zo ja, dan gaan we verder, Vissen: men bed wel me met een krachtige slag op de door een vas te onderlaag gesteunde kop en snijde dit lichaamsdeel af Wanneer de vis bestemd is om met de kop te worden opgediend, dan snijde men na de be dwelming de wervelkolom achter de kop door Mocht u al willen eten Luister dan even naar dit: alen pakke men met een droge doek en behandele ze overigens als andere vissen. Nooit legge men ze levend In zout of azijn en nimmer mag de huid eraf getrokken worden als ze nog levend zijn Als de eetlust u inmiddels nog niet ontnomen is gaan we door, want er zijn ook nog schaaldieren Deze moe ten als volgt worden behandeld Kreeftenkrabben en garnalen dom- pele men onder in kokend zout mater en houde ze ondergedompeld tot te le venloos zijn. Pas na de dood mogen, toaar nodig, de ingeicanden worden weggenomen. De in deze dierenbeschermingspubli- katle opaesomde gruwelen bedreven door ondeskundige slachters (levend villen bijv.) bespaar ik u. Ik zou er alleen nog een eigen wenk aan toe willen voegen: sla niet op uw duim, Dan wens ik u ten slotte toch maar smakelijk eten en (naar keuze) een gelukkig, zalig of vrolijk kerstfeest Aangezien Kerstmis onlosmakelijk verbonden is met de verbroken verlo vingen, zou lk alle verloofden nog even op het hart willen binden jon- sproken. De PTT zit midden in de kerstkaarten drukte waarbij bovendien gebruik wordt gemaakt van hulp krachten De kans dat een of ander zegeltje er tussendoor glipt is helemaal niet zo klein. Het stempelen gaat machinaal evenals het sorteren (2000 brieven per uur). We verwerken zegt de heer Kremer in deze dagen onvoor stelbare hoeveelheden, Er zullen zelfs wel eens ongefrankeerde brieven tus sendoor glippen. Dat een brief met een gestempeld spaarzegeltje of zoiets voor verzame laars waarde zou hebben is onzin. Je kunt bij de loketten vfln alles en nog wat laten afstempelen, zelfs blanco stukjes papier, als je een vriendelijke ambtenaar treft en als het niet te druk is aan het loket. De laatste man die een onjuist ge frankeerde brief kan tegenhouden ls de postbode. In het geval van het jon getje uit Lombardyen heeft die post bode, mogen we aannemen, het zegel tje niet gezien. Rotterdamse kinderen die ook eens een stuntje met de post willen uitha len hebben dus een behoorlijke kans dat ze dat lukt, maar iets om trots Op te zijn.echt niet r Scheepsbouwer Verolme la een van t die vooraanstaande Nederlanders, dteti zich ernstig zorgen maken over de 5 werkgelegenheid, hetgeen wil zeggen, de werkloosheid. Hij heeft daarover dez« week op een van zijn schaarse:; persconferentie sombere dingen £3 s yEen 6-jarig jongetje uit Lombardljen heeft een stuntje met de PTT uitge haald. Hft schreef een hrief aan zichzelf, plakte er een tbc-zegel- t je op en stopte hem in de bus. En jawel hoor, de hrief werd keurig neties bezorgd. Volgens een stuk je in het Vrije Volk is het jonge tje er bijzonder trots op en zijn moeder niet minder. Zjj heeft zelfs gelezen, dat een brief in Den Haag die met een Végé-zegelt je was gepost een heleboel geld heeft opgebracht voor een goed doel. Ze wil de brief van haar zoontje ook graag ter beschikking stellen voor een ander goed doeL Er ls zo leert een telefoontje met de directeur van het Postdistrict Rotter dam, de heer J. C. Kremer, helemaal niets om trots op te zijn en van een stunt kan helemaal niet worden ge- pens houdt het een beetje mooi een beetje tact, een beetje geven en nemen hè. Eerste kerstdag bij haar ouders, twee de kerstdag bij zijn ouders, Oh. dat kan niet? Vorig jaar waren jullie op Eerste kerstdag ook al hij haar ouden 1 Nou dan gaan jullie nu toch naar zijn ouders. Oh, maar haar ouders staan ,Hvuhe „„„w-A arop, dat.. dan weet lk het ook niet ligt. Twee mededelingen deed Verol-'fl meer. me: het Verolmeconeem kan nog wel.S Voor ik het vergeet: dit was het 3000 man gebruiken en door de tpe- i laatste dagboek van 1968. Dus ook nemende werkloosheid gaan de slecht maar va9t: een mooi slot en een goed te elementen 'er, nu uit Onze goede. begin gewenst •- 1 mensen werken nu'met meer plezier.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1