en o 1 Mr. v. Kinderen treedt af als voorzitter van Museum-Commissie SCHIEDAM liome&sim Foto-boek van Hans van der Sloot Schiedam rond de eeuwwisseling' DE JEUGD DUIKT l\ SCHIEDAMS VERLEDEN Coen v. d. Pas a.s. maandag in het eerste van Hermes SCHIEDAM Schrijver Hans v.d. Sloot (23) en uitgever J. Lissenberg SOCIALE „SFEERTEKENING" RIJ 170 VERGEELDE FOTO'S GROOT BALI IJansen MATINEE ,DE HOOF MAAKTE DIT JAAR REIS ROND DE WERELD Tekst Kortzichtigheid Landrover voor Maastunnelpolitie BURGEMEESTER VOL LOF OVER GALERIEHOUDER CEES v.d. GEER Damessandalen uit trein gestolen KERKDIENSTEN Oud-internationals spelen bij NOAD Blinde student loopt in water Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent ORGEL IN MUSEUM- AULA WORDT GERESTAUREERD Medische dienst KANTOOR-ASSISTENTE ADMINISTRATIEVE KRACHT (vrl.) Openbare Vrijwillige Verkoping van diverse panden te Schiedam zaterdag 24 december 1966 - pag.^5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Het zojuist versche nen1 fotoboek „Schiedam rond de eeuwwisseling", is, merkwaardig ge noeg „gemaakt" door heel jonge men sen en niet, zoals men toch zon ver wachten, door mensen uit een gene ratie die zo graag nostalgisch verlangt naar „die goeie ouwe tijd". De samensteller van het boek en schrijver van de tekst, Hans van der Sloot, is 23 jaar en heeft geen binding met het door hem beschreven tijdperk, anders dan door zyn belangstelling voor het verleden. Doch geboren en getogen in Schiedam is hij met die Stad vergroeid, weet er ontzaglijk veel van en dat was genoeg om hem te doen beseffen dat die „goeie ouwe tijd" 20 goed niet was, zeker niet in de tijd dat men sprak over .^wart- Nazareth". Dat blijkt ook duidelijk uit zijn soms harde, kritische tekst. Hans.is publicist van zün vak, maar merkwaardig 'genoeg als. tekenaar in dat vak. gekomen. ,Hij tekende aardig in-zijn HBS-tijden werd toen met een weddenschap getart om die tekeningen in een krant geplaatst te krygen. Tot zijn eigen lichte verbazing lukte dat. Zo begon zijr^ loopbaan. Eerst als il lustrator met een „stukje" by de te kening en later steeds meer tekst en minder tekening, „Ik merkte dat ik beter was in het schrijven dan in het tekenen, waar ik nooit een opleiding in heb gehad". Stadsbeelden Die tekeningen en later de stukjes sloegen op het oude schilderachtige stadsdeel. Dat wekte zUn belangstel ling voor de gesohiedenis, die steeds groter werd, zodat hij kind-aan-huls werd in het gemeente-archief. Zo ont stond ook de serie artikelen „Vlegel- Jaren van Schiedam", die in het maandblad van de Schiedamse Ge meenschap zijn verschenen en<moge lijk later nog eens gebundeld zullen verschijnen. Werkend aan een hernieuwde atlas van Schiedam rijpte het Idee van het fotoboek, dat hu is verschenen. Voor de uitgave daarvan kwam h(j in con tact met de ongeveer even oude Jan Lissenberg. Ook in Schiedam geboren en getogen, ook behept met een grote belangstelling voor historie. Als gym nasiast heeft Jan Lissenberg nog en kele artikelen betreffende de geschie denis van Schiedam in ons blad ge publiceerd. Maar de heer Lissenberg heeft nu, met zijn echtgenote en de eveneens jeugdige J. V. M. Keser de leiding van de Europese Bibliotheek N.V., een uit geverij, boekhandel, antiquariaat in Zaltbommel, In deze Bibliotheek zijn al een aantal populair-historische werken verschenen, o.a. over de kerk historie, van het Westland en over de haringvisserij in Vlaajdingen. Oud-Schiedammer „Maar toen Kans kwam met zyn plan voor het fotoboek over oud- Schledam was Jan meteen „in", ver klapte mevr. Lissenberg. En haar echtgenoot geeft grif toe dat hy een zwak plekje in zijn hart heeft gehou den voor Schiedam èn voor diens ge schiedenis. 5'-" Zo kwam de uitgave van hét. foto boek tot stand'.'Met-enorme medewer king van hoofd en ambtenaren van het gemeente-archief. „Zonder, hen warén wij er nooit gekomen", zegt Hans Van der Sloot. ROTTERDAM, vrijdag. Meteen gebroken linkerbeen, kneuzingen en hoofdwonden ls gisteren de 68-jarige J. Blom naar het Dij kzlgtziekenhuis gebracht. Op de kruising Beukelsdijk, Heerpraadssdngel, Dlergaardeturaiel werd hij op zUn fiets aangereden door een personenauto- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. In de huidige ontwikkeling tot een grote èn nieuwe stad, heeft Schiedam eindelijk zijn eerste „foto boek" gekregen. Echter geen boek-van-nu, met beelden van de problemen en groei-koortsen van thans, doch een .herinnering' aan een vorige periode van grote sociale en economische ver anderingen. In „Schiedam rond de eeuwwisseling" zijn die vervagende maar nog niet geheel verdwenen beelden vastge legd door onze jeugdige stadgenoot Hans van der Sloot. „Op een gelukkig moment versohenen, want we staan op het punt het be langrijke structuurplan aan te nemen dat door sanering een einde zal maken aan veel wel romantische maar verder weinig fraaie gebouwen in de stad, die nu nog een plaats hebben gekregen in het boek", vond burgemeester H. Roelf sema, die gisteren het foto-boek la ontvangst mocht nemen. Waar hy overi gens zelf het voorwoord In, heeft geschreven. f ADVERTENTIE) Beide kerstdagen IDANSACADEMIi 1.344201. Entree >2,80. Aanvang 8 uur. Reservering van plaats 'In mogelijk.>v V-, Te en 2s kerstdag van 1 tot 5, uur. Entree 0,7». Uitstekende orkesten. Ihsfhrijvtag voor de nieuwe lessen beginners, ifcvorderfen, ge huwden en wedstrljdklssM dagelijks aan de wuü.;,: (Van een onzer -verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Na een dokbeurt bij Wilton in SeMedam zal het hospitaalkerbschip ,J)e Hoop" op 3 januari weer uitvaren vanuit de Scheurhaven in Europoort. Het hospitaalkerkschip heeft het af- gelopen jaar 872 maal hulp verleend,, waarbij ruim 500 keer een advies vla 'de radio uitkomst bracht. „De Hoop" begon hét afgelopen jaar met een tocht in de Zuid-Ierse Zee. Februari tot sep tember bracht het schip op de Noord zee door, merendeels ten westen van de Doggersbank, om daarna vanaf ok tober. de trawlervlóot te volgen naar de Ierse kust. .Gedurende 1966 heeft „De Hoop" een afstand van meer dan 20.000 myl afgelegd, hetgeen heerkopit. op een reis om de wereld. •In het jaarverslag heeft;de vereni ging „Hospitaal kerkse hip 'De Hoop" een indruk van de werkzaamheden in het.afgelopen'jaar: er werden 67 kerk diensten gehouden en 400 weerberich ten uitgezonden. In volle zee werd 200 ton gasolie en 2 miljoen 'liter drinkwater overge pompt. De technische dienst repareerde 50 radars, 30 echoloden en 25 zenders. Medische hulp werd verstrekt aan 43 patiënten, waarvan er drie In het hospitaal werden opgenomen, ROTTERDAM, vrijdag. Haven arbeiders/de 30-jarige C. Kuif en zijn 23-jarige collega Th. L. Reuvers moes ten gisteren; terwijl zij op een met kratten geléden spoorwagon stonden, opzij springen voor-een krat dïè uit een hijs losschbét Reuvers sprong van de wagon en brak daarbij zijn rechter voet. De heer Kuif wérd door de hijs van dewagon gedrukt en viel bijna drie meter. Met een hersens éhuddiog is'hij in het Dijkzigtzlekenhuis opge nomen. „Schiedam rond de eeuwwisseling" Is" geen historisch-weten schappelijke verhandeling van een belangrijke pe riode in Schiedams groei. Wd het ook niet zfln. Het ls als sociale „sfeer-teke ning" echter een buitengewoon waar devolle aanvulling van de In ,1962 ver schenen dissertatie „Schiedam in de tweedé helft van de 19e eeuw" van dr. H. Schxnlts, een degelijk, maar voor buitenstaanders veel moeilijker toe gankelijk werk is, Het aantrekkelijke (en ook waarde volle) van Van der Sloots boek zijn de 170 foto's die het werk hoofdzakelijk vullen. Oude, vaak vergeelde en daar door onscherpe foto's, door de tijd zwaar geleden, met vlekken, zonder fantasie opgenomen en gespeend van alle artisticiteit. Maar o, zo levensecht en au+henfchiék, zo vertederend door de onderwerpen, al zijn die ook vaak niet leuk, zo oneindig kostbaar door de herinneringen die zij oproepen. Voor de oudste Schiedammers, die er nog nét zelf bij zijn geweest; voor hun' kinderen die nu een illustratie in han den krijgen bij de verhalen uit „die goede ouwe tijd", die écht zo goed niet was. Dat laatste wordt dan aangetoond door schrijver Hans van der Slot, die rond die „plaatjes" de herinneringen ophaalt in de tekst. Herinneringen van anderen overigens, van oude Schie dammers, waarmee Van der Sloot uren en ureh heeft gebabbeld. Beelden die hij hééft kunnen oproepen na maan den lang gepeurd te hebben uit oude stukken ln het gemeente-archief, uit kranten, uit verenJglngshlaadjea, uit programma's. Kostelijk is wat hij schrijft over de Wezenbuurt (achter de Hoogstraat) waar de zwervers en de minsten onder de brandersknechts van toen huisden, de „ouwetijers", .die 19 uur per dag' in de branderijen werkten (op zondag maar een paar uur) en toch weinig za gen in de veranderingen die toen kwamen. Meesterlijk zijn tekening van de zwerver Janus ..Goedvolk, die zijn centen ophaalde door voor de wonin gen van de «ryken op de stoep te gaan zitten, waar men hem niet graag zag; over de bewoners van „fort Lillo in de Gorzen, die eeuwig slag leverden tegen de politie en de cOTMtrolerende com miezen van.de dlstelleederijen; over 't sociëteitsleven in Hotel Beyersbergen en in de Officiers-tuinen. Schrijnend zijn de beelden over de intense armoede in Schiedam, het „zwart'Nazareth" van die dagen, toen de drankindustrie als kurk van de economie achteruitging en1 niet tijdig werd vervangen door de industrie, dank Jsij de kortzichtigheid van de ge zaghebbende drankbaronnen die tegen de invoering van waterleiding en gas waren, omdat ze bang waren, dat de havens er ónder zouden leiden. Al deze bekende feiten heeft Hans van der Sloot overzichtelijk bijeenge bracht en geboekstaafd in een korte EEN LANDROVER met «en po- litie-èmbteefli! dit ls> het niéuwe voertuig, dat in de Maastunnel. t dienst zal doen. De wagen, die 'ruim twee ton kan tillen en een veel groter, gewichtKanvoort slepen, is uitgerust methét' po-, litie-embleem, omdat sinds kort opduwen. de Maastunnelpolitie'deel..uit maakt van d« gemeentepolitie. Aan voor- en achterzijde van het voertuig .is eeij, groot,,rubber stootkussen gemonteerd. Het rubber zal de auto's die onder weg in de tunnel zijn blijven steken, niet beschadigen bij het zeer leesbare tekst We kunnen dit boek van harte aanbevelen, de oudere Schiedammers kunnen het eigenlijk niet missen. Het boek is uitgegeven door de Europese Bibliotheek te Zaltbommel en is verkrijgbaar in de Schiedamse boekhandel. De prijs van ƒ19.50 is voor een fotoboek niet bijzonder hoog. (Van eert onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag ,J>ensez avec les mains", zei eens een Franse filosoof. Het denken met de handen, werd gisteravond door burgemeester H. Roelfsema toegedacht aan Cees van der Geea in diens kunstgalerie „Pwit 4". De heer Roelfsema was nol lof over de galeriehouder. „Hij heeft het ver mogen zich in te leven in de moderne kunst. Daarnaast tracht hij deze kunst in Schiedam op uele wijzen te stimu leren en bij de mensen te brengen." Verder haalde de burgemeester nog even de opbouw, openstelling en groei ende belangrijkheid van de nieuwe uitgave van J3unt 4" aan. Hij sprak deze woorden, tijdens de opening van een expositie van de Gro ningse kunstenaar Martin TIssing. De heer Roelfsema trachtte het werk van Tissing te karakteriseren door een vergelijking te trekken met het Gro ningse landschap en de kleuren die daarin, tijdens de verschillende jaar getijden te zien zijn. Martin Tissing werd ln 1936 in Gro ningen geboren en volgde opleidingen aan de academie aldaar en aan de aca demie van Warschau. Zijn gouaches, litho's en tekeningen zijn tot en met 9 januari in Galerie „Punt 4" te bezichtigen, dagelijks van 19.00—21.00 en zaterdags en zondags van" 14.00—17.00. De rijkssubsicUe- régeling is van toepassing. ROTTERDAM, vrijdag. Uit twee Duitse spoorwagons die sinds 21 de cember op het terrein van de I.5.M. aan de Waalhaven stonden zijn zestig dozen met in totaal 1080 paar dames sandalen gestolen. De waarde van de sandalen bedraagt ongeveer tiendui zend gulden. De schoenen, uitgevoerd ln verschillende kleuren, kwamen uit Italië en waren bestemd voor Enge land. De sloten op de wagons waren ver broken. SCHIEDAM. Ned. Hervormde Gem. Kerstnachtdiensten op zaterdag: Grote kerk: 23.30 uur ds. A. Hoffman. Magnalia Deikerk: 21 uur da. N. J. Nammensana en ds. D. J. Spaling. Geref. kerk (Franselaan, Rdam) ZZ uur ds. K. J. Schaafsma (Utrecht) en ds. C. v.d. Steen. Eerste kerstdag: Grote kerk: 10.00 uur ds. J. G. Jansen. Bethelkerk: 10 uur drs. R. H. Wisslnk. Opstandings kef k: 9 en 10.30 uur ds. J. W. Zimmer man. Vredeskerk: 9 en 10.30 uur ds. C. V.d. Steen. Kerstmaandag: Grote kerk 10 uur da. A. Hoffman. Herv. Gem. Kethel: Kerstnacht dienst zaterdag: Dorpskerk 22.30 uur ds. W, Vons en ds. J. Couvée (voor burg). Eerste kerstdag: Dorpskerk 10 uur ds. W. Vons. Tweede Kerstdag. De Rank: 10 uur ds. W. Vons, Dorpskerk: 16 uur kerstfeest zondagschool. Ned- Herv. Geref. Evang. Eerste kerstdag: gebouw Irene: 10 uur ds. H. Stolk (Scheveningen) en 16 uur ds. u. Biesbroek (Vlaardingen) Tweede kerstdag: gebouw Irene 10 uur ds. D. v.d.'Ent Braat (Monster). Ned. Prot, Bond Kerstnachtdienst 23 uur ds, A D. Klaassen. Eerste kerst dag: 10.30 uur dB. A D. Klaassen. Evang. Lutherse Gem. Kerstnacht dienst 22 uur. Eerste kerstdag 10 uur ds. A. Steinhart en 17 uur kerstfeest. Oud-Kath. kerk. Dam 28: Zaterdag 22 uur Nachtmis van Kerstmis. Eerste kerstdag: 14.30 Vespers. Tweede kerstdag: 10 uur. H. Mis. Geref. kérk Zaterdag Kerstnacht dienst: Julian akerk 22 uur. Eerste Kerstdag. Oosterkerk: 10 uur da. R. de Vries (Katwijk aan Zee) en lTuuf ds. Z. J. Potjer (Maasland). De Ark Kethel: 9.30 uurdg, J. C. Jonkers (Delft) en 17 uur ds: Fu de Jong (Maasland). Magnalia Deikerk: 10 uur ds F. C.L. de Jager Rotterdam- Zuïd) én 17 uur ds. R. de Vries. De Goede Haven: 10 üür ds, J. M.'Narn* mensma én 17 .uur. ds. C., H. Appér- lob (DéR Haag) Julianakerk: 10 ^uw- da. C. H. Apperloo en 17 uur-ds. Haiiriroéniimiii.v^ ',r,"Gywr. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag De „wilde" Amerikaanse voetbal bond lonkte met succes naar Her- meskeeper Fred. Bravenboer, met als gevolg dat hij a.s. maandag niet van de partij is. In zijn plaats stelde manager Gijs Doolaard een debutant op: de 20-jarige Coen van der Pas. Een verrassing? „Met de wetenschap dat het opstel len van Bravenboer ónmogelijk was, heb ik meteen aan Coen gedacht en ik heb alle vertrouwen in hem", zegt ma nager Doolaard. „HIJ heeft goede wed strijden in het tweede gekeept, dus het zal wel lukken". Coen van der Pas is al lang lid van Hermes, maar voetbalt pas vier jaar. Hy begon alshalfspeler, twee jaar lang en toen zocht hij zijn voetbaige- luk tussen de palen. In het begin van zijn lidmaatschap was het voor hem onmogelijk op zaterdag te voetballen, omdat hij op die dag moest werken. Voor hem dus geen aspiranten- of jimiortijd. Nu, als senior, haalt hij zijn schade in. Ook de spelers van het eerste elftal hebben veel vertrouwen in Coen van der Pas. Zij hebben hem in het reser- veteam gezien en tijdens de training. Coen zegt zelf: „Ik zal er het beste van maken". De oudere spelers knik ken bemoedigend. Gtjs Doolaard: „In derdaad, het is een tengere jongen, maar geloof me, in het doel een kleine panter." SCHIEDAM, lalerda*. De tafel- tennisvereniging NOAD organiseert op zaterdag 7 januari wederom een wed strijd van het eigen eerste team tegen een ploeg van oud-internationals, te houden In de Beurs, Men wil er ditmaal nog iets groters van maken dan La de twee voorgaande jaren. Tal van officials zijn uitgeno digd voor deze samenkomst in de ta- feltennlswereld; er zal ook bij gedanst worden. In het gastteam zitten de oud-inter nationals Will van Zoelen, Wlm Stoop en Jan Hoogendoom, terwijl NOAD aan de tafels brengt Freek Süttorp, Nol Braak en Remy Seelaar, De wed strijd begint om 15 uur en de toegang is gratis. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Nogal onverwacht maakte de- directeur van het Stedelijk Museum, de heer J. Paalman, gister avond in de aula het aftreden van mr. M. J. M. van Kinderen bekend, als voorzitter van de Commissie van het Stedelijk Museum. Na twaalf jaar deze functie bekleed te hebben, wordt mr. Van Kin deren per 1 januari opgevolgd door een „collega", wethouder G. D. de Graaff. Dit aftreden houdt verband met het feit. dat er ln het verleden is gesteld, dat de wethouder tot wiens taak de portefeuille „Culturele Zaken" behoort, ook wordt benoemd tot voorzitter van de commissie. Na de portefeuille-verdeling ln het collego van b. eu w.. In september J.I.. stond het dus al bijna vast, dat me vrouw De Graaff de functie van mr. Van Kinderen zou overnemen. Zowel de leden van de museum commissie als de Vrienden van het Stedelijk Museum, hebben zijn heen gaan niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Als tastbaar bewijs van waardering en erkentelijkheid jegens mr. Van Kin deren, bood de heer Paalman (namens ,de commissie) een kleur-ets van de kaart van Schiedam aan en de heer Vermey schonk, namens de Vrienden, een fraai bord van z.g. Arabia-aarde- werk. Voor mevrouw Van Kinderen waren er bloemen. De scheidende voorzitter was zicht baar verrast. Eenmaal op het spreek gestoelte, memoreerde hij enkele pun ten uit de korte, maar reeds zo be wogen museum-historie. „In 1954 was er de vraag: waarom een museum in Schiedam? De stad grenst aan Rotter dam. Delft ligt vlak bij, Den Haag eveneens. Het museum In Schiedam moest dus anders worden. Dat ls ook gebeurd, want men heeft zich toege legd op het opbouwen van een collec tie kunstwerken, vervaardigd door thans werkende kunstenaars. Dat dit zo goed gelukt is, is voor een groot deel de verdienste van de, twee direc teuren, die ik heb meegemaakt de heer Jansen en de heer Paalman. Zij heb ben de doelstelling van het museum begrepen." Ten aanzien van de restauratie van het museum zei mr. Van Kinderen: „We kunnen zeggen, dat we juist op tijd binnen zijn. Waren we even later met de? plannen op tafel gekomen, dan was er geen geld meer geweest". Daarna ging mr. Van Kinderen over tot de „orde van de avond", het openen van de kerst-expositie .Nederlandse Zoo dagsschilders", met de onder titeling „De Droomwereld der Naleven". 'De beste resultaten van een prijsvraag voor gelesenheldsschllders van de VARA. In de bovenzaal van het museum hangen nu 103 werken van 65 inzen ders, Een expositie, waar figuratief werk wordt getoond, in bonte ver scheidenheid; van mensen die uit lief hebberij schilderen, los van bepaalde stijlen of invloeden. De 65 Nederlandse Zondagsschilders zyn tot 20 februari in het Stedelijk Museum te bezichtigen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De blinde 28-jarige muziekstudent G« J. Emous uit Barcndrecht ls gisteren in het wa ter van het Hang gelopen. Hij wist zwemmend de wal te bereiken, waar hij door omstanders op het droge werd geholpen. (ADVERTENTIE) Bokelweg 8890, Schiedam Tel. 15 3655. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag - Het orgel ln de aula van het Stedetijk Museum zal binnenkort gerestaureerd worden. Dit werd gisteravond door mr. M. 3. M. van Kinderen medegedeeld, tfl- dena de opening van de expositie „Ne- dcrlandse Zondagssohllders". De ver- eiste kredieten voor de restauratie zUn beschikbaar en de opdrachten daartoe zUn gegeven. v Wanneer met de restauratle-werk-ï zaamheden een begin wordt gemaakt, hangt van de uitvoerders af. ,,ïn Ieder geval, het gebeurt", aldus mr. Van Kinderen. SCHIEDAM. In spoedgevallen, zijn gedurende het Kerstweekend-de volgende artsen te raadplegen: J. van Buren, Buys Ballotsingel 72, telefoon 155050; W. A. da Ridder, Stadhouders-., laan 46, teL 267500; P. 'Sprey, Singel 76, tel. 268250; G. W. Ormel, School straat 5, teL 264244 en P. v.d „Kuy, Noordeinde 5, tel. 265282. Tot en met zondagavond is geopend apotheek Gouka, Groénelaan 27. én; van maandagmorgen 8 uur apotheek Van Westendorp, die ook gedurende dèj volgënde week de nachtdienst waar neemt "t Heeft U MULO-opleiding en enige jaren kantoorervaring en wilt U als in onze dienst komen? Dan zullen wij graag uw sollicitatie in behandeling nemen. N.V. IMKO Noord vest 1820, Schiedam. Telefoon 264575. GEMEENTE SCHIEDAM Het GEMEENTE ZIEKENHUIS te SCHIEDAM vraagt voor de POLIKLINIEK een Leeftijd niet beneden 21 jaar, in bezit van MULO-diploma. Salaris volgens de gemeentelijke rege ling (vakantietoeslag 6 pet). Sollicitaties te richten aan de Geneesheer-Direc teur. v Foto - Film rOUILMS VERCjETTENT De autocnaajt etaat voor u ktaaov Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. R19 PASFOTO'S KLAAR TERWUL U WACHT, foto Van Vuuren. Hoogstraat 106, Schiedam)tel. SW73O; Let op het juiste adree. Uw kleine advertentie in deze kolom wordt gelezen met de- telfde aandacht, «la waarmede udeselaa Diversen;; Gtasveemekegdofla Mij, -.•Agent-' schap lie ItaAterdkóscbe.; N.V, SpeckJe gén lage pmnJee, Anthony, Muyastr. 67. W, 010—385076. KAPSALON HtLfcNE De Mm voOer,beter penroemen*. Staoomkx* vóór leder haar set •chOcfc. 7£o; H61ftne. ideale natourttjké permanent, la.—. Gratie telen cnubreageti' per. luxe, auto. Vortr^pennaoenC Kapsalon lHéiten1:;BemhmodU Won 30. SeUewiLV td. 26U70. f .L-r ceduotie. op vectoon wan - TVM Op VRIJDAG 6 èn 13 JANUARI 1967, bij veiling en afslag in het Gebouw „ARCADE", LANGE HAVEN 71 te SCHIEDAM, telkens des v.m. 11 uur. I Ten overstaan van notaris C. F. J. VAN DER VALK te SCHIEDAM, Nassaulaan 55 (hoek Willem de Zwygerlaan), teL (010) 269534: 1. Het pand aan de PAULUS POTTERSTRAAT 39, kad. gemeente Schiedam, sectie M, nummer 5072, groot 1 are. Huur: de benedenwoning voox 15.50 per week en de bovenwoning voor 16.80 per week of 1,679,60 totaal per jaar. Lasten per jaar: grondbelasting ƒ81,78; straat- belasting 93,25. 2. Het pand aan de GALILEISTRAAT 68, kad. gemeente Schiedam, sectie I. nummer 3376, groot 1 are 33 centiare. Huur; de beneden woning voor 64,50 per maand en de boven woning voor ƒ70,40 per maand of.1.618,80 totaal per jaar. Lasten per jaar: grondbelas ting 57,67; straatbelasting 87,—. 3. Het pand aan de LEKSTRAAT 25, kad. ge- - meente Schiedam, sectie L, nummer 3253, groot 1 are 34 centiare. Huur:,, de beneden woning voor 17,90 per week én de boven woning voor 17,90 per week of 1.861,60 totaal per jaar. Lasten per jaar: grondbelas ting ƒ78,52; straatbelastiog. 118,25. 4. Het pand aan de LEKSTRAAT 27, kad. ge meente Schiedam, sectie L. nummer 3254, groot 1 are 57 centiare. Huur: de benedenwoning voor 18,— per week en de bovenwoning voor ƒ26,per week of ƒ1.768,totaal per jaar, Lasten per jaar: grondbelasting 78,58; straat- belasting 118,25,r .5. i Het pand aan de MARIASTRAAT 35,kad, gemeente Schiedam, sectie M. nummer 959, groot 98 centiare. Huur:, de benedenwoning voor .7,85, per week en de bovenwoning voor ƒ44,85 per maand of. 946,40 totaal per jaar. Lasten per jaar:, grondbelasting' 36,95; straat belasting 55,50.. i II Ten overstaan vannotaris mr. A S.' H. A BLAISSE te SCHIEDAM, Nieuwe Haven* 149. tel.(010) 268116; I. Het pand aan de CHRISTIAAN HUIJGENS- STRAAT 4, kad. gemeente Schiedam, sectie I. nummer*1768, groot 91 centiare..Huur; nummer 4a voor 14,40 per week en nummer 4b voor 12,20 per week otj 1.383,20 .totaal per jaar'. Lasten per jaar: grondbelasting 57,64: straatJ' belaéting 87,—. v>v,-. 2. Het pand aan de WESTFRANKELANDSE- STRAAT 115, kad. gemeente Schiedam, sectie M, nummer 3628, groot 1 are'4 séntiare. Huur: nummer 115a voor '14,75her weekten nümmer i 115b voor 16,90 pér week óf 1,845,80 totaal per jaar.iy Lasten - per jaari grondbelasting .•Vv; 65,91; straatbelasting /-99,5(V:iM?" .1/ AANyARDING EN ;'BETALJNG:^ iS fFEBRÜARI' 1967. 'V" 'M'"'.'"''i BEZICHTIGING; 3,V 4(én;5JANUARI eir ll en^ 12 JANUARI 1967 vah ;10-12 envv^ 2-4 uür: Toagangsbewtiten en nadere Inlichtingen bij voor-* hoèmdèhótariMetL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2