in metro komen snel dichterbij C0UZY Zeerovers roosteren met gloeiend hete stoom mêm CILICIA IN PARKHAVEN Te vuur en te zwaard schip verdedigen iMWjaaii.w»—•-*. - ROTTERDAM RIJNMOND Lek onder Maas dicht: kosten PA miljoen gulden Koning krijgt huisarrest in Lesotho Door vuurwerk op hol geslagen paarden richten schade aan 1—i J. Roelfs 25 jaar in dienst van gemeente Schietwedstrijden Ambtenaar van ministerie mocht niet naar teach-in Nieuwjaarsreceptie in aula van Calandschool EERSTE FIBULA-PRIJS Feijenoord-jeugd tegen CYV 1 Financiering van Verolme-activiteiten VERUCHTINGS-OiNAMEITEl Kanons Het zwaard 1ste Fibula-prijs uitgereikt C. van Welsenes onderscheiden Veel vuurwerk in beslag genomen Weg met de „weg-moehcid": Rijdt veilig met melk 4 - woensdag 28 december 1966 (Van. een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Naar verwachting zullen in mei en juni de beide metrobuizen on der de Nieuwe Maas worden op geleverd aan de RET, die spoedig daarop de eerste proefritten zul len kunnen houden. Thans Is men nog bezig met het storten van het beton voor de verho gingen waarop later de rails zullen worden gemonteerd. Een nauwkeurig werkje dat slechts geringe spelingen toelaat, Boorploegen van de RET zul len als deze stortingen zijn voltooid, om de zestig centimeter gaten In het beton boren, waarin de zogenaamde stalen legstoelen worden gemonteerd. Tijdens een wandeling onder de ri vier door van de one oever naar de andere, hebben we een deel van deze werkzaamheden mee kunnen maken. Onder een spaarzame verlichting en met het heftige gehamer van de bo ren, werkten in verschillende ploegen arbeiders aan het gereed komen van de metrokokers. Onder water Sommigen van hen waren nog be zig met het afbreken van de laatste zestig cm dikke betonmuur, die des tijds In allerijl moest worden opge richt, toen een lek tussen tunnelstuk 0 en 10 de metro onder water dreigde te zetten. Grote hoeveelheden zHnd volgens een medewerker aan de bouw ruim duizend kubieke meter zijn door dit lek naar binnen gespoeld. De her- stelkosten bedroegen, naar een voor zichtige schatting, zeker anderhalf miljoen gulden. De verzekering heeft de schade gedekt. Zoals men zich zal herinneren, ontstond dit lek door het opdrijven van een tunnelstuk. Oorzaak hiervan was een kritiek trillingsgetal van een vibrator, die bealg wu een damwand uit de grond te trekken. Ir. G. Planterna vertelde gisteren dat ongeveer gelijksoortige ongevallen zich hebben voorgedaan in Zweden en bij Montreal. „Dit ongeval kan zich nu niet meer voordoen aldus Ir. Plantema. De tunnelbuis ls nu afgedekt met een zandlaag die op een speciale wijze verdicht is. Onmiddellijk na het „lek" heeft men rijkswaterstaat en de instanties die bezig waren met de bouw van de Coen- en IJ-tunnel gewaarschuwd, tegen de mogelijke gevolgen bij het gebruik van een dergelijke vibrator. Intussen is men hier in Rotterdam proeven gaan nemen. Bij het dok Bric- nenoord, werd een put gezogen waar in door middel van spanningsmeters werd nagegaan hoe de trillingen van de vibrator zich door het zand voort planten. Als het resultaat van deze proeven bekend is zal men beslissen of de rest van de damwand eruit zal worden gehaald. Kurkrubber In de metrotunnel zelf, herinnert behalve de laatste reeds hal! afge broken betonmuur en een hoeveelheid zand, niets meer aan het ongeluk. De wanden zijn voor een groot deel reeds bekleed met een thermische Isolatie, bestaande uit- drie centimeter dikke kurkrubberplaten, met bitumen gehecht aan de wand, Daaroverheen ls een laag van een speciaal cement- soort gespoten (pyrok), die in staat is een half uur lang een hitte van negen honderd tot duizendgraden te weer staan. De kurkrubberplaten verspreiden bij een eventuele brand een zware rook. In geval van nood heeft men dus een half uur om uit de tunnel te ko men. De Rotterdamse metro ts tot nu toe de enige metro die bekleed werd met een Isolatie van deze samenstelling. Éllflllfi* -É V'-tfÊ:- DE LAATSTE betonmuur, die na het lek werd opgetrokken wordt weer afgebroken. HET AANBRENGEN van de zoge noemde pyrok: een cementsoort die de isolatie beschermt. MASEROE, woensdag (Reuter, AP). In het kortgeleden zelf standig geworden Afrikaanse staatje Lesotho (het vroegere Britse protectoraat Basoetoland) heerst ernstige onrust. De koning van het land, Masjoesjoe II, ls door premier Le&boea Jonathan onder huisarrest gesteld. Het palels van de 29-jarige vorst ls door polltle- eenheden omsingeld. De maatregel is genomen omdat de koning (die geen uitvoerende bevoegdbeden heeft) zich volgens de premier te veel met de po litieke zaken in bet land bemoeide. De jonge vorst, die in Engeland heeft gestudeerd, heeft een campagne gevoerd tegen de grondwet waarbij Engeland het protectoraat (dat een enclave vormt in de republiek Zuid- Afrika) op 4 oktober jt onafhanke lijkheid verleende. Gisteren hebben in Lesotho (dat iets kleiner is dan Nederland en 875.000 Inwoners telt) ernstige botsin gen plaatsgehad tussen poüLie-eenhe- den en aanhangers van koning Mos- joesjoc. Vlakbij de hoofdstad Maseroe opende de politie het vuur op aan hangers van Mosjoeejoc die bijeen waren gekomen by de residentie van de koning. Vijf personen wedden ge dood en tien gewond. (Var» onze Haagse redactie) DEN HAAG, woensdag Een on bekende taxi-chauffeur heeft gister morgen op de Varkenmarkt een rotje gegooid tussen de benen von twee paarden, die een koets voorttrokken. De dieren sloegen op hol en raakten twee geparkeerd staande autobussen. Vervolgens rukten zij zich los en één van hen sprong boven op het dak van een auto, die zwaar beschadigd werd. De koetsier was inmiddels van de bok gevallen. Hij werd met een linker schouderfractuur In het ziekenhuis Westeinde opgenomen. De taxichauf feur was doorgereden. J T I ROTTERDAM, woensdag (ANP). De tot havenvakschool omgebouwde „Cilicia", eens een trotse Schotse liner, zal vandaag ligplaats kiezen ir de Parkhaven In Rotterdam. Het schip, dat is omgebouwd op de Verolme-werf te Rozenburg, bevat les lokalen, een sportdek, gymnastiek lokaal, een vakopleiding voor volwas senen, huisvesting voor administratie en interne dienst. Het 150 meter lange motorschip zal op 31 januari worden overgedragen. Burgemeester Thomassen vnn Rotter dam zal daarna de tweede ha- venschool officieel in gebruik stellen. VLAARDINGEN, woensdag De heer J. Roelfs, hoofd van het gemeen telijk bureau voor huisvesting van Vlaardingen is op 16 januari 25 jaar in dienst. Ter gelegenheid hiervan bieden b. en w. een receptie aan die van 16.30 tot 17.30 in de burgerzaal van het stadhuis wordt gehouden. MAASSLUIS, woensdag Dezer dagen werden te Maassluis de jaar lijkse politfe-schietwedstrijden gehou den, Voor de eerste maal werd ook ge schoten door het vrouwelijk politie-: personeel van Maassluis. De winnaars van de diverse groepen zijn: hoofd agent C. Ruhl 5 pt„ brigadier H. Kool 53 pt., brigadier W. Haaksma 52 pt„ res. agent v. Buuren 54 pt.. res, agent W. Zonneveld 54 pt. en mej. A. v. cl. Berg 45 pt. Ministers antwoorden DEN HAAG. woensdag (ANP). De minister van buitenlandse zaken heeft, mede namens de minister van defensie, meegedeeld, dat aan een ambtenaar van het ministerie van bui tenlandse zaken (ItJtoL F. C. Spits) toestemming ls onthouden tot het deel nemen aan een in november In Am sterdam gehouden teach-in over de NATO, die was georganiseerd door socialistische jongeren. Als norra voor aan ambtenaren te verlenen toestemming om aan open bare discussies deel te nemen, aldus de minister van buitenlandse zaken verder, wordt ervan uitgegaan, dat bij deze discussies geen zaken, betrek king hebbend op het regeringsbeleid in het geding worden gebracht. Ook al zou de betrokken ambtenaar zijn uitspraken als zijn persoonlijke mening poneren, dan nog immers zou het publiek geneigd zijn deze aan de verantwoordelijke bewindsman toe to schrijven. Dit nu moet worden' ver meden, aldus minister Luns in zijn antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden Ruygers (pvda) en Siegmann (kvp) over deze zaak. Aan zijn antwoord aan de heer Ruy gers voegt ministers Luns nog toe, dat beide bewindslieden menen er vol doende blijk van te hebben gegeven, dat zij een discussie over de NATO of over andere onderwerpen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, niet uit de weg gaan. Uiteraard zijn en blijven zij te allen tijde bereid op de juiste plaats, d.w.z. tegenover de Staten- Generaal, verantwoording over hun beleid af te leggen MAASSLUIS, woensdag. Tot nu toe was het in Maassluis gebruikelijk dat burgemeester eri mevrouw'Van Dijck op 1 januari 's middags, op het oude raadhuis aan de Hoogstraat een nieuwjaarsreceptie hielden,Dit jaar komt er verandering in deze gewoon te, Nu is er een nieuwjaarsreceptie op 2 januari tussen 19.30 uur en 21.00 uur in de aula van de Caland l.t.s. In deze zaal worden sinds september ook de gemeenteraadsvergaderingen gehou den. Prof. dr. F, W. N. HUGENHOLTZ overha-ndigt de Fibula-prijs van de heer de heer S. Groenveld. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag FeUen- oords betaalde jeogdejftal dat op tweede kerstdag met 40 van Over maas won, speelt zaterdagmiddag om 14,30 uur op Varkenoord tegen bet eerste elftal van CW. Feijenoord ls in deze ontmoeting versterkt met Hans Venneker, met wie opnieuw een proef als rechtsachter wordt genomen. ROTTERDAM, woensdag (ANP). De persdienst van Verolme Verenigde Scheepswerven heeft meeredeeld, dat het bedrijf een normale krediet verhouding heeft met bankiers, heer Verolme merkte vorige week woensdag op dat het concern geen bankschuld heeft. De scheepsbouwer is, aldus een mededeling van zijn persdienst, dank baar gestemd over het toenemen van orders van de kant van Nederlandse opdrachtgevers. „Bjj het afsluiten van dergelijke zeer belangrijke transacties heeft het Verolmeconcern veel steun ondervonden van Nederlandse ban kiers, die bereid waren de aanbouw- financiering op zldh te nemen' Het spreekt vanzelf, aldus de pers dienst, dat het Verolme-cOncern afge zien van deze aanbouwfinaneierlngen evenals andere grote bedrijven een normale krediet-verhouding heeft met bankiers, welke valt. binnen het kader van de gewone.bedrijfsvoering. (ADVERTENTIE) RUIME KEUZE IN DIVERSE STIJLEN - BIJ ■ïe M1DDELLANDSTR72 ROTTERDAM HET is nog niet zo bar lang ge leden, dat de zeelieden die met hun schip in. de buurt van de Chinese kust kwamen bedacht moesten zijn op aanvallen van zeerovers. We herinneren ons in de jaren dertig hier in Rotterdam op een nieuw gebouwd schip te zijn geweest dat een bijzonder on gezellige brug hdd. Het was een bij de werf Van der Giessen ge bouwde „Tji-boot" bestemd voor de toenmalige Java-China-Japan- lijn. De brug van het schap was af geschermd met een hek, een sta len bouwsel vol met schuin naar voren stekende griezelig scherpe punten. Toentertijd was het de gewoonte van de rovers zich als gewone passagiers aan boord te begeven. Ergens op de reis was er een afspraakje met een jonk en als dat moment gekomen was sprongen de heren zwaar bewapend voor de dag en bestormden de brug. Wanneer de scheepsleiding bedwon- ten was, gristen de rovers kestbaar- eden en geld weg en stapten over in de langszij gekomen jonk. Met het oog op het verkrijgen van losgeld werden meestal ook nog wel één of méér rijke Chinese passagiers meegenomen! Rond halverwege de vorige eeuw was de toestand langs de Chinese kust veel gevaarlijker. Langs de kusten scharrelden tienduizenden jonken en prauwen met piraten rond. Zij lever den een regelrechte zeeslag om een voorbijkomend koopvaardijschip te pakken te krijgen. Die rovers waren wrede kerels, die het op het leven van de zeelieden vooralen hadden. De reder moest zijn bemanning in staat stellen liet schip en de lading te vuur en te zwaard te verdedigen. ^O'N koopvaardijschip was toege- rust voor een keihard gevecht met bloeddorsUge tegenstandei's. Een mooi voorbeeld ls te vinden in do ar chieven van de al heel oude Engelse rederij P, O., een in. Rotterdam in de vorige eeuw reeds welbekende rede rij. In 1852 bracht de maatschappij het geheel ijzeren 669 ton metende stoom schip „Chusan" in de vaart. Een hui dig passagiersschip van de rederij heeft dezelfde naam. De oude „Chu san" was zwaar bewapend mei een lang 32 ponds kanon, geplaatst op een draaibaar voetstuk zodat het in alle richtingen kon vuren. Voorts was op de voorplechteen lang 18 ponds ka non volledig draaibaar opgesteld. Ver- Derde stuurman Michael Lloyd (25) met een antiek P. 0.- zwaard. De versiering op het ge vest lijkt sterk op het vignet van de P. 0„ zijn rederij! der beschikte men over vier 12-pon- ders, alsmede zes lichte kanons. De zeelieden zelf waren eveneens zwaar bewapend met musketten, pieken, to mahawks en enterhaken. Of dit alles nog niot genoeg was had men de „Chu san" dank zij haar stoomketel kunnen voorzien van een inrichting, waar mee met grote kracht gloeiend hete stoom over het dek geblazen kon wor den. Een zeer onplezierige situatie voor rovers die eventueel op het schip geklommen zouden zijn! J^OTTERDAM is een door - de schepen van de P. O. drukbe zochte haven en daar ontmoeten de zeelieden van deze rederij elkaar dik wijls. Dat v)as ook het geval met de jonge Michael Lloyd, reserve-marine- luitenant en derde stuurman van de P. «Si O. Hy hoorde in Rotterdam van zijn collega-scheepsofficier David Ar nold, dat diens vader een zwaard ge vonden had op één van de akkers van zijn boerderij Rowlands Farm in Slin- fold (Sussex). Hij vermoedde, dat het een oud Japans zwaard moest zijn vanwege de rijzende zon op het ge- vest. Michael Lloyd kreeg het z.g. Ja panse zwaard van de vader van zijn vriend. Dat „Japanse" moest al gauw in twijfel getrokken worden toen hij ontdekte dat de versiering op het ge vest een merkwaardige overeenkomst Vertoonde met het P. 0,-vignet op zijn uniformpet, Michael ging op on derzoek uit en kreeg de'zekerheid dat hij in bezit gekomen was van" een" an tiek P. O.-zwaard, dat aateert uit het begin van de vorige eeuw en een waarde heeft vari meer dan 2000 gulr den. De punt van het zwaard is licht gebogen en gegroefd, waaruit men af leidt dat het wapen Inderdaad tegen zeerovers is gebruikt en niet alleen maar een ceremoniële functie heeft vervuld. Stuurman Michael Lloyd la bijzon der in zijn schik mei «Un nieuwe aan winst. Hij heeft ontdekt, dat vóór het zyue slechts twee van dit soort zwaar den »Un gevonden. Eén bevindt zich in de Zeevaartschool te Southampton en het andere In de „Southampton Master Mariners Club". Michael Lloyd Is niet van plan rijn zwaard te verkopen. Integendeel, by zal ztyn trotse bezit op hoogtijdagen van de Royal Navy dragen. Overigens, hü heeft het nagegaan, uit de voorschrif ten omtrent het gedrag van de officie ren van de P, «fe O. kan niemand af leiden dat het dragen van e«n «waard in dienst van de maatschappij thans verboden sou iün. En daarom draagt hü het! (Va-n een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Aan de heer S. Groenveld uit Amsterdam is gistermiddag in het congrescentrum De Tempel de eerste Fibula-prijs uit gereikt door prof. dr. F. W. N. Hu gen- holtz. Dat gebeurde tijdens de eerste middag van het jaarlijkse congres van de Nederlandse Jeugdbond ter Beslu- dering van de Geschiedenis- Deze prijs werd vorig jaar ingesteld. Met de Fibulaprijs bekroont de NJBG een oorspronkelijk en onuitgegeven studie van een Nederlands auteur be neden de 35 jaar, die een onderwerp op het gebied van de Nederlandse ge schiedenis behandelt op een voor de belangstellende leek, In het bijzonder van jeugdige leeftijd, bevattelijke ma nier. De instelling van deze prijs kwam tot stand met medewerking van het Historisch genootschap en de Ver eniging van geschiedenisleraren in Ne derland. Het manuscript van de Heer Groen veld behandelt de aanslag op Am sterdam van 1650 door stadhouder Willem II. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag De heer C. van Welsenes werd gistermiddag in het Parkhotel onderscheiden roet de gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, De heer Van Welsenes nam afscheid als algemeen procuratiehouder van de. NV Blaauwhoedenveem-Rotterdam, wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. De scheidende procuratiehouder is ruim 47 jaar in dienst geweest van Blaauwhoedenveem. Hij begon als aankomend bediende op de houtaf deling, waarvan hij later chef werd. Enkele jaren geleden werd hij be noemd tot procuratiehouder. Tijdens de afscheidsreceptie ontving de heer Van Welsenes vele cadeaus van collega's en bekenden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De poli tie heeft zaterdag driemaal vuurwerk in beslaggenomen. Drie jongens tussen de 14 en 17 jaar werden 's middags naar het bureau gebracht omdat zij op de Meent met vuurwerk hadden gegooid. De 35 rot jes, die zij bij zich hadden waren ze kwijt- 's Avonds hield men een jongen van 15 jaar aan die op de Coolsin-gel vuur werk liet ontploffen. Het vuurwerk dat hij bij zichhad wend door de politie meegenomen. Op de Binnenban hield de politie twee scholieren aan van 13 en 15 jaar die vuurwerk bij zich hadden. Ook dit werd door de politie ingenomen. Even- eéns op de Binnenban werden 11 alarmpistolen en doosjes patronen in een winkel in beslag genomen, omdat alarmpistolen vallen onder de vuur- wapenwet. De wijkraad voor Overschie houdt op 7 januari van 15 tot 17 uur een nieuwjaarsreceptie in het .wijkge- bouw aan de Rotterdamse Rijweg. (ADVERTENTIE) drink tijdig een glas melk. Het gezondste „pep-middel" voor scherpe ogen en een snel reak- Üevermogen. Dat Is veilig, verstandig, Yurrukkultukl Mee eensVraaggratis embleem dan het- NJZ.B., Postbus 4530,'miswykr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1