Prijzen van de 'gewone' nerts sterk gedaald Onrust in steden bij jaarwisseling BIJ ONGELUK DOOR GLADDE WEG 3 DODEN ymmm® DORPSJEUGD BESTOOKT HUIS VAN FABRIKANT MILJOENEN VROUWEN DROMEN VAN EEN BONTJAS «siPIIRi# iSfi POLITIE EN BRANDWEER ACTIEF Politie Yught rijdt smokkelauto klem NIEUW MODEL PHANTOM MET KA^N i?Svï?iS™ d°Qr au,°- H« Brandkastkraak in Eindhoven opgelost fcrXS0' dto U" "ensasasïss.™de hti pagina i - dinsdag 2 januari 1968 VOOR DE AVOND dit korte jasje in bruine nerts, dwars verwerkt met afbie- zing in de lengte. 7^ „MUTATIE"-NERTS in lichtgrijs met donkere strepen voor een mantel met wijde mouwen. (Van onze moderedactrice) YJILJOKNK.N vrouwen dromen van een bontjas, heb Ut me altijd laten vertellen. En dan liefst van een nertsmantel, want dal is het summum van luxe, een symbool van rUkdom en verwend worden. Een „mink coat" voor de Amerikaanse vrouw van welstand is een „must" zonder dewelke zij niet ge lukkig kan zjjn, leeal men altijd! Nerts in zijn vele schitterende variëteiten is Inderdaad een van de zachtste, weelderigste en verrukkelijkste bontsoorten die rr zijn. En heel sterk bovendien! Vele dromen van vele vrouwen zjjn in de naoorlogse wel vaar üt jar en in veie landen van het westelijk halfrond in vervulling gegaan en de nerts- fokkerijen zfjn als paddestoelen verrezen als antwoord op een steeds groter wordende vraag. Alleen ons land telt al omtrent 300 nertsfokkerijen! V O VEEL vrouwen gingen nerts dragen, dal het voor de aller kleinste groep zeer rijken en toonaangevender» in de in ternationale modieuze kringen bijna niet meer Interessant is een nertsjas te dragen ais zijnde te algemeen en te gewoontjes. Deze groep is tegenwoordig dan ook meer geïnteresseerd in chinchilla, het Ülerzachtste bont dat men zich denken kan, vele maten duurder dan nerts en veie malen minder sterk Tot voor kort kostte een „beetje" nertsjas van „gewone" standaard nert» zo'n 11.000,—. Maar door de stijgende vraag met het daarop volgende sterk stijgende aanbod gebeurde er vorig jaar december iets op de grote bontveillngen in Londen on elders: de nertsen brachten niet meer zoveel op als ze altijd hadden gedaan, integendeel, ze zakten bijna de helft in prijs. Een catastrofe voor de fokkers, die zich dit jaar Iets zal her steilen, maar naar het zich laat aanzien niet volledig en het is de vraag of de oude zeer hoge. prijzen ooit nog zullen terug ko men. liet gevolg voor de consument 1» in ieder geval spectacu lair. De nertsjas die eerst nog 11.000,— moest kosten, wordt nu aangeboden voor zo'n 5.900,1 \7"OOU de bontwerker is hel gevolg alleen maar geweest, dat de omzet aanzienlijk steeg, want zo'n nertsmantel is nu voor grotere groepen vrouwen een stuk dichterbij gekomen! Voor de mantels hierbij afgebeeld geldt dat minder, Ze zijn van topxoorlen ah saffiernerts, topaasnerts en andere nerts mutaties in lichte kleuren. Hun aanbod i» aIHjd schaarser, zo dat ze nog alUid aardig prijshouden. -'vm, „Saffier"-nerts verwerkt tot een mantel in „chemisir"-stijl met hemdmouw met nauwe manchet. (Van onze verslaggevers) AMSTERDAM, ROTTERDAM, UTRECHT, dinsdag Het nieuwe jaar is in de grote sleden van Nederland be groet met het ontsteken van ongekende hoeveelheden vuurwerk. De politiekorpsen en de brandweren van Amsterdam, Rotterdam ,Den Haag en Groningen hadden een drukke oudejaarsnacht, waar in vee! meldingen van brandstichtingen, vechtpartijen en vernie lingen voorkwamen. In het algemeen deden zich echter geen ern- stige incidenten voor. In do Twentsirunl en in tie Van lhi- vensteinslrant. Ecu 39-Jarige hoofd agent werd met ccn hersenschud ding op Re nomen In bot Rodo-Kruls- ziekenhuis, nadat hij in de Twenl- straat door een baksteen wns gc- t roffen. Do po Ut ie «roep hier In, omdat een mint ui jonge ven een dichtgetimmerd huis wilde openbre ken om brandbaar materiaal le ver zamelen. In deze buurt wen Ion tij dens charges met do wapenstok ook enkele arrestaties verricht. In Rotterdam raakten enkele politie agenten gewond door stenen en vuurwerk bij oen charge In de Pro- venlersbuurt, waar oen onverant woord groot vuur was ontstoken. Acht geparkeerde auto's raakten min of meer ernstig beschadigd. Ook in de Hubrocckstraat kwam het tot een treffen tussen Jongeren en Eolltie bij een itevunrlijk kerst - oomvuur. Nadat vim do wapenstok ftebruik was gemaakt, werden enku- e arrestaties verricht. In de afgelopen veertien dagen hoeft de Rotterdamse politic een ver scherpte controle gehouden n> tie verkoop van vuurwerk. Vier wn ke ilers werden geverbaliseerd wegens het verkopen van vuurwerk aan personen beneden IR jaar. In totaal werden 17.502 stuks vuurwerk in beslag genomen. In de wijk Helpman in het zuiden van Groningen, de laatste ja ren een haard van onrust in de oudejaarsnacht, voerde de poli tie charges uit tegen jongelui, die de Hereweg de belang rijkste verkeersader naar het zuiden trachtten te barrica deren. Hierbij werd de 16-jarl- ge Irene van Dijk, die met de ongeregeldheden niets te ma ken had, zodanig met de wa penstok op het hoofd geslagen, dat zij een hersenschudding op liep. Haar vader, de heer J. J. VQo diende een klacht in tegen de poli tie, Deze heeft inmiddels verklaard het incident te betreuren en toegc- zegd, dot een onderzoek Ingesteld. De onrust in Groningen uitte zich verder in tal van grote en kleine baldadigheden b„ "J? tientallen plaatsen ontsteken va vuren, waarvoor ntet alleen Ke™}"" bomen maar ook fc>r°mfietsen. r j~ wlelen cn allerlei ander materiaal werden aangesleept. De brandweer kreeg 28 meldingen .de politic kwam op oudejaarenacht zestig keer in actie on «ebrulkte daarbij enkele malen de wapenstok. personen genrres- Schot De recherche In Den !jtn,*êp onderzoek in naar een ineWJM oudejaarsnacht. waarbiji de JJ* ge A. A. Kendenbori uU «UewoK door een I'll»(00l,c50i,i^ïn reed In hoofd werd gewond. P.'S??uJtk*iie. ■ijn auto over d« 8li£,,1£hterruit toen een kogel via «e "w» langs iUn Unker.SMp adianW'^ ,g In pen Haag wa« het vooral onxu» de sLjrult van zijn surveillancewa gen versplinterde. Er werd niemand gearresteerd. Enkele Amsterdammers gingen vech tend het nieuwe jaar ln en kwamen met lichte verwondingen in het zie kenhuis terecht. De politie te Kampen heeft in de eer ste uren van het nieuwe jaar in het oude stadsdeel Brunnepe enige charges uitgevoerd tegen feestvier ders die op melkbussen schoten. De politie werd bekogeld met stenen en flessen. Een meisje uit IJsselmui- den, dat familie in Kampen wilde bezoeken, liep een kaakfractuur en een hersenschudding op. Twee jon- gi-ri'n werden gearresteerd. 'Bevolking Warnet accepteert ons niet (Van een onzer verslaggevers) WAMEL, dinsdag De politie te Wamel (Gelderland) heeft in de eerste uren van het nieuwe jaar enige tientallen jongelui moeten verjagen, die de woning van de uit Amsterdam afkomstige heer J. H. J. Erdmann te Wamel met vuurwerk bekogelden, Omstreeks middernacht had xloh een vijftigtal jongeren verzameld te genover het huls van de heer Erd mann, die sinds 5 jaar in Wamel een bedrijf heeft dat slersteen produceert. Volgens mevrouw C. M. Erdmann had haar man ln verband met moei lijkheden die verleden jaar plaats hadden gevonden, nu van te voren de brievenbus dichtgespijkerd. „Er wer den duizenden stuks vuurwerk naar ons huis gegooid,'en toen wij geen sjoege gaven, probeerden ze de brie venbus open te breken," aldus me vrouw Erdmann. „Dat lukte ze ook en daarop gooiden ze een paar rotjes door de brievenbus, die ik toen moest blussen. Na twee uur, toen de politie was vertrokken, begonnen de moeilijkheden weer. Er werden rotjes op onze vensterbanken gelegd, waardoor een paar ruitjes zijn gebarsten." Mevrouw Erdmann vermoedt, dat de moeilijkheden hun oorzaak vinden in het feil, dal zij er» haar man als Amsterdammers die in Wamel een bloeiend bedrijf hebben, door de plaatselijke bevolking niet worden geaccepteerd. In de loop van nieuwjaarsdag is het echtpaar volgens mevrouw Erdmann een aantal keren anoniem opgebeld, waarbij beledigingen aan hun adres werden geuit. (Van onze correspondent) 's-HERTOGENBOSCH, dinsdag De gemeentepolitie van Vught is er vrij dagnacht in samenwerking met de Bossche politie in geslaagd een ge pantserde smokkelvrachtauto. die j) Best reed een stopteken van de poh'" had gekregen, kier e rijden. er^ De chauffeur werd genrrefoko. Een tweede inzittende wist f men. Er werden teerd. Vuilnisbak De brandweer ln Amsterdam moest op oudejaarsavond twintig keer uitruk ken, voornamelijk naar grote kerst- boomvuren. In de Ferdinand Bol straat en ln do Van Ostade straat verspreidden vtcr polltie-agenlen met behulp van de wapenitok een «roep van meer dan tweehonderd jongeren. Een agent raakte licht aan het oog gewond, toen een vuilnisbak bijnaam van dit nieuwe model Het verschil met de Het snel gevech voe vroegere modellen is M (Van ^nze correspondent) 0 ROERMOND, dinsdag. Te Nederweert kwamen op oudejaars avond de 40-jarige A Jansen uit Geleen zijn 39-jarige echtgenote J. Jansen-van Antwerpen en hun bijna twee jaar oude dochtertje Anita om het teven toen hun auto door de gladheid van de weg slipte, enkele malen over de kop sloeg en in de Zuidwillemsvaart terechtkwam. Het echtpaar had vier kinderen. ROTTERDAM. De *1- jarige mej. A. tea Teije uit Ro«erdain werd op Nieuwjaarsdag iodelljk gewond toen de auto ral door de gladheid var,"6' wegdek op de Kr&llngse f-slaan m een slip raak te en lege- ee" lantaarnpaal bolste. ROTT*^^^M. van /jkvestein uit RotterdarrUwerd 2 /dag ernstig gewond toen hij bij oversteken van de Bergweg /?erd aangereden door een perso- nenauto. Hij overleed zondag in het Dijkzigtzi ekenhuis. HAAKSMBGEIJ. - De 55-jarlge c». J. F. Keizers uit Haaksbergen kwam gisteravond om hel leven toen hij lopend aan de linkerkant ZVe,HengeloseweS in 2jjn woon plaats door een auto bij een inhaal manoeuvre werd aangereden. DIEPENVEEN. - op de provin- t aleweg Raalte-Deventer kwam gisteravond de 47-jarige E. J A Breveld uit Deventer om het leven, oau!0« TaTin hij zat frontaal ttgei» ten Inhalende auto botste, urie andere personen, waarvan gewond iniha!ende auto, werden B°pRN. Gisteren kwam de nt"™rYSe AvSfh,onkels uit Hippoly- Uisnoef om het leven toen zijn auio tSn d|ï6Wel bl-f Scharwoude in hotUo Tl *Qet? tegen een bo°™ uirei Jn 58-)arige echtgenote «veld zwaar gewond. s-GRAVENZANDE Vrijdagnacht overleed in een ziekenhuis in Was senaar de 19-iarïge mej. G. van den Berg uit 's-Gravenzande. nadat zij ernstig gewond was toen zij op de Heenweg te 's Gravenzande werd aangereden dóór een auto. SITTARD in bet ziekenhuis van Sittard overleed zondag de 53-jarige J, Rodegast uit Sittard. Hij werd vrijdag op de Rijksweg in Sittard Dij het oversteken van de weg aan gereden door een bestelauto. BERLIKUM. t De 26-jariKe A 1111 Hintham kwam zondag ochtend om het leven toen ztln auto op de weg langs de Zuidwil lemsvaart na een slip tegen een in de berm staande boom botste. Twee inzittenden werden zwaar gewond. MAARSSEN. - 0p de Amster dams estraatweg in Maarssen werd zondagmorgen de 68-jarige B van Dijk uit die plaats bij het overste- ZES MAN IN ARREST (Van ome correspondent) n3 500,ra°ddaS' me,m"n j 13.500 verdwenen. Vier tanv,rt5?'!?Vtll.'ï ™i tSzIS den Iaak a»n*«iK>«- maakten bij de inbraak, dis In de LEIDEN. Vrijdagavond de^jO'Jarlge B. van"den^Burg^te /ui h om#.het teven, toen hij op zijn bromfiets werd aangereden HALFWEG - De 27-iarise mei Va1 der Sle" ult Hasrlfm iTte de nacht van zaterdag op Tondaï ostSf 'J de verwobdingen op! mi? an n de nacht tevoren rhHr aUla op de verkeersweg Halfweg legen een brugleu! nlng reed en daarna in botslna kwam met een tegenligger. ZIJ Med.£epLeegd 'i1 de nacht van 21 op en ,r ïebruik van twee auto's kïst m, v?aaroP trand- 8ebï"»w naar buiten werd gebracht. Een der auto's was gehuurd op een valse naam en werd niet op "W to-VSkvtaaeht. Deze werd later teruggevonden. De wereld w^!Tad%^Vve™"0»"«* wereiö werd de 22-jarige W.D aear- resteerd en vervolgen» de 2fl-jarige C. M d' VlUCh' «l0Sï- maar 8 8e achtervolging in het centrum van Eindhoven gegrepen kon !7-&e L°avranPdhl&"i d" "oh'te d" te c^e 2#-jartge j.Me V "an e" 'eiJ slot- kaS.Cin^LT"nSn Saddcn da hrand- een boerderti te Best openga- OokzltViin Jnedewerking verleenden. Z1J «Jn gearresteerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1