;e Nieuwjaars- vreugde met weinig vuurwerk-overlast wijken IJÈUGDIGE GROTE MATEN Wel veel vuurtjes in de Honkbalcoach John Heijt van Sparta met gezin verdronken J. v. d. Touw: hulde aan stille medewerkers SCHIEDAM Disc-jockey geeft op na 86 uur f 2000 uit woning gestolen RECEPTIE IN DE AULA Al if If Sporthal fungeert als moskee Islamieten vieren einde van Ramadhan JUBILEUM FEEST VAN 'SCHIEDAM' Violist Szeryng niet bij RPhO IN MIST MET AUTO IN DE SCHIEDAMSE VOORHAVEN GEREDEN NIEUWJAARS RECEPTIE VAN SCHIEDAM PPSC sloot het jaar af met winst Auto slipt op Kethelpiein soö£3L«w«™ 'pïtof"18 dinscöag 2 januari 1968 - pagina 5 (Van een onzer verslaggevers SCHIEDAM, dinsdag. Een bijzonder rustige maar bovendien gezellige jaarwis seling ditmaal in Schiedam, dat op oudejaarsavond tus sen tien uur en middernacht geheel uitgestorven leek. Toen evenwel in de havens de eerste seheepshorens zich lieten horen en de eerste vuurpijlen sis send omhoog klommen openden zich overal de huisdeuren en brak het gebruikelijke lawijt los van ontploffend vuurwerk. Na enkele minuten hing de kruit damp over de verschillende stadswijken, waar buren elkaar uitbundig een voorspoedig 1968 toewensten. Weldra vlamden op verschillende punten de vreugdevuren op. Op het kruispunt HuysmansstraatMaria - straat loeiden metershoge vlammen. Niet aUeen kerstbomen maar ook grote hoeveelheden van te voren hiervoor bijeengegaard hout diende als voed sel dat gekruid werd met verschillen de soorten vuurwerk. Ook op andere punten van het westen ging de brand In stapeltjes kerstbomen. Veel jeugd had zich verzameld op het Rubensplein, Enkele jongelieden probeerden door op het wegdek te gaan zitten het doorgaande verkeer te belemmeren. Toen niemand ze weg joeg was het plezier er gauw af. Co- missaris C. van der Haagen pastte bij zijn eerste jaarwisseling als hoofd van onze plaatselijke politie'de taktiek toe van „laat ze maar uitdollen". Zijn personeel bleef overal uit het gezicht en hierdoor kregen degenen die belust waren op relletjes nergens in de stad een been aan de grond. Het Wiihelminaplein was in Zuid het centrum van het nieuwjaarspie- zier. Ook hier bleef het rustig en het was in alle straten van dit stadsdeel uitermate gezellig. Dit gold ook voor Kethel waar in de dorpskom de uit- vliegers zich samentrokken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Disc- jockey Jos van Doorn uit Vlaar- dingen, die woensdagavond j.l. in de dancing „Cosmopoliet" aan het Nieuvvlandplein in Schiedam be gonnen was met zijn poging het record platen-draaien op 1Ü0 uur le stellen, staakte zondagmorgen na 86 uur wegens verregaande vermoeidheid, zijn eenzame strijd. Het breken van het op 81 uur staande reeord drong op dat moment niet meer tot hem door. Alleen zaterdagagavond (wan neer de dancing gewoonlijk veel bezoekers trekt) heeft Jos zich kunnen verheugen op een grote publieke belangstelling. Het is triest voor hem, maar het duur- record komt waarschijnlijk toch niet op zijn naam. In Eindhoven schijnt volgens de berichten een jongeman 150 uur bezig te zijn geweest met draaien en praten Tot een arts ingreep! (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag De politie kreeg in tie nacht van zondag op maandag een telefonische kennisge ving van een inbraak in de woning van de 63-jarige C. N. aan de Kort landstra at. Uit een dressoir was een portemonoiaie ontvreemd met f 2000. Men was het pand binnen gekomen door een voor een raam gespijkerdi plaat hardboard te verwijderen. De nieuwjaars vreugde werd ook ditmaal kenbaar gemaakt met hef stoken van vuurtjes in vele wijken van de stad. Het ging er meestal rustig toe, zoals op deze foto, gemaakt in de Schimmel- penninckstraat tn Nieuwland. bang waren voor het vuurwerk. Er zijn wat nylons gesneuveld na een aanraking met rotjes of zevenklap pers. Vuurwerk Vuurwerk van zwaar kaliber is er tijdens de jaarwisseling maar weinig afgeschoten. Dit in tegenstelling met zaterdagnacht toen de zware donder bussen niet als uiting van vreugde werden benut, maar voor het zaaien van schrik en ontsteltenis onder de bevolking van verschillende stadswij ken. Deze vandalen kregen uiteraard de politie achter zich aan. De slogan „glaasje op, laat je rij den" heeft ook ditmaal vruchten afge worpen. Eurotax kreeg tussen midder nacht en vijf uur in de morgen met vijftig wagens ongeveer vijftienhon derd ritten te verwerken. Door sneeuwval en opvriezen was op ver schillende punten het wegdek glad zo dat de chauffeurs hun portie wel heb ben gehad. Een samenloop van omstandigheden was hier het uitvallen van een derde van de wagenbezetting in verband met een geldende verlofregeling zodat met reservepersoneel moest worden gewerkt. Alles bij elkaar genomen kan Schiedam terugzien op een prettige jaarwisseling zonder wanklanken het geen als een goed begin van 1968 mag worden aangemerkt. Recepties Tam en lief In het stadscentrum waar de omwo nenden van het Koemarktplein hun kerstboom vroegtijdig zagen wegge haald, was het een tamme boel en er deden zich geen excessen voor. Het „lief zijn voor elkaar" betrachtten de jongeren uit het uiterste oosten van de stad. Zij waarschuwden de autobe zitters van het Daltonplein en Bell- straat, dat zij hier een nieuwjaarsvuur zonden ontsteken en raadden hen aan de wagens tijdelijk ergens anders te parkeren waaraan op grote schaal ge volg werd gegeven. Op de Achterweg raakte een auto in brand die het enige uitrukken van de brandweer die nacht nodig maakte. Of de brand is ontstaan door het afschie ten van vuurwerk was op dat moment niet vast te stellen. Een algemeen verschijnsel was, dat vele mensen op straat als de dood zo Op de eerste dag van het nieuwe jaar zijn door verschillende verenigin gen en zelfs door kerkelijke gemeen schappen recepties gehouden voor het uitwisselen van wensen. Naast de sportverenigingen hielden op nieuwjaarsdag verschillende jeugdverenigingen soortgelijke bijeen komsten. De verkenmersgroep „Burg. Van Haaren" hoorde hierbij. Deze kan terugzien op een jaar vol activiteiten rond het nieuwe troephuis en de uit eindelijke voltooiing hiervan. Alle personen die hiertoe een steen tje hadden bijgedragen kregen daags voor oudjaar een zakje, door de jon gens zelf gebakken oliebollen, waar mee ook burgemeester Roelfsema werd bedacht. Ondanks het slechte weer met sneeuwbuien en regen was het op de eerste dag van het jaar druk in de straten, nu veel inwoners nieuwjaars bezoeken gingen afleggen. Een drukte waarvan ook de RET en de NS ruim schoots hun doel kregen daar vele au tobezitters hun wagens ongebruikt lie ten, vanwege de verwachte gladheid op de wegen. 'V De heer en mevrouw Van Vollenhoven, de schoonouders van prinses Margriet, behoorden (zie foto) tot de vele honderden die gistermiddag burgemeester H. Roelfsema en echtgenote de gelukwensen met het nieuwe jaar kwamen aanbieden tijdens de zeer geanimeerde Nieuwjaarsreceptie in de aula van het Stedelijk Museum. Leden van de Gemeenteraad en andere bestuurlijke colleges, hoofdambtenaren en vertegenwoordigers van het be drijfsleven, maar ook gewone burgers, met hen allen heeft het populaire burgemeesterspaar zich onderhouden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag, In de Sporthal vierden gistermorgen onge veer 2000 islamieten (voor het over grote deel Tprkse gastarbeiders) het einde van de een maand durende Ra madhan, tijdens welke periode zU slechts na zonsondergang mochten eten en drinken. De organisatie van de Ramadhan- vierine rustte in handen van de Stichting Hulp aan Buitenlandse ar beiders en van de Turkse ambassade. Er waren 5000 uitnodigingen ver stuurd. De Nederlands-Turkse Vereniging weigerde echter medewerking te ver lenen, daar men van mening was, dat het einde van de Ramadhan vandaag zou zijn. Dit In verband met de maan stand. Iman O. S. Akddgan, leider van de Turkse geestelijke verzorging in Nederland, toonde zich verheugd en dankbaar tegenover de organisatoren en legde in zijn predikatie de nadruk op de manier waarop de islamieten hun godsdienst in Nederland kunnen beleven. De Sporthal zal in maart en december van dit jaar wederom als moskee dienst gaan doen. SCHIEDAM, dinsdag. De voor zitter van „Schiedam", de heer J. van der Touw, maakte op de maandag ge houden nieuwjaarsreceptie Iets meer bekend van de plannen die zijn ge maakt voor de feestelijke viering van het zestig jarig juhlleqm In mei van dit jaar. Het begint op zaterdag 11 mei met een receptie in restaurant Europoort waarna een nachtfeest in de Sporthal Margriet zal worden gehouden. Op zaterdag 25 mei is er een feest middag voor aspiranten en junioren in zaal Irene én 's avonds vindt er in de zelfde zaal een bealfeest plaats. Wat de sport betreft, wordt er op Hemelvaartsdag (23 mei) een softbal- toemooi georganiseerd, op een nader te bepalen datum een nederlaag-toer- nooi voor de voetballers en op 1 en 2 juni een toernooi voor de pupillen en junioren. Ter afsluiting wordt dan nog een fancy-fair gehouden. De feestcommissie, die de zware taak krijgt om dit alles te organiseren, bestaat uit voorzitter J. Kins, aecreta- ris P. Bothof, penningmeester R, Hol lander, de heer J. Pannekoek is de or ganlaator van het geheel. Daar voor de Ramadhanviering de Sporthal tijdelijk als Islamie- tisch bedehuis werd gebezigd, mocht de hal niet betreden worden met schoenen. Wat dit merkwaardige plaatje opleverde! ROTTERDAM Henryk Szeryng, als violist aangekondigd voor de concerten op donderdag 4 en vrij dag 5 januari a.s. van het Rotterdams Philharmonlsch Orkest, heeft wegens ziekte zün medewerking moeten af zeggen. Zijn plaats zal worden ingeno men door Lola Bobesco. Zij zal het vioolconcert van Mendelssohn ten ge hore brengen. EsperantO'ügendo SCHIEDAM, dinsdag Merkredon, la 3an de januaro klubvespero. Ni konversacios ce kado H. Letsch sr Lekstraat 100 b. VI estos bonvenaj kaj ni atendos vin ciujn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag De honkbaltrainer en coach van Sparta, de 42-jarige John M. Heijt is gisteravond met zijn auto, waarin ook gezeten waren zijn echtgenote mevrouw W. Heijt-Van Berkel en dochter Ma rijke van ongeveer 15 jaar oud, de Voorhaven in Schiedam inge reden. Alle drie verdronken. De familie Heijt die In de Helm- holtszstraat 91 I in Amsterdam woont, heeft gisteravond een dinertje gehad met enkele leden van het Rotter damse Sparta in het café-restaurant „Europoort" aan de Maasboulevard in Schiedam. Op weg naar huis, om- si reeks kwart voor elf, Is de heer Heijt waarschijnlijk misleid door de dichte mist en onbekendheid met de weg, op Het Hoofd rechtdoor gereden in plaats van linksaf de Hoofdstraat in te slaan. Het aanwezige waarschuwingshek met de rood-witte pijlen zal de heer Heijt niet opgemerkt hebben. De auto reeds pardoes van de kadewal de ha ven in en verdween meteen onder wa ter. De achter hem rijdende Sparta- leden, die het ongeluk zagen ge beuren, hebben de auto niet meer te rug kunnen vinden in het water. Door de bemanning van een in de buurt liggende sleepboot werd onmiddellijk alarm geslagen en de politie werd per mobilofoon gewaarschuwd. Ongeveer tien minuten na het ongeval werd do achter in de auto gezeten dochter als eerste uit het water gehaald. John Heijt Redding V Dl', is geschied door de heer C. P, H. Jordaan, die vlakbij woont aan de Hoofdstraat 5 en die de dag tevoren 46 jaar was geworden. Hij lag reeds in bed, maar hoorde de klap van het on geluk en snelde te hulp. Met een lad- der'je. door omstanders vastgehouden, is hij in het water afgedaald, gewa pend met een dreg aan een touw. Het touw maakte hij vast aan een achterwiel, zodat de auto naar de kant getrokken kon worden. Met de dreg sloeg de heer Jordaan de achterruit in, waarna hij de dochter Marijke uit de auto kon halen. Zij was reeds bui ten bewustzijn. Het voorin de auto ge zeten echtpaar Heijt heeft hij niet meer kunnen bereiken. Deze zijn later door de anderen uit de auto gehaald. De drie drenkelingen zijn per am bulance naar het gemeenteziekenhuis in Schiedam gebracht, waar slechts dc dood kon worden geconstateerd. John Heijt is bij Sparta de ziel van de honkbalafdeling geweest. Nadat hij in 1942 met enkele anderen de honk- balsport bij de kasteelclub had geïn troduceerd speelde hij verscheidene jaren in het eerste negental. Ongeveer toen Jaar geleden stopte hy met de wedstrijdsport en werd hij coach. On der zijn leiding heelt Sparta vier keer het kampioenschap van Nederland be haald. John Heijt was lid van ver dienste van Spana. Hij maakte ook deel uit van de technische commissie van de KNHB. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie van Schiedam" s ond dtlmaal in het te ken van het zes.lgjarig jubileum dat in 1968 wordt gevierd. Voorzitter Jo van der Touw („ik ben trots voorzit ter van zo'n vereniging te mogen ztya") had zUn traditionele nieuw- jaarsspeech, die driemaal voor een „toast" werd onderbroken, het Jubi leum centraal gesteld en gezien de In stemming uit de volle kantine waaruit telkens het applaus opklaterde. raak te h(j de Juiste snaar. De toespraken van de heer Van der Touw zijn bekend geworden („Schie dam" begon zeven jaar geleden met deze traditioneel geworden receptie), omdat zijn zienswijze in de voetbal sport dikwijls afwijkt van do gangba re. Hij sprak over de rechtspraak in de De auto van de familie Heijt wordt uit het water getakeld De heer C. P. H. Jordaan wordt verbonden nadat hij tevergeefs had gepro beerd de inzittenden van de auto te redden. KNVB en vroeg zich af, hoe het nu met de jeugd moet gaan, die nu met de voetfoalpedaffoeie geconfronteerd wordt via de beeldbuis. Ook hekelde hij de besturen in het betaalde voet bal, die al te gauw met de geldbeurs rammelen als een bepaalde wedstrijd gewonnen moet worden, Boeten van spelers die het al te gek maken, wor den toch wel betaald. Maar hoe vat de jeugd dit op, die van dergelijke voet- fa a lm a nifesta ties getuige is! Amateurs HU had meer bewondering voor de scheidsrechter die ln het amateurvoet bal moet lelden dan die in het betaal de voetbal, wiens beloning veel goed maakt. Eerstgenoemde arbiters moe ten soms onder erbarmelijke omstan digheden bun werk (belangloos) doen. Tenslotte nam hij het op voor de vele medewerkenden in het amateur voetbal, die, met grote offers, ontzag gelijk veel werk veraetiten ln hun clubs. „Waarom doen ze dat? Niet om het geld, want daarmee wordt zui nig omgesprongen. Uit eerzucht? Er kan toch maar één voorzitter gekozen wordenl Neen, deze mensen voelen het als een plicht en maken daardoor het leven voor vele mensen aantrek kelijker". Daarmee stemde de volle zaal, het glas ln de hand, volmondig ln. IT/WHMJB SCHIEDAM, dins- IWll-UI dag. De PPSC'ers hebben het oude Jaar goed afgesloten ZU waren de enige spelende zaterdag- voetballers en wonnen ln een goed duel In ZwUodrecht van VVGZ met 3—1. Het sterk aanvallende PPSC had in het begin wel last van een sterk op bui/terapel spelende WGZ defensie, maar de Schiedamse verdedigers wis ten ook een antwoord op de felle aan vallen van de Zwijndrechters. Do Schiedammers kwamen na een half uur fel opzetten en Lodi Kalden schoot in de 35e minuut uit een goede voorzet van Herlaer zijn club naar een voorsprong. Piet van Veen om speelde even daarna de defensie van VVGZ en kon 0—2 laten aantekenen. In de laatste minuut rondde Piet van Veen een goede combinatie doel treffend af (03), Na de hervatting kwam WGZ iets te fors voor de dag. Na een kwartier SCHIEDAM, dinsdag Op het Ke thelpiein slipte de 57-jarige boekhou der H. A. S. uit Delft met zijn auto op het gladde wegdek. HU verloor de macht over het stuur, waarop de wa gen van de weg afraakte, en vla het talud enkele meters lager in de berm terecht kwam. De 56-jarige mevrouw N. S.-Van K„ Inzittende van de auto, liep lichte kwetsuren op. Later ver lichtte de politie het Kethelpiein met fakkels en werd het verkeerd ge maand tot langzaam rijden. Vaomorgen omstreeks vier uur slip te de auto van de 19-jarige kelner M, K. uit Rotteidam op de hoek van de Hargalaan en de Churchlllweg. Hij kwam tegen een lichtmast tot stil stand. De kelner liep een hoofdwond op. De auto werd aan de voorzijde zwaar beschadigd. was het Van der Pas die uit een doel- worsteling de enige Zwijndrechtse treffer scoorde (1—3). Het spel was in de tweede helft van een mindere kwaliteit. Er kwamen nog wel wat kansen aan beide zijden, maar treffers bleven uit. mantels,pakje*,rokken regenmantel*, blouses J etc. I BJj Alja kunt u eenenor f, ime «ortering* grote en A taoh Jeugdige modellen 1 vinden.Zoektunlet ver J der, maar kom eens 5 kijken: MODEMAGAZIJN f BROERS VEST 111 SCHIEDAM ITEL. 807410 ■tWimVMI 1MVMM EelMrf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2