Reacties op metrorit: geweldig, fantastisch! m DAGBOEK Jos Helmer (29) en haar 'Mai Kai' Persoonlijke Rekening Mees Hope 200 km- beurt Besprekingen ha ven-CIA O op scherp Rijdt veilig met melk ROTTERDAM RIJNMOND AL 23.165 PERSONEN REDEN MEE VVV Rotterdam niet bezorgd over toekomst N VV-promenadeconceri „Adresboek voor internationaal vervoer Toekomstige havenmond van Temeuzen te smal? Cabaret Adam en Eva in kleine Doelenzaal Chauffeur die in Schiedam op kinderen Inreed voor rechter BANKIERS AMSTERDAM - ROTTERDAM JONGE BELG VLUCHT OM ZIJN LANGE HAAR NAAR ONS LAND V erkeersbrigadiers feestelijk dagje-uit P. A. van Heijningen 50 jaar bij Unilever Einde van een tijdperk 'Creatief spel' Ouderwets pag, 4 - donderdag 4 januari 1968 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Na één dag proefrijden met de metro vraag je je nog maar één ding af: waarom niet morgen al de officiële opening? Zo overwel digend was de belangstelling cn zo tevreden toonden dc Rotter dammers zich over het nieuwe vervoermiddel. Het begon rustig gistermiddag om precies twaalf uur. In de stations Stadhuis en Beurs waren het aanvan kelijk groepjes van enige tientallen reizigers die het wonder nu wel eens met eigen ogen wilden aanschouwen. Het werden er in de loop van de mid dag honderden tot in het spitsuur dul- zenden vanuit het centrum met de metro naar huis tóngen. Voor velen was het de eerste keer dat zij de me tro zagen én erin reden. Wie zoals wij -tijdene een spits uur-rit van Centraal Station naar Zuidplein het oor te luisteren legde, kon tevreden reactie» noteren: gewel dig, enorm, fantastisch. Het W8B ook ongelooflik: een tien minuten durende rit van ene stads centrum naar het andere; gerieflijk, comfortabel, veilig cn vooral «nel. Hoewel de meeste Rotterdammers hun metro in gebruik namen met ge zichten van het is toch allemaal doodgewoon waB er toch heel wat waar men zich over kon verbazen; dc heldere perron», dc grote treinen, het snelle optrekken. Aan sommige dingen zullen we nog wel moeten wennen. Dat bleek al ras. Sommige mensen wisten niet, dat kaartjes alleen uit de automaten in de stations kunnen worden gekocht en dat men voor een rit heen-en-weer twee keer een, kaartje moet kopen. Wennen moet men ook aan de ont- waard tngsappara tuur, maar het RET-personeel blijft voorlopig alles geduldig uitleggen. Dat personeel heeft overigen» de za ken al goed voor elkaar. De perronop zichter» geven hun commando's („niet meer instappen") alsof ze het al Jaren doen- Met uitzondering van een enkele storing is die eerste dag alle® gesmeerd verlopen. Zelfs in het spitsuur toen duizenden de treinen „bestormden" deden zich geen moeilijkheden voor. Voor de schooljeugd was het een at tractie. Veie kinderen kochten een vijf ritte nkaart en reden ermee van CJ5. naar Zuidplein en weer terug en weer heen; tot de kaart op was. Tpt en met 7 Januari biflven de treinen proefrijden voor het publiek en wel van 12 tot 10.00 uur. Op 8 en 9 Januari worden proefritten (frequen tie 5 minuten) remsakt van 18.00 tot 22.00 uur, Botterdam krijgt alle gele genheid »(Jn metro te leren kennen. 23.165 hebben gisteren een metrorit gemaakt, zo blijkt uit de telling die de HET gisteravond bij de toerndqueta in de motrostatdons heeft verricht Dit aantal overtreft de verwachtin gen van de afdeling vervoer van de HET, waar men er van uitging, dat gedurende de gehele proefperiode 1C0,000 mensen van de metro gebruik zouden maken. Reizigers stappen uit op het station Maashaven Zo moet u het kaartje In het ontwaardingsapparaat steken. Het zullen er voel meer wor den vooral nu televisie en radio aan dacht aan de zaak hebben geschonken. Verwacht wordt dat gedurende het weekeinde een geweldige golf reizi gers ook van buiten Rotterdam zal moeten worden verwerkt. Mede in verband hiermee Rijn van daag Engelse monteurs begonnen met het bijregelen var» de automaten en ingangs tourniquet», die het gisteren nog wel eens lieten afweten. UTRECHT, donderdag (ANP). De heer W. Hulsker, voorzitter van de bedrijfsgroep havens van de Neder landse bond van vervoerpersoneel, hoopt dat het In de haven» van Bot terdam en Amsterdam niet tot een staking zal behoeven te komen. Zoals bekend, hebben de werkna mersbonden de onderhandelingen over een nieuwe haven-CAO, die op 1 ja- nunrl 1068 zou moeten ingaan, afge broken omdat zij dc voorstellen vnn de werkgevers ver beneden de maat vonden, volgens de heer Hulsker staat de deur echter nog op een kier. De bonden hebben gisteren een brief geschreven aan de werkgevers organisaties de soheepvaartverenl' ging Zuid en de «checpvaartvcreni- ging Noord waarin zij officieel meedelen dat zij niet verder willen onderhandelen omdat zij wet dc workgeversvoorstellon niet eens bU hun leden aan hoeven te komen. In deze brief doen de bonden geen te genvoorstellen meer. Wel hebben zij zich bereid verkleurd, hun standpunt mondeling nader toe te lichten. De leden van dc bonden worden vandaag per circulaire ingelicht over de stand van zaken. Restrictie toeristenvervoer VS (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, donderdag, De VVV 1" Rotterdam ziet de toekomst niet al te somber in. nu door president Johnson van de Verenigde Staten een beroep is gedaan om het toerisme naar Europa te beperken, VVV-perschef A, J- Riper schat dal het aantal overnachtingen van Ameri kanen in Rotterdam mot circa twee procent zal teruglopen. „De Amerika nen staan, wat betreft het aantal overnachtingen, in Rotterdam op de eerste plaats, gevolgd door de Engel sen en de Duitsers. Vier jaar geleden maakten we ons ook zorgen toen er door de Amerikanen het toe ristenverkeer aan rostrlotles werd onderworpen. Hot is toon reus achtig meegevallen, Ook de volgen var» de devaluatie van pond zijn niet zo ernstig geweest, als zich eerst liet aanzien. De Engelsen bobben het afgelopen jaur de Duitsers van de tweede plants verdrongen", al dus de heer Ripel. „De opwekking van Johnson komt jammer genoeg W®1 na eert periode waarin de Wv-Nederland en du» ook de VVV in Rotterdam In Ame rika ettelijke miljoenen heeft geïnves teerd in de toeristenwerving. Het I» wel mogelijk dat de omvang van het Amerikaanse toeristenverkeer gelijk blijft, maar dat men minder besteedt, We gnan echter met vertrouwen het nieuwe Jaar in", aldus de heer Ripel. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag. De NW bestuursbond Rotterdam organi seert in samenwerking met de stich ting Rotterdams Philharmoniach or kest op vrijdag 26 januari 1068 in de Doelen te Rotterdam weer een apc- claal vakbondspromenadeconcert. Het geheol zal onder letding stann van de dirigent i'ranz Paul Decker. Solist! sche medewerking wordt verleend door Bas Dekker trombone. yOJVlST is de derde uitgave van 'J het „adresboek voor het interna tionaal vervoer" verschenen een wegwijzer voor Iedereen die in de Ne. dermndse handel en industrie met grens overschrijdende transporten heeft te maken. In dit ruim achthonderd pagina's tellende werk worden alle namen en adressen opgesomd van ondernemin gen en instellingen die zich bezighou den met internationaal vrachtvervoer te larïd, ter zee, langs de binnenwate ren of via dc lucht. Het adresboek geeft overzichtelijko rubrieken scheepvaart, grensover schrijdend wegvervoer, luchtvaart en rnllvervoer, algemeen, organisaties, instellingen, vakbladen. Daaraan voor af gaat een alfabetische namenlijst. Onder de hoofdrubriek scheepvoart vindt men bijvoorbeeld een lijst vnn havens waarop van uit Nederland ge regeld lijndiensten worden onderhou den, nnost adreslijsten van rederijen, cargadoors en scheepsbevrachters o.m, die van stuwudoorsDedriJven, opslag plaatsen en relnlglngsbedrijven voor schepen. De derde, geheel opnieuw bewerkte, uitgave van het „adresboek voor het internationaal vervoer" is uitgegeven door uitgeversmaatschappij „Dlligen- tia", Roemer Visscherstrnnt 2-6 ln Amsterdam. De prijs bedraagt 40,- gebonden). Th. dc J ROTTERDAM, donderdag De nieuw te maken haveningang van Terneuzon die 206 m, breed wordt la te «mal voor de 50.000 tonner» die men daar wil ontvangen, aldus een beschouwing ln de „Nederlandse lood»". Als men bedenkt dat deze schepen een lengte hebben van 230 m is het voor iedere ingewijde duidelijk dat deze ingang niet breed genoeg is. Deze bohoort een minimum breedte te heb ben van minstens het grootste schip dat hier passeert. „Alle moeilijkheden hadden voorkomen kunnen worden door de huvenmond een breedte van 250 meter te geven, zo stolt „de Ne- derlïiridsc loods". Hoogst waarschijn' lijk ls dc afmeting vnn 250 m gekozen om het vlug aanslibben van de haven zo veei mogelijk tegen te gaan. Nog is de frequentie van de me tro onregelmatig, zodat banken om op te wachten welkom zijn. Het zal na 9 februari als er om de drie minuten een trein komt nauwelijks nodig zijn. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag. In de kleine zaal van de Doelen treedt van 18 tot en. met 2B januari het cabaret Adam en Eva op met hun programma „tussen tafel en bed". Medewerkenden 2ijn Fiet en Frans Koster en Robert Smit; aan de piano Henk Alkema. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De 36-jarige chauffeur Herman F S. uit Rotterdam düe op 27 janu ari 1967 op de Burgemeester van Haarenlaan in Schiedam met een vrachtauto inreed op vijf onder leiding van een verkeersbriga- diertje overstekende schoolkinde ren (gevolgen: één dode, twee zwaar en drie ernstig gewonden), stond vandaag terecht voor do Rotterdamse rechtbank. Volgens de dagvaarding is S. hoogst roekeloos, onachtzaam en onvoorzich tig bij het naderen van de voetgangers oversteekplaats bij de Ruys de Bee- renbroucklaan met nagenoeg onver- minderde snelheid blijven doorrijden en heeft hij niet gestopt voor het rode (of oranje) licht. Pas vlak voor of op de voetgangersoversteekplaat» is hij gaan afremmen. De scholieren staken op dat moment al over. De twaalfjarige Max Geb- hardt liep de zwaarste verwondingen op; hij overleed op 19 april. Het elfja rige verkecrsbrigadlertje Gerard Duk- ker kreeg onder meer een achedelba- «Lsfraciuur. Het zebrapad waarop het ongeluk ls gebeurd, is speciaal aangelegd voor de schoolkinderen. De tijd van .overste ken is echter kort. Normaal lopend heeft men negen seconden nodig. Het, licht staat evenwel slechts acht secon den op groen. De president van de rechtbank mr, A. R. Brunner las vanmorgen uit de dossiers voor, dat verdachte met een snelheid van ongeveer 50 km per uur met zijn vrachtauto (gewicht 0000 kg) heeft gereden. „Als ik die zware vrachtauto's zie rijden, vraag ik me altijd af; zijp die chauffeurs zich wel bewust van de grote remafstand," zo zei mr. Brunner. Verdachte verklaarde dat hij twin tig meter voor de stopstreep het licht van de verkeerslichten van groen op oranje heeft zien springen. Mr Brunner vertelde daarop dat verdachte bij een snelheid van 54 km nog op tijd over de streep had kunnen komen. Verdachte verklaarde dat hij bij het naderen van de voetgangersoversteek plaats naar een naast hem rijdende personenauto heeft gekeken, die hij aan het inhalen was. President: „Vond u die wagen mooi?" Verdachte; „Het was een van de nieuwste merken." President: „U heeft een ontzaglijke ramp veroorzaakt. Er waren toch veel schoolkinderen op de stoep, heeft u die echt niet gezien?" Verdachte: „Nee." Tegenover de rechter-commissaris heeft verdachte gezegd: „Ek acht mij schuldig, Het enige wat ik tot mijn, verontschuldiging kan aanvoeren is dat ik dacht dat ik met een snelheid van 5,0 km alle verkeerslichten op de burg. Van Haarenlaan zou kunnen ha len." De zitting duurt voort. advertentie1 voor uw salaris en betalingen rente 31/2% of 1% per jaar onze computer rekent uit wat voor u het voordeligst is Wilt u weten waarom 1 soms meer rente oplevert dan 3V2°/o? Vraagt u dan onze brochure. Keizersgracht 579 Blaak 10 Overige veetiglngen te Alblasserdam, Delft, '8 Gravenhage, Heerlen, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Botlek en Europoort. (Van onze correspondent) RIDDERKERK, donderdag Omdat hU zUn lange haar niet wilde iaten afknippen, heeft de 14-jarige J, van Lieshout uit Vel- tem-Beiscn in België veertien uur lang koude en regen getrotseerd. H(j liep van huls weg na een twist over zjjn lange lokben. Op de flets vluchtte hU naar Neder land om een gang naar de kapper te ontgaan. In Ridderkerk ten slotte gaf de verkleumde jongen de moed op en beidé midden in de nacht bij een politieman aan. De ouder» van de Jongen zijn inmiddels gewaarschuwd. Waar schijnlijk zal h(J per trein naar zijn woonplaats worden terugge bracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De Sportcommisfiie-West heeft gisteren ruim 130 verkeersbrigadiertjes uit Rotterdam-West een dagje-uit aange boden. Omdat het weer tijdens de kerstva kantie het niet toelaat om buiten- sportevenementen -te houden, zoals met Pinksteren en Pasen, heeft de commissie gezocht naar een andere recreatievorm in de kerstvakantie. Nadat de kinderen, in de gemiddel de leeftijd van twaalf jaar, zïoh bij de chr. technische school „De Poort" hadd verzameld, gingen de ver keersbrigadiertjes in drie groepen voor een excursie naar de Melkunie, Gilda of Van der Meer en Schoep. Tenslotte kwamen de brigadiertjes terug in de kantine van de technische school, waar de lunch werd gebruikt en de feestdag eindigde met een film programma. ROTTERDAM, donderdag. De heer P. A, van Heijningen te Rotter dam is dezer dagen 50 jaar in dienst bij het Unilever-concem. Hij is een der afdelingchef» bij de afdeling pro motions van Lever's zeep-maaischap- pij N.V. (LZ) hier ter stede. De jubilaris begon zijn loopbaan in 1918 bij de toenmalige firma Van den Bergh, aan de Nasaaukade, nog voor de fusie met Jurgens. Na zijn start op de postkamer specialiseerde hij zich in de machinale boekhouding. In 1933 ging de heer Van Heinin gen over, naar de administratie van LZM. Via de afdeling verkoopcontrole verwierf hij zich daar zijn huidige post. (ADVERTENTIE! Niet voor de auto, maar voor de rijder. Gebruikt materiaal: melk. Want wie 1 glas melk op de 200 kilometer neemt, tankt het beste wat er Is voor een scherpe blik en een snel reaktievermogen. Mee eens Vraag dan het gratis embleem aan het N.Z.B., Postbus 433Q, Rijswijk (Z-H). T7X-KLM stewardess Jos Hel mer (20) hooft ln de Karei Doormans treat 374 een winkel in Jos Helmer heeft de vliegerij voorgoed vaarwel gezegd en is te Rotterdam een winkel in kunstnijverheidartikelen begonnen. kunstnü verheidsartikelen ge opend, Z« verkoopt er voorname lijk artikelen van teakhout af komstig uit Thailand. Van DC-8 naar toonbank en vitrine was voor haar geen grote stap, vooral niet, omdat haar wereldreizen di rect verband houden met haar nieuwe werkkring. In het verre oosten, Zuid-Amerlka en ln Mexico kreeg zij aanvankelijk als siowni-riess non boord vnr» de voor malige Willem Ruys en daarna gedu rende drie jaar al» stewardess b(j de KLM grote belangstelling voor met do hand gemaakte houten gebruiksarti kelen, vho peper- en zoutstelletjes en slaschalen tot luxe voorwerpen op huishoudelijk gebied, Haar interesse groeide uit tot een hobby en resul teerde in een aantrekkelijke privé- vcrzameling. Haar grote verlangen werd: een ei gen zaok. Veel sneller dan zij had dur ven dromen werd haar verlangen werkelijkheid. Zy wist beslag te leg gen op een winkelruimte aan de Karei Doormanstraat, vlak bij de Blmtenweg. De uitgebreide collectie teakhouten artikelen betrekt Jos Helmer door tussenkomst van een Nederlandse Im porteur rechtstreeks uit de binnenlan den van Thailand. Zy heeft haar win kel „Mai Kal" gedoopt, een Polynesi sche naam. En lpe herinnerinp aan haar „lucht- vaarljaren" in haar nieutpe winkel is een (sprekende) papegaai, uit Accra, die vertelt Jot Helmer best doet, zo snel mopetijJc Nederlands te leren. Creativiteit is het woord van onze tijd en de NATU (Nederlandse Ama teur Toneel Uniè) onderschrijft dit. Of we ln ons dagblad aandacht willen schenken aan de lessen ln de „krea- tiefspel" van de Rotterdamse ajdelinp v<m de NATU. Dat willen we. Half februari begint er zo'n cursus in creatief spel voor jongens en meis jes van 12 tot en met 15 jaar op woensdag- en zaterdagmiddagen tus sen 15.00 en 17.00 uur. De lessen wor den door jonge acteurs van Nieuw Rotterdams Toneel gegeven in de Rot terdamse Schouwburg. Kosten; ƒ7,50 per cursus per kind. Haast u, want er is slechts plaats voor veertig jonge ta lenten. Men belle het secretariaat van de NATU: tel. 234541. j)lT ia doctoranda mevrouw N. Smit-Kroos, die gisteren werd benoemd tot lid van de Ka mer van Koophandel en fabrie ken. Het betekent voor de 26-ja- rigc econome een nieuwe activi teit; voor de eerbiedwaardige Rotterdamse Kamer van Koop handel, waar de geest van Van der Mandele nog. rondwaart is het niet minder dan het einde van een tijdperk: dit college heeft nameiyk honderd jaar achtereen uit mannen bestaan, Mevrouw Smit-Kroes ia sinds het laatste kwartaal lid van de directie van Zwatra, transport-, hijs- en mon tagebedrijf N.V. te Rotterdam, Me vrouw Smit (zij is getrouwd met een marine-officier) vertelde mij door de telefoon, dat zij „prettig verrast" was met deze benoeming, waartoe zij werd voorgedragen door de NOB-wegtrans- port (een organisatie van beroepsver voerders), Toen ik gisteren Zwatra opbelde om Als we moe zijn, last hebben van lusteloosheid, slapeloosheid, zenuw achtigheid, als onze eetlust afneemt, als we niet meer tegen de dagelijkse beslommeringen opkunnen moeten we niet onmiddellijk grijpen naar slaap- mlddeltjes e.d., aldus lees ik in een publikatie van artikelen en berichten dienst voor huisvrouw en gezin-con sument. Neem eerder uw toevlucht tot dat ouderwetse middel, dat onze groot ouders met zoveel succes toepasten, zegt Conau, Dit: lindebloesem- of oranjebloesem-thee met veel suiker. Lindebloesem heeft u natuurlijk altijd in huis, nietwaar? enige vragen te stellen over de benoe ming van mevrouw Smit kreeg ik een meneer aan de telefoon, aan wie ik vroeg: „Kunt u mij een foto en enkele persoonlijke gegevens verstrekken van uw directie?" Ik kreeg heel vriendelijk ten antwoord: „Mijn dodv ter zal u strak» zelf terugbellen. H, binnenkort meer over hsar in dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1