Schuld ligt ten dele bij verkeersbrigadiertjes AANVALLEND NEC HEEFT IN STADION WEINIG Schiedamse klachten over melkbezorging EIS: VIER MAANDEN WEGENS GROVE SCHULD CHAUFFEUR REED IN OP KINDEREN IN SCHIEDAM Koppelbaas eigende zich ruim ton toe; anderhalf jaar geëist MORGEN GEEN RVB-VOETBAL Hofplein ROTTERDAM RIJNMOND nu... beduidend goedkoper Kapitein schuldig in Dordrecht Geen plastiek van Volten in metrostation In nieuwjaarsrede Burgemeester Thomassen bezorgd over dubbele 'hoger toezicht' Sportvlieger berispt voor botsing met sportvliegtnig „RJOyO" wil beter begrip kweken voor ontwikkelingshulp VOLLEYBAL IN AMVJ-GEBOUW Kaart Kerstendijk Snelwiek ontvangt Stratum/Meteoor Bussen Instappen Cantater Sneltram Collie weg pagina 4 - vrijdag 5 jamrari 1668 tADVERTENTIE U kent toch wel het prachtigs kamerbrede bouclé tapijt "Grandlowt'\ Het tapijt met de fraaie, nieuwe dessins, de Grandlosa Flgurfi en Granité, in bijzonder fraalo kleuren en een kwaliteit, dis de jaren tart... Bij ons kiest U dit tapijt uit, voor prijzen die U ongeloof waardig In de oren zullen klin ken. I A. Figuré Bouclé, J In 5 mooie kleuren, o.a. bleu, cognac, grijs, geel !A80\ Granité uitvoering, in 3 geslaagde tinten, zoals groen, cognac entvreed, ibreed Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze twee «joh» ten kamerbreed bouclé tapijt, li&fat 380 cm breed, voor prijzen uniek zijn. GMn lel. cf nhrlft. I (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Wegens grove schuld aan een aanrijding op een voetgangersoversteekplaats in Schiedam waarhij een twaalfjarige scholier dodelijk werd gewond en vijf anderen ernstige verwondingen opliepen, heeft de of ficier van justitie hij de Rotterdamse rechtbank, mr, H. R, O. Feber, gistermiddag tegen de 36-jarige chauffeur Her man F. S. uit Rotterdam een gevangenisstraf van vier maanden en een ontzegging van de rijbevoegdheid van één jaar geëist. In tegenstelling tot mr. Feber en S' raadsman mr. A. Blussé van Oud-AJblas was president mr. A. R. Brunner tUdens de behandeling van deze week duidelijk geëmotioneerd. Hy sprak van „een ontzag lijke ramp", „een fatale dag" en „een drama". Mr. Brunner verloor zijn zelfbe heersing toen mr. Blussé aan het slot van zijn goed opge bouwd pleidooi heel voorzich tig de rol van de schoolkinde ren en de verkeersbrigadiertjes ter sprake bracht. (Van ecu onzer ver*laftgevera) ROTTERDAM, vrijdag. De offi cier van justitie bij do Rotterdamse rechtbank mr. L II. van de Roemer heeft gistermiddag wegens valsheid in geschrifte een gevangenisstraf van an derhalf Jaar geëist tegen de 37-jarige Andriea V. uit Ridderkerk. Deze wordt ervan verdacht het Gemeen schappelijk Administratie Kantoor en de belastingdienst als koppelbase voor ruim een ton te hebben benadeeld. „U bent directeur van de Benelux Staal en Constructiewerken met vesti gingen in Antwerpen en Nijmegen maar eigenlijk was u een koppelbaas, laten we het maar eenvoudig zeggen", zei de president van de rechtbank mr A. R. Brunner, „Gewoon handel in mensen", stelde de officier van justitie die verder zei dat V. in '66 en '67 „een enorm bedrag ver boven de honderdduizend gul den niet heeft afgodragen maar in eigen zak gehouden heeft." V. bereikte dot resultaat door een foutieve opgaaf van hot aantal werk nemers dat hij uitleende. Raadsman mr. S. Ivens zei het be denkelijk te vinden dat de belasting fraude niet in deze zaak 1$ behandeld. „Hoogstwaarschijnlijk moet hij nu nog een keer voorkomen en dat is bij zonder onplezierig", 2ei hij. Over het werk van de koppelbazen zei mr. Ivens; „Er wordt in de publi citeit erg op deze mensen gebakt maar moeten we ook niet eens bedenken dat deze mensen ccn aanzienlijk aanta! werknemers leveren aan aanzienlijke bedrijven?" Hij schetste V. als een zeer harde werker die zo spoedtg mogelijk weer aan de slag wil om zijn schulden af te betalen. Daarom vroeg hij een lagere straf. De rechtbank wijst 18 januari von nis. laat reageren - zei mr, Blussé. is het daar mis" (Van een on/er verslaggevers! ROTTERDAM, vrijdag. Volgens de commissie binnenvaart rampenwet ja de kapitein van de motorduwboot Juturna schuldig aan een aanvaring op de beneden-Merwedc te Dordrecht op 8 juni vorig jaar tussen zijn diuw- eenheid en het sleepschip Damco 58, De commissie /egt dat de aanvaring het gevolg ia geweest van ondeskun dig stuurmanschap. Hij is de Noord verkeerd uitgevaren en bovendien is hij blijven doorvaren toen de aanva ring dreigde. Mr. Blussé: „Het 1* heel vorvelend dit te moeten zeggen maar de school kinderen en de verkeersbrigadier tjes >Un ook fout geweest, Zy heb ben niet uitgekeken. De verkeers brigadiertjes hebben de kinderen te vroeg laten oversteken". Mr. Brunner, rood aanlopend: „Ik vind het toch heel droevig dat er in deze gemechaniseerde wereld geen mededogen meer bestaat. Het waren kinderen". Mr. Blussé: „En Ik vind het heel droe vig dat u mtj in de schoenen pro beert te schuiven geen mededogen meer te hebben". Mr. Brunner, het dossier al vast van zich afschuivend: „Ik constateer ai- Icon maar". Het ongeluk had plaats op 27 Januari op de burgemeester Van Haar en- laan. S. kwam omstreeks kwart over twaalf mót zijn vrachtauto met een snelheid van vijftig kilometer op een voetgangersoversteekplaats afrijden die voornamelijk door schoolkinderen wordt gebruikt. Volgons de officier van justitie was hij nog ruim vijftig meter van de streep vandaan toen de verkeers lichten op oranje sprorigen. Als S. toen meteen had geremd had hij volgens mr. Fcber op tijd tot stil stand kunnen komen. Geaarzeld Een getuige, de 26-Jarlge leraar G. H. Pepplinkhuizen uit RUseord, vertel do de rechtbank dat hU vóór S. had gereden toen het Uoht versprong. HU zei toen eventjes te hebben geaarzeld or hü nog door zou rilden. Toen de schoolkinderen ineens over staken, had hij plotseling geremd. Volgens hem reageerde S., die hem aan het inhalen was, veel later. De getuige hoofdagent M. W, Brune- kreef verklaarde dat de remmen van de vrachtauto weliswaar tech nisch niet helemaal in orde waren maar dat hun staat niet van invloed op de aanrijding kan zUn geweest. Eerder had S. op vragen van presi dent mr. Brunner gezegd naar de nieuwe auto van de heer Pep plinkhuizen te hebben gekeken toen hij de zebra naderde. Hij zei voorts de verkeersbrigadiertjes niet te hebben gezien. In zijn requisitoir zei mr. Feber dat S. er teveel op heeft gerekend bil een toegestane snelheid van vijftig kilometer nog door het groene licht le rijden. Hij verweet hem grove schuld door niet op de lichten tc hebben gelet, niet tijdig te hebben geageerd en de aanwezigheid van de verkeersbriga diertjes niet te hebben opgemerkt. BU de bepaling van zijn els heeft mr. Feber ermee rekening gehouden dat het ongeluk al een jaar geleden heeft plaats gehad en dat S. volgens zijn werkgever een goed chauffeur Hardt'r In zUn pleidooi wees mr. Blussé erop dat de snolheid van S. op de burge meester Van Haarenlaan (waarin verscheidene stoplichten slaan in een zgn. groene golf) normaal is ge weest. „Maar de politie wil dal je hier harder rildt en wei 54 kilome ier", zei hy. Dc raadsman noemde de situatie bij de bewuste voet gangersovers teek plaats in bepaalde omstandigheden levensgevaarlijk omdat liet licht le kort op oiunje staat en de voet gun gors meteen kunnen oversteken. (Inmiddels is de situatie verbeterd Heri.). Hii zei dat S. op ecu afstand tussen de dertig en de veertig meter van de streep heeft gereden toen het licht op oranje sprong voor zijn vrachtwagen een afstand te kort om tijdig tot stilstand te komen. „Hij had normaal kunnen stoppen bij een afstand van 40,6 meter van de streep. Maur hij zat binnen die af stand. Het levensgevaarlijke is nu dat de lichten voor de voetgangers tegelijkertijd op groen springen. Als er ook maor een klein foutje wordt gemaakt een halve seconde te Opvoeden IIU wees er vervolgens op dat de schoolkinderen plotseling de weg oprenden om op tf)d aan de over kant te zUn. In dit verband zei hij de oversteektyd voor de voetgan gers te kort te vinden en dat de jeugd op verkeersgebied beter moet worden opgevoed. Ten slotte zei de raadsman dat S. niet hoogst roekeloos, onachtzaam en onvoorzichtig 1b geweest. „Geen en kele automobilist kijkt voortdurend naar het groene !ich.t als hij een stop licht nadert", aldus mr. Blussé. De rechtbank zal op 18 januari uit spraak doen, (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag Het me trostation Beurs krijgt geen plastiek van de Amsterdamse kunstenaar André Volten. Zijn ontwerp voor een constructie van koperen bulsen van pim. vier bij drie meter is door de di rectie van gemeentewerken afgekeurd omdat het een te groot obatakel in de hal zou vormen. Metro-architect ir. C, Veerüng: „De functie van de metro is ten slotte het belangrijkst." Er bestaat nog een tweede ontwerp waartegen gemeentewerken goen be zwaar heeft. Maar Volten heeft dit ontwerp teruggetrokken omdat hij er zelf niet tevreden over is. Het ligt in de bedoeling om nu geen plastiek in de hal te plaatsen, Jr. Veerling: „Wij zouden graag Volten nog een kans geven, maar als hij zich terugtrekt zullen we graag de op dracht aan een ander geven." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Bur gemeester Thomassen heeft gis termiddag in zijn nieuwjaarsrede voor de gemeenteraad zijn zorg uitgesproken over het dubbele „hoger toezicht" waaronder de gemeente Rotterdam moet wer ken. Hij doelde op Rijnmond en het pro vinciaal bestuur. De burgemeester lichtte zijn woorden toe met een voor beeld; de plannen voor de Rljnpoort- haven ten noorden van do Waterweg worden duidelijk vertraagd doordat belde Instanties er hun zegje over wil len zeggen. De heer Thomassen kondigde de spoedige verschijning aan van een rapport ven het Overlegorgaan Zuid west-Nederland. Het zal een soort ca talogus bevatten van alle haven- en industriemogeüjkhqden in de Delta. Rotterdam treedt als „ingenieursbu reau" op voor het binnenkort te stich ten Industrieschap Moerdijk, dat voorlopig 500 ha. terrein gaat beheren, met een latere uitbreidingsmogelijk heid tot 2000 ha. Het grootste deel van de rede van de burgemeester behelsde een theore tische blik in de toekomst, een futuro logische beschouwing over alle nieuwe mogelijkheden waarmee ook Rotter dam bij zijn plannen rekening dient te houden. Mr. K. Staab, waarnemend nestor van de raad, grapte in zijn overigens serieuze antwoord: „Burgemeester, u gaat nu met vakantie naar de bergen. Laat er vooral geen portefeuille lig gen, want die komt u altijd van pas om er hfbr mee te zwaaien." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Een sportvlieger uit Twello, die op 10 juni vorig jaar was beirokken bij een bot sing met een ander aportvliegtuig beiden van de nationale luchtvaart- school in Rotterdam boven het vliegveld in Hilversum, heeft van de raad voor de luchtvaart een berisping gekregen. De raad is van oordeel dat de vlie ger, de heer J. G. A. van der Belt, on voldoende heeft uitgekeken en dat hij 2lch niet heeft gehouden aan de in structies van het vliegveld. ADVERTENTIE nu... beduidend goedkoper Zij, die goed, gezond en lekker willen slapen en toch' geen brokken willen maken van hun begroting, moeten bij ons eens een kijkje komen nemen. Want wij verkopen" die goed- llggende 2-per*ooni Binnen veer mat rassen In 2 maten. Prima bedden, met verend Inte rieur, solide afdeklaag, zomer en wlnterkant, overtrokken met moderne damast, met gebor duurde zijkanten an luxe hand grepen. tweepersoon* blnnenvesrmstrassan doorgestikt bovenblad 1/3-2/3 deel 120 x190 cm •130 x 190 cm Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze 2-persoons bin- nenveermatmsen met luxe damast, ultttekend Interieur «n prima ligging. aiin t»l. af ichrlft. tart, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De Rot terdamse Jongeren Organisatie Voor Ontwikkelingssamenwerking (RJO- VO) heeft gisteravond in het gebouw van cie „H.J.C. aan de Vondelweg ge sproken over de te nemen stappen om tot een mental Iteitsverbetering te komen ten opzichte van de ontwikke lingshulp. De RJOVO, waarbij vertegenwoor digers van een groot aantal jongeren verenigingen zijn aangesloten, wil zich voornamelijk gaan bezighouden met een duidelijke informatie over de ont wikkelingsproblematiek. Daarnaast zullen ook verschillende activiteiten op touw gezet worden. Men heaft plannen om op korte ter mijn een tentoonstelling te houden (UNESCO-expoBltie „Sprekende Fo to's"). Verder zal aan de komende wereldhandelsconferentie belangrijk aandacht worden besteed. De RJOVO onderhoudt nauw con tact met hot Nesbic en de Novlb. Daadwerkelijke steun aan de ont wikkelingslanden, in de vorm van fi nanciële bijstand, worden wel over wogen, maar het laat zich aanzien, dat op korte termijn geen geld-actles zul len worden gehouden. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Zater dagmiddag worden ln het AMVJ-ge bouw aan de Maurltsweg twee volley balwedstrijden gespeeld. Om half drie speelt het damesteam van AMVJ/ RLVC tegon GVC en om vier uur ko men de heren van AMVJ/RLVC uit tegen Were Dl. (Van onze sportredactie) Eagpwi ROTTERDAM, vrijdag. NEC het Feflenoord van het oosten komt zondag naar Rotterdam. Met een heleboel supporters (ongeveer 4000) maar met weinig illusies. De Njjmegenaren herinneren zich nog maar al te goed hoe ze in het begin van het seizoen met 05 van Feijenoord verloren en ze zijn er zich tevens van bewust dat hun aanvallende voetbal in uitwed strijden lang niet zo lonend is als in eigen stadion. Thuis veroverden de Nijmegenaren in negen wedstrijden veertien punten, uit kwamen zij in tien duels niet verder dan één overwin ning (op Sittardia) en vier gelijke spelen. Van de v(jf nederlagen in de uit wedstrijden was de 91 legen Ajax de zwaarste. Na afloop van dit schut tersfeest gaven de Amsterdammers toe dat ze ia jaren niet zo fijn ge speeld hadden. „NEC was tenminste een ploeg die durfde aan te vallen." Feijenoord ziet al maanden naar zo'n tegenstander uit. De stadionploeg is het een beetje beu om iedere week tegen sterk verdedigende ploegen te moeten spelen. De spelers zijn er zelfs een beetje overspannen van gewor den, heeft erevoorzitter Kieboom toe gegeven. De komit van NEC kan dus een heilzame uitwerking hebben op de geestesgesteldheid van de Feijenoor- ders en dat is zo vlak voor de wed strijd tegen Ajax van groot belang. Feijenoord speelt tegen NEC in zijn vertrouwde formatie. Pieters Graaf land heeft geen last meer van zijn armblessure. Sparta gaat naar Volendam dat nog heet wat punten zal moeten veroveren voor het zich veilig mag achten, pe opstelling van de Spangenaren is on gewijzigd. Kurt Hinder, de trainer van Xerxes/DHC, verwacht dat Treytel, Hanegem en Radovic tegen DWS weer van de partij zullen zijn, maar hij weet nog niet hoe zijn Ploeg er zondag in het Olympisch Stadion uit zal zien. SW, dat ln de laatste negen com petitiewedstrijden een punt behaalde, geeft in de uitwedstrijd tegen Hera cles Van Beveren en Osterholt een nieuwe kans. Het meespelen van Ton- 'ny van Leeuwen, die voorlopig als linksachter is opgesteld, staat nog niet vast. Hij is nog niet helemaal hersteld van zijn heupblessure. Excelsior wil bij Baronie bewijzen dat de 50 zege op RBC geen uit schieter is geweest. Hermes DVS ten slotte moet op Harga 'van NOAD win nen om zijn promotiekansen te behou den, De Sdhiedammens hebben met de beschikking over bun grieperige doel man Ruta, maar "Wim Klein, dfe in het begin van het seizoen een scheur in zijn enkel opliep, is weer van de partij. In de competitie van de B-elftallen worden er zaterdagmiddag twee der by's gespeeld. Op Nieuw vreelust ko men koploper Sparta en Feijenoord tegen elkaar uit en op Woudestein duelleren Excelsior en SW. Beide wedstrijden beginnen om half drie. De kans dat er bij de amateurs ge speeld zal worden lijkt gering. Er is deze w.eek zoveel nattigheid gevallen, dat de velden wel weer onbespeelbaar zullen ziln. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. - De afde ling Rotterdam van de KNVB heeft alle wedstrijden die voor morgen wa ren vastgesteld afgelast. Over de wed strijden van zondag wordt morgen een beslissing genomen. verleiding kan komen nog snel in de trein te wippen. van Hordijkerveld hebben een actie comité opgericht. Ze zijn ontevreden over de beveiliging. kindf leveiüglng. Ze "zeggen: de inderen in onze wijk JN Schiedam raakt het molkbezorgwezen steeds meer in dc versukkeling, zo maak ik op uit een schrijven van do heer D, J. van der Hoek, Pietcr de Hooghstraat 19 a tc Schiedam. In de maanden augustus, sep tember en oktober zijn er dage lijks klachten over zure of gore melk, aldus het schrijven, dat verder gaat: „half oktober kregen wij de mededeling, dat vanaf 1 november geen verse melk meer wordt afgeleverd door(volgt de naam van de melkonderne- ming), In andere wijken wordt door dit bedrijf nog steeds verse melk bezorgd. Mijn briefschrijver geeft de lei ding van betrokken melkonder- neming de raad eens te gaan pra ten met de bewoners van de Pie- ter de Hooghstraat, Jan Steen straat en de Van Dijkstraat. Dat degene die deze schoen past hem aantrekke. Een klacht over pietluttigheid van de politie. Nou ja, politie over één agent: dat is Juiiter, Een taxichauf feur vertelt mU, dat hU deaer dagen een bon kreeg omdat hij op het Hof plein in het verkeerde opstelvak was beland. Dat wil teggen: de man reed rechtdoor in een vak waarin een rechlsafpyi Haat. Dat mag niet. Zoals u weet hebben de aanduidin gen op het wegdek sinds kort rechts kracht, of hoe dat heet. Iets anders is: die pijlen op het Hof plein kloppen niet of niet helemaal. Hot is bijvoorbeeld hc-el lastig, zo niet onmogelijk om van de Schiekade over het plein richting Ahoy te gaan zon der daarbij dwars dooi' de opstelvak ken to rijden. De politie" mag hier best rekening mee houden, dacht ik. Winkeliers ann de Kersténdijk wor den bedreigd met een isolement. In verband met de komst van sneltram lijn 2 Is de gemeente van plan de Ker stendijk aan de kant van de Reijerdijk af te sluiten. Hierdoor komt een aan tal winkeliers in een dode hoek te zit ten. De winkeliers zijn over deze aange legenheid in de pen geklommen. Zo hebben de autoriteiten gevraagd een nndere oplossing te vinden. Er komt weliswaar vlak bij de Ker stendijk een tramhalte, maar de win keliers menen dal ze daar niets mee opschieten; de mensen zullen er alleen maar opstappen om naar de stad te gaan, vinden de middenstanders, ongeveer 1200 zullen op weg van huis naar school vier keer per dag de trambaan moeten oversteken. De bedoeling is natuurlijk, dat de RET van dit aantal zal schrikken en onmiddellijk lijn 2 ln IJssehnonde zal opheffen. Het irriterende van de anti-snel- trommers m IJsselmonde vind <Jc, dat ze doen also/ /Jeselnionde de enige u>yfc is, uiaar een tram doorheen rüdt. Op tientallen plaatsen in Rotterdam steken dacreiyks kinderen trambanen ouer, Alleen in Hordykerueld ie dit een reden foei te roepen. FEIJENOORD: Pietera Graaf land; RomeljnIsrael, Kraay, Veldhoen; Jansen en Haak; Sa- rrtardzie, Kindticli, Geels, Moulijn. SPARTA; Van Beveren: Lang hors t, Pijii, EijkenbroekTer Horst; Van der Veen en Boama Heyerman, Madsen, Bosveld, Verdenk. XERXES-DHC: nog niet sa mengesteld, SVV: V. d. Roer; Hazeb/oek, Warnaar, v.d. Korput, Van Leeu wen Van Beek en Pels: Van Beveren, Van Fleeter en, Oster holt, Vorstenbosch. EXCELSIOR: Gellman; G, den Butter, Luck, Kort, Teeuw; Tol lenaar en A. den Butter; Weber, Beek, TumpBassant. HERMES DVS: Sperman; Van Baarle, Van Dongen, RijkeMon s-ter; Heljater en v. d. Burg; Bak kes, Van Kooten, Klein, Groene- (Van onze handbalmedewerker) HANDBAL ROTTERDAM, vrijdag In de overgangskl&ise bU de heren krijgt Snehviek zondag bezoek van leider Stratum/Meteoor. De eerste wedstrijd eindigde in een 1917 zege voor de oranjebUuwc», maar of ze opnieuw tot een dergelijke prestatie bi staat zijn moet worden afgewacht. Dynamo kan in Tilburg bewijzen, dat de eerder geleden 910 nederlaag tegen Were Di op een vergissing berustte. In de districts eerste klasse zal Vi res wel niet tegen Hellas zijn opge wassen. Het ziet er niet naar uit dat de Rotterdamse vertegenwoordigers in de districts tweede klasse A hun toon aangevende posities behoeven prijs te geven. Actief, Atomium en Roda moe ten ln staat worden geacht met res pectievelijk Animo, HVP en Hellas 2 af te rekenen. In de paralielklasse zal Schutters 2 wel kans zien zijn eerste plaats tegen EHC te verdedigen. Meeuwen heeft winstkansen tegen Operatie 2. Bij de dames in de districts eerste klasse lijkt het Delftse Rohda niet bij machte om Schutters van een over winning af te houden. Sneiwiek— DWS belooft een spannend duel te worden, dat wel eens in een punten verdeling zou kunnen eindigen. Even als Wilton—Spartaan in de tweede klasse A. Actief zal in de paralielklas se wel korte metten maken met het zwakke Verburch 2. Ook in andere opzichten kr(jgt de sneltram in IJsselmonde niet het ont haal dat men ervan zou mogen ver wachten. Ik heb al gehoord: „waarom zou ik met de sneltram en de metro naar de stad gaan, dan moet ik vijf minuten naar de halte lopen en nog overstappen ook". Ik blijf gewoon met de bus gaan. Waaruit we nogmaals kunnen con cluderen, dat overstappen een leder een gruwel Is. Wie een hele mooie en hele dure historische kaart van Rotterdam wiï kopen kan ik aanraden zich aan te schaffen ,J<aart van Rotterdam van De Vou en Romein De Hooghe anno 1693", gebonden in fraai groen kunst- lederen stempel band uoor de pr\js van f 125,-. Een Rotterdams monument van kartografte en prentkunst en de apotheose van de kaarten van Rotter dam wit de 16e en 17e eeuw, zo wordt de kaart wel genoemd. De kaart van De Vou met al zyn sierlijk bijwerk is geheel getobd aan de stad Rotterdam en geeft een momentopname van Rot terdam m het eind oan de Gouden Eeuu). Formaat 33 x 46,5 cm. Bestel len b(j Firma Langerveld, Nieuwe Binnenweg 110. Tel. 251809. Theater Allerlei gaat het nieuwe jaar in met een avondvullend pro gramma. Met „Uit is In" brengt het Amsterdamse Cantater Cabaret van avond zijn Rotterdamse première in het kleine theater aan de Heemraads singel 191. De groep bestaat uit Greet- je Langbeek, Ruud Bartlema, Roel Beijdorff, Rob Scholten en Wouter van Dieren. De laatste twee schreven de teksten; Wouter van Dieren even eens de muziek. Philippine Aeekerlin heeft de regie. Het menu: politieke kritiek, erotische vrijbuiterij, roman tiek en dwaaBheid. Aanvang 20.30 uur. (AüVERTENTtEl nu... beduidend goedkoper Misschien kent U onze Brodé Flock Myjtère,., werkelijk een klasse apart... die wij morgen voor de laatste maal van het jaar aanbieden. Luxe mystèra, met verankerde brodé flock, 140 cm hoog, in rijk dessin morgen voor nog géén drie gulden per meter Die sneltram blijft overigens de ge moederen bezighouden. De bewoners Is het u ook opgevallen toen u met de metro meereed, dat de perronop zichters wel erg vlot zijn met het ge biedende: „niet meer instappen". De deuren van de wagens blijven hierna soms nog tien seconden open staan. Er zal verandering in komen, hoorde ik bij de RET, Na het „niet meer instap pen" zullen de deuren onmiddellijk worden gesloten, zodat niemand ln de De familie Haan, Stresemannplaats 37 (Ommoord) mist nog steeds haar kleine collie (Sheltie), Wie helpt? Men kan dag en nacht bellen en daar- bU kiezen uit vier nummers: 20S191 - 202003 - 388553 en 246351, De hond is donkerbruin met witte bef, langharig en erg schichtig. Roepnaam Happy. De vinder krijgt een flinke beloning. brodé flock mystère 140 cm hoog Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze rijke brodé flock mystère, 140 cm hoog, per meter voor i Ook fn f 75 cm hoog. Géén tel. «f tehrlft, best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1