'Ik hoop dat ze me niet zijn ROTTERDAMS IJAClBOEK 5Overeenkomst in vorm van havencomplexen leidde tot ramp in 435 PSt'Vfli wat u doet met ons geld is uw zaak C0UZY ROTTERDAM RIJNMOND ARCHITECT SPEURDE NAAR OORZAAK BOMBARDEMENT OP ROTTERDAM-WEST m U, XERXES/DHC VOOR STRIJD TEGEN DWS Man onwel in metro Inbraak aan 's Lands werf In Holland gebouwde coasters aangekomen in Indonesië NACHTELIJKE VECHTPARTIJ AAN ZALMHAVEN HANS VENNEKER MORGEN TERUG IN DE 'KUIP' T.H.C. bouwt mammoetkraan GEZINS jwjUB krediet Dg® TiELSA-AAHBQUWKEUKüHS IJHC ROTTERDAM DOOR HIJS HOKIJ GEKRAAKT, 0-21 Parkeren Sirene-lunch Oogst van een maand Ruimte voor kortparkeerders •Verwachtingen pag. 4 - zaterdag 6 januari 1968 Dit Is geer> foto van het nood lottige bombardement op Rotter dam-west, op 31 maart 1943, maar van een kleinere aanval op scheepswerven in Schiedam, .27 dagen eerder. Het gefotogra feerde gebied waarboven de bommen uit de B-17's vallen, is Schiedam. Rechts de Merwe- haven. getroffen gebiedt doel aanvliegroute 31 rort *43' Dit kaartje verduidelijkt de hy pothese van de heer Hermans. De stippellijn rechts boven was de aanvliegroute die de vliegers hadden moeten nemen; de ver- tikale stippellijn links werd aan gehouden. De bommen vielen daardoor niet op de werf van Wilton maar op de woonwijk ach ter het Marconiplein. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag:. Het Is met de spelers van Xerxes/DHC niet zo slecht ges'.eld als Mies Bouwman gisteravond het programma Mies en Scène wilde doen voorkomen. Trainer Kurt LInder verwacht morgen legen DWS het volgende elf lal In hel veld te kunnen brengen: Treytel; Dorjee, Joncic, Tetteroo, Pansier; F, v.d. Holde, Radovlc; Blok, Jacobs, Hanegem, Klelnjan. Linksachter Ab Fafié, die in de wedstrijd tegen Forluna '54 een ge broken jukbeen en een hersenschud ding opliep, heeft gisteren het zieken huis De Goddelijke Voorzienigheid in Sittard mogen verlaten. De blonde aanvoerder van Xerxes-DHC zal thuis nog ongeveer acht dagen bod moeten houden. Chris Kronshorst, die in dezelfde wedstrijd enkele ribben kneusde, is Inmiddels zover hersteld, dat hij weer mag lopen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Een merkwaardige overeenkomst in vorm tussen twee Rotterdamse havencompjexen heeft geleid tot de catastrofe van 31 maart 1943, meent de Bredase architect A. J. A. Hermans. Deze oud-Rotterdammer heeft zich verdiept in de achtergronden van het fatale Amerikaanse bom bardement, dat in de omgeving van het Marconiplein een groot gebied verwoestte. Daarbij vielen 326 doden en 400 gewonden De twee havengebieden die zo'n grote rol spelen ln de hypothese van de heer Hermans zijn het Merwcha- venoomplex en hel complex van IJh- sel-, Lek- en Kellehaven. Belde bestaan uit drie evenwijdige insteekhavons, met in belde gevallen op de kop een spoorwegemplacement. In beide gevallen ook ligt aan de an dere kant van dat emplacement een woongebied. De heer Hermans heeft van het USAF Aerospace Studies Instltu.e een rapportje gekregen waaruit blijkt dat do aanval van 31 maart 1943 als enige doel had de Rotterdamse werf van Wilton aan de Westkousdijk. Hij veronderstelt nu dat de vliegers van. do Achtste Amerikaanse Lucht macht bij hun „briefing" in Engeland opgedragen zal zijn evenwijdig aan het tussen de Vierhavenstruat en de Hudsonstraat gelegen spoorwegempla cement uit noordwestelijke richting op de werf aan te vliegen. Woonbebou wing zou daarbij aan hun linkerhand, een drietal Insteokhaverts nan hun rechterhand liggen. Achter de drie havens zou dan, in de .as van het emplacement, de te bombarderen werf van Wilton liggen. BEWOLKING ln verband met de bewolking boven en ln do omgeving van het doel heeft men echter, zo meent de heer Her mans, de drie „vingers" van de Mer- webaven aangezien voor de Ketle-, Lek- en IJsselhavon, De VUethaven Is gehouden voor de Koushavcn, Aanvliegen boven het tussen Schie- damseweg en Marconistraat gelegen spoorwegemplacement, waarvan de vliegers dachten dat het de tussen Hudsonstraat en Vicrhavensstraat bele gen rails waren, zijn de bommen pre cies op hot verlengde ervan afgewor pen, aldus de hypothese van de heer Hermans, Een bevestiging van zijn veronder stelling is niet te krijgen, omdat de 'Amerikaanse autoriteiten tot dusver hebben gezwegen over de oorzaak van hun falen op 31 maart 1943. Vijf jaar geleden kwam het Rotterdamsch Pa rool tot de conclusie dat onervaren heid van de piloten de belangrijkste oorzaak van de verwoesting van de woonwijk zou zijn geweest. Ah Fafié uil ziekenhuis (Van onze correspondent) DELFT, zaterdag. De laate-te ven de in de wedstrijd tegen Fortune '54 geblesseerde speler van Xerxes-DHC, aanvoerder Ab Fafié. Is vrijdag uit het ziekenhuis van Stt'ard ontslagen. Na het nemen van foto's bleek het niet noodzakelijk om Fafié, die een hersenschudding en een gebroken kaak opliep, naar het ziekenhuis ln zijn woonplaats Rotterdam te vervoe ren, Hij is naar zijn woning gebcacht, (Van een onzer verslagjevera) ROTTERDAM, raferdat Ia de mefro-trein is gistermiddag de eerste passagier onwel geworden. Het betrof hier de 21-Jarlge student Steven Al- ber/ Lier van de Meidoomslngel die in de pas geopende ondergrondse on wel werd. HU was op weg van het s'aiion Znldpleln naar slation Maas haven. De heer Lier Is naar hei Dijk- zig'ziekenhuis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag In de woning van de Rotterdamse makelaar .1, Tordlor aan de 's Lands werf la gis teravond Ingebroken. De makelaar werd gewekt door lawaai ln de keu ken, Toen hU de deur opendeed werd hU aangevallen en neergeslagen. De inbreker zag kans om te vluch ten. De heer Tordior heeft daarna de politic gebeld die mei het door hem opgegeven signalement in de omge ving de 33-jarige schilder A, J. S. aanhield. De man had geld op zak en bleek ook ingebroken te hebben in 3 naast elkaar gelegen panden nan cle 's Lands werf. DJAKARTA, zaterdag CANP1 Drie in Nederland gebouwde kust vaarders van de Indonesische (staats) Bordikari-HandelmaatschappR zijn in de haven van Tandjong Priok aange komen. De 208 dwl metende schepen, de Annera 2, 3 en 4. zullen in het ge bied van de Molukken worden ge bruikt. Volgens een woordvoerder van hel ministerie van scheepvaart hebben do schepen een geslaagde reis van Ne derland via'Kaap de Goede Hoop naar Indonesië gemaakt. De reis- duurde v(|f maanden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag, Van nacht rond half twee Is de 41-jarige Pleter Niplue in de omgeving van de Zalmhaven neergeslagen. Hij werd aangevallen door de 19-jarige frem- mer A.V.T., die door de politie in be waring is gesteld. De heer Nipius moest naar het Dijkzigtziekenhuis worden vervoerd. Hans Venneker tijdens de periode dat hij nog voor Feijenoord uitkwam. Zijn nieuwe club NEC acht hij morgen in het Stadion niet kansloos. ROTTERDAM, zaterdag. Voor een Italiaanse firma, die zich bezig houdt met olie-explob alle ter zee. tAUVBHTBNUE» i f De behandeling ia zakelijk, soepel en snel. Zoals reeds honderdduizenden gezinnen hebben ervaren. Op wettelijke voorwaarden binnen 5-10 dagen contant geld tot 9.000,—. Aflossingen in maximaal 3 Jaar. Geen borg. Zonodig 3 maanden gratia uitstel van aflossing. Kwijtschelden restant lening bij overlijden. N.V. NATIONALE VOLKSBANK Rotterdam Dsn Haag Amsterdam Mauritswag 45 tot. 13S FUvlarvlamarkt 4 tel. 638 Waatelndeio tel. 237271 fADVERTENTIE WAAR ELKE HUISVROUW VAN DROOMT - NU BIJ te MlDDELLANDSTR, 70-72 TEL. 235327-230340 gaat I.H.C. Holland een mammoet- drijvende-kraaa volgens uniek ont werp bouwen. Als normale draaikraan kan 500 ton worden gehesen. Voor zwaardere las ten wordt het onderste einde van de kraanarm doorgeknikt en op het dek gesteund. De kraan kan dan niét draaien, maar doet dienst als drijvend bok met een hijsvermogen van 1000 ton. De mammoetkraan zal o.a. wor den fgebruikt voor het plaatsen van zgn. „."Well-jackets" op aangeboorde olie- of gasputtcn in zee. De kraan wordt gebouwd op de bak „p.m. 24" van de opdrachtgever. DEN HAAG, za- Uflli tiull terdag. In een wedstrijd voor de nationale ijshockey- competitie heeft Hijs Hokij gister avond in Den Haag met 21—0 van Rotterdam gewonnen, de tussenstan den van deze ontmoeting, die werd bijgewoond door 2000 toeschouwers waren 50. 60, 10—0. TTANS VENNEKER (22), die na zeven jaar Fejjenoord aan zijn eerste seizoen bij NEC bezig is en ook daar een schutter van formaat blijkt (bij scoorde 15 doelpunten in 19 wedstrijden) keert morgen terug in de „Kuip". 0e man, dfe er niets voor voelde om altijd een tweede rol te moeten spelen, noemt het „een heïe gebeurtenis". „Ik heb er toch zekere triomfen gevierd", zegt hij. „Ik hoop dat de mensen me niet vergeten zijn. Ik heb de indruk dat ik het Rotterdamse publiek nooit tegen heb gehad. Waarschijnlijk omdat ik me altijd volledig heb gegeven. Het is leuk als je wat betekent voor de mensen." Over de strijd van morgen; „We zullen niet met de ge» dachte het veld ingaan: we verliezen toch. AI# we nuchter zijn. en dat is NEC ook, moeten we bekennen dat FeUen- oord gewoon meer klasse heeft. Maar dat betekent niet dat we geen kans'zouden hebben. Tenslotte is het Xerxes/ DHC ook gelukt hl het Stadion te winnen en waarom zou het on» dan niet lukken? We zullen ons voor honderd procent geven en misschien wel voor tweehonderd pro cent. Maar als we verliezen zullen we niet teleurgesteld zUn. "We zullen proberen een conse quente mandekking toe te passen. Het haalt toch niets uit om iemand een dubbele bewaking te geven, want dan lopen er weer anderen vrij. Onze trainer Jan Remmers zal er nooit toe overgaan om aanvallen de spelers door verdedigers te ver vangen. Hij zal ook nooit een speler die niet voldoet in een wedstrijd vervangen. Al Speelt iemand Vijfen tachtig minuten slechts." Hans Venneker blijkt door de grote nederlagen die NEC In de eerste KgigIJ het zoeken naar een parkeerplaats stel ik ie dere morgen bedroefd vast, dat onze nyverc gemeente er ken nelijk een liefhebberij van maakt voor bet parkoren van auto's ui termate geschikte terreintjes on klaar te maken of althans in ver waarloosde toestand te houden. Als er nu maar eens Iemand by de gemeente was die mij kon duide lijk maken waarom dit moet. EEN inwoner van Rotterdam die dertig dagen in een sanatorium had doorgebracht werd bij zijn thuiskomst zo verwelkomd. De adverterende mensheid had voor hem de papieren loper uitgelegd. Het Is mij een volslagen raadsel my»p|4- waarom bijvoorbeeld de brede strook LAIC L grond aan de Westblaak niet geschikt 1 j j wordt gemaakt als parkeerruimte. Zou tr<lITSpl&lTt3/tÏ0S het nu zoveel moeite zijn en zou het nu zoveel kosten om de 2aak hier wat te egaliseren. Er kunnen tientallen au to's staan. Men zou bijvoorbeeld eens kunnen beginnen met het verwijderen van een lichtmast die hier om ondui delijke redenen is neergelegd. Ik weet, dat de gemeente Rotterdam graag zo veel mogelijk auto's uit de binnenstad wil weren, maar dat dat op deze manier moet gaat er bij mij moeilijk in. Maandag 8 januari Is de maande lijkse sirene-lunch ran de remon strants-gereformeerde gemeenle ge- wijd aan de experimentele transplanta- ttcbiologle, een onderwerp dat gezien de actualiteit stellig belangstelling zal trekken. Spreker is prof. dr. D. W. van Bek- kum, die op 27 oktober te Leiden zijn inaugurele rede hield als bijzonder hoogleraar in de experimentele trans- plantatiebiologie. De sirene-lunches duren zoals steeds van 12.30 tot 13.30 uut. ROTTERDAM is bezig de lang pa rkeerders te weren. Dat doet men met parkeermeters. Hier ziet u het resultaat. Van de 45 parkeermeters op het terrein bij het politiebureau worden er per dag vijf of'zes gebruikt/Er is ruimte genoeg voor kortparkeer ders. Waar blijven ze? helft van de competitie tegen Ajax en Feijenoord heeft geleden, niet ge schokt te zijn. Hij zegt: „We zijn (nog) geen topploeg, maar een goede middenmoter. Dat hebben de resul taten toch wel uitgewezen." En even later; „Ik ben een groot voorstander van aanvallend voetbal. Daarvoor ben je natuurlijk afhanke lijk van je eigen spelers en de tegen standers. NEC heeft geen spelers voor betonvoetbal. En het Is niet mogelijk om de ene week aanvallend en de andere week verdedigend te spelen. Natuurllik moet je wel eens van het 4-2-4 afwijken. Tegen ploe gen als Sparta, Go Ahead, ADO en ook morgen tegen Feijenoord Bpelen we 4-3-3. Dan speel ik in de middel ste drie. Ik vind het fijn om daar te spelen. Ik houd er van te zwerven. In de thuiswedstrijd tegen Feijenoord speelden we voor het eerst met een „Ausputzer", Herbert Bonnen, Dat was een probeersel. Heit werd een mislukking, In die wed strijd althans. Ja, tegen Aiax werd het 8I. Maar toen heelt alles tegengezeten, wat maar tegen kon zitten. We hoe ven er niet over te redetwisten dat Ajax gewoon beter was. Maar we kwamen al snel door een doel punt in eigen goal achter en dan ga je niet verdedigen. Het is kwats om dat te proberen de nederlaag zo klein mogelijk te houden. Als je dan met bijvoorbeeld 2—1 verliest, ga je jezelf en je medespelers allerlei ver wijten maken. Zo van; had ik die kans maar niet gemist en wat een blunder van de keeper. Dat komt de s'emmïng in de ploeg niet ten goede. Bij een grote nederlaag maakt een goal meer of minder niets uit." Hans Venneker, die drie maanden, werkzaam is geweest als vertegen woordiger bij Omni-sport in Hilie- gom, maar momenteel werkloos is, moet toegeven, dat zijn nieuwe club de laatste tijd wat minder op dreef is. „Beker- en oefenwedstrijden mee gerekend hebben we nu al zo'n der tig keer met bijna dezelfde spelers gespeeld. Maar Ajax heeft ook last van een inzinking gehad en Feijenoord heeft er nu mee te kam pen." Vergroot dat de kansen van NEC? H, V.: „Ach, je vraagt je af hoeveel minder Feijenoord moet spelen, voordat wij er van kunnen winnen p EMEDD^LD bezoeken rood de twintig duizend voetballiefheb bers de thuiswedstrijden van NEC. De verwachtingen van dat publiek zijn anders gesteld dan in bijvoor beeld Rotterdam. Als we met 50 verUezen, maar aanvallend spelen fluit het publiek om niet uit. In de Goffert zwepen de mensen je op. Misschien komt het daardoor dat we in uitwedstrijden zulke slechte resultaten behalen. Den gooien we er natuurlijk niet met de pet naar. maar dan ben je zó gela den, ondanks het feit dat er altijd wel een paar duizend supporter» meegaan." De overgang van Feijenoord naar NEC in Venneker enorm'meegeval len. „Ik ben door de spelers en de trainer snel opgenomen. En ook door het publiek, maar dat kwam natuur lijk door de resultaten. De mensen kijken uiteindelijk naar de doelpun ten. En Lk ben Iemand die het doel gemakkelijk kan vinden. Ja, hoe komt dat? Misschien is het in percentages uit te drukken. Et komt 20 pet. geluk bij, 60 pet. voor bereidend werk van je medespeler» en 20 pet. moet je zelf doen. Maar dat gaat natuurlijk niet altyd op. Dikwijls moet je ook het voorberei dende werk zelf doen," 'o HANS REISmANN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1