'Schiedijk voer bij goed weer op rots' coupons 20 NVSH ONTVANGT SUBSIDIE VAN BIJNA DRIE TON Reacties binnen KVP na kandidaatstelling lermien kaas* uit het vuistje 'Welvaart schept nieuwe problemen' BEMANNINGSLEDEN OP SCHIPHOL Brandweerlieden gewond door explosie in vleesfabriek Oud-burgemeester van Maastricht ereburger van Aken Verkeer had weinig hinder van gladheid CHROESJTSJEW GEKNIPT UIT RUSSISCHE FILM tot 50% korting 5,90 Kamerlid gewond bij botsing met paard Humanistische verzorgers in strafgestichten geïnstalleerd Bij botsing op boom 2 doden Zwarte Zee helpt brandend schip Voor consultatiebureaus Mr. JURGENS: WIJ WILLEN ÉÉN RADICAAL ALS VICE- VOORZITTER" GEEN ONTSLAGEN DOOR OPHEFFING WEEKBLAD CRI pag. 4 - maandag 8 januari 1968 (Van. een onzer verslaggevers) SCHIPHOL, maandag „Het was windstil, het zicht was goed. Hoewel het donker was, kon je de kust goed zien." Zo schetste gisteren tweede stuurman L. van der Put (31) van de donderdag voor de Canadese westkust gezonken vrachtvaar der Schiedijk (7600 ton) van de Holland-Amerika Lijn de om standigheden, waaronder dit schip is vergaan. In de eerste be richten over deze scheepsramp werd gesproken over zware storm en mistig weer. Hij en 32 van zijn modeschepe lingen keerden gistermiddag met een chartervliegtuig naar Neder land terug. Met vijf van hen stond hij op Schiphol verslaggevers te woord. Dat waren de hoofdwerk tuigkundige H. Moenen (59) uit Nieuwkoop, tweede werktuigkun dige H. F. de Jonge (31) uit Oos terhout, derde werktuigkundige J. Bergsma (26) utt Amsterdam, en de belde volmatrozen A. van der Horst (24) en B. Vink (26). belden uit Rotterdam, „Ik was woensdagavond om streeks half tien in mUn hut," zo vertelde stuurman Van der Put, „toen tk voelde dat we tets raak ten. De rende naar bulten met de eerste stuurman en de hofmeester die het ook gemerkt hadden. Waar zij gebleven z(]n weet tk niet. Ik ben naar de brug gegaan. Daar waren de kapitein, de derde stuur man die de wacht had en de roer ganger. En dan de loods uit Gold River, die aan boord was gekomen, toen wc die haven een paar uur eerder hadden verlaten." aldus de stuurman. Rotseiland „We zaten op een steil uit het water oprijzend rotseiland met een lichtbaken erop. Ik heb niet de in druk dat er van een technische fout sprake is geweest. Of de loods, een man van 61 jaar, een navlga- tiefout heeft gemaakt weet ik niet. ik heb na de stranding niet met hem gesproken want Ik kreeg de indruk dat hij een shock had". „Bovendien, we zijn direct aan het werk gegaan om de sloepen te strijken. Al heel gsuw zijn 18 man in de eerste sloep gegaan, ongeveer ten half uur na de stranding en ongeveer twintig minuten later gingen de overigen met do tweede sloep van boord! Behalve de kapi tein en vijf man. Die vijf zijn later in een dinghy van boord gegaan. De kapitein, Arie van Dijk uit Tweede stuurman L. van der Put (links) en hoofdwerktuigkundige H. Moenen vertellen op Schiphol over de ondergang van hun schip, de Schiedijk, voor de westkust van Canada. Voorschoten, is voortdurend aan boord gebleven. Vlak voordat het schip donderdagmiddag onder wa ter verdween stapte hij over op de sleepboot die aan de Schiedijk had vastgemaakt om te proberen hol schip nog te bergen. „De bemanningsleden die m de beide schepen waren gegaan heb ben ongeveer zes uur rondgedre ven. Toen zijn /ij door een tjsbrc- ker aan boord genomen. Het water was rustig, er waren geen gewon den maar het was wel erg koud Zo verklaarde stuurman Van der Put. Gapend gat Volgens hom is de Schledyk met het voorschip ter hoogte van ruim 2 aan stuurboord op de rotskust gelopen. De scheepswand vertoon de op die plaats een gapend gat. De zes schepelingen verklaarden niet te begrijpen hoe het mogelijk was, dat het schip onder deze om standigheden op de kust liep. De kapitein en zes leden van de be manning zyn nog achtergebleven om de Canadese autoriteiten In lichtingen te geven bij het onder zoek van deze scheepsramp. De Schiedijk vertrok op 27 no vember uit Rotterdam. In Gold Ri ver had het schip houtpulp geladen en het was van die haven onder weg naar Portland (Oregon, V.S.) toen de ramp gebeurde. Een van de vertegenwoordigers van de HAL, die op Schiphol wa ren bij de aankomst van de beman ning, zei dat het nog niet bekend was of het mogelijk zal zijn de Schiedijk te lichten en te bergen. Het schip wed negentien jaar ge leden m Ierland gebouwd als stoomschip en omgebouwd tot mo torschip toen het elf jaar oud was. (Van ome correspondent) MEPPEL, maandag. BU een ex plosie tijdens een verder onschuldig brandje In de vleeswarenfabrlek Gcbrs. D enger ink le Meppel t(jn za terdagmorgen tien brandweerlieden gewond. Drie hunner, de heren K. Gort, G. Gort en A. van der Haar moesten ln het eickenhnts worden op genomen. Alle gewonden liepen min of meer ernstige brandwonden op aan gezicht en handen, door de bij de explosie ontstane steekvlam en door de lucht druk wegspattend vet van de overver hitte worsten. De eerste brand ontstond toen gas fitters in de worstrokerij een nieuwe meter en afsluiter plaatsten. Volgens de politie zijn daarbij alle voorschrif ten in acht genomen. De mannen wis ten echter niet dat een kachel in de nabijheid nog brandde. Het vuur in deze kachel deed het bij de werk zaamheden wegstromende gas ont branden. De brandweer die er spoedig was, legde in de toevoer in de straat een noodafsluiling, waarlangs echter toch nog gas in de rokerij moet zijn ge stroomd. De brand laaide weer op, waardoor het gas explodeerde. De schade in het bedrijf is nog niet bekend. Een grote voorraad worst werd voor consumptie ongeschikt. Het gebouw kreeg schade aan muren en dak. AKEN, maandag (ANP). Zater dag is de oud-burgemeester van Maastricht, mr. W. Mlohlels baron van KcBsenich, in de raadszaal te Aken onderaohelden met het ere burgerschap van deze stad. Deze onderscheiding werd hem toe gekend als erkenning van het streven tot betere verstandhouding tussen Ne derland en Duitsland en Maastricht en Aken. Hij was de eerste na de tweede we reldoorlog die de eeuwenoude vriend schapsbanden, die steeds tussen Maas tricht en Aken hadden bestaan, weer aanknoopte. Het certificaat, behorende bij de onderscheiding, werd hem uitgereikt door de Oberbürgermeister van Aken. dr. H. Heusch. De plechtigheid werd bijgewoond door een gezant van de Nederlandse ambassade te Bonn en door het voltallige gemeentebestuur van Maastricht onder leiding van de nieuwe burgemeester van Maastricht, mr. A. Baeten. Mr. Mlchiels baron van Kessenich is de eerste buitenlander, aan wie het ereburgerschap van Aken werd toege kend. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Hoe wel sneeuw, hagel, mist en vorst gis teren en vannacht in een groot ge deelte van het land en vooral in het noorden op veel plaatsen tot gladde wegen hebben geleid zijn er geen ern stige ongelukken of verkeersmoeilijk heden ontstaan. Vooral op de grote wegen en in de steden zijn de over heidsdiensten tijdig in actie gekomen om door strooien de gladheid te be strijden. De Spoorwegen hebben in het noor den van het land af en toe wat ver traging gehad door vastgesneeuwde wissels. Treinen uit het buitenland kwamen af en toe zelfs met aanzien lijke vertraging aan. Enkele autobu sondernemingen deelden mede dat voor zover er van gladde wegen spra ke was er toch geen noemenswaardige vertragingen voorkwamen. MOSKOU, maandag (NY Times, AFP).Russische televisiekijkers hebben dit weekeinde in een sterk gecensureerde documentaire over de jaren 1956-'57 vnn oud-premier Chroesjtsjew niet meer gezien dan diens kalende arhter- hoofd en zelfs dit was moeilijk te ontwaren. o Er werd geen melding gemaakt van de historische rede die Chroesjtsjew ln 1956 uitsprak op het twintigste partijcongres om dc misbruiken van het stalinistisch bewind aan de kaak te stellen. Ook de Chinese partijleider Mao Tse-toeng, die ln de betrokken periode een bezoek bracht aan Moskou, was uit de film geknipt. uw Modehui» Amsterdam Je hebt een zoute smaak. door MEIJER SLÜYSER Ruim 200 pagina's op prachtig papier, gevoelige illustratie» van Wira Bij moer met foto's uit de verzameling van Spook, Verkrijgbaar bij hijkantoren, agenten en bezorgers, alsmede de boekhandel, of rechtstreeks bij N.V. Het Parool, afd. ulb gevertj. Postbus 483, A'dam. (Van onze correspondent) BAARN, maandag. Bij een ver keersongeluk op de Biltseweg nabij Pa lels Soestdijk in Baarn is gisteren het 59-jarige KVP Eerste Kamerlid N. F. A. Vugts uit Den Haag gewond ge raakt ioen hij met zijn auto in botsing kwam mej een overstekend paard. Het Kamerlid, tevens lid van de Haagse gemeenteraad kreeg een hersenschud ding en diverse hoofdwonden. Zijn auto werd totaal vernield. Het paard kreeg twee gebroken be nen en moest worden afgemaakt. Het dier. eigendom van een manegehouder int Soest, had achter paleis Soestdijk in de bossen zijn amazone afgeworpen en was daarna op hol geslagen. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag Op een bijeenkomst ln het Jaarbeursrestan- rant te Utrecht z(|n zaterdagmiddag den beroepskrachten voor de biuna- nh'ische geestelijke verzorging in a'rafgestichten geïnstalleerd. Zü ne men als gevolg van een wijziging in de Gevangenismaatregel vanaf I Ja nuari de verzorging over van ruim zes ig vrijwilligers. De heer P. A, Pols uit Amersfoort, centraal geestehjk raadsman van het Humanistisch Verbond, pleitte er in een toespraak voor de delinquent als geluk waardig te zien. „De misdadiger leeft niet meer zo geïsoleerd als vijf entwintig jaar geleden", aldus de heer Pols, „maar ondanks aüe vernieu wing in de wijze van benaderen blijft het gevaar bestaan, dat de delinquent te veel als object wordt beschouwd. Daar moeten wij voor oppassen, om dat dit frustrerend kan werken. Wil moeten proberen de delinquent als subject, als gelijkwaardig te zien". De nieuwe fulltime-geestelijke ver zorgers hebben ieder een rayon toege wezen gekregen. Het zijn de heren A. van Dam uit Amsterdam, A. Kleboom uit Rotterdam, A. Sehoemaker uit Utrecht, C, H. J. Waasdorp uit Den Haag.TVt. Th. Bethume uit Arnhem, F. A van Hage uit Haarlem, H, J. G. de Jong uit Den Bosch, E. A. Remmers waal uit Zwolle, W. A. M. ter Horst van Deiden uit Groningen en C. Ui- te nbogaard uit Amersfoort. (Van onze correspondenten) LOENEN AAN DE VECHT, maan dag. Op de rijksstraatweg onder de gemeente Loenen ter hoogte van het landgoed „Overbolland' zijn gister avond om kwart voor zeven de I9-Ja- rlge J. Emmer uit Amsterdam en de 18-jarige mej. Th. A Poppen uit Hil versum om het leven gekomen toen hun auto uit de bocht vloog en tegen een boom botste. De overige drie in zittenden liepen lichte verwondingen op. HAARLEM. De 83-jarige C. Homberg overleed zaterdag aan de gevolgen van een ongeluk dat hem dinsdag overkwam, waarbij hij op de flets door een bromfietser werd aan gereden. SITTARD. Zondagmiddag over leed de 76-jarige J Marks uit Suste- ren. Op 28 december werd hij te voet door een personenauto in zijn woon plaats aangereden. UTRECHT. In het afgelopen weekeinde is in het Onze Lieve Vrou wegasthuis in Amsterdam de 33-jarlge M. F. Valentljn uit Wllnis overleden. Hij werd op nieuwjaarsdag zwaar ge wond toen hij met zijn auto op de rijksweg Utrecht-Amsterdam bij Ab coude legen het hek van een viaduct reed en over de kop sloeg. PORTLAND, maandag- (Reuter, AP). De Nederlandse sleepboot Zwarte Zee van L. Smit en Co.'s In ternationale Sleepdienst te Rotterdam heeft gisteren het Noorse vrachtschip Tornar (6410 ton) op sleeptoouw geno men, dat voor de kust van Zuid-Aus- tralie' in brand was gevlogen, De agenten in Portland voor de Wilhelmsen Lijn, eigenaar van de To rnar, hebben verklaard dat het schip naar Melbourne wordt gesleept. De reis zal waarschijnlijk twee dagen du- pen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag, De Stichting consultatiebureaus voor huwelijks- en geslachtsleven krijgt over de jaren 1966 en 1967 een subsidie van het rijk van f 280.000,—. Een definitieve subsidie-rege ling is nog niet gereed, maar verwacht wordt, dat over 1968 een subsidie van circa 160.000,ter beschikking van de stichting zal komen. Dit deelde NVSH-voorzitster dr. Mary Zeldenrust-Noordanus zaterdag mee tijdens de in Rotterdam gehouden nieuwjaarsbijeenkomst van de NVSH en de stichting consultatiebureau'». Door deze subsidietoezegging hoeft het werk van de stichting niet langer stil te staan. In 1Ö68 wordt begonnen met spreekuren in Nijmegen, Den Bosch en Harlmgen en welldcht ook in Heersnveen. Tilburg en Breda, Men streeft ernaar om een spreekuur te houden in iedere plaats van meer dan 20.000 inwoners. De verwerkelijking van deze laatste plannen zal echter nog wel enige tijd op zich laten wachten, omdat de fi nanciële mogelijkheden nog niet toe reikend zijn. Nieuwe panden De spreekuurmogelijkheden ln Am sterdam zullen binnenkort worden uitgebreid. In de hoofdstad krijgt het bureau binnenkort de beschikking over een ruimer pand aan de Over toom. Ook Den Haag verwacht bin nenkort een nieuw pand te krijgen, waardoor meer spreekuren gehouden kunnen worden. De centrale diensten van NVSH en Stichting consultatiebureaus, tot nu toe verspreid over verschillende Haagse panden, zullen bmnen twee maanden gezamenlijk gevestigd wor den in een nieuw gebouw aan de Prinses Beatrixlaan in Den Haag. Me vrouw Zeldenrust zei voorts, dat de stichting, vooruitlopend op de aanne ming van het wetsontwerp inzake voorbehoedmiddelen, door de stich ting vervaardigde of geïmporteerde voorbeboedmidelen zal gaan verkopen via de in de wet aangewezen kanalen en nle* zoals nu alleen via de consultatiebureaus. (ADVERTENTIE) voedzaam gemakkelijk lekker (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag. Bij het secretariaat van de KVP in Den Haag zijn sinds do vergade ring van het partijbestuur zater dag in Baarn, een aantal protes ten binnengekomen tegen de wij ze waarop de ontwerp-kandida- tenlijst is samengesteld. De regionale kandidaten me vrouw D. A. de Jager uit Heerlen en de heer J. J. G. Tonnaer uit Hoensbroek bedankten voor een kandidatuur, omdat het chris ten-radicale element, naar zij beiden verklaarden, in de officië le kandidaatstelling onvoldoende tot uiting was gekomen. Mr. Aalberse, die op het KVP-bureau een. persconferentie leidde, zei Ier toelichting, dat de meerderheid van het partijbestuur geen bezwaren had tegen de persoon van drs. Bo gaers. Hij was als kandidaat voor het vice-voorzitterschap afgewezen, omdat men „geen frontstrijders van enigerlei richting" tn het nieuwe partij presidium wilde hebben. Het aftredende dagelijks bestuur had, aldus mr. Aalberse, de commissie die eerder in de week een concept- voordracht had opgesteld, met de Instructie uitgerust, dat er „objec tieve criteria" moesten worden aan gelegd. De radicalen hebben verklaard, de lieer Van der Stee, die zichzelf als een toegewijd aanhanger van de denkbeelden van stroming-1 be schouwt, als voorzitter te kunnen aanvaarden. De opvolger van mr. Aalberse verklaarde op zijn beurt, dat hij niet weet wat hij zou doen als de bestuursraad op 10 februari dra. Bogaers toch tot vice-voorzitter zou kiezen. „Ik zal mij dan totaal opnieuw moeten beraden," zei hij. Het was echter „uitermate onwaar schijnlijk" dat hij dan het voorzit terschap zou aanvaar'en, zei hij tenslotte desgevraagd. De heer Van der Stee kreeg zaterdag 29 stemmen, het Tweede-Kamerlid P. J. Engels, die kandidaat was ge steld voor het geval het partijbe stuur een lid van de fractie als par tijvoorzitter wilde voordragen, kreeg 4 stemmen. De radicalen hebben zaterdag, volgens mr. Aalberse, geelst dat zowel drs. Bogaers als de heer Van der Gun als vice-voorzitter zouden worden voorgedragen. De vergadering te op voorstel van de leiding tweemaal geschorst om gewijzigde voorstellen met de radicalen te bespreken, maar de radicalen „stelden eisen en het bleven eisen", aldus de heer Aal berse. De heer Van der Stee deed onder meer een voorstel om de heer van der Gun vice-voorzitter te maken en drs. Bogaers lid van het dagelijks bestuur. De radicalen wezen aat van de hand. Onjuist De Amsterdamse kr in (voorzitter mr. Erik Jnrreni heeft tégenover ons de toelichting van mr. Aalbertè op de persconferentie over de eis via twee vice-voorzittersschappen voor de radioalen als „volstrekt on juist" gekwalificeerd. „Wij hebben alleen drs. Bogaers als onze kandi daat voor het presidium naar voren geschoven", aldus de heer Jurgens, Over de kandidatuur van de beer Van der Gun Is „niet serieus gedis cussieerd", „WO hebben aan het be gin van de vergadering duidelijk la ten weten dat w(J aan één vice- voonitterschap zouden vasthouden." De heer Jurgens beraadt zich er nog over of hij nog langer lid blijft van de groep van „achttien". Hij verte genwoordigt daarin de radicalen sa men met oud-premier mr. Cals. Brokken De Limburgse kringvoorzitter drs. H. Veringa heeft gisteravond ge zegd, serieuze pogingen te zullen doen om „de brokken van Baarn" te lij men. Hij doet dat samen met de kring voorzitters van Tilburg en Den Bosch. De laatste, ir. J, L. Th. Siep- mann, heeft de gang van zaken in Baarn „bijzonder betreurenswaar dig" genoemd. Volgens drs. Veringa, die door de radicalen voor een plaats in het dagelijks bestuur kan didaat was gesteld, kan de leiding van de KVP het niet stellen zonder de inbreng van de radicalen. De heer Veringa is niet bereid een aan vullende plaats ln het partijbestuur te aanvaarden, De nieuwe' jongerenvoorzitter, Gidi van Dongen, die ook voor het dage lijks bestuur Is voorgedragen, heeft ons gisteravond gezegd, zeer teleur gesteld te z(jn in de houding van de nieuwe partijvoorzitter tegenover de heer Bogaers. „Ik ben persoonlijk niet van plan in de gegeven om standigheden aan de werkzaamhe den van het dagelijks bestuur mee te doen", zei hy. De beer Van Dongen, die zei dat de jongerenraad van de KVP achter hem steftt, zou eeret overleg met xyn jongerenbestuur plegen. PROF. LIEFTINCK: HILVERSUM, maandag (ANP) „Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er in Ne derland een aantal nieuwe pro blemen zijn ontstaan, die ver band houden met de veel grotere welvaart die er heerst.Boven dien bestaat er wel eens de in druk dat hier alles kan, zodat men niet meer zo nauwkeurig zijn keuze hoeft te bepalen tus sen wat men doet en laat. Men staat als het ware voor het pro bleem hoe we onze welvaart kun nen opsouperen." Dit zei professor dr. P. Lleftinck, woordvoerder van de wereldbank en van het In'er nationale Monetaire Fonds, in de KRO-televisie uitzending „Silhouet" van gisteravond. „U be grijpt dat, vanuit de sfeer waarin Ik ln Nederland heb gewerkt, me dat wel eens met de oogharen doet knippe ren", altlus professor Lleftinck. Ten aanzien van de stijging van het kostenpeil zei dr. Lieftinck, dat dit niet aanzienlijk is gestegen m tegen stelling tot het welvaartsniveau. „Het kostenniveau is echter wel zodanig gestegen dat men zich afvraagt of we daarin niet een beetje te ver zun ge gaan. \Ve zijn op de rand gekomen waarin het kostenpeil een gevaarlijk element zou kunnen worden met het oog op onze concurrentiepositie op de wereldmarkt". De heer Lieftinck had de indruk dat Nederland op het gebied van de socia le voorzieningen vrij ver is gegaan in bepaalde richtingen en dat een zeker afremmen van die ontwikkeling zeker op zijn plaats zou zijn. „Het leidt tot een belasting van onze begroting die grote problemen begint op te werpen, terwijl er andere terreinen zqn waar op uitgaven nodig en gewenst zijn, bijvoorbeeld ontwikkelingshulp." Ongewenst Ten aanzien van de arbeidsprestatie van toen en nu, meende de heer Lief tinck, dat met het bereiken van volle dige werkgelegenheid en zelfs wel van een overmatige werkgelegenheid een zekere verzwakking is opgetre den in die arbeidsprestatie, „Mis schien", aldus de heer Lieftinck, „dat het verschijnsel van een opkomende werkloosheid, dat weer aan het her stellen is op zichzelf ongewenst en be treurenswaardig is, maar ik denk toch wel eens met grote waardering en een zeker helm wee terug aan die tijd van het herstel toen de uiterste krachtsinspanning werd geleverd door het hele Nederlandse volk. Men kan natuurlijk niet verwachten dat dat onder normale omstandighe den in dezelfde mate het geval zal zijn, maar hard werken blijft naar mijn mening een deugd en een wel vaartsbron die het hele Nederlandse volk zoveel mogelijk zou moeten be trachten". Goud Een van de aanleidingen van de moeilijkheden, waarmee het interna tionale monetaire stelsel te kampen heeft, noemde de heer Lieftinck de verminderde stijging van de goudpro- duktle. Bovendien vloeit van wat er aan goud geproduceerd wordt dé laat ste twee, drie Jaar eigenlijk niet meer in de monetaire reserves van de verschillende landen die een reserve aanhouden, maar in commerciële ka nalen. „Dat doet in brede kringen de vrees koesteren dat er wel eens een toestand zou kunnen ontstaan, waarin de men sen bereid zouden zijn om elke prijs te betalen voor het goud waardoor de vaste goudprijs, die op het ogenblik bestaat tussen de dollar en het goud, aan het wankelen zou raken. Dat zou in technische termen betekenen: een devalutatie' van de dollar tegenover goud. Dat Is een van de redenen waarom er ongerustheid bestaat bij degenen die tekorten van Amerika betaald krijgen in dollars". (Van onze economische redactie) HAARLEM, maandag Voor de bijna twintig leden van de redactie van het opgeheven weekblad Cri Is binnen het Spaaraestadooncern werk gevonden. Eind vorig jaar werd bekend ge maakt dat Ori dit jaar niet meer zou verschijnen. Het blad dat volgens de laatste accountantsverklaring een op lage had van ruim 200.000 was niet meer rendabel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1