Eerste vrouw in Rotterdamse KvK Kurt Linder heeft Kreijermaat nog niet afgeschreven ROTTERDAMS DAGB ft Oh, die ideeënbus Dammers strijden om persoonlijke titels DRA. N. SMIT-KROES Tournee 1968 Nederlands Studenten Orkest ROTTERDAM RIJNMOND Mannenwereld mm Commissies R.T.M.-passagiers kunnen niet met cheijues betalen Amateurs strijden1 in Odeon om districtstitels nSrcmV ROTTERDAM, IrX JtTJik I dinsdag. Op maan dag 15 januari a.s. zal in gebouw Odeon te Rotterdam een aanvang worden gemaakt met de amateurboks- kampioenscbappen 1968 van het di strict Zuid-Holland in de N en C klas se. Eddy Trey tel aan hand geblesseerd Tijger Ludwig door echtgenote van dood gered Mariniers maken mars door stad Vertrouwen Ajax-Feijenoord Metrojeugd Sneltram Naar Engeland Sirenelunch Eerste paal veslagen voor ESSO-nieuwbouw BLIJDORP KREEG IN '67 MINDER BEZOEKERS Organen pag. 4 - dinsdag 9 januari !%68 (Van een onzer verslaggevers) J^OCTOKANDA Ncclir Smit' Kroes, 26 jaar, echtgenote van een marine-officier, is lid van tie Kotterrlanise Kamer van Koophandel geworden. Een instituut, dat sinds de vo rige eeuw uitsluitend uit man nen bestaat. Wie veronderstelt dat me vrouw Smit (goeclgeklecd, op gestoken haar) deskundige op bet gebied van haven- en ver- voerseconomic - haar nietiwvcr- worvcn lidmaatschap ziet als een overwinning van het vrou welijk geslacht, vergist zich. ..TV bon wél enigszins ver- """:H over de publiciteit die urnn is gegeven dat vind rii "enii k veel merk wnardipor. 'loor mijn werk ben ik gewoon 'n een „mannenwereld" te ver- Veren. Ik ben a] geruime tijd di rectielid in het bedrijf van mijn vader „Z wat ra" transport-, hijs- en montagebedrijf". Drie jaar geleden studeerde me vrouw Smit af aan de N.E.H. Zij 1b nu niet ontevreden over haar keuzo van toen: economie. „Dat onderwerp Interesseerde me. Die zakelijke be langstelling is me al van huls uit meegegeven. Ik werd daar In ons bedrijf natuurlijk mee geconfron teerd. Maar het is geen gemotiveerde keus geweest min of meer toeval lig is het economie geworden. De spe cialisatie In haven- en vervoersza- ken komt, ol klinkt het wat over dreven, door de dynamiek van Rot terdam. Je wordt er door gegrepen." Plannen voor een proefschrift zijn er niet. „Nee, ik zie van nabij hoe veel werk zon proefschrift kost - bloed, zweet en tranen". LTAAR visie op de vervoersecono- mle ligt dat voor de vrouw anders dan bij een man? „ïk geloof niet zo in verschil van een mannelijke cn een vrouwelijke benadering. Met mijn vader is er al tijd een prettige verstandhouding geweest. Ik ben in die mannenwe reld gegroeid, als u dat zo wilt noe men". De nieuwjaarsbijeenkomst van de K.V.K., waar zij als nieuw lid werd voorgesteld. Was er verbazing over haar aanwezigheid" „Als ze verbaasd waren, wisten ze Neelie Smit-Kroas: 'gegrepen door dynamiek...' dat meesterlijk te verbergen. Maar ik heb er niets van gemerkt". Over de combinatie huwelijk en een veeleisende baan*. „Het is heel goed te doen. In principe moet een huwelijk geen beletsel vormen voor een werkkring. Sommige vrouwen ambiëren het niet, maar Ik geloof dat Ik alleen in een huishouding nooit gelukkig zou kunnen worden." Uit noofde van zijn beroep is haar echtgenoot luitenant ter zee 2de klasse bij de Marine in Den Helder vaak afwezig. „Maar ik heb het voordeel dat ik een flat in de Lijn baan heb, met een Btukje groen voor de deur" NTUSSEN zijn er ai enkele com missies waarvan mevrouw Smit deel gaat uitmaken: scheepvaartbe- langen, E.E.G.-vervoerspolitiek en land- en luchtverkeer. Dra. Smit- Kroes, lachend: „Bij de nieuwjaars bijeenkomst kwam uit de zaal de reactie: als er nog over koopavonden moet worden gesproken moet u het maar doen Zegt dan dat ze geen spijt heeft van haar studierichting: Vervoers- problamatiek is een van de meest dynamische takken van de economie. Het Is nlei zuiver academisch werk. De verbinding wetoenechap-praktijk is zo aan te wijzen". En: „Natuurlijk, er ls hier leiding. Maar er Ls ook een grote mate van vrijheid om mijn Ideeën te ontplooien." De toekomst? „flard cn goed werken. Vooral nu zo de aandacht op je wordt geves tigd". ROTTERDAM, dinsdag. De di rectie van de Rotterdamse tramweg maatschappij kan nog niet toeslaan dat passagier* betalen met bunk-, gbro- of redaohecfoea. De reden hiervan dat de RTM-tarieven over het alge meen vrU laag zijn. (ADVBHT&NTUti nu... beduidend goedkoper Voor hen, die nu of blnntnkort een nieuwe woning krijgen of zo Riur nieuwe gordijnen willen hebben. I* deze eenbieding be doeld. Een gordijnstof, Engelse druk- «tof, 120 en 130 cm breed (en wist U, dat if/één de duurdere stoffen f30 cm breed zijnl) een pracht kwaliteit en een lust voor 't oog. En door dit we ze In wel tien verschillende dculns en kleuren verkopen, zult ook U slagen met deze sfeervolle engelse drukitof per meter voor nog' géén drie gulden. nfl druk slof 120 en 130 cm breed Op onze 1a etage, afd. gordijn stoffen verkopen wij deze engelse drukitof, In tien diverse desslm en klebren. 120 en 130 cm breed. I per meter voor SSfc OM* tW, «fcfJft. Mil (Van onae medewerker) ROTTERDAM, dinsdag. Alge meen U het streven in de datnwereld om de clubcompetUlewedstrUden voor de Jaarwisseling af te wikkelen om daarna met de lange reeks persoonlij ke wedstrijden te beginnen. Tot op ze kere hoogte gelukt dat de laatste Ja ren vrU aardig: op een aantal promo- He- en degradatiewedstrijden na hoe belangrijk die ook voor de betref fende verenigingen *Un ls het offi ciële wedstrUdseiaoen achter de rug, terwijl slechts een enkele officiële persoonlijke wedstrijd In de „club-pe riode" moest worden afgewikkeld (in Zuid-Hol land de persoonlijke provin ciale kampioenschappen). Afgezien van Jubileum- en/of invl- ialietocrnoolcn van de verenigingen komen de clubs derhalve niet meer als vereniging naar voren totdat In sep tember de competitie 1960-69 begint. Vatten wl» In hot kort samen, wat de competitie 1967-68 de clubs in Rotter dam en omgeving opleverde, dan is deze balans niet zo gunstig: Constant handhaafde zich In de ereklasse var, de KNDB. de hoogste eompetttievorm in de Nederlandse dam were 1:1 en zal derhalve volgend seizoen weer recht streeks meedingen naar het nationaal elubkarnploensvhap. Het Oosten en h Dorritse DDV hebben zich niet in de nationale hoofdklasse kunnen hand haven: zij vielen teru« naar do provinciale competitie. Uit de Rotter damse contreien komt ciaarvoor geen vervanging, want zoals eerder gemeld promoveerde uit de provinciale com petitie het Haagse DIO. Chariots heeft zijn „provinciaal le ven" met enige moeite kunnen redden. Het Vlaardingse VDV niet. Wat er met Alblnsscrdiim en CHR gaat ge* beuren, ls niet geheel duidelijk, want ëón van de drie verenigingen Alblasserda m-Cl)H-RWZDV zal ook nog het lot van VDV moeten delen; terugkeer naar de regionale cnnpetl- tie, De deze week te spelen degrada tie wedsirijd CDU-Alblasserda in geeft mogelijk al direct uitsluitsel; op rfll moment slaat CDU er niet zo gunstig Kampioen vun de KD13 werd de damvereniging Vreewijk. Deze club zal evenwel het Rotterdamse distriet niet vertegenwoordigen in de promo tiewedstrijden. Daarvoor komt nu Constant 2 in aanmerking. De strijd tussen de zes dislrictskampioenen van de Zuidhollnndse Da inbond gaat om twee plaatsen in do provinciale o.un- petltie: Constant 2 dus namens Rot terdam. Hijsoord aLs kampioen Van het Dordtse district. Rijswijk van Den Huag. KDC (Katwijk) als kampioen van hut Leidse district, D&Z (Schoon hoven) ab representant van Gouda cn voor het RlvierencUstrict wordt het VDVVinnen of GDC—Gorkum In de eerste klasse van de RDB U ondertussen de eindstand ook bekend. Kampioen werd, overeenkomstig de verwachting. Het Oosten waren sterk met de jeugdige Poter Poot, die ook in de provincie furore maakte, aan het eerste bord en vervolgens een aantal geroutineerde spelers. Het Oosten 2 komt het volgend seizoen Ln de hoog ste RDR-klasse uit. KDV—Krimpen verloor alleen van Hot Oosten 2 e" bezet aldus de tweede plaats met 12 punten. Vervolgens 3-4. HDV-Hoog- vliet en VDV 2 7 punten; 5, Het Oosten 3 6; 7-8 Chorlois 3 en Schiedam 2 4; 9. VDV 3 2. (Van onze sportrodaktie) Er zijn ruim 60 deelnemers inge schreven, De bckr-nristen zijn: Rob Ni co la as, Richardson. Borsboom. Schou ten, v.d. I.ubbe en Van Deuren uit Den Haag; Hoek. Hartman, v.d. Drizs- sche. Walcott, v.d. Graaf. v.d. Poel, Keukens, Kok, Beens, Los, Verbon en Murel uit Rotterdam; van Vliet, Vos. Corbaat, Step, Marinisse, Tamari9 en Remie uit Vllsslngen; Swart, Farina, Secci, Roelandse cn Verdel uit Leiden Bovendien zal een groot aantal nieuwelingen in de ring verschijnen (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag Eddy Treytel, de doelman van Xerxes-DHC, heeft In de afgelopen zondag gespeel de wedstrijd tegen D1VS een blessure aan zijn rechterhand opgelopen, waar door het twijfelachtig is of Treytel komende zondag tegen Siitardla van de par U zal kunnen z|jn. Er moet rekening gehouden worden met het feit, dat de hand niet, zoals aanvankelijk werd aangenomen, ge kneusd is, maar dat er in een van de middenhandsbeenljes een scheurtje is ontstaan. In het Dijkzlgtziekenhuis zijn foto's genomen. Treytel zelf be twijfelt of hij zondag zal kunnen spe len, maar Kurt Linder, de trainer van Xerxes-DHC, rekent er op dat dat wel het geval zal zijn. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De ver maarde blUdorptiJger Ludwig is maandag bijna verdronken. HU werd gered door zUn echtgenote, de tijgerin Natasja, die hem vanaf de kant me' haar poot naar zich toehaalde en er in slaagde de kop van haar eohtgenoo1 op het droge te leggen. Volgens het verslag van een oppas ser moet Ludwig vermoedelijk bij het stoeien met zijn vrouw ruggelings in het water zijn gevallen. Tijgers kun nen goed zwemmen, maar Ludwig verdronk toch bijna doordat hij water binnen had gekregen. ROTTERDAM, dinsdag Op woensdag 10 januari 19G8 te 09.00 uur zal voor het hoofdkwartier van het korps mariniers. Westplein 12 te Rot terdam met medewerking van de ma rinierskapel, tamboers en pijpers en een gewapende troep, een muzikale viaggeparade worden gehouden, Na dit ceremonieel zal een mars door de stad worden gemaakt langs de volgende route: WestpleinV, Volten- hoevenstraat Scheepstimmermans laan Schiedamse Vest Witte de Wlthstraat Eendrachtsweg Mau- rltsweg Van Oldenbarnevehstraat Karei Doormanstraat Aert van Nesstraat Coolsingel Meent Goudsesingel Mariniersweg Hoogstraat Kipstraat. REINIER KREIJERMAAT, die aan het einde van het vorige sei zoen een vrije transfer kreeg van Feijenoord, heeft bij zijn nieuwe vereniging Xerxes-DHC pas vier wedstrijden in het eerste elftal gespeeld. De laatste keer dat hij door trainer Kurt Linder werd opgesteld was op 22 oktober toen Xerxes-DHC in Am sterdam met 5—0 van Ajax verloor. Sindsdien is Relnier Kreijermaat niet meer aan bod gekomen, ook niet toen een hele rlta spelers geblesseerd, raakte en Xerxes/DHC al x|jn reserves moest aanspreken. Ja. vorige week mocht Kreijermaat meespelen in het be kerduel tegen ADÖ, maar In de rust werd hl) door Linder uit de strijd ge nomen en voor een heleboel mensen was dit aanleiding om te veronderstel len dat dit wel het einde van z|jn voetbalcarrière zou betekenen. De vroeger zo optimistische Kreij ermaat hoeveel keer heeft hij niet gezegd: „Ik kom terug" schijnt nu zelf ook al het vertrouwen te hebben verloren, Tegenover een verslagge ver van het Algemeen Dagblad heeft hij althans gezegd: „Voor mezelf verwacht ik helemaal niets meer, Ik heb aanvaard i'*: 1 ik op de weg terug bsm." Wie zich de lijdensweg van de oud-Feijenoorder herinnert en de opofferingen die hij zich getroost heeft om terug te komen, zal begrij pen wat er in Kreijermaat moet zijn omgegaan, voordat hij tot deze uit spraak is gekomen, Kreijermaat is teleurgesteld, mis schien ook wel een beetje verbitterd en in die stemming komt een voet baller gemakkelijk tot uitspraken die zou-den kunnen doen veronder stellen, dat er sprake is van een con flictsituatie tussen spel-CT en trainer of speler en bestuur. Op de tribunes wordt gefluisterd dat er moeilijkhe den zouden z|jn tussen Kreijermaat en tratmor Kurt Linder. De laatste weet dat en daarom wil hij openhartig over Kreijermaat praten. „Er is geen enkele reden waarom ik Relnier niet zou mogen", vertelde hij me in zijn flat in Schie dam. „Als er iemand ls die Kreijer maat graag in het eerste elftal zou zien spelen dan ben ik het wel. Kreijermaat ls immers op mijn ad vies gecontracteerd. Er zijn mensen geweest die het me destijds hebben ontraden, maar ik had vertrouwen in de kwaliteiten en de mentaliteit van Kr ij er maat. Ik was geïmponeerd door de wijze waarop hij na zijn be? nbreuk was teruggekomen. Ik had alle hoop in hem een op volger gevonden te hebben voor Theo van Toledo die kort daarvoor door een beenbreuk was uitgescha keld. Ik had verwacht dat Re mier net als Theo op het middenveld zou kunnen „pompen": aanvallen en verdedigen. Toen Rein ier bij het begin van het seizoen een week ie laat van vakan tie terugkeerde was zijn conditie slecht. Op de eerste trainingsbijeen komst stortte hij in elkaar, hoewel het niet eens zo hard ging. Ik heb aan dit voorval niet te zwaar getild. Ik was ervan overtuigd dat ik Rei- nier met een systematische opbouw snei op het gewenste niveau zou krijgpn L" REIJERMAATS coadRIe ging in- derdaad vooruit en hij speelde een paar uitstekende wedstrijden in het B-elftal. Dat gaf me zoveel ver trouwen dat ik hem na een slechte wedstrijd In het B-elftal toch in het eerste elftal opstelde. Vier keer speelde Reinter mee: tegen GVAV. Sparta, NEC en Ajax. Het spijt me het te moeten zeggen, maar Kreijermaat is me in deze wed strijden niet meegevallen. Hij kon z'n ritme niet vin-den en hij ver zuimde z'n man te dekken. Later heb ik gehoord dat hij ook bij Feij enoord die fout maakte, Maar bij Feijenoord was dat niet zo erg, Kreijermaat had in z'n Feijenoord- KURT LINDER tijd zoveel goede eigenschappen dat men hem z'n tekortkomingen graag wilde vergeven. Bovendien werd dit gebrek voldoende gecompenseerd door de kwaliteiten van de overige spelers. Bij Xerxes-DHC ligt dit anders. Bij ons hééft Iedereen genoeg aan zijn eigen taak. Als er een speler faalt, is dit onmiddellijk op de pres taties van het team van Invloed. Relniar kon de taak die ik hem op- droeg niet volbrengen en daarom heb ik hem moeten vervangen. Dat was hard voor Reinier, maar ook hard voor me zelf. want ik gaf daar door min of meer toa dat het een fout was geweest om Krijermaat te contracteren. In dergelijke situaties moet je echter alle persoonlijke be langen opzij zetten. Ik heb maar voor één ding te zorgen en dat is dat XTrxes-DHC niet degradeert." Hoewel de ambitieuze Duitser dus voorlopig aan andere krachten de voorkeur geeft, heeft hij dc hoop niet opgegeven dat Kreijermaat voor Xerxes-DHC toch nog eens het ren dement- zal opleveren dat hij ervan verwacht heeft. „De eerste voor waarde is dat Relnier gaat inzien dat er nog te veel tekortkomingen aan zijn spel kleefden. Inzicht is de eer ste stap tot verbetering", aldus Un der. „Reinier zal in het B-elftal zijn ritme moeten terugvinden. Zijn leef tijd 32 jaar hoeft geen be zwaar te zijn» Sportmensen zijn in siaat om op.hun 35e jaar nog top prestaties te leveren. Vier jaar gele den ben ik na een knie-operatie ge stopt met voetballen. Ik ben nu 34 maar ik heb het gevoel dat ik nog best tot goede prestaties zou komen, als ik in staat was om keihard te trainen. Dat geldt voor Reinier ook, Zijn spel is altijd op kracht geba seerd geweest. Hij is in staat om die kracht terug te krijgen. Maar dan moet hij zich niet te veel door ande ren laten beïnvloeden". DICK VANsDEN POLDER inmiddels i|jn aangebracht. Er i|]n te lefoons gesloopt. De RET krijgt er een nieuwe taak b|j: politie-agentje spelen in de metrostations. De oprichting van het korps metropoUtte ls binnenkort te verwachten. VJN vrijwel nllc bedryfs- cn personeelsorganen, fint van ons zelf niet uit gezonderd, die de laatste weken op m|jn bureau z|)n neergedwar- rekl staan indringende pubKkn- tios over de ideeënbus, Het schijnt niet zo goed te gaan met dit in stituut. Een Rotterdams bedrijf, dat nu wel eens wilde weten hoe het toch komt. dnt de Ideeënbussen zo leeg blijven hield een enquête en wie kennis neemt van (ie resultaten kat! maar tot één conclusie komen: schaf dnt ding toch uf! Uit de enquête kwam naar voren, dat ruim 33 procent van de inzenders er niets voor voelt ideeën in te sturen. Zij houden hun ideeën liever voor zich. Dit heeft het voordeel vnn onop- houdehik binnenpret en stimuleert het gevoel van eigenwaarde tegenover bet weterige chefs of collega's. Toch zou ik het afschaffen van de ideeënbus niet willen propageren. U moest eens weten wat er in mtt om gaat nis Ik zo'n personeelsorgaan lees, dut idee nr. 1345 van de heer R. van den Berg niet wordt uitgevoerd maar wel wordt gehonoreerd met tien gul den als aanmoediging. Als we alle maal maar blijven denken komt er op den duur wel iels goeds uit. Maar In ernst, we gaan ons toch niet suf piekeren voor dat tientje, al leen maar om de ideeënbus in stand te houden. Er leven In Nederland sea miljoen voet bal deskundigen. Ik ben er een van. Vraag: Hoe wordt volgens mU de uitslag AJax-Fe|]enoord? Antwoord', ren gelijk spel, nul-nul of een-een. Hoe kom ik daarbij? Heel eenvoudig: Ik woon in Rotterdam-suid. ben Feijenoord supporter, weet dat Feijen oord twee aanvalsspitsen heeft, dal Eddy P.O. slch niet meer op boogbal- letjes uü verkijken, datvind Ik niet, dal het ritme een beetje uit Feijen oord is? Ja, kUk dat moet u sa ilen. Er s|]n elf spelers. Dat ls duidelijk. Ze moeten ïowel aanvallen ala verdedi gen. Je kunt een voetballer vergelij ken met een Journalist, hè. Beiden moeten socken naar openingen, maar belden moeien ook kunnen stoppen. Ik bedoel maar; Ik ben een voetbaldes- kundige. Eerst hadden we de „Jeugd van de straat", toen kregen we met het vor deren van de techniek de „asfalt- jeugd" en sinds enkele dagen hebben we „metroleugd", waarmee bedoeld ls de jeugd die een godganse dag ln de metro doorbrengt. (Niet te verwarren met de jongeren die in de bioscoop Metro plegen te komen). Gisteren heeft u in dit blad kunnen lesen. dat de eerste vernielingen in ome spiksplinternieuwe ondergrondse Hordykervcld blijft nijver strijden voor een betere beveiliging tegen de gevaren van de sneltram (die overi gens niet zo hard zal rijden als alle andere Rotterdamse trams). Er is een huis-aan-huisactle gehouden onder de Hordijkvelders. Er blijkt uit, dat de bewoners een be.ere beveiliging wil len van het kruispunt Huniadijk— Reijerdijk met stoplichten en een voetgangerstunnelije onder de krui sing Kerstendijk-Reijerdljk, Hordij- kerveld heeft zich in de sneltram kwestie tot tolk gemaakt van heel Groot-IJsselmonde. Uit Heijerooftl, Creenenhagen, Tuinenhoven en Kreekhuizen hoor je niets. Nog even de aandacht vestigen op de wedstrijden die de spaarbank te Rotterdam ter gelegenheid van haar 130-jarig bestaan uitschrijft onder de schooljeugd: een illustratiewedstrijd voor leerlingen van de zesde klas van glo-scholen en een tekenwedstrijd voor de blo-scholen. Onderwerp van belde wedstrijden ls: mijn spaarwens. Maar dat is niet alles. Vglo, ULO en No-scholieren kunnen meedoen aan wedstrijden ln pottenbakken, boetse ren, naaien en handenarbeid. In sa menwerking met de raad voor licha melijke opyoeding werden school sportwedstrijden gehouden. Er worden 46 hoofd prijswinnaars aangeweaen en z|j zullen op 15 Juli met de Rotterdam van de HAL naar Engeland varen. De docenten geven nadere Inllch.ingen. De sirenelunches van de remon strants-gereformeerde gemeente die Iedere eerste maandag van de maand, na het loeien van de bb-slrenes, be ginnen populair te worden. Het worüt steeds drukker in de naar boenwas ruikende kerk op de hoek van de Westersingel en de Mathenesserlaan. Voor degenen die het vermaarde insti tuut van de sirenelunches nog niet kennen, ze bestaan uit koffie vooraf (meegebrachte spijzen mogen worden genuttigd) een spreker als hoofdscho tel en discussie toe. Ze beginnen om 12,30 uur en zijn omstreeks half twee weer afgelopen. TTKT Nederlands Studenten Orkest Lt telt dit Jaar 47 jongens en 31 meisjes, een toch nog respectabel aan tal wanneer men weet dat de opkomst bij de proefaudities de laatste jaren aan het afnemen is. Dit laatste is niet te wijten aan verminderde Interesse, maar aldus de organisatoren van het N.S.O. aan de meer rigoureuze studieschema's van de universiteiten en hogescholen, waardoor de studen ten weinig armslag hebben zich voor dit toch zo zinvolle doel in te zetten. De baten van deze zestiende tournee zullen, als steeds, worden afgedragen aan het Universitair Asielfonds en het Ned. Studenten Sanatorium. De bezet ting van het onlangs geformeerde or kest omvat behalve strijkorkest 4 flui ten. 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 fagotten, 2 trompetten. 3 trombones. 4 hoorns en slagwerk. In nauwelijks twee we ken van intense studie, als gewoonlijk onder de ervaren Jan Brussen in de Bergense Ruïnekerk, maakt het N.S.O. een veeleisend programma concert- klaar: om te beginnen het gebruikelij ke opdrachtwerk van een Nederlands componist, ditmaal „Variaties en the ma" van Bertus van Lier. Zoals uit de titel blijkt een wat ongewone gang van zaken: het thema komt als het ware uit de variaties voort. Het programma vermeldt voorts het Concert in C voor fluit" en harp van Mozart, met ais solisten de dochter van de dirigent Ada Brussen voor de harppartij en Paul Verhey, fluit, en tenslotte de Eerste Symfonie op. 38 (Lentesymfonie) van Schumann De tournee 1968 gaat deze maand langs de volgende steden: Bergen (17), Den Haag (18), Middelburg (19), Utrecht (22), Groningen (23), Arnhem (24), Eindhoven (25), Henge lo (26), Bonn (27), Rotterdam (29) en Amsterdam (30 januari). Voor capaciteitsverdubbeling ROTTERDAM, dinsdag Presi dent-directeur C. R. Smit heeft giste ren de eerste paal geslagen voor de capaciteitsverdubbeling van de ESSO- raffinaderij Rotterdam. Deze nitbrei- ding tot 16 miljoen ton per Jaar zal eind 1969 z|jn voltooid. Tot hoofdaan nemer van het project is de firma Foster Wheeler aangesteld. In 1967 heeft de ESSO-raffinaderij 7,2 miljoen ton ruwe olie verwerkt te gen 7,4 miljoen ton in het jaar daar voor. De geringe teruggang valt toe te schrijven aan de gevolgen van de cri sis in het Midden-Oosten. Al in 1967 werden diverse belang rijke orders voor de thans begonnen uitbreiding geplaatst. Zo werd aan De Schelde ln Vlissingen de levering op gedragen van twee nieuwe stoomke tels met de zeer grote capaciteit van elk 136 ton per uur.- De grootste stoomketel thans heeft een capaciteit van 56 ton per uur. De enige nieuw te bouwen schoor steen zal met 150 meter de op een na hoogste worden van het gebied. Deze hoogte garandeert ook onder abnor male condities een veilige marge tegen concentraties van mogelijke luchtver ontreiniging op grondniveau, zo heeft ESSO meegedeeld. In 1967 werd door ESSO 1,26 mil joen m3 nieuwe tankopslag voltooid, waarvan alleen al op het eigen terrein aan de 5e Petroleumhaven in Euro poort 720.000 m3, verdeeld over 8 tanks voor ruwe olie. In de Botlek werden 9 nieuwe tanks gebouwd, waarvan 4 voor ruwe olie en 5 voor eindprodukten. Ook hier meet de grootste tank thans 90.000 m3. Op het raffinaderij-terrein werd vorig jaar eveneens begonnen aan een uitbreiding van de gekoelde opslag van lpg met twee tanks van 10,000 m3 elk. De bestaande opslag bedraagt 8.000 m8. De bedrijfsveiligheid werd in 196? gediend met een volledige vernieu wing van het rijdende brandweerma- terieel. Op de beladingssteigers voor riviertankers werden schuimkanonnen geïnstalleerd die op afstand kunnen worden bediend. Naar de woonhuizen van de betrokken employés werd een draadloos alarmeringssysteem geïn stalleerd. Tijdens de sirenelunch van gisteren sprak prof. dr. D. W. van Bekkum, bijzonder hoogleraar in de experimen tele transplantatiebiologie te Lelden. Het onderwerp lag geïlen de Zuldafri- kaanse harttransplantaties goed in de actualiteit, Er werden bezorgde vra gen gesteld over de morele toelaat baarheid van dergelijke transplanta ties. Maar een vraag had op iels heel anders betrekking. Een dame wilde nu wel eens weten tot wie je je moet wonden als Je je lichaam ter beschik king wilt stellen van de medische we tenschap. Het antwoord is heel simpel: tot het Academlrch Ziekenhuis Dijkzlgt, Doe het vandaag nog! ROTTÈRDAM, dinsdag. Dier gaarde BUIdorp meldt over 1967 een vermindering ln het aantal bezoekers. Dit hangt vermoedelijk samen met de vervroegde vakanties. Immers, tot 1 augustus had het bezoek aan de dier gaarde alle records geslagen, doch de maand augustus vertoonde een onge kend laag bezoekcijfer. In totaal be zochten 648.340 personen de diergaar de (tegen 775.715 In 1966, waarvan 97.106 op de vrijkaarten uitgegeven bU het huwelijk van Beatrix). 1967 bracht de verwerkelijking van een deel van de bouwplannen. De kleutertuin naast het paviljoen kwam gereed en verheugt zich ln de grote belangstelling. De nieuwe quarantai- nestai kwam gereed en is reeds ln ge bruik genomen, Het gebouw is verdeeld in een deel bestemd voor dieren, waarvoor een wettelijke quarantaineperiode is voor geschreven en een deel dat voor nieuw gekomen dieren bestemd is. waarvoor deze wettelijke periode niet bestaat. De eerste sectie bevat vier grote boxen voor hoefdieren, ruimte voor transportkisien en een was- en badgelegenheid voor de quarantaine- verzorger. De tweede sectie omvat twee zaten, waarvan een bestemd voor zoogdieren, van olifanten af tot apen toe, en een voor vogels en reptielen. Tussen belde secties ligt een Behan delkamer ten dienste van de dieren arts en een koelruimte voor dieren die tijdens de quarantaineperiode ster ven en voor onderzoek bewaard moe ten worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1