ïnhabé met attracties contra zuigkracht van 'andere' winkelcentra msBsm- VOOR HET EERST OP DE SCHAATS DEZE WINTER MENS KAN IN 20e EEUW MAATSCHAPPIJ WIJZIGEN Informatie centra in de wijken Minder-werkwilligen géén probleem voor G.A.B. Nwe Waterweg Lezing dr. A. J. M. van Tienen Grote drukte op de beide sproeibanen Schiedamse huishoud beurs beleeft reprise in de Sporthal Later open FORUM-AVOND VOOR GERING AANTAL SVV JUNIOREN Het gaat er Spaans toe bij Fiesta Gitana Zuigkracht Burgerlijke Stand STIJGING VAN AANTAL WERK ZOEKENDEN Te water gelaten carrier drijft tegen wrak 'Homland' .didUÜM: Met bromfiets gevallen pag. 4 woensdag 10 januari 1968 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag» Voor de tweede maal zul de Schiedamse Huishoud* beurs ïnhabé in de Sporthal worden gehouden, van 20 tot 27 april a.s. In grote lijnen gaat de opzet niet verschillen van die van vorig jaar. Maar de uitwerking zal, vooral wat betreft de details, op een ver beterde en daardoor meer aantrekkelijke manier ge schieden Dit dan volgens de heer H. H. Barkmeijer, die weer voor de organisatie van de onder auspiciën van de Schiedamse Handels- en Bedrijfsraad staande beurs zorgt. Dezer dagen deed hij een vro lijk opgemaakte folder uitgaan, waarin de ïnhabé 1968 wordt aangekondigd en waarin verder gewag wordt gemaakt van de prijs te betalen voor een vierkan te meter standruimte, van attrac ties en de mogelijkheden die de Schiedamse middenstander via de beurs binnen zijn bereik heeft Over de attractie* xegt de heer BarkmeUer: „Vorig Jaar waa de beur* geslaagd, dat dacht lk wel tenminste, Het was een knus geheel. De deelne mers toonden voor bet overgrote deel tevredenheid en de bexoekers bleken vooral het directe contact met do win kelier* op prüa fcateld te hebben. Maar.het verrasaUigB-element ontbrak, de ware trekpleisters. Dat wil ik dit Jaar anders gaan doen. Hoe? Ja, dat kan ik nog niet precies zeggen, omdat er pas enkele dagen geleden daadwerkelijk met de organisatie ls begonnen. Bij een mid denstander kan je niet in september gaan lopen zeuren over een beur* In april, als hij eerst nog Sinterklaas en Kerstmis krijgt. Maar goed, wat die attracties be treft heb ik contacten gelegd met en kele Impresariaten. Er komen arties ten, of een beschaafd bandje en ie mand die op het podium een beetje de rol van algemeen gastheer gaat ver vullen. KIJk. dat moet nog allemaal met de deelnemers worden overlegd, want ik kan me voorstellen dat een radiohandelaar ook wel eens zijn ge luidsinstallatie wil laten horen". Organisator H. H. Barkmeijer: „Vorig jaar ontbrak het verras singselement, de trekpleis ters Schiedamse middenstander nog niet zo erg doordrongen is van het gevaar van die zuigkracht en dus ook het be lang van de beurs niet zo ziet. Begrijp me goed, ik zeg dit niet omdat ik nu de ïnhabé organiseer en daar mis schien een paar centen mee verdien Nee, het is mijn overtuiging als parti culier Er zouden in een jaar veel meer ak- ties door en voor de Schiedamse mid denstand gehouden moeten worden'*. (Van een onzer sportverslaggevers) SCinEDx\M. woensdag. jeugdcommissie van RVV, die voor gisteravond een forumavond had georganiseerd voor A en B-junloren in de eigen kantine in Harga. zat met een vrijwel lege zaal. Want van de 150 verwachte jongens zUn er maar een 25-tal opgekomen de rest had er de voorkeur aan gegeven om te gaan schaatsen! Toch zijn aan hrt forum bts'aande ui f <-r>mm.s=an3 van politie C v d liz'i J Bijl'Xi \oo:/i i v- a 1 Rot um \an tJL KNVB Sal- ling -/tier van Sch.ouan Sui i srech'.ersvfcumging en oud SVV-spel r Jan van Senjndel met Henk de Vries als gespreksleider, vele vragen afgevuurd. Kan de toegang tot het sportterrein met v ibeerd woirlt-n* Commi&>atis Van d - Hangen had geen klachten gehoord maai wilde de zaak wel be kijken De heer Bijloo ver'cl ie dat er dit seizoen reeds 77 ju mor en in dc afd Rotterdam een stiaf hebben op gelopen Daar ls één SW'er btj", werd uit de zaal opgemerkt Jan van Schijn del vond been beschermers heel belangrijk, je voorkomt er been bles sures mee. Ook vragen over vrouwe lijke scheidsrechters, over jeugdlef ders en over een boekje over jeugd voetbal (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Voor de algemene Schiedamse Kunstkring „Cultura" wordt op woensdag 24 Ja nuari in het Passage-theater een fees telijke opvoering gegeven door een Spaanse dansgroep, de .Fiesta Glta- Cultura gaat deze avond op bijzon dere wijze opsieren Zo zal aan het theater een Spaans cachet worden ge geven Er komt een stand waar sherry zal worden geschonken en regen de normale gang van zaken in, zullen de dansers zich ook ondier het publiek mengen. Het (korte) seizoen za! door Cultu ra gesloten worden met het optreden van het cabaret van Lla Dorama op donderdag 29 februari, doch het is nog niet zeker waar dit zal gebeuren, Dooi de vera'oring van de plannen met het Passagetheater, ls er een kLnk m de orgainisa-tle-kabel gekomen. Va*t staat wel, dat de ïnhabé tij dens de ochtenduren gesloten zal blij ven. Uit een enquête die verleden jaar onder de deelnemers gehouden werd, kwam onder meer vait te staan, dat de wens om pas 's middags open te gaan bijna algemeen was. Het zeer kleine aantal bezoekers, tussen elf en éen uur in de Sporthal aanwezig, was de directe aanleiding. De ïnhabé 1968 aal dan ook om 13.00 uur opengaan, lot 17.00 uur en dan '«avond* van 19.00 tot 23.00 uur. H. H. Burkntetjoi „Je krijgt 70 na tuurlijk ook dagelijks een gecompri- rneerder tijdsbestek. Dat betekent dat er tegelijkertijd waarschijnlijk meer mensen in de hul aanwezig zullen zijn, waardoor het houden van bijvoor beeld ut tract tes 09k meer zin heelt". De standhuur voor de ïnhabé ls ge steld op ƒ30,- per n>2 (vorig joar ƒ35). Van de beschikbare 1600 m2 ls momenteel reeds 400 m2 besproken. De stands zullen ongeveer dezelfde opstelling krijgen als in '67. Verder zal er zoveel mogelijk worden inge deeld naar branche. Een deel van de tentoonstellingsruimte wordt alléén bestemd voor de meubel- en wonlng- textlelverkopers. Ook keren de modeshows terug. In welke vorm ia eveneens nog niet be kend, te meer daar er meer preten denten zijn voor het houden ven shows dan verleden jaar. Vinden de middenstander* het pret tig dat er weer een beurs wordt geor ganiseerd? „Ik geloof van wel", zegt Bark meijer aarzelend. „Na de vorige ïn habé wat en de meeste deelnemers er van overtuigd, dat het een geslaagde beurs was geweest. Nu moet Je ze er eerst weer warm voor gaan maken. In de folder staat, dat de ïnhabé een jaarlijkse manifestatie ia, om da Schiedamse consument rüp te maken voor de gedochte ,,koop tn eigen stad", terwijl de beurs bovendien de moge lijkheid biedt om door gezamenlijke aktle paal en perk te stellen aan de zuigkracht van de verkoopcentra bul ten Schiedam. Maar eigenlijk dacht lk, d*t de (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. De mens in de 20e eeuw heeft einde lijk de idee gekregen dat de maatschappij waarin hij leeft kan worden veranderd. Zijn voorva der in de 19de eeuw zag de maat schappij nog als een door God ge wilde ordening, waar weinig aan te veranderen was. Was men in de vorige eeuw nog druk bezig met het opheffen van de vaak grote economische nood, dat pro bleem is nu opgelost, zodat de moderne mens tijd èn belangstel ling heeft gekregen om het maat schappelijke en culturele werk ter hand te nemen. In de toe komst zal dat in nog ruimere mate het geval zijn. Zo heeft dr. A. J. M. van Tienen uit I»en Daag. verbonden aan liet Minis terie von C.R.M. en bestuuralid van de Sociale Academie het gesteld tijden* lijn lezing gisteravond In gebouw Ire ne op een or lé nl at Ie a vond. die door de CoórdlnatlecomnÜMle van d« gemeen telijke Sociale Die nut wu belegd. De belangstelling was bijzonder groot. De bedoeling was, zo zette dc heer Pij pet van tie Sociale Dienst tn zijn voorwootd uiteen, om de medewer kers nan de sociale instellingen, als kruisverenigingen, bejaarden- en jeugd-organisaties, maar ook Roode Kruis on S G eens bij elkaar tc krij gen om zich te beraden op een nieuwe aanpak van het maatschappelijke en culturele werk voor dc toekomst. Puk-weg vooi het jj.ir 2000 Jaar 2000 Hoewel dr. Van Tienen van mening was dat Je ..gelukkig niet" só ver in de toekomst kan alen, gaf hU toch en kele „waarschijnlijkheden" voor dat jaar. De bevolking aal flink gegroeid iUu en de men* «al enorm tan* leven en daarbij Jon* trouwen: een huwe lijksleven van 60 Jaar aal normaal worden. Hel tcehniieh kunnen sal sterk toenemen: alle Jongeren sullen verder opfoleid sljn en één op de 20 ssl academisch gevormd sljn. Er sul geen „domme massa" meer lijn, de men» heeft geleerd om zelfstandig te denken en daardoor elgenwUs te s!}n. De verstedelijking zal sterk toene men, want ondank» alle bezwaren is de stad toch veel plezieriger om te wonen. De welvaart zal stijgen tot een reeel loon van 22 000 bij de prijzen van nu. Maar In een „zee van vrije Uld" geloofde dr. Van Tienen niet. Wel zal de automatisering veel werk overbodig maken, doch vele nieuwe behoeften zullen ook nieuw werk scheppen. Daarbij zullen de waarden en levensnormen zich steeds in een snel tempo moeten wijzigen. Dienstverlening Hoe moet nu. tegen deie achter grond, de sociale en cuhurele dienst verlening worden opgeset? BIJ de be antwoording van denw vraag, stelde dr. Vsn Tienen, een boelend causeur, dat bU een onderzoek vanwege het ministerie van C.R.M. was gebleken, dat de Nederlander teer veel prijs stelt op sociale voorzieningen en dat hij de maatschappelijk werker hoog aanslaat, maar ook dat hU er een grote hekel aan heeft om sèlf maat schappelijke hnlp In te roepen en dat hij vaak niet een» weet waar hij die moet xoeken. Dit is een giotc tekortkoming. Want de mens van 2000 moet leren beseffen dat het normaal is wanneer hij zo nu en dun sociaal „buiten spel" raakt, „Net als by een lichamelijke ziekte moet je kunnen zeggen: lk heb 't aan in'n maatschappij'" Informatie Doch In dat geval moet hU een adres hebben, waar hij voor bijstand kan aankloppen. Dit zou naar de op vatting van dr. Van Tienen vooral een „Informatiecentrum" op wijkniveau moeten zlln, Per 20 a 25.000 Inwoner». Een centrum met sociale raadslieden, die Informatie verstrekken en maat schappelijke werkers die aouodig voor bUsUnd verder kunnen verwUsen. Bij zo'n centrum zou dan medische bijstand mogelijk moeten zijn. Even tueel ook een culturele opvoeding Dal zou Icieanl zijn- een wijkcentrum voor de /mg op lichamelijk, „maatschappe lijk" en creatief gebied E£n systeem Dr. Van Tienen bleek wel enige be swaren te hebben dat er In Nederland to ontxaggetUk veel organisaties sljn, vaak op I evens beschouw e lljke grond slag, die op het terrein van het maat schappelijk werk actief st|n, sonder dal de bevolking er weet vau heeft. Er moet één sjsleem sljn voor hulp aan de medemens en een eigen levensbe schouwing mag geen reden sljn om het werk afzonderlijk te doen, vond hU. Waartegen uit de sanweslgen enig protest kwam. Dan het geld. Er is ontzaggelijk veel Ïeld nodig, terwijl voor maatschappe- Ijk en cultureel werk maar 1.5 pro cent van het nationaal Inkomen be schikbaar is gesteld. De mens moet le ren voor maatschappelijk en cultureel werk te betalen, nis het niet recht streeks ts, dan toch vla de belastingen, vond dr Van Tienen, die verder niet zwaar tilde aan de vraag of het werk door de overheid dan wel door parti culieren wordt verricht. De volgende orlentatieavond van de Coördinatiecommissie wordt op 6 fe bruari gehouden Dan zal een archt tect een lazing houden over „Leefmi lieu", verlucht met lichtbeelden. De drukte op de sproeiijsbaan van het tennispark Spierings- hoek. (Vau een onzer verslaggever») SCHIEDAM, woensdag. -— Na héél lang wachten z|jn de schaatsliefheb ber* ln Schiedam gisteravond voor het eerst in deze winler op de smalle Uiers gekomen. Wel wat laat in het seizoen. De tennisparken Spierings hoe k en Van Vliet, die daar allang ge leden voor in gereedheid waren ge bracht, konden gebruikt worden als sproel-ijsbanen. De belangstelling, vooral bU de Jeugd, was direct enorm groot. Op dc Spiermgshock, feestelijk ver licht en voorzien van een plezierig muziekje, waren er naar schatting een 1 200 1.300 reders. Een grote, maar gezellige drukte op de baan. Ook de heer J. van Vliet kon be paald niet klagen over de belangstel ling. rond 5ÜQ rijders. Daarbij waren ook nog veel jongeren die pas tegen half tien binnenkwamen, waarschijn lijk na de avondschool De verwachting ts dat de vorst aan houdt, zodat vanavond weer gereden kan worden op de beide sproeibanen. Er. als de temperatuur overdag rond het vriespunt blijft, kan het ook nog overdag. Bij Spiarmgshoek zijn de openings tijden van 19—12 uur, 14-17 uur en van 19 3022.30 uur. at. I z v. P. P. van Dijk en L de Ruiter, Ermelin- dea W. A„ <f.v. A J Spruit en A, J M Hc- mondua Jz.v J A F. Kerklaan en J. M. van der Knaap; tnjfrld T d v M 3. Paterok en T. J, A Hollander, Saskia G 3 dv C. J M Lamkln en I H A VerheIJde Overleden: K Elkerböut, TO JrG. Ver- oot, 74 }rechte. M. H: 70 Jr. evhtg A Kreuger {Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Het reeds door de Gewestelijke Ar beidsbureaus van Amsterdam en Rotterdam gesignaleerde èn aan gepakte verschijnsel van de „minder-werkwilligen", de werk lozen dus die een geringe bereid heid hebben om weer aan het werk te gaan, doet zich ook voor in het district Nieuwe Water weg-Noord. Maar in tegenstelling tot zjjn collega's in Amsterdam en Rotterdam ziet de heer J. J. Hoogcarspel, GAB-directeur in Vlaar&tngen, er geen groot pro bleem in en hg is evenmin bereid tot een krachtige aanpak, het niet verder bemiddelen voor deze werkzoekenden. Hot verschijnsel Is overigens niet nieuw. Er zijn altijd wel mensen ge weest (al zal het aantal de laatste tijd wat groter zijn dan voorheen), die zich bij het G.A.B. laten inschrijven, niet zo zeer om zo snel mogelijk weer ander werk te vinden dan wel om een uilkering te krijgen volgens een der sociale voorzieningen. De heer Hoogcarspel schat het aan tal in zijn district op 60 k 80. Op een to'ale beroepsbevolking van 60.000 maakt dat weinig uit Het gaat boven dien vaak om grensgevallen, waarbij hei zeer moeilijk is uit te maken of er sprake is van onwil, of dat er andere factoren een rol spelen. Geen norm, maar de uitzondering. Voor de bemiddelaars zijn het ech ter wel do moeilijke gevallen, waar voor de deskundigen een oplossing zullen moeten zoeken. In een eerbjk epen gesprek kan vaak al veel bereikt worcUn. Lange haren (Van een onser verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De b0 Verolme te water gelaten carrier „Urshalim" la gisteren, na de stapel loop, tegen het b|j Vlaardingen gezon ken wrak van de „Hornland" gedre ven. De „Urshalim" liep geen noe menswaardige schade op. Dc rijks havenmeester van Rotter dam, de heer Th. varj der Voort, die de stapelloop gadesloeg vanaf een diens boot op de Nieuwe Waterweg, vertelde ons vanmorgen dat dc oos tenwind waarschijnlijk de oorzaak van het afdrijven van de „Urshalim" is geweest „De drijvende bokken die ter plaatse waren, kregen van te voren een waarschuwing dat de „Urs halim" te water zou gaan. Er was geen sprake van paniek, De bok Mag nus III kon gemakkelijk worden ver haald". Een woordvoerder van Verolme deelde ons vanmorgen mee dat er In het roer van de „Urshalim" een deuk je van circa 6 centimeter is gekomen. „Vermoedelijk ts het schip legen het onder water zittend hekwerk van de „Hornlamd" gekomen. Maar het schip hooft het dok niet ln". Rijkshavenmeester Van der Voort kon ons in dit stadium niets over de: oorzaak, van de „aandrijving" zeggen:' „Wellicht is het stuurboordsaftker van de „Urshalim" te laat gepresenteerd". De „Urshalim" gaat bij Verolme-Rozenburg te water. Ptafoto't klaar tirwtjl u wacht, foto Vaa Vuuren. Hoogitriat loe. Scheltfsm. Tel. SWT20. Let op julate adrea, Rl*o Dat excentrieke kleding en lange haren een aanduiding zouden zijn (zoal* wel eens wordt gesteld) voor mindere werkwiUigheld, wordt door de heer Hoogcarspel ontkend. Wan neer dergelijke vreemde vogels zich bij het G.A.B. melden voor bemidde ling, krijgen zij het advies om zich hij een sollicitatie wat minder uitdagend te gedragen. Dat heeft vaak wel resul taat. Wat de arbeidsmarkt betreft heeft de maand december in, het district Nieuwe Waterweg-Noord' een stijging gegeven van hat aantal ingeschreven werkzoekende mannen met 7.5 bij een daling van de vraag met 106. Dit ts echter een seizoenverschijnsel, nor maal Ln deze tijd van het jaar. Alleen is de stijging van het aanbod on de daling van de vraag groter dan vorig jaar. Eind december stonden 497 werkzoe kenden ingeschreven tegen 308 eind december 1966; de vraag was 1 824 te gen 2.735. De grootste verandering valt tn het bouwbedrijf: er werden 53 werkzoekenden méér ingeschreven, terwul de vraag met 46 daalde. Ook dit is een seizoenverschijnsel dat g-aen zorgen hoeft te baren. De vraag zal in 1968 wel weer stijgen door de bouw van fabrieken en Installaties in Euro poort en Botlek en ook door de wo ningbouw, In verband met het uitdiepen van de monding van de Nieuwe Waterweg heeft Rijkswaterstaat bthoefte aan Jonge timmerlieden met een behoorlij ke opleiding. Op Rozenburg ls weer vraag naar goede operators. Nu Esso- Chemie in Europoort in versneld tem po wordt afgebouwd zUn nog vele vak lieden nodig. Op de scheepswerven bestaat nog steeds een groot tekort aan arbeidskrachten. In de verslagmaand zijn op het ar beidsbureau m totaal 44 mannen en vier vrouwen uit het buitenland als werkzoekend ingeschreven Voor 38 mannen en twee vrouwen is een werkkring gevonden. Op 31 december stonden nog zestien vreemdelingen in geschreven, In de gemeente Vlaardingen steeg tn december het aantal werkzoeken den van 122 naar 146 (vorig jaar van 41 naar 107) en de vraag daalde van 389 tot 350 (590-432). In Schiedam vertoonde het aanbod een stijging van 266 naar 289 (138- 175) en de vraag daalde van 1.215 tot 1.128 (2 270-2.017). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Op het Spinhuispad, nabU de Noordmolen- straat, kwam gistermiddag de 16-jari ge scholier F. J. Z. met syn bromfiets ten val doordat een deel van het spat bord tussen de spaken van het voor wiel kwam. Met een hersenschudding en schaafwonden werd de jongen door de GG en GD naar de dr. Noletstlch- ting overgebracht en aldaar opgeno men. De 42-Jarige elektrisch lasser C, L. V. slipte vanmorgen met zijn brom fiets op de Stadhouderslaan. HIJ ver voegde zich r>a züm val bij de dr. No- lot&tichiting waar een hersenschudding werd geconstateerd. SCHIEDAM, woensdag. De 17- Jaarige B R onlangs door de politie aangehouden en reeds acht Inbraken ln Schiedam bekend hebbende, heeft toegegeven nog vier Inbraken op uljn geweten te hebben. Onder meer lm de kantine van de voetbalvereniging Ex ceptor '20 en bij de limonadefabrlek Franks

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1