Middenstand voelt niets voor proef met koopavonden Een druktoesteltelefoon is ook niet alles Manus Brinkman krijgt nog niet genoeg van het crossen S ROTTERDAM RIJNMOND Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken NUT TIJDENS HEARING FEL BESTREDEN n.v. verzekerings maatschappij tföcnten. de £ovngZ&nó? westblaak 22- r'dam tel.010-110004* ..om- ■w! Rondgang R.K.B. Belvédère was goed op dreef REUSACHTIGE ELEKTROMAGNEET HOLLANDIA SLUIT ZICH AAN BIJ AYR Europoort 2 blijft koploper in strijd om titel van RSB W aterhoogten Volgorde Woord Lange haren Overschiese flats Rdm bouwt onderdeel cyclotron Geen veteraan pag. i - donderdag li januari 1968 dern 5 Centraal, dag. 2. 7, 9.15, zat. en zond 2, 4.3< 7. 9.30 uur. Badaensatie». 18 j. neac-BiJmkorf, dng. 9.309 3T - Vurige li dele, a lelke i Cinerama, dag 1.45 en 7.45 uur Doctor Do- Uttle, a 1 Coloateum, dag. 2, 7. 9 30, zat 7, 0 30, zond 4 :«I 7, B-IC uur Dagvlinder, 18 Cor§o, dag 2 en 8 uur The Sound of Muale, Grand, dog 2 en 8 uur Oorlog en vrede. 14 j Harmonie, dag 2, 7. 8 15, zond. 2, 4 79, 7, 6 15 uur 7000 Gevaren grens, 14 J, tm. zon dag, vanaf maandag: Hartentroef ln To kio voor OSS 117, Krlterlon, dag, 24Q 7, 9,30 uur Accident, 18 i zond 2 4.30, 7 en 9 30 uur, Lumlfre, dag, 2, 7, 9 30. zal en zond. 1.30, 4, 7, 9-70 uur James Bond 007 Caalno Roya le. 14 Metro, dag. 2 en 8 uur: Whisky karavaan, H 1, Passage, dag 2 en 8.16, zat, 2, 7, 9.15, zond. 1 15, 7, 9 15 uur' De kanonnen van Nava- rone 14 j. Prinses, dag 2, 7, 0-70. zat 7, 930, zond. 4 30, 7, 8.30 uur Operatie Crossbow. 14 J: Itex, dag. 2 15, 7, fl-'io, zat. en zond. 2, 4.30, 7, 9,15 uur Killers contra Killers, 14 j, don derdag Nattlek, 18 1, studio '62. dag. 2 15, 7, 9 30. zat. en zond, 1 45. 416, 7, 9 30 uur. Je leeft makr tweo keer, H j. Thalia, dag. 2.16, 7, fl.30, zat. en zond. 2, 4.30, 7, 9 30 uur: Op blote voeten ln het park. *t Venster, dag. 2, 7, 9,15, zond. 2, 4,15, 7, 0 15 uur Sla nooit een vrouw, zelfs niet met een bloem, 18 J, Victoria, dag, 8 uur. Donderdag' North by Nachtvoorsteülngen Colosseum, zat. 0 15 uur. Verborgen driften, 18 j. Prtaüsi, vrljd. en zat, 12 uur. Callglrla van Kopenhagen. IB J: 't Venster, vrijd, en zat, 12 uur: Jule# et Jlm, 18 j: Victoria, zat, 0.15 uur: Hogeschool der onder wereld. 18 j. Kindermatineea' Colosseum, zat. en zond. 2 uur M»t de 3 Stooges de lucht In, a.!.; Passage, zond en woensd. 2 uur: Grot® ach tervolging, a 1 Prinses, zat., zond, «n woensd. 2 uur: De doldwaze avonturen van mr Llmpett, a.l; Victoria, zat en woensd. 2 uur, zond. 2 en 4 30 uur. De drie Stooges sn Hercules, a.l Rotterdamse Schouwburg, 20.18 uur: NRT' Ja lk wil en nieuwjaarswens; Lux or, 20 uur. Snip en Snap ravue „Profi ciat". Doelen, kleine zaal, 2015 uur; SotlatenCon- etrt Leonard Boelens, viool: Marianne Klep, mezzo-sopraan: Piccolo, 201Ö uur NRT. Teslarlum-De Maagd, Rotterdamse Schouwburg, 20.15 uur: NRT: Jo lk wil en nieuwjaarswens. Doelen, gehoorzaal, 2015 uur: Cabaret In den Twijfelaar - Sneu (voor) velen: Piccolo, 20.13 uur. NRT; Teetartum-De Maagd, Luxor, 20 uur: Snip en Snap revue „Profi ciat": Museum Boymans-Van Beunlugen, tot 28 tan.: Kees van Dongen: ln h«t prenten- :abtnet' Kees van Dongen en tijdgeno ten, vanaf 10 Jan.: Het cublsme te Praag teling r cultuur; pracht en praal bU ae papoea's. hlndultlsche en boeddhistische sculp turen. Historisch museum: Keramleken. zilver, pop penhuizen, 17e eeuwn herberg; tot 14 Jan.- tentoonstelling amateur-fotogrsfen ver, Rotterdam: Maritiem museum Prins Hendrik: Verzame ling op hlstorlach-seheepvsartkuneil* ge bied; tot 3 maart gekregen en gekocht (keuze uit aanwinsten 1941-1967); Instituut Scheepvaart-luchtvaartExposile op maritiem.technisch gebied: Galerie Fenna de Vries, grafiek, gouschos. schilderijen. Galerie Miniature De Brug, litho's en serle- giafiefrn, Galerie E 17: let 21 jan. R1en Bout. Dioramagebouw Diergaarde Dlljdorp, De centrum; Kaarten, grafieken, foto'i lekentngen von do ontwikkeling van atad en haven van Rotterdam: 't Venster, Ma* Appelboom, schilderijen, te keningen, aquarellen, Rotterdamse kunstkring, tot 14 jan.' Carasco - sculpturen; Tentoonstellingszaal De Doelrn, tot 28 jan Benno Randolfl - zwart-wlt «n klourgra- (lek, Ko«n van Linden Tol - plastieken, Kunstzaal Zuid, tot 4 febr.: Klaas-Henk Bio"k - kei.nnlok' VerziUnetlng Willem va# der Vorm, Wester- slngol 00 dinsdag cn donderdag li—U, woensdag, vrijdag en zondag II17 ur- Expodtle Dn Rrhans, handgedreven koper klelnplnstiek; Het zakkenrtraKershiilsJe, tlngicterlj ln be drijf, prenten van Dclfshavcr*. Stedelijk Museum Schiedam, tot 15 Jati Fo cus 10 - Cunndeae fototentoonstelUng Otlo VerhBRcn - schilderijen en tekenin gen: Galerie Simon de Graaff, Schiedam- tot 31 Jan.. Peter NljhuiJ» - schilderijen. Dieiiflt apotheken van 5 tot 12 Januari- Argumenten De voornaamste argumenten vóór ■waren: een koopavond bevordert de leefbaarheid van de stad; een koopavond komt de werken de vrouw ten goede; een koopavond bevordert hel rustig winkelen, omdat de openingstij den meer gespreid zijn. Argumenten tegen: extra kosten voor de midden stand; studerend winkelpersoneel houdt te weinig tijd over; de leefbaarheid van de stad wordt niet bevorderd door een enkele koopavond; kleine bedrijven beschikken niet over voldoende personeel om te roule- ren, Het zijn maar enkele van de vele pro en contra redeneringen die gister avond werden afgestoken. Op 1 fe bruari zullen we weten of de vele aanwezige raadsleden en de wethou- dcis Worat en Jettinghoff uit de ver- waide discussie wijs konden (ADVERTENT! Ei (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Het is gisteravond in de Beatrixzaal van het Groothandelsgcbouw nog eens bijzonder duidelijk geworden, dat de Rotterdamse middenstand of althans de middenstanders die gisteravond aanwezig waren niets voelen voor een proef met koop avonden. Tijdens een hearing die de Rotterdamse afdeling van de PvdA had georganiseerd vooruitlopend op de beslissing die de gemeenteraad op 1 februari over de koopavonden zal nemen bestreden de aanwe zige middenstanders fel en nogal geëmotioneerd het nut van een der gelijke proefneming. Een forum, waarin zowel voor- als tegenstanders zaten gaf een aantal korte Inleidingen weg, waarna een ru moerig gein terrain peer losbarstte. Onder de forumleden was het voor al de vertegenwoordiger van de Ne derlandse Mfddenstandsvereniging, do heer H. Por# die fel legen een koop avond van leer trok. Voor een groot deel schoof hij de schuld voor de plot selinge hernieuwde belangstelling voor oen koopavond op de schouders van de consument. Hij vond dat de middenstanders zich wat militanter moesten gedragen Volgens de heer Pors zou een proefneming met koop avonden zeven miljoen nan de mid denstand gaan kosten (een cijfer dat hij niet nader toelichtte). „Ik word doodmoe van het aanhoren van al die argumenten voor een koop avond die ln 1932 al in de mode wa ren", aldus do heer Pors. Het was vooral de vertegenwoordiger vBn de Nederlandse Consumentenbond d:o pleitte voor het instellen van koop avonden. Ideaal zou zijn, aldus deze vertegenwoordiger, algehele vrijheid zodat iedere winkelier kan beslissen of hU al dan niet zijn winkel opent. Voor een goede particuliere ZIEKTEKOSTENVERZEKERING kiest u dan het beste een polis van de RIJNMOND. PREMIE-TARIEF* (tot 1-1 -89) Verpleging in klasse m Db na per jaar per maand volw. klnd volw, kind 228.- 137.- 20.33 12.22 208.- 173.- 26.5* f5.43 365.- 220.- 32.54 10.62 'Toeslagen bij hogere leeftijden: 55-60 jaar: 30%; 60-65 Jaar: 50*; voor vrouw(en)-a!leen tevens 30*. Per gezin wordt premie berekend voor hoogstens drie kinderen beneden 16 jaar; voor studerende kinderen tot 27 jaar kinderpremie. in de verzekering is begrepen: verpleging in een ziekenhuis, sa natorium, pBychlatr.Inriohting.incl, bijkomende kosten, zlekenver- voer. Specialistische behandelin- Ïjen Inclusief medicijnen, röntgen- oto's, laboratorium-onderzoek, enz. (eigen risico per Jaar f 15.-} Huisartskosten kunnen worden medeverzekerd. Vraagt uw assurantieman of rechtstreeks: (Van een onzer verslaggevers) GOUDA, donderdag, In de vierde ronde van de Rondgang van de Rot terdamse Kegelbond, die op de banen van de sociëteit De Reünie werd ge speeld, heeft de Schoonhovense club Belvédère getoond, dat het een ge duchte concurrent zelf# voor de sterk ste tegenstander ln dit toernooi kan aUn- Die keg el aars uit de zilverstad ware# op de Goudse banen zo goed op dreef, dat ze met 1083 hout meer wierpen dan de mannen van het lei dende team, het Goudse Acht oo de lange, dat met 1052 bout tevreden moest zijn. Over het algemeen werd er tot nu toe geen hoog hout geworpen. Acht om de lange, dat met een kleine voor sprong de leiding in de wedstrijd had veroverd, moest Ln eigen stad terrein verliezen, zoveel, dat het voor da stadgenoten van STIK een klein kunstje moet zijn om Acht om de lan ge van de kop te verdringen, Als ze 1050 hout gooien, dan gaat de club van Jac. de Jong naar de tweede plaats. Dat aantal hout kan STIK op eigen banen gemakkelijk gooien, want in de eerste ronde kwamen ze zelfs tot 1110 hout. Ook DRD uit Gouda moet alle zeilen bijzetten. Niet om in de hoofdgroep aan de kop te komen, maar om te zorgen da,t het Belvédère van het lijf houdt Als de Schoonho- venaren onder aanvoering van Cees van Engelen zo doorgaan als ze ln Gouda deden, dan kon DRD wel eens teruggedrongen worden naar groep B Is er dus een hardnekkige strijd aan de gang tussen tal van deelnemende clubs, zeker even hardnekkig zijn de duels om de persoonlijke rangschik king. Dat ondervond Jac. de Jong, die in de A-klasse bij de heren, de eerste plaate moest afstaan aan Jaap Spie renburg. Deze behaalde 241 hout Ir- - (max. 270) en kwam in vier ronden tot een to'.aal van 902 ht, Cee5 van Enge len wierp maar Iets minder, namelijk 238 hout, zodat hil met 898 hout de kopman op de hielen zit en bij de ke telaars de tweede plaats op de rang- lijst heeft. Bij de dames bezet mevr. S Heerkena mat 813 hout de eerst" plaats. Do stand la thans: Groep B. I. Belvédère, Schoonhoven 4203 ht, 2. Alle Negen, Gouda 4160 ht. 3. NHRV, Rotterdam 4017 ht. rrnmrra Rotterdam, dom mIIHIImI derdag. De Rotter damse damesatletlek vereniging Hol land la is woensdagavond gefusioneerd met de atletiekvereniging Rotterdam (AVR). Hierdoor heeft de concentra tie van a tiet lek clubs in Rotterdam, die zich bijna een Jaar geleden aankon digde met het samengaan van Pro Pa- trla en Aio tot de combinatie PAC, voortgezet. Buna geliiktudtg met de vorming van PAC gingen drie verenigingen een fuaLe aan; DOS, Minerva en SCR. Hieruit kwam AVR voorl Later werd Victoria in PAC opgenomen en door de tongste fusie van Hollandia met AVR Is het aantal atletiekelubs ln Rotterdam in nauwelijks een jaar tijd teruggebracht van acht tot drie ver enigingen. AVR, PAC en Metro AVR is bewoner van de Nenijtobsan on Metro en PAC houden domicilie aan het Lange Pad. Met de 90 damesleden van Hollandia erbij telt AVR rurni 500 leden. Het ligt in de bedoeling om nu voor de heren- en de damesafdeling een npait bestuur te benoemen met daarboven een algemene voorzitter en secretaris. (Van onze schaakmedewerker) mSM'dJJI ROTTERDAM. BaUJiajU donderdag. De Btr(Jd om het clubkampioenschap van de Rotterdamse schaakbond is grim mig. Ook de resultaten van de vierde ronde tonen dat aan. Leider Europoort 2 werd geacht over hekkesluiter NRSG heen te kun nen lopen, maar het kwam slechts met moeite tot een 32 voorsprong en de mogelkijheid dat het een gelijkspel wordt, ls zeker aanwezig. Niettemin is eaji kleine Europoort-zege niet on denkbaar, waarmee het team dan op 8 matchpumiten is „beland". RSR-Iv. Toren staat tegen Over- echie met 2voor, hetgeen niet direct in de lijn der verwachtingen lag. Een zege zou RSH-Iv. Toren op 5 maichnpimten en ongekende hoogte brengen. HVO—-Spangen 2 werd verdaagd bij 3—3. Over het te verwachten eindre sultaat ts geen zinnig woord te zeggen De kans dat HVO opnieuw niet wint, bestaat zeker. De Vlaardingers kun nen hun kampioen illusies dan wel aan dc wilgen hangen Rotterdam 3 schijnt zich door een overwinning op Schiedam (voorlopig staan de Rotterdammers %Ve voor) uit de degradatiezone te wer ken. De eindstand zal vermoedelijk 5 Vz4 lés woiden Gezien het grote aantal afgebroken partijen in deze ronde, is het opstellen van een ranglijst nog niet mogelijk Het ziet er naar uit, dat Europoort 2 nog maer gaat uitlopen. Slaagt dit team er in de titel te behalen, dan kan het door he1 spelen van promotiewed- struden trachten de KNSB-competitie binnen te dringen, waarin ook reeds „grote beroeiEuropoort 1 opereert. ROTTERDAM, donderdag. Deze week is m Pernis een nieuwe vereni ging opgericht, de Pernisse biljart club. kortweg genaamd PBC. De we kelijkse clubavond zal plaatsvinden op maandagavond van acht tot elf uur in herberg „de Koning" te Pernis Het voorlopige bestuur van PBC bestaat uit de heren L Kooy, voorzitter* J C van Hunen, secretaris, en R. Roobal, penningmeester Bpcith Maas 'a Gravend U kwal 93, tel 2.W08; V Doorn», BeukeladUk 133*. hel 2J2027. Ffl V d HoeX—CelU. OudndÜk 40, tol 122782. N V. Lamberg en tn, Pljnac- kerpleln '1. tel 243485. J. A. 3chr«ve»«n- de Knifelfleslrant 72, tel 155518, R W Spanhoff, Gourtiaslngel 50. tel. 1244J1: J A M Vuylayeke, Schledamaewm 9, tel 23.1957, Hitiegeraberg-Schtebroek dr. P. Mara, Tel- derawei 161 tel 183538. tel. 1038^0 rbg.g 182125); J. H van dar Waert De Biinge 45T, tol. 175630 (b-g-i IT33B/Ï. Peru la Apotheek .Hoogvliet". Max Have- InarwcR 2, lel 1BÓ530 (b.g.g. 162426). 12 Jan.: Hoog water te Rotterdam le tij 9.90, te tij 14.48; te Dordrecht le tIJ 2*4. M tij 15.18; ta HellevoeUlula 1# UJ OJW. U UJ 13*3; te Hoek van Holland le UJ 0,18, Se tij V Enige tijd geleden is een symposium gehouden over hot onderwerp 'menselijke factoren bij het telefoneren' zo lees ik in PTT-nieuws. Het lijkt oen. beetje gek, dat wetenschaps mensen zich bezig houden met zo iets eenvoudigs als telefoneren, maar u zult versteld staan van de ontdekkingen die deze mensen hebben gedaan. Lees mee i» PTT-nieuws: Een Engelse studie toont nan, dat ongeveer tic helft van do pogingen om een Internationaal nummer te kiezen niet lot het gewenste resultaat leidt Metingen hebben aangetoond dat 70 Erocent van het totale aantal misluk ingen te wijten is aan fouten van dc abonnees; voor de overige 30 procent zijn do verschillende telefoondiensten verantwoordelijk, Uit een analyse blijkt, dat de abon- neefouten voornamelijk worden ver oorzaakt door: a. het halverwege ophouden met kiezen en b. het te vroeg verbreken van de verbinding. Fout a: ontstaat door: 1. Men is het nummer vorgeten. 2. Men ls vergeten hoover men met het kiezen gevorderd was. 3. De vinger glijdt uit de kiea- schijf. Hét kan nog wel jaren duren voor hel normale nbonneeverkeer met di ukknoptoestellen is uitgerust. De te lefooncentrales zullen daar eerst voor moeten worden omgebouwd, op ge noemd symposium is uitvoerig over de drukknoptODstellen gesproken. Eén van de vragen die hierbij aan de orde kwam was ln welke volgorde de num- mcrtoetBen op die toestellen moeten worden geplaatst, Vanzelfsprekend hebben de onlwer- fiers van oeze toestellen hun blikken alen gaan naar andere machines, die door middel van druktoetsen worden bediend, zoals tel- en ponskaartenma- chines Opmerkelijk is dat de toetsenborden vnn belde genoemde machines meestal nlot gelijk zijn: bij dc conventionele telmachine zitten de cijfers 7, 8 en op de bovenste rij, de meeste pons- kuartenmachines daarentegen hebben op dlo plaats 1, 2 en 3. Uit san onderzoek, dat ai in 1055 u?erd ingttteld bleek, dat uai» de hon derd proefpersonen die een ongenum merd toetsenbord met 3 x 3 tMtsen voor zich kregen op de vraag waar zij hst dj/er J zouden plaateen, er 35 de toets, die zich linksboven bevond aan- uiezeit en slechts 8 de onderste toets Unks. Bovendien werd vastgesteld, dat wanneer aan deze mensen eenvoudig weid gevraagd, hoe zij de toetsen zou den nummeren de meesten begonnen met 1, 2, 3 en niet met 0, 1, 2, 3 Men heeft daarna gepiobeerd, wan neer de meeste kiosfouten werden ge maakt als de cijfers op het toetsen bord op een bekende voor de hand lig gende manier waren geplaatst, of ln hel geval dat die cijfers op een volko men willekeurige manier waren aan gebracht. Ook deze onderzoekingen geven vele Interessante uitkomsten: de con clusie is dat de toekomstige drukknop telefoon waarschijnlijk dezelfde inde ling zal krijgen als ponskaarten- machines, dat wil zeggen, dat de cij fers 1, 2, 3, op de bovenste rij worden geplaatst enzovoort, met de nul als eenling helemaal onderaan. De studie over dit onderwerp leidde tot de volgende merkwaardige para dox: De telefoondiensten kunnen hun abonnees beter niet adviseren de nummers sorgvuldi* te kiesen; een ■orgvuldige nummerkeuie die v»»k hetselfde sal sijn sis een Isnmme nummerkeuie saf mogelijk een pssr klesfouten kannen voorkomen, mssr sou ongetwijfeld een groter aan* UI geheugenfouten tn de hsnd wer ken. Gisteren sprak ik u over het vu/ jaar oude clubhtlis Sarto, dat zo actie} is m dc Afrikaandcrbuurt. U las hel een ca ander over het werk van dit vermaarde clubhuis. Sarto formuleerde dat op een wijze, die ik nog even apart onder uw aan dacht wil brengen Ik citeer nu: Sarto wil als het ware een „Samenlevings- structurerend element" zun in de Afn- kaanderwijk. De bewoners van de Afrikaander- buurt hoeven van dit woord besbst met te schrikken. Het is gewoon club- huistaal. Het gewestelijk arbeidsbureau tn Rotterdam is nog niet begonnen met het „hard aanpakken" van werkschu- wen. Gisteren werd meegedeeld, dat de aangekondigde nieuwe merkwijze er nog met door is, Sommige mensen dsnkon, dat werk schuwe» langharigen zijn, zoals zij ook denken, dai langharigen werk schuw zpn Deze mensen moet een illusie wor den ontnomen. In het Rotterdamse korps van werkonwilhgen zitten maar enkelen (een stuf of vyf) langharigen. De bewoners van de naar provincies penoemdp /fatpebouuieu vertonen een steeds sterker worden verenipinps- dranp. Van de 756 huurders z(jn er nu buna 5Q0 lid van de /latveranipma Zeven provinciën zo staat t« lezen tn het orpaan van de vereniging. ROTTERDAM, donderdag De RoKerdamsche Droogdok Mij. N.V. heeft onlangs het Juk en de polen ver vaardigd van een reusachtige elektro magneet onderdeel van de grootste isochrone cyclo'ron in Nederland. Op dracht voor de bouw van de cyclotron ia gegeven door de rijksuniversiteit te Groningen. Het ontwerp is van N.V. Philips gloeilampenfabrieken te Eind hoven, De elektromagneet is een imposant onderdeel van de cyclotron en heeft een gewicht van 650 ton. Grote nauw keurigheid en een goede homogeniteit Een werknemer van RDM, be trokken bij de bouw van het 650 ton wegend magneetjuk, geeft een goed Idee van de reusachtige afmetingen van dit apparaat. van het speciale staal waren essentieel bij de produktie. De magneet is samengesteld uit los se delen met elk een gewicht van cir ca 50 ton. Het vervoer van Rotterdam naar Groningen en de montage werd verzorgd door N.V. Stoof te Breda, Met dit cyclotron kunnen zowel de lichtste als ook de zwaardere atoom kernen worden versneld. Het reusach tige apparaat wordt opgesteld in de cyclotronbunker van het kernfysisch versnellerinstituut van de Groningse rijksuniversiteit te Groningen. De mu ren van deze bunker zijn van 2,5 me ter dik beton. De rijksuniversiteit hoopt dat het kernfysisch onderzoek binnen twee jaar zal kunnen begin- (Vnn een onzer verslaggevers) Als zaterdagmiddag om drie uur in het Kralingsebos het start sein zal worden gegeven voor de elfde door de Pedaalridders georganiseerde cycle cross, zal Manus Brinkman erbij zijn. Natuurlijk zai Manus erbij zijn. Hij was bij alle tien voorgaande cn velen andere belangrijke crossen in binnen- en buitenland inclusief verscheidene wereldkampioenschappen. Manus Brink man is wielrenner in hart en nieren maar als er voor cycle crossen een overtreffende trap bestond, dan zou die ook op hem van toe passing zijn, Manus Brinkman is 39 jaar en zit sinds 1945 op een racefiets. Dat wil zeggen dat nu al 23 jaar lang het wielrennen voor Ma nus zijn opstaan en zijn naar bed gaan is geweest. In die 23 Jaar heeft hU ook de rest van zijn daarvoor in aanmerking ko mende familie wlelercrazy gemaakL want behalve Manus zelf rijdt ook zijn 15-jarige zoon Jan. Hij ls een van de bcsle aspiranten. Zijn vrouw Dien rijdt al enkele jaren de dames- weds rijden mee en thuis zit zoon Herman van 10 jaar te springen om eens ook op een „kromme flets" te klimmen en aan wedstrijden mee te - doen. Het cycle-crossen heeft Manus' speciale voorkeur. Hij heeft er de nodige aanleg voor, maar het trekt hem ook en vooral, omdat hij hel ern van de sportiefste vertakkingen van de wielrennerij vindt. Combine s praktisch met mogelijk en els je goed rijdt rij je ook een „vroege" prijs en zelfs met pech is er bij het crossen meer mogelijkheid om de gevolgen daarvan te overwinnen: „Bij het crossen kom je op de plaats waarop je recht hebt." „Ik ben 39 jaar en ik voel me bij zonder goed in conditie, Beter mis schien dan ooit tevoren, Dat heb ik •e danken aan dokter Visser, bij wie k velleden jaar terecht ben geko men, Hoe het kwam weet lk niet, maar ik voelde me vooral fysiek helemaal afgetakeld. Ik kon geen enkele inspanning meer doen zonder dat ik „er door" kwam te zitten. Dan loste ik gewoon uit de wielen. Ik ben toen naar dokter Vlsster, de KNWU- arts gegaan en we hebben een heel open en eerlijk gesprek gehad. Ik heb hem alles over mezelf verteld en ik heb daarna het advies wal lk van hem kreeg volledig opgevolgd. Din- grn die met deugden moest ik laten MANUS BRINKMAN en dat maakt weer dat ik langer door kan laan." „Natuurlijk heeft crossen mijn voorkeur, maar ik ga van de zomer gewoon door op de weg, als amateur natuurlijk." L>RINKMAN la van ongeveer '31 tot '58 prof geweest, maar daar na, terwille van de zuivere liefheb berij weer ama eur geworden. En dat bekomt hem best, want ondanks zUn leeftijd b hü geen veteraan en rijdt hij tUMen de Jonj Jonge garde der i 5 en daarvoor kwamen andere dingen ln de plaats. Hij heeft me helemaal opgekikkerd en, al voel ik wel dat ik door mijn leeftijd snelheid tekort kom, ik heb een veel betere conditie amateurs. De cycle-crow ln het Krallngsebos wordt weer georganiseerd door de Pedaalridders in samenwerking met Delbana en de voetbalvereniging HOV. De start van do nieuwelingen en aspiranten ls om 2 uur. De A- klasaers, bij wie alle kandidaten voor de nationale titelstrijd die op li februari op Duinrel wordt gehou den, starten om 9 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1