Ben Peeters: 'Ik ben met een gelijkspel tevreden' m rotte: Hordijkerveld en de sneltram TRAINERS OVER TOPDUEL m 'Ik sla Ajax iets hoger aan 'Feijenoord is kansloos als het aanvalt' 'Ajax wint met een doelpunt verschil' Xerxes/DHC raakte ook Pansier kwijt ROTTERDAM ARIJNMQND A J AX-F EI JENOORD DE WEDSTRIJD VAN HET JAAR Ernst Happel: Joop Brand: Wiel Coerver: GUUS BROX: 'WE SPELEN LIEVER OP EEN MOOI GRASMATJE' Jurion mag weer spelen voor Anderlccht UITVERKORENEN PETERSON NAAR WIJNHAVEN 32 DYNAMO-HEREN NAAR QUÏNTUS RVB-VOETBAL AFGELAST i'L-JSÖ "?rSi r h Vijftigduizendste weekabonnement RET uitgereikt pag. 4 - vmjdag 12 januari 1968 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag, Feijenoord heeft zijn winter- schoenen te voorschijn ge haald. Terreinchef Jaap Ba- rendregt, die aan zijn laatste jaar bezig is, heeft ze nog eens extra ingevet en de spelers hebben er deze week al een paar keer op getraind om weer wat te wennen aan de gerib belde rubberzolen. Trainer Ben Peeters hoopt ech ter uit de grond van zijn hart dat hij ze zondag met nodig zal heb ben „Een topwedstrijd ala Ajax- Feijenoord behoort op een nor maal veld gespeeld Ie worden Op een besneeuwd of hard bevroren veld worden de krachti»vei hou dingen vaak scheef getrokken en gaat de factor geluk een te grote rol spelen. Ik neem aan dat men het ook bij Ajax niet op die ge luksfactor wil laten aankomen". AjaxFeUcnoord kan zonder over driving de wedstrijd van hel Jaar ge noemd worden. Ileldc clubs en hun vele duizenden supporters kijken al weken naar dit evenement uit. De uitslag van het duel kan van grote betekenis /ijn voor het verdere verloop vnn do competitie, muur hoeft nog niet beslissend te zijn Ook als Feiienoord wint en zijn voorsprong tot vijf punten vei groot, 1b het nog niet /ekcr van het Kampioenschap Daut- voor is de weg nog tc lang en /ijn de uKwcdsuyden tegen GVAV, MVV, DOS en Go Ahead te moeilijk Bij Feijenootd is men zich daarvan bewust Manager Guus Brox „Feijen- ooi d heeft wel eens een aihterstand van zeven punten op Aiax goed ge maakt Het omgekeerde «an evengoed gebeuren". Trainer Ben Peeters altijd voor zichtig in zijn uitlatingen en mede daarom zo gewaardeerd door zijn werkgeveia beoordeelt de situatie als volgt „Als we zondag winnen dan praat Ik niet over die voorsprong van vijf punten, maar dan kan ik wel breedlu- chend vooruit kijken. Een overwin ning betekent voor ons een enormo stimulans, voor Ajax een morele tik Een gelijkspel beschouw ik ook als winst. Ik zou er dik tevreden mee zijn, BIJ een nederlaag van Feijenootd ia de sttijd weer volkomen open. Het ls oen mogelijkheid waar Ik zeker re kening mee houd. Hel zou waanzin zijn om te zeggen dat we niet van Ajax kunnen verliezen Een nederlaag tegen Ajax i» een normale zaak. Het wordt zondag een open strijd met ge lijke kansen Hoewel Feijenoord, tot nu toe min der misstappen heeft begaan dan Ajax, start het in het Olympisch sta dion voor velen niet ah favoriet Toen het nog niet zo lang geleden vijf ver- liespunten minder had don de Am sterdammers nam men voetstoots aan dat de Rotterdammers kampioen zou den worden, maar na de nederlaag te gen Xcrxcs-DHC en het gelijke spel tegen Spaita Is de «temming verun- derd en hollen velen ovei naar de ge dachte, dal Ajux toch iels meer kwali teit heeft en da race op den duur zal winnen Ben Peeters „Ajax heeft de laatste jaren een wnt homogenere ploog ge had dan Feijenoord. Het heeft mis schien ook een tikkeltje meer klasse, maar dc icsultaton zijn dit jaai zekei niet glanzend geweest Ei sto.tn zon dag twee gelykwaaidige ploegen te gonover elkaar, Hel beetje \sat we aan klasse tc kou komen, kunnen wc door oen grotore inzet «ompenscien Dit elftal moet het kunnen opbiengen Plet zJJn een stelletje fijne knullen die zov.el op de training als in dc wed strijd bcteld zijn om keihard te wel ken" Aanpassen "PEIJENOORD en Ajax worden op de ranglijst gevolgd door ADO, Go Ahead en Sparta. Aan de trainers van deze drie clubs, Ernst Happel, Joop Brand en Wiel Coerver heb ben we gevraagd wat hun verwachtingen zijn van het topduel in Amsterdam L'RNST HAP I'LL, do Oostenrijkse trainer van AI>0 wilde aanvan kelijk niet Ingaan op de vraag, wat zijn verwachtingen zijn voor het topduel in de eredivisie. Maar na enig aandringen was hij toch bereid om toe tc geven, dat HIJ een kleine overwinning van Ajax verwacht. En dit ondanks hel feit dat ADO op eigen veld mol 36 van Feijen oord verloor en mei 1—0 van Ajax won Happel: „Het is een open strijd, waarin de ploegen niet veel vooi el kaar /uilen onderdoen Toch sla ik Ajax iets hoger aan Ik vind dat de spelers wat beter op elkaar inge speeld /ijn Ik verwacht dal de Am- Bterdammcts met een doelpunt ver schil zullen gaan winnen. Het is voor hen een thuiswedstrijd en tenslotte móéten ze we! winnen. Gebeurt dit niet dan is de compe titie beslist, dan geloof ik niet dat Ajax Feijenoord nog zal kunnen in halen Maar eerlijk gezegd moet ik het nog zien gebeuren dat Feijen oord Ajux in Amstei dam bedwingt." rnRAINER Joop Brand van Go I Ahead acht Feijenoord kansloos ai» Jiet Ajax open en bloot tegemoet treedt „Dan krijpt Feijpnoord een pak voor zijn broek en om onn de Europa Cup deel te ve men verkeken," meent mj „Feijcnooid moppert altijd op dc tegenstandus die zo defensief spelen, maar het zal dat nu zelf ook moeten doen Feijenoord heeft alleen een kBns wanneer het taktisch en strate gisch verstandig speelt, dat wil zeg gen vanuit een gesloten verdediging Als Feijenoord wint hoeven we neigens meer ovei te praten Dan is het vrijwel zeker dot hel kampioen woidt Maiir als Ajax wint weet ik nog niet hoe het zal lopen Het hangt cr ook van af boe de uitslag zal zijn Als Ajax bijvoorbeeld met 5—0 wint kan dat voor Feijenoord enorm nadelige gevolgen hebben Er woidt wel eens gezegd dat Ajax een gemakkelijker programma voor de boeg heeft, maar geen enkele wedstrijd is gemakkelijk Ei zijn een stuk of tien ploegen die voor degra datie In a,inmeikmg komen Xeixes/DHC heeft bewezen tot wat de/o ploegen in staat zijn Misschien krijgt Ajax of Feijenoord het tegen Go Ahead niet zo moeilijk als tegen een ploeg die onderaan staat „Het kan raar lopen, maar nor maal gesproken heeft Ajax dc beste kansen. Ik verwacht dat de Amster dammers met een doelpunt verschil gaan winnen," zegt Sparta's trainer Wiel Coerver. „De heer Kieboom had gelijk toen hij zei dat Ajax wat vrijpostiger is Dat geldt vooral in de thuiswedstrij den Daarom vind ik het onverstan dig van Ajax om m het Olympisch Stadion te spelen. Sparta zou ook een voordeel prijsgeven als het zijn thuiswedstrijden in het Stadion Feijcnooid gmg spelen Feijenoord boft ddt het zondag weer een punt Is uitgelopen. De we tenschap, dat het bij een eventuele nederlaag nog niet van de kop ver drongen is, zal Feijenoord een lekker gevoel geven Het zelfvertrouwen zal er door versterkt zijn. Wint Feijen- ooid. dan is er geen vuiltje meer aan de lucht, verliest het don staan de kansen weer fifty-fifty Over het verdere vei loop van de competitie is dan niets te zeggen Als er met sterren als Cruijff of Moulijn iets gebeurt kan dat van beslissende betekenis zijn" (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Feijen oord overweegt zondag een oefenwed strijd te spelen, indien de KNVB mocht besluiten om het competitiepro gramma af te gelasten. We houden er nog steeds rekening mee dat de wedstrijd tegen Ajax doorgaat", zei manager Guus Brox vanmorgen Als er geen ijslaagje on der ligt kan op de sneeuw vaak heel goed gevoetbald worden Maar eerlijk gezegd hebben we liever dat de wed strijd onder de/e omstandigheden af gelast wordt Een topper als Ajax— Fujenoord moet op een mooi grasmat je gepeeld worden (Van onze sportredactie) BRUSSEL, vrijdag De moeilijk heden tussen Anderlccht en Jef Jurion /ijn uit de weg geruimd De raad van beheer v.m de Belgische kampioens- ploeg besloot gisteravond de voorlopi ge schot sing van Junon op te heffen Jurion was enkele weken geleden aan de kant gezet, omdat hij tegenover journalisten verklaringen had afge legd die bij het Anderlechtibestuur niet in goede aarde waren gevallen (ADVERTENTIE) FEIJENOORD Pietera Graaf land, Romeijn, Israel, Kraay, Veldhoen, Haak en Jansen, Sa- mardzie, Ktnduali, Geel», Moulijn. SPARTA Van Bever en: Zand horst, Pijs, Ei]ken broek, Ter Horst, Van der Veen en Bosma, Heijerman, Madsen, Bosveld Verdonk XERXES/DHC Treytel, Dor- jee, Tetteroo, Joncic, Kronshorst (of Jansen), vd Hetde en Rado- vic, Blok, Jacobs, Hanegem, Kleinj an SVV. v d, Roer; Hazebroek, Wnrnaar, v d Korput, Van Leeu wen; Van Beek en Fels, Van Be- veren, Van Meeteren, Osterholt, Vorstenbos EXCELSIOR Balentten; G den ButterLticfc, Kort, Teeuw, Tollenaar en A den Butter, We ber, Beek, Tump en Bessant HERMES DVSRutsx, Van Baarle. Van Dongen. Rvke. Mon ster; Heyster en vdBurgBak kes. Van Kooten, Klem. v dL Gnend. Iedere Moeder al voor httf kleintje evengoed het moofota ledIkantje willen hebben... en die verkopen wij In onze Baby afdeling In het jouiterraln. Dubbelwandige, dubbelge lakte witte klnderledikantje* met leuk bloemdecor, gutjes- board bodem, eerste klas afge werkt en afgezet m« pJartlcbfes, verkopen wij voor let» meer dan vijf en dertig gulden. In onze Baby-afdeling beneden verkopen wij deze prima kinder* ledikantjes, SS x 120 cm, Polyaether matrasjes, eerste kwaliteit damast, dubbelzijdig geborduurd, 58 x120 cm 58 x 110 cm ]ia»L, guuuoiiijui GMft ttf. of tehrtft. bott. ROTTERDAM, vrijdag. Peter sons havenbedrijf N.V. zal met Ingang van 15 januari a*. een nieuw pand aan de Wijnhaven 32 betrekken. Door uitbreiding van de activiteiten was het pand aan de Scheepmakers haven 29 te klein geworden Vanuit het nieuwe pand zullen deze activitei ten verder worden uitgebreid De werkzaamheden van dit bijna 50-jarlge Rotterdamse bedmf (met bijkantoren in Amsterdam, Groningen, Maastricht, Temeuzen en Antwerpen) liggen op het gebied van expeditie, controle, distributie, transport, advise ring, losse projecten en servicing (Van onze handbaimedewerker) HANDBAL ROTTERDAM, vrijdag. De he ren van Dynamo gaan dit weekeinde op bezoek bij Quintus in Kwintsheul. Om hun kansen op het kampioenschap te behouden ls het voor de gastheren zaak te winnen. Dat zal ook wel lak ken, al zijn de Rotterdammers de laatste weken aardig op dreef. Snelwiek ontvangt zondagmiddag in de Schiedamse Margnethal het Vlis- singse EMM Een overwinning van Snelwiek ligt in de lijn der verwach tingen. In de districts eerste klasse kan m de Energiehal felle strijd ver wacht worden bij het duel Schutters- Vires, De punten zullen wel in Rotter dam blijven DWS kan het leidende HVL wellicht wel een punt afdwin gen Atomium-Roda m de tweede klasse A belooft een spannende strijd het worden De winnaar blijft een belang rijke gegadigde voor de eerste plaats In de tweede klasse B moet Schutters 2 met ruim velschil van Meeuwen kunnen winnen Bij de dames In de districts eeiste klasse zal DWS het te gen Animo met gemakkelijk krijgen. Spartaan zal wel te sterk zijn voor Gona en hetzelfde geldt voor Actief ten opzichte van DWS 2 (Van onte sportredactie) BOTTERDAM, vrtW**. Aaa da ljjit van uitgeschakelde spelers is de- se week bij Xerxes/DHC weer een nup< toegevoegd. Ton Pansier heeft In militaire dienst stfn amandelen la ten pellen en sal dos voorlopig niet beschikbaar sUJn. Een geluk voor trainer Kurt Un der is dat Chris Kronshorst, die zich tot een goede verdediger aan het ont wikkelen is, weinig of geen last meer heeft van zijn gekneusde ribben. Er bestaat een kans dat hij zondag m de belangrijke wedstrijd tegen Sittardia al weer van de party is. Mocht hy het nog niet aandurven dan zal Un der waarschijnlijk Chiel Jansen een kam als linksachter geven. Met de handblessure van Eddy Treyte! valt het wel mee Linder rekent er op dat hy kan spelen. Xerxes/DHC heeft zich de laatste weken aardig omhooggewerkt. Het staat nu boven de streep en het heeft een aantal andere chibs binnen be reik gekregen Daartoe behoort ook DWS dat op het Kasteel tegen Sparta weinig kans heeft, Sparta is ongewij zigd. Hetzelfde geldt voor SW, dat zon dag zijn wedstrijd tegen Heracles af gelast zag. De Schiedammers moeten, op eigen veld van RCH winnen om niet m moeilijkheden te komen Excelsior, dat Heerenveen op be zoek krijgt, sukkelt met zijn doelver- dedigers. Bram Geilman heeft een hand moet een paar dagen in het middenhandsbeentje gekneusd izijn gips) en Joop Franssen is met een blaasontsteking in het ziekenhuis op genomen Het doel wordt nu verde digd door John Balention, een van de Antillen afkomstige amateur, die al eens eerder in het eerste elftal heeft meegespeeld. Hennes DVS begint langzaam maar zeker terrein te verliezen op de kop groep. FEC uit is ook geen gemakke lijke opgave voor de Schiedammers, (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. De afde ling Rotterdam van de KNVB heeft alle voor zaterdag en zondag vastge stelde voetbalwedstrijden afgelast ADVERTENTIE (ADVERTENTIE) Een zeer solide kwaliteit Ny lon Tapijt, dit door de rubber wafel rug een extra lange levens duur heeft... «n U hoeft geen ondertapijt meerte laten leggen. Do voordelen van dit kamer brede Nylon tapijt zijn lang zamerhand overbekend. ..zeer sterk en slijtvast, geslaagde kleu ren en bovendien liefst 370 cm breed. In onze tapijtafdeling boven zoekt U het uit, om ook In Uw woning meer comfort en luxe to hebben... Nylon kamer breed tapijt, per meter voor nog géén tachtig gulden. "LIET ligt voor de hand dat FeUen- 11 oord zondag In het begin van de «trijd bet initiatief aan Ajax zal laten, Het zn] rUn tactiek aanpassen aun de strUdwfjze van de Amsterdammers. FeUenoord zal ongetwijfeld met een gesloten verdediging beginnen en Geets of S&murdilc terughalen om Jansen en Ilauk op het middenveld te assisteren. De u.i.ig is hoe Aia\ zal rengeien Zullen th1 Anmtei uantmet s umco's durven nemen en met zoveel mogelijk man m dc aanvul gaan ot zullen /e Pionk ach tei houden om samen met Vasovic het gevaat Klmlvall te be zweren' Hel is nauwelijks nun tc ne men dat de Amaleuiummeie met een beun kei vnn de Zwn tl /ulhn dm mm tc tolMaan Vusovie is ecu giwoldigt* spelei, mum Kmdvull is» hem m si» 1- hetd de baas en dat houdt vooial vooi et n opgedionytn Aj i\ tt.n gioul ge vaat ui Aan dc «mdoic* kant hts ft Fcijen ooid met hot gevaat ("i uylf tekening te houden. Zo lang dc stand gelijk is of Feijenoord een voorsprong hooft zal Ctuyff bij Kiuoj cn Israel weinig luimte krijgen. Maar wat gebuurt et als Ajnx snel scoort' Dun moet Feijcnooid ui de aanval en zou dc Rotteidnmse defensie het wel ecus heel moeilijk kunnen krijgen tegen dc Amstei dauwe aanval Dn ju om- een Ajus-zege met enkele doelpunten vei- &thil ls even goed mogelijk als een ge lijkspel of een kleine overwinning voor Feijenoord. Kamerbrwö nylon tapll» Iftjjvï 370 cm breed 1 "«Ste In onze Tjpljtafdcltng verkopen •wij dit Nylon kamerbrede Tapijt, met rubber wafel rug, in groen, goud, cognac en beige, 370 cm bread, - per meter Ctin til. of tchrlft. tut. V Hordijkerveld is in opstand gekomen tegen de gemeen te. Er zijn drie acties gaande. 1 liet actiecomité 'veilige tiamlxvm', dat btiydt voor de zaak in haai titel genoemd. 2 Een comitc van winkeliots aan de Kerstendt)k. «t protes ted t tegen c'.e vootgenomen af sluit mg van hun stiaat Een comité van winkeliers aan de Iioi dijk, dat eveneens m liet geweer is gekomen tegen de iilsluitmg van hun straat iht loog1»! /lit 1J ss* I mo ulo zisals be- k mi di tnunbaan du? \olgcns dc be woners van Hortinkerveld onvoldoen de is beveiligd Eind vohk jaar is m di Pelg: linskei k a«m dc Relierdiik (di weg du Horchjkei veld al jat en een don n iu het oog isl een v oilichllngs- luiccnkomst pi houden over de seva- un van dc inun die op 10 februau Ha.it mden HET- lnskimdu.cn hebben uiteenge zet op welke u ij ze de beveiliging is gedocht Dc ongcruj'ihetd van de ou ders wiei kmdoten viei maar per dag rif diukkt dus Kcvnailljke Renjcrdtjk moeten ovei steken ls et niet mee wtggt nomen De hoop i-, thans gevesi'lgd op het uilL'KO van B m W dat juidcis kon beslissen dan d» adviezen d><» ik RET aj'igivcu Maai dv tijd dunxt en de voorzieningen die de bewonn-* wensen kunnen stellig niet op korti toimiin wordei kcieaHseetd Toegezegd i». dat wethouder Polak onder wleiij departement de tram- kwestie ressorteert de zaak persoon lijk Ui ogenschouw ia! komen nemen. Zijn ze niec Ideaal... die leuke, sportieve rultshlrti, met in geweven dessin, die zo practisch zijn voor het werk of voor vrije uren en dagen! In onze afdeling Herenmode ver kopen wij deze No Iron flannel rultshlrts, in prima model met opstaande boord, het moderne an comfortabele vrlje-tljdsshlrt voor nog géén vijf en een halve gulden. liordilkerveld wacht geduldig op de komst van de wethouder, Itmud'Ms ts gisteicn een handteke ningenactie oiuUm de bewoners afge sloten Op het moment, dat dit wordt geschiet en u> dc stand 3500 handteke ningen op een totaal van 2100 gezin nen. liet komt erop neer dat een zeer ge ruig percentage (ongeveer vijf pro cent niet heeft getekend (Het actieco mité meent dat dit percentage betrek king heefct op mensen die nooit l«s te kenen). Wat wil het actiecomité „Veilige trambaan" precies? Men wil: 1. Dat het kruispunt Hordyk- Reyersdyk angewyzi^d blyft en dat ci een tramdrietwek wordt geplaatst Als dit kruispunt wordt afgesloten zal hei verkeer dat thans over de Hordyk rijdt voor een belangrijk deel gebruik gaan maken van de Humadyk. waar door de situatie op dit toch al reeds gevaarlijk punt nog moeilijker wordt Ook zal schade worden toegebracht aan de winkeliers, die overigens in middels een advocaat in de arm heb ben genomen en de kamer van koop handel hebben ingeschakeld 2 De kruising Reyerdyk-Kersten- dyk. Het bestaande zebrapad zal doorgetrokken moeten worden over de trambaan. Daar deze kruising de voornaamste plaats is waar de kinde ren (ongeveer 1200) oversteken om naar school te gaan Ook veel volwas senen maken voor kerkbezoek van deze kruising gebruik Alle scholen en kerken zijn namelijk aan de andere kant van de Relj'^rdijk gevestigd Het comité meent, dat hier een voetgan gerstunnel moet komen. Heit comité schrijft „Wy beseffen dat deze oplossing niet goedkoop ts, doch tmjzen u erop dat het hier gaat om mensenlevens zodat geen oplossing te duur kan rtjn Dan is er nog de kwestie van de Kerstendyk Het comité zegt hierover „Wat betreft de afsluiting van de Ker- stendijk mag worden verwezen naar de woorden van uw wethouder Worst in de gemeenteraadsvergadering van 7 september jlwaarin hy n a.v vragen over de weekmarkt opmerkte, dat af sluiting van de Kerstendyk zelfs gedu rende een dag per week zowel uit het oogpunt van veiligheid aLs door de schade die hierdoor aan de winkel stand zou worden toegebracht, niet m aanmerking kwam. 4 De kruising Emelissedijk-Reyer- dyk moet eveneens worden voorzien van een zebrapad tot over de tram- baan Tevens zullen hier voetgangers- oversteeklichten moeten worden aan gebracht, Hordykerveld, die door de ligging vau de scholen het meeste te maken heeft met het veiligheidsaspect van de tram, meent dat er een onmogelijke situatie zal ontstaan als de door de bewoners voorgestelde beveiligingen niet worden verwesenljjbt. Er is gsen enkele plaails in Rotter dam, meent men, waar een tram zo dicht langs de bebouwing loopt. Een schoolhoofd heeft inmiddels al laten weten, dat hy mochten de ge vraagde verbeteringen niet worden ingevoerd zyn leerlingen niet meer als verkeersbrigadiertjes zal ia-ten op treden Zo is op het ogerbhk de stemming tn IJsselnionde. Over 28 dagen rijdt de sneltiam IJeselmonrie binnen. Dat moet voldoende zyn om verkeerslich-j ten te installeren en zebrapaden aan te leggen. In onze Herenmode afdeling ver kopen wij deze No iron flannel r u iuh I rts m et 1 nge weven d essi n een prachtige kwaliteit, In di verse kleuren en M t in alle courante tê*\ Cttn Ut. of tchrift. tot. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De heer J. Kuipers, chef van de financiële af deling van de R.E.T, heeft gisteren het vijftigduizendste weekabonnement uitgereikt Dat gebeurde m de Jert- cholaan, waar de moeder van de 18- jariige J. W. Gouma behalve de identi teitskaart ook een halfjaarlijks abon nement werd overhandigd. De zoon was naar zijn werk De vraag naar het weekabonnement werd bij de RET in de afgelopen dagen steeds groter. Waarschijnlijk heeft ook het proefbe drijf van de metro aan deze verhoging meegewerkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1