Verkeer in weekeinde ontwricht door dooi JONGEN KOMT OM BIJ INSTORTEN DEEL VAN KERK ABSTRACTE DANS MET DE KRACHT VAN EEN SIGNAAL COMITÉ VAN MJVERHEIDSLERAREN VOERT ACTIE TEGEN BONDEN WEGEN UREN LANG GLAD ALS IJSBANEN DRUKKE NACHT VOOR POLITIE IN STEDEN SPOORWEGEN EN KLM REDELIJK OP TIJD TNO stelt onderzoek in naar oorzaak ramp in Den Bosch YVONNE PAUL IN ZIEKENHUIS OPGENOMEN Twee zusjes aangereden en afgeranseld, dader mogelijk verdronken Arjow bezorgd over gevolgen conflict hinnen KVP op gesprek van 'de 18' Ongerustheid over regeri ngs voors tellen over mnt'd lesuren en de s"l"rissen Rucli van Dantzig maakte sterk ballet: "Ogenblikken" 1U Mr. Ie Loultre niet langer kandidaat secretaris AVRO Mortiergevecht bij Meer van Galilea Onderzoek naar advertenties voor thuiswerk 4 - maandag 15 januari 1Ö68 Vundaag niet voor mktvr (Van een onzer verslaggevers! HAARLEM, maandag Yvon ne Paul, die vanmorgen voor de Haarlemse politierechter terecht zou staan wegens lokaalvrede breuk op Schiphol, is naar aanlei ding van een over haar uitge bracht psychiatrisch rapport eind vorige week opgenomen in een ziekenhuis in Amsterdam De' Haarlemse officier van justitie xnr. J. J. Bredius heeft de tegen haar uitgebrachte dagvaarding voorlopig ingetrokken. Het is niet bekend of Yvonne Paul nog justitieel vervolgd zal worden Na haar tweede ultwlhtug uR d® Verenigde Staten op 0 oktober vorig jaar heeft de 38-Jarige ia Indonesië! opgegroeide Nederlandse van Ar meense afkomst St diftn In de ver- treklial ven Schiphol gewacht op een visum, dat haar in staat sou stellen weer terug te keren naar de Verenig de Staten, waar «U negen Jaar ver- Van onze forrrsjiondf-ntenj WfSTGKDWI, maandag Dp dooi, die zaterdags oud inviel heeft hel verkeer in Nedetland vooral gedurende de nacht van zaterdag op zondag, geheel ontwricht. Natte sneeuw, ij/el en lichte motregen veranderden de wegen in spiegelgladde ij-hanen, waarop veel ongelukken voorkwa men. die eeliter m het algemeen geen ern-tige afloop had den. Onze wierkunriige medewerker meldt M,i.ir zelden Ztipi n wij in ons land e« n zo rudualc dm» als tt>d« ns he t weekeinde Binnen 30 uur steeg dt U mpf ra tuur 30 graden, want zaterdagmorgen werd nog 20 graden vorst gemeten t n zondagmiddag m het zuiden al 10 graden dom Gesprekken met consulaten-gene ra at Rotterdam nadden niet het gewenste de Amerikaanse [ene ra at In Amsterdam en succes. Eind december adviseerde de' Schlphol-dlrectle Yvonne Paul de luchthaven te verlaten Tussen 2 en 5 Januari werd haar drie keer sdom mee rd het terrein van Schiphol te verlaten, waarna zij op 5 januari werd gearresteerd en voorgeleid aan da officier van Justitie in Haarlem Bij het verhoor door de Haarlemse rechter-eommisBurls v.elg<rdo Yvonnt Paul een verklaring te tekenen, waar- In zij zich bereid verklaardr niet metr naar Schiphol terug te keren Naar aanleiding van deze weigering werd zij Iji afwachting van haar berechUng In verzekering gesteld ZIJ werd ovei - flebrncht naar liet huis van bewaring n Amsterdam. De vorst n v«-r nu.u ht.irKiinu vie en Ooit-Eunjpa vuriHvui Ook ,n d« bi rgstrrki n ts dt vorbtgrens tot ongovi 11 3000 me ter hoogte komen liggen Ac tteve depressies houden het w* er onbestendig met veel wind cn Li ter ook weer regen Een terug keer van de vorst in de eerstko mende dagen is niet te verwach ten Mi»t In hel westen van hrt land kon ton- dag morgan al normaal van de wegen gebruik gemaakt worden, in bel noor den en oosten duurde dat tot gister middag. Bovendien kwam daar lange tijd mlat voor, waarbij het jicht soms tot 75 meter was beperkt Voor de Ni Inland*» S|*iorv.ig» ri bkven de mo< illjkhf don bipnikt tot de vroege zowbigm ht< nri T«n moe ten enkele treint n uit valk n omdat h* personeel niet lijdig op do station* kon arriveren Alln-n enktl« trein* n uit het buitenland hadden viel Vf ma king Ernstiger was tin spooriiaaf- bieuk die zondagmiddag tegen vijf uur tussen Halfweg ui Hnariem werd geconstateerd I)< vertrag'ng die bur- door onstond was omstreek* half elf weer opgeheven Op Schiphol werd de gladheid m»t succes bestredui nut behulp van dui zenden liters ontlj/mgsv lotLtof Toch ontstond ir /if Int deun nnrji - re oorzaken vertiugmis bi maiming in pa-iiagitihadden vul rnoiiti up tijd aanwezig te zijn Op andere vlieg velden werd een aantal vlucht*, n we gens de aleehtt weersomstandigheden afgelast Dc acheepvaoit ondervond zat< rdag nog vetl hindir van Ijsgang Deze word* snel minder i k<i op al i. ii i> ik Dt politp v eifj In dolce» ofidu /w kt n v«in paitkuhi rrn om faniilii a a irsi hu n Hat /ij nut tijdig tl /oudi n zijn Jbt hoofdbuo <m s' ha'ti on/Pifldk ,im iritii (Lm v< tig mensen dn g'en kans nmr uau lull l. g,.,m Zoi,Hdg«.(ht m ld' n poliin f O blind at 11 sttlpt rnet ui*, ragen orr> li a*Msti Lij li kkdjp gi volg van rli rt»mi H<i f If I. Itr, Op verzoek van de officier van Jus titie werd een psychiatrisch rapport over haar opgesteld Mr Bredtus wil over de uitslag van dit ranport geen inlichtingen geven. „Ik kan alleen zeggen, dat ne toestand van mejuf frouw PhuI zich zodanig ontwikkeld heeft, dat opname In een ziekenhuis noodzakelijk werd geacht In dit ver band heb ik voorlopig afgezien van de tegen haar lopende rirafrechtproeedu- rt\" aldus mr Bredius (Van anie correspondentI ROERMOND, maandag De itujr» WUma (14) en José (ifll l'Espolr uit Nleuwstadt tljn lalerdognacht in Sittard aangereden en met ren stuk hout afgeranseld door de 21 -Jarige ongehuwde V. uit licht, die mogelijk daarna door verdrinking een eind aan sijn leven heeft gemaakt. Dc meibjia die met verwonding*» zijn opgenomen m h»l SUlanKr /li - kcnhuls, hebben vetklaard de man nooit eerder gezien te hebben D* politie heeft geen idee nat dt be weegredenen van V, die werkte in dc weikplaats vooi rmnd*r-vulidtn te Echt, geweest zijn V kwam de zusjis 1 Espou op de Nu*- terweg met zijn aut«> aihttiop Hij reed aan, keet de zijn auin cn mishandelde dt mtKiea met mi atuk hout V vluchtte bij het nade ren van een automobilist Zijn auto werd zondagmiddag tetUBgevondvu langs het Jullanikanaal te Maas- bracht Hel ia mogelijk dat de man het kanaal Is ingesprongen Di rljkspoh'ie te wam i* vatulaag gaan dn ggui ZEIST. nuuulM (ANC) Hel hoofdbestuur van de snU-ruvolutio- nolr* Jong ereoorgaa laat Ie Arjoa maakt slcfa aorgen over de Invloed vso de moeilijk bed en In dr KVP op het ge sprek vu „de achttien." Een samen werking tussen KVr. AR eo CHl' kou il hal bast uur niet aluvol voor aon- der de inbreng van de radicalen. Hd Arjoa-beituur, dat zaterdag in Zeist bijeen was vindt Jn het pro gramma van do t hiaten-radicalen veel terug dat hem aanspreekt, en meent dat net richting aangeeft van de toe komstige ontwikkeling van een chris telijke partii Hei bestuur doet een beroep op alle betrokkenen binnen de KVP om rich hun gezamenlijke ver-, ontwoordelijkheid voor de christelijk* 1 politiek bewust te zijn. Naar hui» Hu vcikeej 111 Ani«U'(>i«m trok zich zult i dagavond om elf uur onmiddel lijk nu het invallen van de dool, terug Maar vtntlrttk* eén uui wild* iidu- cen blijkbaar toch naar hun Fi Di it Hd.ig ouKlim I mi grolt» v< rkctTicluw r< ti I Int mi' tl« ma< htclijk um In Gnmii gen en I fU w«ii Hi-ri l*»u h< 1 vtrkfii volliHig stil In luk Groiurigtn w< id L« I vuknr Lthalve dnor sppgelgladrh wegen ook geteisterd door stuif- Mietuw Nabil Mium'I cn Vlc tltU i v* n i <t.iktcn vi rvLttilli ndc automuhtlistcn ingt nuuwd Biih Htrandtfu Iri het zuiden wii het op dc Ri|kv- w«g Dm Host h Nijintgm zamdak avond net zo glad al* in de wmlei san 11)24-1825 toen de rncmcn op de Mhaxti over de weg redm Een Beigi- stht bus sttanddt 's avond* ten zuiden van Belgen op Zoom met vijftig pas sagiers Om vijf uur In de oihtnid Irood «en passerende automobilist torn dc kjmli ren die veel last van de kou hadden ua.ir Hergen op Zoom U vol voeren maar ook hij strandde door d< ghidhvid D» bus kou pas om «lf ium /undaKinoigi n strekt lijdtn Nabij dt grensovergang lussin Nt - derland en Belgie in Maastricht raik- tc zondagmorgen om half twee een gastaiïkauio uit Antwerpen als gevolg van de gladheid van de weg Het ge- VRiiite was geladen met veertigdui- zmd titet zeer ontplofbaar elhvUen- gus Htt kwam legen do muur vnn ten btit idtLij urecht De Maastrichtse brandweer stadgm *i m d* auto onbest hadigd vviti o|> d* w*g U' krijger» en naar ten veilig* plaats i. slepen Tegen de chauff* ur i pions **i baal opgemaakt wigiiis h< t iti g* van» bicngen van het verkc< i Eert auto die voor de kerk geparkeerd stond, werd vo»!edig vermeid door het puin vun de ineenstortende voorgevel (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag Een Rotterdams actiecomité van Iera ren bij het nijverheidsonderwijs, dat verontrust is over de wijze waarop de mammoetwet wordt ingt vin rzl rn het met eens is met het beh ld van de erkende hon len op dit punt, heeft zatel dug in Utrecht een hearing gehouden die werd bijgewoond door zeven honderd leraren bij het nijver heidsonderwijs uit het hele land Dc aamve* gen bleken vooral te- teurget eld over de voorgemelde ver laging van hel aan al lesuren van ,25 en 22 o 28 per week. „Ais de lesun n nng verder worden vrrmindrrd wor den de technische scholen hobbv - clubs 1 zo nep iemand ui D.ui ii ui ast kantli viijvm.1 terlciciu ih l« U* N zJi siliirrvnoisU ll< u vali htt rninib't-i it tiic volgt ns ten btit- ktttiug van hei ucmcormU voor do lo- tartn ten vermindering betekenen an 2U0 a ^00 per maand „Ver n- ga laat ons de wet op het voortgezet onderwijs betalen") De organ naties van Iciaren die o'i dc 't kv estus nng van g* duchten iss4 f*»» nu r de ugt nng m hel geor- l n'Mtril ns 11* g hu/'dtn zkh van <1* hi |i inkomst g* distant iterd Zu igizKic'tn oi k in L'tncht op een mr hofjfkrd me er ifsbind Nadat poguigen waren m< Jukl om de minister van onderwijs en weten-1 schappen, dr. G. H. Vertnga, naar Ik recht te laten komen, besloot de bijeenkomst actie te gaan voeren voor j buitengewone algemene vergaderingen van de drie bonden op zaterdag 27 Ja- I nuarl indien mogelijk gemeenschap pelijk In éen grote zaal. Het actiecomité wil dat de besturen \,m dc otgdm-aties «laar volledige opening vnn zaken geven over hetj Hntganisecrd overkeg Tevens wordt i geëist dat de besturen geen beslissing mogen nemen over de regeringsvoor stellen, voordat de buitengewone ver gaderingen zijn gehouden. De heir K Steenbergen, voorzitter van fl* Algemene Bond van Onder- jztud Piisz;iM'«.J gaf als reactie op cc bijet nkumst De hearing een du rtilnkc actie om de bestaande bon- *li n kapot te maken Ik heb daarom get n behoefte om met de mensen van hel mtitturmle te gaan praten" UDI Vz\N DAN r/lf.S Riuuuj u Julai bulU'i u.aa kluarblyketyk toch «iet »u»er don u'ii n vpruiti; Hu ti ion m het si» >r n ruu met .Ooenhltkkm' ff*U ptsfrrmidifujj in Inalt rdarn* N'Md*** 'iuim (ntuj bti heNationale flalh'f :\}n première beleefde Het bleek m» ueladm diumatwvh dangujerk' sobei a6stract preciil»'icerk laaunn Vnn Pent ip unticM dun ut dat SHükfgpeare- baliet u;eer sterk permonluk iiqhuimii" ..Oge»blikfcenw rat de Um iceer op du» een mud mm udeden afbrak u Vnn Danfrip (ion Shakespeare begon umn/etrokkt n door de krachttoer muur i-mutiimci-l re tcrinig betrokken bu het and* rverp Aan dat eelegenhgids- j,f«»rkere hiifh'ffen rimrnf KuchteiUmd". „Ombret", JCen Merkwaardig in elkaar geschakelde figuren past Rudi van DanUig met grote expressiviteit toe in zijn „Ogen blikken' een ballet dat sterk aansluit bi] geconcentreerde muziek van Anton Webern l'»n*«t auto" *m het hoootcpimt Molina by sluit Oyeablikke» u ear aan Van Duntzlg fe kcmiflllk lut meest zichzelf en op zijn heet, wmiuicm hu lu um werk betlg ken tui» m« t imiwlu- k* vei houdingen behoeft* rhii *»oii- twet wewnUlke orunagehikheid erven ueutaninUvld Ulyker» dun tun kemtiu- mt's Zo ook In „Ogenblikken", «lat zondt'i vet haal - een uterk diumati- kchu wetking krijgt door zbn eir»nKi mt» ut ven «lemmingen Die vvuulen opgeroepen »u een «au- een schakeling vin dansmln Ik turen op elf heel korte («om» amper een ml- nuul durende) muatekeu van Antan Webern (de Sechi B«galellen en d<> Ftinf 3*üe fUr Strelchquariett) IJl* gcherpo bewegingen, die heel plotse- g kunnen itoUan tot een pUtliach ut COcr i peetomen ionot'u" Daar- llng kunnen i k*baai \u»k niet m«»t»i dan iep auti- *l van «tin* mm* een enkel flitsend in uveiicnt temidden van bcvveging- 1in>*hetd daru k«n dan de kracht knj- *111 vuil «»en slglutnl Hl) die heche Bagatellen werkt Van Dunt2iR met ilmpele bevsegmguctm- stiuctlea, mei ineei dan hoofdthema a. zonder uitwerking verschil!vingen in ien klem gioepje van vier daniere*- seu cn drie danaer». Een beweglngs- i,pc l, waai lui telkens een ander bulten komt t* ilium, zich ols Individu poorI t* handhaun, weer terugvalt op de groep zonder dat er «en weienliike vu snuit iig kan ontataau. Van DanUtg kphlt telken* da iaak weer open en luat Diahi zelden de groep reageren op de enkvhiiR Duidelijk*' relallee otiUtawn ei pas tn het iwted« deel van xijn ballet, bij it l Eunf batzv Uun*figun u wore en er verdubbeld omgek*etd. Respugeld motitvvn uit hel eetslo devl word*n w*ti opgenomen en iiitgewtikt en nl- i* s Ziifiitti n cpt h*t *t ii s/ti i up van hunktiiiiR umi*t nnmaclu ten steik en» i*i k* uu* s*hi uueiuh Kriek Danilui kiunt «lau steed* nu*i een vari do tan** is m ist lurd te daan de ver- Kitfsheid van ziin (MguiRtn tot con- lutt w ui dl steeds duideluktr d* KrondttKm \«n dll werk waarin Van Dati' m klassnk hulht ui vim* dans kiup vtisiiioli nut winst aan expres» sivil* 1 L>a* nid kk*H wiki zo een *i 'tisi mt ii tree ut huilt t m boeien- dt snuit iihiifiii met Webern« ascetische mu/nk Hoofdiolvtttolkei Toti van Schavk had ook dc auuktednig ontworpen, es- tetlsth «des heei fr«al, maar met een ovei-dosts aan s\mbollek waarbij en kele deeo siukken eveneens «U signa len nun sten wtiken in een sfeei van drelRiui; Mt t hem gaven Sonja Mar- cniolli Wills d*> Bin r Maitma Erei Hèlfin 1'* Ktvan Manila tn Heuven Voor*tnlu*rh dit w*ik «en indringen de vertolk mg strak en streng van lijn en met wn vooitdureud groeiend*» spanning A. T. KAMPHOFF HILVCKSCM, ir.nod,,. Mr. Ie Cout.re beeft ilrb tijdens de sater dag gehouden hestuurs vergadering van de AVRO, teruggetrokken «te kandidaat voor de functie van alge meen aecretarla van d'te omroepver eniging. Dt hen I* L'oulue wa-» door voor zitter mr L H Slotemaker kandidaa geaitld Dv giwistolukr besturen «tvl- den tchler een legenkandidaat. tr B Nabcr, uit Hlarlcum ZU maakten bc- zwaai tegen de voordracht van mr, Le Coultr* omdat hll zou zijn aanbevolen door dc heer Sidney van den Bergh, ven va» d*. RTN-vertegenwoordigers m het AVRQ-be>luur Dv icdvn van het »*iugtrekken van nu t*. Coultr* is mei bekend De op volging va» de huidige secretarl», mr H A wauenbaigh, die per 1 januari zijn functie zou ncerleggan in verband met zijn leeftijd (50), komt nu op de volgende bestuursvergadering, op 10 februari aan de orde. TEL AVIV, maandag (AP, ATP), Jordaatue troepen hebben gister avond vroeg enkele mortiergranaten afgevuurd op de IsraëUache grens- nederaettlng Belt Yoesocf ten tuiden van het Meer van GsJUes, ao heeft een leg er woord voerder In Tel AvIv bekendgemaakt. Er is geen melding ven schade ge maakt. De Iaraèu'« beantwoordden het vuur onmiddellijk met mortier-! vuur. Zaterdag werd in hetaelfde gebied een machinegeweerduel uit-1 gevochten. i Arabische saboteurs hebben saterdag- avond een ollaoptLgplaats bij de havenstad Ellat in brand geatoken, *o heeft een Israëlische militaire w ooi d voerder meegedeeld. De bi and was twee uur later bedwon gen Zaterdagavond werden b(J een water- i leiding by Djenia, in beset Jorda-S nte, ladingen «xploeieveo «engetrof-1 fen en sunder schade verwijderd. (Van onze correspondent) DEN BOSCH, maandag. Door tot nu toe onbekende oorzaak la zaterdagmiddag om kwart over vier een groot deel van de Sint- Lucaskerk aan de Zuiderparkweg In Den Bosch plotseling ingestort. De 12-jarige Jan van de Leempunt is daarby door neerstortend puin om het leven gekomen. Zijn moe der is ernstig, maar niet levensge vaarlijk, gewond m het Groote Ziekenhuisgasthuis opgenomen. Met faulp van vrijwilligers, de Bos sche brandweer en militairen va* het in Den Bosch gelegerde regiment ge nietroepen is hunlddels het puin geheel geruimd. Het kerkbestuur heeft T.N.O. te Delft opdracht gegeven een ondersoek In te stellen naar de oor zaak van de ramp. De kerk was zes Jaar geleden gebouwd door de aanne mer W. A. van der Pms te Oh naar onlwerp van de architecten Van der Laan-Hansen en Van Hol te Rosma len. Omwonenden hoorden zaterdagmid dag een dof gedreun als van een on weersbui. Sommigen van hen konden toen nog juist zien hoe de gehele voorgevel en het portaal, waarop zich de drie luidklckken van de kerk be vonden, in een enorme stofwolk in eenstortten Direct daarvoor was reeds de aan de zuidzijde gelegen sacra mentskapel ingestort. Toeschietende voorbijgangers en buren vonden het stoffelijk overschot van Jan van de Leemput onder het puin. Een auto, die voor de kerk ge parkeerd stond, werd geheel verwoest. Reconstructie Deskundigen zijn van mening dat de Instorting van de kerk ata volgt ge reconstrueerd kan worden. Door het instorten van de sacramentskapel is de ka papant van de overwelviog van de kerk losgeraakt. De sUmaren van de kerk zijn toen gaan werken en hebben de voorgevel losgelaten. Zaterdag werd een onderzoek Inge steld door functionarissen van het ge meentelijk bouw- en woningtoezicht, het bisschoppelijk bouwbureau en de architecten die de kerk hebben ont worpen. Een mening als zou de wer king van de vorst in de poreuze bak stenen de oorzaak zijn. wordt door hen met zonder meer aangenomen. In overleg met hen heeft het kerkbestuur besloten het onderzoek In handen van T N O. te geven In verband met de toestand van het resterende deel van het gebouw heb ben de bewoners van de aan de kerk vastgebouwde pastorie de nachten el ders doorgebracht Er zijn onmiddel lijke veiligheidsmaatregelen genomen Zaterdagmiddag bevonden zich ui de crypte van de kerk, voor een deel gelegen onder de sacramentskapel, een stuk of veertig „kabouters." (jon ge padvindsters) De hoofdleidster, mej. R Waslander, en de concierge, de heer Van der Velde, wisten de meisjes zonder paniek uit het gebouw te lel den Een H0op die zaterdagmiddag om half vier zou plaats hebben, was op het laatste moment afgezegd wegens de gezondheidstoestand van de dope ling Wa< de plechtigheid doorgegaan, dan zouden zich op het moment van de instorting zeker tien personen heb ben bevonden in de doopkapel ln het portaal van de kerk. Actiecomité Pastoor J Smulders, die bouwpas toor van de Sint Lucas kerk was, heeft intussen uit zijn parochie ver scheidene aanbiedingen ontvangen van ruimten voor de kerkdfensten. Het staat nog niet vast of de kerk ge restaureerd zal kunnen worden of dat nieuwbouw noodzakelijk is. Zondagavond heeft zich reeds een actiecomité „Herbouw Sint Lucas kerk" gevormd, dat bij alle banken ln Den Bosch rekeningen heeft geopend alsmede postgirorekening nr. 1115800 (ten name van bouwfonds parochie Sint Lucas, Den Bosch). (Van «en onier verslaggavera) AMSTERDAM, maandag. Op bet vermoeden vao frauduleust handelin gen met advertenties voor thuiswerk, waarbU reflectanten waarborgsommen moesten storten, heeft de Amsterdam se officier van Justitie, mr. h 4. Ab- spoet, een gerechtelijk voorondenoek gelast tegen de 41-Jarige aakenman M. H. G. alt de hoofdstad. Laatstgenoemde heeft, nadat h|) had vernomen dat aan deze zaak rucht baarheid was gegeven, zich telegra fisch tot de minister van Justitie ge wend met het verzoek om „maatrege len tegen mr. Abspoel". HIJ vindt, dat deze officier van justitie onjuiste ge gevens heeft laten circuleren en bUjk heeft gegeven van persoonlijke rancu ne. Klachten De zakenman, die «1 eens failliet verklaard en veroordeeld wegens fles sentrekkerij, plaatste advertenties on der de namen Euroluxe en Kurosound. waarin thuiswerk (plastlewerk, plak werk en het maken van autojaloe zieën) werd aangeboden. Reflectanten moesten waarborgsom men storten, variërend van /SO tot 1175. Veel mensen hebben klachten ingediend hij de Justitie, omdat zij on danks htt storten van deie waarborg sommen, nooit thuiswerk souden heb ben gekregen. Sinds november namen de krenuo op verzoek van da Amsterdams* cen trale recherche geen edvertenik» meer van O. op, waarna den shn ar beidsterrein verlegde naar Belg*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1