Knappe etsen van Benno Randolfi Italië 'ROTTERDAMS Liftcriminaliteit Vr SWa 10% ROHM STIK BEET FLINK VAN ZICII AF 111 w 11 Jury onthield Vlissinger Marinisse zege op Mesker VERLENGDE DC-9 OP ZESTIENHOVEN Éitsyiiig Hier komt de tunnel ROTTERDAM RIJNMOND Ineke van Doorne Max Appelboom VAKANTIEREIZEN INCL. VERBLUF BEIERSE BEKSLAND DIRK VAN OEN BROEK Centrale aansluiting van rijksweg IS op Dclfl open Kindvall mag - onder voorwaarden van I'eijenoord meespelen in Zweedse elftal Burgemeester opent 'The house of lords' Dr. L. Frenkel teraardebesteld Werkzaamheden op radio-radarpost 'THE AMEN CORNER' IN SCHIEDAM KLM en Zestienhoven Eerlijke vinder pagina 4 - dinsdag 16 januari 1968 j\/fET een grote tentoonstelling van dertig et- tvM-sen in 2wart wit en in kleur in De Doelen bevestigt de jonge Rotterdamse graficus Benno Randolfi wat wij allang van kleinere exposi ties van hem wisten, n.l. dat hij een veelbelo vende kunstenaar is, die. zijn intenties op een persoonlijke manier weet te vertolken. Hij deelt de ruimte met Koen van Linden Tol, die van keramiek op metaalplastieken is overge gaan en dit op een allerminst kinderachtige manier doet, want gezien de afmetingen zal het hoofdbreken hebben gekost ze in deze ruimte te krijgen De grafiek van Randolfi munt uit door de mor.U-, technische kwaliteit en boeit door het sterkt verbeel dingsleven dat er aan ten grondslag ligt. Al direct fascinerend zijn i!c zwart wil prenten, waaronder zich enkel ouder werk bevindt. Daaruit «preekt een meeslepend kosmisch besef, het vermogen </m de we reld met andere dan gewone aardse maatstaven te ervaren. Men vindt er vreemde landschappen bij. die vaak slechts de doorsnede van een aardlaag vertonen, een terra Incognita, waarop hU zijn verbeelding heen kunnen uitleven. Potsierlijke wezentjes en Insecten graven er gangen terwijl boven de narde hangend klonterige hemellichamen een bepaalde dreiging op roeper» en voelbaar maken. Deze e:rwerelden zijn door het dikwijls onheil spellende karakter bijzonder suggestief. Anders, compacter van vorm en lijn er» speelser van opvatting zijn de twee- en driekLeuremlrukken zijn laatste werk, dat hij spaarzaam bevolkt met em bryonale figuren, die hij nachtvogels en nachtruiters noemt of aanduidt met het begrip „Schijnheilig". Ook in deze etsen heeft zijn fantasie er een eigen accent aan gegeven. Koen van Linden Tol verwerkt in zijn rnetaalpJas- tieken oranje geverfde boomstronken die? een huwe lijk proberen aan te gaan met het zwarte ijzer. Deze pi a s t .<-k en -h t f /ben ie la ra* ks en spr i e Lig;,bli*-u-n w >n i - van een smalle basis uit op als een orchidee of laten hun krachtige, gestyleerde bladen trillend van le venshonger zwellen. Vooralsnog zijn deze pmdukten van vierentwintig uur oerwoud nog niet veel meer dan een decoratieve aanloop, met flaLr gedaan, gedra gen door do belofte du.t Tol er nogeerm een expressie in zal weU'f: te brengen, die dieper pakt «tan nu. IN Galerie C.C.C, aan de Vlaardlngse Hoogstraat d«- 1 buteert mevrouw Ineke van Doorne (46) uit Rot terdam met schilderijen. Het is een tentoonstelling, waar men toch wei even verrast tegen aankijkt. Wat Is namelijk het geval? Mevrouw van Doorne is huis vrouw en heeft geen academie bezocht. Van Wim Motz kreeg zij enkele lessen en in grote lijnen heeft zij zich autodidactisch ontwikkeld. Zij begon een jaar of ze» geleden voor haar plezier le tekenen en tc schilderen; ik heb dat eersfc werk toen gezien; im pressionistische landscnappen en stadsgezichten, waaruit beslist aanleg sprak. Het was in die tijd ai Benno Randolfi: Bedreigde stad wilde dan het traditionele üU Wagemüker maakten duidelijk dat zij vuii gvme. Mfileria.*ils(.hlld' groU.- Indruk op haar. Hm? zm vf.Tdfr ging blijkt nu «p deze teut ling, die d u herboren Ineke van Doorn** to znekt het hoofdzakelijk, ongetwijfeld gestn door het verbeeld van and eren, in een mouw ■na tei nt. Zij ,u leer tï figu ratie. In huizen in aanbouw, een metropool, winter, havens en in naar de abstractie neigende vegetatie si vinden wij de wezenlijke elementen die haar van in drukken en ervaringen zijn bijgebleven. Het is zeker opmerkelijk hoe deze vrouw zich iri ia:(rekkelijk kor te tijd een vormentaal heeft eigen gemaakt die in combinatie met een verzonken kleurengamma een sterke gevoelswaarde heefct. Het r.taat voor rnij vast dat zij een natuurtalent is, die door een heilig moeten wordt gedreven. Dut lijkl rnij dan ook een u it,-.- lek en- de grondslag om verder le gaan en niet Ie versagen. Aan doorzettingsvermogen ontbreekt het haar zeker JAK Sinjoor Max AppelIxxwn, van wie in 't VenMer aan de Cou ver nes tra al in Rotterdam werk te zien is, iemand die van alles In zijn mars heeft. Hij mankte? affiches, poliUwke prenten, voerde publicj- U-it*ofxl raditen voor Amerikaanse filmmaatschappij* en uit en heeft iets te d<x*n met televisieprogramma's \oor rit* N.T.S. Al deze activiteiten verhinderen hem niet zich ook aan de schilderkunst te wijden en wel op een zodanige wijze dat wij hern onrecht zouden aandoen als wij turrn in een bepaald vakje onder brachten. Zijn schilderijen hebben soins gobelin-a ob lige structuren. De verf Is pasteus, maar In de kleur genuanceerd opgebracht. Zijn abstracte composities lijken geen ander doel te hebben dan ons enkele ple zierige ogenblikken te schenken. Dat is at heel wat. U W. SCHMIDT Rondgang R.K.B. (Van een onser verslaggevers) GOUDA, Bondag. Hel Gor.die 8.TXK. heef» de kans. die bet k'eeg, toen de stadgenoten van Aobt om de lange een »Iechte beurt maakte, benut om weer de leiding te bemachtigen la bet Kegel toernooi, waarvan in de af gelopen week do vierde ronde op de banen van de Reünie plaatsvond 8.T.LK. wh de eerste ptaata kwijtge raakt, doch lette allee op allee om die weer te heroveren. Daarin elaagden de Gouwenaren volkomen. Ze stonden met 3186 hout maar aee bout achter b(j Acht om de lange, dat na drie ron den tot 31BX hout waa gekomen. Gooi de dese kegelclub in het begin van de vorige week aleohla 1053 hou». 8.T.I.K, kwam daar met llit hout ver bove nuit. De voorsprong ia nu 90 hout, ao- dat het uitermate moeilijk voor Acht om de lange ia( sijn ora in dese Rond gang nog al» winnaar te eindigen. Met wat meer geluk zou ook D.O.K. In deze vierde ronde het teruggedron gen leidende team voorbij gestreefd Bljn, want tic Rotterdammers, die Ut Gouda 1082 hout gooiden kwamen tot een totaal van 4220 hout en dat Is ilechts 10 hout beneden het toinal va» de ploeg op de tweede ploats. In Gou da verloor ook V.O.G. uit Rotterdam, dat in grncp D. op de cerate plaats ■tand, terrein en moest de leiding «f- strnm a«n het Vlanrdingsc E.N.C.K., dat debuteert in deze Rondgang- De spanning bleef in de wedstrijd en het Is vooral de vraag hoe het in de vljftlr ronde, dtc in VUumiingen wordt ge houden. zal gaan in «te kopgroep. Wat de persoonlijke klassering be- j treft, ook daarin kwamen, vooral bij j do kegel au i s, indaag rijke veranderin- gen. Allereerst was tiaar de duikeling. die do leider bil do horen. J«c. de Jong. maakte van tie eerste naar de vijfde plaats. Verder de opmars van Jaap Spierenburg en (Yes v.m Enge-i len, die nu reap, eerste eu tweede zijn bij do rangschikking. Dn «lus verschilt maar vier hout, want de Rotterdam-' mor Spierenburg staat met 902 hout en de nu»n uit Schoonhoven met H'Hi1 hout na 120 ballen gegooid te hebben lllj de eerste tien vindt men slechts twee Rotterdammers en Jan Doolaard Is daar niet bij. tn de F!-klasse voert de Gouwenaar J. van de Heuvel de meute aan, nadat hij Jelle Zijlstrn uit Ridderkerk achter zich kon dringen. Slecht* met een hout veracht! (84A le gen «14 ht.) nam van de Heuvel U«* leiding. i Mevr. S. Heerkens slaagde erin om di' Sehoonhovcuse kegeUiarster t\ Sehtiinlcmann nuur de tweede plaids te loten verhuizen, die op haar beurt i de voormalige nathmale kampioene, j mevrouw S. de Jong, naar de derde j plaats verwees IV aland tui vier ronden. Korj*wvctatrtkJ. Groep A. I STIK, Gouda WIJ limit, 1> Acht om de lange. Gouda 4Z44 ht., 3 D.O K-, Rotterdam 242* hl.. 4 D.R.D., Goud» j •HOU ju. Groep tl. t Belvédère. Schnonhuven <203 ht„ a Alia Negen. Gouda 41S0 bt.. 3 D# I Wondt loper*. «otterdam 4043 ld, 4 N il n.V-, Rotterdam 4017 ht. I Groep C. 1 Goud» 3WC ht., 2 K.I.K., Rotterdam 38:13 ht., 3 Pro l'ulrla. Rutlrrdum 37tK) Jt., 4 T I K.. Hchuonhuven 303.1 ht. Groep D. 1 IN.C.K. VlMrdlngen -M»3 lil 'i V.O.O., Kottordam M77 ht., 3 BtU- dotu, Rotterdam 3»1M ht.. 4 D.B.K,. Gouda 38M ht., 8 K.tO.S.. Hldderkerk 3fftl ht., 0 ADVERTENTIE1 pw 1uxetowfngcar naör reacte 0%Ê%mt VLIEGREIZENva.*i95,- m DIRK \AN DEN B8öEK*S EISEN VAKANTIEBOEK AAN HET GARQAMEEE UNIEK l dfrect aan hefc meer strandwatto- palijienpsrk IJncterbacl-miragat bowifr«-a«mdamueaiiai-eni. HOLLANDSE KEUKEN l \bodefe«r dan 'n Kotandi IMantfe Tn List moate Ö-d*»9A# BUSREIS ftfl, verbluf v$. 97» 15-d bi»raö4Vert>0? v«.159r [»^nflt.n2«o*gariT«ajTtt Ametaitlam 050-122759 U3RTINS BOVEN 603AAR'. Vaag gml's kNurenfcLleyi (Van een onzer verslaggevers) j ROTKRDAM, dinsdag. Gisteren om ongeveer Hen uur heeft Delft ren nieuwe centrale aansluPIng op rijks weg 13 gekregen. Voortaan kan men komende uit de richting Rotterdam alleen nog maar vla dexe aaitslul'lng Delft binnenkomen. De oostelijke afrit bij de Pauwemolen is gcalolen, even als de westelijke afrit. Uit Den Haag komend, kan men KAMPIOENSCHAPPEN VAN ZUID-HOLLAND (Van onze «port redact te) i.f.tnjj'll ROTERDATM, dlm- IfffliTHkl dag Het i» gister* I avond tijden» de voorronden van de i Zuldhollandie bokakamploenschappen voor nieuwelingen In gebouw Odeoa nogal rumoerig geweest. In hel eer*t« gevecht na de pauze, de halve finale in het wellergewicht toaaen Henk Mesker van de RBV Hulxenaar en de Vlissinger Theo Marteiwe. kwam de jury tot de - onbegrijpelijke - uit spraak van een puntenoverwinnlng voor de Rotterdammer, hetgeen maar weinigen konden billijken. De toeschouwers reageerden met luid boe-goroep en een hels gefluit. Terecht, want ondank» het feit dat Marinisse In de openlngsparlii van de avond el met W. Franken had moeten afrr?kencn (winst door opgave In de derde ronrlej gaf hij zijn tegenatan-1 der, die voor de voorronden was vrij- l geloot, geen schijn van kans. De pun- U tioverwinning leek een ultgemaake zaak te zijn, totdat de jury de zege niet 2-1 aan Mesker toekende. Het koste Jaap Villerlus, de voorzit- ter van het district Zuid-Holland I moeite om de zaal tot bedaren te brengen. Toen dat tenslotte toch ge-1 I lukte kreeg hij de gelegenheid om dt* i j Haagse instructeur Jan Strang, die i gisteren precies 50 Jaar lid was van dej NRB, met diens jubileum geluk te wensen. De heer Vilifirius spelde Jan t Strang, vroeger zelf een bekend ama- i tcur-bokser, de gouden speld op en 1 overhandigde hem namens de bond en het district Zuid-Holland cadeaubon- nen. Bij de dertien partijen, die gister avond werden afgewerkt, bevond zich ook een halve finale in de Uchtwelter- klasse, F. BrJedé, die ook voor de tweede keer in actie kwam (voor de pauze behaalde hij een puntenzege op de Hagenaar Ruiter) bleek in de laat ste partij van de avond te sterk voor Henk Los. Bricdé, die zijn tegenstan der in de tweede ronde voor acht tel len naar het canvas had gejaagd, ver zamelde opnieuw de meeste punten. De wedstrijden worden volgende week maandag (eveneens In Odeon) voortgezet met de halve finales en fi nales voor de nieuwelingen en enkele partijen in de C-klasse, D* uitiJagen van de voorronden luiden: (onbe»ll4t was met mogelijk): welter: N. Vink (v. d. Hoogenband) w.o.p. van P. van Dongen (Le nobie Sport); mlddengewlcht: A. Verwelj (Ilukenaar) w.o.p. van A. Pari- na (DTS). J. Moret <Hul*en**r) w.o.p, van >ble Sport] en W, de o.p. van C. AlowIJn lfchtwelter:A. B««n» M. Jongenelen (Le noble Sport) en (Hulae Hooa« (Le noble Sport) w.o.p. van H. Dadema (v. d. Hoogenbajvd); haltewaargewlcht: L. Ver voort (Huizenaar) wint van T. Ceccl (DTS1 door oogave tn de derde ronde «n N, lede- mo (Hulcenaer) w.o.p. ven X. J. v. d. Wmjden (de Jeger); ewaargewlcht: T, 't Hart (Oorarhoti w.o.p. van H. Beekmen (DTS); lichtgewicht: J. v. d. Helde (Oor schot) w o p. ven F Roegler (Nleolaa»). Delft bereiken via deze centrale aan sluiting of via de Brasaenskade. De oprit na.ir Den Haag is echter nog niet klaar, Vanuit Delft bereikt men Den Hang nu via de Stalpacrt van de Wie- luweg en via de Brassenskade. Het verkeer uit Delft naar Rotter dam kan het beste van de centrale aansluitingen gebruik maken. (Van ome sportredactie) ROTTERDAM dinsdag. FeUen- oord heeft de Zweedse voetbalbond meegedeeld op welke veriekerings- voorwaarden het Ove Kindvall wil af staan voor de op woensdag 28 februa ri in Madrid te spelen Interlandwed strijd SpanjeZweden. „Als de Zweedse voetbalbond met deze voorwaarden akkoord gaat, zul len we Kindvall geen moeilijkheden in de weg leggen", zei Feijenoords mana ger Guus Brox. „We hebben er in principe geen bezwaar tegen dat hij voor het Zweedse elftal uitkomt, maar de belangen van Feijenoord mogen natuurlijk niet geschaad worden. Ter voorbereiding op de wedstrijd tegen Spanje maakt het Zweedse elf tal waarschijnlijk een trip naar Israel. Hieraan zal Kindvall niet kunnen deelnemen. Hij mag Rotterdam op maandag 26 februari verlaten en moet op donderdag 29 februari terugkeren. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Burge meester W. Thomassen zal op zater dag 3 februari hot geheet verbouwde clubgebouw van de R.C. en V.V. VOC officieel in gebruik nemen, de opening zal 's morgens om elf uur plaatsvin den. Een uur later zal het clubge bouw, genaamd „The house of lords", ook voor de leden van VOC openge steld worden. DIT is de verlengde DC-9, waarmee de KLM sedert zondag vliegt op de lij'n Rotterdam-Lon- den. De machine kan in één keer 95 passagiers over de Noordzee brengen. tADVERTENTIE (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dlnadagVandaag Is op de Israëlische begraafplaats het stoffelijk overschot van. de eind vorige j week overleden arts dr. L. Frenke! tet aarde besteld. De heer Frenkel is 79 Jaar geworden. HJJ was al enige tijd ziek. De heer Frenkel heeft zijn kleine praktijk aan de graaf Florisstraat nog; tot voor en half jaar uitgeoefend. Hij vestigde zich enkele jaren na zijn promotie in 1912 in Rotterdam1 waar hij al snel een bloeiende prak-1 tijk had. Vele jaren is hij verbonden geweest i aan het bureau voor de medische i sportkeuring. Als „ringarts" verwierf j hij zich faam tijdens bokswedstrijden; i ook was hij voor de oorlog als arts bij de zesdaagsen aanwezig. Ut, Frenkel, die in de oorlog mei zijn gezin acht personen de con-1 eentratiekampen overleefde, was een i zeer bekend filatelist. Hij had een j zeldzame collectie postzegels en heeft' veel over filatelie gepubliceerd. j ROTTERDAM, dinsdag. In ver-j band met de uitvoering van elektri- sche voorzieningen op de radio-radar- i post „rijkshavendienst Waterweg" i worden geen lichtseinen getoond op dinsdag 23 januari 1968 van 09.00 tot'- 17.00 uur. Overigens vervult de post de nor male dienst, aldus een bekendmaking, van de rijkshavendlenst. FOUNDATIONS Op Alle beha's, gaines, corselets, panties èn corsetten geven wij U nü tijdelijk Wees ook in de opruiming kwa- liteits- en prijsbewust en profi teer van dit CONTROLEER BAAR voordeel vanaf donderdag a.s. In alle 21 filialen van en van Nu cok REISBUREAU wi DIRK VAN DEN BROEK *n KoUcrüji.n: G-3. MULDERSTRAAT 6 fcx) Vicr<£wfc«chb3tra<at OIO - 23IBOO s/oor EbHcrriiavn - Nkxxd WEEKERS KQSBUKEAU t2 Punöckiwt.'.tnsHSt 130a-b O1O-20S15A In het Rynhotel teordf raferdng 27 januari imn 13.00 tot 18,00 uur een „icchnieköeurs" gehouden voor leiders en leidsters nart het katholiek jeugd- U'erfc m Zuid-Holland. VVnt er allemaal te zien is? Heel veel: solderen met blik, boetseren met gips, loy hork ver zorging, candschilde- ren. maskers maken, bloemschikken, /utogrn/ereit, emailleren, «ppligueren. totems maken enz. enz. dit allemaal onder de titel.* Idee 68. Ann de ten toonstelling gaat een foto- en teken wedstrijd t'oora/. Wie er meer van tril u-eten moet rich m oerbindinp stellen met het centrum unn katholiek jeugdwerk in Zuid-IIoliund. Jan oan Nassaustraat T, Den Haag. kfiksIhiihI. Ruit*rciam SIM IVriiHinlilk kl uur me ui A'Uhiwi? heron I J Sitlwrluim. liotivt- ilnm UU2 Ut-, t' van bngelen. üchoanh»- vt-n KWI (it 3 Mrrwr/.i'ti, GoikJh H7» h|.. 4! A vim Duin. (Suiidu t»73 hi., S J«i* a« Junk- Gnurlu Hfi? ht 0 M Sohoulon. Gim<1« »«Vi ht 7 P v«l VU*», liottcntitm w:i htM Horghstljn. Goud» tktt ht.. W. vul» Eng*- l*i». SvhiH»«hi»v*n tun ht.. 10 A. Ii**»h*n». Guild» ton ht h-klju*« heren* 1 J v.d Heuvel. Gouda «43 ht7 J 2UI»tru. Ittdderkvrk «44 hl 3 M. Knlmetjer. Goud* 83.1 hl 4 A Toren-1 vilei, Rotterdam U13 ht.. i M. Uaer». Hot- terdmn 7M ht. A-Kla»ae dam*», I Mevr. S. Heer ken». Goud» HtS ht.. 2 Mevr. C'. SvhtiiieniMnu, Suhuoiihuven «04 ht3 Mevr. 8. de Jons. Gouda 78* ht.. 4 Mevr C. Seljnder. «rhuon- hoven 7*3 hl., mevr. N. v.d. Jugl, Hotler- d»m 798 ht. H-k)«i»e d»m*» 1 Mevr. It de Beer. Gou da 784 ht.. 'i innvr. S. Unmner, Gouda 7W ht-, 3 Mevr. J. ViHirwind*. Rotterdam 73* ht.. 4 Mevr J. Vrueuon, Rotterdani 7;m ht 8 Mevr Krln», Gouda 733 ht. TN „Flfttvcrcniging 7 Provin- 1 ciën" (orgnon van do Over- n„|]rc vr.A„ schiese flatbewoners) schilt de OCUlö VUUl redactie een appeltje met enkele nan huurders. Dnt gaat zot J 6U§(liGluCrS „Op 1 november kwum een wanho pige llftinonteiir bi| ons zijn nood kla gen. In fint Utrecht en fiat Zeelandt worden de liften namelijk op erger Hike wit ze vernield. In flat Utrecht worden de tableauplnten (waar de drukknop pen inzitten! losgeschroefd. Met een luchtbuks worden de plustic plaatjes eu lampies siukjiosolinten. Met kram- niettes ook uit een luchtbuks worden de drukknoppen vernield. De schake laars om de lift bulten dienst te zetten zijn kapot. Dut gebeurde in een week drie maal." Het blad rekent vervolgens utt dat de totale schade ongeveer 430.be draagt en dit bedrag valt bulten het onderhoudsbudget. Als de dader ge- gretvn wordt zal hit voor dit bedrag worden aangesproken. fu flat ^«'riuhdt is ntcn op soek mm r iemand die de li/f he ruilt met urine. Hoe er ook oji gelet U'ordt, de diider heeft Nirn nog niet te pak- lil 1 keu De lift t.'ordt uu met ivn speciale 111 K I Cl t'erf behandeld om de oatretfende l*JL. Kjf rocsteorming, die hierdoor optreedt, legen fc uiutn. Voor degene die di{ doet ligt bij at* geniccntriijke woningstich ting tvii gepeperd rekeningetje klaar. Hot blad van do (lat verenigt tig geeft ook nog enkele aanwijzingen over het normale gebruik van de liften. Het is bijvoorbeeld erg hinderlijk voor dt? andere bewoners wanneer kinderen op rolschaatsen naar rit- lift rijden, De liftmontcurs die toevallig boven In de liftkoker werken schrikken zich half dood, wanneer een kind pardoes dt? liftkooi inrijdt. Zaak is het ook voor zichtig te ztjn met losse voorwerpen. Vaak moeten de monteurs grote af standen afleggen om sleutels, brieven etc. die lussen de lift zijn geraakt te verwijderen Tenslotte wordt er in het blad nog eens op gewezen, dut het Indrukken Van de twee begunrgrond-knappen in de hal extra kosten met zich brengt. De halve minuut, the de ene lift eerder beneden l«, weegt beslist niet op tegen de pnj» die .nen voor het ritje van de andere lift betaalt. In 1900 werd alleen voor de liften j in do OverachloBtf fluts een bedrag van 13,871 aan elektriciteit gebruikt, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De En gelse pop-groep „The Amen Corner" komt eind van deze maand naar Ne derland en zal op 27 januari optreden in de zaal Arcade in Schiedam, Verder speelt de zeven man tellende „Amen Corner" in Honselersdijk (27 januari), Arnhem en Apeldoorn (28 januari). MDVEftmVT/fi) Helemaal weer "in" zijn deze ilerlfjke witte jabotkragen, die een stemmig pakje of jurkje een toets van ongekende chique «n feestelijkheid geven... Hagelwitte jabotkragen, die flatteren, gemaakt van fijne kant, een èn at heerlijke frivoliteit, zo'n jabotkrtag verkopen wij voor nog géén drie gulden. Sportvereniging de Rotterdamse Leeuw (D.R.L.) hoeft een eigen maandblad. De naam vnn het gesten cilde geschrift Is traditioneel: DRL Konmkt. En het begin van het jui chende openingsartikel doet ook niet onbekend uun: dat gaat zo; „Verdraaid nog aan toe, ;u!t li tea a r.tc'igniijk* hebben gedacht b(j het tien t'dn dit maandblad. Ja, daar staat u fan te kyken hf, eindelijk een eigen D.R.L.-btaa." Zulke zinnetjes doen een golf van weemoed door mij Btromen. Zij doen mij denken aan de tijd, dat ik Ufelten- niswedstrijden versloeg voor de schoolkrant, waarin Ik met „«port- grocten" eindigde. Zoals ieder blad dat zichzelf en zijn lezers respecteert houdt DRL Kontakt zich aanbevolen voor bijdragen e.d. Welnu, ik heb er een. Of het blad wat tijdiger kan worden toegezonden. WU ontvingen no 1 van dc eerste jaargang zaterdag ),1. er stond een uitnodiging in voor de nieuwjaarsreceptie op 1 Ja nuari. Hoe komt het dat de KLM op de luchtlijn Rotterdam-Londen haar nieuwste toestel (een verlengde DC- 9) heeft ingezet? Deze ietwat pikante vraag werd gisteren tijdens de officië le verwelkoming van dc nieuwe KLM-machine op Zestienhoven zacht jes gesteld. Niemand wist het ant woord. Pikant is de vraag daarom, omdat onze nationale luchtvaartmaatschappij tot voor kort de gewoonte had haar oudste vliegtuigen van de ganse vloot in te zetten op de lijn Rotterdam-Lon den. De KLM gedroeg zich een beetje nis de RET, die vroeger de oudste bussen inzette op de routes naar de randgemeenten. Nu heeft burgemeester Thomassen eens schertsend Iets gezegd over de KLM-discriminatie jegens Rotterdam. Er ztjn mensen die beweren, dat de KLM zich dit heeft aangetrokken. An deren wijzen op een mogelijke andere oorzaak: het gaat io goed met de lijn Rotterdam- Londen. In ieder geval lijkt het er nu wel op. dat de oude controverse KLM- Rotterdam definitief is verdwenen. DIT BOUWWERK op de oostpunt van het Noordereiland moet ver dwijnen voor de bouw van de Willemstunnel, die ongeveer op deze plaats „boven" moet komen Afeurouty H. Kik-Tesser» tmn dc Wilbertogrd 3 uit /Jtselmonde liet de- zer dagen haar tas met 500.in ten fele/ooncet oan de Plcinweg «taan. Toen zt even later terugkwam: weg! tas.' De tos werd geoonden en terugge- geven door een lid van de /omllie J.| Tof utt de Bas Jvngeriiustraat 214. j Mevrouw Kik vraagt my oifc van dit olies melding urtl maken om te laten ilen, dat tr ook nog eeriyke metwen z(jn. By dexe dan. jabotkragen hagelwit In onze Nouvtiuté tfdeling ver* kopan wij deze htfelwitte, kanten abots, elegant en zeer modieus, per stuk voor Bijpassend* manchetten per pur voor 6MeW.ef«MtM. J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1