Betere beveiliging vier kruispunten sneltram IJsselmonde 407» ROTTERDAMS DAGB Aandacht voor ons sanitair OPRUIMING 196 KORTINGEN 'Voor politie was 1967 rustig jaar' MAO AAN STUURBOORD ROTTERDAM RIJNMOND WIJKRAAD DOET VOORSTELLEN AAN B. EN W. Afscheidscollege prof. drs. Ch. Glasz Kozakkenkoor in De Doelen Scapino danst 'Ballade' 'Sterren van de Opera' in De Doelen giÉi|MM| m Zes weken cel voor chauffeur die in Schiedam op kinderen inreed Wijkraad Kralingen wil tentoonstelling kunstuitingen van inwoners Celstraffen van 6 weken tot 7 maanden voor vier mannen Nicholas Zumbro in Boymans 'Le Comte Ory' in Rotterdam GS: Strand en duinen op Voome i moeten worden ontzien bij I uitbreiding Maasvlakte Gedeelte Hartelkanaal 'openbare waterweg' Dienstbetoon opruiming N.V. Schrada in nieuw gebouw ike: xi«xnc"C3rJE! ussr pag. 4 - donderdag 18 januari 1968 Hoofdcommissaris A. iVollers: (Van een onzer venlaarever») j ROTTERDAM, donderdag. Dei Rotterdamse politie heeft een rustig! Jaar achter de rug. Hoofdcommissaris A. Wolters opende gistermiddag de traditionele Jaarlijkse persconferentie met de mededeling, dat h(J geen nieuws had. De weinige dingen die dan toch vermeldenswaard waren, be troffen de volgende zaken; Het aantal kinderen dat van hu la wegloopt Is Aanzienlijk gestegen. Ge middeld verdwijnen er vijf per dag. meestal aan het eind van vakanties. De meesten komen echter terug. Vooral het buitenland blijkt grote aantrekkingskracht uit te oefenen op de jonge avonturiers. Bovendien ia het opmerkelijk dat het aantal strafbare feiten gepleegd door minderjarigen toeneemt. De min derjarige meisjes zijn bezig in dit op zicht een eigen plaats te veroveren: van de 387 jongeren die verleden jaar op de rechter Maasoever werden ge verbaliseerd, waren er 75 meisje». Ook hot aantal aanhoudingen ui ver band met de overtreding van de opiumwet stijgt: vorig jaar werden in totaal zestig mensen aangehouden. Daarvan waren er 29 In de leeftijd van zestien tot 24 jaar. In de periode von 1 december 1863 tot oktober I960 werden slechts twaalf personen we gens de overtreding van opiumwet aangehouden. Verleden jaar nam de Rotterdamse politie totaal 2378 gram marihuana in beslag, zeventien honnepslgaretten, 12000 gram hasjiesj, 4500 gram opium en 380 gram heroïne. Het tekort aan politie ambtenaren wordt langzaam ingelopen. De organieke sterkte van het korpB wordt gesteld op 1Ö54 amb tenaren. Het Rotterdamse korps telt thans 1898 ambtenaren. Men heeft 80 Bdapirsnten in opleiding, van wie veertig met een ulo-diploma. Het aan tal gediplomcrd is gestegen. Het rijden onder drankinvloed nam toe, evenals de diefstal van auto's. De politie wijst er In dit verband nog eens op dat de wagen bij het verlaten afgesloten moet worden, terwijl de autopapieren niet In de wagen mogen achterblijven. In het verkeer vonden In 1907 59 mensen de dood. In 1988 was dit aantal 87, Het aantal ongeval len met ernstig letsel nam af: verle den jaar 1851, tegen 1951 In 1980. ROTTERDAM, donderdag, Prof drs. Ch. Glasz, die thans aan de Uni versiteit van Leiden is verbonden, heeft vandaag zijn afscheidscollege aan de Nederlandse Economische Ho geschool gehouden, Hij sprak over „reële en papleren wereld". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De Wijkraad voor Groot-IJssel- tnonde heeft gisteravond zijn standpunt bepaald inzake de door het Actiecomité Veilige Tram baan Hordijkerveld gedane sug gesties voor een betere beveili ging van vier kruispunten ïn de Reljerdijk. Ten aanzien van de belangrijkste kruising, die van Reiferdljk en Ker stendijk (hier steken de meeste kinde ren over naar de aan de andere kant van de Reljerdijk gelegen scholen) besloot de wijkraad, dat dit kruispunt voor alle verkeer moet worden afge sloten en dat deze afsluiting moet worden gevolgd door de aanleg van een voetgangerstunnel. Uitgezonderd deze voetgangerstunnel steunde de wijkraad dus het voorstel van de RET voor rilt kruispunt. Op andere punten ging de wijkraad mee met de door Hordijkerveld geda ne suggesties. Zo bc Bloot de raad b. en w. te adviseren do kruising Reljer dijk «Hord fjk niet nf te *Jul"»n. De marl achte hel onaanvaardbaar dat bij afsluiting de winkeliers volledig geï soleerd rakenWed zal dit plint van een volledige verkeerslichtenlnstallo- tio moeten worden voorzien. Wat betreft de kruising Reijerdljk- ErneJIsseriljk gaat de wijkraad advise ren een verkeerslichtenlnstallatle aan te brengen ook indien zou worden be sloten de Kerstendijk voor het verkeer open te laten. Een tramdriehoek (voorstel van de RET) blcrclt geen vol doende oplossing, meent de raad. Een zelfdu beslissing werd genomen ten aanzien van de kruising Reljerdijk- Htinludijk. Met algemene stemmen werd beslo ten b. en w. te vragen de volgende aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen: 1. De uitgang naar de openbare weg van do scholen tegenover clc Emelisse- dJJk ligt aan de westzijde van deze scholen. Het gevolg 1«. dat kinderen het schoolterrein bereiken of verlaten op dot gedeelte van de Reljerdijk, ge legen ongeveer halverwege He Ker- stendijk en de Emellssedljk. Een ver legging van de uitgang naar de oost zijde zal tot gevolg hebben, dat cle kinderen do Reljerdijk bereiken recht tegenover de Emellssedljk. 2. Evenals dut met de scholen te genover do Emellssedljk het geval ia dienen de noodacholen (gelegen tussen Hunladijk en Kerstendijk) voorzien te worden van een omheining. Indien de uitgang naar de openbare weg dan aan de westzijde wordt geprojecteerd, worden de kinderen automatisch naar de oversteekplaats bij dc Hunladijk geleld. Aan de verpwierliig vim de wijk raad ging een openbare „h«wring" vooraf, waarin de wR lira a dal eden vra- ren stelden aan de leden van het ac tiecomité en aan de met Isolering be drclfde Keratendükwlnkellers. Het werd een bewogen en rumoeri ge vergadering waarin dc Inwoner van Hordijkerveld duidelijk lieten blijken het gevoel te hebben als een verdrukte minderheid te worden be handeld. De winkelier» vrezen terugelopende omzetten als de Kerstendijk wordt af gesloten, aangezien ze nogal wat klan ten trekken uit andere wijken van IJsselmonde. Harde woorden vielen er over de (ADVERTENTIE) X.TTTC3r JE3 Bff BINNENWEG 113-ROTTERDAM Slechts 3 dagen van BANKSTEUEN EETKAMERS ZITMEUBELEN BERGMEUBELEN ANTIEK donderdag IB januari vrijdag 19 januari zaterdag 20 januari TOT door de RET voorgestelde beveillgin- gen. Het comité heeft op het krufs- punt Kerstendijk een telling gehouden en daaruit kwam, dal tussen 8.30 en: 8.50 uur (de periode waarin de kinde ren naar school gaan) 315 auto'» pas- serre n. Afsluiting van dc Hordijk zal de verkeersintensiteit in Hordijkerveld sterk verhogen en daarmee de geva ren. ,fir zullen pa.t maatregelen geno men v)orden als er slachtoffers zijn oeuallen," werd de ioijfer«ad te ver staan gegeven, „IJsselmonde heeft niet om een sneltram gevraagd," rlep een meneer. En ook: ,Ze hadden een i viaduct moeten bouwendat gebeurt in Schlebroek wel." Ann het «lot van de hearing werd j een bandopname van een radiorepor- tage over de gevaren van de sneltram in Hordijkerveld afgedraaid. In deze j reportage was sprake van „over de Reljerdijk riemde rende trams." Later werd In de wijkraad vergade- ring uitvoerig ovi-t de zaak van ge-' f lach ten gewisseld, waarbij de verwar ring over de opgestelde alternatieven overigen» steeds groter werd. Het publick, dat nu niet meer aan de discussie» mocht deelnemen, moest door voorzitter Kunst man voortdurend tol kalmte worden gemaand Hoewel de wijkraad /.eer ver mee Js: gegaan met de verlangens van de Hordijkerveldac ouders kon men bij het beëindigen van de vergadering omstreeks half twaalf niet zeggen, dat, de gemoederen tot rust waren geko-r men. De winkeliers van de Kerstendijk gingen teleurgesteld nnnr huls. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag. Het Don Kotakltenkwyr o.l.v. Serge Jaroff i zal een concert geven in De Doelen op zaterdag 10 februari. Dit concert maakt deel uit van een uitgebreide tournee die het koor door I geheel Europa maakt gedurende het j huidige seizoen. Het Don Kozakkenkoor telt 25 Je- i den. Het koor brengt weer een nieuw programma van liturgische gezangen,' volksmelodieën eu typisch Russische j koorzang. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag. Het: Scapino Ballet geeft zondagmiddag de Rotterdamse première van „Ballade" van Aart Verstegen op muziek van Handel. Decors en kostuums zijn van Hans van Norden en de tekst is ge schreven door Evert Werkman. Ver der vertoont Scapino „Het meisje met de zwavelstokjes" van Jan Rebel. (Van onze kunstredactie) i ROTTERDAM, donderdag. In de. grote zaal van De Doelen vindt woensdag 24 januari een „Sterren van de Opera"-programma plaats, Als so-! listen treden op de tenor Giuseppe dli Slefano en de sopraan Gré Brouwen-1 stljn. Zij zingen o.a. fragmenten uit Otello, Tosca, La Foraa del Destlno. Het Noordhollands Orkest o.l.v, Lulgi; Martelli begeleidt. 1 m (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De 36-jarige chauffeur Herman F. S. uit Rotterdam, die op 27 januari vorig Jaar op een met verkeerslichten be veiligd zebrapad in Schiedam In reed op overstekende schoolkinderen van wie er een werd gedood en vijf ande ren ernstige verwondingen opliepen, in vanmorgen door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een gevan genisstraf van 8 weken en een ontzeg ging van de rijbevoegdheid van 6 maanden. Veertien dagen geleden eiste de of ficier vun justitie vier maanden ge vangenisstraf en een jaar ontzegging. De rechtbank was van .mening dat S- als chauffeur ernstig is tekort ge schoten. Toen S. vorig jaar over de Burge meester van Haarenlaan reed, dacht hij dat hij nog wel op tijd door het groe ne licht zou kunnen rijden. Doordat hij eventjes naar een andere auto heeft gekeken die op dat moment nog voor hem reed, heeft hij niet gezien dat het verkeerslicht op' oranje sprong, Hen kon zijn negen ton zware vrachtwagen niet meer op tijd tol stil stand brengen cn reed op de waar schijnlijk tc vrocgtfjdig overstekende scholieren in. DE CHINESE schepen die de Rotterdamse haven aandoen schakelen op een nieuwe vorm van propaganda voor hun partij- leer over. Voorheen kon men in de haven een enkele keer een schip met uitsluitend leuzen van de grote leider Mao zien, maar sinds gisteren ligt er het schip Litong waarop naast de leuzen ook de leider zelf meer dan levensgroot Is afgebeeld. Dr, T, Kloek is benoemd tot gewoon hoogleraar in de economische weten schappen aan de Nederlandse Eccno- mischc Hogeschool In Rotterdam. Hij zal onderwijs geven in de wiskundige economie en econometrie. Dr. Kloek zal zijn ambt op 8 februari, om 14.30 uur, turn vaarden. (Van een onzer verslaggevers) 1 ROTTERDAM, donderdag. De wijkraad Kralingen wil In de week naj Pasen In het centrum Kralingen eem tentoonstelling houden van de kunst- uitingen die onder de bewoners van' Krallngen en Alexonderslad leven., Alle inwoners van beide stadsdelen, inllii niet jonger dan zestien Jaar en: geen beroepskunstenaar, kunnen aan deze expositie deelnemen. In het centrum zullen te zijner tijd alle uitingen van beeldende kunst; (schilder-, teken- en beeldhouwwerk) alsmede grafisch werk, wandkleden, emailleerkunst cn pottenbakkorspro- j dukten een plaats kunnen vinden. Spe- j clüeke produkten van handenarbeid1 en foto's komen niet voor plaatsing in; aanmerking. i De tentoonstelling wordt gehouden onder het motto „Dit maakte ik zelf. Bewoners die aan deze expositie willen deelnemen wordt verzocht voor 1 februari contact op te nemen met de heer W, M. ter Linden, secretaris van; de culturele commissie van de wijk raad Kralingen. Donderdag 1 februari houdt de heer Waller Ernst Brunner in het Martin Behaim Haus aan de 's-Gravendijkwal een lezing over „Biochemische Grund- lagen des Vererbungsgeschehens", Diefstal 500*000 sigaretten (Van een onzer verslaggevers) j ROTTERDAM, donderdag. De S Rotterdamse rechtbank heeft vanmor- gen vier voormalige personeelsleden j van de N.V. Scheepsuitrusting World; Shlpstores, die betrokken zijn geweest! bij diefstal van bijna een half miljoen sigaretten uit een entrepot aan dei Stieltjesstraat, veroordeeld tot gevan-' genlsstraffen variërend van 6 weken1 tot 7 maanden, De vonnissen waren: 6 weken met: aftrek voor de 34-jarlge Anthonie T. en de evenoude Bernard B„ 5 maan den waarvan 2 voorwaardelijk tegen de 33-jarige verkoper Wilhelmus L. M. B. en 7 maanden waarvan drie voorwaardelijk tegen de 23-jarige Ni-' colaas L. (Van onze kunstredactie) j ROTTERDAM, donderdag. De jeugdige Amerikaanse pianist Nicho las Zumbro geeft vrijdag 2G januari een recital in de aula van Museum Boymans-Van Beuningen. Het pro gramma omvat werken van Antonio Bo Ier, Charles Ives, Chopin, J. S. Bach, Debussy en A. Ginastera. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag. De Nederlandse Operastichting presen- teert op dinsdag 30 januari „Le Comte Ory" van Rosslni onder regie van An- thony Besch. Muzikale leiding: Alber to Erede. In de hoofdrollen Dolores Crivallari, Annie Delorie en Ellane i Manchet. De begeleiding wordt ver-' zorgd door het Brabants Orkest. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Gede puteerde staten van Zuid-Holland vinden dat wanneer „het in te dijken gebied op de Maasvlakte zon woren uitgebreid, er voldoende waarborgen aanwezig moeten zijn dat het strand en de duinen op Voome blijven wor den ontzien." Dit zeggen G.S. in antwoord op schriftelijke vragen van heit lid van provinciale staten, de heer G. van de Zande uit Nieuw-Beïjerland. Desgevraagd verklaren G.S., dat de „plannen tot uitbreiding van het in te dijken gebied nog geen vaste vorm hebben aangenomen." Voorts: „De ge dachten die hierover zijn geuit lopen uiteen en zijn meestal nogal vaag," (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, donderdag. Met ingang van 22 januari zal aan het nieuwe aangelegde gedeelte van het Hartelkanaal de bestemming van openbare waterweg worden gegeven. Dit betekent dat de aanleg van dit kanaal thans zover is gevorderd dat dë scheepvaart van dit vaarwater ge bruik mag maken. Hiermee wordt aan de scheepvaart een verbeterde verbin ding tussen de Oude Maas en Euro poort ter beschikking gesteld. Het tot nu toe gebruikte gedeelte van het Hartelkanaal wordt voor de scheep vaart gesloten. Voorlopig zal een vast rood licht dit aangeven. Langs de noordelijke oever van het nieuw aangelegde gedeelte van het Hartelkanaal is een vaargeul met een bodembreedte van veertig meter ge reed gekomen. Langs de zuidelijke oe ver zullen voorlopig nog enige cutter zuigers bezig zijn. De scheepvaart moet met de aanwe zigheid van deze zuigers en met de drijvende leidingen rekening houden. Plaatselijke vernauwingen worden aangegeven door lichtopstanden op de oevers. Het beheer over het Hartelka naal berust gedeeltelijk bij het rijk en gedeeltelijk bij de gemeente. (ADVERTENTIE) WIE geïnteresseerd is in W de ontwikkeling van onze badkamers, douche cellen, toiletten en vooral het sa nitair daarin kan ik aauraden een bezoek te brengen nan het bouw centrum, waar tot en met 24 fe bruari de tentoonstelling „Neder lands sanitair in huis" wordt ge houden. U Ziet in ons land gefabriceerd sa nitair in alle mogelijke tinten. Bij de samenstelling van de expositie is er niet naar gestreefd zoveel mogelijk producten te tonen. Het uitgangspunt is te laten zien hoe het sanitair in ruimten van verschillende afmetingen functioneel kan worden geplaatst. Als u de expositie heeft gezien (en hut verschil met wat u thuis heeft, heeft vastgesteld) zult u stellig tot de conclusie komen, dat er op het gebied van sanitaire voorzieningen in Neder land nog heel wat moet gebeuren. Deskundigen (zo heb ik tijdens een voorbezichtiging voor de pers, waar je overigens struikelde over de dames- bladredactrices, genoteerd) hebben een andere opvatting jegens het sani tair gesignaleerd. Zij constateren, dat er ten opzichte van het gebruik van sanitair een grotere openheid bestaat. Op dat gebied ook al, ja. Ik heb voor u ook genoteerd, dat (aldus nog steeds de deskundigen) „de mensheid meer plezier krijgt in het verrienten van sanitaire handelingen". Ik leg dit zin netje maar voor u neer. ziet u maar wat u er mee doet. Als symptoom van de grotere be langstelling voor sanitaire verrichtin gen ziet men het toenemend gebruik van het bidet (voor het reinigen van achterste of weten naar Frans voor beeld). In de sanitaire wereld voltrekken zich op hel ogenblik drie ontwikke lingen: 1. De sanitaire toestellen worden anders, 2. Er komt meer aandacht voor de menselijke gedragingen tijdens sani taire verrichtingen. 3. De estetische benadering wordt anders (de bloemetjes komen terug). Wie er uitvoerig over ingelicht wil worden kan terecht in het bouwcen trum, waar o.a. op 14 februari een technische dag wordt gehouden over de sanitaire voorzieningen. yOOMMIGE Rotterdamse agenten hebben een scherp ontwikkeld gevoel voor dienstbetoon. Zo was dezer dagen een jonge agent zo vrien delijk de lichten van een b|j het Ililtonhotal geparkeerd staande Volkswagen te doven. Eerst probeerde de agent het portier Bij 528 sigarenwinkeliers zijn enige tienduizenden van deze plakplaatjes verspreid. Voor de supporters is het erg leuk, maar bij Feijenoord is merv er hele maal niet gelukkig mee. Stel je voor, dat Feijenoord zondag ver liest, Dan is het nog maar de vraag of er „niets meer aan te doen is". Waarschijnlijk is het de bedoeling van de drukker ge weest de plakkertjes in omloop te brengen als Feijenoord van Ajax zou hebben gewonnen. Als handige hulsmoeders van een Opruiming willen profi teren, dan komen zij morgen In onze afdeling Overgordljnstof- fen en besparen een massa geld,,. En nier alleen dat ...ze zijn In één keer klaar met gordijnen voor 't hele huis. Een grote partij overgordijn- stof voor huls- en zitkamer, slaap- en kinderkamer, keu ken en serre. Een leuke, gezellige drukstof, die wij groot verkochten voor rond vier gulden, koopt U mor gen voor de halve prijs, voor nog géén twee gulden. overgordijnstof voor het hele huis voor de Huiskamer de Slaapkamer voor de Kinderkamer voor de Keuken Morgen om 9 uur begint deze partljverkoop van overgordijn- stof voor heel het huls, In diver se dessins en kleuren, 120 cm breed, door elkaar per meter Duur van dc Opruiming 18 januari tot 9 februari Géén taf. of «chrfft. bait. te openen. Toen dit niet lukte, stak hij zijn arm door het tochtraampje, open de aldus het portier, deed ae lichten uit, sloot de auto en ging verder met surveilleren. Waarschijnlijk heeft de eigenaar van de VW helemaal niet geweten, dat hij zijn licht had laten branden. Hij mag deze onbekend gebleven agent wel dankbaar zijn. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De N.V. v.h. Ingenieursbureau Schrada is verhuisd van de Mariniersweg naar de Coolhaven waar zij een pand heeft gekregen met een vijf keer zo groter oppervlakte als voorbeen. Het bedrijf is vooral betrokken bij de technische bevoorrading van sche pen. Het handelt onder meer in ge reedschappen, machines (waaronder koelmachines; het heeft ook een koel- gassenstation). N.V. Schrada bestaat nu zo'n vijf tien jaar. In die tijd is het uitgegroeid tot een bedrijf waar nu zestien man werkt. De groei ls vooral te danken aan de expansie van de haven, aldus de heer F. Schrada.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1