Doorgereden na veroorzaken van dodelijk ongeval Feijenoord wordt gesteund door 4000 supporters ROTTERDAMS DAGBOEK Politiek in de wijkraad Verkijk drong Hokken terug EIS TEGEN PROCURATIEHOUDER: 3 MAANDEN CEL EN 2 JAAR ONTZEGGING VAN RIJBEVOEGDHEID ROTTERDAM RIJNMOND Integratie van lijndiensten naar Canada en de grote meren „Tasmanzee" probeert Liberiaan» vrachtschip vlot te trekken opruiming opruiming 1 Nieuwe Hartelkanaal 22 januari open ZEKERHEID VOOR ALLES Snelwiek wellicht niet opgewassen tegen Quintus Grootste schip van Ierland dodr Verolme overgedragen Plaatsbewijzen voor DFC-Feijenoord kunnen nog worden ingeleverd Calandbrug Afstand opruiming 2e klas driebanden pagina 4 - vrijdag 19 januari 1968 TT (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrtydag. Tegen de vijftigjarige procuratiehouder Johannes van der V. uit Vlaardingen is gistermiddag voor de Rot terdamse rechtbank een gevangenisstraf van drie maanden en een ontzegging van de rijbevoegdheid van twee jaar geëist omdat hij vorig jaar oktober in zijn woonplaats is doorgereden na een dode- ïjke aanrijding te hebben veroorzaakt. ROTTERDAM, vrijdag (ANP). - De Oranjelijn (Maatschappij Zee transport) N,V. ta Rotterdam, de Compagnie Générale Transatlantlque (French Line), The Cunard Steam- Ship Co. Ltd., en de Noorae FJell Line (Oleen en Ugetetad) die reed* rind* vele Jaren geregelde lijndiensten on derhouden tussen het Europese vaste land en Groot-Brittannië enerzijds an Canada en de grote meren anderzijds, hebben bealoten hun diensten in dit vaangebled gezamenlijk te gaan ex dolleren onder de naam: Trans-At' antic Lakes Line, zo heeft de Oranje- lag Trans-Atlantic Lakes Line zal haar activiteiten beginnen op 1 maart Verwacht wordt dat afhankelijk van verdere onderhandelingen alle diensten zullen worden uitgevoerd binnen het kader van de beotaande conferences. Het ia de overtuiging van alle partners, aldus de Oranjelijn, dat met deze rationalisatie een waarde volle bijdrage wordt geleverd tot ver dere stabilisatie en ontwikkeling van hel vervoer In het betrokken vaarge- bied, ROTTERDAM, TrUdnr (ANP). - Voor de Venezolaanse kust, ongeveer 120 mUl west van Curacao, is de sle per „Tasmanoee" van L. Smit en Co bezig rael een zwaar karwei. De „Tm- manset" probeert daar het Liberiaan se vrachtschip „Fred, H. BUlups" van 2887 brt los te trekken, dat enige we ken geleden tijden» zwaar w«er hoog op het strand werd geworpen. Een eerste poging van de „Tasman- zee" om de muurvast zittende Libe riaan van het strand te trekken. Is on danks het overboord pompen van de ballast van de „Fred. H. BLliupe" mis lukt. De berging levert voor de be manning von de sleper extra moeilijk heden op omdat ae Tasmanzee het «ahap slechte tat ap 300 meter kan na deren. Bij L, Smit verwacht men dat hei nog geruime tijd kan duren voor dat hel karwei geklaard Is. (ADVERTENTIE) Voor kouwelijke mensen met rillerige koude slupksmert en gemeen koude bedden, verko pen wij morgen warmwater- zakken om alles nog een beetje menselijk te maken. Nu geen slapeloze uren meer vin de kou, neen, nu lekker slipen geen met warme voeten. Nu het hele gezin zo'n rubber warmwaterzak, met solide, zeer betrouwbare tchroefdop met rubber ring, niet voor 3.75 maar voor nog géén twaa gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de Opruimlngsvarkoop van deze rubber A warmwaterzakken, J Duur van de Oprufm'fl| 18 Januari tot 9 ftbnmtl GMn taf. ef idirift. keau Van der V., sinds de tragische dood van zijn vrouw twee jaar geleden weduwnaar met twee kinderen, reed die avond in verboden richting over 'de Broekweg in Vlaardingen. Zij rt auto schampte eerst een tegen ligger, greep daarna een van de middenberm springend meisje en botste ook tog tegen een af- bakeningston. Het meisje, de elfjarige Monica van Beers dat met haar moeder op weg was1 naar de bushalte, overleed kor te Ujd daarna ,,'t Wm sloof er een hond tegen mUn auto was gelopen", «ei Van der V. gistermiddag, maar volgens offl-, der vsn Justitie mr. W. D. Meeter,! wist hU die sondag wel beter. Ondanks herhaalde aandrang van zUn vijftienjarige dochter te stoppen, reed verdachte „lk had op dst moment een soort bewtistsUnsver nauwing" met verhoogde snel heid door. Thuisgekomen waste hij bloediptUen van de auto en hield hU zijn hullen de dochter voor dat het esn hond was geweest. HIJ had evenwel ge zien dat het een kind was dat hij aangereden had. Toen zijn garage houder hem later op de avond belde met de mededeling dat do politie een automobilist van ean witte Triumph 2000 zocht wegens een on geval, deelde Van der V. de politie telefonisch mee dat hij inderdaad zo'n auto had en dat hij op de Broekweg een hond had aangere den. Onder de druk van haar vader legde de dochter deze verklaring op het bureau af en bij zijn verhoor hield Van der V. deze staande. Pas nn een half uur gaf hU toe een meisje te hebben aangereden. Zelfbeklag (ADVERTENTIE) Nylon gewatteerde dusteri.nog altijd een luxe, want tot 25.- gulden legt U ernogtteedi voor neer... nu binnen het bereik van i! onze klanten. Modlauza gewatteerde dus ters In effen kleur, met zwarte tule garnerl ng en frl» gebloemde dutters, nu door elkaar voor extra voordelige opruiming»- prijzen, voor nog géén dertien gulden. Modieuze duiterj. met zalig warme voering en leuke gar nering, een genot om 's morgem vroeg of 's avond» laat aan te trekken... en zo bijzonder prac- tltch In onderhoud (makkelijk tc wiuent) Tegenover de rechtbankpresident mr, R. A. Brunner hield verdachte gis termiddag een lang verhaal vol zelfbeklag waarin hU geen enkel medeleven met de familie van Been betuigde. Doelend op dc tragische dood van zijn vrouw zei hU onder meer: „Ik heb in moeilijke omstandigheden geleefd en lk dacht dat ik mezelf weer de baas was. Ik wist dat lk Iemand had aangereden, maar ik wilds haar nlst zien." Een psychiater heeft Van der V's doorrijden ook in verband gebracht met de dood van diens vrouw. „Hij wilde niet voor de twede keer met de dood worden geconfronteerd", zei de Del/tse pleiter mr. G. van der Veen. de psychiater citerend. De officier van justitie zag een andere oorzaak. „Vermoedelijk was hU bang dat zijn kinderen tijden» zijn gevangenisstraf zouden achterbil)- ven en is hij daarom doorgereden", zo zei mr. Meeter, Hij zei te willen aannemen dal Van der V. geen grove schuld asn de j aanrijding heeft gehad, hoewel deztt met grote snelheid tussen de zes- 1 lig en zeventig kilometer volgens getuigen in verboden richting heeft gereden. Mentaliteit De officier verweet hem wel *Un UalnfWflkketide mentaliteit na de aanrijding. 11U nam het Van der V, kwal(|k dat deie het ongeval pas heeft gemeld toen de politie van ge tuigen over een witte Triumph had! gehoord, „Uit dit besef en niet on- der morele druk van »Un dochter! heeft hU van de aanrijding aangifte gedaan. Een aauglfte havendien van een gefingeerd ongeval", aldus mr. j Meeter. Nmlat tic nitulsnmii er op gewezen i had d«l Vim der V. In die dagen psychisch overbelast is geweest, nis gevolg van de dood van zi|li vrouw. i hcpuuldc mr, Brunner do uitspraak; op don dotting 1 februari. (Van een onzrr verslui tri Morgsiwrosg om 9 uur baglnt de ipaelala verkoop van deze modieuze en heerlijk warme, maar toch lichte dutter», in twee uitvoeringen, In de maten 42 t/m 52, door elkaar Duur vin dl Opnitmlnt 18 Jinuari tot 9 februari G44n Cal. of aehrlA. beat DE LAATSTE PAAL onder het nieuwe gebouw van Rotterdam air N.V. op de Rotterdamse lucht haven Zestienhoven is gistermid dag de grond ingegaan. Voor alle zekerheid, stevigheid en veilig heid In de schoenen van direc teur J. G. C, Machwirth, Het Nieuwe gebouw oppervlakte circa 700 vierkante mater komt vlak achter het huidige ge- bouw(tje) van Rotterdam-air N.V. te staan. De architekt, de heer W. G. Quist zei te verwachten, dat de nieuwe behuizing slechts een bouwlaag zeker nog dit jaar in gebruik kan wor den genomen. De totale kosten zijn vier ton. (Van onze handbalmedewerker) HANDBAL De 38.000 tons bulkcarrier Irish Elm bU de Verolme Cork Dockyard In Ier land gebouwd voor de Irish Shipping Ltd., het grootste schip van de Ierse handelsvloot en tevens het grootste «chip ln Ierland gebouwd, werd gis teravond op de Verolme werf op Ro zenburg aan de rederij overgedragen. Dit meest geautomatiseerde schip door Verolme gebouwd Is voorzien van een bulbhocg en heeft een lengte van 194.50 meter, een breedte van 28,04 meter en een diepgang van 11,34 meter. De ruirninhoud Is l.flöQ.OOO ku bieke voet. De bemanning bestaat uit 45 personen. De Verolme M.A.N. mo tor heeft een vermogen van 13,800 pk bij 118 omwentelingen per minuut. ROTTERDAM, vrijdag. In de overgangsklasse bU de heren kan zo wel voor wat de strijd om het kam pioenschap betreft als die om de de gradatie van alles gebeuren. Een van de gegadigden voor de eerste plaats is Quintus, dat In Kwintsheul bezoek krijgt van het nog niet van degrada tiezonen bevrijde Snelwiek. Hoogst waarschijnlijk zullen de Rotterdam mers niet tegen hun gastheren opge wassen zUn. Dynamo heeft beslag weten te leg gen op de derde plaats, die de Rotter damse formatie ongetwijfeld met hand en tand zal verdedigen. In de Energie hal ontvangt Dynamo EMM, dat de punten heel goed kan gebruiken. In de districts eerste klasse zal HVL wel geen kans hebben tegen Schutters. Het is niet uitgesloten dat DWS de laatste plaats aan HVL zal overdoen. Daarvoor moeten de Fehledammers wel van VLres winnen. In de districts tweede klasse a zijn Actief, Roda en Atomium favoriet tegen respectievelijk HVP, Animo en Hellas 2. In 2b zal leider Schutters het niet gemakkelijk krijgen tegen Operatie 2. Meeuwen, dat vorige week Schutters klopte, kan zijn stadgenoot een grote dienst bewijzen door West- landia, tweede op de ranglijst, een ne derlaag toe te brengen. Bij de dames in de districts eerste klasse zal koploopster Schutters het niet gemakkelijk krijgen tegen Snel wiek. DWS krijgt tegen Hygiëa 2 de gelegenheid wat verbetering in zijn nogal precaire positie (een punt uit f wedstrijden) te brengen. Het de laat ste weken goed op dreef zijnde Spar- taan kan in de tweede klasse a door winst op leider Westlandia de eerste plaats overnemen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Feijenoord krijgt zijn zin: EEfflaai ie wedstrijd tegen Ajax zal op een prachtige, zachte grasmat gespeeld worden. De dooi is zo radicaal geweest, dat het we ken geleden lijkt dat de velden met sneeuw en ijs bedekt waren. Na alle drukte die vorige week rond Ajax—Feijenoord heeft geheerst, u het een paar dagen »tU geworden. De spanning is van de spelers afgevallen en de zenuwen van dc supporters zijn weer tot rust gekomen, maar die rust tal slechts van korte duur zijn. Wat de opstelling betreft is er bij Feijenoord niets veranderd. Niemand is geblesseerd, niemand Is ziek. Feij enoord prijst zich gelukkig dat het alle spelers tegen de griep heeft laten inenten. Trainer Ben Peetere heeft met ae spelers de tactiek nog eens grondig doorgenomen en Ove Kindvall enkele tientallen strafschoppen laten nemen. Maar daaruit mag volgens de Feijen- eord-tralner niet geconcludeerd wor den dat de Zweed voortaan met het nemen van de strafschoppen belast zal worden. „Ik zal het helemaal van de omstandigheden laten afhangen," zei hij en daarom der verstaat hij dan de vorm en de conditie van de spelers. Feijenoord weet zich zondag verze kerd van de steum van ongeveer 4000 Rotterdammers. De supportersverenl- ging heeft 3150 kaarten gekregen. Het Totterdamsch Parool een paar hon derd en verder zijn er nog enkele honderden Rotterdammers die via Amterdamse relaties een kaartje heb ben weten te bemachtigen. De Rotterdamse voetballiefhebbers die niet naar Amsterdam gaan kunnen zondag terecht bij Sparta-DWS, Ex celsiorHeerenveen, Xerxes/DHC Slttardia en SWRHC. Bij de ama teurs spelen CW, Overmaas en De Musschen thuis. Opatellingen De opstellingen van de semi-prof clubs zijn: Feijenoord: Pieters Graafland, Ro- meljn, Israël, Kraay, Veldhoen, Haak en Jansen, Samardzic, Kindvall, Geels, Moulijn. Sparta: Van Beveren, Langhorst, Pijs, Eijkenbroek, Ter Horst, Van der Veen en Bosma, Heijennan, Madsen, Bosveld, Verdonk. Xerxes/DHC: Treytel Dorjee, Jonctc, Tetteroo, Kronshorst, v. d. Heide en Radovic, Blok, Jacobs, Ha- negem, Kleinjan. Excelsior: Geilman G. den But ter, Luck, Kort, Teeuw, Tollenaar en A. den Butter, Weber. Beek, Tump, Bassant. SW: v. d, Roer, Hazebroek, War- naatf v. d. Kor put, Van Leeuwen, Van Beek en Fels, Van Beveren, Van Mee toren, Osterholt, Vorstenbos. -Benmes DVS: Ruts, Van Baarle, Van Dongen, Rijke, Monster; Groene- wegen en v. id. Bung; Bakkes, Van Kooten, Klein, Heijster. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag DFC stelt Rotterdammers die nog ln het bezit zijn van plaatsbewijzen voor de afge laste bekerwedstrijd DFCFeijenoord alsnog In de gelegenheid om hun geld terug te krijgen. Kaarten dienen voor zondag te worden opgestuurd naar of afgegeven bij de heer Van Kooten, Karei Doormanlaan 18 in Zwijn drecht. ,500 mtr. Eseonyl ,000 rntr. Tapisom "W? Tapisom _jq— de Luxe Ta.' 800 mtr Comfort 500 mtr Esco 2000 1200 mtr 200 cm breed door elkaar per meter voor ROTTERDAM, vrijdag. Hel ouilei Hartelkanaal wordt maandag 22 ja nuari acht uur 'a ochtends voor het scheepvaartverkeer gesloten; het; nieuwe kanaal wordt daarna geopend.' Het Hartelkanaal la speciaal voor dc binnenvaart aangelegd. Het nieuwe kanaal heeft een bodeinbreedte van veertig meter, het oude van zestien; meter. In dc toekomst zal de breedte van hot nieuwe kanaal 105 meter; worden. Deze grote breedte houdt; verband met de duw vaart. Het nieuwe kanaal la nag niet he lemaal gereod; hot zal later officieel I worden geotpencL I Wijkraden z(jn op de keper beschouwd politieke instel lingen. De verkiezings uitslag is bepalend voor de samenstelling van de wijkraad. Wijkraden doen echter zelden aan politiek. Dat is ook logisch, want brievenbussen, rijwielpa den, parkeerproblemen e.d. heb ben niets te maken met politiek. Politieke wijkraadsvrienden kunnen het dan ook gloeiend met elkaar oneens zijn, zonder dat dit part ij-politieke consequenties heeft. Er wordt niet met porte feuilles gezwaaid, er wordt nooit iemand uit de partij gestoten. Ken heet enkele keer gaan de poli tieke scheidslijnen een rol spelen In een wijkraad» vergadering. Dat was bijvoorbeeld hel geval in Groot-IJs- •elmonde. waar de wijkraad iljn standpunt moest bepalen ten oanclen vV/irUlP CffHICPlI van At door ten comllé voor,«.teldr vï dllUClgcUIg^U beveiligingen voor de kruispunten ln de baan va» de sneltram. inner. De raad moest stemmen men over een aantal ahornalieven met betrekking tot de beveiliging van vier kruispunten ln de route van de tram baan. Met het .voor en legen' kwam de verdeling in politieke partijen nan het licht. Het opmerkelijkste tras echter dat liet publiek (dat voor de vergadering find deelgenomen aan een Hearing over deze raak) bij interruptie eiste, dnt de voorzitter namen en partijen der tv ij kraad» Ie den rou noemen. Ie mand zei: „Wij hebben er recht op te ivi'ten ivie ons vertegenwoordigt en uan tretke partij die vertegenwoordi gers zijn." Het waren dus in eerste in stantie de bewoners van /Jfsseitnondc die er een politieke zaak van maakten. Voor vele inwoners van de wijk was liet waarschijnlijk de eerste keer, dat ze kennis maakten met hun wijk raad. Dat was zowel voor de wijk raad al-s de bewoners bijzonder nut tig- stencils had laten circuleren. De ont hutste besockers kregen stukken on der ogen, wo&rop bijvoorbeeld stond: „De wijkraad Is van mening dat deze kruising moet worden afgesloten..." De saak was dua al beklonken, rede neerden de outsiders. Voorzitter Kunstman moest later de nodige voorlichting bedrijven en ge duldig uitleggen, dat het hier niet ging om voorstellen, maar om alternatieven. DIT onnederlands aandoende gi gantische bouwwerk is-te vinden n het Europoortgebied. We zien hier de vier kolossale heftorens voor de Calandbrug over het Calandkanaal, Zoals men weet heeft de sneltram de IJaselmondse gemoederen nogal in beweging gebracht. U heeft daar in deze krant over kunnen lezen. Het i« misschien toch nuttig nog en kele kanttekeningen te maken bij de woensdagavond gehouden vergade ring. Hot opmerkelijke verschijnsel deed zich namelijk voor dat er in deze wijkraad aan politiek werd gedaan. Voor het eerst, voor zover lk mij her ik heb kunnen vaststellen (eigenlijk moet lk zeggen: bevestigd gezien), dat veel mensen totaal niet weten hoe een wijkraad functioneert. Wie, zoals ik, tijdens dc lange pauze het oor te luis teren legde in de .wandelgangen' kon de opvatting horen verkondigen, dat deze vergadering niet meer was dan een operette. d*t de zaak achter geslo ten deuren allang beslist was. Peso opvatting vond vooral grond in het feit. dat bet secretariaat vau de wUkroad de diverse voorstellen op (ADVER2 ENTIK) Als U nu het meest moderne en solide, maar ook het mooiste Nylon Vilt Tapijt In Uw wo ning wilt leggen... om in Één ruk een ongekende (en meest onbe taalbare) sfeer van luxe te heb ben... dan verwachten wij U morgen. Want dan verkopen wij een zeer grote partij N/Ion Vilt tapijt, met 1 Ichte waterschade.200 cm breed, voor prijzen, die voor iedere vakman een raadsel zijn... per meter voor nog géén twaalf gulden. grote partij verkoop nylon vilt tapijt Enkele mensen waren zelfs ln de veronderstelling, dat een wijkraad een instelling is, die besluiten van burge meester en wethouders ongedaan kan maken, toch bestaat het instituut van de wijkraden al vijftien jaar. Toch doen wijkraden al vijftien Jaar niets anders dan b. en w, adviseren. Uit dit alles blijkt, dot de afstand tussen wljkbevolking en wijkraad-niet 20 erg veel kleiner is dan die tot de Tweede Kamer, Er komt geen officiële opening van dc sneltram, die op dezelfde dag als de metro gaat rtyden. Wel komt er een rit voor genodügden. Vertrokken wordt om 16.30 uur vanaf het Prinsenplein, Morgen om 9 uur begint deze fantastische partij-verkoop van Nylon Vflttapijt, met tikkeltje waterschade, in 10*tallen kleu ren als goud, blauw, amandel, amber, grijs enz., voor prijzen, die een fractie zijn van de nor male! Dut/r VM de OpruJmlnz 19 jantnrl tat 9 fafcnnrf Gtfft ttl. of «edrift, tan. (Van een onzer vetBlaigever») ROTTERDAM, vrijdag. De rang lijst van de deelnemen aan de strijd om het dlstrictskampioenschap tweede klas driebanden, onderging donderdag avond, toen er twee ronden voor dit biljart toernooi werden gespeeld, een grondige verandering. Dat kwam aller eerst doordat Hokken, die zo uitste kend was begonnen, en selfi ln bet begin van de wedstrijd een partij had gewonnen met een moyenne van 0,937 twee partfjen verloreu zag gaan. Dat had tot gevolg dat de man van ..Rot terdam" de leiding moest afstaan aan zUn naaste concurrent Verkijk, doch bovendien iedere kans op de titel zag verdwijnen. De positie daarentegen van Kals verbeterde zo, dat deze nu naar de tweede plaats opklom, zodat Hokken naar de derde plaats verhuis de, Verkijk en K*ts zullen nu moeten uitvechten voor wie het kampioen schap zal zijn. Als dit tweetal aanstaande zaterdag, wanneer de laatste partijen worden gespeeld, zouden verliezen en Hokken zou dan zegevieren, dan zou toch Ver kijk van L.M.O. kampioen worden. Hij heeft dan een algemeen gemiddel de, dat Hokken moeilijk meer kan be reiken. Kats behoort nog tot de kans hebbers en hij ondervond nu hoe be langrijk het kan zijn om door een re misepartij één matchpunt te missen. Was dat niet gebeurd, dan zoti Kats evenals Verkijk ook tien punten ge haald hebben, maar door een beter al gemeen moyenne, dat na zes ronden 0.840 bedraagt de kop hebben ver overd, want de leider in het toernooi staat met 0.4B7 een stuk achter. Opvallend was het, dat twee deel nemers die tot nu toe niet al te geluk kig gespeeld hadden, donderdagavond hun belde ontmoetingen wonnen, welk resultaat geen van de andere zes be reikten. Van Driel en Van Arkel voerden daardoor hun gemiddelde op en laatstgenoemde heeft zelfs een klein kansje om te promoveren naar de eer ste klas. De grenzen voor de tweede klas lopen van 0.350 tot 0.475 en Van Arkel kwam tot 0,477. Volwerk, de luagstgeplaatste zal zijn uiterste best moeten doen om degradatie te voorko men. De stand Is na zes ronden 1. Verkijk 10 pnt, alg. gem. 0.487, 2. Kata 9 pat, alg. gem. 0.540, 3. Hokken 8 pnt, alg. gera. 0.469, 4. Kaas 6 pnt, «lg. gem. 0.447. 5. Van Drielen 8 pnt, afc-gem. 0.391, 6. Van DHk 5 pnt, alg. g«n» 0.416. 7. Van Aricel A pat, 0.477, 8, Volwerk, 0 pnt, alg. gem. 0.345.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1