J Denen zijn te eerlijk voor betaald In Den Briel denken ze nu al aan 1 april inspecteur IK k 5,90 OLE MADSEN GAAT TERUG NAAR KOPENHAGEN ROTTERDAM RIJNMOND Verschil Weinig vreugde Militair in arrest wegens ontucht Motorschip op Maas verwoest door brand Bovenzaal Harmonie sluit niet Jeugd en toneel Kunstavonden j Militaire oefening week uitgesteld wegens carnaval Kraaykamp en Kaart in blijspel opruiming voor§f|3c Wetsontwerp tot samenvoegen van Velsen, Beverwijk en Heemskerk SPAAR Amsterdam je hebt een zoute smaak INSCHRIJVING VOOR HAVENVAKSCHOLEN Ie) ASSISTENT-EXPEDITEUR 2e) ASSISTENT-EXPEDITEUR 3e) ASSISTENT-DECLARANT MEDEWERKER accurate jongedames ASSISTENTE voor de LOONADMINISTRATIE pag. 4 - zaterdag 20 januari 1968 (door Dick, van «Jen Polder) JpT Deense voetbal dat regelmatig van zijn beste spelers wordt beroofd vorige week nog werden er vijf door Amerikaanse en twee door Oostenrijkse clubs gecontracteerd ziet aan het einde van dit seizoen een van 2ijn beroemdste zoner. terugkeren, Ole Madsen, met 43 doelpunten in 44 in terlandwedstrijden een van de produktiefste Deense inter nationals aller tyden, heeft aangekondigd dat zijn derde jaar bij Sparta onherroepelijk het laatste zal zijn en dat hij tot besluit van zijn voetbalcarrière nog een paar jaar als ama teur bij zijn vroegere club HIK wil spelen. Sparta zal niet proberen Madsen tot andere gedachten te brengen en ook eventuele andere gegadigden schijnen zich deze moeite te kunnen besparen. „Ik ga beslist terug naar Kopenhagen", zegt Madsen. „Ik word er depothouder van een bier- en limonadefa- briek". De terugkeer van Madsen In het Deense voetbal zal heel wat minder opïnhnddinr verwekken dan zijn vertrek In de zomer van 1965, toen hl] hel Idool van de Deense voetbal liefhebbers was. Madsen Is no* altUd er* populair In Denemarken, maar men beseft dat men van een speler van 33 Jaar geen topprestaties meer mag verwachten. Ole Madsen is een dure klont voor Sparta «oweeat. Noor verluidt heeft hij meer dan 100.000 gulden opge streken toen hij ZVt jaar «oiotien zijn i handtekening onder het contract zei- te, dat o.a. de clausule bevatte dat hij na twee jaar vrij man zou zijn. Sparta, dat met andere buitenlan ders niet zulke heel goede ervarin gen hart opgedaan, achtte het nietle- min een verantwoorde uitgave, om dol men in de Deense topschutter niet alleen een matchwinnaar maar ook een trekpleister gevonden meen- de tc hebben. Sparta's toenmalige trainer-coach, de Schot Bilt Thomp- son, durfde te voorspellen dat Ole Madsen voor Sparta dezelfde waarde zou krijgen aIa Coen Mouüjn voor FeiJenoord. „Om Ole te zien zullen er bij Iedere thuiswedstrijd enkole duizenden mensen meer naar het Kasteel komen". Ole Mattoon is eerlijk en realis tisch genoeg om toe to geven dat hij die voorspelling van Thompson niet waar heeft kunnen maken. HIJ heeft ongetwijfeld zijn verdiensten gehad voor de Kaatoelelub, maar hij la niet de vedette geweest die men in hem gezien had en vooral zijn produktl- vitelt to onder de verwachtingen ge- bleven. In de eerste twee Jaar kwam zijn doclpuntentotaal in de competi tie niet boven de 10 uit en ook nu neemt hy met zes treffers een be scheiden plaats op de lijst van tops corers in. Als men Ole Madsen met doze Id- ten confronteert, reageert hij fel: „Er wordt in Nederland veel te veel ge sproken en geschreven over de ape- Iers die de doelpunten maken. Na de wedstrijd tegen Volendam, waarin ik tweo doelpunten maakte, zag ik m'n ncam in bijna alle kranten vet ge drukt «taan. Dat to fout. Voetbal is een teamsport, waarin het op samen werking aankomt. Do man die het voorbereidende werk doet is net zo belangrijk als de man die het doel punt maakt, Aan die samenwerking ontbreekt het bij Sparta nogal een». We hebben bij Soarta vier spelers In de voorhoede die alleman] een doelpunt willen maken. Dat kan nooit goed gaan. In m'n beginperiode is er door sommige journalisten ge schreven dat Charley Bosveld en ik niet met elkaar konden opschieten. Dat sloeg nergens op. Charley en ik zijn goede vrienden, maar misschien paxt ons spel niet bij elkaar. Charley is een grole voetballer, maar ik zou graag zien dat hij de bal wat sneller afgeeft. Als hij dat zou kunnen, kwam hij onherroepelijk in het Ne derlands ojftal. En wat voor Charley geldt, geldt voor meer Spartanen. Het duurt vaak te lang, voordat de bal op de plaats komt waar hij moet zijn. De kans is dan meestal al verkeken. Dot werkt ontmoedigend. Ato ik drie keer voor niets in de ruimte ben ge sprint, don doe Ik het geen vierde keer en dal is dan mijn fout." TN voethal to nleto te bewijzen, maar volgens Ole Madsen illn er nog wel een paar andere oorza ken. waardoor hU bU Sparta niet he lemaal uit de verf to gekomen, In de eerste plaats moet hy dan constate ren dat er een groot verschil Is lus sen het Nederlandse en het Deense voetbal. „Er wordt hier veel harder ge speeld dan bij on*. De «Udingtackcls van de tegensHinders zU» vaak op de benen gericht en niet op de bal. Als ik langs een tegenstander ga, word Ik negen van dc tien keer onderuit gehaald. Als een tegenstander met zijn hoofd niet bij de bal kan. vangt hij hem op en ontneemt je zodoende een kans. Dergelijke praktijken hoef je in Denemarken niet toe te passen. Bij de eerste overtreding ga Je in hel boekje van de scheidsrechter en de tweede keer vlieg je er uit. Op dit pum to men In Denemarken heel wat consequenter dan In Nederland. Ook de andere Deense voetballers hebben hicr moeite mee. Misschien zijn wy Denen wei te eerlijk voor professio nal voetbal. Wij zijn te weinig boef. De Denen, die ln Duitsland spelen kampen met hetzelfde probleem. Daar gaat men er nog h aid ar tegen aan. Slechts een enkeling bv. Bjömmo&e van Werder Bremen heeft in dc Bundeslïga succes. De anderen kunnen zich met moeite handhaven". Sparta's trainer Wiel Coerver heeft lang gemeend dat Ole Madsen, die door tegenstanders vaak als „spijkerhard" wordt betiteld, wel de juiste mentaliteit had om ato be- roepsvoetballer te slagen, maar nu zogt hij: „Ole heeft een aangeboren startsnelheid, waarmee hij iedere verdediging uit elkaar zou kunnen rafelen, maar hij is geen killer. Illj Ole Madsen (links) in een grimmig duel met Hans Kraaij, i» lang zo gehaaid niet als Kindvall en hu mist cüena temperament. Kindvall heeft het altijd aan de stok met de scheidsrechter. Ole Is niet begeesterd door zijn sport, hij is te voorzichtig, te bescheiden". VAN de tribune af getien, lUUt het ook alsof Mattoon weinig vreug de aan zUn sport beleeft. We hebben hem nog nooit juichend zU» armen omhoog zien steken, zelfs niet toen hij twee Jaar geleden In de bekerfi nale tegen ADO op prachtige w|jie voor Sparta het winnende doelpunt had gescoord, Ook toen Nol HeUer- mnn ln dc laatste wedstrUd tegen AJax Spar ia m«t een fantastische kopbal de overwinning bezorgde en het hele Kasteel op stelten zette, reageerde Ole Madsen ogenschijnlijk heel koel. Madsen: „Dat lijkt mtoachien zo, maar ik ben van binnen echt wel blij. Ik vind het echter overdreven om Je modespelers om dc nek te val len en te zoenen of zo'n prachtige luchtsprong te maken zoals je tegen woordig zo vaak ziet. Als Bosveld een doelpunt maakt, vind ik het vol doende om te zeggen: goed gedaan Charley." Die ogenschijnlijke ongeïnteres seerdheid wordt Ole Madsen wei eens kwalyk genomen. Vooral sinds bekend is geworden dat hij Spartn aan het oinde van dit seizoen gaat verlaten, menen sommigen hem het verwijt lo moeten maken, dat hij zich niet meer voJledig geeft. Ole kan daar verschrikkelijk kwaad om worden. Ik heb hut gevoel dat ik het bij Sparta en ik zal dit tot de laatste dag blijven doen. We hebben ons voor go nomen om de beker te win nen. Met een beetje geluk lukt dat. Geluk heeft iedere voetballer nodig. Ik heb het gevoel dat ik het bij Sparta nog niet vaak heb gehad, ik heb dit seizoen al zes of zeven keer tegen paal en lat geschoten. Het wa ren voor hetzelfde geld doelpunten gwecst en dan had men heel anders over mij gesproken. Madsen heeft ook nogal wat bles sures gehad. In hul eerste jaar miste hij vijf wedstrijden door een enkel blessure, in het vorige seizoen moest hij vier maanden rusten wegens een onstoking aam de kransslagader en dit jaar heeft h(J ook al twee keer op non-actief gestaan, eerst omdat hij tijdens de training bij een botsing met Jan van Bevaren een grote teen had gebroken en later wegens een breuk van een rib, opgelopen in de wedstrijd tegen Ajax. Madsen hoopt voor verder on heil bespaard te blijven, want in zijn laatste vijf maanden als be roepsvoetballer wil hij laten zien, wat hij werkelijk waard is. {Van onze correspondent) MAASTRICHT, zaterdag. De 31-jarige Afcenl-milltuir W. H. Is gis teren door dc rijkspolitie overgedra gen aan de Koninklijke Marechaussee, nadat hij oen dag tevoren was gear* resteerd wegens het plegen van on tucht met een zevenjarig meisje ln een lift van een flatgebouw ln Schaes berg. (Van onze correspondent) ROERMOND, zaterdag. Terwijl op de «ever de brandweer van Wes- sctn pogingen ondernam om de brand spuit spuiLklunr tc krijgen, werd gis terochtend In een grintgat in de Mans voor het dorp de 3150 ton metende mo torschip Risico door een brand ver-, woest, Toen dc Wessemse brandweer na een uur nog géén water In de slangen had. werd de Roermondse brandweer gewaarschuwd. Het vuur, dat in de machinekamer uitbrak, had zich toen echter zo uitgebreid, dat er nog slechts kon worden nageblust. Do brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in dc machinekamer. De schade bodraugt enkele tientallen dui zenden guldens. Het schip was tegen brand verzekerd. ROTTERDAM. Tot officier in de Orde van Oranje Nassau is dr. A. G. Ploeg te Rotterdam benoemd; de heer J. Visser, ouderling van de christelijk gereformeerde kerk te 's Gravendeel, kreeg rie e re-medaille ln zilver, ver bonden aan dc Oranje Nassau. HOEK VAN HOLLAND. De bo venzaal van dc feestzaal „Harmonie1 te Hoek van Holland behoeft niet te sluiten. De zoon van exploitant J, K. van Beijcren heeft voor de tweede maal uitstel van militaire dienat gekregen, Verwacht wordt dat dit uitstel defini tief zal zijn. Het onder de wapenen moeten van Wlm van BelJeren had voor vele verenigingen betekend dat zi.1 niet meer hun bijeenkomsten ln De Harmonie hadden kunnen houden, omdat deze dan zou worden gesloten. Op dat moment is men in de Geuzenstad (Den Briel voor wie het nog niet wist) hard aan het werk. Er wordt niet aan de weg getimmerd, maar achter de hak en tmpgeveltjes is men intensief bezig met de voorbereiding van het komende 1-aprilfeest. Het wordt het derde achtereenvolgen de jaaT dat de historische inname van dc stad (door de Watergeu zen voor diegene die op school hebben zitten slapen) feestelijk wordt gevierd. Twee dagen op zaterdag 30 maart en maandag 1 april zet Den Briel de klok zo'n 4 eeuwen tenig. Bijna de gehele bevolking viert dan feest in 10e eeuwse stijl: kleding, (her)inname van de stad. eten, drin ken en dansen. Ongeorganiseerd met alleen een richtlijn van de heren or ganisatoren. Vorig jaar bij een lu strumfeest (395e herdenking) zei men: „volgend jaar 1908 zullen we het rustig aan doen." Niks van waarl De feestelijke her denking van het Geuzenfelt in geheel 16e eeuwse styi to niet meer te rem men! Stadsarchivaris, VVV en alle an dere mogelijke Instanties ln Den Briel worden overstroomd met vragen uit alle delen van 't land; over kostuums, rammelen van de stadspoort, hotels en dergeiyke. In één week tijd worden drie 1- aprll-vergaderingen gehouden van het hoofdbestuur, vrou wen vere n igingon en 1-april-commissie. Huisvrouwen thuis zijn bezig om nóg meer kleurrij ke 16e eeuwse kostuums te maken (de 3000 kostuums van vorig jaar zijn blijkbaar nog niet voldoende!) Har nassen worden speciaal geslagen, nieuwe Geuzenvlaggen worden ge maakt! Eén van de enthousiaste Watergeuzen is Jos Beto (49). Vorig feest was hij de rentmeester van de stad, die zoals de geschiedenis vertelt, by de inname er met de stadskas (6000 gulden) van door ging! Jos is en blijft de stadsrent- mcester nu. Hij zegt: „Wat een feest was dat, de inname van de stad vorig jaar. Om half zes 'b morgens was ik. in 18e ceuws kostuum, al bij de stadspoort om geschminkt te worden. Om 4 uur 's nachts keerde ik huiswaarts, overi gens allee in de beste verstandhouding met mijn vrouw. Zo'n feest, waar ie- - deren in de mooist denkbare koe- tuums meedeed zal ik nooit meer ver- gelen. De grootse Intocht, het feest op j de Markt, het wijnfeest in de Stads waag, ik voelde me écht als een Wa- J tergeus. Maar van alle kanten hoor ik j ook nu weer dat men hard aan het werk to voor het komende feest, Iki vind zelfs de activiteit nóg groter dan vorige twee jaren." Vanzelfsprekend 20rg ik voor een „snipperdag" op tnaandao 1 april, Voor wij is het I-april/eest het groot- ste mat ik ooit heb meegemaakt!" Jos Bels Is een van de velen die nu al uit- j zien naar het feest; men leeft ato het ware naar die datum toe. De heren or- gantoatoren van het I-april/eest zeg~\ gen: „We rusten niet voordat „I april" een nationaal feest is!" i Jos Bels, de Geuzenstad. rentmeester van Het Nederlands Centrum voor het Amateurtoneel vraagt aan dacht te willen besteden aan de jeugdtoneelgroep die in samen werking met de werkgroep „S" in Rotterdam heeft opgericht „JEUGD TONEEL". Wat men wil? Mensen van IB tot 25 jaar gelegenheid bieden met het to neelspel te experimenteren en kennis te nemen van de meest belangrijke aspecten van het toneelspel. Het js de bedoeling dat de groep te vens werkt aan een experimentele produktie, die aan het eind van het seizoen zal worden opgevoerd. De werkgroep die zaterdag jl. voor het eerst bijeenkwam, staat onder leiding van Jan Kruijk, acteur bij het Nieuw Rotterdams Toneel. Gastdocenten zijn: Toscha de Jong (beweging), John van Lier (improvi satie) en Detlev Pols (toneel). De deelnemersprijs bedraagt 25.De bijeenkomsten worden gehouden op de zaterdagmiddagen van 15,00 tot 17.00 uur in het AMVJ-gebouw. Be langstellenden kunnen zich nog opge ien (Nod. Centrum voor hel Ama teurtoneel, tel. (030) 23439). De Stichting Kunst voor de Jeugd organiseert een serie kunstavonden voor houder» van een cultureel jeugd- pnspoort. Houders wa» 20'» paspoort moeten er rekening mee houden dat er een omwisseling in het programma heeft plaatsgevonden. De causerie van Pierre Janssen is verzet naar 11 maart. Op 12 februari blijft het pro gramma ongewijzigd; het Trio Ruud Kuyper en de pianist Piet Veenstra. De dinsdngavondserie is geheel onge wijzigd gebleven. (Van onze correspondent) MAASTRICHT, zaterdag. Gene raal von Kielmansegg heeft de mili taire oefening, die het Afcent-perso- neel volgenB program tijdens de ko mende carnavalsdagen moest houden, een week uitgesteld. De Maastrichtse carnavalsvereni ging de Tempeleers had van 100 Af- cent-militairen de toezegging gekre gen. dat zy zouden meelopen in de traditionele carnavalsoptocht ln Maas tricht. Von Kielmansegg bleek oor te hebben voor de bezwaren, die de vori ge week tegen het tydstip van de oe fening werd ingebracht. (Van onze kunstredactie) AMSTERDAM, zaterdag. Johnny Kraaykamp en Johan Kaart zijn ge contracteerd voor rollen In Let sleep ing wives lie van Harold Brooke en Kay Bapnerman, de eerste produktie van bet Tournee Theater. Hiermee is de bezetting van dit blijspel nu com pleet. Het gaat ln september in Rot terdam in premiere. De Nederlandse titel is nog niet bekend. (ADVERTENTISJ Velen Vin U profiteerden het afgelopen seizoen van onze aan biedingen vitrage... de restanten van deze aanbiedingen verkopen •wij nu, voor minder dan de halve prijs. Grote partij vitrage, bestaan de uit 220O meter Terlenka filet 90 cm breed, 1200 meter Ter lenka Marquisette 00 cm breed, 2400 meter Terlenka Marqulset-* te 90 cm breed, nu door elkaar per meter voor nog géén zeven dubbeltjes. Terlenka filet 90 cm 4-95" Terlenka Marquisette 80 cm Terlenka Marquisette 90 cm -fc99" Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze partij, bestaande uit 3 soorten prach tige vitrage, nu, door elkaar, HSL rm per meter Duur van de Oprui mins IS Jtnutri tot 9 febmrl Gitn tot. of Khrtft. but. DEN HAAG, zaterdag (ANP) Binnen enkele maanden kan <1« indie ning worden verwacht van een ont werp van wet tot samenvoeging van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Dit heeft minister mr. H. K. J. Beernink van binnenlandse zaken in een brief aan de Tweede Kamer mee gedeeld. De minister zal de koningin in over weging geven te besluiten tot Intrek king van het bij de Kamer aanhangige ontwerp van de wet tot opheffing van de gemeenten Beverwijk én Heems kerk en vorming van een nieuwe ge meente Beverwijk, alsmede wijziging van de grens tussen de gemeenten Velsen en Beverwijk, In antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden mevrouw A. M, C. V. Groensmit-Van der Kallen (kvp) en H. Wiegel (wd) heeft mi nister Beernink nog meegedeeld in laatstgenoemd wetsontwerp alsmede in de wijziging van de grens tussen de gemeenten Velsen en Beverwijk geen oplossing te zien voor de bestuurlijke problematiek ln het IJmondgebied, Door uitbreiding van onze organisatie vragen wij voor enksls plaatsen in ons land «en Het gaat om een boeiende leidinggevende functie, die beslist goed gehonoreerd wordt. Onze gedachten gaan uit naar personen van ten minste 25 jaar met een goede algemene ontwikkeling. Verkoopervaring strekt tot aanbeveling. Sollicitaties met vermelding van geboortedatum en van vroegere en tegenwoordige werkzaamheden en met bijslul- tlflfl van een recente pasfoto worden gaeme ontvangen door de directie van N.V. Maatschappij voor Sparen. Beleggen en Volkeren „Spaarbeleg". Catharijnesingel 35 te Utrecht (telefoon 030-25641). door MEIJER SLUYSER Havenvakschool Waalhaven Zz 18 telefoon 29 02 6(5, voor leerlingen woonachtig op de linkermaasoever; inschrijving dagelijks vj,n 9—16 uur c» donderdagavond van 19—21 uur. Havenvakschool Jan Backx Parkhaven 101, telefoon 13 09 91 v. leerlingen woonachtig op de rechter Maasoever: inschrijving dagelijks van 916 uur en dinsdagavond van 19.30 —20.30 uur. Toelatingseisen voor beide scholen: tenminste 6 joor Lagere Schoot. Na een jaar vervolgonderwijs is plaatsing ln een hogere klasse mogelijk. Ruim 200 pagina's op prachtig papier, gevoelige illustraties van VV. Bymoer reet toto's uil de ver zameling van K. Spook. Verkrijgbaar bij bijkantoren, agenten en bezorgers, alsmede do boek handel, of rechtstreeks bij N.V. Het Parool, sfd. uitgeverij. Postbus 433, Amsterdam. INTERNATIONAAL EXPEDITIEKANTOOR to Rotterdam vraagt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding voor dc afdeling Import, voor de afdeling export. Kennis van de Duitse en Engelse taal veretot. Soil, worden gaarne Ingewacht onder no. R-3172 Het Rotterdamsch Parool. HET GEMEENTE-ENERGIEBEDRIJF te Amsterdam vraagt voor zijn afdeling Administratieve Organi satie een Deze afdeling heeft tot taak inzake administra tieve .werkmethoden en technieken van advies te dienen en behulpzaam te zijn bij de Invoering van wijzigingen op dit gebied. Gegadigden voor de ver vulling van deze vacature dienen in het bezit te zijn van het diploma van een middelbare school en zo mogelijk een voortgezette opleiding op administra tief gebied te hebben gehad. Sollicitanten dienen In ventief te zijn, aanleg te hebben voor organisatie en zelfstandig te kunnen werken. Een psychologisch onder zoek kan worden ver langd. Salarisgrenzen: ƒ733.— - 1130, Het aanvangssalaris zal afhankelijk zijn van op leiding en ervaring. Volledige sollicitaties onder no. N 2441 binnen 14 dagen ln te zenden bij de Directeur van de Dienst der Gem. Personeelsvoorziening, Jan Luijken- straat94, Amsterdam-Z. DE ERMI ROOMIJSFABRIEK te Rotterdam-Zuid, heeft op haar hoofdkantoor plaats voor enige bij de afdeling verkoop administratie. Enige ervaring en Mulo-opleiding strek ken tot aanbeveling. Salaris naar leeftijd en bekwaamheid, 's Zaterdags wordt niet gewerkt Brieven, Persoonsdam 18, Rotterdam. Grootwinkelbedrijf te Rotterdam vraagt Gewenst wordt diplome Mulo alsmede enig» boekhoudkundige kennis «ingevuld met een praktische ervaring van enkele a- lur' Aanvangssalaris f. 10.000.-per Jaar. Sollicitaties met ultuoeripe inlichtingen tnorden onder nr. R 5176 bweimichi bij hel bureau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1