Menselijk leed na bedrijf ssanering opvangen mssnsa Tweemaal op de foto DAGRECREATIE IN WATERWEGGEBIED NEEMT STERK TOE WALDO N.V. SCHIEDAM JAARREDE VOORZITTER K.v.K. Klachten over stuntverkoop bij textiel winkeliers „Lilian" ONDERWIJS MOET GERICHT OP PLAATS WERKNEMER IN BEDRIJF EN MAATSCHAPPIJ (v an een onzer verslaggevers) Gevallen bij ui tstappen Duidelijk VVV-Schiedam gaal acties uitbreiden KERKENTOCHTEN OP BEIDE MAASOEVERS Man vernielt uit wrok café van zijn werkgever KOOPMAN VOOR DTEFSTAL AANGEHOUDEN Joegoslavische ambassadeur opent expositie Voorstel over veerdiensten aangehouden Oud-archivaris van Rotterdam overleden Automobielbedrijf Bokelweg 88-90 Telefoon 153655 Singel 41-45 Telefeen 262430 Poessie-mau iv Grote schade bij brand op Noors vrachtschip Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Dames kapsalon JONGEDAME zaterdag 20 januari 1968 - pag. 5 Ir. B, Wilton SCHIEDAM/VLA ARDINGEN, zaterdag De economi sche situatie in het afgelopen jaar gaf ook in het district van de Kamer van Koophandel voor de Beneden-Maas geen re den tot bovenmatig optimisme. Enkele bedrijven hebben de strijd moeten opgeven of naderen het punt waar dat het ge val zal zijn; andere sloten afdelingen of hebben door sane ring werkkrachten doen afvloeien. Co-opmiddag- en vakantie sluiting is overbodig (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM VL AARDIN GEN, ,zaterdag De midden stand in Schiedam en Vlaardin- gen heeft over het algemeen be vredigende resultaten geboekt in 19C7 en heeft vertrouwen voor 1968 In de textielbranche wordt echter geklaagd over de „stuntverkoop", waarbij fabriekspartijen tegen af- braakprijzen direct aan de consument worden verkocht. De confpctieverkoop heeft daar zeer van te lijden. Ook wordt noodzakelijk geacht dat er een einde komt aan de onbevredigende si tuatie ten aanzien van de halve dag sluiting en de arbeldsverkorting. Een grotere eenheid is hier gewenst, zo wordt opgemerkt in het jaarverslag van de Kamer van Koophandel voor de Ben eden-Maas. De Schiedamse Handels- en Be- drtjfsraad, erkentelijk wat het ge meentebestuur in het stadscentrum heeft gerealiseerd, zag graag aleer vastomlijnde plannen. Parkeerruimte is het belangnjkse facet rond de stadssanering. Dit laatste Ls ook in Vlaardmgen urgent met het oog op de aanstaande opening van een groot nieuw warenhuis. Deze stad wil een centrumplaats worden voor het ko pende publiek, niet alleen uit het Westland, maar nu ook van de „over kant". In de buitenwijken, het dicht bijeen gelegen Groenoord en Holy, staat het creeren van nieuwe winkel centra m de belangstelling. De Vlaar- dingse middenstand hoopt m augustus 1968 te beginnen met de bouw van winkels in Holy II. De KvK heeft enkele malen getracht om beide ge meenten „om de tafel" te krijgen voor een op elkaar afstemmen van de win- kelplannmg, echter zonder resultaat. Kritiek Co-op De Coöperatie „Nieuwe Waterweg" heeft kritiek op de planning van de nieuwe winkelcentra. De panden wor den afgestemd op kleine winkeleenhe den, terwijl de consument steeds meer „alles onder één dak" wenst. Als scheidingswanden worden weggebro ken moeten er pilaren voor in de plaats komen, wat een belemmering ls voor de indeling van de winkel. Ook acht de Co-op de verplichte halve dagsluiting, gezien de tegen woordige .werktijden, geheel overbo dig. Zoals het voorschrijven van va- kantleslultlng uit de tijd wordt geacht. De groep kleine kruidenlersbedrijven, waarijj de ondernemer zich niet kan laten vervangen, is te klein geworden, om de vrijheid van de branche-geno ten daarvan afhankelijk te stellen. De Co-op acht met de verplichte sluiting het werknemersbelang niet gediend en het consumentenbelang nog minder. In een sluiting op zater dagmiddag, waar tegenover dan de vrijdagse koopavond wordt gesteld, ziet men een oorzaak van kostenver hoging. f (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De 76- jarige mevrouw J. M. C. van Ingen uit de Van Lennepstraat is gisteren in de Spartastraat bij het verlaten van tramlijn 16 gevallen. Met een heup fractuur is zij naar het Bergwegzie- keahuis gebracht. oJHulKQ, „Lang niet iedereen Is zonder meer verplaatsbaar in een andere functie. Behalve de noodzaak van herscholing of omscholing spelen ook menselijke factoren en overwegingen een rol. Ik vraag mÜ af, of we dit als onderne mer steeds in voldoende mate voor ogen houden". De her- en om-scholing is van groot belang voor het handhaven van een evenwicht op de arbeidsmarkt. Ir. Wilton meende dat hier, naast de overheid, met name de Gew, Arbeids bureaus die de opleiding kunnen sti muieren, ook een taak lag voor de be drijven zelf De bestaande rykswerkplaatsen voldoen, naar het oordeel van ir Wil ton, met aan de huidige eisen die het moderne bedrijfsleven aan zijn mede werkers moet stellen Aanpassing Aan het onderwijs, in »Ue vormen waar het bedrijfsleven ..e gecon fronteerd wordt, wilde ir. Wilton de eis stellen, dat het zich niet alleen richt op het leren van een vak, maar ook op de verantwoordelijke plaats die elke werknemer in het bedrijf in neemt en op de houding tegenover be drijf en maatschappij. Deze aanpas sing blijkt in de praktijk voor een aantal jongere maar helaas ook oude re werknemers vaak een probleem te ztjn. „Elke onaangepaste is tenslotte een verlies voor on<;e economie", meende ir. Wilton die het verder juist vond dat er maatregelen worden genomen om excessen te bestlijden Daarbij zal het nodig zijn, zo stelde ir Wilton na drukkelijk, duidelijk onderscheid te maken Verkeer In zijn jaarrede behandelde ir. Wil ton bij voorkeur die onderwerpen, die de algemene belangstelling hebben. Zo het verkeer. Hij was verheugd over de opening van de Beneluxtunnel; dat het tunnelverkeer achterblijft bij de verwachtingen, achtte h|j van tijdelij ke aard. Vreemd echter vond hy het dat de intensiteit bepaald lijkt door het al dan met gereedkomen van de aanslui tende wegen. De keus- wachten in Rotterdam of betalen by de tunnel, schijnt voor velen met moeilijk: men wacht liever! „Merkwaardige zuinig heid"' Aldus ir. Wilton „Oren" De KvK heeft vergeefs getracht dt z.g. „oren" bij de Vijfsluizen ingescha keld te krijgen als op- en afritten naar de tunnel en de Zoomweg. „We hadden hier te maken met „dove- mans-oren". Nu over enkele jaren de „ruit om Rotterdam" gereed zal komen, pleitte ir. Wilton voor meer aandacht voor het wegennet met het achterland De aansluitende wegen dus naar oost en zuid, naar Duitsland en Belgie. „De aan- en afvoerwegen zijn zó'n levens belang, dat de verbetering van de se cundaire wegen in het land daaraan ondergeschikt zou moeten worden ge maakt". Wat het wegennet ten zuiden van de Nieuwe Maas betreft, bracht het omhoog bréngen van de Spijkenisser- brug enige verbetering, doch niet vol doende voor een doorstroming van het verkeer. Gepleit wordt voor een ver binding onder de Oude Maas door, van het grootste belang voor de gehele streek. Metro Het doortrekken van de metro naar Spijkenisse en HeUevoetsluls juichte ir. Wilton toe. Maar dit mag niet ge- xien worden als een alternatieve ..op lossing. *Met een metro-verbinding alléén ls het vervoersvraagstuk niet opgelost. De metro mag niet ten kóste gaan van de bovengrondse verbindin gen. Het snel groeiende Rozenburg snakt naar een snelle directe busverbinding met Rotterdam. Zoals Vlaardlngen, be hoefte heeft aan een directe buslijn van de west wijk naar Holy. Maasland roept om een urgent geacht rijwielpad langs de Rijksweg 20. „Liever met een eigen hart op de fiets, dan met een nul-hart in de auto" steunde ir. Wil ton dit verzoek. De telefoon-situatie ls in het district ongunstiger dan in overige Nederland, als hebben door recede uitbreidingen enkele gemeenten geen achterstand meer. „Griezelig" vond Ir. Wilton dat er in Schiedam een wachtlijst is van I 700 aanvragen, ruim 1 100 m Maas sluis-Maasland, 300 op Rozenburg en 400 m Spykenisse Een benauwende achterstand, al oegint het wat te dagen, zoals in Schiedam Leefbaarheid Wat de „leefbaarheid" betreft merkte ir. Wilton op dat deze gebaat is niet alleen met het behoud of be vordering van de recreatieve moge lijkheden, doch evenzeer met de houw van r»eer woningen van betere kwali teit in werkgebied ten zuiden van de Waterweg. „Flats alléén zijn voor het aantrekken van personeel vaak niet voldoende". Dan de met emotionaliteit omgeven 1 wesüe van de Maasvlakte Ir "Vilton crong aan op meer duidelijkheid ten opzichte van Voorne-Putten, dat een recreatieve functie heeft aan de kust, maar ook meer landinwaarts. In het rapport van hot Overlegor gaan Zeeh a venontwik',*eling Zuid- West Nederland is er enerzijds sprake van een uitbreiding van de goedge keurde Maasvlakte voor de kust van Voome met 4 000 ha, anderzijds is een uitgangspunt het „ongerept laten" van het recreatief zo belangrijke eiland Voorne-Putten Een duidelijke uitspraak vond Ir. Wilton hard nodig. „Ik ben bang dat wanneer het er op aankomt, men aan bepaalde belangen zonder meer prio riteit za! willen geven boven wat som migen wat al te gemakkelijk „senti- mentsoverwegingen" noemen". WETHOUDER M Eykenaar was gistermidag in het wijkcentrum aan het Nieuwlandplein de eerste Schiedammer die zich onderwierp aan een ront genologisch borstonderzoek Het begin van het periodieke bevolkingsonder zoek op tuberculose en andere ziekten der borstorganen door de Stichting „Tuberova" Circa 60 000 personen zulen een oproep ontvangen om aan dit onderzoek deel te nemen, maw iedere inwoner van Schiedam van 15 jaar en ouder wordt in de gelegenheid gesteld om een röntgenfoto van de longen te laten maken Per persoon wordt een bijdrage gevraagd van ƒ1,50, ter bestrijding van de hoge kosten. Uitdrukkelijk wordt echter gesteld, dat deze bijdrage op vrijwil lige basis geschiedt Tot 8 maart is het onderzoekbureau in het wijkcentrum gevestigd. Daarna verhuist men naar de houten noodschoot aan de Eduard van Beinumlaan en vervolgens naar de Blauhuisschool aan de lange Nieuw straat (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Een vruchtbare voorlichting en pro paganda op het gebied van het toerisme kon in lift afgelopen jaar bereikt worden door een vruchtbaarder samenwerking (die in 1966 ontbrak) tan dc Ver enigingen voor Vreemdelingen Verkeer in het Waterweggebied, waar voor geheel Nederland be langrijke ontwikkelingen plaats hebben, niet minder spectaculair dan de Delia werken. Zo wordt opgemerkt in het Jaarverslag van de Ksincr van Koophandel voor dc Beneden-Maas. Door de VVV' Schiedam werden vele informaties verstrekt, hoofdzake lijk aan niet-buitenlanders; medewer king is verleend aan een aantal toeris tische evenementen. Voor 1968 slaan om op het pro gramma het uitgeven van geschenk- bonnen het gaan fungeren als thea- ter-besprt bureau en het deelnemen aan de actie „Randstad er uit'" zijnde een initiatief van de AKW, ge richt op bet bevorderen van het bin nenlandse toensme, m het bijzonder buiten het seizoen De mooie en lang aanhoudende zo- rnoi van 1067, van vóór Pinksteren tot m de hcrf&t, was voor het strand ver tier op Voorre bijzonder gunstig De strand-exploltanten hadden eindelijk weer eens gunstige resultaten en ook de middcnstandsbodrljven hadden over het algemeen niet te klagen. (adverten riE) ROTTERDAM, vrijdac In de Week van Gebed <18—25 januari) zal ook dit jaar, zowel op de Bechter- als Linkermaasoever van Rotterdam een kcrkentocht worden gehouden. Deze zullen heide maandagavond 22 januari om 8 uur aanvanjen. Op de Rechtermaasoe\ tr zijn drie routes uitgestippeld die samenkomen m de St. Laurenskerk. De eerste begint in de gereformeer de Nieuwe Zuiderkerk aan de West- zeedyk en voert via de Remonstrantse Kerk aan de Mathene*<serlaan 3 en de R-K. Dominicuskerk tan het Steiger naar de Laurenskerk. De tweede route start m de Oud- Katholieke Kerk aan de Nobelstraat en gaat via de Gereformeerde Kerk aan Statensingel en de r.-k. kerk aan de Provenierssingel naar de Laurens kerk. De derde route begint in de r.-k. Barbarakerk aan de Crooswijkseweg en loopt via de hervormde Koningin- nekerk aan de Boezemsingel en de doopsgezinde kerk aan de Noordmo- lenwerf naar de Laurenskerk. De gezamenlijke slotdienst voor deze drie routes die ca. 21.15 uur in de Laurenskerk zal ontvangen wordt ge leid door ds. J. C. J. Dijkstra, praesea van de centrale kerkeraad van de hervormde gemeente Rotterdam-Cen trum en door mgr. B. G. Henning, r.- k. deken van Rotterdam. Deze dienst zal bijzonder in het teken staan van de kort geleden opgerichte gemeen schap van kerken in Rotterdam-Rech ter Maasoever. Op de Linker Maasoever ia slechts een route, die start in het gebouw Nieuw Verbond (remonstranten, doopsgezlnden-NPB) aan de Jagers laan. Via de hervormde Vredeskerk aan Leede en de r.-k. Kruisvinding- kerk Beukendaal gaat de tocht naar de gereformeerde Breepleinkerk. De slotdienst daar wordt geleid door mgr. M. A. Jansen r.-k. bisschop van het bisdom Rotterdam, mgr. Dionlsios, Russisch orthodox bisschop van Rot terdam, de gereformeerde ds. C. M. Boerma en de hervormde ds. G. Sam son. ROTTERDAM, vrijdag. De ver- enigtaf van Rotterdamse stuwadoors deelt mee dat ln de vergadering van 15 januari jl. twee nieuwe bestuursle den zUn gekozen, terwijl tevens werd besloten de secretari&atswer kzaambc- den onder te brengen bij de scheep vaart vereniging zuid, Fietcr de Hoochweg 110, Rotterdam - telefoon 235431. Het bestuur is thans als volgt sa mengesteld: C. Swarttouw jr„ D. Mol, H. M. Feijea, E. R. Freeh. W. A. van Hattem en drs. J. R. van WeeL (Van ecu onzer verslagevers) ROTTERDAM, vrijdag Wegens diefstal met vernieling in het café Dc Lick waar hij werkzaam was als knecht heeft de officier van justitie, bfj de Rotterdamse rechtbank, mr. W. D. Mee ter gisteren tegen de 39-jarige Henk J. van de L. uit Rotterdam een gevangenisstraf van negen maanden waarvan drie voorwaardelijk gecist. Van de L. pleegde deze «usdrtfvcn uit wrok omdat hij volgens zijn me ning veel te welnijr verdiende. Hij werkte er Mnds 1 oktober vorig jaar In de nacht van 21 op 22 oktober praatte hy in een café in het Oude Noorden met een andere cafébezoeker over zyn loon Deze was het met hem eens dat het salaris te gei Ing was Onder invloed ging hy daarop naar De Lick aan de Noordsin gel toe sloeg er 280 flessen met drank kapot (totale schade duizend gulden) en slal een bedrag van honderdzestig gulden, een horloge en twee flessen drank Later in de nach' meldde hij zich bij de politie Van de 160 had hu nog 25 over. De rechtbank doet 1 februari uit spraak. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. In zijn woning is gisteravond de 31-jarlge koopman J. van der H uit Rotterdam aangehouden in verband met diefstal van een party grondkabel van het terrein van de ICI. aan de Mercey- weg. De partij grondkabel vertegen woordigde een waarde van ongeveer 17.000 gulden De koopman heeft inmiddels bekend dat hij in de laatste vut maanden, vijf maal een partij kabel heeft weggeno men en voor ongeveer 7000 gulden aan derden ..eeft verkocht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. In de aula van het Stedelijk Museum heeft de Joegoslavische ambassadeur in Neder land, dr. Djura Mincic, de tentoonstel ling Sloveense Grafiek geopend. In zijn openingswoord vertelde hij het vrij grote aantal aanwezigen vooral verheugd le zijn over de goede sa menwerking op cultureel gebied en uitwisseling van kunstwerken tussen Nederland en Joegoslavië. De ambas sadeur werd ingeleid door wethouder G. D, de Graaff. De expositie telt circa 110 bladen van een twintigtal grafici. Dank zit de bemoeiingen van de Haagse graficus Ton Wegner is het een en ander tot stand gekomen. Tot en met 11 februa ri is de Sloveense grafiek te bezichti gen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De ge meenteraad heeft gisteren besloten het voorstel van het college van b en w met betrekking tot de drie gemeente lijke veerdiensten aan fe houden. Zoals bekend had het college vooi- gesteld de veerdienst Veerhaven-Wil- hclmi na kade-Kat endree ot op te hef fen cn twee andere diensten voorlaan te laten uitvoeren door de „Spido". te weten Vlaarilmgen-VondelingervpLaat en Schicmond-Heyplaat-Barendrecht- se haven ^'ler fractievoorzitters, drs A J Lems(pvda), H C. Langrand (pep), S. Groenendiyk (cpn) en ma*. L A Struik (kvp) zeiden bezwaar te hebben tegen do voorgestelde nieuwe tai ïeven Huns inziens is het niet juist de abonnementen af te schaffen ten einde door middel van uitsluitend „enkele reizen" een hogere opbrengst te realiseren. De waarnemend wet houder voor de haven, de heer H W Jettinghoff, zei bereid te zyn de abon nementenkwestie te willen bezien Op 1 februari, als de gemeenteraad weer vergadert, zal het voorstel opnieuw behandeld wotden (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Op 71- jarige leeftijd is op 14 januari jl. mr il. C Hazewimcel, oud-archivaris van de gemeente Rotterdam in Maarn overleden. De crematie heeft inmid dels in Dieren plaats gehad Mr. Hendrik Cornells is van januari 1935 tot maart 1Ö61 gemeente-archi varis geweest In dat jaar ging hij met pensioen en werd hij benoemd tot of ficier in de orde van Oianje Nassau Onrust op Voorne De geruchten over de uitbreiding van de Maasvlakte tot voor de k«® van Voorne heeft <*nrust veroorzaakt. De vorming van een slreek-aclleco- mité is in voorbereiding, met het doel het bestaande recreatiegebied te be houden voor hel toerisme. Het bezoek aan het strand te Oost- voorne viel tegen, vermoedelijk door hot werk aan de Maasvlakte. Ook was dit strand minder aantrekkelijk ^mdat In 1967 het strand van Rockanje ge sloten bleef voor auto's. Gehoopt wordt dat door overleg voor 1968 een bevredigende regeling verkregen kan worden Motorisering De dagrecreatie is, mede ten gevol ge van de motoriserlng van het pu blick, sterk toegenomen, daarentegen is het verblijf ln gebuurde kamers en kleinere pensions verminderd. De Ho recabedrijven op Voorne hadden over het algemeen een goed Jaar door de meer permanente bezetting door tech nici. werkzaam In Europoort of Bot lek. Het wan zelfs ln da wintermaan den vaak moeilijk hotelaccommodatie te vinden, wordt in het jaarverslag opgemerkt. Voor het eerst werkte afgelopen jaar de vakantiesprelding gunstig Door de vroege vakanties tn Neder land kon de stroom buitenlanders zon der moeilijkheden opgevangen wor den. Het aantal buitenlandse bezoe kers bleef ongeveer gelijk; echter minder Duitsers en meer Belgen, Zwitsers en Engelsen. De watersport op het Bnelse Meer is weer aanzienlijk toegenomen; de uitbreiding van de jachthaven is daar door bijzonder urgent geworden, Hel- levoetslult had een slecht jaar door een sterke teruggang van hel dagbe- zoek aan de Deltawerken. Het werk in het Haringvliet ls nu minder specta culair en er ts minder propaganda ge maakt. Verkeersprobleem Maar hel toeristische verkeer kampte met de schier onoplosbare verkeersproblemen, die beslist niet zUn opgelost met het omboog brengen van dc SpUkcuissebrug. Het verkeersprobleem is de meest dringende aangelegenheid voor de hele streek en van doorslaggevende betekenis voor het dagbezoek aan dc kust van Voorne. .Aldus hel jaarver slag over toerisme van de Kamer van Koophandel SCHIEDAM - Afd. Quick-Service SCHIEDAM, zatei dag By na twee dagen zat een katje in de top van een populier op <le Stad houderslaan klagelyk te miauwen voordat een der omwonende het dier opmerkte en de brandweer opwekte tot een reddingspoging Zulks geschiedt dan gelijk mei groot materie el, zo ook op de Stadhouderslaan. Een ladderwagen moest uit komst bieden Toen de ladder echter werd uitgeschoven, schrok het poezebeest zo, dat het uit de boom viel, op de pootjes terecht kwam en rustig wegwandelde Do adspirant-redders werd geen bilk waai dig gekeurd, hetgeen men honds-btutaal vond (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Vermoe delijk door een lek in de olieleiding is vannacht brand ontstaan in de machi nekamer van het Noorse schip „No refjord", liggende In de prinses Mar- griethavcn. De olieman die bij het uit breken van de brand bjj de machines stond, kom zich tjj'lig in veiligheid stellen. SCHIEDAM Ondertrouwd: J van Bel len, 22 )r en D B J Bcchthold. 2C jr J J Hocendoom, 2® ir en J* NHs. 20 Jr A Ja- zet 23 Jr en J M Crone, 25 Jr R F Koe- lemon 23 jr en A van don Bout 20 JrA. Kok. 23 Jr en J F Bakker, 21 Jr Lint.* hout. 30 jr. on A. Klaasse, 24 jr - Muil wijk, 21 Jr. en G T. J Hofman, 21 n VP, C Nootenboom, 31 jr. en A H LoW tl Jr G G. M oisthooro. 21 jr ea E M L j8- cobe, 2i Jl J H Schtlperoord, 21 Jr en iï 4 C S van Gul Ik, 19 Jr. T. A V». de Vette. 23 Jr en M. T. Colllgnon, 20 Jr. P M Wehr- metjer, 21 Jr en C Pomes, 21 jr. Gehuwd: C. A. Prein, 24 jr en G van der Toorn. 20 jr F. Krommenhoek 24 Jr en S C E van Dijk, 21 Jr C de Backer 20 jr en H J. Hagens. 17 jr. H. A, van Kat wijk, 3» jr en C. van EJJk, 34 Jr. F Schenk, 17 jr en T D Suvsal, 17 jr H G Kok 21 jr en A A. Weber, 21 jr Geboren: Carmen P dv. W. A Post en A M Otjerw Gerardua H tv J Vogelc- sang en M A Hamerslag Overleden* D Leeuwenburg, 63 jr ev W F Klnneging J J TuJjl, 81 Jr A Pet- tere, M Jr ev. M 't Hart SCHIEDAM Ned. Hervormde Gem Grote kerk 10 uur da J G. Jansen en 17 uur ds W. Vroegindewey (Katwijk) B«- thelkerk. 10 uur Opendeurdlenst en 18 uur ds J W Zimmerman Opetandingakerk 10 uur ds D J SpaUng en 10 uur da J la Coq Jeugddienst Vredeskerk 10 uur en 18 uur da H J, Lroenewegen <H Avond maal) Herv Gein Kethet. De Hank 10 uur ds E Verwaal en 19 uur ds W Vons st Mar- tlnuskerk 030 uur dB W Vons Ned Hrrv Geref. Evang Gebouw Irene 10 uur dhr A. de Reus (Ouddorp) Gioto kerk 17 uur ds W Vroeglndewey (Kat wijk) Ned Prot Bond. Wcstvest 02 10 30 uur dr Hoftyzer (Leiden) Evang. Lutherse Gem 10 uur ds A Steinhart Oud'Kath. kerk. Dam 28 10 uur H Mis Leger dei Hells Korte Haven 27 10 uur Hell Igingssa men komst en 19 30 tuur Verlos- slngMamenkomat Hoogstraat 18 30 uur. Openluchtsamenkomst Alle samenkomsten ol v. majoor en mevr C C Gorstel Baptisten-gemeente. GeboUw Irene 18. uur aamenkomst Jehova's Getuigen. Volksgebouw Tuin- laan 60 18 uur openbare toespraak en 10 uur Wachttorenstudie Do zorgzame hand voor uw per soonlijkheid, de vertrouwde kap per die weet wat u staat, wat u haar nodig heeft, en die weet wat u bedoelt. Schiedam, Broersvest 72, telefoon 263031. Den Haag, Goeverneurslaan 314, telefoon 989618. Gevraagd voor het verrichten van licht administratieve werkzaamheden. Xeeftijd 10 17 jaar. Sollicitaties mondeling of schriftelijk, te richten aar- N.V. Maatschappij OXYGENIUM Buitenhavenweg 50, Schiedam. Telefoon 26B0j7—264718. Foto, film en projectie PASFOTO'S klaar terwijl u wacht I Foto Van Vuwen. Hoogstraat 106, Schiedam Tel 286720 Let op Juiste adïre»! Diversen Kapsalon Hélène. De islun voor de betere PERMANENT. Stroomloos voor leder baar 60- rehürt J 7,80. Hélirne-UMeper- manent, de meest Ideale na. tuur Hike permanent 10. Gra tis balen en brengen per luxe auto v. permanent. Kapsalon Hélène, Rembrandtlaan 23. Schiedam. teL 167170 J1,—ra ductile op deze advertentie. Bij beschikking van de S.an- tonre-hter te Schiedam vaa 18 januari 1963 ztjn aan do min derjarige Aria Hend utua BLANKFN, geboren te Bode graven op 8 maart 1948 en wo nende to Schiedam, Parallel* weg 226b, de navolgende repjvi ten van meerderjarigheid vet» teend: het zelfstandig uitoeftrt nen van een handel,in bloo men, bet aangpan van verbin tenissen te dier zeke, het ontj ander met inachtneming van het bepaalde bij art, 4& wSs hot Burgerlijk Wetboek. LflTV,BiJl.einend grÜalW

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2