'Angstpsychose in Hoogvliet NIEUWELINGEN STREDEN FEL OM TITELS ROTTERDAMS DAGBOEK Politie weert Phil Bloom "tB Vragen van Kamerlid over Shell-brand JAN DEN BOER: 'MET OPENHEID INDAMMEN' Wout Kloppert stopt met boksen ROTTERDAM RIJNMOND Bert van Polen Hutje en mutje Drama's S' Rijnmondraad opruiming EHJH333 Landwagen klem in onderdoorgang M-ifi«c resultaten in Hoogoventoernooi Bij een grote, vertrouwde bank: Algemene Bank Nederland 4V«"h - Spaardeposlto S9/» - Spaardepoaito 5Vi% - Spaardepoaito 6°/o - Spaardepoaito Algemene Bank Nederland DK, stichting Tvvu*m*rumu krütft van Ue politic geen tmMoimniiiK dc un- langs iiii£o»telde Vim Dis-prUs te laten uitreiken door Phil Bloom. l)c Vnn l)is-prijs is een door II tinb Wilinsen (directeur vim dc stichting Twicm-ramu), Thom Ilullcrmaii (k«t«l>»utor) en Kin vim Dam Hendia van Thom iloltcrman) tn het letcn geroepen ondcrscheMling vm»r diegene die tuiar het inzicht van dc jury de meest negatie»e bijdrage heeft geleverd aan de gemeenschap Kun je nog zingen Zo goed als nieuw Brandweerrapport Olicstook Opruiming Shell Toch Amerikaanse matroos tot anderhalf jaar veroordeeld Van Baarle sterk als snelschaker pagina 4 - dinsdag 23 jarvuari 19S8 QOK vannnrlit heeft HoojivIh-1 uiiriiiijg ^lapen. Hen ilh"ht*-laumi autoportier op Mraat was voldoende het wakker Ie maken en hel aan een nieuwe explosie te doen situatie. Want na twee oliehramlen (J'akhoed en Shell) ii Hoojr- vliet bang. Bang voor een herhaling van uiige week zater dag. Met nog ernstiger gevolgen. Ken angstpsychose. Zn noemt Jan den Boer CU) de situatie, Pat» wanneer Hoogvliet volledig opening van zaken krijgt over de petrochemische industrie in de fiotJek /al de ruit weer ei n bf et- je terugkeren, gelooft hij. Goed, vrees /al er blijven bestaan, maar dat is niet erg Tegen vrees kun je je wapenen, tegen angst niet. Angst is origrijgbaar, ge vaarlijk I)cn Boer het wel i'i'r, her'Je Hij i-i in Rotterdam M-mi-genvenb - lijk vo»rliclHmfC*amOt«TM.ir oj> en terrein waarop men «en wooul al» hmjeu uU*j»rwkt Vu i ulnar /ijn initiatief lot een co mité vim vciomruite Hoogvljetena- r r*u Iïet blijkt r Inderdaad vcrb«n<l mee houden Hij /egt „Alle autoriteiten die zeggen dut er zaterdagmorgen Keen ixurn-k ik uitgebroken, pralen tegen bete» v.e- ten in Er zijn wel degelijk gew« Mi- ge paniekreactie* geweevt Ik heb het zelf meegemaakt, Ik woon In één vnn de ergst getroffen gebieden in Hoogvliet. de WiJuiuitcintjunl Die arugfttfwydw**» dus Die kun je met openheid Indammen Dat wil ona comité. We willen welen- wanr Ls wat opgeetagen, welke benchf-r- rrwrxii! mflatrugtsien zijn er genomen Ku we willen een bolere communi catie. Want de angst moet weg Die angst la mede ingegeven Tien Pakhoed vn de fik vloog ging tijdens die biami de Botlekbrug om hoog. Mlfkk-nws de hulpverlening Eeii brug omhoog voor een klein rot bootje. Terwijl een panr brandweer auto'» cri ambulances moesten wach ten. Dat i* een onvoorstelbare situatie. Dan ga Je danken er wordt geapot met onze vuiligheid OngwiöTfU- ncenie acties Dan krijg Je net idee- wi) zijn maar een ate liet Je kwaad aardige vliegen dat moet worden uitgeroeid Nu vrager» we openheid. We m'«'- len het weten Want we willen veilig leven hier, Iturprnuk, waarom geen irwpruak voor ons. Tenslotte is dot een fundamentele vorm van demo cratie. „Zaterdagmorgen - - ik dacht dat bet een geweldige bomaanval was Ken aiwociatie met de oorlog uil Je kinderjaren, natuurlijk. Mijn vrouw wa» van de kaart Als ik dat /elf ook was geweest had je de gekste situaties beleefd Die waren er toch al trouwens Een vredehjke paniek, Niet dat /c gifpiUctjea innamen of zo, maar wel paniek. HU voorbeeld"* „Zimveloi Jan den Boor, „er zijn wei degelijk geweldige paniekreacties geweest" woont' Nou, lo' op /ekerc hoogt* wi 1 W* Ik" horig if Als bik /ig ik j.i a' Ifvru op i en vulkaan Daarbij denk ik a.vi hu biun /./uur L ook 1» m mofi* - lijk dat hot tui 'Ja|»en!e vulkaan i' Miiui dm ka.i ik p.u /f'KK' n ai» ik dc »cjligh«'irixrna.itregi kn icri Nu /eg ik als leek 't t» ten rommelende vulkaan Jinneloo* gegil, drie kwartier I»ug floor een mini Dal noem Ik pa- nii k En een rnan. hij me ln de humt, file ilep een kwartier lang dl? li de dag des ooi deels Dat noem Ik ook paniek hen fie we Id i ge black out, had de rnan Meer menwn dach ten dat trouwens de laatste dag des oordeels Niet door de klap, maar door die geweldige vlammen- Ij'N «bun tin* geiuchiten 1 tk weet dut er Ju Sj IAESNOODS werken we samen met lJ tievoe^le instanties Politieke partijen bijvoorbeeld. Daarover ben ik vanmorgen overijlen» al tx*narierd Wie? Vanuit de Rhninondmuri Nee, welke partijen dat kan ik nu nog niet zeggen We werken grnng samen Wij wil len niet» onder zijn dan oen breek- ilzer da* leta los*naakt En or moet let» worden longemankt, dat Is dui delijk. Die angst Die angst"* SpU ken is se een aantal mensen zijn geweest die hutje en mutje in de auto hebben pakt en in een enorme vaart du mem* Kruisweg /tjn afgeraasd lk weet dat er gevallen van «en hele en halve «hoek zijn geweest Jk weet dat er gesproken Is over veertig dorian, <tat er twintig gewon den in veewagens naar Rotterdam /ouden zijn gebracht. En mi heb ik weer gehoord <lat de brandweer door haar hele schulm- vooiruud heen Is 't Is niet meet dan een gerucht, wuutschyuliik, maar zo king Je wel die atigKtpnyino-e. Die nt room van geiuchtcn had im- rniddeUUk k tuinen worden ingc- dunid. De Shell had moeten zorgen voor communicatie met de menner» ui Hoogvliet Rondgaan met een luidspreker bijvoorbeeld Dat noem Ik toch wvl futen. l)w? vulkaan, boo /ii het daarmee' „Of Hoogvliet op een vulkaan IA, uii ilk et d.in nog iiau d» rik dat er zaterdagmorgen binnen ten kwarikr na de on'plolfmg meer tlinks in brand /ijn vlogen luj gord weer zelfs, ja wat kun ei dan wel niet gebeuren als de wind krachtig is En als het overdag was gtbcurd, lil de iw iVhnoltiJd. Iwoe wat. liet dan niet afgelopen Dat waren drumu's ge winden En ja. Je viaugt J* af het /ou bt vt kunm-n dal de vmligh* idsma.iticge len bij de snelle «ntwikkeling vwn de petrochemische industrie /ijn ten ach'ei g« bleven W.mt du on'wikk*- ling gaut /n snel Dan moet je je ook nog nfvrn 'ei wut /ijn de inuximaie gevolgen van een explosie Want nu hebben we al les nieegehad. Het woei. de tijd, Wi lis IA't wel. dit is gei n kritiek lïuui- toe zijn we met bevoegd Tenslotte zijn wij leken .fan den Roer. de bcinorric en be- kuifde Iloogvlletenaui wil er ten slotte nog op wi)/,eu da- de poll'ieke pui tijen ine<ie verantwoordelijk zijn \ooi de si'UiiMc m hei Botlokgobied. Tenslotte in bbon /ij hun goed keu- iniK aan uitbieulmuen vnn de tndu- slneen gegeven Daatom moeten zij worden gehooid „Geen enkele partij mag daaruit (xdtticke munt slaan", zegt Jan den Boer. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. De 23-jange amateurbokser Wout Kloppert, die vong jaar april de landstitel in het vedergewicht veroverde, heeft om gezondheids redenen een einde aan zijn car rière moeten maken Toen onlang» voor de tweede keer een ventroelin* aan zijn neusbeen'je wa» weggenomen, adviseerde dr be handelende npeciallst hem met boksen te sloppen. Wout Kloppett „Twee jaar terug heeft de specialist mü ook al afgera den vi rriti ti boksen Ik heb toen dn ad»if s naa-t mu neergelegd Nu be nt.ut «r volgens de specialist een gróte- kans da' ik bij fc-n volgende gevoelige klap helemaal gten lucht meer door mijn mus kan knigen En dat wordt natuurlijk tt-n btetie u riskant Bo- wndien moet dt volgende maand nog een gaatje ln miin trommelvlies wor den dichtgemaakt Ook voor Theo Hutrenanr was het henhui van KlfipjH-rt een grote teleur stelling Wou'je heeft nltnd uitste kend /ijn best gedaan Ik had hem /elfs dit Jaar weer een goede kans ge geven bij de nationale kampioen schappen Maar misschien komen er voor hem ook Wc I W(*r goffif tijden Hij blijft voorlopig normaal tiatnen" In Rotterdam Is vandaag opgericht dc federatie van Nederlandse vereni- gj»gen van handelaren m gianen, za den en peulvruchten, bij afkorfing fe- deidtie GZI' Ei] zal opt red in ais overkoepelf ride org.tru-.afn voor d* birinenlande graanhandel, met na mi voor de belangen behartiging m ci«* K E G Van 23 januari tm 2 februari wordt in hel Academisch Zitki nhuis Dijk/igl een tentoon stelling gehouden van recente Engelse medische boeken DEN HAAG, ROTTERDAM, dinsdag (ANP) De heer G. Elffe- rich, lid van de Eerste Kamer voor de Anti Revolutionaire Partij, heeft de ministers ir. W. F Schut van volkshuisvesting en ruimtelij ke ordening, mr. L de Block van economische zaken, B. Roolvink van sociale zaken en ir. P. J. Lardinois van landbouw schriftelijke vragen gesteld over de explosie en brand, zaterdag in de Shell-raffi- nadenj te Per nis Dc heer Klffcrleh vraagt de minis ters ecu onderzoek ln te stellen naar de oorzaken ep gevolgen van de ex plosie van zaterdag. HU verzocht hen voorts na te gaan of er aanleiding be staat tot wijziging van de aanpak van de ruimtelijke ordening tn bet Waler- weg-gebied, of de veltigheidsmaalre gelen voldoende worden gecon rotrerd en nageleefd en of het gewenst t* al gemene maatregelen te treffen tot re geling van schade die door rampen als van zaterdag aan derden wordt toege bracht. De fracties van de Partij van de Ar beid m de Rotterdamse en Vlaar- tlmgse gein een teraad en de Rijnmond- raad hebben gisteren besloten een openbare vergadering te beleggen over de recente branden tn het Bot- lekgebied. Deze hearing wordt don derdagavond gehouden tn het recrea- t Ir gebouw nan de Oude Wol in Hoog vliet. De gemeenteraad van Zwartewaal met 780 inwoners de kleinste van de gemeenten in het Rijnmondgebied heeft gisteravond een motie aange nomen die werd ingediend door net ADVfcRIt JVT/F» (Van onze sportredactie) Mt«/jju ROTTERDAM, dinsdag. Tijdens de finales van de lfc kampioenschappen van Zuid-Holland voor nieuwelingen hebben gisteravond in Odeon enkele keren boksers van dezelfde school tegenover elkaar gestaan. De knapen hebben elkaar niet ont zien Twee pupillen van Jan Nicolaas, de zwaarweltergewichten Wal- ma en Jansen, zorgden zelfs voor de beste partij van de avond. Jaiic-n won cn dat wa« enigszins verrassend want m dc eerder op de avond gebokste halve 1 nalas bad Walma ten betere indruk gemaakt. Ook tn dc f talc stootte Walma wat zuiverder, maar Jansen was sneller en adoor goed voetenwerk veie sto'cn u ontwijken Na de laatste gongslag wa- de s *mmtng ln de matig gevuide /aal verdeeld Ook de jury was niet etnVtinrnig in haar oordeel Twee ring rechters wezen Jan&en ah win naar aan, de derde hield het op Wal ma Twee leerlingen van Hui/enaar Goud kade en De Haan strerlen om de titel :n het middengewicht Goud- i kade was fysiek sterker maar sprongI inokelooa met zijn krachten om D tcchniach bc'.eie De Haan haalde hem in de eerste ronde met een linkse hoek op de kaak neer en bracht hem in dei twi.de ronde me* een rechtse countez op rit kaak nogmaals aan htt wanke- len Hoewel Goudkade meestal het i uitiatief had, wordt De Haan terecht to w -naar uitgeroepen Ook m het halfzwaargewicht ging rk finale tussen twee pupillen van Huizo naar Vervorst en Idema Ver- vols' was wat moediger en s'erker en kwam veischeidtne keren goed door m*r /ijn rechtse diroce De titel was zijn beloning Mesker «Huizenaar) word kampioen in het weltergewicht, Bnedé (Le No ble Sport) in het Ijchtweltergewicht rn v d Heide f Oorschotgreep de ti tel .n het lich'gewicht De uitslagen waren I.uchlani lDenHae«) wop van HetldenriJk (Tï'dam) Waima (Den Haag) wxsp van Van Settcn (R'dam i Jan-en (Den Haag, wop van Van Oranje (RU-nn Goudkade (R'dami wop van Ve*. iFtclanii Den Haan (R'daml wop van M r*vt iR'diHm v d Helde (R'dami wint (1 ïo- o|>ga»e m de 2e ronde van Ligtvaet Leiden i Briedé (JVdatni wop V'*n Becns Rdami Mesker iRd.rni wop van Vink iDen llibu?) Vervorst (R'daui) wop van Idema (Rdami, Van Dongen 'It'daim wop van 't Ha*l (R'daini Jan-sen (Den Haag) wzip ven Walma (Den Haag), De H.um (R'dain) wop van Goudkade (R'dami, v d Lubbe (Den Haag) wop van Krijgsman (Schie. dam' Voor nog géén twee gulden trekt U elk jurkje of blouse m een aparte, dure, en zéér modi euze sfeer, door zo'n ragfijne jabot voor te doen. Hagelwitte Perion kanten jabots eenvoudig op te spelden, (geen gepriegel meer mee vastnaaien) eenvoudig te wassen en niet strijken, een modieus accent op Uw japon of pakje, voor nog géén twee gulden. hagelwit raadslid J. van der We! (WD). In de/e motie spreekt de raad zijn ver ontrusting uit over de ontploffingen en branden die de laatste weken heb ben plaats gehad bij f'akhuismeeate ren en Shell Zoo Is bekend zullen do explosie en brand bij Shell ook m de eerstvolgen de vei gnriering van de Rotterdamse raad aan de orde komen Mr L. A Struik (kvp) zal dan namens alle fracties het woord voeren ROTTERDAM, dinsdag Een laadwagen var, de CML (Container Marine Lines) heeft vanmorgen onge veer een uur klem gezeten tn dc on derdoorgang by het Droogleever For- tuynplein (noord-zuid verbinding), waarvan de hoogte drie meter zestig bedraagt. De container, die niet gela den was, moest door een takelwagen van de tunnelpolitie vlotgetrokken worden. Het verkeer naar de Maas tunnel werd via het Droogleever For- tuynplein omgeleid. WIJK AAN ZEE, dinsdag. Het Hoogovenschaaktoernooi is niet alleen een aangelegenheid van groot meesters en meester, behalve dexe cracks nemen ook zo'n 400 schaker uit vele landen ter wereld aan dit jaar lijkse schaakevenement deel. De Rotterdamse vertegenwoordigers hobhin toch nog toe weinig van ?ich dotn spreken In reserve-groen A (de winnaar pmmnveert naar de meester greep) heeft Van Ommen 50 procent (2 uit 4). Vorig jaar kwam htj een half puntje te kort om zich met de meesters te mogen meten Kerkhoff kwam niet verder dan twee remises (o a tegen Van Ommen). Derhalve een score van 1 uit 4 In reserve-groep B scoorde John van den Berg 1 Vs uit 3 Htj heeft bo vendien nog een gunstig staande afge broken partij, zodat een score van IVz uit 4 tot de mogelijkheden behoort. In groep la. maken John van Riksen en Dries niet zo veel klaar. Beiden staan op lfcfe utt 4. Voor John was er nog de troost dat hij een stuk of vier „vlug gertjes" van de Amerikaan Zucker- man (die op dit terrein met onderdoet voor de Rus Tal) won. In lb kwam broer Ben Riksen niet verder dan 1 uit 4. (ADVERTENTIE) 4% - Spaarboekje Difocl beschikbaar op vertoon 2 000,- per maand, één maand ópzeQQ'hQ voor hOQ«re bedragari 4°/o - Spaarrekening Direct beschikbaar 2 000,- per maand, één maand opzegging voor hogere bediagon Drie maanden opzegging 4Vj°/o - Spaardepoaito Zes maanden opzegging Eén Jaar opzegging Achttien maanden vast Twee jaron vaat U bent welkom bi) de !)e ktU> tr. ge Mil it n op het M»R- i.mdstiit C N' »,in IU* en de oudci- tiehelding windt nu sit hem vaitiueiml i*liii Bluom z*'U de pin» op fcbiumt uilix'iken jintens de miss Htiuniond- vetkie/lng Hoewel Phil hum welk gekleed zou iltK'U heeft ilc iwlllie - «lat wil /eggen de afdeling buzoudeie wetten „net-" ge/egd tegen de Michttog Twteneratna De pohtie ver wacht, «tal Phil's oplivdeu otdvversto- riugen zul veixx>r/aken De veigunntiig ia echter met Inge- trokken nwiai oogisctKiit. zoals dnt heet Bil de afdeling btizomtere wet ten luidt liet cummentnar: „De a«n- vi «ag u tn strild met de «vond, soa is dlu noispmnkeUtk zou /dn WU heb ben ln de krant moeten lezen, dal Phll Bloom zou optreden. In dc oorspron- keluke uanvuiag was hieivan geen spiuke AL» ei een nieuwe aunvraag windt ïngi-dietul zal deze in zijn ge heel opnieuw wmelen bekeken. Miinr als Twicnerunm op deze manier door gaat zai ei vun die uvond niets komen' Verdei heeft men bu de poli tie mets tegen Phil Bij o perskoor Maasstad is men nu al weer druk tn de weer met de voor bereidingen voor het voorjaanconoert, dat in de grote saai van De Doelen sal worden gehouden- ln verband hiermee Wil Maasstad het koor uitbreiden. Daarvoor *Un nodig alten, tenoren, baritons en bassen. Op het gebied van sopranen Ls men geheet voorzien. Wie mee wil zingen wordt uitgeno digd een repot it ie bij te wonen Ivdere donderdagavond wordt er gerepeteerd in de aula van de Willem de Zwijger- school aan het Pompenburg 4. tegen over de Ahovhallen Wie verdere in lichtingen wenst kan du- krijgen bi.) mevrouw F Brouw er-van Blezen. Charlotte de Bourbonlaan 15, tel Ilt>652 of by mevrouw A Laffeber- van der Venne, Groen van Prtnsterer- st raat 89c, tel 2478Ö2- IV: l'ii'e V.m Vimiwelyko ViywUli- 1 gei s houdt nog sleed.-, zogenaamde kleduigsbein/en Mccgedt ctd wvuilt, dat ei m fvbiutm geen wintel kleding nu-ei woidt aangenomen Wel gaat de verkoop gewoon dooi ln mamt kan weet /onuikleding m taxutn wotden aangebixlen De kii'ifiitj/jdu'tirrert .7.0 goed ah meute 1 .yn gecrvfiud tn de hltndernn- ncfiting mm dc Kipatruat, ingang Tteeedc GimdHCirnyenhoL Of edere teixte ut dn de dtmdtrdug can de outiirul run HMO uur lot J3 3D uur en in „Het Baken' ciun de Dordt^elnnri 140, iedere tuxeiie en t'terdc donderdfly t'uti de mmnui run iOJO uur tot 13.00 jJE brand bü d© Shell wordt in het dagcltyks rapport van dc Rotterdamse brandweer als volgt vermeld: Plaats Vondelingenweg 601; aard van de brand xeer grote brand; materiaal HD. 11-12-13, HD U-eurp. I en 2- 712-a9-a3. Terwijl noe diverse bluseenheden t-w. 22M32-621-611-514-322-432- 131-622-522 voor nablusslng en blussing z(Jn opgeroepen, geblust met?; alarm 04.27; ingerukt 12.15; TViKnnp bevelvoering HM U v. d. Tas. X 4 A^U11C Waarmee de ramp tot eenvou dige, ambtelijke proporties is te ruggebracht Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze hagelwitte kanten jabots, vlug op te spelden, voor Bijpassende manchettep, per paar voor 98 cent Duur van de Opruiming 19 jtnuêri tot 9 februtn GHn u). of ichrlft. bvit. Deze opruimer heeft een sombe re kijk op 's lands economie. Hij wil zijn overtollige goederen van de hand doen tegen infJatieprtj- zen. Toen met houder li Z de Vos (#o- ctahf zorg mi co bes gerond ht ui) de ra- cage by de Shell in oymuchotm' natu «prak h(J de roloemie zoorder» „AU ifc roieti zie krytf ik oltyd :m mv)n olicstook u/eg te doen". Een AJax-aanhanger ln het Olym pisch stadion na het bckendworden van de afgelasting: „Nu kunnen we twee keer van de vrouw weg, voor éen kaartje!" Man bij een tankstation van Shell „Vol super en wilt u mijn voorruit even schoonmaken. Maar wilt u het wel heel voorzichtig doen". Toch heeft AJax nog niet gewonnen van Feüenoord. Foor in omloop brengen van valse dollarbiljetten (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De Rot terdamse rechtbank heeft vanmorgen de 48-jarige Amerikaanse matroos Vincent B. uit Hackensack veroor deeld tot een gevangenisstraf van 1 Vts Jaar met aftrek, omdat hjj valse dol larbiljetten in omloop heeft gebracbL Veertien dagen geleden eiste de of' ftcier twee jaar gevangenisstraf met aftrek. B, zei toen dat hh de dollarbiljetten in de goot van een straat in New Vork had gevonden. (Van onze achaakmedr»'erker) ROTTERDAM, dinsdag. T« JJIVJUJVI gelegenheid van de rtTifJkRU ingebruikneming van haar nieuwe speellokaal (mode- een'rum, SUnge, Rotterdam-Zuid) heeft de schaakclub „Europoort" haar buurtgenote en zuster vereniging „C har lol»" (Triomfator kerk, Krabben- dljkes'raat) uitgenodigd deel te nemen un een groot opgezet snel schaak (oernooi. Niet minder dan 99 enthousiaste snelschakers, verdeeld over 9 groepen van U, hadden er vier uur lang diep denken, ploeteren en transpireren voor over om weer eens „op te val len". In de hoofdgroep, die nagenoeg de besie snelschakers van Rotter dam-Zuid bevatte, werd de ere-palm, zoals te verwachten was, door John van Baarle weggedragen. Hij scoorde 9 uit 10. Hij verloor alleen (in de laatste ronde) van Van Wijgerden. Vijaeboom werd zij het' op een straatlengte tweede met 614 punt Koevermans en Roozenbeek deelden de derde en vierde plaats met 6 pun ten. Van Geffen eindigde op de vltfde plaats met 5Vi punt. gevolgd door Van Wijgerden en Mesman, die 5* punten verzamelden (gedeelde 6e en 7e). Staal werd no. 8 met 4H punt en Ha- gendhk no. 9 met 4 punten. Baris en Schijven scoorden resp. 2<4 cn 1 punt. In groep 2. ook sterk bezet, zege vierde Van Wageiiingen met uit 10, welke enorme Bcore ln groep 3 door Reiamann werd geëvenaard (95 procent). De prijswinnaars ln de overige groepen waren: gr. 4, De Vrije 8 pnt. tr. 5. Earing 10 pnt. (100 procent); gr. De Zwart 8ft pah; gr. 7. Haijboer ar. 9 pnt.; gr. 8. Th. v.d. Ven 9V4 pnt; gr. 9. Kuypera 10 pnt. (100 procent).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1