m» :s J Iedereen voelt zich beledigd ROTTE! 11] DAM DAGBï Dl El MENTALE VOORBEREIDING OP WAPENGEBRUIK Schietinstructie krijgt in Rotterdam veel aandacht Rijnmond ontevreden over voor 68 toegewezen woningwet contingent ROTTERDAM RIJNMOND üMtofdnb? -i' mttlifêfr'dt Mm 0i #s mm HANS RATSMA Eieen Schieten Vragen Voorbereiding Moeilijk Techniek Midwinter Idee '68 Priestermode Alle zomerhuisjes op Waddeneilanden in vakantictop nu al verhuurd 'Bij industrieën leeft men niet op een vulkaan' Jubilarissen bij RDM gehuldigd SYH OPNIEUW GELIJK TEGEN POLAR BEARS Drietal van ruim 20 inbraken verdacht PPI koopt villa van koningin in Baarn pag, 4 - woensdag 24 januari 1968 t m- Vijf agenten naast elkaar oefenen op de baan in Kralingen - 5te regel; nooit op iemand richten ti|dens de instructie. voor hef nemen van deze foto moesten ze zondigen tegen de heilig- De politie en het FN model 10 7.65 A AN een willekeurige agent op straat wordt de vraag ge- steld: „Hoe vindt u het om met een pistool te lopen?" Hij zegt eerst „Wie bent u9" Daarna: „De wet schrijft het pistool voor Het is nodig voor mijn werk, voor mijn lijfsbehoud" Op de schietbaan m Kralingen krijgt, nadat 70 haar pistool heeft leeggeschoten, de vrouwelijke agent W van Vuuren de vraag- „Hoe vindt u het schieten?" Ze zegt. „Ontzettend leuk Het is een welko me afwisseling in het werk Die afwisseling heeft er In het re cente verleden voor sesorid dat er rondom de schletverijchtlngen van Rotterdam* politiepersoneel twre ongelukken gebeurden; een tilden» het schoonmaken van een ptalool In het hoofdbureau, het andere op de schietbaan in Kraltngen. Eerlijk heidshalve moet vermeld worden, dat dit laatste ongeluk niet gebeurde tUdea* het officiële achletonderrlcht. Betekent dit dat de Rotterdanue politie onnauwkeurig met de Wapen* omgaat? Na een gesprek mot tie hoof tl' n- specteur P. Epemu (40), de Insptc- teur N, van Dorp (33). de briga- dler-Bchletinatructcur B Boller <4H) en na het ounachouwen van de vej- rlchlingen op de schietbaan ontkt leiding van hoofdngent-svhlet in structeur C Douwea luidt het ant woord op die vraag men Toch blijven cr enkele viugeu over die we straks zullen stellen Het FN pistool model tl) 1 <15 waarmee lede; Rotterdomse ngcnl in de tas rondloopt (zes pntionen In de houder, zes reservepntrcmm bil de tas) Is een tlodclUk wupen Luttele dagen na het begin vim de opleiding wordt hem dit wapen getoond De reactie Is in vele gevallen heizelfdc Brigadier Bollei .Iedereen klikt er gofaselnocul tuiwi Sommigen rtt- keft hun vinger dooi di beugel tn draaien het nl* een eowbuv mild hi wordt gezegd lUien u krilgt etn pistool voo» li, u bluft ei Völltlf Ni» twee lessen lx lui our en Is nu - msnd meer zo gein tot c«nx*rd m het wapen". Nh vier weken tluoiie, gnim zeven maanden schieten Puntnu moeten ze binnen acht snonden twee maal twee schoten lossen on een pop die vijftien meter verdei stunt opgesteld. Alle schoten moeien zijn rank Binnen die acht loonden moet te vens hel pistool uit dc las wonU-n gehaald, ontzekerd worden on ri la den door de slede acht»ruit te tuk ken. Dit zU» landelijke exameneisen die verleden juur van kracht wer den mhl veconden zichtbaar bhjft en ten h lotte drie set ouden Over die schilf volt nog iets tc /eggen Hij stelt voor <U omtrek van een nieusehike figuur hoofd torso en taps lotloptmlt benen De ioos - tien punten wnnrd - bevindt zich midden op dc botst De schietin structie van de politie schrijft voor dat de re*w bevestigd Is ter hoogte van de knieën. Het bovenste deel van het lichaam moet worden afge plukt Op do bcIi lel baan mnakle men nbier ook gebruik van jKippeu dn ih too* op bomt hoogte hebbtn Hoofdinspecteur Epema .Met dlo nieuwe eisen zijn wc niet zo erg ge lukkig De zenuwen op het examen doen vaak alles mutukken BU deze eisen krijgt do kandidaat minder kim» om te laten zien wat hli kan Mam wo /i)u mei deze Ken nog nht »«n hot elude We knjgtn nog oen Kchletbfo" Zijn deze eisen zwaardei te ver vullen dan de eisen die het koips vioigei stilde"' Htl is nu 4n examenvak gewen- dtn en ito spanning wumm de kan didaat verkeert, maakt ric eisen /wrmnlir dan /o In weikehlkheld /tin Op dv schut baan In Kiahngen (gendom vim de stichting tol In standhouding van Svhntbanon 1 ihden jnai door de RoHcrdwme pol ui 41 gehumd x«n 18 0«0) heb ben we vijf agenten, onder wie een viouw bt/ig gezien mm hun vooit- gezitte opleiding Het is koud. dc vei wanning is gtbiekkig in het klei ne hok waar ro naast elkaiu rustig en ontspannen tolktnx bun viff ko gels <Wi do lunst van dt pop jagen \la zo klaar zijn dt ukken /e nog ecu koer «f in tlo lichting van de schijf tniitiokren of nog ttn palitum In dc koim 1 zll 011 hultii de houdt 1 uit lui unpen D.iuimi liggen ze hoi V tKU /It li op dc luill \iltl vt Ut^htni VOOR de Rotterdamse poUU» W Alt niet voldoende, Na bet sohUt- examen gut bet lohletonderrloht verder en dienen de agenten san «en aantal korpsciaen te voldoen, die er niet om liegen. Onder nucr vUf sthoten op een schijf die 25 meter vorder stnat, veertig punten verzamelen, «nelvuui binnen tien seconden vijf schoten afgeven dlo alle raak moeten zijn en schieten op een klapschllf die eerst Hoofdagent-instructeur Douw os \i itch dat /o hl» 1 het b N model 2i g» bi uIkon, omdat dc ikhtinutdchii van dii wapen bitci /ijn Op divt buiun si lm 1 t»p gut gild» tijden Nog to wehng" zegt hoofd- irihj>ecteui Kpoma) hot gehele ktu Iedere agent neemt na ilit hot ha- llngsschieten /tjn wapen mee teiug naar zijn afdelingsbureau en maakt het duur schoon boven oen kist mot wjtd. HU »«oet 01 dan wol om danken dut hij op d» sihhtbaan wt»r dc zes patiouon wnamui hü surveilleert In dc houder heefi ttdatfl Vpttni: „Ik zou wol willen dat duin ten loc/it hl hou dm bij u», inaui dat is nog niet het geval". i^OED Uren *ehleten U «een een- voudlge mk. Als sommige <ul- iplrant-agenten voor het eerst hun pistool op de »eh(J( richten (Gestrek te arm. een been ichtendt) trilt hun hand *0 erg dat de Instructeur hen met stenen laat oefenen om de hand vaster te maken. Muur hot moeilijkste is om tc leren hoe, vwmr en wanneer het wapen ln dc pmktiik mug vvoiden gcbiuikt „Kern van de opleiding Is. dat ile agent moet leren handelen zonder In eerale instantie aan iUn wapen te denken", aldus hoofdinspecteur Kpe- ma. De opleiding I» erop gericht en dat spreekt ook uil de Instructie op het onschadelijk maken sonder ernstig letsel aan te brengen De ugt nl hoeft een uuulat 11 gel*, meegekregen wunnuui hli rich heeft ti houden als tui "tvvild gaat k»- biulkcn Zc zijn verenigd in de By- standMnslriH tio Gemeentepolitie Een vun de voornaamste at tike Ion luidt Het geweld mag dt piikcn vun n- dolijkhoid en gematigdheid uit t te builen gtiun Maar wal is tcdelnk geweld en 001 ul, wul is genuttigd geweld' Er bestaan meer vragen waarop dc «gent snol oen antwoord moot vindiu \oou1al hl) tol gewild kan overgaan Ovei hot «ehieten zeKt dc BtJstandsinstruetU het opuedon mcH't ei op gmchl /ijn «wam licha melijk letsel of irgoi tt vnoi koivu-n Bovendien somt tli Instiiutk dt omstandigheden op waainndei ge bruik mag wot tit 11 gemaakt van het pistool de agent moet vaak in een ondetdetl van ei 11 sotoniic bislisstn of het gcbmlk vim /ijn wapen Ugnal In hit koit kiinit lut 11 ip nt< 1 dut hij zyn wapvn sin hu mug i.tk- kt.n bij hit veixp vitlen of m bi- dwang houden vuil volksineulgUii hei aanhoudt tv van peisonon die veixluchl wtuth 11 van ttn unMi" misdnjl h»t uunhoudcii van ten [uisoon tin up heterdaad betiupt wordt bn tin ontvluchting, en tol utinhouding van nn petvihu vun it rrdelljkrrvv ij* mug Woidin uuugetm- nu n dat Hij 1111 v ooi tmnmitlt link gt hrmk gereed vuurwapen i>u /nh hi eft Hit iv duidt luk dut dt 4|,i nl 11)1 vaak m ten imduldelijkt vuuutie tn- vindt a|s hij tile in stum its pio beert nu tc komt n s( h let bioscoop die we stisks krijgen (op dit moment in aanbouw in de kt [der van de RAK) zal helpen de bihictinstiiiuu. ie vtrvolmaken Kweekt u scherpscUulterH? Nte bt slist niet De rnun moet kun accuraat met het wapen om tc g.iun Worden ie vertrouwd gemaakt met hel eventueel schieten op men sen"' Alston ug» nt utntmd dungtstlm- ttn htifl is hij toch wel In dt wat Had u hem harder willen zien0 iVt, ik vind dat eigenlijk wil «onl '/OALS gezegd bleven er enkele J vrag«n over. Drie daarvan heb ben we voorgelegd aan commissaris I' Kult, hoofd van de geünifor meerde dienst. YtdiUi De politieman geweld toi passen tn«idi hy mm t tl voor waken dut hij gein tui sur Utsil tot hu ngt Wordt hem geleerd wat ernstig letsel is, en maakt de politie verschil tussen st hot wonden op ver schillende plaatsen van het lichaam' Commlssuiis Kt uit „Dat leisel dat verbonden is aan het gebruiken van gi'weld ia eigenlijk een naar punt Als hij schiet, brengt hij letsel toe. maar we gaan er van uit dat hij weet wat ernstig letsel lx en wat nkt I11 verband met het schieten le ien we hem niet wat het verschil Is tussen ernstig letsel en geen eins tig letsel In verband met het stiafrccht wel Vraag Op de schietbaan maakt dc agent bij de schietopleldmg gebruik van een groter model pistool, omdat de richbniddelen beter zijn Betekent du dat de agent onvoldoende geoe fend wordt in het gebruik van zijn e igi»n w apen dat unnauwkeuriger 11 htmiddelen heeft' ln Nederland doen examen met het model 22, dat indt>rctaad be- li'it» itcht middelen heeft Daaina guan ze ovei op het model 10, hun dunstvupen Het grotere model gi Uit als aanloop voor dit wapen Hei korpsschieten gebeurt met het eigen wapen Vraag De ugint dient mistig tet- xi»l n vermijden, maai by ie schiet- inxlruolit-s wordt onder meer geoe fend op poppen waarbij tie 100s op de borst zit Zal hij tijdens de ongt1- twyfrld emotievolle momenten woaiop hu gohiulk maakt van tilt wapen niet onwillekeurig op betzeif- tle lithaamsdeel richten' Wordt til- dons dt* Instructie aaiulacht bi sleed aan dit moment dat tussen richten en afdrukken ontstaat' Dt* 1001 Is midden op de boi««t ge- vistigd idlitn din etn juist gtbiuik vim tlt 1 nhtuuddth n aan tt kwtken Bint pssi luutt is o» ft ut n dl oog vooi de spit »,t! en kie/en dan ook een puin vlat op ooRluxigu ligt Hit psvi lioiogistbt intuin nt vlak v 001 htl v ui en wmdt ten volle be handeld Daar beginnen tv nut met di opleiding Hoe wordt de politieman mentaal voorbereid op het gebruik van vuur wapenen? Eptnia \V< viittlUnium dal hy hel wapen niet bij ich draagt om 11 mand te doden De opleiding li ei op gerit lit op lu*t tiiiviha»ielyk ma ken, oiüit de man het levtn be houdt Nn hel schiettn volgt oiivn- biddiluk de vutng of het wel nodig was Bovendien dient dc agent na Int w hit ten ln actie tt koinen om te helpt 11 Hij Minit het ongetwijfeld beroetd om het pistool te gebuiiktn IX- rrt> Mom vroegen we voor- 1 lichtinxM-lief K. Hulskamp om eens te inuKrii spreken uiet een agent, die ooit iemand had aange schoten. Dal bleek te moeilijk Na enig nudenktn /et hy Ü.»ar- vooi nuHHen wi uiuggnan lot m de gi y ze oudhtui Hest dv wang of Iili tian wel no dig is dat etn agent mi pistool bij zich heeft Mam dan simt dt 1 n kei uh en komen we teiug hu het antwoord van de agent op sttaat De wet sein bh ht i vtxu V/FDEREE.V toeft -ich beledigd eii geku.eUt m de -Bak van de C N van Dispnjv De \nstellers rnn de prijs voeten ;ich beledigd, de man naar wie de pms is genoemd is btfedigd en de poïitir uoeft :ic#j me de-beledigd We wachten nu rustig a} tot ~ich ten in welke gevoelens dan oofc beledigde volksgroep kom 1 mel den, idönt als er een gekwetst tchaap 0ter de dam is I a1* 11 v.! u telst «ft rkaaT ttr u I* tot dc plddtb waar hij girts vdUr Wat u er «e- De politie draagt de zaak over aan de burgemeester. Maar de politie voelt wei mee met dc gekwetste SGP'er En de fsteilers van de prijs' Die zeggen „Ach wat beledigd wij zijn zo vaak beledigd We zijn zo langzamerhand toe aan een nieuwe prijs Dc prijs voor de meert gekwetste Nederlander Niet dringen alstublieft' „Bij tweehandig vangen tn stand «taan de ooeten m *chrede*tand (voor- en achterwaartse svreidstand) De rechtsharuHaen staan met ket lin kerbeen voor en omgekeerd Het li chaam neigt let« naar voren m de enigszin» gebogen heupen en fcmeen De handen Hjn geopend met de hand palm naar binnen en de duimen zijn schuin omhoog naar eifcaör toe toy- zend Ze reiken naar de bal, opdat zij met de bal kunnen meegaan, zodra die binnen hun bereik komt Dit kramp verwekkende slukje pro za trof ik san in .Binding* het leiders- blad van de Rotterdamse Stichting tot Coördinatie van het Buurt- en Speel tuinwerk Allemaal onder het kopje De techniek van speeltuinkorfbal' beui d ten troepje jonge Rotterdammers «telt de Van DJsprU» in. Het comité tot uitreiking van deae prjjs zegt daarover Het comité ziet het conser vatisme als een grote verdlens e In dete woelige t(jd waarin velen van gekkigheid niet weten hoe *e zo pro gressief mogelijk kunnen *Un. Het Is het comité echter een genoegen te kunnen constateren dat er ook In Ne derland door sommigen hardnekkig tegenstand geboden wordt aan dit on gezonde en onredelijke vertoon Dege ne die In aanmerking voor de .jou den" Van Disprij» komt dient het af- KPlopen Jaar niet uit de publiciteits media zijn weg te slaan geweest. Illj mort zich met zijn conservatisme heb ben bloot gegeven zonder enig schaamtegevoel, een daad toch die van zeer grote moed blijk geeft. Uiteraard gegrondvest op een rotsvaste overtui- ffinjj". Besloten wlkJ cl< pi ijs voor dc «ti- *>U kttr tot tt kennen aan het SGP- i.iiuUhri C* N van Dis die oa heeft gtagttrd ttjttn boilktldet D< Lcipcrd Huuh Wi lm sen directeur van dc xtiihlmfi Twbntrama, tn een vnn de initiciiu fritmcrs van de prys, tekent erbij aan Wc hebben ergens wel be wondering voor Van Dis Die man nn d,t» it het toth maar om iedere kex;r tegt 11 ons te ageren Fn wal. /egt de heer Van Dis' Dl heet Van Dis dip eerst door dt krant op de hoogte wordt rp- i)tricht van htl bestaan van oen Van Disprijs is beledigd en wel in zijn godsdienstige gevoelens want de be zwaren die hij tegen De Leiperd cd mur voren heeft gebracht «pruiten voort uit godsdienstige gevoelens Bo vendien vindt hij de achtergrond van de pms onjuist want Ik ben met conservatief?egt het SGP-raadslld Pu dt politie' De* politie steekt zich nul 111 dit wtspemiesl der beledigden Het midwinterblazen mag dan tot een folkloristisch verleden behoren, het jaarlijkse midwinterfeest van de •>t chung centrale hervormde jeugd raad gaat gewoon door en wel op za terdag 27 januari ln het Piccolotheater dan de Van Oldenbarneveldtstraat Het feest ia bestemd voor jeugdigen en dat kan varleren van achttien tot dertig jaren Medewerking verlenen Toneelgroep Novcm 62. die twee eenakters zal op voeren ,De groene kaketoe" van Ar thur Schmtzler en Het lange af scheid' van Tennessee Williams) Het m id w 111 ter blazen 1* in handen van He Funny House Ja/z Band Alle maal voor de prijs van ƒ3 75 per pei- soon Kaarten aan de zaal en bij de* administratie van gebouw De Heuvel langatellenden met name uit onder wijskringen, sociale academies enz pJE Volkskrart wijdde gisteren een bespreking aan dc nieuwe pries- termode Daarin zegt de Rotterdamse kleermaker C van de Biggelaar (spe cialist m pi iesterkledmg) „In het artikel boorden f« de grote val pos drie jaar geleden begonnen Dat neemt niet weg dat 99 van de IQO priesters er nog een m de kast hebben liggen Het artikel bonnetten is totaal afgevallen, om maar epn voorbeeld te noemen Het crtikel paars kunnen mij langzamerhand ook teel a/schrljuen fk hoorde van een collega u.t een dio cees waar net nieuice kanunniken be noemd waren dat hij nog geen pattrs knoopje heeft verkocht Er loopt op hel ogenblik een breuklijn dwars door de geestelijkheid De ene helft wil een brum pak om met herkend te worden en de andere helft wi! een zwart pak om wel herkend te worden Ik heb na tuurlijk niet de vrijheid, namen te noemen"' AN hei vormden naar katholieken is tegenwoordig een oecumenisch kippestapje U las In deze rubnek reeds over een door het centrum voor katholiek jeugdwerk in Zuid-Holland r te houden teth-iekbeurs op 27 januari LiUCntVGTOfltTQlIllQltlQ in het AMVJ-gebouw van 13 00 tot 18 00 uur Meer hierover in 25 stands zul len deskundige instructeurs demon straties geven op wat wordt genoemd het terrein van manuele expressie spel sport foto film, band recorders enz Tussen 17 00 en 18 00 u wordt gede monstreerd ln de vakken creatief spel mime, zang en dans, tumbling Jeugd groepen uit de gehele provincie doen eraan mee In tegenstelling tot een eerder be richt, dat een beetje kathobekerig aandeed wordt thans uitdrukkelijk het volgende gesteld ,de techniek- beurs beslaat verder open voer alle be- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het openbaar lichaam Rijnmond is onte vreden over het door de minister van volkshuisvesting voor 1968 toegewe zen woningwet contingent. Dit contin gent is vastgesteld op 2617 woningen. Dal is ongeveer 1109 minder dan vo rig Jaar. In de geïndustrialiseerde bouw mag Rijnmond dit jaar 1328 woningen bouwen ten laste van de centrale reserve ten einde de voort gang van de op gang zijnde bmiwvtro- men tn de geïndustrialiseerde sector veilig te stellen Het contingent vun 2(>17 woningen is lager dan op grond van de vorig j.iar tussen de provincie Zuid-Holland en Rijnmond vastgestelde verhouding bO—40 mocht worden verwacht Te gen wijziging van deze verhouding in voor dc Rijnmond ongunstige zin heeft het dagelijks bestuur van Rijn mond herhaaldelijk geprotesteerd In december van het vorige jaar aan- vauiddc de Rijnmondraad er een mo tie ovei De minister heeft nu bepaald dat indien voor l juli aanstaande vast staat dat van de 1328 woningen in de geïndustrialiseerde bouw een aantal in de premie-sector zal worden ge bouwd. hij het contingent van 2617 met datzelfde aantal (to4 een maxi mum vun 250) zal verhogen Daarmee zou dc verhouding 60—40 zijn hei- stcld Dc Rijnmondgemeenlen zijn inmid dels begonnen het contingent onder ling te verdelen Deze veldeling is er op gericht dot zo snel mogelijk kan worden gebouwd waar dat mogelijk Is en waar dc financienng is verzekert! (Van onze correspondent) 1J1EUW ARDEN, Het samenvallen van de vakanties m Ne derland en grote delen van West- Duiisland heeft ertoe geletd, dat het nu al ulet meer mogelijk is in de pe riode* van 29 juni tot 10 augustus een bungalow of zomerhuis te huren op de Waddeneilanden Dc Waddenfederatie, die wordt ge vormd door de VVV's van Texel. Ter schelling, Ameland en Schiermonnik oog, spreekt van een onvoorstelbaar guue vraag In hotels, pension* en op de kam peerterreinen op dc eilanden ia nog wel plaats If 'eth. JWorst n.a.v. ShelUbrand (Van onze correspondent) ROTTERDAM, woensdag Wet houder J. Worst heeft gisteravond on verwacht de verjraderlnr van de AR kiesvereniging in het gereformeerde Jeugdgebouw in Pernis bijgewoond. De aangekondigde spreekster mej. J. van Leeuwen - lid van de Tweede Kamer - was verhinderd. Dc wethouder stelde de aanwezigen, na een korte inleiding over de ver schillende zaken die thans bij het col lege aan de orde zijn, in de gelegen heid vragen te stellen Natuurlijk kwam men terug op de Shell-brand van zaterdag De heer Worst zei daar bij dat hij het niet eens was met men sen die zeiden, dat men bij de indu- stiieen ,.op een vulkaan" leefde De veiligheidsvoorschriften w01 den zorg vuldig nageleefd, maar niettemin zou men moeten bezien of er nog meei verbeterd zou kunnen worden, aldus de wethoudci (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Op de 66ste verjaardag van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij sUn gister middag 101 werknemers die in de loop van 1967 hun 40- of 25-Jarige Ju bileum hebben gevierd, ln gebouw ..Coursand" te Heyplaat door de di rectie gehuldigd. RDM-directeur )r K van der Pols. zelf vorig jaar veertig jaar bij het be drijf. sprak de jubilarissen toe. waar bij hij een greep deed uit de geschie denis van de RDM „25 jaar geleden brengt ons middenin de oorlog Die jaren zijn bijzonder geweest voor het bednjf We moesten werken voor dc bezetter Er 15 in die 1 jd nog regelma tig personeel aangenomen, ornaat we klaar wilden staan voor de tijd die euia zou komen 40 laar geleden voeit ons teiug naar een periode, waarin de zaak in opmars kwam Er werden toen Veel schepen gebouwd Bijna alle werven waren bezet. De jaren '30-3! waren onplezierig Toen was het hier heel sul iedere dag leek het wel zon dag Dat kwam doordat de economie ln de gehele wereld tot stilstand was ge komen Er kwam een opleving in '35. toen men de oorlog voelde aankomen en iedereen schepen liet bouwen Over de huidige toestand in de scheepsbouw sprak ir. Van der Pola ov*r „een aarzeling in de conjunc tuur", maar: „Wij hebben hier nog veel werk We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Voor dc komende tijd geef ik u de verzeke ring dat we een bloeiende en groeiei de onderneming zullen blijven^' Daarna reikte de RDM-directeur de 23-jarigen een gouden horloge met inscriptie uit, terwijl de 40-jarigen een geschenk onder couvert en een staande klok kregen. Ook Ir v. d. Pols zelf kreeg dat cadeau uit handen van ir, L. v.d. Tas. De bijeenkomst werd besloten met een ca ba ret programma. TJOEZEER de mens zelf schuld A-1- draagt aan het euvel van de luchtverontreiniging blijkt uit de brief, die de afdeling Rotterdam van de Nederlandse bond voor ouden van dagen heeft gericht tot de wethouder van coeiale zaken en volksgezondheid In de/e buef woidt vei zocht te bevor deren, dat ei afsluitkleppen worden gemaakt op de flessen waai in manne lijke ziekenhuispatiënten moeten uu- neren Deze flessen blijven namelijk ondei de bedden staan en dat heeft volgens de brjefschrnvers ernstige luchtvci- ontremiging tot gevolg In dit aspect heelt de ia ad vooi tie luchtverontreiniging zich waarschijn lijk noe nooit verdiept (Van onze wa erpolomedewerker) IfTOmgaygi ROTTERDAM, k £J Mii Mlffl "J woensdag. Voor de tweede achtereenvolgende keer Is SVH niet verder gekomen dan een puntenverdeling tegen Tolar Bears (1010). SVH keek al spoedig tegen en 01 achterstand aan De jeugdig" ploeg ut' Ede speelde goed samen en beschikte over een goede conditie SVH speelde veelal via middenvoor Joop Hooft Deze was het ook, die SCH met een hard schot op gelijke hoogte bracht (1I) Kort daarna kwam de ploeg uit Ede na een vloeiende aanval op 2—1 Hans Hagen en weer Joop Hooft bezorgden SVH bij de wisseling een 3—2 voorsprong In de volgende perioden, waarin aantrekkelijk gespeeld weid vielen de doelpunten om en om Via de tussen standen 32, 32. i3 3—3 werd de eindstand van 10—10 beieikt Voor SVH scoorden Joop Hooft (Gx) Mmtmg Bijl <2x) en Hans Ha gen (2x) In dezelfde afdeling won GZC, dat deze winter zyn thutswedstrtjden in Rotterdam moet spelen in een slechte wedstrijd met 8—5 van het Leidse LZC De tussenstanden waren 2—0; 1—1 2—2, 3—2 (Van onze correspondent) STEEN WIJK, woensdag De poli tie van Steen wijk heeft de 19-jarl*e G. B„ de 24-Jarige D. B. en aljn 23-Ja- rige zwager M. van der W. gearres teerd die ervan verdacht worden ln het afgelopen halfjaar ruim 20 inbra ken 'e hebben gepleegd. Het drietal wordt onder meer ver dacht van een inbraak bij een plastic- fabriek in Vollenhove, waar een brandkast van 200 kilo werd' ont vreemd De buit was echter gering, evenals in vele andere gevallen, zoals bij de Landbouwbank in SteenwHk, een clubhuis, de hulpsecretarie, bij administratiekantoren en enkele zwembaden Het grootste bedrag dat werd buitgemaakt v.as ƒ2000, bij een opkopersbednjf ln Steenwijk De politie kwam hen op het spoor na inbtaken in twee bedrijven en een school m Steenwijk. (Van onze correspondent) BAARN, woensdag. Philips Pho- nografische Industrie heeft in Baam een villa van koningin Juliana aange kocht Het gaat hier om het lncremen- lum, de voormalige dependance van het Baaras Lyceum, waar de vier prinsessen, te zamen met enkele kinde ren van welgestelde ouders, voortge zet onderwijs hebben gekregen. Sinds de prinsessen van school zijn, Is de animo voor het onderwijs aan de dependance sterk teruggelopen. Verle den jaar september werd tot opheffing besloten. PPI heeft de aangekochte vlll» voorlopig verhuurd aan de NCRV. die er een deel van haar computer admi nistratie heeft ondergebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1