Naar vogels kijken is er van houden Nieuwe bottelarij Bottelo typiste VOLGEND VOORJAAR GEREED Redders onderscheiden :M\% I werkster SCHIEDAM SVC-DAMES SLAAN KVC IN HALF UUR JOHN v. EYK KWEEKT AMADINES Clubkampioen- schappen SZC Elfde Fiesta Gitana in Passage Voorlichtingsavond Stad. Gymnasium Oceum. samenkomst in gebedsweek Afscheidsreceptie II. IJsselstein Matroos gewond Burgerlijke Stand In mi receptie Voorkeur voor wijkraad boven wijkopbouw- orgaan Man valt op balk Kleuter aangereden WINKELBOUW IN HOLY- NOORD DEZE WEEK ROND Gemeente Schiedam KLEINE BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR. Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam KOERIERSTERS woensdag 24 januari 1958 - pag. 3 VOLLEYBAL John van Eyk voor de serie kooien, die hij In zijn „Broed lust" heeft staan. Een amadine gefotografeerd in de vljcht, bij het verlaten van zijn nest met jongen (rechts). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag - „Naar vogels kijken is er van gaan houden," zegt John van Eyk met overtuiging. En vo gels gadeslaan in hun dage lijkse doen, kan een bron van genoegen zijn. Of ze nu in de vrije natuur leven,, rond de huizen in de stad voorko men, of in de volières in de huizen. De kooi-vogels zijn hun vrij heid kwijt, waar dan wel tegen over staat dat hun de harde strijd om het bestaan gespaard blijft. Geen natuurlijke vijanden, geen honger in de winter. Dat het wa ter en de lucht verontreinigd wordt, deert lien niet en evenmin dat hup woongebied of biotoop steeds kleiner wordt door dc op rukkende stedelijke bebouwing. Bovendien hebben de meeste van deze kool- en volière-vogels deze vrij heid nimmer gekend, zodat ze die ook niet missen. Zty immers zijn geboren In de broedkooien of nestkasten van de vogelliefhebbers, .waarvan ook Schiedam er heel wat telt. Een van hen is John van Eyk. Hij legt zich toe op het kweken van ama- dines, een exotische zaadeter afkom stig uit het gebied van de Victoriari- vier aan de noord-westkust van Au stralië. Ook voor John van Eyk werd het naar vogels kijken en er van gaan houden. Toen zijn broer goed twee jaar geleden ging verhuizen kreeg hij tijdelijk enkele van diens vogels, ama dines, te logeren. Broedlust Ze kregen een kamertje op de bo venverdieping van zön woning toege wezen. Wat zand op de vloer, met enkele boompjes, schonken de veel kleurige gasten een tehuis als een pa radijs. „Ik zaagde een luik in de deur cn voorzag dat van glas en ging hierach ter na werktijd zitten gluren", zo ver telde John. „Ineens wist ik, dat ik ook vogels móést hebben." Nu heeft hij een kleine kolonie amadines in de voorkomende kleurvariëteiten. Ze bewonen hetzelfde kamertje dat nu het naambordje „Broedlust" draagt. Niet ten onrechte overigens want het is thans broedtijd zodat vrij wel alle nestkastjes b£zet zijn. Ze be vatten eitjes ofwel johgen waarvan de leeftijd varieert van enkele dagen tot twee of vier weken. Deze laatsten zijn het nest reeds ontvloden. Waarom nu broeden in de winter? In Australië, hun bakermat, is het nu zomer. Als wij aan vakantie denken zijn de,jonge vogels pas goed op kleur. Meeuwtjes In kwekerij „Broedlust" wonen ook verschillende paartjes Japanse «eeuwtjes. Het meeuwtje is een cul tuurvogel waarschijnlijk door de Ja panners gekweekt uit een kruising wssen apltestaart- en het gestreepte bronxe mannetje. Het zijn rustige vogeltjes en uitste kende broedsters die worden aange wend om de eitjes van andere vogels uit te broeden. Ook het eerste paartje amadines waarmee John van Eyk zijn kwekerij begon waren vogels die door Japanse meeuwtjes waren uitgebroed. Opmerkelijk is, dal de eieren van het Japanse meeuwtje na 19 dagen uitkomen. Die van de amadine vragen 13 dagen bebroeding. Eerst na 6 dagen broeden worden dus de eitjes omge ruild. Na lang experimenteren Ls het John van Eyk gelukt amadin-J zélf hun ge legde eitjes te laten uitbroeden zodat hy de Japanse meeuwtjes binnenkort niervoor niet meer nodig heeft. Groter Hoe dat mogelijk wast Veel boot In ue kooi om het nestelen (lussen 1 «ep- «ember en eind januari) te bevorderen en-, de vogels alles te geven wat se n*Ug hebben. Na enkele mislukte leg- teb «at het eerste paartje de volle ÏS broeddagen uit. Sindsdien volgden ook andere paartjes het goede voorbeeld. Dit alles betekent o.a. dat de op deze wijze geboren vogels geleidelijk hun natuurlijke grootte weer terug krijgen en hiermee in waarde stijgen. Het laten uitbroeden van eitjes door Japanse meeuwtjes bracht een zekere decadentie met zich mee. Hoe het kan weet John ook niet, maar de hieruit voortgekomen jongen werden steeds kleiner. Er is weinig moois aan de kale jonge vogels die echter wel iets merkwaardigs bezitten, hun meegege ven door moeder natuur. Aan weers zijde van hun bekje dragen ze drie lichtgevende puntjes. Bij het voeren in de duisternis weten de ouders pre cies het wijde geopende hekje te vin den. Dit hulpmiddeltje wijst er op dfit de amadines in natuurlijke staat hun nestjes bouwen op donkere plaatsen. Warmte Er komt heel wat kijken om deze „exoten" in het leven te houden in ods winterse klimaat. De kwekerij van John van Eyk is voorzien van olie- stook die voor een constante warmte van 34 graden moet zorgen. Daalt de temperatuur onder de 20 graden, dan wordt automatisch een hetelucht- nood ver warming ingeschakeld. Regel matig moet ook de vochtigheidsgraad gecontroleerd worden met een hygro meter. Als goed brandweerman (want dat is John van Eyk, die bij de gemeente werkt, afd. bestrating) neemt hij ook de brandpreventie in acht. Stijgt de warmte boven de 30 graden dan be gint beneden een alarmsignaal te loeien. Voorlopig houdt deze jeugdige vo gelliefhebber het bij zijn amadines. Rood-geel en zwartkop variëteiten en misschien slaagt hij er in ook nog mu taties in zijn stam aan te brengen. De eerste poging hiertoe is gedaan maar mislukt. De jonge vogels hadden geen levensvatbaarheid. Eens hoopt hij zijn droom te verwezenlijken n.L van zijn grote achtertuin één groot vogelpark te maken. Voor het realiseren van dit droomplan is echter veel geld en tijd nodig. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag In de zaal „de Bron" zijn de prijzen uitge reikt aan de diverse winnaars van de clubkampioenschap pen van de Schic- damse Zwemclub. Tevens werden er films vertoond en een quiz gehouden tussen de' prijswinnaars, waarbij de jongetis de boventoon voerden. De uitslagen van de kampioen schappen waren: Meisjes tot 10 jaar: 1. Leonie Smits. 2. Tineke W asm an. 3. Renee Hogendoorn. idem jongens:,!. Frank Ruscher. 2. Arie Jan Hordijk. 3. Arte Viskll. Meisjes tot 12 jaar: 1. Anita Smits. 2. Marjo Simons. 3. Lilian v.d. Most. Idem jongens: 1, Renee v.d. Kuil. 2. Frank Meur». 3. Rudi Pijper. 'Meisjes tot 14 jaar: 1. Marja Viskll. 2. Marja de Jong, 3. Marianne Douw. Idem jongens: 1. Ruud Beele, 2. Peter Lowes. 3. Frits Smits. Meisjes tot 16 jaar: 1. Marja Vüf- vinkeL 2. Thea van Gooi. 3. Marijke v.d. Mark. Idem jongens: 1. Rudy Kramer Freher. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Een Zi-1 penner dansfeest vanavond in het* Passagetheater! Het is de elfde maal dat de Haagse impresario Da Silva deze fiesta Gitana" naar Nederland brengt- ,flet pakt heel feestelijk utt, met alle kleur, opgewondenheid en laaiende pret die behoren bij Da SU- va's traditie," schreef onze recensent bij de première. De roffelende flamenco-ritmen zul len weer eens door Passage daveren, onder aanvoering van ster-danser Curro Velez, in samenspel met de gra- cieuse Carmen Casarrubios. De zan gers Miguel Maya en El Moro bege leiden de danseressen La Gitanilla en Patro Soto; doch ook gitarist Habi- chuele zal laten horen hoe dit instru ment bespeeld kan worden. In verband met de „Spaanse sfeer", die het theater voor deze avond krijgt aangemeten, zal de Zoal reeds om half acht geopend zijn. Er zijn nog een aantal kaarten verkrijgbaar aan het theater. SCHIEDAM, woensdag. Het eerste dameszestal van de Schiedamse Volleybal Club heeft de kortste wed strijd van het seizoen gespeeld. K.V.C. uit Katwijk kwam op bezoek en dit zwakke team werd In 27 minuten van het veld gespeeld: 30 na de setstan den 15—2,15—1 en 15—4. Hejvn 1 was vrij en daarom wai alle aandacht gericht op het tweede herenteam, dat nog steeds verwikkeld is in de strijd om de bovenste plaats. Tegen Z.V.C. in Rotterdam wonnen de Schiedammers met 31. echter onder protest van Z.V.C., dat het met een scheidsrechterlijke beslissing niet oens was. De lagere teams kwamen minder goed voor de dag. Dames 3 verloor met 30 van Set Up 2, dames 4 ver loor met dezelfde cijfers van Shell en het 5e damesteam kreeg met 31 klop van Set Up 3. Heren 3 tenslotte zorg de nog voor een succesje door Spivo 1 en 3—1 nederlaag toe te brengen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Voor de ouders die overwegen om hun kind voor de aanstaande cursus aan te mel den voor de eerste klas van het Stod, Gymnasium, zal rector dr. L. W. La bordes maandagavond 29 januari ren voorlichtingsavond honden in het nieuwe gebouw aan de Hugo de Grootstraat B, aanvang 20 uur. (Van een on/er verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. De Oe cumenische Raad van Kerken organi seert op donderdag 25 januari een sa menkomst in de Opstandingskerk, aanvang 20 uur, zulks in het kader van de internationale week van gebed voor de eenheid der christenen. In deze samenkomst zullen voor gaan ds. H. J. Groene wegen, hervormd predikant, pastoor dr. E. J. M. Robben O.P, en ds. K. H. Schuring, gerefor meerd predikant. Iedereen is welkom. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. De heer H. IJsselstein, procuratiehouder-kas sier van de Spaarbank Anno 1820 heeft wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de dienst van de spaarbank verlaten. Op zater dagmiddag 27 januari zal van 1618 uur een afscheidsreceptie worden ge houden ten kantore van de de Spaar bank, Lange Nieuwstraat 195. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De jarige matroos R. F. van Zuijlen is gisteren tijdens werkzaamheden aan boord van de „Trinltas" in de Waal haven door een wegglijdende merkel aan zijn kaak gewond geraakt. De jongen werd in bewusteloze toestand naaf het havenziekenhuis vervoerd. m SCHIEDAM. Geboren: Rina L, J. d-v, A. den Hartog en A. M, Koralen; Sylvia d. V. I. Schipper en M. Borst; Hendrika d, v. V, G, Hardeman en J. C. M. Kuup: Erica M. d. V. J. J. Brökttoi* cn C. C. M. van der Maat; Desnetru* D. W. J, z. v J W- Tubbing en A. M, van den Berssclaar; Oscar R. J. z. v. M. Vink en E. P A. M. Geurts; Johanna C, d. v. E. van Leeuwen en K. Taal; Erie z. v. 3. de Vos en J, v. Aa. Overleden: T. van d«r Wulp, 87 jr, wed. J. Stolk; M. Maagdenhutg, 7o Jr. echt. s. N. Gouka: P. A. van Dijk, öl jr: ÏJ. J, M. Jansa, 85 Jr. wed. A Schilperoord; KruU*. 47 jr. De 31-jarige assistent-bedrijfsleider K. J. Nauta uit Rozenburg is gisteren op de prof. Gerbrandyweg door een personenauto aangereden. Met een bo venbeenfractuur ls de man naar het Dijkzlgtziekenhuis gebracht. GISTERMIDDAG werden ten stadhuize twee redders orderschelden. Namens de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, reikte burge meester H. Roelfsema een bronzen medaille uit aan de heren A. van der Pluijm en N. Tulling. Zij hadden in eendrachtige samenwerking op 10 maart 1967 de 6-jarige Edith Verhaal, die In het water van de Spulsluis was gevallen en daarop bewusteloos door haar vader op de kant was ge bracht, door middel van mond-op-mond-beademlng weer tot bewustzijn weten te brengen. Naast de bronzen medaille, ontvingen zij een getuigschrift en een boekje over dè geschiedenis van de voornoemde maatschappij. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Voor do Bottelo N.V. te Schie dam zal volgens plan in maart de eerste paal worden geslagen voor een nieuwe bottelarij (voor Co ca-Cola, Fanla Orange en Spri te), die zal komen te liggen aan de '-Gravelandscweg. Hoewel Bottelo N.V. in het nieuwe pand aanzienlijk meer ruimte krijgt dan in de thans In gebruik zijnde bot telarij aan de Van Deventerstraat 28, zal dc produktic voorlopig niet wor den uitgebreid. De beide beschikbare bottelcolonnes, ongeveer vier jaar oud, zullen namelijk begin volgend Jaar wanneer het pand gereed is, worden overgebracht. De een heeft een capa citeit van 24.000 standaard- cn king size flessen per uur, de andere van 10.000 gezinsflessen per uur. Er is echt ei* rekening gehouden mot een sterke uitbreiding. In de protluk- tleruimte met een oppervlakte van 2.500 m2 kunnen namelijk vier bottel- groepen naast elkaar worden ge plaatst. Voor cie produktic, de opslag en het verkoop en dis tri bit tie-appa raat komt In totaal 8.500 m2 beschik baar in een grote ruimte met slechts één rij draagkolommcn. Bovendien is een terj-eln van 31.000 m2 van de ge meente in erfpacht ontvangen, waar van maar 15,000 m2 wordt bebouwd, zodat ook daar uitbreidingsmogelijk heden liggen. De nieuwbouw wordt uitgevoerd in een eigen ontwerp van Bottelo N.V. door de N.V. Latumebo In Alblasser- dam en Van Hoorn Aannemingsmij N.V. te Capolle a.d. IJssel. Verwacht wordt dat nog vóór het zomerseizoen volgend jaar het bedrijf in werking la. Bottelo N.V,, een van de tien botte laars van Coca-cola in Nederland, be hoort nu reeds tot de grootste bottela rijen in Europa. De N.V. werd In 1949 opgericht door de heer B. J. Rijks, die met ingang van 1 januari 1968 zijn functie als di recteur neerlegde, maar als commissa ris aan de vennootschap verbonden blijft. HU U adj. directeur geworden van C. Jamin N.V. Zijn opvolger Is de heer J. A. P. C. Rijks. Na de start in een nood-behuizing aan de Frascatistraat in Rotterdam, werd in 1951 het huidige pand aan de Van Deventerstraat betrokken. Oud burgemeester mr. J, W. Peek heeft de officiële opening verricht. Door de voortdurende expansie van het bedrijf werd het ruimtegebrek steeds groter, zodat tot nieuwbouw werd besloten, Van de twee distributie-depots zal die In Rotterdam-Zuid zeker cn die in Scheveningen waarschijnlijk worden opgeheven en In hel nieuwe Schic- damse bedrijf opgenomen. Bij Bottelo N.V. werken momenteel 260 personen: het wagenpark bestaat uit 120 auto's, waarmee de zestig „verkooproutes" In het district (het grootste deel van Zuid-Holland) wordt voorzien. Een „open" maquette van de nieuwe bottelarij die voor Bottelo N.V. dit jaar in Schiedam ge bouwd zal worden in het in dustrieterrein. Rechts de ingang met twee etages kantoren over de gehele breedte, daarachter ruimte voor opslag enz, en ten slotte de grote ruimte voor de produktie, opslag, distributie en ook wagenpark. ADVERTENTIE) zieyqflrpagina 11 ijl<raad voor IJssvimonde: (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De wijk raad voor IJsselmonde meent dat do voorkeur moet worden gegeven aan wijkraden boven wUkopbouworgancn. De raad meent, dat samenstelling op grond van politieke verhoudingen een steviger band met de wijkbevolking schept. Dit kwam naar voren tijdens dc gisteravond gehouden bespreking van de wethouderlijke nota met be trekking tot de wljkaangelegonhedcn, Bij de behandeling van de nota „commissie wljkgeboifwen" schaarde de raad zich achter het voorstel voor wijkgebouwen in Zuid wijk, IJssel monde en Ommoord van een ontwerp uit te gaan. Dit zou moeten bestaan uit een hoofdgebouw, dat in alle drie gevallen eender zal moeten zijn en bijruimten waarvan het ontwerp per wijk kan variëren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De 35- jarige reserve-bokkenschipper S. M. van Drimmelcn uit de Schecphelltng- sirant is gisteren aan boord van een ponton aan de Prins Hendrikkade uit gegleden cn ruim twee meter lager op een H-balk gevallen. De man Is met rugklachten opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De 4-ja- tjge Robert Jette is gisteren in de Ag- nioses treat door een personenauto aangereden. Met een gebroken been en een wond aan zijn lip werd hij naar het St. Francteeusgaathuis ge bracht. De jongen was plotseling tus sen geparkeerdstaande auto's door de rijbaan overgestoken. VLAARDINGEN De Vlaar- dingse middenstand heeft wel een druk, maar tevens een gun stig jaar achter de rug. Er wer den diverse besloten en openbare vergaderingen gehouden waar verscheidene problemen aan do orde kwamen en waar nieuwe plannen werden besproken. Voor al de halve dagsluiting vormde onderwerp van besprekingen. Dit bleek uit het Jaaroverzicht 1967 van de voorzitter van de Vlaardlngse mUlilriistundscentrale, de heer J. Llgt- hurt, tijdens de dinsdagavond gehou den buitengewone ledenvergadering van dc V.M.C., jfchouden In dc Serre, Het instellen vim een koopavond wordt nog steeds niet verantwoord geacht. De meeste winkeliers staan daar afwijzend tegenover, maar wel wordt verwacht, dat men wel een koopavond zal instellen als dit in Rot terdam wel het geval gaat worden. Het is vanzelfsprekend dat de Y.M.C. de ontwikkelingen goed zal volgen en als het moet, voelt men wel iets voor het instellen van een koopavond per maand, waarbij wordt gedacht aan de laatste vrijdag («net het oog op de maandsalarissen van iedere maand. Uit het jaaroverzicht kwam ook noar voren, dat de koopkracht in Vlaardingen in omvang belangrijk ls toegenomen sinds de ingebruikneming van de Benelux tunnel en de openstel ling van Rijksweg 20. Ontwikkeling Het twintig jarig bestaan van hot middenstands aktlefonds werd in dc vergadering herdacht en daarbij kwam naar voren, dat dit fonds in 1947 werd opgericht om het kopen van Vlaardingse ingezetenen In Rot terdam tegen te gaan. Inmiddels is Rotterdam naar Vlaardingen gekomen en wel vanwege de vestiging van gro te bedrijven in het centrum van de stad. Momenteel is de situatie zo. dat in Schiedam zowel bij de winkeliers als bij het gemeentebestuur, onrust heerst over de ontwikkeling zoals die in Vlaardingen plaats heeft. Rotterdam heeft Schiedam namelijk overgeslagen en men is ongerust om dat het Sehiedamse publiek nu nog meer naar Vlaardingen zal gaan trek ken. De besprekingen omtrent de win kelbouw in Holy noord zijn nog niet helemaal rond. Wel wordt verwacht dut men deze week nog tot een volle dig nccoord komt. Er is geen enkel symptoom aanwezig waarom dit niet door zal gaan. Schiedam behoeft zich echter geen zorgen te maken, dat men te dicht bij een Schiedams winkelcen trum (Groenoord of Kethel) zal komen. In de woonwijk Nieuwland te Schiedam is een Gegadigden voor ambachtelijke- of service-be drijf worden uitgenodigd binnen 10 dagen schrif telijk te reflecteren bij de directeur van de ge meentelijke woningdienst, Lange Haven 145 le Schiedam. Bij het stedelijk museum te Schiedam kan op korte termijn worden geplaatst een voor 20 uur per week. Salaris voor 23- jarigen en ouderen bruto 278,29 por maand. Aanmelden tussen 9 en 12 uur bij de directeur van het stedelijk museum, Hoogstraat 112, Schie dam, telefoon 269491, bij de gemeentepolitie Schiedam kan worden geplaatst een Het bezit van oen mulo- diploma strekt tot aanbeveling. Salaris afhankelijk van leeftijd en opleiding. Sollicitaties, gericht aan de burgemeester van Schiedam, worden ingewacht bij de commissaris van politie, Lange Nieuwstraat 55, Schiedam. Personeel aangeboden Actieve VERTEG3WOORDI- GEft gevraagd. lal. tal. 010— 3655]0. Foto, film en projectie ,;:c y.;j. •- STO 5 #1 wbltd rit u dus j t uw admtontf*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2