Berging 'Hornland' vordert Griep? Chefarine „4" doet wonderen! De schoonheid van oude dingen ROTTERDAMS V erkleedavondje Postkoets ROTTERDAM RIJNMOND NOG NIET BEKEND WAAR SCHIP IN DOK GAAT Dertig schepen moesten wachten R. Laan op 1 maart burgemeester van Zaandam Beeldende ...kunst-in Zeldzaam Ti Brons en klei Marijke Rotterdam bestelt transformatoren Medewerking aan uitbreiding van Maasvlakte in zuidelijke richting Jeugdkampen Longdrinks Wijkraad Kralingen verzoekt b. en w. route tram naar Alexandernolder te wijzigen SPORTGALA IN DE ENK i pag. 4 donderdag 25 jamiart 1068 De beschadigingen aan de 'Hornland' vallen tegen ROTTERDAM, HOEK VAN HOL LAND. (Jumirrtlug, f)««r lirl Mtoriu- W8»r Ib v»n flftlr.rmldüa? T-ie uur tol vanmorgen half acht de loodudienM geheel gpntaok ifweeal. Own' hot niot ttifi-r niiviirtn van tic loodsboten koudon /.o'n der lig swhepm de Itoitei'damae havens niet bereiken en 'rnotMlcii grotendoeIs bulLcnaania blijven. ZAANDAM, woensdag Mei in gang van 1 maait naristaande is tot burgemeester van Zaandam benoemd dc hoer it. Laau (53), te Rotterdam, De heer Laau Ik lid van de Tweede Kanier (pvdn) en van het Europese Pa riemen t, (ADVERTENTIE) Ds lading wordt vsriamold <Vun ecu onzer verslaggever») ROTTERDAM, douderdag. Langzaam maar zeker vordert de berging van het WestduiUe vrachtschip „Hornland", dut 5n de avond van 27 oktober vorig jnar bij een aanvaring op de Nieuwe Maas tus sen VUlardingen en Maassluis was gezonken. Vier middelen In één tablet - waaronder het betrouw bar* maagmiddel Chefaro)fiefpco mei en... doen wonderent De vier middelen, verenigd in Chéfarine „4" - elk afzonderlijk al beroemd - wer ken tezamen nóg beter en helpen vaak ook dan wanneer andere middelen falen. De combinatie is ideaal om pijn of griep snel en doeltreffend te bestrijden. rpOT do jaarlijkse, vaste exposanten van de TCV-TA' Rotterdamse Kunstkring aan de Witte de Withstraal behoort de Eindhovense antiquair J, van Dirven. Van zijn wintertentoonstelling weet hij altijd een aantrekkelijk evenement te maken, waarvan het niveau wordt bepaald door inzicht en goede smaak. Ook ditmaal biedt zijn antiekbeurs in het klein weer tal van goede stukken als religieuze beelden, ikonen, tin, glas, aardewerk, meubels en wapens, bij elkaar een collectie, die gevarieerd genoeg is om het hart van kleine en grote verzamelaars sneller te doen kloppen. Hel is zeker riet zu. dat de coilsctie van ds heer D.rv:n allee.* maar perspectieven biedt voor mensen met een sievkge bankrekening, Natuurlijk, er zijn kapitale stukken bij en zo'n gepolychromeerde St. Michael utt de l$e eeuw of een Franse koorbank uit dezelfde periode tijn geen diogen die men voor een h&bbf,krats koopt. Evenmin een bronzen crucifix uit de I3e eeuw, vermoedelijk Z-uki-Frans, een kostelijk bez l en van een vormgeving, zo modern expressionis tisch. dat ze van or.ize eigen tijd zou kunnen zijn. Evenals op zijn etend van de Delftse antiekbeurs heeft deze antiquair een wandrek geplaatst met voor werpen tegen populaire prijzen. Daar vindt men tegel tjes. linnen kannen en schalen, glas en zelfs ikonen, die uitstek end zijn geconserveerd. Het U In- dit verband opmerkelijk dat de vraag van het publiek zich vooral richt op tfci. ikonen en vroeg brons, in hel algemeen dus handzame voorwerpen, die geschikt zijn om zon der a! te veel ruimte in te nemen aan een interieur alans te verlenen. StfftMfi iVERlGBNS, zeldzame stukken ontbreken ndet, zoals een Perziech comfoar uit de 14e eeuw en ec-n Zaandsmse klök uit dc 17e eeuw. Zeldzaam is ook een klein, koperen busje van de Herren«runders uit Bobernen, die 2*1 f koper wonnen uit erts. De inscriptie luidt: Eisen war ich, Kupfer bin ich. uiid Gold alert mich. Heel moed vond ik een Spaanse secretaire, waarvan de kaatjes met inlegwerk zijn versierd, en enkele stroken kazuifels van typisch Gotisch naald-werk. Er is voorts een bescheiden col lectie archeologie te zien. waaronder mini-beeldjes uit Ch:na en Egypte. Voor de kaarten, verzamel aars ten slotte Nederlandse atlassen uit de 18e eeuw, in het Fran«i gedrukt, elke attas met wel honderd kostelijke gravures naar vreemde landen en volken. He! feit dat de exposant elk jaar dc moeite neemt zijn verzameling in Rotterdam te tonen, wijst er toch wel op dat zich In deze harde en nuchtere stad een kri' van mensen bevindt, die de schoonheid van oude iltmren vvjiardeort on or geld voor over heeft. Tot whi-uari n.s. kunnen ze weer in de Kunstkride Gravure uit een Nederlandse 18e-eeuwse atias het verhalende element, daarvoor is nu esn imaginaire wereld in dc plaats getreden, die dichterlijke kwali- tr-itro heeft rn waar'n gefantaseerde vormen in goed sluitende composities zijn samengevoegd. Bolvormige liehani'.'ii. heel flin met structuren opgevuld, gesteen ten. be-'.los e d. vinden hun ordening Li het vlak, Somuvri? gewassen teken'nger. zijn vaak moeilijk van e's^n te onderscheiden. Het is mooi. persoonlijk werk van e-n kunste '«.res. wie hei tekenen in het bloed zit. recht. 1 AlUJKE VAN EPEN, van wie ik tot nu toe alleen T' krachtige houteneden kende, is zich nu gaan tue- h agon op tekeningen en etsen In een non-figuratief g urvi run 'crhiL! is al radicaal, maar toch vol ledig acceptabel, zoals blijkt uit haar expositie in Galerie Maas aan de Oudedijk. Werd haar vroegere werk volkomen beheerst door JAN VAN DIJK toont in dezelfde ruimte bronzen plastieken, die iets stugs er, rudimentairs hebben. Hij bepaalt zich voornamelijk tot de wezenlijke hoofd vorm en een tent. een vrucht of een satelliet blijven dan ook duidelijk ^erkenbaar. Het kenmerkende is dat hü van deze onderwerpen ecu dwingende eenheid probeert ie maken. Van de Dordtse keramist Klaaskerk Blonk 's ge- varieerd werk te zien 'n kuns'zaal Zuki aan hei Zuid- ploin. Zijn potjes en vaasjes zijn qua vonn en glazuur nogal conventioneel. Aantrekkelijker vond Ik de wand borden en de wanddecoraties met de aam zwammen en gewassen herinnerende structuren, spaarzaam met kleur geglazuurd. Heel grappig, hoewei wat lomp, zijp de Neus voelers van gebakken klei. caricaturale we- ze-Mes met enorme voeten. Nee, een estheet is Blonk nie'. L. W. SCHMIDT DEN HAAO, dondfrd», (ANP) Het Rotterdamse energiebedrijf heeft een order ter waarde van een halfj miljoen pond sterling geplaatst bij As-1 soclated Electrical Industries Ltd te Manchester voor twee generator- transformaloren. De transformatoren zullen in de centrale Waalhaven, bij Rotterdam, worden geïnstalleerd, waarvoor AE1 al een gasturbinegenera.or levert, j Zij 2ullen belde worden gekoppeld1 aan een s toomt urbinegerte rat or van 320 megawatt, waarvan de turbine, volgens een ontwerp van AEI, In Ne derland wordt gebouwd. De „Hornland" werd in de flank aangevaren door het Fran se vrachtschip President Pierre Angot. Vijf drijvende bokken van hel Hunbume bergtngsbedrU' IRrlch Harms «ijn er tn de afgelopen dagen tn geslaagd het schip In de stroppen uit het waltr te tillen en langsaam te verplaat«en In de richiinr van de noordelijke oever. Nu hel schip w«t verder uit het wa ter Is gekomen, zijn dc beschadigingen door de uanvarlng duidelijker zicht baar geworden, De Hornland heeft in de flank een gat van ruim veertig me ter lang en zeker twee meter hoog. Onder dc waterspiegel zit nog een scheur, die iets kleiner is. Bovendien heeft het schip nog een derde «anvaringsgut, dat is ontstaan, toen enige tijd geleden het vracht schip Urahnllm bil de lewuterlnttng van de werf bij Verolme tegen het voorschip van dc Hornland stootte. De schroef van de UfshaHm sloeg daarbij een gut van vier bij twee meter in de huid van het schip. Bij deze uanvarlng werd de schroef van de UrshaUm zo danig beschadigd, dat ecu nieuwe aangebracht moest worden. Gebleken in nu ook, dut d« bescha diging, die hel schip de Hornland heeft toegebracht veel ernstiger Is, don destijds door Verolme werd mee gedeeld (,.e®u klein deukje"), Het U overigens nog niet bekend welke scheepswerf do HomUiud in dok zal nemen. Er zün verschillende werven, die het vrachtschip zouden willen re pareren. Hoewel de rintun Verolme meerdere malen lfi gevallen. Is daar vooralsnog gccri uitsluitsel over te ge ven, pas wanneer het bergingswerk zal stiJn voltooid guat men over dc rc- piratie proton. Ver olmos perschef Gert van der Hoest vertelde vanmorgen, dat de werf wol belangstelling heeft: „Na tuurlijk. maar er zijn meer werven die het schip willen horstellen. Voorlopig wachten we het verloop van de bor ging af. maar daarna zullen wc zeker oen gooi doen naar de opdracht". Ihiftftijlis hpstmtr tul viseert Hij n mond rutul tmrluiiits „nath'ltui <Van ren ortser veralaggevers) llOTTLHDAM. tlouderdss- Hel dagelijks bestuur van Rijnmond heeft; dc RUnrooudraad geadviseerd mede werking Ie verlenen aan uitbreiding va» de Maasvlakte In suldelRke rich ting. ondnnks het feit ..dat er vele problemen *h nadelen aan verbonden »U"". Dut zegt hel dugeluks bt^Uiu.' m een begeleidend schrijven bil het rap port zechavcitynt wikkeling Zuid-West Nederlund, dut vandaag aait de leden van de Hijntuiiudvuud is toegestuurd. ,,WJj achten tie uitbreiding ook ditarom verantwoord, omdat een goe de inrichting vnn dit eu duxraaii gren zende gebietleu wel degel uk u>t dc rctlo mogelijkheden behoort. Er z«i veel autiducht moeten worden besteed non de invloed daarvan op het na tuurlijke milieu en op de recreatiemo gelijkheden." VWic oen* flink gok wil doen (en wtc wil dut niet) krüut de rnud up -zaterdag 27 ju- nuiiri de schreden to rich ton naar de Guffeldwursstraat nr. 5, waar het Rotterdamse jeugd- en jonge rencentrum „Ruimte" in samen werking met hot museum van land- ctt volkenkuudc een „oos terse avond" houdt. Iedereen wordt In de gelegenheid gesteld zich kn Oosterse kleding te ste ken, Deskundigen (dat zullen wel oriëntalisten zijn) zullen erbij assiste ren. hetgeen erg aanlokkelijk klinkt voor die deskundigen althans. De deelnemers moeten zich nan de volgende richtlijnen houdenVrouwen moeten meebrengen een l«p stof van ongeveer vijf meter lengte. Deze stof mag niet tc bont zijn- Effen en kleine ruit stoffen zijn hiervoor geschikt. Om alle misverstanden omtrent deze verkleed part ij ui nar onmiddellijk dc kop in te dnikkeu vermeldt het programma nadrukkelijk, dat de ba- sisklcding vim de dames dient te be staan uit een truitje of blouse met korte mouwen. Doze basis lijkt imj wat smal. maai goed wat weel je van de oosterse ge woonten ten slotte. Bij de heren is ge lukkig ook alles in orde. want zij die nen een strakke donkerkleurige pan- iHlnrt nnn te hebben en verder in het bezit te zijn van een lap stof van 3.5 muter lengte, die uls tuniek moet die- Verder moet iedereen trommeltjes, tamboerijnen, schel let Job en blokflui ten meebrengen. Het verdient ook aanbeveling nan de armen of benen rinketdckmkcldingctj es-kat lebel lo tjes te bevestigen. Ook moeten wie rook en kaarsen worden meegebracht. Het feest begint om 20.00 uur en bestaat behalve tilt een dolle ver kleedpartij utt dans, muziek, films, dia's en het nuttigen van gerechten uit India zoals Assem en Tamarinde- dranken, rempejekoeken. ten-leng en ton-ton. Verder zal er veel gemedi teerd worden. Dit alles kost slechts 1.50. Oh ]a. Wtm tie Bte komt opnamen maken voor het radioprogramma „Uitlaat". IjOK kan de Rotterdamse school jeugd een pleiterige vakantie bui ten Rotterdam worden gegeven? Deie vraag ate It de Rotterdamsche bond voor Ik-hamelUke opvoeding en *U geeft levens hel antwoord. De bond organiseert namelijk voor dc 44ste keer in Rijen (Brabant) een meisjeskamp van 1 juli tol en met 13 Juli en een jongenskamp van 15 juli sot en met 27 juli. Deze deruewlaagsc kampen zijn toegankelijk voor kinde ren van 0 tot en met 14 jaar. De kosten bedragen 73 gulden per kind, voor het volgende kind uit het zelfde gezin 65 gulden, voor de vol gende kindoren 53 gulden. Hierbij is alles inbegrepen, ook de reiskosten en het onbeperkt gebruik van het na tuurbad Surea Tn de buurt van het kamp. Het kampgeld kan na inschrij ving drie gulden, in kleine porties van minimaal twee gulden, worden ge spaard. Voor leerlingen van r.-k. en prot.christ. scholen wordtn desge wenst afzonderlijke groepen gevormd, Kerkbezoek is mogelijk. Folders orcr t/ere kampen icorden op «uur raap toegestuurd door het lutudsbureau en» de Rotterriamschc hond roor lielmmeioke opvoeding. Grdceucltjhuxil SJH>, Rotterdam, tel, 251932. Bij peen gehoor 2477S3. Spreekuren: true»»dug en erijdug mm f 4.00 rot 18.00 uur. Rotterdammers hebben de naam van de Maasstad op long- drinkgebied over de gemeentegrenzen hoog gehouden. Dat deden ze tijdens een nationaal kmgdrinkconcours dat maandag in Arnhem l» gehouden. Tachtig leden van de Nederlandse Bartenders Club deden er aan mee. De heer J. A. J. Kokkeu van hei Sky way Motel Rotterdam legde met zijn „Gulden Skyway" beslag op de tweede plaats en de heer l. de Broeder van hc! Casino de Paris werd derde met zUn „Kentucky Rose", Winnaar werd een Hagenaar: de heer Gerard Laaiwn van d» Savoy Club. DE RET werkt hard aan de tram baan voor de lijnen 2 en 12. Deze week reed de tram al op eigen kracht naar IJsselmonde. Op d«2e foto duikt de tram de spoor lijn Rotterdam-Dordrecht door. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De wijkraad Kralingen heeft per brief aan het college van B. en W. verzocht een wijziging aan te brengen In de route die de Iram naar de Alexander- polder s'raks neemt. De wijkraad acht het beier deze tram te leiden vla de 's Gravenweg naar de Kralingse toom en niet langs de Laan van Nooitge- dacht, Ringvaar weg. Boszoom. Als voordeel van de nieuwe route ziet de raad de lagere aanlegkosien en een groler vervoersaanbod. Bovendien acht dc wijkraad het beter de moge lijkheid 'e overegen om de tram over de Kralingse Dreef te 1 ei dun naar de Hontngerdijk. Bij de wijkraad zijn klachten binnengekomen over het in de avond en nacht parkeren van gro'.e vrachtwagens en bussen in Kralingen, Men vraagt het college of misschien door uitbreiding van dc politieveror dening dit parkeren kan worden te gengegaan 'pVEE Op 3 eu 9 maart u'ordt in 'iet yrool- Imncietageboitw de zevende nationale jCuurtpoztceytfltentoonstelUno gehou den, ioa<trb(j allermitwt gedacht moet worden aan een «oor| »peelgo«dpoaue- aels. Het gaat om echte poetzegeU. Het u'ordt eert /iïatelistische jeugdma- ni/estutie u*aar iedereen melfcom zal rtin. De postzegel jeugd vereniging „De postkoets" te Mijnsherenknd heeft kam gezien een echte poetkoeta bii deze mantfeslatie te betrekken. Dit dank zij de medewerking van Van Genei en Loot te Utrecht. De po»tko«U ïal op 7 maart rijden van Utrecht naar Rotterdam. En wat is een postkoets zonder pootl Er zullen speciaal voor deze gelegen heid ontworpen en In drie Kleuren uitgevoerde enveloppen komen, die een kwartje per stuk koeten. Deze en veloppen kunnen met de postkoets worden verzonden. Wie daar zin in heeft moe: he: vol gende doen. Een enveloppe beplakken met f 0.12, f0,15 of ƒ0 20. Buitenland 0,45 en adresseren. Deze enveloppe inoci opnieuw in een gefrankeerde en veloppe worden gedaan en daarop «et u het volgende adres: de heer F. Go- vaert, Rubenslaan 75 In Utrecht. De organisatoren zorgen ervoor, dat de ontvangen enveloppen per postkoets worden verzonden en zullen worden I voorzien van het speciale poststempel i ter gelegenheid van de tentoonstelling, j (Van ome aportredactie) ROTTERDAM, donderdag In de sporthal de Enk die maan dagavond door de weihouder voor sport en re creatie, de heer R. Lange rak wordt geopend, wordt dinsdagavond een sportgala gehouden waarop demon- r ra les worden gegevrn In de volgen de 'akken van sport: boksen, gewicht heffen, haltersport. judo, karate, schermen en worstelen. De demonstraties worden gegeven door de Rotterdamse politiesportver- eniging Hermandad, de krachtsport- vereniging Olympia. de judovereni gingen Fu-do-shin en Lombard ij en, de Kon. Ned. krachtsportbond, do schermzaal Vandervoordt en de kara- teleraar L. Hollanden, De demonstraties beginnen om half acht. Enveloppon kunnen worden beate ld bU de AMRO-bank (kantoor groot- handelsgebouw) door overschrijving van ƒ045 per enveloppe en /OJtO venendkoateu. By meer dan tien en veloppen worden di venendkoeten ROTTERDAM, donderdag. Het passagiers vervoer vim de luchthaven Rotterdam vertoonde over 1B67 een styging van 8,1 procent vergeleken met het voorgaande Jaar; ln MM maak'en 340.989 passagiers gebruik van de luchthaven, in 1987 waren dit er 388498. Het goederenvervoer daarentegen liep 11.3 procent terug, van T.442.Ö6Ö kg tot 6.604.655 kg. Ook werden min der auto's vervoerd, 5.187 in 1956: 5.019 in 1967, een teruggang van 3,2 Procent.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1