Hier is de oplossing PAROOLBEKER STRUIKELBLOK VOOR VELEN Zeven prijzen, Zeven wensen VOOR ALLES: NOG MEER SCHEPEN! ROTTERDAMS DAGBOEK Geus Adrf Troost: Redt Brielse poort Zij widen hol no£ allom^I! OUDEJAARSPRIJSVRAAG: 35 MOEILIJKE VRAGEN COUZY ACTIES TEGEN KOOPAVOND wat u doet met ons geid is üw zaak ROTTERDAM RIJNMOND hol ml allerruw! woel u lipt nog allemaal Wist u dit allemaal? JiiLileumeoncert van Zan^lust VEILIGE VERWARMINGSDEKENS Kunstenaars exposeren ï.v.m. in gebruik nemen van metro Bellen met Koos Metro blijkt de Rotterdammer enorm aan te spreken GEZINS KM krediet \jjl£ Wffi II Pr ondcjaareprijsvranp vat» 1I<1 Rotter.Duim li j'mool ondrr lirl motto „ViWt u liet nog dllrmau)?" i* ren n\nvo'l- diffrnrl «nrrr- geworden. '/.eker wat Betreft liet aantal deel nemer*, liomlcrilcii mi honderden mges itld» O" mulo ten /ijn in il«' afgelopen weken bij on/r Laiiloirit Ix/mpl. kw.ilitii- tiff wan liet «neer# minder groot4 want van al die d<-« (nemer war mi er -leeht* TI die het juiatr antwoonf o|i alle t ragen wintrn te geven. Dat botakand# overigens dit dr Jurv nog «ItljH uit lil alagimrtri» de MV'in origineelste rnoest kleien. Men vindt ha«r keuze op dew pagina, niet de bekroonde wen •en De wmnüLit, tuLLen van om# persoonlijk bertrh» ontvangen Zij krijgen de gewonnen Ledragen per [xi'.twiv.e! ikn|<ijTp^fii!ird llieronilrr in bekoopt» vorm de «p- lo«*ini van ome Oiid#J»Hnprl)»vr»aK „Weet u het nog allemaal''" *14? dh vat* mmrtrn noan wannen <t« toner In m»n v«»u wi/uen 1 P»Www<1 la dm nl*uw* nuiii 4 ttop vin KLav*ran kraai aan «xm I Danny Kaye tref m Da r*wton »f> Pa h'Van Mn At Walavw«f |ut HIJnpo« 1 Da hfjthfUlar ha*t IK taljarel S, O* aiMli-MlweretMa I* 111 »n#tor J|. falltnoordAJ*x aard I—l» .11 D* tljaro «ai *rto<lri> mat vrrrfltton IX. Hel car flirt rnnd rte nertaiu.an w»« tn lal DlaruiiHHnbitli In IHM hl**k dit Kruat torh n«| niet yahaat wai tom»#»- ard 11. Doru* harerpanda d* Cooialn|«! 14, p* HNUHtida «rteunksr haatta ,Jm> tob Vartlm* i dtoral Hrttar i i lu/enden ii <>f ii r]« eplOMini hebben vi-»|4ii apvtm*! v|.n»f 2 over alt nnnr vf«n '1e l'.iT'X I-tmker heef' I, „i'i I. irl-ela fl Hl*.' 1 Uk. f. Ook ft* vraag ov* i <it dn'worpen tmviii ten noorden vnn <i< Waterweg hi-» ft \<l«n kinneliik /wimr op il» maug gelegen Twh het ft al meerma len In de krant geataan (1st deze he ven Hijnpoort zul worden gedoopt Wil iel >t>en uil* in/ei it! mgen gecon troleerd op hat aunts) fouten Negen- Hen procent bevatle één fout. ook ne gentien procent twee fouten en der tien piocem drie fouta Daarna volg den nog reekeen formulieren met im r MigiMlngen Twee Inrenrtera hp^niU*<i 'U- kimrri rni-t vijftia-n fouUn Wellicht hebhen dk- het formulier aangekruist zoal» een toioformuiler op oed geluk Uit de 51 foul low inzendingen koos de jury onderstaande prija- vinnaar* Hoofdprijs 250,mevr T J Kleijwegt-De Groot, Van Vloo« wij kat runt ka, Rotterdam Haar wens Geen „vuiltje" tan ile lucht' Tweede prtl» 125,mevr. W. P de Zeeuw-Stleholt, Agnie- .oatram 41a, Rotterdam Haar wena Dat het Rotterdam 2*1 ge lukken iet* meer van Den Haag te plukken. Derde prU» 75,L J Heinabroek, Van Oldenbamevelt- traat 23, Schiedam Zijn wens; Voor Rotterdam een goed voet balseizoen Sparta de beker en Feljenoord kampioen! Vierde prU» 50,R. Heyne, Smaliandatraat 48, Rotterdam- l'ernls Zijn wen» Veel heil en zegen op de Ingeilagen (metroj- W'i'gCfl Troottprij» (/25,—C d»- Vries, Hontenusestraat 27, Rotter dam Zijn wena Trol» al dat ergerlijke besnoeien wens ik dat Rotterdam blijven groeien' Trweitprih U Werkman, Alb Thijm^raat 4<)a, Si'hie- ft.ui, Zijn •aiti. It i on/1 wefis een gelukkige .stad vi«n Ufler me ril Trooaiprij* 25«- J. F Aubert ar., Van Galen.straat 14a, Rott» r 'Lui. Znn Vi i'ni Mfi-r lieve verpleegsters als 't kan, tot Lelt an iHe /U'ki II ld Rntteidam V.in uii/i kiniciUctu-) Hnrintn-XM 11 tl» t H».t- ii-1'l.iiii-* 'Unu k'Mif /„rtgliist 1'i^l.iHl twintig jii.it '1 er pel» gi nh» t'1 sari dit ji.iliili-iiiu 4ï*. Tt h.i k"»<r 24 fchiuriri c»-n Jnhllcumvonccrt in de Okctin Mi(!»-w»rkfn het poll'li mim- ncnkoftr Hriiiiandu, het FEET mannen- k'Mir, 'U M.lisli n AfiUniifMc Tli'mi'.s- M-n, sopraan, Inge sopiaim Kl« KI'KM, alt. Kard M.n lenn. trnm en C5» rt tJingi'rcr bas Het Ro'ter- d«mt opera- en svmphonl«',irkcst be- ^eletdl Algehe!»» leiding" Plet Smivk (AUVEUTKNTlEi Y^'AT zou een Amaterdammer zeggen als hij onbeperkte vol macht kreeg om zijn stad voor het nieuwe Jaar leta toe te wenaen' En een Hagenaar? En een Utrech tenaar? Zouden ze komen mei werkgelegenheid, met gezellig heid, met recreatieruimte of sport velden? We zouden het ons kun nen voorstellen, maar we weten het niet W« wat## w«t waarop <U go#4r won### va# 4a 4aorMei-fto4t#rdam- mar OMfhamtfl: m4ér acbapen ia de haven! Ala nummer twe* op ad» laaglH«U« prUkt oen wan* voor uit brewing van hat metronet on to de derde piaate komt méér (ftoaaeléit) medewerking oit Den Haag voor alJr Rotterdamse plannen. Wc d.mken 'live uet»nschap u»»n de veltj Icrnhrden goede wenaen vof^r HotTcrdem. die de inzendi*ra van on?e oude laaraprii a vtaag in niaKtmaul t-Aaalf vuurden foi inu|c«T«1t>n Ornrl«it bij een vluchtig bekijken al opvitl hoe vaak hnvon. metrn en gemeente ft nan- ii«m in hel geheel voorkvLamen. heb ben w* eik- wenaen netje# In groapen iiigcd» i-Itl [v mtsl.ig is (vinden vlij) onthullend vtx;r de iuttel 1 mg van de Rott< rtiammer tegenover zijn atad. N'amurliik rijn er wensen op het g» bied \,in K' T'-.itic, leefbaarheid, inhuur lm htverontiviniginf on ver- wiinie <.,nderv.erpen, maai s<- halen In .iant.il eenvoudig niet bij de stapels v i-rlan^eii-. r.rtdt nuy meer schei»eïi. initj ut.j'e-t- haven-. Ken a ei is ali Mier diepgang" U nog vair TWecerlei uitleg vatbaar, ui.tar Vciak is het ronrler omwegen ge zegd .12 non Hchi'pon", „33,000 ach«- |*n", .35 0UÜ sUicpin", „40.000 #ch«- jaTi Vooi.il dat laatste aatUid Metro ys .1*11 dl* un'ti O. Hij blijkt de p^d- tei d.iniiiu'is enorm aan te spra ken. Veie tientallen in/endera van de CtVEN UtHAAQUIKE WARMTE VOOR EEN QEZ0NDE NACHTRUST - li MiDDFLLANDSm ?2 AERT V NESSTRAAT 38 TIL 236327-118814 li. Bef Polman w*rd d* nolkwi*!* ttto) (Mtlnonisn w*#*ni rtnpln* 11 De Oljiieecht *w AamaleJ w*rd on tijdig boUndlpd. 10. BIJ A4 t»r»ndwe*r v«n Spljkan *Ol»Vond Mn ronflk-t II- Dr, L de Jong wsrd bonMtnd tot' hoogWraer eai» dt Nf H a Do l»vur» lit «to Aboy lui fiMUo Leo- j B. broil en tlotiuMWi wordrn foscherst M O* RIT luehI* ovn wo*k«boima- J1 po jMi'otnHi «AhlUlsrO- v>M Yojfl Ku m Tli* J*«.nn.f ut M.««b Irnh ".eer «Ui Moeou iH»»»wWor» 9 Po HmmIu*«ent goopw«d M D# foto«r«(or*ndo haar »a» m*o*t*r ThomofMii I It. Di dam» In rt# h«Mt» *m Cnt«# Kal- Ibig. (Va# vota k#a*tr*4actl* KOTTKRDAM. vrijdag. O» vrü dag I fibruri Ml to »arba#4 Mat i togihntlkoame va# da mMr» een I ■MÜIi winie# geepend in da kunti tul „luid" dia la MMitgaatelii tiit w#rki# *a# ld van **j»itra. J. j ImI RMka IJldn. Rank 4* W Cturtoi Maarten Kamper H. v. g tod IJi Omdat dn»»# tentotwiaiallingarulntte' nt 9 febriarl tn hu veel gunatlger poetUe komt ti wrkerrn, ral hei ge bouwtje fwHrteliJk warden verlicht tlj- daad ai teiKoorwtelliug die duurt tot met tvnd*g X nmirt Vrljttog 10 fihruirt la de atol ivmk vin 1 tot uur geopend voü( een piiktu>eh onmojjelij' e opgdvi. Toch t Europe ctoof hit vat- In 1 b/2 itonuen <jt< Luuzen veroverden «n bvhiilden gtj du stud m mm bizet I bfenden van de »t«idpoo't. Geus Adn Troost gaat probdrtn de poort te rgttaufprpn. G ROTE wen* van Adri Trooat uit Den Brie): ijjn stad een nieuwe poort geven, dat wil zeg gen de stadspoort laten restau reren. De geschietlenis van de Briel.se stadspoort |KaaijxK»rt) is een heel treurige geschiedenis Si neb jaar en dag verkeert dit hls*o- nach monument m verregaande st.iut van verval Bovenop de poort hoeft de gemeente het mo nument met prikkeldraad afge zet Beneden wordt de bouwval gestut en er ia een houten pla fond aangebracht tegen vallende stenen Kortom* de Brielse stad spoort staat op instorten B. #a w. hibtwB de re# brief aa de amlerc iratuurd naar Iku 11**1: .Help un». da tudtpwri itrpul'. Da# llaes •üinrt ilrrdi nettr brieven terug: -D*t to dan er* jammer, maar we hebben uu zeen geld'. A'tri T i\x>»t mi ilc Gvuicuatiiai hitffi cc a plan Hij wil een laiwlctljkc «ctlc gaan voeren \öor reataurBtic van de iKXir* onder h*t mono .Heddtng Bactae pouiT Adti ivan beroep mu- MAklciuaii i» OHH iU" pliM iwa» de l crby-A'ccIc hurgcnieoiei Hendrik T.\ gc-caiy Veel «uw' /el 1e flrtehr burgen ader Vervolgen» achn-cf Adri naar hei bcioemae Huaeieche >or in UritoM'l, «nlWsNo.d ,Wv komen Ui uw Niadlc ilnfen vo»>r meta, vtior het K'H'de diu»r IV» toegangsprijien \<v>t du coiwvit <uU«:i gviwrwid *un want dr reataurutltf van de poort koet e*n kauiUal llo*ve«r .Weet ik niet". »egt Aan, .voorlopig nuwtan w« naar hon- «tantdul/end gulden en dan rullen we uvl er der iten' Adri rijdt in iljn eendje »tad en Urd #f Om le«iereeii btj tlïn artie ln tv ichakelen Kr moeten arlte«ten komen thinnenlandie en buitenlandse) om voor weinig of niets op tt treden In juli sal etn wielerronde voor prof» worden gehouden ||KN'T u van mening, dat het acceptabel is, dat „Achter het Nieuws" een keer per «eek het Neder- latxtsc telefoonverkeer ont wricht met vervelende tele foonspelletjes op de beeld buis? Indien u deze vmai; met „ja" beantwoordt bel dan vannacht tussen twaalf en huif een Koos Poatema tel U2150-I7802. Indien u deze vraag met „nee" beant woordt, doe dan hetzelfde. Het lata tijdstip is gekozen >m het telefoonnet niet onno dig te belasten. Na half een ti let meer bellen. prijavraag verbonden t-r de wen» san dal de metro veilig zal rijden dat het de (T.i'iro go«d mug g-«an, dat de- metro spoedig mag worden uitgebreid, enz. Of, met een humorl»tT#che draai: li lijf met vak un'.ii* thuis, Rotterdams metio to net Parijs", En dan te beden ken dat dio prljavraag nog vóór het proefrijden w*rd gepubliceerd. En.* ma ter ia heme kin de door- »neo-fL>lt*rd«mmcr niet worden ont zegd. getuige d« vele wensen voor me«r geld, meestal gekoppeld aan m.er begrip in Den Haag. TlintiUtn en tientallen geld wensen. Dit zijn er enkele van. „Een ezeltje dat geld schijt". „Veel geld en gezonde zaken. <411 de vaargeul diep genoeg te m»ken", „Oeen rozijnen of krenten, m»ar meer vaargeul-centen". „UU Den H»»g meer poen en Feljenoord kampioen Dat brengt oru dan bij de voetbal liefhebber». voor wie het geen enkele vr.tag it wat ze Rotterdam voor 1888 moeten wen»en „Feljenoord in Euro- put-up Sparta in Europacup II", schreef er een Soms is een combinatie van verlangen» denkbaar: „Een goed beleid, iluitende financiën, dat Ajax Fsijenoord benijdt en zonnige vaken- tlfn". Opvallend groot was de vraag naar een kunitijibaan. Ook dat leeft ken nelijk bij velen. Een ervan- „Schaat- «>ii\ schuaisie, schaatsle; in Rotterdam \ix ii een kun.stinhuurt een plaatsie". Mu.ir we /ijn al te ver op ons Listic gc/akt. Achter haven, metro en geld komen werkgelegenheid in de vierde pLats en leefbaarheid m de vijfde, beide op uiteenlopende manieren om schreven ln goede wensen. Soms weer gecombineerd: „Werk ln de haven. bouwen en graven, ieder lijn poen, Feljenoord kampioen". Straat [)AT de opgebroken straten velen u hoog zitten valt niet te verbazen „Veel wegomlegging en opengebroken •traten (ander» %-oel ik mij geen Rot terdammer)" wenste Iemand. En een andoi: „Oeen enkele wegomfultjleg- Slng meer", met een verwijzing naar e rubriek In Het Kottirdamich Pa- rooi Ook nuur meer wonmg'-n wordt \i'ilaiigd, niuar toch inin'L-r dan rr»*n zou verwachten, t(n In/endcr eu,t mlMChlen wat veel: „WoonfJaU met groot zonneterra» of hangende tuinen op 't zuiden tn Patlobouw". Bij a Ilea wat ons opviel aan de wensen ook nog dtt: een aantal inzen der# noemt burgemeester Thomassen, die duidelijk toen niet bij al zijn bur ger# goed is „gevallen". Voorbeelden „Een gezellige burgemeester zonder zwaaiende portefeuille", en „Een wer kelijk democratische burgemeester Tb.»ma«»en. Valt my tegen. Stukken veranderd na de AJC-periode" Wensen L1£.\' van de mooiste wensen vonden wij déze, kennellik van een oud- Amsterdammer: „vastberadenheid. heldhaftigheid, barmhartigheid". Jam mer dat zijn inzending niet foutloos jN'og een korte selectie tot alot: „Een goed geslaagde hsrttransplan- tatie". „Blijf Amsterdam rusm voor", „Dat Rotterdam met vastberaden heid zal doorgaan te trachten de Be nei uxtunru'l tolvrij Ie krijgen". „Een verminderde behoefte aan ge biedsuitbreiding" (van een lezer uit Oostvnorne). „Een wilze burgemeester en minder opengebroken straten". „Vrolijk Paasfeest!" ..Het Ilotterdamsch Parool ln led re met rot rein" Dut gebeurt; in elke trein lmngt onze affiche. „veel heil en zegen, en hopelijk minder regen". En dat na die mooit zomer van 671 ,,E«n Hema op de Pleinweg". „Een voorspoedige bevalling van een ne»t parkeerterreinen". (Van een onser verslaggever») ROTTERDAM, saterdag De drie wrrkntmenorgaalMLee voer het win kelpersoneel to Rotterdam hebben tirh tot dr Rotterdamse gemeenteraad gewend met het venork niet over te atan tot oen proef met oen koop avond. Zoal» bekend zal de raad op don derdag 1 februari een voorste] In (In richting van het college van b. en w. In behandeling nemen. De drie orga- nliatie», de algemene bond .Mercurius' (bednjtohond van werknemers ln de handel, het bankwezen en vereeke- rlngsweien. de administratieve kanto ren en de vrije beroepen), hebben in een uitvoerige nots zeotlcn bezwaren opgesomd tegen de InotclUng van een koopavond. Voorts hebben een aantal werkne mers van winkels in de Lijnbaan aan het college van b. en w. een lijst met 558 handtekeningen gestuurd om ui ting te geven aan de vrees voor de in- i,telling van een koopavond. (ADVERTENTIE) D# bdhandatlng iszakalijk, aoapal an anal. Zoals raads hon darde ulzandan gezlnnan habban arvaran. Op wattal ij ka voorwaardan btnnan 5-10 dag an content geld tot 9.000,-. AlloMlngwn In maximaal 3 jaar. Gaan borg. Zonodig 3 maandan I gratia uitstal van atloaaing. Kwijtscheidan rMtant toning bij ovadl|dan. *lmto1928 N V. NATIONALE VOLKSBAN AottofOtm Mawrutwafito M.1W4S o«i hm9 nrvtonrtomam 4 n. «sseaa AmatariUm Wiiulna* 10 lal 23/371 *i*h% kik ftrfalj-ffl Ti* Dit carton ward in|uondan door B. J. M. Vogaiazang, Zijdawinda- VDDY TREYTEL en Wtm Hanegem van X*r- xe»/DHC hebben deze tpeak dg bel#nyrljk*t« a'inst in ons roetboU*rikJadi«ment gemaakt. De doelman van de Delft»/RoUerdamee combinatie u'erd roor de elfde maai tn deze competitie met een acht petcaardeerd en dat bracht hem naast Ore Kindral! op de vierde jplaat*. Wim Hanegem nestelde zich met Piet er» urao/land, die evenals de overige Pegenoorder* en de Spartanen niet voor een c\jfer tn aanmerking ktcam, op de elfde p laats. Het klassement ziet er nu aU volgt uit: 1 Ieraèl (Fe^enoordj 7^0 150 ut t 20); 2 Van Beueren f Spart oj 7,40 (148 uit tO); 3 Rut* (Hermes DVSj 7J9 fJ3J uit 18); 4/4 Kindvaft (Febenoord) en Treijttl Xerxes/DHC) 7J3 (rtsp. 132 uit 18 en 154 uit tl); 6 Evkenbroek (Sparta) 7J2 (139 uit 19); 7 Kraay (Feiien- oord) 7J1 (137 uit 19); 8/9 MouiHn (Fe\)enoovd) en Rijke (Herme» DVS) 7,10 (resp. 142 uit 20 en 149 uit 21); 10 Jansen (Feijenoord) 7,05 (141 uit 20); 11/12 Hanegem (Xerxes/DHCen Pteterg Graaf* land (Fetyenoord) 8,90 (UI uit 20); 13/14 Van Horik (Fortunai V'un Leeuuien (SVV) 6,89 (124 uit 18); 15 J. Bouman (Fortunaf €JU (144 uit 21); 18 fioevetd (Sparta) 6.75 fD5 uit 20); 17/18 G. d$n Butter (Excelsior) en Verdonk (Sparta) 6,7* (re#©. 141 uit II en 121 u»t 18); 19/20 Ptfi (Sparta) an Romotfu (Fe^enoord) 6.70 (IH uit 20).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1